Waterpark Dommelsvoort te Cuijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterpark Dommelsvoort te Cuijk"

Transcriptie

1 Waterpark Dommelsvoort te Cuijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 11 oktober 2011 / rapportnummer

2

3 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Het consortium Dommelsvoort VOF (verder het consortium) wil een recreatiegebied van ongeveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen, recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbehorende infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het recreatiegebied hotel Fitland realiseren. De gemeente Cuijk wil beide initiatieven mogelijk maken en heeft daarom de voorontwerpbestemmingsplannen Kraaijenbergse plassen waterpark Dommelsvoort en Kraaijenbergse plassen Hotel Fitland opgesteld. Ten behoeve van de besluitvorming hierover door de gemeenteraad van Cuijk is een m.e.r. procedure 1 doorlopen. Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie aangegeven dat naar haar oordeel essentiële informatie ontbrak over geluidsbelasting, cultuurhistorie en over de aanlegwerkzaamheden (zie verder hoofdstuk 2). De gemeente heeft een aanvulling op het MER laten maken. De Commissie adviseert de aanvulling zo spoedig mogelijk openbaar te maken. De Commissie heeft beide bestemmingsplannen (versies maart 2011) 1 bij de toetsing betrokken. In deze plannen heeft de gemeente logischerwijs nog geen rekening kunnen houden met de informatie uit de aanvulling (zomer 2011). Oordeel De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling samen alle essentiële informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming. Het MER en de aanvulling bevatten duidelijk en goed leesbaar kaartmateriaal en beschrijven diverse inrichtingsalternatieven 2 voor het recreatiegebied. Uit het MER blijkt dat de geluidsbelasting in het plangebied erg hoog is. Dit wordt veroorzaakt doordat het plangebied naast de rijksweg A73 en de provinciale weg N321 ligt. Het hotel Fitland is langs de A73 gepland, waardoor in een gedeelte van het plangebied de geluidsbelasting verlaagd wordt door afschermende werking. De aanvulling bevat duidelijke kaarten over de toekomstige geluidsbelasting. De aanvulling geeft overzichtelijk weer welke maatregelen aan de orde zijn, namelijk een geluidscherm langs de A73 en/of het bouwen van recreatiewoningen met dove gevels. Het MER geeft aan dat in het gebied veel cultuurhistorische waarden (archeologie) aanwezig zijn. De aanvulling beschrijft deze waarden in voldoende detail. Drie mogelijk behoudendswaardige archeologische vindplaatsen ondervinden negatieve gevolgen. De aanvulling beschrijft hoe hiermee in het bestemmingsplan zal worden omgegaan. Ook gaat de aanvulling in op de aanlegwerkzaamheden en daaraan verbonden milieueffecten. In het volgende hoofdstuk geeft de Commissie een toelichting op het oordeel en geeft zij aanbevelingen over de omgang met mitigerende maatregelen voor geluid, het wetsvoorstel Swung, aanlegwerkzaamheden en de verkeersveiligheid van langzaam verkeer. 1 Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie, de samenstelling van de werkgroep en de bij de toetsing betrokken documenten, zie bijlage 1. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de zienswijzen. 2 Bijvoorbeeld verschillen in ontsluitingsroute, locatie jachthaven, ligging strand en aantallen recreatiewoningen. -1-

4 2. Toelichting op het oordeel 2.1 Geluid Akoestische situatie ter plaatse van waterpark en Hotel Fitland MER Op de afbeeldingen 31 en 32 in het MER is de akoestische situatie weergegeven zonder en met hotel Fitland. Hieruit blijkt dat het hotel Fitland in een gedeelte van het plangebied de geluidsbelasting van de A73 verlaagt door afscherming. De herkomst van de geluidscontouren op deze afbeeldingen en de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van deze geluidscontouren zijn onbekend. De (toekomstige) geluidssituatie is daardoor niet navolgbaar. De contouren op de afbeeldingen zijn daarnaast onduidelijk en mogelijk incompleet. 3 Gezien de hoge achtergrondgeluidsbelasting zijn duidelijke geluidscontouren belangrijk. Deze kunnen bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van het waterpark (bijvoorbeeld een zonering of verschuiving van functies in de alternatieven in het MER) en voor mitigerende maatregelen. 4 Volgens afbeeldingen 31 en 32 van het MER zal een groot deel van de recreatiewoningen (zonder het hotel Fitland een groter deel) binnen het gebied met Lden>53 db komen. Aanvulling De aanvulling bevat goede geluidsinformatie. De contouren staan overzichtelijk op kaart en de beoogde mitigerende maatregelen zijn duidelijk aangegeven. Gezien de (hoge) achtergrondgeluidbelasting stelt de aanvulling twee maatregelen voor, namelijk: 1. schermen langs de A73; 2. het bouwen van woningen met een geluidafschermende werking, waarbij de verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde van de panden liggen. De aanvulling geeft aan dat de locatie van schermen langs de A73 afhankelijk is van de uitkomsten van overleg met Rijkswaterstaat. Ook blijkt dat de schermen op eigen grond gerealiseerd kunnen worden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe omgegaan wordt met de beoogde mitigerende maatregelen voor geluid. 3 Bijvoorbeeld in afbeelding 31 is de geluidsbelasting van de provinciale weg niet meegenomen, in afbeelding 32 is deze wel meegenomen. In de beide afbeeldingen worden dezelfde kleurcoderingen op verschillende wijze gebruikt (vergelijk oranje lijn voor 55 vs 58 db). Onduidelijk is bijvoorbeeld: op welke hoogte gelden deze contouren? Van welke brongegevens is uitgegaan? Is artikel 110g Wgh toegepast of niet? 4 In zienswijzen 4, 9 en 17 wordt ook aandacht gevraagd voor geluid, gezien de hoge achtergrondbelasting en hinder. -2-

5 Wetsvoorstel Swung De Commissie heeft tijdens de toetsing de gemeente in overweging gegeven in de aanvulling ook een variant te ontwikkelen waarbij al rekening gehouden wordt met het wetsvoorstel Swung. Met dit wetsvoorstel is het de bedoeling dat rekening gehouden wordt met de zogenaamde geluidproductieplafonds in plaats van met de daadwerkelijke geluidemissies van een rijksweg. De plafondhoogte ligt in het algemeen boven de huidige geluidemissies van een rijksweg. 5 De overheid zorgt er vervolgens voor dat deze plafonds niet worden overschreden. 6 Wanneer met deze plafonds rekening gehouden wordt, wordt voorkomen dat in de toekomst langs een rijksweg een ongewenst akoestisch klimaat ontstaat door verkeersgroei. Wanneer de plafonds verdisconteert worden in de in het MER en de aanvulling genoemde 53- db contour heeft dit mogelijk het gevolg dat deze contour verder het plangebied inschuift. Deze contour is mede bepalend voor de inzet van de in de aanvulling genoemde mitigerende maatregelen. De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen een dergelijke variant in dit stadium niet te onderzoeken en zich te baseren op de situatie in het jaar 2020 (meer verkeer), waarbij al enigszins op toekomstige groei van de geluidbelasting geanticipeerd wordt. De initiatiefnemers willen bij de dimensionering van de afschermende maatregelen rekening houden met de consequenties van dit wetsvoorstel, zodat ook met dit wetsvoorstel een akoestisch gunstig leefklimaat gerealiseerd wordt. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven op welke wijze de gemeente om wil gaan met het wetsvoorstel Swung en daarbij aan te geven wat dit kan betekenen voor de beoogde mitigerende maatregelen voor geluid Geluidhinder door gebruik waterpark MER Op pagina 84 van het MER staat de beoogde toegangsweg tot het park. Voor het verkeer op de toegangsweg tot het park zijn bij het MER twee uiteenlopende akoestische onderzoeken bijgevoegd. 7 Het is hierdoor onduidelijk van welke resultaten uitgegaan moet worden en of en zo ja welke mitigerende maatregelen aan de orde zijn. 5 Dit wetsvoorstel (kenmerk 32252) is recent door de 2 e kamer aangenomen en ligt bij de 1 e kamer. In dit wetsvoorstel worden geluidproductieplafonds vastgesteld die in het algemeen +1,5 db boven de huidige geluidsemissies van een rijksweg liggen. Mogelijk worden ook de reken- en meetvoorschriften van het wegverkeer herzien, vanwege de tegenvallende geluidsreducerende werking van ZOAB en toegenomen geluidproductie van wegvoertuigen, waardoor naast de +1,5 db van het geluidproductieplafond nog een extra verhoging van de geluidemissies van een rijksweg kan optreden (ongeveer +2 tot 3 db). Hoe deze extra db s (+1,5 db en mogelijk +2 tot 3 db) in de situatie Dommelsvoort akoestisch doorwerken (gedeeltelijk geluidswallen aanwezig en afschermende werking Hotel Fitland) is onbekend. 6 Bijvoorbeeld doordat de wegbeheerder zorg draagt voor het tijdig nemen van bronmaatregelen (stil wegdek) of het plaatsen van schermen. 7 Volgens het rapport (kenmerk RMB ) is er voor de huidige woningen langs de toegangsweg vanaf N321 naar het park sprake van hoge geluidsniveaus, direct toe te schrijven aan het park. Deze overschrijden de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) met ca 25 db en de maximale grenswaarde van 65 db(a) met 5 tot 11 db. Als mogelijke maatregel is omleiding onderzocht, maar dat leidt bij een andere woning tot een knelpunt van 74 db(a). In het MER en dit rapport wordt hiervoor geen oplossing gegeven. Het tweede rapport (kenmerk VL9898_1) komt tot lagere waarden. Daar wordt -3-

6 Aanvulling De aanvulling bevat duidelijke geluidsinformatie en verklaart de hierboven genoemde verschillen. Uit de aanvulling blijkt dat indien de maximale snelheid op de toegangsweg verlaagd wordt tot 30 km/uur er voor één woning nog mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. De aanvulling geeft aan dat gedacht wordt aan het plaatsen van een scherm of een stiller wegdektype. Vervolgens is aangegeven dat het bestemmingsplan de mogelijkheid tot het plaatsen van een afschermende voorziening moet gaan bieden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. 2.2 Cultuurhistorie MER Het MER beschrijft de archeologiesituatie uit In het gebied en de directe omgeving heeft sindsdien veel vervolgonderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is er nog geen actueel beeld van de bekende aanwezige archeologische waarden in het gebied. In het MER zijn de (wel beschreven) cultuurhistorische structuren, elementen en vindplaatsen niet systematisch gewaardeerd. Hierdoor is de effectbeschrijving en -beoordeling onvoldoende onderbouwd. Niet duidelijk is bijvoorbeeld, welke vindplaatsen uit 2002 nu nog aanwezig zijn in het plangebied, wat de fysieke staat daarvan is, en welke daarvan daadwerkelijk door het plan bedreigd worden. Ook is niet duidelijk of het hele plangebied inmiddels geïnventariseerd is op archeologische relicten en welke daarvan behoudenswaardig zijn. Onderzoek naar alternatieven waarmee de schade te beperken of te compenseren is ontbreekt in het MER. Met name door de gefaseerde aanleg en een inrichting waarbij eilanden gehandhaafd worden (in tegenstelling tot het achteraf opspuiten van eilanden) verwacht de Commissie dat er kansen zijn voor inpassing en mitigatie waardoor aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden behouden kunnen blijven. Aanvulling De aanvulling geeft een compleet en goed beeld van de aanwezige archeologische waarden en de effecten van het plan hierop. De aanvulling beschrijft het Archeologisch Beleidsplan van de gemeente Cuijk en geeft aan wat de omgang met het bodemarchief is bij te maken ruimtelijke keuzes. Uit het MER blijkt dat 3 archeologische vindplaatsen mogelijk behoudendswaardig zijn. Om dit te bepalen is nog wel vervolgonderzoek nodig. De aanvulling geeft aan dat daarom in het bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen zal worden, waarmee mocht later besloten worden dat de vindplaatsen behouden moeten blijven het bestemmingsplan flexibel genoeg is om het inrichtingsplan hierop aan te passen. De aanvulling gaat daarnaast specifiek in op het mogelijk samenvoegen van twee natuureilanden om het tussenliggende gedeelte van het bodemarchief te kunnen behouden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. slechts bij enkele woningen overschrijdingen geconstateerd. Het MER gaat verder niet in op (benodigde) mitigerende maatregelen. -4-

7 2.3 Aanlegwerkzaamheden MER Uit het MER wordt niet volledig duidelijk op welke wijze de ontgrondingwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In de startnotitie en het op enkele plaatsen in het MER lijkt gesproken te worden over het bijna volledig ontgronden van oostelijke gedeelte van het gebied en vervolgens opspuiten van eilanden. 8 In de rest van het MER 9 is vermeld, dat het ontgronden vooral plaatsvindt met graafmachines en wordt niet gesproken over diepe ontgrondingen en vervolgens opspuiten van eilanden. De milieueffecten die optreden voor de leefomgeving en op de cultuurhistorie (met name archeologie, zie ook 2.2 van dit advies) hangen in belangrijke mate samen met de uitvoeringswijze en de duur van de werkzaamheden. De grondbalans in het MER vermeldt een overschot van m 3, het MER vermeldt dat dit overschot wordt afgevoerd naar elders om als bouwstof te dienen. Het MER gaat verder niet in op de omgang met dit overschot en de daaraan verbonden milieueffecten. Hierdoor is onvoldoende inzicht in de milieueffecten van de aanlegwerkzaamheden en in de (eventuele) randvoorwaarden die de gemeente Cuijk kan stellen. Aanvulling De aanvulling beschrijft de wijze van ontgraven en afvoer van grondstromen en hun milieueffecten op heldere wijze. Zo gaat de aanvulling in op de kwaliteit van de grond. Uit de aanvulling blijkt dat het bijna volledig ontgronden van oostelijke gedeelte van het gebied en het vervolgens opspuiten van de eilanden niet meer aan de orde is. De afvoer van grond zal hoofdzakelijk per schip plaatsvinden, hierdoor zal geen overlast en hinder door vrachtverkeer optreden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. Uit de aanvulling blijkt dat een tijdelijke laad- en loswal noodzakelijk is. In deze fase (bestemmingsplan) is de precieze locatie hiervan logischerwijs nog niet bekend. Doordat in het MER en de aanvulling de milieueffecten worstcase zijn beschreven 10 zijn de voorspelde hinder en overlast (m.n. geluidseffecten) van de aan- en afvoer per schip waarschijnlijk lager. De Commissie adviseert bij de vervolgbesluitvorming aandacht te besteden aan de locatie van de tijdelijke laad- en loswal, zodat inderdaad de in de aanvulling voorspelde reductie van hinder en overlast optreedt. 8 Naast de startnotitie bijvoorbeeld pagina 103 van het MER en pagina 11 bijlage akoestisch onderzoek kenmerk RMB van het MER. 9 Bijvoorbeeld pagina 108 van het MER. 10 Zie verder pagina 49 van de aanvulling. -5-

8 2.4 Langzaam verkeer Het MER gaat beperkt in op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers. Het initiatief heeft belangrijke effecten op de omvang van het autoverkeer, maar zal ook veel bezoekers per fiets aantrekken. Uit het MER blijkt dat binnen het waterpark sprake zal zijn van een verblijfsgebied met een maximale snelheid van 30 km/uur. Echter, op wegen met een belasting van meer dan à motorvoertuigen per etmaal - zoals in het MER voorzien - dragen aparte fietsvoorzieningen aantoonbaar bij aan een goede verkeersveiligheid. 11 De Commissie adviseert daarom om bij de verdere planuitwerking aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor een goed en verkeersveilig netwerk van fietsvoorzieningen Zie bijvoorbeeld de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW, Zienswijzen 8, 13 en 18 vragen aandacht voor fietsverbindingen in en rondom het park. -6-

9 BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk Bevoegd gezag: gemeenteraad van Cuijk Besluit: vaststellen van bestemmingsplannen Categorie Besluit m.e.r.: categorie C10.1, C10.3, C16.1 (categorieënindeling van voor 1 april 2011) Activiteit: Het consortium Dommelsvoort VOF (verder het consortium) wil een recreatiegebied van ongeveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen, recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbehorende infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het recreatiegebied hotel Fitland realiseren. Procedurele gegevens: aankondiging start procedure in het Cuijks Weekblad: 18 juni 2008 advies aanvraag: 4 juni 2008 ter inzage legging: 18 juni 2008 tot 29 juli 2008 richtlijnenadvies uitgebracht: 17 september 2008 inhoudseisen vastgesteld: 16 december 2008 kennisgeving MER in Cuijks Weekblad van: 7 juni 2011 ter inzage legging MER: 8 juni tot en met 19 juli 2011 aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 10 juni 2011 toetsingsadvies uitgebracht: 11 oktober 2011 Samenstelling van de werkgroep: Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt: drs. W. Altenburg dr. G.J. van Blokland drs. S.J. Harkema (werkgroepsecretaris) drs. W.A.M. Hessing ing. B.W.G. van Pagée ing. B. Peters drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) drs. G. de Zoeten Werkwijze Commissie bij toetsing: Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in

10 artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie op de pagina Commissie m.e.r. Betrokken documenten: De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering: Milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort, 27 januari 2011; Samenvatting Milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort, 27 januari 2011; Voorontwerp Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen Waterpark Dommelsvoort, 31 maart 2011, kenmerk NL.IMRO BP-wpdommelsvoort-VO04; Toelichting Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Hotel Fitland, maart 2011, kenmerk NL.IMRO BP-Hotelfitland-VO01; Rapport, Aanvullingen MER Waterpark Dommelsvoort, 1 september 2011; Samenvatting Waterpark Dommelsvoort, 5 september De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 16 augustus 2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in bijlage 2.

11 BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 1. Smals Bouwgrondstoffen B.V., Herten 2. MKB Adviseurs B.V., namens mevrouw W. van Sambeek, Beers 3. Brasker B.V., Linden 4. W. Bardoel, Linden 5. Walk B.V., namens mevrouw P.J. van de Wiel-Wagemans, Beers 6. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens mevrouw T.J.M. Jilesen-Wagemans, Beers 7. Prince Projecten, namens familie Vromans, Beers 8. Radt-van Mil e.a., Cuijk 9. Poelmann Van den Broek N.V., namens de heet H.M.M. Bardoel en mevrouw A.M.E. Evers, Beers 10. Poelmann Van den Broek N.V., namens de heer J.W.A. Evers, Beers 11. ZLTO, namens de heer en mevrouw Heurkens, en de heer en mevrouw Janssen,Beers 12. ZLTO, namens de kinderen van de heer W.P.M. Cuppen en mevrouw M.M.J. Cuppen- Derks, Beers 13. Avalar Advies, namens Zorgkwekerij De Groene Spil, Beers 14. Vereniging Burgers van Linden e.s., Linden 15. Enkele bewoners van Beers, Beers 16. Familie Ceulemans, Lent 17. Dorpsraad Linden, Linden 18. J. van den Boom, Linden 19. Waterschap Maas en Aa, Den Bosch

12 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort te Cuijk en de aanvulling daarop De gemeente Cuijk wil waterpark Dommelsvoort en Hotel Fitland planologisch mogelijk maken en daarvoor nieuwe bestemmingsplannen vaststellen. Ten behoeve van de besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage geeft in dit toetsingsadvies weer of het MER de benodigde informatie voor de besluitvorming bevat. ISBN:

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 Toetsingsadvies over de 2e aanvulling van het geactualiseerde milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij maatschap Kersten, Boxmeer en de aanvulling daarop 27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 1.

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 januari 2012 / rapportnummer 1552 62 1. Oordeel over het MER Libéma Exploitatie

Nadere informatie

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2009 / rapportnummer 2131-72 1. OORDEEL OVER HET MER Inleiding Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte

Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 maart 2011 / rapportnummer 2513 24 1. Oordeel over het MER De gemeente Westvoorne heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Nadere informatie

Grote Markt Oostzijde, Groningen

Grote Markt Oostzijde, Groningen Grote Markt Oostzijde, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 augustus 2010 / rapportnummer 2100-75 1. Oordeel over het MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 oktober 2014 / rapportnummer 2960 10 Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Initiatiefnemer,

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Grote Markt Oostzijde, Groningen

Grote Markt Oostzijde, Groningen Grote Markt Oostzijde, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 augustus 2010 / rapportnummer 2100-75 1. Oordeel over het MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 september 2013 / rapportnummer 2819 28 1. Oordeel over het MER Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Golfbaan Cromvoirt. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93

Golfbaan Cromvoirt. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93 Golfbaan Cromvoirt Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93 1. OORDEEL OVER HET MER De familie Hendriks heeft het voornemen om een l8-holes golfbaan te realiseren

Nadere informatie

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 november 2014 / rapportnummer 2955 50 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2015 / rapportnummer 2964 40 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport 26 januari 2009 / rapportnummer 1372-127 1. OORDEEL OVER HET AANGEPASTE MER De heer H. van Deurzen is voornemens

Nadere informatie

Randweg Twello, gemeente Voorst

Randweg Twello, gemeente Voorst Randweg Twello, gemeente Voorst Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 september 2012 / rapportnummer 2305 72 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

Randweg Haps, gemeente Cuijk

Randweg Haps, gemeente Cuijk Randweg Haps, gemeente Cuijk Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 oktober 2013 / rapportnummer 2442 84 VOORLOPIG 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 Buitengebied Salland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte stellen

Nadere informatie

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 20 maart 2015 / rapportnummer 2993 23 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Weenapoint

Bestemmingsplan Weenapoint Bestemmingsplan Weenapoint Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 september 2011 / rapportnummer 2430 69 1. Oordeel over het MER De Maarsen Groep wil met woningen, kantoren en voorzieningen de

Nadere informatie

Aardgas + De Wijk, Drenthe

Aardgas + De Wijk, Drenthe Aardgas + De Wijk, Drenthe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 december 2010 / rapportnummer 2410-74 1. Oordeel over het MER De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het voornemen

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg Windpark Nieuwe Waterweg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 april 2014 / rapportnummer 2649 60 1. Oordeel over het MER De Wolff-Nederland-Windenergie (WNW), Wind&co en FMT BV willen een windpark

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2015 / rapportnummer 2964 40 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 juli 2014 / rapportnummer 2889 56 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum

Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 april 2013 / rapportnummer 2544 118 1. Oordeel over het MER De Tergooiziekenhuizen, MEREM behandelcentra,

Nadere informatie

Randweg Haps, gemeente Cuijk

Randweg Haps, gemeente Cuijk Randweg Haps, gemeente Cuijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 19 december 2013 / rapportnummer 2442 88 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college van

Nadere informatie

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

Afferdense en Deestse Uiterwaarden

Afferdense en Deestse Uiterwaarden Afferdense en Deestse Uiterwaarden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 april 2011 / rapportnummer 2153 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Druten heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Nadere informatie

Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 augustus 2008 / rapportnummer 2079-37 1. OORDEEL OVER HET MER Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Toetsingsadvies over het MER bij de structuurvisie en advies over reikwijdte en detailniveau van het MER bij het bestemmingsplan en de ontgrondingenvergunning 11 oktober

Nadere informatie

Mestvergisting Botniaweg 6, Marrum

Mestvergisting Botniaweg 6, Marrum Mestvergisting Botniaweg 6, Marrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 maart 2011 / rapportnummer 2499 35 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Biomassa-energiecentrale Maastricht

Biomassa-energiecentrale Maastricht Biomassa-energiecentrale Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 maart 2012 / rapportnummer 2580 79 1. Oordeel over het MER De gemeente Maastricht wil een biomassa-energiecentrale van

Nadere informatie

A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden Toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport en de aanvulling daarop

A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden Toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport en de aanvulling daarop A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden Toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 april 2010 / rapportnummer 1611-98 1. OORDEEL OVER HET MER De

Nadere informatie

Verbreding A28 Zwolle-Meppel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbreding A28 Zwolle-Meppel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbreding A28 Zwolle-Meppel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 februari 2009 / rapportnummer 1609-38 OORDEEL OVER HET MER Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft het voornemen om doorstroming

Nadere informatie

Pluimveehouderij Haan te Nieuw Weerdinge

Pluimveehouderij Haan te Nieuw Weerdinge Pluimveehouderij Haan te Nieuw Weerdinge Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 20 december 2010 / rapportnummer 2215 54 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, gemeente Terneuzen

Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, gemeente Terneuzen Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, gemeente Terneuzen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 januari 2014 / rapportnummer 2855 16 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college

Nadere informatie

Containertransferium Alblasserdam

Containertransferium Alblasserdam Containertransferium Alblasserdam Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 8 december 2009 / rapportnummer 2329-39 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft het voornemen

Nadere informatie

Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Jachthaven De Schelphoek Hoorn Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 december 2006 / rapportnummer 1489-118 Gemeente Hoorn Postbus 603 1620 AR HOORN uw kenmerk uw brief

Nadere informatie

Woningbouwlocatie Nieuwveense Landen Meppel 2009 Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Woningbouwlocatie Nieuwveense Landen Meppel 2009 Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Woningbouwlocatie Nieuwveense Landen Meppel 2009 Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 28 juni 2010 / rapportnummer 1323-170 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente

Nadere informatie

Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 april 2009 / rapportnummer 2167-70 1. OORDEEL OVER HET MER RODE WATERPAREL De Zuidplaspolder is aangewezen als stedelijke

Nadere informatie

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 mei 2009 / rapportnummer 2054-74 1. OORDEEL OVER HET MER Vopak Terminal Europoort B.V. (verder

Nadere informatie

Spreiding Coffeeshops Maastricht

Spreiding Coffeeshops Maastricht Spreiding Coffeeshops Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 mei 2011 / rapportnummer 2243 70 1. Oordeel over het MER De gemeente Maastricht heeft het voornemen om coffeeshops die

Nadere informatie

Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee

Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee Bestemmingsplan Strand Wijk aan Zee Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 juli 2011 / rapportnummer 2516 67 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2005 / rapportnummer 1460-76 Toetsingadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Advies op grond van artikel

Nadere informatie

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 augustus 2005 / rapportnummer 1438-61 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling GETZ Entertainmentcenter

Nadere informatie

Vervangende productiecapaciteit voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Vervangende productiecapaciteit voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Vervangende productiecapaciteit voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 maart 2005 / rapportnummer 1186-104 Gedeputeerde Staten van Utrecht

Nadere informatie

Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 februari 2010 / rapportnummer 2264-83 1. OORDEEL OVER HET MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Noordoever Strandpark Slijk-Ewijk

Noordoever Strandpark Slijk-Ewijk Noordoever Strandpark Slijk-Ewijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 december 2015 / projectnummer 2979 1. Oordeel over het milieueffectrapport De ontzanding bij Slijk-Ewijk kent een lange

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 14 september 2007 / rapportnummer 1953-51 1. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER ECN Windenergy Facilities BV heeft

Nadere informatie

Marker Wadden vergunningen fase 1

Marker Wadden vergunningen fase 1 Marker Wadden vergunningen fase 1 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 juni 2015 / rapportnummer 3019 31 1 Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Vereniging Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Golfbaan NOAP te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Golfbaan NOAP te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Golfbaan NOAP te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 december 2008 / rapportnummer 1933-61 1. OORDEEL OVER HET MER Progolf b.v., de Reconstructiecommissie Midden-Delfland en het Recreatieschap

Nadere informatie

Windturbines A15 Nijmegen

Windturbines A15 Nijmegen Windturbines A15 Nijmegen Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 juni 2014 / rapportnummer 2848 57 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Nijmegen wil in 2045 in zijn

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier / Obstakelverwijdering Nederrijn Elst, gemeente Rhenen

Ruimte voor de Rivier / Obstakelverwijdering Nederrijn Elst, gemeente Rhenen Ruimte voor de Rivier / Obstakelverwijdering Nederrijn Elst, gemeente Rhenen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 oktober 2012 / rapportnummer 2705 57 1. Oordeel over het MER Boskalis werkt

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Uitbreiding Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Uitbreiding Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te Groesbeek Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 16 juni 2005 / rapportnummer 1600-41 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport uitbreiding

Nadere informatie

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING OOSTELIJK FLEVOLAND 19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING...2 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 januari 2010 / rapportnummer 2225-55 1. OORDEEL OVER HET MER De Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot B.V. heeft het voornemen

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer os.r6oz.oox inboeknummer oapoo4x4a Ciassificatienummer x.jazz Dossiernummer a4a.6os x4 oktober soos Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft vaststellen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180.

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. (Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen

Nadere informatie

Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 29 maart 2016 / projectnummer: 2826 1. Oordeel over het MER en de aanvulling

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht. lijnen ME AAN Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht lijnen ME AAN 1 INLEIDING Overeenkomstig het Masterplan Stationsgebied willen Holland Casino, Wolff Cinema Groep en de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs op de

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Ontwikkeling bouwlocatie Rijswijk-Zuid

Ontwikkeling bouwlocatie Rijswijk-Zuid Ontwikkeling bouwlocatie Rijswijk-Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 februari 2011 / rapportnummer 2373 71 1. Oordeel over het MER De gemeente Rijswijk heeft het voornemen om de grootschalige

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht

Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht Herinrichting kop Jaarbeursterrein Utrecht Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 25 april 2006 / rapportnummer 1715-14 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Herinrichting

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Structuurvisie Emmen 2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Structuurvisie Emmen 2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Structuurvisie Emmen 2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 6 april 2009 / rapportnummer 1874-82 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Emmen stelt een structuurvisie op

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690

Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690 Pagina 1 Onderwerp Datum Uitgevoerd door Kenmerk railverkeerslawaai Esse Zoom Laag 27 juli 2015 F. Oldeman 2015100690 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving (Een beknopte uitleg over het gemeentelijk geluidbeleid en de wet- en regelgeving in het kader van het dienstverleningshandvest

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie