Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011"

Transcriptie

1 Subsidieaanvraag originele en innoverende projecten 2011 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid, lokaal 2C56 Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel Tel : Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een subsidie aan voor een origineel en innoverend project. Het centraal thema voor deze subsidie is wonen/leven in de stad aantrekkelijker maken. Door middel van een aantal focussen wordt hierop ingespeeld. De projecten hebben minstens gemeenschappelijk : duurzaamheid (in brede zin), beperken woon- en leefkost (schaalvoordeel door nabijheid/densiteit van de stad), in een warme/sfeervolle samenleving. Bijkomende informatie betreffende het kader, projectaanvraag (voorwaarden) en beoordeling vindt u achteraan. Hoe en wanneer stuurt u dit formulier in? Stuur dit formulier digitaal naar voor 30 september Gegevens van de organisatie 1 Vul hieronder de gegevens van de organisatie in. naam juridisch statuut Vroemvroem vzw vzw correspondentieadres Driemasterstraat 59 naam contactpersoon Nele Descheemaeker telefoonnummer faxnummer adres website rekeningnummer BTW-nummer / Gegevens van het project 2 Vul hieronder de gegevens van het project in. titel Tv Ekkergem, de zender van en voor de kleine man begindatum van het project dag 0 1 maand 0 1 jaar einddatum van het project dag 3 1 maand 1 2 jaar aangevraagd subsidiebedrag euro 3 Hoe draagt het project bij tot wonen/leven in stad aantrekkelijker maken? Kruis hieronder aan op welke van de vooropgestelde focus(sen) uw project zich toespitst? stedelijke mobiliteit : inspelen op duurzaamheid, nabijheid, mobiliteitskost in de totale leef- en woonkost beperken; de stad houdt intrinsiek nabijheid in, wat mobiliteitsvoordelen oplevert; benadering vanuit slimme mobiliteit volgens STOP-principe kindvriendelijkheid : woonvormen, woonomgeving, publiek domein, participatie met kinderen, etc.; gezinnen met kinderen in de stad houden en aantrekken sfeer in de stad : een aangename sfeer (actief) creëren in de stad, wat het leven in de stad aantrekkelijk moet maken; socio-culturele initiatieven kunnen hier bv. deel van uitmaken; ze moeten innovatief, en ook duurzaamheid in zich hebben (niet te vluchtig/eenmalig; geen straatbarbecues ) voedselkringloop : Innovatieve projecten in kader van voedselstrategie steden, voedselkringloop, en duurzame korte-keten-benadering (rechtstreekser tussen producent en stedelijke consument); uitspelen van het intrinsieke nabijheids- en concentratiebeginsel van de stad in de korte-keten-benadering van voedsel; duurzaamheid en leefkostenbesparend

2 4 Over welk origineel of innoverend project gaat het? Inspirerend project dat waardevol is voor andere steden en aldus een voorbeeldfunctie en een multiplicatoreffect vervult. Initiatief dat de samenwerking tussen de Vlaamse steden bevordert, en dit als steun voor een innovatief, effectief en efficiënt lokaal stedelijk beleid Project dat werkt aan kennisuitwisseling en kennisopbouw op vlak van stedenbeleid of stedelijkheid, ook met kleinere steden 5 Toon de behoefte van uw project aan en omschrijf de inhoud en de doelstellingen van het project? Geef een zo volledig mogelijke beschrijving van het project. Beschrijf de doelstellingen van het project, rekening houdend met de subsidiecriteria. Toon aan met welke meetindicatoren u de effecten van het project zult meten. Algemene voorstelling van vzw Vroemvroem Het doel van de vzw wordt in artikel 5 van de statuten als volgend omschreven: 'de vzw heeft tot doel de bevordering en ondersteuning van alle mogelijke culturele en artistieke presentaties in al haar vormen en de ruimste zin. Onder deze doelstelling dient ook begrepen te worden: het nemen van initiatieven en geven van ondersteuning aan initiatieven (die kaderen binnen het doel hierboven in het eerste lid beschreven) van andere derden en/of rechtspersonen en, zowel nationaal als internationaal. Om deze doelen te bereiken kan de vereniging alle mogelijke initiatieven nemen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze doelen te maken hebben deze bevorderen. In ondergeschikte orde kan de vereniging ook overgaan tot occasionele handelsdaden voor zover deze overeenstemmen met de doelen en ter ondersteuning van de initiatieven. In de beginjaren spitste de vzw zich vooral toe op evenementen, installaties en tentoonstellingen op maat, de laatste jaren werken we meer en meer met (internet)film. Dit uit zich zowel in het nemen van eigen initiatief als het uitvoeren van projecten in opdracht. Onder de evenementen, tentoonstellingen en installaties vallen ondermeer projecten uitgevoerd in opdracht van Nemo Amsterdam, Nieuwpoorttheater, Antigone Kortrijk, CC Kortrijk, GC Izegem, Cirq vzw, Stad Gent, Stad Leuven, groepstentoonstelling met de Fundacion Patagonista in Buenos Aires en diverse anderen. Voor de filmprojecten zijn we de laatste jaren bijzonder actief geweest onder de noemer Oezbekistaans Filmfonds. We maakten de afgelopen jaar meer dan 300 filmpjes met gezamenlijk al meer dan 1 miljoen views. Naast eigen filmprojecten, maakten we al vele filmpjes in opdracht voor o.a. de kringloopwinkels (zowel West als Oost- Vlaanderen), verschillende diensten van stad Gent ( buurtwerk, Gent Overmorgen, Feestneus zoekt Podium, Feestneus zoekt Artiest, Dansen in het park, Ciné privé, ), de VPRO (metropolis), een filmreeks rond de Fundacion Patagonista, Cirq vzw, Kleur Bekennen, Huis van Alijn, Nucleo en vele andere culturele organisaties. (zie ) Dankzij al deze ervaringen hebben we de laatste jaren flink wat expertise opgebouwd in het maken en verdelen van internetfilmpjes. We weten wat werkt en wat niet om filmpjes viraal te verspreiden (via blogs, facebook e.a.) Anders dan klassieke TV, hebben de internetfilmpjes vaak iets amateuristisch waardoor het ook authentieker overkomt. We werken zelden met acteurs of volledig uitgeschreven scenario s maar benaderen de mensen op een spontane en directe manier, iedereen heeft zijn eigen inbreng. Door onze kleinschalige en laagdrempelige aanpak, geraken we binnen in zowat alle verschillende milieus. Improviseren en het maximale uit mensen en situaties halen is inherent aan onze werkwijze. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het voeren van mediacampagnes en het maken van virale internetfilmpjes de laatste jaren uitgegroeid is tot dé huisspecialiteit. Het is precies dit wat nu ook in een aangepast kader toepassen in het project TV Ekkergem. Het is een nieuw soort wijktv van en voor de mensen uit de buurt. Project TV Ekkergem Basisuitgangspunt Lokaal laagdrempelige wijktelevisie van en voor de buurt, met bijzondere aandacht voor het versterken van de wijkidentiteit en het verbeteren van het samenleven tussen de diverse bevolkingsgroepen (kinderen, jongeren, ouderen, allochtonen, ) en dit in twee Gentse wijken, nl. Ekkergem en Brugse Poort. Dit willen we bereiken door een mix te maken tussen het sociale, de nieuwe digitale media en zijn mogelijkheden en artistieke vrijheden zodat alles op een hoger niveau getild kan worden. Kortom, weg met het eenrichtingsverkeer van de klassieke televisie. We willen TV op een totaal andere wijze benaderen: volledig digitaal en voor iedereen toegankelijk en dit door zo laagdrempelig mogelijk te werken waarbij iedereen kan participeren. Wat aan de basis ligt Ekkergem loopt van aan de Verloren Kost tot aan de Nieuwe Wandeling, en van de Watersportbaan tot de Holstraat. Het centrum van de wijk situeert zich echter aan Ekkergemkerk. Het is vooral dat stuk tussen Coupure en ring dat door de bewoners echt als Ekkergem ervaren wordt. De wijk Ekkergem is een oude stadswijk die net binnen de stadsomwalling van het historische Gent lag en in de loop van de geschiedenis lang haar plattelandskarakter behield. De bewoners werden

3 er dan ook de koolkappers genoemd (vandaar de Koolkappersstraat). In de negentiende eeuw raakte de wijk dichtgebouwd en kreeg ze naast de vele armoedige arbeidersbeluiken ook te maken met enkele stedelijke functies die de wijk overstegen. Het Bijlokehospitaal kent een heel oude ontstaansgeschiedenis en verhuisde in de jaren 70 naar de kant van de Watersportbaan. Maar ook de gevangenis die er het oude rasphuis verving, de verschillende universiteitsfaculteiten en het politiecommissariaat dat in de gebouwen van het militair hospitaal kwam, brachten functies in de buurt die een extra druk vormden op het gemeenschapsleven. Of op zijn minst geen bindende rol speelden in het wijkleven. Oudere buurtbewoners getuigen van een rijk middenstandsleven midden vorige eeuw. Met de komst van de vele grootwarenhuizen (Delhaize, GB, Lidl, en vlakbij in de Brugse Poort Colruyt, Aldi, Bioplanet) vanaf de jaren 60 verdwenen de zelfstandigen echter geleidelijk uit de wijk. De Ekkergemstraat die ooit een bloeiende winkelstraat was, is even geleidelijk gevuld geraakt door vooral studentenkoten. De vroegere plekken van handel en ontmoeting zijn ingenomen door tijdelijke bewoners. Meestal in huizen waarvan de eigenaars niet in Gent wonen en dus ook geen voeling hebben met de buurt. Jaarlijks strijken in oktober meer dan duizend jongeren in de wijk neer. Het verenigingsleven verdween samen met de zelfstandigen. Een actieve kern van oudere parochianen organiseert zeer geregeld activiteiten in 't Martinushuis en vormt zowat het enige restant van dit verenigingsleven. Zij verlieten hun oude parochiezaal een 15-tal jaar geleden aan het Casinoplein aan de overkant van de Coupure om in een vernieuwd gebouw naast de kerk te trekken. Deze groep autochtonen werkt geregeld samen met de nieuwkomers, ex-studenten die in Gent bleven plakken en er hun gezin stichtten. Enkele van deze dertigers/veertigers startten een vijftal jaar geleden een buurtcomité dat voor een nieuw buurtparkje ijverde en jaarlijks enkele buurtactiviteiten organiseert; een nieuwjaarsreceptie, een barbecue, een studentenonthaal. Vooral dit laatste bleek van belang om de relatie met de studenten te verbeteren en een leefbaar sociaal evenwicht te bewaren. Omdat de wijk strikt genomen niet binnen de 19de eeuwse gordel valt, is er geen Stedelijk Buurtcentrum en hangen alle initiatieven dus van de bewoners zelf af. De buurt Watersportbaan bestaat bijna uitsluitend uit hoogbouw die vanaf de jaren zestig opgetrokken werd. Anonimiteit en vereenzaming zijn er de belangrijkste problemen. De vooral oudere bevolking kan er terecht in het lokaal Dienstencentrum De Vlaschaard van het OCMW. Rond de Watersportbaan huizen zijn er ook nog enkele roeiclubs die ooit groeiden uit het Ekkergems verenigingsleven, maar daar nu nog weinig banden mee hebben. Dit alles zorgt voor een aantal specifieke problemen en spanningen. Het afbrokkelen van sociale netwerken, het verdwijnen van horeca en middenstand, de hoge concentratie van studenten met bv klachten over geluidshinder zorgen ervoor dat Ekkergem niet meer is wat het geweest is. Er is een groot gebrek aan verbondenheid, aan identiteit, aan binding ondanks de rijke geschiedenis en het groot potentieel. De Brugse Poort daarentegen is ontstaan door de industriële expansie van de 19de eeuw. In een periode van ongeveer 30 jaar werd deze wijk volledig volgebouwd. De Brugse Poort is gegroeid zonder stedenbouwkundige voorwaarden, vandaar het chaotische stratenpatroon en de drukke bebouwing. Na de ineenstorting van de textielindustrie was deze wijk één van de armoedigste wijken van Gent. De vele goedkope krotwoningen waren de enige betaalbare woningen voor de nieuwe gastarbeiders, vandaar ook de grote instroom van diverse nationaliteiten. Vanaf de jaren 90 is eer een andere dynamiek ontstaan in deze buurt, de stad lanceerde er in 2002 het project zuurstof voor de Brugse Poort. De Brugse Poort is nog steeds één van de dichtstbevolkte wijken in Gent en kenmerkend zijn nog steeds de vele nationaliteiten die er samen wonen. De laatste tijd komt de Brugse Poort nogal vaak negatief in beeld. Ook al zijn er onmiskenbaar problemen zoals armoede, drugsgebruik en spanningen tussen bevolkingsgroepen, tegelijk is het een zeer dynamische wijk met veel potentieel en heeft het toch een aantrekkingskracht op jonge gezinnen die er komen wonen. Met het project TV Ekkergem willen we specifiek inspelen op de situatie in deze 2 wijken Hoe het begon In januari 2011 werd het startschot van TV Ekkergem gegeven. Het project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het fonds Delhaize (via KBS waar het project zelfs als laureaat van één van de vijf meest innoverende voorbeeldenprojecten werd uitgeroepen, zie ), de stad Gent (Creëer je wijk) en de Provincie Oost-Vlaanderen. Ondertussen is TV Ekkergem een bekend begrip geworden en kunnen we bogen op een vast en zeer divers publiek. We kunnen eigenlijk stellen dat we iets hebben wat iedereen aanspreekt, van jong tot oud. We gaan aan het werk met lokale gebeurtenissen (werken in een straat, Prince concert, blokperiode van studenten, activiteiten senioren, ) maar geven dat wel een twist. Deze twist zorgt ervoor dat de filmpjes aanslaan. Het tot stand komen van de filmpjes is steeds een werk van iedereen. Het zijn de buurtbewoners die ideeën aanreiken, die achter de camera staan, die beelden schieten tijdens vakantie waar we dan mee aan de slag gaan, die acteur/actrice zijn, Om wat cijfers mee te geven: de site heeft sinds zijn bestaan reeds unieke views gehaald, de filmpjes zelf haalden tot nu unieke views. Al diverse keren haalden we de nationale media, zo berichten de Standaard bv op zijn homepage over het ludieke filmpje dat we maakten met Prince die zogezegd kwam eten in het Ekkergemse studentenrestaurant. Zie

4 Toekomst Graag willen we verder bouwen aan het verhaal van TV Ekkergem en dit op een aantal vlakken, met name 1. Uitbreiding naar de aangrenzende wijk de Brugse Poort 2. Uitbouwen van een mobiele studio (gepimpte caravan met het nodige basismateriaal) zodat we effectief naar de mensen toe kunnen trekken. Ervaring leert ons dat mensen naar onze studio brengen in de Ekkergemstraat toch wel een drempel betekent voor sommigen, en zeker als we vanaf volgend jaar de naburig wijk Brugse Poort meer willen betrekken. 3. Ook de technische (interactieve) kant van de zaak verder ontwikkelen. Op onze huidige site hebben we de mogelijkheid video s toe te voegen en in categorieën onder te brengen. We zouden hierin echter nog veel verder willen gaan en alles nog veel interactiever willen maken. Zo denken we er bv aan om de site toegankelijk te maken op mobiele telefoons, mensen de mogelijkheid te geven zelf video s op te laden via een aangepast rechtensysteem (cfr StackExchange, waarbij je meer rechten krijgt naargelang de hoeveelheid en kwaliteit van je bijdrages). De mogelijkheid onderzoeken om video s te taggen en ze automatisch in rubrieken onder te brengen en op sociale media te laten verschijnen. Nog betere en actievere koppeling met facebook, twitter, etc. (dossier hiervoor ingediend via IBBT) Doelstellingen volledige project Sociaal Enerzijds willen we uitdieping en consolidatie in Ekkergem, anderzijds willen we introductie en uitbreiding naar de wijk de Brugse Poort. Concreet willen we tegen eind 2012 volgende zaken gerealiseerd zien: 1. De groei van de site. In (maar ook buiten ) Ekkergem hebben we nu reeds een vast publiek. De bedoeling is om dit verder uit te breiden, met dit jaar de focus op de Brugse Poort. Het ziet er naar uit dat we de vooropgestelde kijkcijfers voor TV Ekkergem ruim zullen halen, en met de Brugse Poort erbij hebben we een ruimer werkgebied zodat we dit jaar iets ambitieuzer kunnen zijn en de streefcijfers dus hoger kunnen stellen. Streefcijfers site: per jaar Streefcijfers filmpjes: views per jaar 2. De sociale cohesie in Ekkergem en de Brugse Poort is verbeterd. TV Ekkergem wil zorgen voor meer samenhang en begrip tussen de studenten en vaste bewoners door ze zowel fysiek als virtueel samen te brengen. Een laagdrempelig medium als wijktv kan op een leuke wijze dit objectief helpen verwezenlijken. De 2 groepen kunnen elkaars leefwereld beter leren kennen en begrijpen. We zijn er van overtuigd dat dit sociaalartistieke project een uitstekende manier is voor het vergroten van het sociaal kapitaal en het samenleven aangenamer maakt. 3. Er worden interacties georganiseerd tussen de diverse bewonersgroepen Een constante interactie tussen de diverse bewonersgroepen is inherent aan dit project. We kunnen het dan ook terugvinden in de verschillende geledingen van het project zelf: Naast een actieve en herkenbare studio in de wijk een opvallende mobiele studio. Hierdoor kunnen we aan de inwoners de faciliteiten aanbieden om zelf dingen uit te proberen en maken. Hierdoor wordt het een open huis, waar iedereen zijn mening telt en iedereen kan participeren We streven naar diversiteit in de samenstelling van de redactieraad. Ook in het maken van de filmpjes streven we de interactie tussen de diverse groepen na. Daarnaast organiseren we ook specifieke acties om mensen samen te brengen. Op die manier krijgen mensen ook de gelegenheid om een praatje te slaan met elkaar. Organisatie van toonmomenten (minimaal 4) Aanwezigheid met de mobiele studio op diverse wijkactiviteiten Aanwezigheid met de mobiele studio in de nabijheid van de diverse hangplaatsen van de diverse bevolkingsgroepen We menen dit in Ekkergem met succes te hebben waargemaakt bij diverse gelegenheden. Ditzelfde kunnen we ook doen in de Brugse Poort, met toonmomenten in bij oa De Vieze Gasten, Trafiek, Kringloopwinkel en de gevangenis. Want, zeg nu zelf, wie wil zichzelf, zijn vriend of familielid niet eens zien op groot scherm? 4. De uitbouw van een mobiele studio. De ervaring leert dat het toch niet zo evident is mensen naar de vaste studio te krijgen, het gaat makkelijker om mensen op het moment zelf bij het filmen te betrekken. Vandaar dat we zouden willen gaan focussen op de uitbouw van een mobiele studio.

5 5. Ons steentje bijdragen aan het dichten van de digitale kloof We zijn er ons van bewust dat voor diverse bevolkingsgroepen waar we willen mee werken onze manier van werken niet altijd deel uitmaakt van hun manier van leven, zoals bv de senioren in Ekkergem. We willen hier graag op inspelen en de nodige acties ondernemen om de bestaande drempels weg te werken, in de mate van het mogelijke willen we dit doen met medewerking van de groepen zelf. Ze hebben de senioren bv ondertussen hun eigen weerbericht op TV Ekkergem. In samenwerking met de reeds aanwezige organisaties maken we daarom werk van volgende zaken: Instructies geven hoe de filmpjes op internet bekeken kunnen worden via publiekscomputer (seniorenhuis, bibliotheek, Trafiek, ) De mensen zelf betrekken in maken filmpjes zoals bv seniorenweerbericht, de kinderen uit de buurt Een selectie van filmpjes tonen tijdens de live-shows Het filmen van activiteiten die doorgaan en daar verslag van maken Workshops zelf filmpjes maken, monteren, animatie, 6. Het versterken van de identiteit van Ekkergem en de Brugse Poort door middel van een positief imago. Door de creatieve krachten in de buurt samen te brengen kunnen we opnieuw een positievere en dynamischere uitstraling geven aan de wijken Ekkergem en Brugse Poort. We hebben hierbij oog voor verleden, heden en toekomst. Door daarenboven de filmpjes ook een ruimere bekendheid te geven via onze samenwerking met Gentblogt (tweewekelijke een videopost) creëren we voor beide wijken meer bekendheid voor de wijken, en plaatsen we de wijken op een positieve manier in de kijker. Mensen uit de desbetreffende buurten zullen op die manier weer trotser zijn in die wijken te wonen. Artistiek Op artistiek vlak willen we ook de klassieke TV in vraag stellen. We zijn ervan overtuigd dat de klassieke TVzenders de moderne communicatiemaatschappij niet meer kunnen volgen, te steriel zijn en nog teveel vanuit een klassiek zender-ontvanger patroon functioneren. Dit willen we met TV Ekkergem doorbreken. Schertsend noemen we het de zender van en voor de kleine man, maar het is ook effectief de bedoeling om het tot een zender van de mensen zelf te maken (cfr. Andy Warhols 5 minutes of fame, maar dan aangepast aan de moderne technologie die zoveel meer mogelijk maakt) In zekere zin willen we ook een beetje de Robin Hood van de media zijn. De grote zenders beschikken over relatief veel middelen, maar ze blijven zovaak nog zo voorzichtig en traditioneel (the public gets what the public wants). We willen de klassieke TV ook een beetje uitdagen met onze manier van werken, en de gemaakte keuzes in vraag stellen (steeds meer lokaal nieuws, steeds dezelfde universele formats). TV Ekkergem heeft ook bewust een internationaal luik (zusterband met NY waar we beroepshalve regelmatig zijn, mensen uit de buurt die we aansporen zelf filmpjes te maken als ze op reis gaan), we willen daarmee ingaan tegen de trend om alsmaar meer regionaal nieuws te brengen. Verder willen we vooral de mensen uit de buurt zelf ook een kans geven. We steken bewust soms een beetje de draak met de allesoverheersende BV-cultuur. Zo werd bv in een ludiek filmpje Peter Goossens een kookprogramma op TV Ekkergem geweigerd, en zullen de mensen uit Ekkergem zelf een alternatief kookprogramma maken. We zijn ervan overtuigd dat er veel meer talent is dan dezelfde poule van mensen die zovaak terugkeren op de traditionele zenders Nieuwe digitale media Participatie en nieuwe digitale media verbinden en daar steeds verder in gaan, steeds interactiever worden. Hiervoor werd zoals eerder gesteld- een dossier ingediend bij IBBT. 6 Toon aan dat uw project op een creatieve en originele wijze wonen/leven in stad aantrekkelijker maakt en dat uw project past bij de in vraag 3 aangeduide focus(sen)? We werken op een heel spontane en directe manier, waarbij improvisatie hoog in het vaandel wordt gedragen. We maken om te beginnen maximaal gebruik van onze eigen expertise en proberen ondertussen steeds meer mensen te betrekken en op te leiden. Onze basisfilosofie is en blijft om zoveel mogelijk te werken met de mensen zelf, iedereen uit de buurt krijgt een kans om mee te werken. Of dit nu voor de camera is of erachter, als bedenker van een programma, een cameraman, een fotograaf of andere. Voor de grap en om de aandacht van de klassiek media te trekken, hebben we in de lanceerfase met teasers van vele BV s gewerkt totdat de site af was. Dan zijn daarmee gestopt als de site klaar was, en de bedoeling is precies om van de mensen zelf de sterren te maken.

6 Het is inherent aan het project dat het mensen bij elkaar brengt, en dat start al bij het maken van de filmpjes. Mensen leren elkaar op een ongedwongen manier kennen. Onze ervaring in het enthousiasmeren van mensen vormt wellicht onze voornaamste succesfactor hier. De tweede keer dat mensen met elkaar in contact komen verloopt via digitale weg. Door de filmpjes te gaan bekijken leren mensen elkaar herkennen en erkennen, kunnen ze meer begrip voor elkaar opbrengen. Neem nu bv het filmpje dat we maakten rond de studentproblematiek voor het wijkdebat. Heel bewust hebben we de rollen omgedraaid en waren het in ons verslag de hangsenioren die voor overlast zorgden en de studenten die niet meer konden studeren. Dit had een groot ontwapenend effect. In plaats van te klagen zoals vaak gebeurd op zo n wijkdebatten, werd er flink wat afgelachen en leerden de twee bevolkingsgroepen elkaar op een andere manier kennen. Er was heel veel positieve respons, zowel tijdens het maken als erna. Het filmpje haalde op internet al meer dan 1500 views, zie Zo gaan mensen op een positievere manier met elkaar gaan communiceren, wat door ons ondersteund en gestimuleerd wordt. De voornaamste kanalen die hiertoe worden ingezet zijn de eerder vermelde website, sociale netwerksites (facebook, netlog, twitter, ) en ook de traditionele media. Dit alles vergemakkelijkt het effectieve in real life contact waardoor sociale netwerken opnieuw vorm kunnen krijgen. We investeren ook hier in: via de toonmomenten, de heuse live-shows brengen we mensen samen. We kunnen ons hierbij makkelijk richten op alle mogelijke leeftijden en nationaliteiten aangezien het format waarin alles gegoten wordt, nl. tv-programma s en de parodieën erop, zich daarvoor uitstekend toe lenen. 7 Toon aan in welke mate uw project origineel en/of innoverend is? We menen dat we met ons project iets anders en nieuw brengen wat bij ons weten nog door niemand anders op deze manier gedaan wordt. Van bij de start werden we door de Koning Boudewijn Stichting al gekozen tot één van de vijf meest innoverende projecten van het Delhaizefonds (oproep voor bevorderen sociale cohesie) van Dit merken we vooral ook aan de respons die we krijgen. Er zijn nu al meer aanvragen om met TV Ekkergem langs te komen dan we momenteel kunnen verwerken. Buurtbewoners komen naar ons toe met programmavoorstellen. Er is ook steeds meer interesse van de media. Het bijzondere is ook dat we loutere realiteit zoals ze is verlaten. We geven de realiteit vaak een twist, of brengen de gewone programma s maar dan in parodievorm wat het helemaal anders maakt en de klassieke TV-programma s doorprikken. In plaats van klassieke weerbericht, hebben we bv het internationaal seniorenweerbericht waarbij iedereen zelf weerman/weervrouw is. De bedoeling is om op termijn voor 356 verschillende weermannen/vrouwen te hebben, en we zo voor elke weertype ons weerbericht de ether kunnen insturen. Ze zijn we nu bv ook bezig met ons eigen kookprogramma, wat in helemaal niets meer zal lijken op de klassieke BV kookprogramma s. En we zijn ook onze eerste soap aan het maken, volledig gemaakt met buurtbewoners. Ook onze surrealistische benadering van het nieuws is menen we origineel en anders te noemen. Ze zetten we bv in scene dat Prince tijdens zijn doortocht in Gent incognito kwam eten in het Ekkergems studentenrestaurant. Diverse sites namen dit bericht over en er was heel veel verwarring of het nu al dan niet echt was. De wijk Ekkergem is zelden meer over de tongen gegaan dan tijdens die week, het kwam zelfs met vertaling op internationale sites terecht. Zo waren we bv ook met drie filmpjes aanwezig op het groot scherm op Sint Jacobs tijdens de ludieke actie rond wereldrecord regeringsvormen (ca aanwezigen). We maakten gebruik van onze link met New York, via bluekey maakte we een aantal filmpjes waarbij een Ekkergemse reporter ( Griet de Keyser ) zogezegd live uit New York toelichting gaf bij de wereldrecord regeringsvormen. Ook dit haalde weer de pers, zie bv 8 Toon aan dat er een duidelijk verband is tussen het project en de stad (of steden)? Gent trekt duidelijk de kaart van de digitale creativiteit. Er is de glasvezelkabel in de stad, de gratis wifi op de Korenmarkt, zijn eigen domein extensie, Dit alles ondersteunt/geïnitieerd door GentM, IBBT, Digipolis en straks ook de Waalse Krook. Het is dan ook op deze lijn en in samenwerking met deze partners dat we dit digitale verhaal mee willen helpen schrijven, dat we op het terrein met de mensen zelf werk willen maken van digitale interactieve participatie. We hebben al een zeer goede verstandhouding met de Stad voor wie we nu een ludieke virale campage gaan

7 filmen in New York. In het kielzog daarvan, zullen we er ook weer diverse filmpjes maken voor Gentse bedrijven en organisaties (Nucleo, DOK en Cirq, Huis van Alijn e.a.) We hebben ook goede contacten met de mensen van GentM die ons ook uitgenodigd hebben voor de Imarkt (beurs rond digitale creativiteit). Bij IBBT hebben we een dossier lopen rond het vergroten van de interactiviteit op de site. Er is onze tweewekelijkse videopost op het veelgelezen gentblogt, en de vele contacten met Gentse organisaties. 9 Toon het exemplarische, de voorbeeldfunctie van uw project aan? Regionale TV bestaat natuurlijk al langer, maar heel vaak zijn het regionale copies van de nationale zenders en eigenlijk brengen ze weinig nieuws onder de zon. Bij ons weten is er nog niemand die TV op onze wijze benadert. We zijn ervan overtuigd dat dit beter aansluit bij de tijdsgeest en dit meer de TV en media van de toekomst zullen zijn. Zie bv een medium als facebook, de interactiviteit ligt ons inziens aan de basis van de enorme populariteit ervan. De mensen zijn niet langer louter consumenten, ze kunnen zelf een boodschap de wereld insturen. We menen dat het ook geen toeval is dat de klassieke kijkcijfers van TV Programma s in het algemeen afnemen. De mensen zijn niet langer geneigd passieve consumenten te zijn en willen ook actiever participeren. Hoe klein we ook zijn tegenover de grote zenders, menen we dat we hierin een voortrekkersrol kunnen spelen. 10 Toon aan op welke wijze de duurzaamheid van het project wordt gegarandeerd? We werken in de wijken met redactieraden. Op die manier proberen we het creatieve potentieel dat aanwezig is in de wijken te dynamiseren en op termijn zo zelfstandig mogelijk te maken. De ontwikkeling op digitaal vlak willen we delen met iedereen. Het kan een leerproces zijn op welke manier en hoe ver men kan gaan in het digitaal interactief voeren van het participatieproces. We geloven ten zeerste in dit project en willen het op diverse vlakken verder uitbouwen. TV Ekkergem is als sociaalartistiek project gestart in de wijk Ekkergen via creeër je wijk. Dit jaar dienen we opnieuw een dossier in met een uitbreiding van het werkterrein naar Brugse Poort. Ook op technisch en inhoudelijk vlak willen we onze werking verder uitdiepen en verbeteren 11 Omschrijf de doelgroep van het project. Beschrijf de leeftijd van de doelgroep, het aantal personen dat u wilt bereiken met het project enzovoort. Het project richt zich in eerste instantie tot de bewoners van Ekkergem (met specifieke aandacht voor het samenleven van studenten en vast bewoners) en de Brugse Poort (met specifieke aandacht voor het multiculturele). Daarbij willen we echt iedereen bereiken. Het format leent zich daar ook perfect toe. Via het maken van diverse tv-programma s kunnen we eigenlijk iedereen aanspreken, zowel passief als actief. Het bezoek aan de site en de aantal views van de filmpjes tonen aan dat er ook buiten deze wijken interesse is Aangezien iedereen, zowel jong als oud, zowel allochtoon als autochtoon, ideeën kan doorgeven, voorstellen kan doen, zaken kan uitwerken, bereiken we ook effectief iedereen. Kinderen helpen bij het maken van de kinderprogramma s, (via animatie), samenlevingsproblemen kunnen op een ludieke manier bespreekbaar gemaakt worden. Met kinderen uit de buurt hebben we nu bv in de studio een animatiefilmpje gemaakt (waarom ekkergemkerk scheef is). Dit aspect is ook iets wat we in de toekomst willen uitbreiden. In plaats van passief naar ketnet te kijken, willen we de kinderen zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren om op TV Ekkergem hun eigen ketnet te maken. 12 Geef een gedetailleerd chronologisch stappenplan. (periode 15 december 2011 tot 15 november 2012) Stap handeling Timing

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

WE MAKE THE ROAD BY WALKING OVER STRAATHOEKWERK EN STRUCTUREEL WERKEN

WE MAKE THE ROAD BY WALKING OVER STRAATHOEKWERK EN STRUCTUREEL WERKEN WE MAKE THE ROAD BY WALKING OVER STRAATHOEKWERK EN STRUCTUREEL WERKEN Deze publicatie werd gemaakt door Vlastrov April 2010 vlastrov@steunpunt.be fotografie: Jan Lietaert Titel publicatie is afkomstig

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie