Waterpark Dommelsvoort te Cuijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterpark Dommelsvoort te Cuijk"

Transcriptie

1 Waterpark Dommelsvoort te Cuijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 11 oktober 2011 / rapportnummer

2

3 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Het consortium Dommelsvoort VOF (verder het consortium) wil een recreatiegebied van ongeveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen, recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbehorende infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het recreatiegebied hotel Fitland realiseren. De gemeente Cuijk wil beide initiatieven mogelijk maken en heeft daarom de voorontwerpbestemmingsplannen Kraaijenbergse plassen waterpark Dommelsvoort en Kraaijenbergse plassen Hotel Fitland opgesteld. Ten behoeve van de besluitvorming hierover door de gemeenteraad van Cuijk is een m.e.r. procedure 1 doorlopen. Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie aangegeven dat naar haar oordeel essentiële informatie ontbrak over geluidsbelasting, cultuurhistorie en over de aanlegwerkzaamheden (zie verder hoofdstuk 2). De gemeente heeft een aanvulling op het MER laten maken. De Commissie adviseert de aanvulling zo spoedig mogelijk openbaar te maken. De Commissie heeft beide bestemmingsplannen (versies maart 2011) 1 bij de toetsing betrokken. In deze plannen heeft de gemeente logischerwijs nog geen rekening kunnen houden met de informatie uit de aanvulling (zomer 2011). Oordeel De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling samen alle essentiële informatie bevatten om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming. Het MER en de aanvulling bevatten duidelijk en goed leesbaar kaartmateriaal en beschrijven diverse inrichtingsalternatieven 2 voor het recreatiegebied. Uit het MER blijkt dat de geluidsbelasting in het plangebied erg hoog is. Dit wordt veroorzaakt doordat het plangebied naast de rijksweg A73 en de provinciale weg N321 ligt. Het hotel Fitland is langs de A73 gepland, waardoor in een gedeelte van het plangebied de geluidsbelasting verlaagd wordt door afschermende werking. De aanvulling bevat duidelijke kaarten over de toekomstige geluidsbelasting. De aanvulling geeft overzichtelijk weer welke maatregelen aan de orde zijn, namelijk een geluidscherm langs de A73 en/of het bouwen van recreatiewoningen met dove gevels. Het MER geeft aan dat in het gebied veel cultuurhistorische waarden (archeologie) aanwezig zijn. De aanvulling beschrijft deze waarden in voldoende detail. Drie mogelijk behoudendswaardige archeologische vindplaatsen ondervinden negatieve gevolgen. De aanvulling beschrijft hoe hiermee in het bestemmingsplan zal worden omgegaan. Ook gaat de aanvulling in op de aanlegwerkzaamheden en daaraan verbonden milieueffecten. In het volgende hoofdstuk geeft de Commissie een toelichting op het oordeel en geeft zij aanbevelingen over de omgang met mitigerende maatregelen voor geluid, het wetsvoorstel Swung, aanlegwerkzaamheden en de verkeersveiligheid van langzaam verkeer. 1 Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie, de samenstelling van de werkgroep en de bij de toetsing betrokken documenten, zie bijlage 1. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de zienswijzen. 2 Bijvoorbeeld verschillen in ontsluitingsroute, locatie jachthaven, ligging strand en aantallen recreatiewoningen. -1-

4 2. Toelichting op het oordeel 2.1 Geluid Akoestische situatie ter plaatse van waterpark en Hotel Fitland MER Op de afbeeldingen 31 en 32 in het MER is de akoestische situatie weergegeven zonder en met hotel Fitland. Hieruit blijkt dat het hotel Fitland in een gedeelte van het plangebied de geluidsbelasting van de A73 verlaagt door afscherming. De herkomst van de geluidscontouren op deze afbeeldingen en de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van deze geluidscontouren zijn onbekend. De (toekomstige) geluidssituatie is daardoor niet navolgbaar. De contouren op de afbeeldingen zijn daarnaast onduidelijk en mogelijk incompleet. 3 Gezien de hoge achtergrondgeluidsbelasting zijn duidelijke geluidscontouren belangrijk. Deze kunnen bepalend zijn voor de toekomstige inrichting van het waterpark (bijvoorbeeld een zonering of verschuiving van functies in de alternatieven in het MER) en voor mitigerende maatregelen. 4 Volgens afbeeldingen 31 en 32 van het MER zal een groot deel van de recreatiewoningen (zonder het hotel Fitland een groter deel) binnen het gebied met Lden>53 db komen. Aanvulling De aanvulling bevat goede geluidsinformatie. De contouren staan overzichtelijk op kaart en de beoogde mitigerende maatregelen zijn duidelijk aangegeven. Gezien de (hoge) achtergrondgeluidbelasting stelt de aanvulling twee maatregelen voor, namelijk: 1. schermen langs de A73; 2. het bouwen van woningen met een geluidafschermende werking, waarbij de verblijfsruimte aan de geluidsluwe zijde van de panden liggen. De aanvulling geeft aan dat de locatie van schermen langs de A73 afhankelijk is van de uitkomsten van overleg met Rijkswaterstaat. Ook blijkt dat de schermen op eigen grond gerealiseerd kunnen worden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven hoe omgegaan wordt met de beoogde mitigerende maatregelen voor geluid. 3 Bijvoorbeeld in afbeelding 31 is de geluidsbelasting van de provinciale weg niet meegenomen, in afbeelding 32 is deze wel meegenomen. In de beide afbeeldingen worden dezelfde kleurcoderingen op verschillende wijze gebruikt (vergelijk oranje lijn voor 55 vs 58 db). Onduidelijk is bijvoorbeeld: op welke hoogte gelden deze contouren? Van welke brongegevens is uitgegaan? Is artikel 110g Wgh toegepast of niet? 4 In zienswijzen 4, 9 en 17 wordt ook aandacht gevraagd voor geluid, gezien de hoge achtergrondbelasting en hinder. -2-

5 Wetsvoorstel Swung De Commissie heeft tijdens de toetsing de gemeente in overweging gegeven in de aanvulling ook een variant te ontwikkelen waarbij al rekening gehouden wordt met het wetsvoorstel Swung. Met dit wetsvoorstel is het de bedoeling dat rekening gehouden wordt met de zogenaamde geluidproductieplafonds in plaats van met de daadwerkelijke geluidemissies van een rijksweg. De plafondhoogte ligt in het algemeen boven de huidige geluidemissies van een rijksweg. 5 De overheid zorgt er vervolgens voor dat deze plafonds niet worden overschreden. 6 Wanneer met deze plafonds rekening gehouden wordt, wordt voorkomen dat in de toekomst langs een rijksweg een ongewenst akoestisch klimaat ontstaat door verkeersgroei. Wanneer de plafonds verdisconteert worden in de in het MER en de aanvulling genoemde 53- db contour heeft dit mogelijk het gevolg dat deze contour verder het plangebied inschuift. Deze contour is mede bepalend voor de inzet van de in de aanvulling genoemde mitigerende maatregelen. De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen een dergelijke variant in dit stadium niet te onderzoeken en zich te baseren op de situatie in het jaar 2020 (meer verkeer), waarbij al enigszins op toekomstige groei van de geluidbelasting geanticipeerd wordt. De initiatiefnemers willen bij de dimensionering van de afschermende maatregelen rekening houden met de consequenties van dit wetsvoorstel, zodat ook met dit wetsvoorstel een akoestisch gunstig leefklimaat gerealiseerd wordt. De Commissie adviseert bij de besluitvorming aan te geven op welke wijze de gemeente om wil gaan met het wetsvoorstel Swung en daarbij aan te geven wat dit kan betekenen voor de beoogde mitigerende maatregelen voor geluid Geluidhinder door gebruik waterpark MER Op pagina 84 van het MER staat de beoogde toegangsweg tot het park. Voor het verkeer op de toegangsweg tot het park zijn bij het MER twee uiteenlopende akoestische onderzoeken bijgevoegd. 7 Het is hierdoor onduidelijk van welke resultaten uitgegaan moet worden en of en zo ja welke mitigerende maatregelen aan de orde zijn. 5 Dit wetsvoorstel (kenmerk 32252) is recent door de 2 e kamer aangenomen en ligt bij de 1 e kamer. In dit wetsvoorstel worden geluidproductieplafonds vastgesteld die in het algemeen +1,5 db boven de huidige geluidsemissies van een rijksweg liggen. Mogelijk worden ook de reken- en meetvoorschriften van het wegverkeer herzien, vanwege de tegenvallende geluidsreducerende werking van ZOAB en toegenomen geluidproductie van wegvoertuigen, waardoor naast de +1,5 db van het geluidproductieplafond nog een extra verhoging van de geluidemissies van een rijksweg kan optreden (ongeveer +2 tot 3 db). Hoe deze extra db s (+1,5 db en mogelijk +2 tot 3 db) in de situatie Dommelsvoort akoestisch doorwerken (gedeeltelijk geluidswallen aanwezig en afschermende werking Hotel Fitland) is onbekend. 6 Bijvoorbeeld doordat de wegbeheerder zorg draagt voor het tijdig nemen van bronmaatregelen (stil wegdek) of het plaatsen van schermen. 7 Volgens het rapport (kenmerk RMB ) is er voor de huidige woningen langs de toegangsweg vanaf N321 naar het park sprake van hoge geluidsniveaus, direct toe te schrijven aan het park. Deze overschrijden de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) met ca 25 db en de maximale grenswaarde van 65 db(a) met 5 tot 11 db. Als mogelijke maatregel is omleiding onderzocht, maar dat leidt bij een andere woning tot een knelpunt van 74 db(a). In het MER en dit rapport wordt hiervoor geen oplossing gegeven. Het tweede rapport (kenmerk VL9898_1) komt tot lagere waarden. Daar wordt -3-

6 Aanvulling De aanvulling bevat duidelijke geluidsinformatie en verklaart de hierboven genoemde verschillen. Uit de aanvulling blijkt dat indien de maximale snelheid op de toegangsweg verlaagd wordt tot 30 km/uur er voor één woning nog mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. De aanvulling geeft aan dat gedacht wordt aan het plaatsen van een scherm of een stiller wegdektype. Vervolgens is aangegeven dat het bestemmingsplan de mogelijkheid tot het plaatsen van een afschermende voorziening moet gaan bieden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. 2.2 Cultuurhistorie MER Het MER beschrijft de archeologiesituatie uit In het gebied en de directe omgeving heeft sindsdien veel vervolgonderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is er nog geen actueel beeld van de bekende aanwezige archeologische waarden in het gebied. In het MER zijn de (wel beschreven) cultuurhistorische structuren, elementen en vindplaatsen niet systematisch gewaardeerd. Hierdoor is de effectbeschrijving en -beoordeling onvoldoende onderbouwd. Niet duidelijk is bijvoorbeeld, welke vindplaatsen uit 2002 nu nog aanwezig zijn in het plangebied, wat de fysieke staat daarvan is, en welke daarvan daadwerkelijk door het plan bedreigd worden. Ook is niet duidelijk of het hele plangebied inmiddels geïnventariseerd is op archeologische relicten en welke daarvan behoudenswaardig zijn. Onderzoek naar alternatieven waarmee de schade te beperken of te compenseren is ontbreekt in het MER. Met name door de gefaseerde aanleg en een inrichting waarbij eilanden gehandhaafd worden (in tegenstelling tot het achteraf opspuiten van eilanden) verwacht de Commissie dat er kansen zijn voor inpassing en mitigatie waardoor aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden behouden kunnen blijven. Aanvulling De aanvulling geeft een compleet en goed beeld van de aanwezige archeologische waarden en de effecten van het plan hierop. De aanvulling beschrijft het Archeologisch Beleidsplan van de gemeente Cuijk en geeft aan wat de omgang met het bodemarchief is bij te maken ruimtelijke keuzes. Uit het MER blijkt dat 3 archeologische vindplaatsen mogelijk behoudendswaardig zijn. Om dit te bepalen is nog wel vervolgonderzoek nodig. De aanvulling geeft aan dat daarom in het bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen zal worden, waarmee mocht later besloten worden dat de vindplaatsen behouden moeten blijven het bestemmingsplan flexibel genoeg is om het inrichtingsplan hierop aan te passen. De aanvulling gaat daarnaast specifiek in op het mogelijk samenvoegen van twee natuureilanden om het tussenliggende gedeelte van het bodemarchief te kunnen behouden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. slechts bij enkele woningen overschrijdingen geconstateerd. Het MER gaat verder niet in op (benodigde) mitigerende maatregelen. -4-

7 2.3 Aanlegwerkzaamheden MER Uit het MER wordt niet volledig duidelijk op welke wijze de ontgrondingwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In de startnotitie en het op enkele plaatsen in het MER lijkt gesproken te worden over het bijna volledig ontgronden van oostelijke gedeelte van het gebied en vervolgens opspuiten van eilanden. 8 In de rest van het MER 9 is vermeld, dat het ontgronden vooral plaatsvindt met graafmachines en wordt niet gesproken over diepe ontgrondingen en vervolgens opspuiten van eilanden. De milieueffecten die optreden voor de leefomgeving en op de cultuurhistorie (met name archeologie, zie ook 2.2 van dit advies) hangen in belangrijke mate samen met de uitvoeringswijze en de duur van de werkzaamheden. De grondbalans in het MER vermeldt een overschot van m 3, het MER vermeldt dat dit overschot wordt afgevoerd naar elders om als bouwstof te dienen. Het MER gaat verder niet in op de omgang met dit overschot en de daaraan verbonden milieueffecten. Hierdoor is onvoldoende inzicht in de milieueffecten van de aanlegwerkzaamheden en in de (eventuele) randvoorwaarden die de gemeente Cuijk kan stellen. Aanvulling De aanvulling beschrijft de wijze van ontgraven en afvoer van grondstromen en hun milieueffecten op heldere wijze. Zo gaat de aanvulling in op de kwaliteit van de grond. Uit de aanvulling blijkt dat het bijna volledig ontgronden van oostelijke gedeelte van het gebied en het vervolgens opspuiten van de eilanden niet meer aan de orde is. De afvoer van grond zal hoofdzakelijk per schip plaatsvinden, hierdoor zal geen overlast en hinder door vrachtverkeer optreden. Hiermee is voldoende informatie voor de besluitvorming aanwezig. Uit de aanvulling blijkt dat een tijdelijke laad- en loswal noodzakelijk is. In deze fase (bestemmingsplan) is de precieze locatie hiervan logischerwijs nog niet bekend. Doordat in het MER en de aanvulling de milieueffecten worstcase zijn beschreven 10 zijn de voorspelde hinder en overlast (m.n. geluidseffecten) van de aan- en afvoer per schip waarschijnlijk lager. De Commissie adviseert bij de vervolgbesluitvorming aandacht te besteden aan de locatie van de tijdelijke laad- en loswal, zodat inderdaad de in de aanvulling voorspelde reductie van hinder en overlast optreedt. 8 Naast de startnotitie bijvoorbeeld pagina 103 van het MER en pagina 11 bijlage akoestisch onderzoek kenmerk RMB van het MER. 9 Bijvoorbeeld pagina 108 van het MER. 10 Zie verder pagina 49 van de aanvulling. -5-

8 2.4 Langzaam verkeer Het MER gaat beperkt in op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers. Het initiatief heeft belangrijke effecten op de omvang van het autoverkeer, maar zal ook veel bezoekers per fiets aantrekken. Uit het MER blijkt dat binnen het waterpark sprake zal zijn van een verblijfsgebied met een maximale snelheid van 30 km/uur. Echter, op wegen met een belasting van meer dan à motorvoertuigen per etmaal - zoals in het MER voorzien - dragen aparte fietsvoorzieningen aantoonbaar bij aan een goede verkeersveiligheid. 11 De Commissie adviseert daarom om bij de verdere planuitwerking aandacht te besteden aan de mogelijkheden voor een goed en verkeersveilig netwerk van fietsvoorzieningen Zie bijvoorbeeld de Ontwerpwijzer Fietsverkeer, CROW, Zienswijzen 8, 13 en 18 vragen aandacht voor fietsverbindingen in en rondom het park. -6-

9 BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER Initiatiefnemer: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk Bevoegd gezag: gemeenteraad van Cuijk Besluit: vaststellen van bestemmingsplannen Categorie Besluit m.e.r.: categorie C10.1, C10.3, C16.1 (categorieënindeling van voor 1 april 2011) Activiteit: Het consortium Dommelsvoort VOF (verder het consortium) wil een recreatiegebied van ongeveer 160 hectare realiseren aan de zuidoostrand van de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen, recreatiewoningen, de inrichting van het recreatiegebied en bijbehorende infrastructuur. Het bedrijf Fitland wil in samenwerking met het consortium binnen het recreatiegebied hotel Fitland realiseren. Procedurele gegevens: aankondiging start procedure in het Cuijks Weekblad: 18 juni 2008 advies aanvraag: 4 juni 2008 ter inzage legging: 18 juni 2008 tot 29 juli 2008 richtlijnenadvies uitgebracht: 17 september 2008 inhoudseisen vastgesteld: 16 december 2008 kennisgeving MER in Cuijks Weekblad van: 7 juni 2011 ter inzage legging MER: 8 juni tot en met 19 juli 2011 aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 10 juni 2011 toetsingsadvies uitgebracht: 11 oktober 2011 Samenstelling van de werkgroep: Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt: drs. W. Altenburg dr. G.J. van Blokland drs. S.J. Harkema (werkgroepsecretaris) drs. W.A.M. Hessing ing. B.W.G. van Pagée ing. B. Peters drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) drs. G. de Zoeten Werkwijze Commissie bij toetsing: Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in

10 artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie op de pagina Commissie m.e.r. Betrokken documenten: De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering: Milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort, 27 januari 2011; Samenvatting Milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort, 27 januari 2011; Voorontwerp Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen Waterpark Dommelsvoort, 31 maart 2011, kenmerk NL.IMRO BP-wpdommelsvoort-VO04; Toelichting Bestemmingsplan Kraaijenbergse Plassen, Hotel Fitland, maart 2011, kenmerk NL.IMRO BP-Hotelfitland-VO01; Rapport, Aanvullingen MER Waterpark Dommelsvoort, 1 september 2011; Samenvatting Waterpark Dommelsvoort, 5 september De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 16 augustus 2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in bijlage 2.

11 BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 1. Smals Bouwgrondstoffen B.V., Herten 2. MKB Adviseurs B.V., namens mevrouw W. van Sambeek, Beers 3. Brasker B.V., Linden 4. W. Bardoel, Linden 5. Walk B.V., namens mevrouw P.J. van de Wiel-Wagemans, Beers 6. Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens mevrouw T.J.M. Jilesen-Wagemans, Beers 7. Prince Projecten, namens familie Vromans, Beers 8. Radt-van Mil e.a., Cuijk 9. Poelmann Van den Broek N.V., namens de heet H.M.M. Bardoel en mevrouw A.M.E. Evers, Beers 10. Poelmann Van den Broek N.V., namens de heer J.W.A. Evers, Beers 11. ZLTO, namens de heer en mevrouw Heurkens, en de heer en mevrouw Janssen,Beers 12. ZLTO, namens de kinderen van de heer W.P.M. Cuppen en mevrouw M.M.J. Cuppen- Derks, Beers 13. Avalar Advies, namens Zorgkwekerij De Groene Spil, Beers 14. Vereniging Burgers van Linden e.s., Linden 15. Enkele bewoners van Beers, Beers 16. Familie Ceulemans, Lent 17. Dorpsraad Linden, Linden 18. J. van den Boom, Linden 19. Waterschap Maas en Aa, Den Bosch

12 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Waterpark Dommelsvoort te Cuijk en de aanvulling daarop De gemeente Cuijk wil waterpark Dommelsvoort en Hotel Fitland planologisch mogelijk maken en daarvoor nieuwe bestemmingsplannen vaststellen. Ten behoeve van de besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie voor de milieueffectrapportage geeft in dit toetsingsadvies weer of het MER de benodigde informatie voor de besluitvorming bevat. ISBN:

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden Toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport en de aanvulling daarop

A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden Toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport en de aanvulling daarop A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden Toetsingsadvies over het geactualiseerde milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 april 2010 / rapportnummer 1611-98 1. OORDEEL OVER HET MER De

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Grote Markt Oostzijde, Groningen

Grote Markt Oostzijde, Groningen Grote Markt Oostzijde, Groningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 augustus 2010 / rapportnummer 2100-75 1. Oordeel over het MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Randweg Twello, gemeente Voorst

Randweg Twello, gemeente Voorst Randweg Twello, gemeente Voorst Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 september 2012 / rapportnummer 2305 72 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Zuiderklip Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 februari 2010 / rapportnummer 2264-83 1. OORDEEL OVER HET MER Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie N329 Oss Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 26 juni 2009 / rapportnummer 1759-94 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om de

Nadere informatie

Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum

Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum Zorgpark en landgoed Monnikenberg te Hilversum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 april 2013 / rapportnummer 2544 118 1. Oordeel over het MER De Tergooiziekenhuizen, MEREM behandelcentra,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

N261 Tilburg-Waalwijk

N261 Tilburg-Waalwijk N261 Tilburg-Waalwijk Toetsingsadvies over de derde aanvulling op het milieueffectrapport 17 maart 2011 / rapportnummer 1205 188 1. Hoofdoordeel over MER 2010 en Actualisatie 2011 De provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde

Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Varkenshouderij Hendriks te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 oktober 2014 / rapportnummer 2960 10 Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Initiatiefnemer,

Nadere informatie

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 januari 2010 / rapportnummer 2225-55 1. OORDEEL OVER HET MER De Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot B.V. heeft het voornemen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Structuurvisie Arnhem

Structuurvisie Arnhem Structuurvisie Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 april 2012 / rapportnummer 2605-60 1. Oordeel over het MER De gemeente Arnhem wil de huidige uit 2000 daterende Structuurvisie actualiseren.

Nadere informatie

Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg Windpark Nieuwe Waterweg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 april 2014 / rapportnummer 2649 60 1. Oordeel over het MER De Wolff-Nederland-Windenergie (WNW), Wind&co en FMT BV willen een windpark

Nadere informatie

Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Rode Waterparel, Zuidplaspolder Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 april 2009 / rapportnummer 2167-70 1. OORDEEL OVER HET MER RODE WATERPAREL De Zuidplaspolder is aangewezen als stedelijke

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan

Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan Bestemmingsplan buitengebied Oostzaan Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 april 2013 / rapportnummer 2754 25 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Oostzaan wil een bestemmingsplan

Nadere informatie

Golfbaan NOAP te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Golfbaan NOAP te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Golfbaan NOAP te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 december 2008 / rapportnummer 1933-61 1. OORDEEL OVER HET MER Progolf b.v., de Reconstructiecommissie Midden-Delfland en het Recreatieschap

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 30 maart 2010 / rapportnummer 2384-40 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER AkzoNobel Salt b.v. zoekt in Zuid-Oost

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie