KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM. Beleidsplan 2009-2013"

Transcriptie

1 KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM Beleidsplan Nijmegen juli 2009

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Managementsamenvatting 3 2. Positionering van het KDC 4 3. Conclusies uit de evaluatie Middelen Personeel 4.2. Technische infrastructuur 4.3. Financiële ontwikkelingen 4.4. Ruimtebeheer 4.5. Synergie KDC UB 5. Collectievorming Omvang 5.2. Acquisitie 5.3. Schoning en deselectie 5.4. Universiteitsarchieven 5.5. Ontsluiting 5.6. Preservering 5.7. Conservering 6. Projecten Algemeen 6.2. Lopende projecten 63. Geplande projecten 7. Dienstverlening, informatieverstrekking, voorlichting Onderwijs en onderzoek 7.2. Virtuele studiezaal 7.3. Digitaal Katholiek Erfgoedhuis 7.4. Nieuwsbrief 8. Externe betrekkingen en samenwerkingsverbanden 17 Bijlage I: Omvang van de KDC-collecties per 1 mei Bijlage II: Lopende en geplande projecten 21 2

3 Woord vooraf Hierbij presenteert het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) zijn Beleidsplan voor de jaren 2009 tot en met Het Beleidsplan omvat een jaar meer dan de gebruikelijke vier jaar, om in 2013 aan te kunnen sluiten bij het dan op te stellen beleidsplan van de Universiteitsbibliotheek. Dit plan is opgesteld in opdracht van het College van Bestuur en omvat de beleidsmatige en operationele doelstellingen voor het KDC voor de komende jaren en de context waarin deze zullen worden vorm gegeven. Het plan bouwt voort op de besluiten van het College van Bestuur uit 2004 ten aanzien van de continuering en herpositionering van het Katholiek Documentatie Centrum. Daarbij werd besloten de onderzoekstaken op het gebied van de geschiedenis van het Nederlands katholicisme te positioneren binnen de Faculteit der Letteren en de taken van het KDC te bepalen tot de documentaire functie op het desbetreffende werkterrein. Voorts sluit het plan aan bij het Beleidsplan en bij de interne en externe evaluatie van het functioneren van het KDC sinds 1 januari Graham Jefcoate MA, directeur UB Dr. Lodewijk Winkeler, hoofd KDC 1 juli

4 1. Managementsamenvatting Onderzoekers en studenten hebben, zo is uit de bezoekersregistratie van de afgelopen jaren gebleken, een belangrijk aandeel in de de populatie waaraan het KDC zijn diensten verleent. In het verlengde daarvan stelt het KDC zich in de beleidsperiode ten doel deze dienstverlening uit te bouwen en te verbeteren. Daarvoor worden in dit beleidsplan de volgende strategische doelen nader uitgewerkt: 1. De verdere opbouw van de collectie door een gerichte acquisitie van nieuw materiaal met betrekking tot het sociale en culturele leven van de katholieken in Nederland sinds ca De verbetering van de toegankelijkheid van de collecties door een ontsluitingsprogramma waarmee de ontstane ontsluitingsachterstand wordt weggewerkt. 3. Een combinatie van verbeterde conservering van collecties met verbeterde toegankelijkheid. Hiervoor is in 2008 al besloten te conserveren archieven, achiefdelen en andere collecties niet op microfilm te laten zetten, maar te digitaliseren, zodat de betreffende jpegs via de website toegankelijk kunnen worden gemaakt. 4. Een efficiënter ruimtebeheer door schoning en deselectie van archieven. 5. De verbetering van de dienstverlening aan gebruikers door het ontwikkelen van een virtuele leeszaal en de uitbreiding van de online toegankelijkheid van digitale documenten. 6. De verbetering van de efficiency van het KDC door de verbetering van het projectmanagement. 7. De versterking van de samenwerking binnen de UB, de samenwerking met met onderzoek en onderwijs aan de Radboud Universiteit en het onderhouden van contacten met instellingen binnen en buiten de RU. 4

5 2. Positionering van het KDC Doelstelling en taken Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) werd opgericht in 1969 en is gevestigd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het KDC heeft als taken de verwerving, ordening en ontsluiting, verantwoorde bewaring, duurzame conservering en beschikbaarstelling van het documentaire erfgoed dat betrekking heeft op de geschiedenis van het katholicisme in Nederland sedert de negentiende eeuw, alsmede informatieverstrekking op dit terrein. In bijlage I wordt een overzicht gegeven van de KDC-collecties en hun omvang. Het KDC verricht zijn taken binnen een taakstellende, geoormerkte begroting, en met het voeren van een selectief acquisitiebeleid (voor de ontwikkeling waarvan lopend en mogelijk onderzoek binnen de instelling leidend dienen te zijn). Het KDC wordt gefinancierd door het College van Bestuur en verwerft daarnaast inkomsten uit tarifering van de dienstverlening aan bewaargevers en gebruikers, en uit fondswerving. Organisatorische positionering Het KDC fungeert in operationeel opzicht als een afdeling van de Universiteitsbibliotheek, onder directie van de directeur van de UB. Het KDC heeft een eigen afdelingshoofd, binnen de publieksfunctie van de UB een eigen informatiebalie en eigen leeszaal, en een eigen gezicht wat de externe presentatie betreft. Het beleid staat inhoudelijk onder toezicht van de secretaris van het College van Bestuur (toezichthouder), en wordt voorbereid en uitgevoerd door directeur UB en afdelingshoofd. Directeur UB, hoofd KDC en toezichthouder worden wat betreft het te voeren beleid geadviseerd door een ter zake kundig adviseur van het universiteitsbestuur. Directeur UB, hoofd KDC, toezichthouder en adviseur voeren halfjaarlijks overleg, en tussentijds indien daar aanleiding voor is. De directeur van de UB voert zeswekelijks een voortgangsoverleg met het hoofd KDC, waarbij ook personeelsaangelegenheden worden besproken. Binnen de nieuwe structuur van de UB per 1 april 2008 is er van afgezien het KDCafdelingshoofd op te nemen in het Managementteam, omdat dit zich vrijwel alleen met UB-aangelegenheden bezig houdt. KDC-zaken worden in het voortgangsoverleg met de directeur en het halfjaarlijks overleg met de toezichthouder besproken. Wel is het afdelingshoofd lid van het Overleg Erfgoedcollecties van UB/KDC. Verantwoording en rapportage De toezichthouder verantwoordt beleidsplannen en daaraan verbonden rapportages ten overstaan van het College van Bestuur. De directeur UB verantwoordt de kaders voor de bedrijfsvoering, het operationeel beheer en de bedrijfsadministratie, evenals de begroting en de jaarrekening KDC ten overstaan van de directeur van het Cluster Facilitair. Het hoofd KDC stelt afdelingsjaarplannen en verslagen op en verantwoordt deze ten overstaan van de directeur UB en de toezichthouder. 5

6 3. Conclusies uit de interne en externe evaluatie De belangrijkste conclusie die uit de evaluatie valt te trekken is, dat de herpositionering van het KDC niet alleen geslaagd moet worden genoemd, maar ook een aanzienlijke verbetering heeft gebracht op het terrein van de dienstverlening. Voor de samenwerking met de andere afdelingen van de Universiteitsbibliotheek is vooral de reorganisatie van de UB van betekenis geweest, doordat meer dan voorheen wordt uitgegaan van één geheel aan erfgoedcollecties, waarvoor een UBbreed beleid ontwikkeld moet worden. Ook in de ontwikkeling van digitale dienstverlening zijn aanzetten gegeven voor een betere synergie tussen het KDC en de andere daarbij betrokken afdelingen van de UB. Uit het opgestelde collectieprofiel is gebleken dat het KDC een goede tot zeer goede collectie bezit, die naar verwachting een gematigd groeitempo heeft. Door schoning en deselectie zal de beschikbare magazijnruimte optimaal worden gebruikt. Uit de interne evaluatie kan verder worden geconcludeerd dat de stabilisering van het KDC voor de komende beleidsperiode ruimte biedt voor meer ambitie, met name op het terrein van de digitale dienstverlening, maar dat anderzijds deze ruimte gezien de beschikbare menskracht en financiële middelen ook tamelijk beperkt is. Het tonen van meer ambitie is ook de grondtoon van het rapport van de externe evaluatie. Een commissie, bestaande uit prof.dr. J.Th.M. Bank (emeritus-hoogleraar Vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, voorzitter), mw.prof.dr. M.E. Monteiro (hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme aan de Radboud Universiteit) en dr. P.J. Margry (wetenschappelijk medewerker KNAW/Meertens Instituut, en oud provinciaal archiefinspecteur van Noord- Brabant), oordeelde de realisatie van het Beleidsplan als voldoende, maar vooral gericht op consolidatie. De commissie bepleitte een betere wisselwerking tussen KDC en academisch onderwijs en onderzoek, en een grotere inzet op de kwaliteit van het werk dan op de kwantiteit. Met name wees de commissie op de noodzaak de mogelijkheden van digitale presentatie en dienstverlening meer uit te buiten. 6

7 4. Middelen 4.1 Personeel De vaste formatie van het KDC bestaat per 1 januari 2009 onveranderd uit 7,5 fte. Voor het overige kent het KDC tijdelijke medewerkers, gedetacheerde medewerkers, declaranten en vrijwilligers. Voor het personeelsbeleid wordt het KDC ondersteund door een medewerker van de afdeling Personeel en Organisatie. Per 1 januari 2009 beschikt het KDC over 17,5 fte aan medewerkers, als volgt over de werkzaamheden verdeeld: Taken formatie tijdelijk Informatieverstrekking/leeszaal 1,0 Archief 1,6 5,1 Bibliotheek 1,5 2,5 Afd. Beeld en geluid 0,7 2,3 Leiding en secretariaat 1,5 Flexibel/overig 1,2 1,35 Totaal 7,5 11,25 Voor de uitvoering van het Beleidsplan , en met name de inspanningen die moeten worden verricht voor de inrichting van een virtuele studiezaal (zie 7.1) is deze formatie een minimumformatie. Omdat over het algemeen de mogelijkheden van gedetacheerd personeel te beperkt zijn om dit in te zetten bij deze ontwikkeling, zal dit dan ook vooral worden ingezet ten behoeve van de ontsluiting van archieven en andere collecties. Fluctuaties in de personeelsbehoefte op dit terrein zullen worden opgevangen via detacheringen of, indien projectsubsidies dit toelaten, tijdelijke aanstellingen. De vaste formatie van het KDC, en met name de staf, zal zich vooral bezig moeten houden met het inwerken en begeleiden van deze medewerkers. Daarnaast en naast hun normale werkzaamheden: collectievorming en advisering zullen de collectiespecialisten en de medewerker informatievoorziening zich intensiever bezig gaan houden met de ins en outs van de mogelijkheden en wenselijkheden van digitale dienstverlening, zoals de virtuele studiezaal (zie 7.1) en allerlei Web 2.0-toepassingen. Dit alles zal gebeuren in nauwe samenwerking met vooral de afdeling Collectiediensten van de Universiteitsbibliotheek. Zo mogelijk zal een medewerker met een vaste detachering worden opgeleid voor digitaliseringswerkzaamheden. Dit zal gebeuren in samenwerking met de UB, waar behoefte aan dergelijk personeel ook groeiende is. 4.2 Technische infrastructuur Met de overgang van een eigen systeembeheer en een zelf beheerde KDC-server naar werkplek- en serverbeheer door het UCI loopt de technische infrastructuur van het KDC nu geheel in de pas met die van de Universiteitsbibliotheek. Daarmee behoren jarenlange problemen met het gebruik van de programmatuur voor de database KDC-Rapide tot het verleden. Zowel KDC als UB hebben zich de laatste paar jaar in toenemende mate toegelegd op digitaliseringsprojecten en op de aanbieding van de resultaten daarvan aan de gebruikers. Wat het KDC betreft ging dat steeds om bestanden van relatief kleine omvang, waarvan de opslag ad hoc werd geregeld door de aanschaf van losse harde schijven. In de komende jaren dient hier structurele opslagcapaciteit voor in de plaats te komen, waarvan de veiligheid en lange duur gegarandeerd is. 7

8 Het KDC heeft in 2008 voorts besloten niet microverfilming, maar digitalisering als uitgangspunt te nemen voor de conservering van archief-, bibliotheek- en beeldmateriaal. Met het oog daarop besloot het KDC medio 2008 te participeren in de aanschaf van een digitaliseringsstraat door de UB. Het KDC is voornemens een dubbel digitaliseringsspoor te volgen, door grotere projecten uit te besteden, maar kleinere projecten in huis uit te voeren. Dat biedt tevens de mogelijkheid om tegen relatief geringe kosten dat documentatiemateriaal te digitaliseren, dat noodzakelijk geconserveerd moeten worden, of waarvoor bij de gebruikers bijzondere belangstelling bestaat, ook als voor de kosten daarvan geen fondsen kunnen worden geworven. Het KDC kan dan volstaan met de inzet van het eigen personeel. Voor de normale ontsluiting in Rapide-KDC dient het KDC te beschikken over een eigen server met de benodigde software en met voldoende opslagcapaciteit voor de database Rapide-KDC, inclusief de jpeg-afbeeldingen van documenten, en voldoende werkstations. De huidige situatie voldoet aan deze eisen, en daar zal in de komende beleidsperiode naar verwachting geen verandering in komen. De behoefte aan structurele opslagcapaciteit en back-up daarvan is dringend en zal, gezien de digitaliseringsplannen, nog sterk toenemen. De opslag van de gedigitaliseerde bestanden voldoet momenteel niet aan de eisen van veilige bewaring. Hier zal samen met de UB, waar eenzelfde behoefte bestaat, worden opgetrokken. 4.3 Financiële ontwikkelingen Het KDC kon in de beleidsperiode beschikken over een budget van circa Daarmee heeft het KDC niet alleen een sluitende begroting kunnen handhaven, maar ook voldoende reserve kunnen opbouwen en een basisuitrusting aan kunnen schaffen voor de digitalisering in eigen beheer van onder meer foto s, geluids- en videobanden. Dit biedt het KDC de mogelijkheid het dagelijkse werk vlot en gebruikersgericht uit te voeren. Niettemin is het KDC de afgelopen jaren geconfronteerd met een snelle stijging van huisvestingslasten en portierskosten, terwijl ook de werkplekondersteuning door het UCI een forse aanslag doet op de KDC-middelen. Deze ontwikkeling is aanleiding voor zorg in de komende beleidsperiode. Aangezien het budget van het KDC voor een belangrijk deel moet worden besteed aan vaste lasten, waarvan het de ontwikkeling niet in de hand heeft huisvesting, servicekosten, werkplekondersteuning, vaste staf is de marge om hogere kosten binnen de begroting op te vangen zeer gering. Deze ontwikkeling en verwachting gelden overigens voor de UB als geheel. Voor het KDC moet het huidige, slechts gedeeltelijk geïndexeerde budget voor de komende periode als een absoluut minimum worden beschouwd. Dat betekent dat het KDC, wil het een aantal van de voornemens uit dit beleidsplan realiseren, naast het structurele budget zal moeten zoeken naar (semi)structurele middelen om een sluitende begroting op te kunnen blijven stellen. Met ondersteuning van de afdeling FMO zal de financiële situatie van het KDC nauwlettend worden gevolgd. Voor conservering door microverfilming en/of digitalisering heeft het KDC in de voorgaande beleidsperiode van verschillende fondsen middelen ontvangen. Naar verwachting zal dit feit fondswerving in de komende periode bemoeilijken, omdat veel van de betrokken fondsen beperkt zijn in hun mogelijkheden. De eigen inkomsten van het KDC zullen ook in de komende beleidsperiode beperkt blijven. Het zal in slechts een klein aantal gevallen mogelijk zijn om van archiefeigenaren de vastgestelde ontsluitings- en bewaringstarieven te vragen, omdat de meeste nog bestaande of recent gevormde katholieke organisaties werken met een 8

9 minimumbudget. Wel zal er een uitbreiding plaatsvinden van digitale documentlevering. Tot op heden is het vooral de afdeling beeld en geluid die tegen betaling afbeeldingen digitaal aan gebruikers aanlevert. Onderzocht zal moeten worden of, en zo ja hoe, digitale raadpleging en/of levering van archiefmateriaal kan worden getarifeerd Ruimtebeheer Het voor het KDC beschikbare areaal is door het College van Bestuur per 1 januari 2005 bepaald op 564 m2 voor publieks- en kantoorruimte en 2307 m2 opslagruimte. Momenteel gebruikt het KDC 574 m2 voor publieks- en kantoorruimte en 2016 m2 opslagruimte. De hiermee gemoeide huisvestingskosten nemen ongeveer 40% van de KDC-begroting in beslag. Door een herindeling van het magazijn in 2007 zal er in de komende jaren geen behoefte zijn aan uitbreiding van de opslagruimte. Momenteel beschikt het KDC voor de archieven over meter schapruimte, het maximum zoals dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Wel dient in de komende beleidsperiode bijzondere aandacht besteed te worden aan de bewaarcondities van de documentatie. Al bij de inrichting van de magazijnen in 2004 is vastgesteld dat de archiefbewaarplaats noch de bewaarplaats voor beeld- en geluidsmateriaal voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Met name de bewaarplaats voor beeld- en geluidsmateriaal heeft de afgelopen jaren verschillende malen te kampen gehad met lekkages van uiteenlopende aard die, afgezien van de schade, een langdurig slecht luchtvochtigheidspercentage veroorzaakten. De afdeling Bedrijfsvoering van UB/KDC zal gevraagd worden om samen met het Universitair Vastgoed Bedrijf voor dit probleem een oplossing te zoeken en een plan van aanpak op te stellen. 4.5 Synergie KDC UB In het voorgaande is al aan de orde gesteld dat de synergie tussen KDC en UB in de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd. Door de reorganisatie van de UB en de instelling van een managementteam is de directe betrokkenheid van het afdelingshoofd KDC bij het bestuur van UB/KDC beëindigd, waardoor deze zich vooral kan richten op het inhoudelijk leiden van het KDC. Door de recente instelling van het Overleg Erfgoedcollecties is de samenwerking van de UB- en KDCbetrokkenen bij het door UB/KDC beheerde erfgoed snel aan het optimaliseren. Het ligt voor de hand dat er op dit terrein steeds meer wordt samengewerkt. In de komende jaren zal op verschillende punten nog aanzienlijke vooruitgang worden geboekt: a) op het terrein van digitalisering in huis (digitaliseringsstraat) b) op het terrein van integratie van informatievoorziening (door conformering aan internationale standaarden als EAD (Enhanced Archive Description) en CLD (Collection Level Description)) c) op het terrein van dataopslag en repositories. d) op het terrein van externe presentatie (tentoonstellingen, nieuwsvoorziening). e) op het terrein van gedeelde deskundigheid (digitaliseringsstandaarden, CLD). f) op het terrein van dienstverlening ( virtuele studiezaal ) g) op het terrein van scholing van medewerkers (Prince II, digitalisering, Web 2.0) 1 Het is landelijk beleid bij archiefinstellingen dat raadpleging van archiefstukken kosteloos is. Alleen kopieën moeten worden betaald. Bij digitale raadpleging zou in dat geval de printmogelijkheid moeten worden getarifeerd. 9

10 5. Collectievorming en -beheer 5.1 Omvang De totale omvang van de KDC-collecties bedraagt momenteel circa meter. Daarvan is meter archiefmateriaal (zie bijlage I). Naar verwachting zal de archiefcollectie de grootste ruimtevreter in de komende vijf jaar nog maar zeer geleidelijk groeien. Afgaande op de ontwikkeling in de vorige beleidsperiode en de jaren daarvoor is een jaarlijks aanwas te verwachten van circa 150 meter geschoond archief. Deze aanwas zal voor een belangrijk deel bestaan uit aanvullingen op archieven van nog bestaande organisaties. 5.2 Acquisitie Sinds 2005 voert het KDC met het oog op de beschikbare opslagcapaciteit en een coherente collectie een acquisitiebeleid dat is gefocust op de sociale en culturele katholieke archieven. In het in 2008 voltooide collectie- en acquisitieprofiel is dit beleid geformuleerd en vastgesteld, zowel wat betreft de archieven als wat betreft de andere collecties. Wat de archieven betreft is in het collectieprofiel vastgesteld dat de huidige collectie van zeer goede kwaliteit is: het KDC bewaart vrijwel alle belangrijke archieven die daar gezien het collectieprofiel voor in aanmerking komen. Op de meeste ervan is geen aanvulling meer te verwachten. Uiteraard dient er in de komende beleidsperiode aandacht te worden geschonken aan de acquisitie van archieven van nu nog functionerende katholieke organisaties en instellingen. Voor de bibliotheek en de afdeling beeld- en geluidsmateriaal zal de acquisitie worden voortgezet langs de lijnen die de afgelopen jaren zijn uitgezet en in het collectieprofiel staan geformuleerd. 5.3 Schoning en deselectie Schoning en deselectie hetzij van archiefstukken of delen, hetzij van hele archieven, zijn de gebruikelijke middelen om op een professionele wijze met de beschikbare magazijnruimte om te gaan. Het schonen van collecties behoort dan ook tot de structurele werkzaamheden van het KDC. Met name bij de archieven is de omvang van een geschoonde en op de juiste wijze verpakte collectie gemiddeld 60% van de binnengekomen omvang. Om het ruimtebeslag beperkt te houden is schoning dus een eerste vereist. Bijzondere aandacht zal daarom worden besteed aan het beperkt houden van de werkvoorraad. Deze is in de afgelopen jaren vanwege de uitvoering van diverse projecten door KDC-medewerkers opgelopen tot 800 meter. De werkvoorraad zal in de komende periode worden teruggebracht tot 300 meter. Daarbij aansluitend zal de inzet van het archiefpersoneel zo worden gestructureerd, dat de werkvoorraad op dat peil gehandhaafd kan blijven. 2 Een andere manier om ruimtewinst te boeken is deselectie, hetzij van archiefstukken en dossiers, hetzij van het archieven. Wat deselectie in de archieven zelf betreft ( opschoning ) is het KDC in 2007 twee, grotendeels door de respectievelijke archiefeigenaren gefinancierde, opschoningsprojecten begonnen. Deze projecten lopen de komende twee à drie jaar door. Naar schatting zal het resultaat een ruimtebesparing van 400 à 500 meter opleveren zonder dat de archieven er in kwaliteit op achteruit zijn gegaan. 2 Een ervaren medewerker verwerkt 200 tot 800 meter per jaar, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van een archief. 10

11 Op basis van het collectieprofiel heeft het KDC in 2008 een (vertrouwelijk) overzicht opgesteld van archieven die eventueel in aanmerking komen voor overdracht aan andere, veelal lokale of regionale, archiefbewaarplaatsen. Soort archief Aantal Totale omvang Parochie- en dekenale archieven 6 10,73 m. Religieuze instituten 7 6,60 m. Lokale archieven 51 45,33 m. Overige (prot., buitenlands) 3 3,12 m. Totaal 67 65,78 m. Het overdragen van 67 archieven aan circa 40 verschillende archiefbewaarplaatsen is een uitermate tijdrovende aangelegenheid, voor een relatief geringe ruimtewinst. Alvorens te besluiten daar al dan niet toe over te gaan zal eerst een kosten-batenanalyse worden gemaakt. Ook in de diverse collecties beeld- en geluidsmateriaal zal in de komende jaren enige schoning en overdracht plaatsvinden, onder andere delen van de collectie videobanden en mogelijk ook van onderwijsmateriaal (dia s, filmstrookjes). 5.4 Universiteitsarchieven Het KDC bezit 129 archieven (651 meter) die in relatie staan tot de Radboud Universiteit, variërend van studenten- en faculteitsverenigingen tot dat van de Radboudstichting en de SKU. De helft ervan bestaat uit persoonsarchieven, meest van Nijmeegse hoogleraren. Het KDC heeft de acquisitie van dergelijke archieven die niet tot de organisatie van de universiteit in strikte zin behoren steeds tot zijn taak gerekend. Het collectieprofiel 2008 doet echter vraagtekens stellen bij deze taak. De meer recente archieven hebben nauwelijks of geen betrekking meer op de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme, wat voor de oudere archieven nog wel het geval was. Anderzijds is het niet aan te bevelen het totaal van de semi-universitaire collecties die het KDC bezit, en die in hoge mate volledig is, te scheiden in katholieke en nietkatholieke archieven, om vervolgens de laatste categorie over te dragen aan een andere universitaire of Nijmeegse archiefbewaarplaats. In de komende beleidsperiode zal samen met de archivaris/hoofd DIV van de Radboud Universiteit worden bezien, hoe deze collecties in samenhang met de universiteitsarchieven kunnen worden gebracht. Daartoe zal door de afdeling DIV allereerst een overzicht worden opgesteld van alle universitaire archieven, centraal en decentraal. Vervolgens zal de problematiek door alle betrokken archiefbewarende partijen verder worden besproken. 5.5 Ontsluiting Aangezien het KDC vanaf zijn oprichting het principe heeft gehuldigd dat alle documentatie beschikbaar moet zijn voor onderwijs en onderzoek het KDC als laboratorium behoort de ontsluiting van nieuwe documentatie tot de kernactiviteiten van het KDC. Het KDC streeft er naar binnengekomen documenten (archieven, boeken, tijdschriften, beeld- en geluidmateriaal) zo snel mogelijk te beschrijven en daarmee beschikbaar te stellen via de on line catalogus. De belangrijkste achterstanden daarin hebben het archief en de afdeling beeld en geluid. Doordat in de afgelopen jaren veel extra inventarisatie- en conserveringsprojecten zijn uitgevoerd is de werkvoorraad van reguliere aanwinsten gestegen van 400 tot 800 meter. Deze werkvoorraad zal, zoals in 5.3. al is vastgesteld, worden teruggebracht tot de normale 300 meter. Daarvoor zal de inzet 11

12 van extra personeel nodig zijn, aangezien de meeste conserveringsprojecten nog tot halverwege de beleidsperiode zullen doorlopen. Daarbij wordt primair gedacht aan één of twee extra door bijvoorbeeld Uitzicht/WIW gedetacheerde medewerkers, in combinatie met taakverschuivingen, zoals die zijn aangeduid onder 4.1. De afdeling beeld en geluid is sinds 2007 begonnen aan de ontsluiting van nog nooit aangepakte collecties: wandplaten, fotoalbums e.d. Omdat deze afdeling meer dan de andere gebruik maakt van ontsluiting in samenhang met digitalisering, kan de achterstand maar langzaam worden ingelopen. Daar komt bij dat ook preserveringsmaatregelen (zie onder) juist van deze afdeling veel aandacht vragen. Niettemin zal, conform het advies van de evaluatiecommissie, in de komende periode extra worden ingezet op digitalisering en ontsluiting van KLiB-materiaal, mede vanwege de stijgende populariteit van dergelijke bronnen. De bibliotheek van het KDC kent geen ontsluitingsproblematiek. Er is geen achterstand, met uitzondering van een grote voorraad gebedenboeken en missaals. 3 Wel vragen twee andere collecties die onder beheer van de bibliothecaris vallen de komende jaren bijzondere aandacht: de knipsel- en de drukselcollectie. De knipselcollectie, de meest geraadpleegde collectie van het KDC, zou eigenlijk gedigitaliseerd moeten worden, zowel om conserverings- als om dienstverleningsredenen. In het verleden zijn de nodige knipsels gedigitaliseerd beschikbaar gesteld via de website van de UB onder de titel katholieke kopstukken. Hier bleken echter auteursrechtelijke problemen aan te kleven. De discussie over auteursrechten en digitale beschikbaarstelling is in den lande volop gaande en wordt nauwgezet gevolgd. 4 Digitale beschikbaarstelling uitsluitend op de KDC-leeszaal, zo nodig zonder printmogelijkheid, is een optie waarbij geen auteursrechtelijke problemen spelen. In de komende periode zullen alle mogelijkheden op een rij worden gezet, inclusief de haalbaarheid ervan. 5 Met een verdere ontsluiting van de drukselcollectie door digitalisering van de meest attractieve druksels zal in de komende beleidsperiode in ieder geval worden begonnen. De collectie, bestaande uit folders en ander klein drukwerk, biedt veel informatie die elders niet te vinden is. 6 Het ligt in de bedoeling door digitalisering van een deel van deze collectie het publiek op de gebruiksmogelijkheden van deze collectie te attenderen Preservering Onder preserverende maatregelen worden die maatregelen verstaan, die achteruitgang van het documentatiemateriaal vertragen. Wat betreft de archieven is dat vooral het verwijderen van schadelijk verpakkingsmateriaal (paperclips, plastic hoezen, ordners 7 ) en het verpakken van de stukken in zuurvrije omslagen en dozen. In 2007 werd begonnen met een verbetering van de preservering door de vervanging van oude dozen en omslagen door nieuwe, die aan de desbetreffende eisen voldoen. Daarbij wordt tegelijk 3 Deze voorraad wordt momenteel door een vrijwilliger aangepakt. 4 Het KDC behoort met 32 andere ondertekenaars op het terrein van het cultureel erfgoed (waaronder de initiatiefnemer, de Koninklijke Bibliotheek) tot de ondertekenaars van de Nederlandse reactie op het zogeheten Groenboek van de Europese Commissie, waarmee de EC auteursrechtelijke aangelegenheden in discussie heeft gebracht. Vgl. voor de Nederlandse reactie ( ) 5 Het gaat om ruim trefwoorden, met naar grove schatting knipsels. 6 Eén voorbeeld: talrijke fondscatalogi van katholieke uitgevers. 7 Formeel zouden ook nietjes moeten worden verwijderd. Dit is een arbeidsintensieve aangelegenheid, die het KDC zich bij gebrek aan personeel niet kan permitteren. Bij archieven die worden verfilmd en/of gedigitaliseerd gebeurt dit wel. 12

13 gecontroleerd op schimmelvorming. Dit omdozen zal zeker nog de hele komende beleidsperiode worden voortgezet. Wat de bibliotheekcollectie betreft behoren preserveringsmaatregelen tot het gewone werk. Vervanging van beschadigde of in slechte staat verkerende boeken, het verstevigen van brochures door een extra omslag en het plaatsen van dunne documenten met een slappe kaft in dozen tegen het verzakken zijn hier de gebruikelijke maatregelen. Bij de preservering van beeld- en geluidscollecties valt nog een wereld te winnen. Het gaat hier echter om een aanzienlijk gecompliceerder zaak dan bij archief- en bibliotheekmateriaal. Groot-formaat afbeeldingen (affiches) zijn inmiddels in grote zuurvrije dozen opgeborgen. Voor de komende jaren dient, als de personele en financiële middelen dat toelaten, de diacollectie van nieuwe verpakking te worden voorzien. Hiervoor zal een vooronderzoek worden verricht. Ook zal onderzocht worden hoe de fotocollectie beter kan worden bewaard, zonder dat dit de dienstverlening bemoeilijkt. 8 Het KDC heeft de afgelopen jaren nauwelijks te maken gekregen met digitale bestanden in de archieven, of met archiefaanvullingen in digitaal formaat. In de komende beleidsperiode zal het KDC hier zeker mee te maken krijgen, al zal de problematiek beperkt blijven tot materiaal van slechts enkele bewaargevers. Niettemin zal onderzocht worden, hoe dergelijke bestanden (mail, tekstbestanden, databases) het beste bewaard kunnen worden. Daarnaast zal de preservering van digitale kopieën van beeld- geluids- en archiefmateriaal in de komende periode bijzondere aandacht krijgen. Samen met de UB zal onderzocht worden welke bestandsformaten welke risico s lopen, en van welke repositories gebruik gemaakt zal gaan worden om de bestanden langdurig op te slaan Conservering Conserveringsmaatregelen richten zich wat het KDC betreft primair op het behoud van informatie, niet op de restauratie en het behoud van de informatiedrager. 9 Van verfilming en/of digitalisering van archiefmateriaal om ruimtewinst te boeken is vooralsnog geen sprake. De tot nu toe verfilmde en/of gedigitaliseerde archieven en archiefdelen zijn geconserveerd om hun cultureel belang. Bij ruimtewinst door vernietiging als uiteindelijk doel moet eerder gedacht worden aan de digitalisering van grote, weinig aansprekende, seriematige archieven. De kosten daarvan liggen echter zo hoog, dat de ruimtewinst daar bij lange na niet tegen opweegt. De conserveringsactiviteiten van het archief richten zich de komende periode op digitalisering. In de voorgaande beleidsperiode zijn een aantal archieven op microfilm gezet, hetzij in het kader van het landelijke conserveringsproject Metamorfoze, hetzij in eigen beheer, gesubsidieerd door één of meer fondsen. Inmiddels is Metamorfoze overgestapt op digitalisering, en ook het KDC zal dat doen, omdat daarmee tegelijk de verbetering van de dienstverlening kan worden bevorderd: de stukken kunnen online worden geraadpleegd, in plaats van ter plaatse met een microfilmlezer. Voor conservering komen die archieven of archiefdelen in aanmerking, die dateren van vóór De kwaliteit van het papier is voor de vooroorlogse periode van dien aard, dat dit materiaal als bedreigd moet worden aangemerkt. Bij de selectie van te digitaliseren archief speelt daarnaast een rol, of een archief voldoende tot de 8 De vraag is of het ooit haalbaar zal zijn alle foto s stuk voor stuk in speciale doorzichtige enveloppen te verpakken. 9 Alleen een deel van de werktekeningen uit het archief van de Edelsmidse Brom is ook daadwerkelijk gerestaureerd. 13

14 verbeelding spreekt om voor fondswerving in aanmerking te komen. Op grond van toegezegde middelen zullen in de komende beleidsperiode verschillende archieven of delen daarvan worden gedigitaliseerd. Gezien de druk die de conserveringsprojecten de afgelopen jaren op de reguliere ontsluiting hebben gelegd zullen in de komende beleidsperiode bij subsidieaanvragen voor digitalisering ook personeelskosten in de aanvraag worden opgenomen. De aanschaf van een digitaliseringsstraat door UB en KDC samen biedt voorts de mogelijkheid materiaal te conserveren zonder dat hiervoor fondsen hoeven te worden geworven, waardoor het KDC een meer objectieve selectie kan maken van archieven of archiefdelen die werkelijk voor conservering in aanmerking komen. Bij de afdeling beeld- en geluidsmateriaal vallen conserveringsmaatregelen op gelukkige wijze samen met ontsluiting en dienstverlening. Foto s, affiches, wandplaten e.d. worden gedigitaliseerd zowel ter conservering (in hoogwaardig tiffformaat) als ter raadpleging via de on line KDC-catalogus (in jpeg). De omvang van de digitale bestanden groeit echter dusdanig, dat moet worden omgezien naar meer en veilige opslagruimte (repository); dit is boven al aan de orde gesteld. In de komende beleidsperiode zullen in ieder geval de collecties missie-interviews die nu op losse CD s staan en videobanden die gedigitaliseerd zijn opgeslagen op een losse server moeten worden overgezet naar veiliger bewaarplaatsen. 14

15 6. Projecten 6.1. Algemeen Mede door de fondswervingsactiviteiten van de Commissie-van Zeil heeft het KDC in de afgelopen beleidsperiode ervaring op kunnen doen met projectuitvoering naast de normale werkzaamheden. Op grond van deze ervaring dienen er in de komende beleidsperiode twee zaken beter te worden georganiseerd. In de eerste plaats dient zich de noodzaak aan, de uit te voeren projecten preciezer te omschrijven en beter te plannen. Daarbij moet worden aangesloten op de aan de Radboud Universiteit gebruikte projectstandaard Prince II. Zodra zich de gelegenheid aandient zullen (potentiële) projectleiders een Prince II-cursus volgen. In de tweede plaats zal er op moeten worden toegezien dat de uitvoering van projecten niet ten koste gaat van de normale ontsluitings- en catalogiseringswerkzaamheden, met name als het gaat om de digitalisering van archieven. Er zal een betere scheiding worden gemaakt tussen deze beide sporen. Gezien de volle projectagenda (zie onder, 6.2. en bijlage II) zullen toekomstige projecten voor de archiefafdeling niet vóór 2010 kunnen starten Lopende projecten Een aantal projecten die zijn begonnen in de periode lopen door in de volgende beleidsperiode (zie bijlage II): a. digitalisering van archieven of archiefdelen van de Vincentiusvereniging Nederland, W.H. Nolens, A.J.A.M. Ariëns, P.J.M. Aalberse en de Volkskrant. b. digitalisering van de geselecteerde collectie videobanden c. Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken d. schoning van het KRO-archief e. schoning van het archief van Cordaid f. ontsluiting van het archief van Scouting Nederland 6.3. Geplande projecten De volgende projecten zijn voor de komende beleidsperiode gepland: a. Viering van het 40-jarig bestaan van het KDC verspreid over b. digitalisering en ontsluiting van de collectie Herderlijke Brieven c. digitalisering van een deel van de drukselcollectie. d. verdere ontsluiting en gedeeltelijke digitalisering van de knipselcollectie. e. virtuele studiezaal (zie 7.1). 15

16 7. Dienstverlening, informatieverstrekking, voorlichting 7.1. Onderwijs en onderzoek De collecties van het KDC worden het meest intensief gebruikt door onderzoekers en studenten, niet alleen van de Radboud Universiteit, zo blijkt uit de bezoekersstatistiek. Het KDC zal deze contacten in de komende beleidsperiode verder intensiveren door vakinhoudelijke contacten met historici en andere wetenschappers, door het aanbieden van een korte introductiecursus KDC-gebruik, en door het voortzetten van de mogelijkheden voor studenten om bij het KDC of het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis stage te komen lopen. De relatie tussen het KDC en de onderzoeksgroep Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme zal nog worden versterkt Virtuele studiezaal In de komende beleidsperiode zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan verbetering van de digitale dienstverlening in haar aspecten: communicatie met gebruikers, beschikbaarstelling van gedigitaliseerde documenten en voorlichting over de collecties. Onder de noemer virtuele studiezaal zal een logische en coherente uitbouw plaatsvinden van de KDC-website, waardoor gebruikers gemakkelijker door de collecties kunnen manoeuvreren en kunnen vaststellen hoe zijn de documenten kunnen raadplegen digitaal of in de leeszaal van het KDC. Zo mogelijk zullen Web 2.0-technieken worden geïntroduceerd als vraag het de bibliothecaris. 10 De virtuele studiezaal zal worden ontwikkeld op basis van voortschrijdend inzicht, en in nauwe samenwerking met de afdeling Collectiediensten van de UB om waar mogelijk te komen tot gemeenschappelijke formats, onderlinge linking en dergelijk Digitaal Katholiek Erfgoedhuis Het project Digitaal Katholiek Erfgoedhuis, geïnitieerd door de hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme in samenwerking met het KDC, loopt af in Het ligt in de bedoeling dit project op enigerlei wijze te institutionaliseren. Onderbrenging bij het KDC uiteraard met behoud van de samenwerking lijkt het DKE de meest stabiele positie te verschaffen. Het DKE heeft in de afgelopen jaren onder andere verschillende studenten een stage verschaft. Voortzetting van deze mogelijkheid is gunstig vanwege de beschikbare stageplaatsen (zie 7.1), maar ook voor de overdracht van kennis op het werkterrein van het KDC en voor een goede kennismaking van studenten met het KDC. Op deze wijze kunnen hoogleraar GNK en KDC gezamenlijk werken aan Nachwuchs. De archivaris van het KDC is bereid om naast zijn KDC-functie voor 0,2 fte de supervisie over het project te blijven voeren. De Begeleidingscommissie van het DKE zal zich begin 2009 beraden over de hiervoor noodzakelijke fondswerving Nieuwsbrief Met het oog op zijn achterban donateurs van de Vriendenstichting, bewaargevers, gebruikers en belangstellenden geeft het KDC sinds het najaar 2008 een eigen, onregelmatig verschijnende nieuwsbrief uit onder de titel Impressie. Daarbij wordt de mogelijkheid uitdrukkelijk open gehouden dat deze nieuwsbrief ook kan gaan functioneren als medium voor nieuws en bijdragen vanuit de (erfgoedcollecties van) 10 Zo bijvoorbeeld op de website van de UB Groningen: 16

17 de Universiteitsbibliotheek en de leerstoel Geschiedenis van het Nederlandse Katholicisme. 17

18 8. Externe betrekkingen en samenwerkingsverbanden In de komende beleidsperiode zullen ontwikkelingen in de archiefwereld in Nederland extra aandacht vragen. In de rapporten van de Raad voor Cultuur in 2005 en van de Commissie Waardering en Selectie (commissie-jeurgens) van het Nationaal Archief in 2007 valt een uitdrukkelijke verschuiving waar te nemen van het bewaren van overheidsarchieven als taak naar het bewaren van archieven van nationaal belang. 11 Daarbij is men zich er zeer van bewust dat veel particuliere archieven wel eens van groter nationaal belang zouden kunnen zijn dan die van sommige overheidsorganen. 12 In dit verband heeft er in 2008 al een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen de directeur van het Nationaal Archief en het hoofd KDC. De samenwerking met de hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme binnen het project Digitaal Katholiek Erfgoedhuis zal na beëindiging van het project in 2009 in gewijzigde vorm worden voortgezet. Ook de komende jaren zal het KDC in ieder geval mogelijkheden blijven bieden voor studenten om in het kader van het DKE hun drie-maandenstage te lopen. Welke vorm dit precies zal aannemen is nog onderwerp van bespreking. Verder zullen hoofd KDC en hoogleraar GNK geregeld overleg voeren over wederzijdse ondersteuning, gezamenlijke activiteiten en dergelijke. De samenwerking met het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha zal net als voorheen gebaseerd zijn op incidentele behoeften. Indien zich mogelijkheden aandienen voor meer structurele samenwerking zullen deze worden opgepakt. Het KDC onderhoudt contacten met het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (KADOC) in Leuven, met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) van de Vrije Universiteit, met het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken te Kampen (ADC) en in wat mindere mate ook met het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis te Amsterdam (IISG) en het Humanistisch Archief. Naar verwachting zullen de ontwikkelingen in de archiefwereld, waar boven op is gewezen, aanleiding vormen om meer contacten te gaan onderhouden met de Nederlandse categoriale documentatiecentra. Deze contacten zullen onder meer plaatsvinden binnen de sectie particuliere archieven van de koepelorganisatie Erfgoed Nederland. Het hoofd KDC zal hierin meer tijd moeten investeren dan tot op heden. Hij maakt onder meer deel uit van de adviescommissie voor het weer tot leven te wekken van het Centraal Register voor Particuliere Archieven. Het KDC fungeert als Nederlands aanspreekpunt voor het tijdschrift Trajecta. Tijdschrift voor religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden een rol die het KADOC in Leuven voor Vlaanderen vervult. Het hoofd KDC is voorts redactielid van het Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na De betrokkenheid van het KDC bij beide tijdschriften is van belang uit een oogpunt van de relatie met het onderzoeksveld. 11 Raad voor Cultuur, Het tekort van het teveel. Over rijksverantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed, s-gravenhage 2005; Commissie Waardering en Selectie, Gewaardeerd verleden. Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven, s-gravenhage: Nationaal archief, Toespraak van, M. Berendse, directeur van het Nationaal Archief, op de KVANstudiedagen, 4 juni 2008 ( Voor het KDCstandpunt in dezen zie: pdf&structuur=kdc. 18

19 Het KDC is lid van de koepelorganisatie Erfgoed Nederland (voorheen DIVA), en houdt via lidmaatschappen van individuele medewerkers voeling met de relevante verenigingen op zijn werkterrein: - Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland - Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen - Nederlands Fotogenootschap - Koninklijk Nederlands Historische Genootschap - Werkgenootschap van Katholieke Kerkhistorici in Nederland - Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 19

20 BIJLAGE I: OMVANG VAN DE KDC-COLLECTIES (per 1 mei 2008) Archieven en archiefcollecties 1167 (ca m) Persoonsarchieven 520 (ca. 800 m) Instellingsarchieven 644 (ca m) Kerkelijk en godsd. leven 419 Charitas en maatsch. werk 64 Zieken- en gezondheidszorg 38 Onderwijs en wetenschappen 222 Cultuur en recreatie 147 Jeugd 56 Stands- en vakorganisaties 140 Politiek 81 Bibliotheek Boeken en brochures banden (1.380 meter) Periodieken banden (1.253 meter) Lopende abonnementen 577 Andere gedrukte documentatie Knipsels trefwrd. (139 meter) - personen trefwrd. (73 meter) - onderwerpen/instellingen/ trefwrd. plaatsnamen (66 meter) Druksels trefwrd. (37 meter) Liederen 177 Parochies en dekenaten 327 (50 meter) Beeld- en AV-documentatie Afbeeldingen groot Wandplaten 545 Foto s en prentbriefkaarten waarvan gedigitaliseerd Foto s uit schenkingen/archieven omslagen Foto-albums (ca foto s) Data-CD s 29 Glasnegatieven Dia s records (ca dia s) Filmstrookjes Videobanden waarvan gedigitaliseerd

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Processies en documentair erfgoed

Processies en documentair erfgoed Processies en documentair erfgoed Joris Colla KADOC-KU Leuven Studiedag Op handen gedragen Leuven, 16 november 2013 Inhoud 1. Het archief als collectief geheugen van een processie 2. Zorgen voor de toekomst:

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films

B) Toelichting van EYE op het inmiddels gewijzigd beleid t.a.v. duurzame opslag van gedigitaliseerde films en born digital films Mevrouw drs. M. C. van Heese Erfgoedinspectie/Collecties en Archieven IPC 3500 Postbus 16478 2500 BL Den Haag Amsterdam, 11 februari 2016 Betreft: De stoot van de rijkscollectie BYE Filmmuseum Geachte

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Databank Digitale Dagbladen

Databank Digitale Dagbladen Databank Digitale Dagbladen Astrid Verheusen Projectmanager Afdeling Research & Development Koninklijke Bibliotheek Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20 ste eeuw? Vereniging voor Auteursrecht

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Digitaliseren en de rol van de restaurator

Digitaliseren en de rol van de restaurator Archievenblad een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. November 2013 Auteur Janien Kemp, hoofd van de sectie Fysiek Beheer van het Stadsarchief Amsterdam. jkemp@stadsarchief.amsterdam.nl

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG

CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG CONCEPT OVEREENKOMST ARCHIEFZORG BIJLAGE Partijen: 1. De Gemeenschappelijke Regeling met een openbaar lichaam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, gevestigd te Doetinchem en aldaar kantoorhoudende aan

Nadere informatie

1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT)

1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) 1 HeT TRAJECT BOEKEN KRANTEN TIJDSCHRIFTEN (BKT) Het traject Boeken Kranten Tijdschriften (BKT) richt zich op boeken (en andere monografieën), kranten en tijdschriften (en andere periodieken). Het gaat

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

Archiefbewerker aan het woord: Archief Studio Dumbar Marie Christine van der Sman, directeur NAGO (Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers)

Archiefbewerker aan het woord: Archief Studio Dumbar Marie Christine van der Sman, directeur NAGO (Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers) Archiefbewerker aan het woord: Archief Studio Dumbar Marie Christine van der Sman, directeur NAGO (Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers) Hoe ga je een groot en complex archief te lijf? Het archief van

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

CRPA Nieuwe Stijl. Door Marieke Kroonen

CRPA Nieuwe Stijl. Door Marieke Kroonen CRPA Nieuwe Stijl Door Marieke Kroonen Vandaag Het oude CRPA Waarom een CRPA Nieuwe Stijl? Voorbeeld: National Register of Archives Project CRPA Nieuwe Stijl Het oude CRPA Centraal Register van Particuliere

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Lokale erfgoedinstellingen

Lokale erfgoedinstellingen 1. Inleiding 1. Inleiding Lokale erfgoedinstellingen = actief op diverse terreinen = waardevol erfgoed = waardevol documentair erfgoed = bewaring = gebruikt in de werking = ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010)

Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014. (18 februari 2010) Stichting Molendocumentatie Stichting voor het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archieven en collecties van de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam Meerjarenbeleidsplan SMD 2010 2014

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens

A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Pagina 1 van 1 Vragenlijst van de Commissie Archief en Documentatie NGK 1 1 1 1 0 *Vereist A. Algemene gegevens 1: Contactgegevens Toelichting: 1) deze gegevens zijn benodigd voor contact vanuit onze Commissie,

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: WEB-324 behandeling: Waveren, H. van Agenda nr: Vergadering GS: 09-01-2007 Nr: WEB0700211/5 Onderwerp: Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed

Nadere informatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie

Betreft: Rapportage werkzaamheden deputaatschap Documentatie Aan: De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland p/a De Gereformeerde Kerk Groningen B. de Roos, scriba Kraanvogelstraat 124 9713 BS Groningen Van: Deputaten Documentatie p/a J. Bos, secretaris

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren

Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Algemene voorwaarden voor de levering van reproducties van collectie-items van het KMMA Tervuren Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Departement Culturele Antropologie en Geschiedenis Afdeling Collectie-

Nadere informatie

Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO)

Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO) Digitalisering milieudossiers deelnemende gemeenten in Friesland (FUMO) 14 maart 2013 Inleiding Hieronder vind u een plan van aanpak, alsmede een prijsofferte voor het digitaliseren van milieudossiers

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief. DE VERWERVING VAN ARCHIEVEN DOOR HET NATIONAAL ARCHIEF Acquisitieprofiel 2002-2006 Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw Voorbeelden uit de praktijk Centraal in werking

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis Gent 1. Leeszaal 2. Raadplegen van collecties: Bibliotheekcollectie Archiefcollectie Beeld & Geluidcollectie Digitale collectie 3. Kopieën 4. Bestelformulier reproducties (Beeld & Geluid) 1. Leeszaal

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector

Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Directiereglement Waarborgfonds voor de Zorgsector Inleiding De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (hierna aangeduid als:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG VOOR VRIJWILLIGERS IN KERKELIJKE EN RELIGIEUZE ARCHIEVEN

STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG VOOR VRIJWILLIGERS IN KERKELIJKE EN RELIGIEUZE ARCHIEVEN STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG VOOR VRIJWILLIGERS IN KERKELIJKE EN RELIGIEUZE ARCHIEVEN ZATERDAG 30 MEI 2015 Mgr. Sencie-Instituut Erasmusplein 2 3000 Leuven KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

B i j l a g e 1 TABELLEN

B i j l a g e 1 TABELLEN Concept-Jaarverslag UB 1998 15 B i j l a g e 1 TABELLEN tabel 1 Budgetten voor collectievorming 1995-1998 boeken en tijdschriften 2.196.000 2.092.000 2.108.000 2.192.000 elektr. informatiebronnen 230.000

Nadere informatie

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Aandachtspunten en toelichtingen bij de verschillende artikelen zijn schuin gedrukt. A. Definities en uitgangspunten 1. Deze regeling is bedoeld als universitair

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal. Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991

Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal. Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991 Algemene Verpakkingsinstructie voor archiefmateriaal Gebaseerd op de Normering Materiële Toestand van de Rijks Archief Dienst uit 1991 Aangepast voor Metamorfoze in 2014 HET VERPAKKEN VAN ARCHIVALIA De

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie