De positie van het slachtoffer in het strafproces De benadeelde Nabestaanden Splitsing van de vordering door de benadeelde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde"

Transcriptie

1 3. Schadevergoeding (voegen) 3.2. De benadeelde Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen in het strafproces (art. 51f lid 1 Sv). Het gaat hier allereerst om het strafbare feit dat ten laste is gelegd, maar geldt ook voor feiten die ad informandum zijn gevoegd en die op de dagvaarding zijn vermeld (art. 361 lid 2 Sv). Ook privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen zich voegen als benadeelde partij. Het slachtoffer kan iemand machtigen om de vordering in te dienen en om hem ook in de verdere procedure te vertegenwoordigen. De wet zelf spreekt alleen over vertegenwoordiging op de zitting (art. 51c lid 2 Sv). Als de gemachtigde geen advocaat is, moet de machtiging schriftelijk. Een machtiging is ook opgenomen op het voegingsformulier. Is de benadeelde een minderjarige of een onder curatele gestelde is, dan moet de wettelijk vertegenwoordiger voor hem optreden (art. 51f lid 4 Sv). De wettelijk vertegenwoordiger moet de vordering (mede) ondertekenen Nabestaanden Indien het slachtoffer als gevolg van het strafbare feit is overleden kunnen nabestaanden zich soms voegen (art. 51f lid 2 Sv): de erfgenamen ter zake van hun onder algemene titel verkregen vordering (in beginsel de materiële schade) en de personen, bedoeld in art. 6:108 lid 1 en lid 2 BW ter zake van de daar bedoelde vorderingen (begrafeniskosten en inkomensderving) Splitsing van de vordering door de benadeelde Het is ook mogelijk om een gedeelte van de schade te vorderen (art. 51f lid 3 Sv). De schade die niet is gevorderd in het strafproces kan alsnog in een civiele procedure worden gevorderd. Redenen tot splitsing van de vordering kunnen bijvoorbeeld zijn: de vordering is nog niet helemaal duidelijk is. Bijvoorbeeld omdat er nog geen eindtoestand is. door de complexiteit van de schade is het niet goed mogelijk zal zijn de gehele schade tijdens een strafprocedure aannemelijk te maken. Dan kan bijvoorbeeld alleen dat gedeelte worden gevorderd waarvoor een beperkt onderzoek op de strafzitting toereikend is om deze vast te stellen.

2 3.5. Indienen van de vordering Voegingsformulier De vordering kan door de benadeelde partij voorafgaand aan de zitting worden ingediend middels het zogenoemde voegingsformulier. Als het slachtoffer te kennen heeft gegeven de schade vergoed te willen hebben, wordt het voegingsformulier al in een vroeg stadium toegestuurd. De termijn om het formulier in te dienen is twee weken. Deze termijn is kort. Soms te kort. Het kan echter van groot belang zijn om binnen de gegeven termijn een (voorlopige) vordering in te dienen, omdat de gevraagde schade wordt meegewogen bij de wijze waarop de strafzaak wordt afgedaan. Als er geen schadevergoeding is gevraagd kan het zijn dat de zaak wordt afgedaan met een transactie of zelfs wordt geseponeerd. Is er een vordering door het slachtoffer ingediend dan zal vergoeding van de schade bij de beslissing van de officier betrokken worden. Meestal zal dit betekenen dat dan alleen transactie of sepot plaatsvindt als de schade ook wordt vergoed (schaderegeling). Wil de verdachte niet meewerken aan het regelen van de schade, dan zal dit meestal betekenen dat de officier de verdachte dagvaart. Vindt er een strafzitting plaats dan kan de vordering nog schriftelijk worden ingediend tot aan de zitting. Tot dat moment kan de vordering ook worden gewijzigd of aangevuld. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat wanneer de vordering per post wordt opgestuurd, het enige dagen zal duren voor de stukken in het dossier terecht komen. Bovendien is het raadzaam de vordering niet op het laatste moment in te dienen zodat openbaar ministerie, rechtbank en verdediging genoeg tijd hebben om de vordering te bestuderen. Een kopie van het voegingsformulier wordt door het openbaar ministerie ook aan de verdachte gestuurd (art. 51g lid 3 Sv). De op het voegingsformulier ingevulde persoonsgegevens van het slachtoffer komen daarmee dus ook bij de verdachte terecht. Deze gegevens zullen overigens meestal reeds bij de verdachte bekend zijn, omdat de gegevens bijvoorbeeld al op de aangifte vermeld staan. De aangifte maakt deel uit van het strafdossier. De verdachte of zijn raadsman krijgt daarvan een kopie. Het is overigens, net als bij de aangifte, mogelijk om domicilie te kiezen, zodat de woonplaats van het slachtoffer niet via het voegingsformulier bekend wordt gemaakt OM-afdoening Op 1 februari 2008 is de Wet OM-afdoening inwerking getreden. 1 De officier van justitie mag op grond van deze wet strafbare feiten waarop maximaal zes jaar gevangenisstraf staat zelf met een zogenoemde strafbeschikking afdoen (art. 257a lid 1 Sv). Het gaat niet om vrijheidsstraffen, maar wel taakstraffen tot 120 uur en geldboetes. De officier kan bij de strafbeschikking niet de civiele vordering toewijzen, maar kan wel een schadevergoedingsmaatregel opleggen ten behoeve van het slachtoffer (art. 257a lid 2 onder d Sv). De wet wordt gefaseerd ingevoerd en wordt nu alleen nog toegepast op strafbare feiten zonder slachtoffer. De strafbeschikking moet uiteindelijk de transactie gaan vervangen. Aan de hand van de ingediende vordering (voegingsformulier) zal de officier dan de toe te kennen schadevergoeding vaststellen. 1 Zie uitgebreid hierover Aanwijzing OM-afdoening.

3 Voeging ter zitting Naast schriftelijke indiening door middel van het voegingsformulier voorafgaand aan de zitting, is het ook mogelijk om ter terechtzitting te voegen. Dit dient te gebeuren vóór het requisitoir van de officier van justitie door opgave bij de rechter. Het is aan te bevelen dit schriftelijk te doen, maar het kan ook mondeling en (art. 51g lid 3 Sv). Deze wijze van voegen kan het best alleen in noodgevallen worden gebruikt, want de verschillende partijen zullen zich wellicht overvallen voelen door de vordering. De verdediging moet in ieder geval voldoende gelegenheid hebben om zich op een vordering voor te bereiden, anders komt schending van het recht op een eerlijk proces van de verdediging in beeld (fair trial, art. 6 EVRM). Deze wijze van voegen leent zich daarom niet goed voor uitgebreidere vorderingen Schadeopgaveformulier Er is in een aantal arrondissementen een proef gedaan met een nieuw schadeopgaveformulier dat het huidige voegingsformulier moet gaan vervangen. Dit formulier bestaat uit drie delen: deel A, B en een bijlage: Deel A bevat de persoonsgegevens van het slachtoffer of de nabestaande; deel B betreft de schade(posten). Deze splitsing is gemaakt voor de privacy van het slachtoffer of de nabestaande. Het is de bedoeling dat alleen deel B aan het strafdossier toegevoegd. Deel A blijft achter bij de administratie van het slachtofferloket. Hiervoor lijkt overigens eerst nog een wetswijziging nodig aangezien art. 51g lid 1 Sv bepaalt dat de vordering moet worden gedaan onder vermelding van de persoonsgegevens van het slachtoffer. De bijlage bij het schadeopgaveformulier is een aanvraag bestemd voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het slachtoffer kan zo op eenvoudige wijze meteen een aanvraag bij het Schadefonds doen. Doordat op deel A en B al de meeste gegevens zijn ingevuld die nodig zijn voor een aanvraag bij het Schadefonds, is deze bijlage een stuk korter dan het gebruikelijke formulier voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven De ontvankelijkheid van de vordering Straf of maatregel Voor ontvankelijkheid is vereist dat aan de verdachte enige straf of maatregel wordt opgelegd, dan wel een schuldigverklaring zonder oplegging van straf wordt toegepast (art. 361 lid 2 onder a Sv). Wanneer de verdachte wordt vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging is de benadeelde partij in beginsel niet ontvankelijk. Indien de verdachte het strafbare feit niet kan worden toegerekend wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, maar de maatregel plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (art. 37 Sr) of terbeschikkingstelling (tbs, art. 37a Sr) wordt bevolen, is de benadeelde toch ontvankelijk. 2 Er is dan een strafrechtelijke maatregel opgelegd en in verband met de schade doet zich de situatie van art. 6:165 lid 1 BW voor en kan de onrechtmatige daad aan de verdachte worden toegerekend Rechtstreekse schade De benadeelde moet rechtstreekse schade door het bewezenverklaarde feit zijn toegebracht (art. 362 lid 2 onder b Sv). De term rechtstreekse schade is niet bedoeld als een van het burgerlijk recht afwijkende bijzondere maatstaf voor het oorzakelijk verband tussen het bewezenverklaarde feit en de schade. 3 2 HR 23 juni 1998, NJ 1998, A-G Machielse vóór HR 24 maart 1998, NJ 1998, 537.

4 Met de term rechtstreekse schade wordt de kring van begunstigden beperkt. Van rechtstreekse schade is sprake als iemand is getroffen in een belang dat door de overtreden strafbepaling wordt beschermd. In het algemeen beschermen strafbepalingen niet het belang van rechtsopvolgers, noch van derde belanghebbenden, zodat doorgaans alleen het slachtoffer zelf zich als benadeelde partij kan voegen in het strafproces. 4 Dit betekent bijvoorbeeld dat een verzekeraar zich niet voor de aan het slachtoffer uitgekeerde schade kan voegen. Aan de voorwaarde dat de schade een rechtstreeks gevolg is van het bewezen verklaarde feit is voorts voldaan als in de tenlastelegging de gedraging is omschreven die de schade heeft veroorzaakt, zodat op basis van de tenlastelegging de civiele vordering kan worden onderzocht. 5 Wordt een verdachte bijvoorbeeld vervolgd wegens mishandeling dan zal de benadeelde partij zich kunnen voegen met haar vordering die een rechtstreeks gevolg is van de mishandeling, ongeacht de vraag of deze schade in de tenlastelegging is vermeld. Het is dus niet nodig dat uit de tenlastelegging blijkt dat er schade is en zo ja, welke precies. Op basis van de tenlastelegging moet worden onderzocht of het bewezenverklaarde feit de schade tot gevolg heeft gehad. De rechtspraak geeft vervolgens alle ruimte om schade toe te rekenen aan het bewezen verklaarde feit Ad informandum Ad informandum gevoegde feiten worden ter kennis van de rechter gebracht, zodat hiermee rekening kan worden gehouden in verband met de strafoplegging. De verdachte moet deze feiten dan wel hebben bekend en op de zitting desgevraagd wederom bekennen. In art. 361 lid 2 onder b Sv is bepaald dat de vordering van de benadeelde partij tevens ontvankelijk indien het strafbare feit ad informandum is gevoegd. 7 Dit geldt alleen voor strafbare feiten die reeds op de dagvaarding ad informandum zijn vermeld Onevenredige belasting Indien behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van de rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, kan de rechtbank bepalen dat de vordering geheel of ten dele niet ontvankelijk is (art. 361 lid 3 Sv). Dit heeft oude criterium vervangen dat de vordering eenvoudig van aard dient te zijn. Met het nieuwe criterium is volgens de toelichting beoogt te bewerkstelligen dat de strafrechter zoveel als mogelijk en vaker dan nu het geval is inhoudelijk over de vordering van de benadeelde partij beslist. Het enkele feit, zo gaat de toelichting verder, dat een vordering wordt betwist, niet onmiddellijk met voldoende bewijsmiddelen wordt onderbouwd of dat er bijvoorbeeld een enkele getuige of deskundige moet worden gehoord of het gevorderde bedrag hoger is dan gemiddeld, mag geen reden (meer) zijn de vordering om die reden niet ontvankelijk te verklaren. Dat de omvang van de schade ook immateriële wellicht vaker dan nu het geval is zal worden bepaald door schatting, achtten de indieners geen groot bezwaar, omdat de voordelen voor het slachtoffer immers groot zijn. 8 4 Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p. 17 (MvT). 5 Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p. 17 (MvT). 6 HR 21 september 1999, NJ 1999, Kamerstukken II 2005/06, 30143, nr. 12 (Amendement van de leden Van Fessem en Wolfsen). 8 Kamerstukken II 2007/08, 30143, nr. 16 (Amendement van de leden Wolfsen en Teeven).

5 De vraag is hoe de toelichting dat het horen van een getuige of een deskundige, zoals de toelichting op het amendement stelt, niet aan de ontvankelijkheid van de vordering in de weg zou hoeven staan, zich verhoudt met art. 334 lid 1 Sv, waarin wordt bepaald dat de benadeelde geen getuige of deskundige kan aanbrengen. Dit artikel hoeft overigens niet aan het horen van een getuige of deskundige in de weg te staan. De benadeelde partij heeft weliswaar geen recht om een getuige of deskundige aan te brengen, maar de benadeelde kan immers gewoon verzoeken een getuige of deskundige voor de zitting op te roepen of in het vooronderzoek te doen horen Uitspraak van de rechter Inhoud uitspraak Over de civiele vordering moet gelijktijdig met de einduitspraak in de strafzaak uitspraak worden gedaan, tenzij de benadeelde partij met toepassing van art. 333 Sv (op de zitting) al niet-ontvankelijk is verklaard (art. 335 Sv). Art. 361 lid 1 Sv bepaalt dat de rechter ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij een beslissing neemt over: de ontvankelijkheid van de benadeelde partij, over de gegrondheid van de vordering en over de verwijzing in de proceskosten die door de benadeelde en door de verdachte of diens ouder of voogd, in het geval dat de verdachte jonger dan 14 jaar is (art. 51g lid 4 Sv), zijn gemaakt Splitsing van de vordering door de rechter De rechter kan de vordering geheel of gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaren. De rechter splits daarmee de vordering in een gedeelte dat zich wel en dat zich niet leent voor behandeling in het strafgeding (dit laatste gedeelte vormt dan een onevenredige belasting voor het strafgeding). Het door de strafrechter toegewezen gedeelte van de vordering wordt dan vaak als voorschot aangeduid. Een dergelijke toewijzing is echter geen voorlopige vaststelling in de zin dat deze later nog lager uit kan vallen. Zodra het vonnis onherroepelijk is geworden is de toewijzing definitief. Voor zover de vordering niet ontvankelijk is verklaard kan deze door het slachtoffer gewoon in eerste aanleg bij de civiele rechter worden aangebracht. Er is immers nog geen inhoudelijk oordeel door een rechter over geveld. Het gedeelte dat ontvankelijk is, kan de rechter toe- of afwijzen. (Voor hoger beroep tegen een afgewezen vordering zie: art. 421 Sv.) Dit betekent dat de volgende uitspraken ten aanzien van de vordering benadeelde partij kunnen voorkomen: - Geheel niet ontvankelijk - Gedeeltelijk niet ontvankelijk, toewijzing voor het overige - Gedeeltelijk niet ontvankelijk, afwijzing voor het overige - Gedeeltelijk niet ontvankelijk, toewijzing voor een gedeelte en afwijzing voor een gedeelte - Volledige toewijzing of afwijzing

6 Proceskosten In het vonnis moet ook een beslissing worden opgenomen over de verwijzing in de kosten die door de benadeelde partij en de verdachte zijn gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging die nog zijn te maken (art. 361 lid 6 Sv en art. 592a Sv). Deze kosten zijn (dus) geen rechtstreekse schade in de zin van art. 361 lid 2 onder b Sv. Bij de begroting van deze kosten wordt dezelfde maatstaf gehanteerd als in civiele procedures. 9 Dit betekent dat in de voegingsprocedure het proceskostensysteem van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering wordt gehanteerd (artt Rv). Het staat de rechter vrij om van het liquidatietarief rechtbanken en hoven, dat geldt voor civiele procedures, af te wijken. 10 Treedt er geen gemachtigde op dan kunnen tot de kosten van de benadeelde partij behoren die gemaakt zijn voor het bijwonen van de zitting (de reis-, verblijfs- en verletkosten). De reis en verblijfskosten kunnen worden begroot overeenkomstig het Besluit Tarieven in strafzaken Indien de vordering van benadeelde (voor het grootste deel) wordt toegewezen zal de rechter desgevraagd proceskosten aan de benadeelde partij toewijzen ten laste van de verdachte. Wordt de vordering van de benadeelde partij (voor het overgrote deel) afgewezen en/of niet ontvankelijk verklaard dan wordt de benadeelde meestal in de proceskosten veroordeeld. Over het algemeen worden de proceskosten dan op nihil gesteld, omdat de raadsman van de verdachte immers al verschijnt in verband met de strafzaak en zich meestal beperkt tot een kort mondeling verweer met betrekking tot de vordering benadeelde partij. De Hoge Raad heeft overigens beslist dat een niet ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij niet zonder meer meebrengt dat de benadeelde partij zelf de kosten moet dragen van de voeging in het strafproces De schadevergoedingsmaatregel Naast dat de rechter een beslissing moet nemen over de vordering benadeelde partij, heeft hij ook de mogelijkheid om schadevergoeding toe te kennen in de vorm van een strafrechtelijke maatregel, de zogeheten schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr). De veroordeelde krijgt dan de plicht opgelegd een bedrag als schadevergoeding aan de staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer. Groot voordeel van de schadevergoedingsmaatregel voor de benadeelde is dat het CJIB de toegekende schadevergoeding int. Bovendien wordt door de rechter aan de schadevergoedingsmaatregel een vervangende hechtenis gekoppeld als stok achter de deur voor het geval ver veroordeelde de schadevergoeding niet betaalt (art. 24c Sr is van overeenkomstige toepassing). Overigens ontheft de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis de veroordeelde niet van de betalingsverplichting (art. 36f lid 7 Sr). In zoverre is de term vervangend dus misleidend. Hiernaast is van groot belang dat voor de als schadevergoedingsmaatregel toegewezen schadevergoeding de zogenoemde voorschotregeling geldt. 9 HR 29 mei 2001, LJN AB1819, NJ 2002, HR 26 februari 2002, LJN AD HR 23 november 2010, LJN BM9405.

7 Voor de schadevergoedingsmaatregel geldt:: kan alleen worden opgelegd voor zover de veroordeelde civielrechtelijk aansprakelijk is voor de schade; de kring van begunstigden van de maatregel gelijk is aan de voegingsgerechtigden: het moet ook hier gaan om rechtstreekse schade 12 en in sommige gevallen kunnen nabestaanden schadevergoeding vorderen; de proceskosten zijn geen rechtstreekse schade en kunnen daarom ook niet onder de schadevergoedingsmaatregel worden gebracht; 13 als de rechter de schadevergoedingsmaatregel oplegt moet hij toch nog beslissen over de vordering van de benadeelde partij; 14 in de praktijk wordt de maatregel meestal voor hetzelfde bedrag opgelegd als de toegekende schadevergoeding. De veroordeelde hoeft uiteraard maar één keer de schadevergoeding te betalen. In de uitspraak wordt daarom bepaald dat betaling aan het slachtoffer ontheft van de betalingsverplichting aan de staat en vice versa. Voor het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel is geen vordering benadeelde partij nodig. De rechter kan de maatregel ambtshalve opleggen. Al dan niet na vordering door de officier. Uiteraard moet de schade kunnen worden vastgesteld en zal de rechter niet (snel) tot oplegging van de maatregel overgaan zonder dat blijkt dat het slachtoffer schadevergoeding wil. Dit betekent ook: de rechter kan als de benadeelde partij om formele redenen niet ontvankelijk is, bijvoorbeeld omdat de benadeelde zijn vordering niet heeft ondertekend, de vordering toch als schadevergoedingsmaatregel opleggen. 15 indien het slachtoffer zich in eerste aanleg niet heeft gevoegd, is een vordering benadeelde partij in hoger beroep niet ontvankelijk. Het hof kan echter wel de schadevergoedingsmaatregel opleggen. 16 de mogelijkheid tot het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel is zelfs niet afhankelijk van de opeisbaarheid van het vorderingsrecht van het slachtoffer. Zo kan ook voor een verjaarde civielrechtelijke vordering de schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd. 17 De draagkracht van de verdachte speelt in beginsel bij de bepaling van de hoogte van het bedrag geen rol. 18 Eventueel kan de strafrechter als er reeds een uitspraak is van de civiele rechter, alsnog in de strafprocedure de schadevergoedingsmaatregel opleggen Voorschotregeling De voorschotregeling betekent dat indien de schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, de staat het (resterende) bedrag uitkeert aan het slachtoffer. Deze uitkering vindt plaats als de veroordeelde niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan binnen acht maanden na de dag waarop het vonnis of arrest onherroepelijk is geworden. De regeling geldt niet voor rechtspersonen (art. 36f lid 6 Sr). 12 HR 18 april 2000, LJN ZD1786, NJ 2000, HR 19 maart 2002, NJ 2002, 497; LJN AD HR 10 oktober 2006, LJN AY Vergelijk: Rb. Rotterdam 10 februari 2011, LJN BP Bijvoorbeeld: Hof Amsterdam 9 maart 2010, LJN BL7200 en Hof Leeuwarden 10 september 2010, LJN BN HR 13 juli 2010, LJN BM HR 16 juni 2009, LJN BI1812, NJ 2009, Rb. Roermond 30 juni 2004, LJN AQ8819 Rb. s-hertogenbosch 24 november 2009, LJN BK4216.

8 De minister heeft het voorgaande inmiddels bij AMvB nader geregeld. In het Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel heeft de minister bepaald dat de voorschotregeling de eerste vijf jaar alleen gaat gelden voor slachtoffers van een geweld- of zedenmisdrijf (art. 5 lid 2 jo. art. 1 lid 2 Uitvoeringsbesluit). Voor andere misdrijven gaat de regeling dus pas op 1 januari 2016 gelden. Hiervoor geldt dan bovendien een maximum van In het Uitvoeringsbesluit is, aldus de toelichting, ter wille van de duidelijkheid en kenbaarheid, een limitatieve opsomming opgenomen van de gewelds- en zedenmisdrijven waar de voorschotregeling op van toepassing is (art. 2 Uitvoeringsbesluit). De voorschotregeling wordt door het Centraal Justitieel Incassobureau uitgevoerd.

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven.

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven. ~,tl~ 3 / Nootailfafiltoor 7: ~.,1 e d 1ff 0 Postbus 14208 3508 SH Utrecht Pallas Athertedreef 27 3561 PE Utrecht 03023401 16 F 030 231 76 55 info@s~achtofferhuip.fli w www.s}achtofferhulp.ni / Ministerie

Nadere informatie

Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee)

Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee) Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee) Verantwoording... 1 Geen voegingsformulier... 1... 2 Afwijzen of niet ontvankelijk verklaren... 2... 2 Civiele vordering

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Aanbevelingen civiele vordering en schadevergoedingsmaatregel m.b.t. de Wet Terwee en de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer

Aanbevelingen civiele vordering en schadevergoedingsmaatregel m.b.t. de Wet Terwee en de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer Aanbevelingen civiele vordering en schadevergoedingsmaatregel m.b.t. de Wet Terwee en de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer Oktober 2011 Deze uitgave is gemaakt in samenwerking met

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel

Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.441 Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel tekst + toelichting bronnen Staatsblad 2010, 311 datum inwerkingtreding 1.1.2011 Het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:208

ECLI:NL:GHARN:2007:208 ECLI:NL:GHARN:2007:208 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-05-2007 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer 21-004591-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Kale kikker of toch kale kip?

Kale kikker of toch kale kip? Kale kikker of toch kale kip? Martine Wouters Het slachtoffer is de afgelopen jaren steeds centraler komen te staan in de Nederlandse straf(proces)wetgeving. 1 Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om conservatoir

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Staatssecretaris van Veiligheid en Schedeldoekshaven 100 2511 EX

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1284

ECLI:NL:RBDHA:2014:1284 ECLI:NL:RBDHA:2014:1284 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 04-02-2014 Datum publicatie 04-02-2014 Zaaknummer 09/715710-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483 ECLI:NL:HR:2014:2652 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer 13/01257 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054 ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 23-12-2008 Datum publicatie 23-12-2008 Zaaknummer 06-460438/08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 2.1. Definitie slachtoffer. 2.2. Correcte bejegening. 2. De rechten van het slachtoffer

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 2.1. Definitie slachtoffer. 2.2. Correcte bejegening. 2. De rechten van het slachtoffer 2. De rechten van het slachtoffer 2.1. Definitie slachtoffer In de wet is een definitie van het begrip slachtoffer opgenomen: degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10161

ECLI:NL:RBROT:2016:10161 ECLI:NL:RBROT:2016:10161 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-11-2016 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer 10/710336-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Dit artikel uit Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Jurisprudentie De zaak Robert M. in cassatie. De ouders van de slachtoffers als benadeelde partij in het strafproces: hun verplaatste schade en proceskosten HR 16 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2668,

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 1 december 2015 TEGENSPRAAK. Promis

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Uitspraak d.d.: 1 december 2015 TEGENSPRAAK. Promis ECLI:NL:GHARL:2015:10200 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 01-12-2015 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer 21-001318-15 Formele relaties Cassatie: ECLI:NL:HR:2016:3394, Niet ontvankelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 Rapport Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het arrondissementsparket te Rotterdam bij brief van 3 november 2004 heeft geweigerd om haar financieel tegemoet

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2835

ECLI:NL:RBGEL:2014:2835 ECLI:NL:RBGEL:2014:2835 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 29-04-2014 Datum publicatie 29-04-2014 Zaaknummer 05/900024-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BN1717 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BN1717 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BN1717 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 15-07-2010 Datum publicatie 20-07-2010 Zaaknummer 24-002547-07 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2004:AQ5960

ECLI:NL:GHARN:2004:AQ5960 ECLI:NL:GHARN:2004:AQ5960 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 20-07-2004 Datum publicatie 03-08-2004 Zaaknummer 21-005715-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 2 Nummers: 11 26 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 11 Hof Arnhem 1 februari 2010 Niet elke aantasting van de persoonlijke integriteit (i.c. van verbalisanten) hoeft te leiden

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS)

Uitspraak RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER (VERKORT VONNIS) ECLI:NL:RBSGR:2002:AE7582 Instantie Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak 11-09-2002 Datum publicatie 13-09-2002 Zaaknummer 09/900368-02; 09/093214-01 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:2554

ECLI:NL:RBROT:2017:2554 ECLI:NL:RBROT:2017:2554 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-04-2017 Datum publicatie 06-04-2017 Zaaknummer 10/740353-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 1 INLEIDING Over de taak van de rechter in het burgerlijk geding bestaat weinig onenigheid. Het is zijn taak om ambtshalve te beoordelen of het recht op

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

VOORWOORD... 4 INLEIDING... 5. Aanleiding... 5. Schadevergoeding... 5. Probleemstelling... 6. Opbouw... 7. HOOFDSTUK 1. Schadevergoeding...

VOORWOORD... 4 INLEIDING... 5. Aanleiding... 5. Schadevergoeding... 5. Probleemstelling... 6. Opbouw... 7. HOOFDSTUK 1. Schadevergoeding... MARINA LUIJKX DE ONEVENREDIGE BELASTING VAN HET STRAFGEDING Een onderzoek naar de invulling van het vernieuwde criterium van art. 361 lid 3 Sv Juni 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 INLEIDING... 5 Aanleiding...

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

1 of 10 08-08-12 11:47

1 of 10 08-08-12 11:47 LJN: BG3449, Hoge Raad, 01207/07 E Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 23-12-2008 23-12-2008 Straf Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Rechtstreekse schade. O.g.v. art. 361.2.b Sv

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2006:AW3559

ECLI:NL:HR:2006:AW3559 ECLI:NL:HR:2006:AW3559 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 03-10-2006 Datum publicatie 02-07-2008 Zaaknummer 01447/05 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2006:AW3559

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM5215 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BM5215 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BM5215 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 21-05-2010 Datum publicatie 27-05-2010 Zaaknummer 24-002849-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2007:BB2790

ECLI:NL:RBMAA:2007:BB2790 ECLI:NL:RBMAA:2007:BB2790 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 01-08-2007 Datum publicatie 04-09-2007 Zaaknummer 03-700214-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10337

ECLI:NL:RBROT:2016:10337 ECLI:NL:RBROT:2016:10337 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-11-2016 Datum publicatie 29-05-2017 Zaaknummer 10/996568-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 12 Nummers: 246 262 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 246 Rb. Breda 1 december 2011 LJN: BU6753 Kosten rechtsbijstand, overeenkomstig het in civiele

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 853 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten C

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:205

ECLI:NL:GHDHA:2014:205 ECLI:NL:GHDHA:2014:205 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 06-02-2014 Datum publicatie 06-02-2014 Zaaknummer 2200071413 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT

SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT Kosteloos schadeverhalen door voegen SCHADEVERGOEDING BIJ WINKELCRIMINALITEIT Kosteloos schadeverhalen door voegen 1 2 Schade door winkelcriminaliteit Bijna

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3298

ECLI:NL:RBROT:2017:3298 ECLI:NL:RBROT:2017:3298 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 03-03-2017 Datum publicatie 06-06-2017 Zaaknummer 10/090568-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 4 Nummers: 71 95 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 71 Rb. s-gravenhage 4 april 2011 Doodslag. (Gedeeltelijke) vergoeding: kosten lijkbezorging, kosten

Nadere informatie

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:959. Wetboek van Strafvordering 51f

Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:959. Wetboek van Strafvordering 51f ECLI:NL:HR:2017:221 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-02-2017 Datum publicatie 14-02-2017 Zaaknummer 14/03452 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:629

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-03-2010 Datum publicatie 15-03-2010 Zaaknummer 24-001010-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 3 Nummers: 42 70 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 42 Rb. Roermond 2 maart 2011 Schadevergoeding voor ad informandum gevoegde feiten van vóór 1-1-2011

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 1 Raadsman:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792

ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792 ECLI:NL:GHARN:2009:BH3792 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 23-02-2009 Datum publicatie 26-02-2009 Zaaknummer 24-001873-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN9578

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN9578 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN9578 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 27-09-2010 Datum publicatie 06-10-2010 Zaaknummer 16/600652-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09 06 2005 Datum publicatie 09 06 2005 Zaaknummer 10/051154 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2017 Week 1 Nummers: 1-8 Colofon In het Jurisprudentiebulletin van (JBS) wordt jurisprudentie verzameld die van belang kan zijn voor de juridische dienstverlening aan slachtoffers. De uitspraken worden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2005:AT7002

ECLI:NL:GHAMS:2005:AT7002 ECLI:NL:GHAMS:2005:AT7002 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-06-2005 Datum publicatie 08-06-2005 Zaaknummer 21-001756-04 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:1798

ECLI:NL:GHDHA:2014:1798 ECLI:NL:GHDHA:2014:1798 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-05-2014 Datum publicatie 28-05-2014 Zaaknummer 22-005601-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 17 04 2007 Datum publicatie 06 06 2007 Zaaknummer 24 002413 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:320

ECLI:NL:RBOVE:2013:320 ECLI:NL:RBOVE:2013:320 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 22-04-2013 Datum publicatie 11-07-2014 Zaaknummer 07-681022-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-12-2015 Datum publicatie 16-12-2015 Zaaknummer 23-000433-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2006:AZ2981

ECLI:NL:RBBRE:2006:AZ2981 ECLI:NL:RBBRE:2006:AZ2981 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 23-11-2006 Datum publicatie 24-11-2006 Zaaknummer 800917/06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

SAMENVATTING EN CONCLUSIES SAMENVATTING EN CONCLUSIES 7.1 Aanleiding van het onderzoek Misdrijven kunnen ingrijpende consequenties hebben voor slachtoffers. Veel slachtoffers blijven na een delict met schade achter. Er zijn verschillende

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2401

ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2401 ECLI:NL:RBZUT:2012:BX2401 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-07-2012 Datum publicatie 24-07-2012 Zaaknummer 06/865052-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie