Waterpark Dommelsvoort te Cuijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterpark Dommelsvoort te Cuijk"

Transcriptie

1 Waterpark Dommelsvoort te Cuijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 11 oktober 2011 / rapportnummer

2

3 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Het consortium Dommelsvoort VOF (verder het consortium) wil een recreatiegebied van ongeveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen, recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbehorende infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het recreatiegebied hotel Fitland realiseren. De gemeente Cuijk wil beide initiatieven mogelijk maken en heeft daarom de voorontwerpbestemmingsplannen Kraaijenbergse plassen waterpark Dommelsvoort en Kraaijenbergse plassen Hotel Fitland opgesteld. Ten behoeve van de besluitvorming hierover door de gemeenteraad van Cuijk is een m.e.r. procedure 1 doorlopen. Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie aangegeven dat naar haar oordeel essentiële informatie ontbrak over geluidsbelasting, cultuurhistorie en over de aanlegwerkzaamheden (zie verder hoofdstuk 2). De gemeente heeft een aanvulling op het MER laten maken. De Commissie adviseert de aanvulling zo spoedig mogelijk openbaar te maken. De Commissie heeft beide bestemmingsplannen (versies maart 2011) 1 bij de toetsing betrokken. In deze plannen heeft de gemeente logischerwijs nog geen rekening kunnen houden met de informatie uit de aanvulling (zomer 2011). Oordeel De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling samen alle essentiële informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming. Het MER en de aanvulling bevatten duidelijk en goed leesbaar kaartmateriaal en beschrijven diverse inrichtingsalternatieven 2 voor het recreatiegebied. Uit het MER blijkt dat de geluidsbelasting in het plangebied erg hoog is. Dit wordt veroorzaakt doordat het plangebied naast de rijksweg A73 en de provinciale weg N321 ligt. Het hotel Fitland is langs de A73 gepland, waardoor in een gedeelte van het plangebied de geluidsbelasting verlaagd wordt door afschermende werking. De aanvulling bevat duidelijke kaarten over de toekomstige geluidsbelasting. De aanvulling geeft overzichtelijk weer welke maatregelen aan de orde zijn, namelijk een geluidscherm langs de A73 en/of het bouwen van recreatiewoningen met dove gevels. Het MER geeft aan dat in het gebied veel cultuurhistorische waarden (archeologie) aanwezig zijn. De aanvulling beschrijft deze waarden in voldoende detail. Drie mogelijk behoudendswaardige archeologische vindplaatsen ondervinden negatieve gevolgen. De aanvulling beschrijft hoe hiermee in het bestemmingsplan zal worden omgegaan. Ook gaat de aanvulling in op de aanlegwerkzaamheden en daaraan verbonden milieueffecten. In het volgende hoofdstuk geeft de Commissie een toelichting op het oordeel en geeft zij aanbevelingen over de omgang met mitigerende maatregelen voor geluid, het wetsvoorstel Swung, aanlegwerkzaamheden en de verkeersveiligheid van langzaam verkeer. 1 Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie, de samenstelling van de werkgroep en de bij de toetsing betrokken documenten, zie bijlage 1. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de zienswijzen. 2 Bijvoorbeeld verschillen in ontsluitingsroute, locatie jachthaven, ligging strand en aantallen recreatiewoningen. -1-

4 2. Toelichting op het oordeel 2.1 Geluid Akoestische situatie ter plaatse van waterpark en Hotel Fitland MER Op de afbeeldingen 31 en 32 in het MER is de akoestische situatie weergegeven zonder en met hotel Fitland. Hieruit blijkt dat het hotel Fitland in een gedeelte van het plangebied de geluidsbelasting van de A73 verlaagt door afscherming. De herkomst van de geluidscontouren op deze afbeeldingen en de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van deze geluidscontouren zijn onbekend. De (toekomstige) geluidssituatie is daardoor niet navolgbaar. De contouren op de afbeeldingen zijn daarnaast onduidelijk en mogelijk incompleet. 3 Gezien de hoge achtergrondgeluidsbelasting zijn duidelijke geluidscontouren belangrijk. Deze kunnen bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van het waterpark (bijvoorbeeld een zonering of verschuiving van functies in de alternatieven in het MER) en voor mitigerende maatregelen. 4 Volgens afbeeldingen 31 en 32 van het MER zal een groot deel van de recreatiewoningen (zonder het hotel Fitland een groter deel) binnen het gebied met Lden>53 db komen. Aanvulling De aanvulling bevat goede geluidsinformatie. De contouren staan overzichtelijk op kaart en de beoogde mitigerende maatregelen zijn duidelijk aangegeven. Gezien de (hoge) achtergrondgeluidbelasting stelt de aanvulling twee maatregelen voor, namelijk: 1. schermen langs de A73; 2. het bouwen van woningen met een geluidafschermende werking, waarbij de verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde van de panden liggen. De aanvulling geeft aan dat de locatie van schermen langs de A73 afhankelijk is van de uitkomsten van overleg met Rijkswaterstaat. Ook blijkt dat de schermen op eigen grond gerealiseerd kunnen worden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe omgegaan wordt met de beoogde mitigerende maatregelen voor geluid. 3 Bijvoorbeeld in afbeelding 31 is de geluidsbelasting van de provinciale weg niet meegenomen, in afbeelding 32 is deze wel meegenomen. In de beide afbeeldingen worden dezelfde kleurcoderingen op verschillende wijze gebruikt (vergelijk oranje lijn voor 55 vs 58 db). Onduidelijk is bijvoorbeeld: op welke hoogte gelden deze contouren? Van welke brongegevens is uitgegaan? Is artikel 110g Wgh toegepast of niet? 4 In zienswijzen 4, 9 en 17 wordt ook aandacht gevraagd voor geluid, gezien de hoge achtergrondbelasting en hinder. -2-

5 Wetsvoorstel Swung De Commissie heeft tijdens de toetsing de gemeente in overweging gegeven in de aanvulling ook een variant te ontwikkelen waarbij al rekening gehouden wordt met het wetsvoorstel Swung. Met dit wetsvoorstel is het de bedoeling dat rekening gehouden wordt met de zogenaamde geluidproductieplafonds in plaats van met de daadwerkelijke geluidemissies van een rijksweg. De plafondhoogte ligt in het algemeen boven de huidige geluidemissies van een rijksweg. 5 De overheid zorgt er vervolgens voor dat deze plafonds niet worden overschreden. 6 Wanneer met deze plafonds rekening gehouden wordt, wordt voorkomen dat in de toekomst langs een rijksweg een ongewenst akoestisch klimaat ontstaat door verkeersgroei. Wanneer de plafonds verdisconteert worden in de in het MER en de aanvulling genoemde 53- db contour heeft dit mogelijk het gevolg dat deze contour verder het plangebied inschuift. Deze contour is mede bepalend voor de inzet van de in de aanvulling genoemde mitigerende maatregelen. De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen een dergelijke variant in dit stadium niet te onderzoeken en zich te baseren op de situatie in het jaar 2020 (meer verkeer), waarbij al enigszins op toekomstige groei van de geluidbelasting geanticipeerd wordt. De initiatiefnemers willen bij de dimensionering van de afschermende maatregelen rekening houden met de consequenties van dit wetsvoorstel, zodat ook met dit wetsvoorstel een akoestisch gunstig leefklimaat gerealiseerd wordt. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven op welke wijze de gemeente om wil gaan met het wetsvoorstel Swung en daarbij aan te geven wat dit kan betekenen voor de beoogde mitigerende maatregelen voor geluid Geluidhinder door gebruik waterpark MER Op pagina 84 van het MER staat de beoogde toegangsweg tot het park. Voor het verkeer op de toegangsweg tot het park zijn bij het MER twee uiteenlopende akoestische onderzoeken bijgevoegd. 7 Het is hierdoor onduidelijk van welke resultaten uitgegaan moet worden en of en zo ja welke mitigerende maatregelen aan de orde zijn. 5 Dit wetsvoorstel (kenmerk 32252) is recent door de 2 e kamer aangenomen en ligt bij de 1 e kamer. In dit wetsvoorstel worden geluidproductieplafonds vastgesteld die in het algemeen +1,5 db boven de huidige geluidsemissies van een rijksweg liggen. Mogelijk worden ook de reken- en meetvoorschriften van het wegverkeer herzien, vanwege de tegenvallende geluidsreducerende werking van ZOAB en toegenomen geluidproductie van wegvoertuigen, waardoor naast de +1,5 db van het geluidproductieplafond nog een extra verhoging van de geluidemissies van een rijksweg kan optreden (ongeveer +2 tot 3 db). Hoe deze extra db s (+1,5 db en mogelijk +2 tot 3 db) in de situatie Dommelsvoort akoestisch doorwerken (gedeeltelijk geluidswallen aanwezig en afschermende werking Hotel Fitland) is onbekend. 6 Bijvoorbeeld doordat de wegbeheerder zorg draagt voor het tijdig nemen van bronmaatregelen (stil wegdek) of het plaatsen van schermen. 7 Volgens het rapport (kenmerk RMB ) is er voor de huidige woningen langs de toegangsweg vanaf N321 naar het park sprake van hoge geluidsniveaus, direct toe te schrijven aan het park. Deze overschrijden de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) met ca 25 db en de maximale grenswaarde van 65 db(a) met 5 tot 11 db. Als mogelijke maatregel is omleiding onderzocht, maar dat leidt bij een andere woning tot een knelpunt van 74 db(a). In het MER en dit rapport wordt hiervoor geen oplossing gegeven. Het tweede rapport (kenmerk VL9898_1) komt tot lagere waarden. Daar wordt -3-

6 Aanvulling De aanvulling bevat duidelijke geluidsinformatie en verklaart de hierboven genoemde verschillen. Uit de aanvulling blijkt dat indien de maximale snelheid op de toegangsweg verlaagd wordt tot 30 km/uur er voor één woning nog mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. De aanvulling geeft aan dat gedacht wordt aan het plaatsen van een scherm of een stiller wegdektype. Vervolgens is aangegeven dat het bestemmingsplan de mogelijkheid tot het plaatsen van een afschermende voorziening moet gaan bieden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. 2.2 Cultuurhistorie MER Het MER beschrijft de archeologiesituatie uit In het gebied en de directe omgeving heeft sindsdien veel vervolgonderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is er nog geen actueel beeld van de bekende aanwezige archeologische waarden in het gebied. In het MER zijn de (wel beschreven) cultuurhistorische structuren, elementen en vindplaatsen niet systematisch gewaardeerd. Hierdoor is de effectbeschrijving en -beoordeling onvoldoende onderbouwd. Niet duidelijk is bijvoorbeeld, welke vindplaatsen uit 2002 nu nog aanwezig zijn in het plangebied, wat de fysieke staat daarvan is, en welke daarvan daadwerkelijk door het plan bedreigd worden. Ook is niet duidelijk of het hele plangebied inmiddels geïnventariseerd is op archeologische relicten en welke daarvan behoudenswaardig zijn. Onderzoek naar alternatieven waarmee de schade te beperken of te compenseren is ontbreekt in het MER. Met name door de gefaseerde aanleg en een inrichting waarbij eilanden gehandhaafd worden (in tegenstelling tot het achteraf opspuiten van eilanden) verwacht de Commissie dat er kansen zijn voor inpassing en mitigatie waardoor aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden behouden kunnen blijven. Aanvulling De aanvulling geeft een compleet en goed beeld van de aanwezige archeologische waarden en de effecten van het plan hierop. De aanvulling beschrijft het Archeologisch Beleidsplan van de gemeente Cuijk en geeft aan wat de omgang met het bodemarchief is bij te maken ruimtelijke keuzes. Uit het MER blijkt dat 3 archeologische vindplaatsen mogelijk behoudendswaardig zijn. Om dit te bepalen is nog wel vervolgonderzoek nodig. De aanvulling geeft aan dat daarom in het bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen zal worden, waarmee mocht later besloten worden dat de vindplaatsen behouden moeten blijven het bestemmingsplan flexibel genoeg is om het inrichtingsplan hierop aan te passen. De aanvulling gaat daarnaast specifiek in op het mogelijk samenvoegen van twee natuureilanden om het tussenliggende gedeelte van het bodemarchief te kunnen behouden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. slechts bij enkele woningen overschrijdingen geconstateerd. Het MER gaat verder niet in op (benodigde) mitigerende maatregelen. -4-

7 2.3 Aanlegwerkzaamheden MER Uit het MER wordt niet volledig duidelijk op welke wijze de ontgrondingwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In de startnotitie en het op enkele plaatsen in het MER lijkt gesproken te worden over het bijna volledig ontgronden van oostelijke gedeelte van het gebied en vervolgens opspuiten van eilanden. 8 In de rest van het MER 9 is vermeld, dat het ontgronden vooral plaatsvindt met graafmachines en wordt niet gesproken over diepe ontgrondingen en vervolgens opspuiten van eilanden. De milieueffecten die optreden voor de leefomgeving en op de cultuurhistorie (met name archeologie, zie ook 2.2 van dit advies) hangen in belangrijke mate samen met de uitvoeringswijze en de duur van de werkzaamheden. De grondbalans in het MER vermeldt een overschot van m 3, het MER vermeldt dat dit overschot wordt afgevoerd naar elders om als bouwstof te dienen. Het MER gaat verder niet in op de omgang met dit overschot en de daaraan verbonden milieueffecten. Hierdoor is onvoldoende inzicht in de milieueffecten van de aanlegwerkzaamheden en in de (eventuele) randvoorwaarden die de gemeente Cuijk kan stellen. Aanvulling De aanvulling beschrijft de wijze van ontgraven en afvoer van grondstromen en hun milieueffecten op heldere wijze. Zo gaat de aanvulling in op de kwaliteit van de grond. Uit de aanvulling blijkt dat het bijna volledig ontgronden van oostelijke gedeelte van het gebied en het vervolgens opspuiten van de eilanden niet meer aan de orde is. De afvoer van grond zal hoofdzakelijk per schip plaatsvinden, hierdoor zal geen overlast en hinder door vrachtverkeer optreden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. Uit de aanvulling blijkt dat een tijdelijke laad- en loswal noodzakelijk is. In deze fase (bestemmingsplan) is de precieze locatie hiervan logischerwijs nog niet bekend. Doordat in het MER en de aanvulling de milieueffecten worstcase zijn beschreven 10 zijn de voorspelde hinder en overlast (m.n. geluidseffecten) van de aan- en afvoer per schip waarschijnlijk lager. De Commissie adviseert bij de vervolgbesluitvorming aandacht te besteden aan de locatie van de tijdelijke laad- en loswal, zodat inderdaad de in de aanvulling voorspelde reductie van hinder en overlast optreedt. 8 Naast de startnotitie bijvoorbeeld pagina 103 van het MER en pagina 11 bijlage akoestisch onderzoek kenmerk RMB van het MER. 9 Bijvoorbeeld pagina 108 van het MER. 10 Zie verder pagina 49 van de aanvulling. -5-

8 2.4 Langzaam verkeer Het MER gaat beperkt in op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers. Het initiatief heeft belangrijke effecten op de omvang van het autoverkeer, maar zal ook veel bezoekers per fiets aantrekken. Uit het MER blijkt dat binnen het waterpark sprake zal zijn van een verblijfsgebied met een maximale snelheid van 30 km/uur. Echter, op wegen met een belasting van meer dan à motorvoertuigen per etmaal - zoals in het MER voorzien - dragen aparte fietsvoorzieningen aantoonbaar bij aan een goede verkeersveiligheid. 11 De Commissie adviseert daarom om bij de verdere planuitwerking aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor een goed en verkeersveilig netwerk van fietsvoorzieningen Zie bijvoorbeeld de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW, Zienswijzen 8, 13 en 18 vragen aandacht voor fietsverbindingen in en rondom het park. -6-

9 BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk Bevoegd gezag: gemeenteraad van Cuijk Besluit: vaststellen van bestemmingsplannen Categorie Besluit m.e.r.: categorie C10.1, C10.3, C16.1 (categorieënindeling van voor 1 april 2011) Activiteit: Het consortium Dommelsvoort VOF (verder het consortium) wil een recreatiegebied van ongeveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen, recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbehorende infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het recreatiegebied hotel Fitland realiseren. Procedurele gegevens: aankondiging start procedure in het Cuijks Weekblad: 18 juni 2008 advies aanvraag: 4 juni 2008 ter inzage legging: 18 juni 2008 tot 29 juli 2008 richtlijnenadvies uitgebracht: 17 september 2008 inhoudseisen vastgesteld: 16 december 2008 kennisgeving MER in Cuijks Weekblad van: 7 juni 2011 ter inzage legging MER: 8 juni tot en met 19 juli 2011 aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 10 juni 2011 toetsingsadvies uitgebracht: 11 oktober 2011 Samenstelling van de werkgroep: Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt: drs. W. Altenburg dr. G.J. van Blokland drs. S.J. Harkema (werkgroepsecretaris) drs. W.A.M. Hessing ing. B.W.G. van Pagée ing. B. Peters drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) drs. G. de Zoeten Werkwijze Commissie bij toetsing: Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in

10 artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie op de pagina Commissie m.e.r. Betrokken documenten: De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering: Milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort, 27 januari 2011; Samenvatting Milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort, 27 januari 2011; Voorontwerp Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen Waterpark Dommelsvoort, 31 maart 2011, kenmerk NL.IMRO BP-wpdommelsvoort-VO04; Toelichting Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Hotel Fitland, maart 2011, kenmerk NL.IMRO BP-Hotelfitland-VO01; Rapport, Aanvullingen MER Waterpark Dommelsvoort, 1 september 2011; Samenvatting Waterpark Dommelsvoort, 5 september De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 16 augustus 2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in bijlage 2.

11 BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 1. Smals Bouwgrondstoffen B.V., Herten 2. MKB Adviseurs B.V., namens mevrouw W. van Sambeek, Beers 3. Brasker B.V., Linden 4. W. Bardoel, Linden 5. Walk B.V., namens mevrouw P.J. van de Wiel-Wagemans, Beers 6. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens mevrouw T.J.M. Jilesen-Wagemans, Beers 7. Prince Projecten, namens familie Vromans, Beers 8. Radt-van Mil e.a., Cuijk 9. Poelmann Van den Broek N.V., namens de heet H.M.M. Bardoel en mevrouw A.M.E. Evers, Beers 10. Poelmann Van den Broek N.V., namens de heer J.W.A. Evers, Beers 11. ZLTO, namens de heer en mevrouw Heurkens, en de heer en mevrouw Janssen,Beers 12. ZLTO, namens de kinderen van de heer W.P.M. Cuppen en mevrouw M.M.J. Cuppen- Derks, Beers 13. Avalar Advies, namens Zorgkwekerij De Groene Spil, Beers 14. Vereniging Burgers van Linden e.s., Linden 15. Enkele bewoners van Beers, Beers 16. Familie Ceulemans, Lent 17. Dorpsraad Linden, Linden 18. J. van den Boom, Linden 19. Waterschap Maas en Aa, Den Bosch

12 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort te Cuijk en de aanvulling daarop De gemeente Cuijk wil waterpark Dommelsvoort en Hotel Fitland planologisch mogelijk maken en daarvoor nieuwe bestemmingsplannen vaststellen. Ten behoeve van de besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage geeft in dit toetsingsadvies weer of het MER de benodigde informatie voor de besluitvorming bevat. ISBN:

Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin

Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 april 2012 / rapportnummer 2399 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Oss en Holding Herperduin BV willen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht

Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht Bestemmingsplan Timmerfabriek stadsvernieuwing Belvédère Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2010 / rapportnummer 1330-351 Oordeel over het MER De gemeente Maastricht gaat

Nadere informatie

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69

27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 Toetsingsadvies over de 2e aanvulling van het geactualiseerde milieueffectrapport Uitbreiding pluimveehouderij maatschap Kersten, Boxmeer en de aanvulling daarop 27 juli 2010 / rapportnummer 2308-69 1.

Nadere informatie

Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad

Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad Bedrijventerrein Larserknoop te Lelystad Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 augustus 2010 / rapportnummer 2274-99 1. Aanvullend oordeel De Commissie voor de m.e.r. heeft op 10

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum

Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 mei 2011 / rapportnummer 2530 23 Oordeel over het MER Het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum wil

Nadere informatie

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 januari 2012 / rapportnummer 1552 62 1. Oordeel over het MER Libéma Exploitatie

Nadere informatie

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ontwikkeling De Geusselt te Maastricht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2009 / rapportnummer 2131-72 1. OORDEEL OVER HET MER Inleiding Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek

Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van der Cruijsen te Sambeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 3 januari 2011 / rapportnummer 1965-63 1. Oordeel over het MER en de

Nadere informatie

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2013 / rapportnummer 2564 58 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

City Theater, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

City Theater, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport City Theater, Amsterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 november 2007 / rapportnummer 1942-41 1. OORDEEL OVER HET MER City v.o.f. (initiatiefnemer) heeft het voornemen om het City Theater

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht

Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 juni 2015 / rapportnummer 3027 13 1. Oordeel over het MER De gemeente Woensdrecht wil bedrijventerrein

Nadere informatie

Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte

Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 maart 2011 / rapportnummer 2513 24 1. Oordeel over het MER De gemeente Westvoorne heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Nadere informatie

Oeverpark Badplaats Nesselande Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Oeverpark Badplaats Nesselande Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oeverpark Badplaats Nesselande Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2009 / rapportnummer 1901-71 OORDEEL OVER HET MER De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om aan de zuidoever van

Nadere informatie

Natuurontwikkeling Dannemeer, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Natuurontwikkeling Dannemeer, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Natuurontwikkeling Dannemeer, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 januari 2010 / rapportnummer 2142-47 1. OORDEEL OVER HET MER Dienst Landelijk Gebied Groningen (DLG) heeft het voornemen

Nadere informatie

Stadion Heracles, Almelo

Stadion Heracles, Almelo Stadion Heracles, Almelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 27 juni 2012 / rapportnummer 2460 59 1. Oordeel over het MER Stichting Stadion Heracles Almelo (SSHA) heeft het voornemen om in Almelo

Nadere informatie

De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht Aanvullend toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport

De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht Aanvullend toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht Aanvullend toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport 1 december 2009 / rapportnummer 840-176 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Grote Markt Oostzijde, Groningen

Grote Markt Oostzijde, Groningen Grote Markt Oostzijde, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 augustus 2010 / rapportnummer 2100-75 1. Oordeel over het MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum

Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum Vrije Universiteit/Vrije Universiteit medisch centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 september 2011 / rapportnummer 2418 89 1. Oordeel over het MER De Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bedrijvenpark IBF Heerenveen

Bedrijvenpark IBF Heerenveen Bedrijvenpark IBF Heerenveen Toetsingsadvies over het planmer voor de 2 e partiële herziening van het bestemmingsplan 11 juli 2013 / rapportnummer 2120 110 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 oktober 2014 / rapportnummer 2960 10 Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Initiatiefnemer,

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 november 2013 / rapportnummer 2844 24 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Kampen wil

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Pangea Parc te Epe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 juli 2008 / rapportnummer 1444-70 1. OORDEEL OVER HET MER Zodiac Zoos heeft het voornemen het huidige dierenpark De Wissel binnen de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost

Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 december 2014 / rapportnummer 2617 39 1. Oordeel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2015 / rapportnummer 2885 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Rotterdam heeft

Nadere informatie

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo

Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Vermeerderingsbedrijf Exterkate, Slaghekkeweg 18 te Bentelo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 september 2013 / rapportnummer 2819 28 1. Oordeel over het MER Vermeerderingsbedrijf Exterkate

Nadere informatie

Grote Markt Oostzijde, Groningen

Grote Markt Oostzijde, Groningen Grote Markt Oostzijde, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 augustus 2010 / rapportnummer 2100-75 1. Oordeel over het MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen

Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen Uitbreiding agrarisch bedrijf Winschoterweg Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 november 2014 / rapportnummer 2970 23 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het agrarisch

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 september 2011 / rapportnummer 2322 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Baarle-Nassau

Nadere informatie

Golfbaan Cromvoirt. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93

Golfbaan Cromvoirt. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93 Golfbaan Cromvoirt Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 maart 2010 I rapportnummer 1633-93 1. OORDEEL OVER HET MER De familie Hendriks heeft het voornemen om een l8-holes golfbaan te realiseren

Nadere informatie

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley

Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2016 / projectnummer: 3103 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 november 2014 / rapportnummer 2955 50 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2015 / rapportnummer 2964 40 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Centrumgebied Groene Peelvallei Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 juni 2010 / rapportnummer 2403-38 1. OORDEEL OVER HET MER Het Centrumgebied Groene Peelvallei is in het kader van het Reconstructieplan

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland

Structuurvisie Noord-Holland Structuurvisie Noord-Holland Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 februari 2010 / rapportnummer 2214-68 1. OORDEEL OVER HET MER Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft het voornemen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 april 2013 / rapportnummer 2762 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Terneuzen stelt

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport 26 januari 2009 / rapportnummer 1372-127 1. OORDEEL OVER HET AANGEPASTE MER De heer H. van Deurzen is voornemens

Nadere informatie

Bestemmingsplan Duinen, gemeente Katwijk

Bestemmingsplan Duinen, gemeente Katwijk Bestemmingsplan Duinen, gemeente Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2717 29 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Katwijk wil een

Nadere informatie

Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 januari 2008 / rapportnummer 1733-64 1. OORDEEL OVER HET MER Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Afvalverbrandingsinstallatie SITA ReEnergy Roosendaal BV te Roosendaal

Afvalverbrandingsinstallatie SITA ReEnergy Roosendaal BV te Roosendaal Afvalverbrandingsinstallatie SITA ReEnergy Roosendaal BV te Roosendaal Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 18 mei 2010 / rapportnummer 2210-46 1. OORDEEL OVER HET MER

Nadere informatie

Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 juli 2008 / rapportnummer 1995-62 1. OORDEEL OVER HET MER Maasvlakte Olie Terminal

Nadere informatie

Pluimveehouderij Duinkerken te Zuidwolde, gemeente De Wolden

Pluimveehouderij Duinkerken te Zuidwolde, gemeente De Wolden Pluimveehouderij Duinkerken te Zuidwolde, gemeente De Wolden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 september 2014 / rapportnummer 2971 26 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Maatschap

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas

Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 juni 2015 / rapportnummer 2999 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De firma

Nadere informatie

N266, Randweg Nederweert

N266, Randweg Nederweert N266, Randweg Nederweert Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 oktober 2014 / rapportnummer 2718 74 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Limburg wil samen met onder meer

Nadere informatie

Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3

Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3 Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 april 2017 / projectnummer: 2984 1. Toetsingsadvies Inleiding De gemeente Dordrecht wil de bestaande bedrijventerreinen

Nadere informatie

Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk

Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk Varkensbedrijf Broekkantsestraat 7-9, Beek en Donk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16 december 2016 / projectnummer: 3163 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Varkensbedrijf Wiljan

Nadere informatie

Uitbreiding golfbaan De Scherpenbergh te Lieren

Uitbreiding golfbaan De Scherpenbergh te Lieren Uitbreiding golfbaan De Scherpenbergh te Lieren Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 augustus 2011 / rapportnummer 1648 75 1. Oordeel over het MER In 2002 heeft de gemeente Apeldoorn een bestemmingsplan

Nadere informatie

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering Waterkering Waalkade Nijmegen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 mei 2005 / rapportnummer 1430-68 College van Gedeputeerde Staten van Gelderland Postbus 9090 6800 GX ARNHEM uw

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen

Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal - Nispen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 september 2014 / rapportnummer 2950 25 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

Randweg Twello, gemeente Voorst

Randweg Twello, gemeente Voorst Randweg Twello, gemeente Voorst Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 september 2012 / rapportnummer 2305 72 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Regionaal Bedrijvenpark Laarakker- Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 20 maart 2015 / rapportnummer 2993 23 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente

Nadere informatie

Zuidas Amsterdam - Flanken

Zuidas Amsterdam - Flanken Zuidas Amsterdam - Flanken Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 5 april 2011 / rapportnummer 2425 99 1. Oordeel over het MER De gemeente Amsterdam wil de Zuidas verder ontwikkelen. Het gaat om

Nadere informatie

Aardgas + De Wijk, Drenthe

Aardgas + De Wijk, Drenthe Aardgas + De Wijk, Drenthe Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 13 december 2010 / rapportnummer 2410-74 1. Oordeel over het MER De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het voornemen

Nadere informatie

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen

Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Verplaatsing varkenshouderij van de Geerstraat naar de Begijnenstraat te Winssen, gemeente Beuningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 januari 2013 / rapportnummer 2725 31 1. Oordeel over

Nadere informatie

Bestemmingsplan Weenapoint

Bestemmingsplan Weenapoint Bestemmingsplan Weenapoint Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 22 september 2011 / rapportnummer 2430 69 1. Oordeel over het MER De Maarsen Groep wil met woningen, kantoren en voorzieningen de

Nadere informatie

Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk

Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk Structuurvisie Prinses Beatrixlaan Rijswijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 24 augustus 2011 / rapportnummer 2539 28 1. Oordeel over het MER De Gemeente Rijswijk heeft het voornemen een structuurvisie

Nadere informatie

Uitbreiding pluimveebedrijf Wegdam BV, gemeente Hof van Twente

Uitbreiding pluimveebedrijf Wegdam BV, gemeente Hof van Twente Uitbreiding pluimveebedrijf Wegdam BV, gemeente Hof van Twente Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 14 oktober 2010 / rapportnummer 2273-70 1. Oordeel over het MER en de

Nadere informatie

Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg Windpark Nieuwe Waterweg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 april 2014 / rapportnummer 2649 60 1. Oordeel over het MER De Wolff-Nederland-Windenergie (WNW), Wind&co en FMT BV willen een windpark

Nadere informatie

Randweg Haps, gemeente Cuijk

Randweg Haps, gemeente Cuijk Randweg Haps, gemeente Cuijk Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 oktober 2013 / rapportnummer 2442 84 VOORLOPIG 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Waterkeringen Perkpolder

Waterkeringen Perkpolder Waterkeringen Perkpolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 21 maart 2012 / rapportnummer 2422 58 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zeeland en het Waterschap Scheldestromen willen de waterkeringen

Nadere informatie

Waterbeheerplan Aa en Maas

Waterbeheerplan Aa en Maas Waterbeheerplan Aa en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 februari 2015 / rapportnummer 2871 26 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) Het Waterschap Aa en Maas stelt een nieuw

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel)

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 januari 2016 /projectnummer 3084 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente Breda heeft het

Nadere informatie

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland

Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Provinciaal Inpassingsplan bedrijventerrein Medel, provincie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 juli 2014 / rapportnummer 2889 56 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Zeugenhouderij De Jong te Lunteren, gemeente Ede

Zeugenhouderij De Jong te Lunteren, gemeente Ede Zeugenhouderij De Jong te Lunteren, gemeente Ede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 5 juli 2011 / rapportnummer 2080 49 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen

Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Vestiging intensieve veehouderij Beemte-Vaassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 5 maart 2015 / rapportnummer 2988 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Gelderland

Nadere informatie

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79

Buitengebied Salland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 Buitengebied Salland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 1 juli 2010 / rapportnummer 2301-79 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte stellen

Nadere informatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie

Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie Uitbreiding van de Hydrocrackerinstallatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 april 2015 / rapportnummer 2964 40 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Randweg Haps, gemeente Cuijk

Randweg Haps, gemeente Cuijk Randweg Haps, gemeente Cuijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 19 december 2013 / rapportnummer 2442 88 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college van

Nadere informatie

Motorcrossterrein Arnhem

Motorcrossterrein Arnhem Motorcrossterrein Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 december 2015 / rapportnummer 3083 1. Oordeel over het milieueffectrapport De Stichting Motorsport Park Gelderland Midden (een fusie

Nadere informatie

Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 september 2004 / rapportnummer 1366-069 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam

Nadere informatie

Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Zoekzones stedelijke functies gemeente Ede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 augustus 2008 / rapportnummer 2079-37 1. OORDEEL OVER HET MER Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum

Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 april 2013 / rapportnummer 2544 118 1. Oordeel over het MER De Tergooiziekenhuizen, MEREM behandelcentra,

Nadere informatie

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

Afferdense en Deestse Uiterwaarden

Afferdense en Deestse Uiterwaarden Afferdense en Deestse Uiterwaarden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 april 2011 / rapportnummer 2153 83 1. Oordeel over het MER De gemeente Druten heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Nadere informatie

Windpark en zonneveld Koningspleij te Arnhem

Windpark en zonneveld Koningspleij te Arnhem Windpark en zonneveld Koningspleij te Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 juni 2017 / projectnummer: 3213 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Arnhem wil in een

Nadere informatie

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aardgasgestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2140-90 1. OORDEEL OVER HET MER Eemsmond Energie BV heeft het voornemen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren 2014

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren 2014 Bestemmingsplan buitengebied gemeente Someren 2014 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 20 mei 2014 / rapportnummer 2882 15 1. Oordeel over het Milieueffectrapport De gemeente Someren stelt het

Nadere informatie

Ontwikkeling woningbouw en voorzieningen Hoofddorp-Zuid

Ontwikkeling woningbouw en voorzieningen Hoofddorp-Zuid Ontwikkeling woningbouw en voorzieningen Hoofddorp-Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 12 september 2011 / rapportnummer 2315 139 1. Oordeel over het MER Het college

Nadere informatie

Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2010 / rapportnummer 2073-61 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist hebben,

Nadere informatie

Bestemmingsplannen Boerestreek en Bosberg (Appelscha) gemeente Ooststellingwerf

Bestemmingsplannen Boerestreek en Bosberg (Appelscha) gemeente Ooststellingwerf Bestemmingsplannen Boerestreek en Bosberg (Appelscha) gemeente Ooststellingwerf Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 februari 2013 / rapportnummer 2602 76 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Muziekpaleis Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Muziekpaleis Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Muziekpaleis Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 augustus 2008 / rapportnummer 1760-57 1. OORDEEL OVER HET MER Het voornemen van verschillende publieke en private partijen 1 is om drie

Nadere informatie

Bedrijventerrein Hessenpoort 2 te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Bedrijventerrein Hessenpoort 2 te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bedrijventerrein Hessenpoort 2 te Zwolle Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 27 juli 2005 / rapportnummer 1350-104 Gemeenteraad van Zwolle Postbus 10007 8000 GA ZWOLLE uw kenmerk uw brief ons

Nadere informatie

Oprichting van een reststoffen energiecentrale (REC) te Harlingen door OMRIN

Oprichting van een reststoffen energiecentrale (REC) te Harlingen door OMRIN Oprichting van een reststoffen energiecentrale (REC) te Harlingen door OMRIN Aanvullend toetsingsadvies over de samenvatting van het milieueffectrapport 30 juli 2008 / rapportnummer 1840-230 OORDEEL OVER

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well

Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Gebiedsontwikkeling Maaspark Well Toetsingsadvies over het MER bij de structuurvisie en advies over reikwijdte en detailniveau van het MER bij het bestemmingsplan en de ontgrondingenvergunning 11 oktober

Nadere informatie

Bedrijventerrein Europark, Heege-West 2 en 3 te Coevorden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Bedrijventerrein Europark, Heege-West 2 en 3 te Coevorden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Bedrijventerrein Europark, Heege-West 2 en 3 te Coevorden Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 mei 2007 / rapportnummer 1490-82 Gemeenteraad van Coevorden Postbus 2

Nadere informatie

Project Waterdunen Toetsingsadvies over het aanvullende milieueffectrapport

Project Waterdunen Toetsingsadvies over het aanvullende milieueffectrapport Project Waterdunen Toetsingsadvies over het aanvullende milieueffectrapport 22 juni 2010 / rapportnummer 1682-110 1. OORDEEL OVER HET AANVULLEND MER De gemeente Sluis, recreatieondernemer Molecaten, de

Nadere informatie