Randsymposium van de Orde van den Prince

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Randsymposium van de Orde van den Prince"

Transcriptie

1 Randsymposium van de Orde van den Prince Dilbeek 18 november 2006 De problematiek van de rand is een oud zeer waar reeds vele colloquia, studies en publicaties werden aan gewijd. Het blijft een actueel probleem dat niet weg te branden is uit de politieke actualiteit. Het is een gebied dat onder druk staat van een expansieve hoofdstad wat leidt tot taalpolitieke spanningen. Er wordt ook op gewezen dat de groeiende invloed van Euro-Brussel, de ontwrichting van de lokale gemeenschappen bevordert. Anderzijds is de Vlaamse rand ook een welvarende streek met een sterke economische bedrijvigheid waar de werkloosheid zeer laag is. De laatste maanden gingen er van Franstalige kant weer stemmen op om een deel van de rand bij Brussel aan te hechten. Het is een steeds weerkerend probleem waarmee de Vlaamse politici worden afgedreigd. Tegenover een homogeen Franstalig front staat er doorgaans "een Vlaams heir" in verspreide slagorde. Men ligt in Vlaanderen niet wakker van het probleem. De rand is voor de meeste Vlamingen een "ver van mijn bed show". Men komt er in september vrijblijvend gordelen en daarna gaat men opnieuw over tot de orde van de dag. Met dit Randsymposium wil de Orde van den Prince nog eens extra de aandacht vestigen op het probleem dat voor Vlaanderen van cruciale betekenis is. President Frank Meysman stelt de vraag hoe er meer interesse en begrip zouden kunnen groeien in Vlaanderen voor de problematiek van de Vlaamse rand rond Brussel. Verschillende thema's werden de het afgelopen jaar in werkgroepen behandeld. De resultaten werden op 18 november ter discussie gesteld in de Westrand te Dilbeek. Inleidende toespraak door Luc Deconinck In een inleidende toespraak gaf Luc Deconinck, voorzitter van VZW De rand, toelichting bij de problematiek. De rand werd opgericht in 1996 door een decreet van de regering Van den Brande. De Vlaamse regering en de provincie Vlaams Brabant waren partners en de missie bestond er in het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand "ondersteunen, uitstralen en bevorderen". De spreker behandelde twee thema's. 1. Situering en belang van de regio Rand. Vlaams-Brabant telt inwoners (Brussel telt er ). Halle-Vilvoorde telt 35 gemeenten met inwoners. Dit betekent 55% van Vlaams-Brabant en 9,5 % van het Vlaams- Gewest. De Rand omvat 19 gemeenten die grenzen aan Brussel-Hoofdstad of aan de faciliteitengemeenten.. Er wonen mensen wat 6,5 % betekent van het Vlaams Gewest. De werkloosheid schommelt in Halle-Vilvoorde rond de 6% (47,8 % anderstaligen). Te Brussel is dat 22%. 2 de uitdagingen in de Rand. Een van de grootste uitdagingen in de Vlaamse rand is de grote migratie en het darmee gepaard gaande verdringingseffect. Als illustratie gaf de spreker de situatie van Migratiesaldo voor 2003 naar de Rand Buitenlanders - vanuit Brussel vanuit buitenland + 427

2 Belgen vanuit Brussel Belgen naar Vlaanderen Belgen naar Wallonië Deze evolutie leidt tot een "ontvlaamsing" of "ontnederlandsing zoals aangetoond in een studie van Gunter Desmet. In de communicatie met Kind en Gezin gebruiken in Halle-Vilvoorde 58,7 % het Nederlands en 41,3% niet het Nederlands. Van dit laatste percentage gebruiken 25% noch het Nederlands noch het Frans. Het betreft hier kinderen geboren in In deze percentages is het grote aandeel van de faciliteitengemeenten opvallend. In de basisscholen van de Rand (19) is een op de drie kinderen anderstalig. (9788 op ) Ter vergelijking: in Antwerpen praat bijna 6 op 10 kinderen thuis geen Nederlands. Uit de verkiezingsuitslagen blijkt dat het aantal Franstalige stemmen in de Rand blijft stijgen. De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde blijft uiterst belangrijk. Volgens Luc Deconinck zijn er enkele voorwaarden nodig voor een succesvol Randbeleid. In de eerste plaats is een absolute federale loyauteit nooodzakelijk die respect opbrengt voor de deelstaten en de grenzen. Men moet ook hier het principe van niet inmenging huldigen, wat niet gebeurt (cfr. Het Franstalig strijdblad Carrefour dat massaal verspreid wordt in de Rand). Verder zijn een splitsing van de kieskring BHV en de splitsing van het gerechtelijk arrondissement nodig. De Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten moeten door de Vlaamse gemeenschap geïnspecteerd worden. Brussel, moet uitgroeien tot een echte tweetalige hoofdstad. Hierbij stelt de spreker vragen bij de resultaten van het Franstalig onderwijs. Tenslotte pleit Luc Deconinck voor meer ambitie, vaste wil en gedrevenheid bij de Vlamingen. Met een verwijzing naar prof. Castells (Berkeley) breekt hij een lans voor een positieve en begeesterende "projectidentiteit" in tegenstelling tot een "defensieve identiteit". Verschillende nijpende problemen werden behandeld in themaronden Themaronde Economie, Mobiliteit en Huisvesting De Rand is een aantrekkelijk en welvarend gebied maar toch zijn de problemen niet te onderschatten. Huisvesting wordt onbetaalbaar, het verkeer loopt vast, de luchthaven is een economische groeipool maar veroorzaakt ook hinder. Een verstedelijkingsproces werkt de verfransing in de hand. Moet Vlaanderen dat bevoegd is voor ruimtelijke ordening hier geen specifieke maatregelen treffen, Jan Van Doren en de samenwerking tussen Brussel en de rand De themaronde werd geopend door Jan Van Doren, adjunct-directeur Voka-Kenniscentrum, met een aantal boodschappen. Hij wees erop dat Brussel een economische troefkaart is voor de Vlaamse Rand. De hoofdstad is de 5de Europese zakenstad, de 15de wereldstad (ranking internationale centrumfunctie); er bestaan 1800 buitenlandse ondernemingen die jobs bieden. Verder is de stad interessant voor het zakentoerisme en als hoofdstad van de EU. De stad heeft toekomst als EU beslissingscentrum en dienstencentrum en wegens haar centrale ligging in de Europese "banaan". Het is opmerkelijk dat een deel van de economische activiteit verschuift van Brussel naar de Rand. Daardoor kent de Rand (Vlaamse en Waalse) de sterkste economische groei. De werkgelegenheid groeit er fors. Er bestaat tevens een sterke pendel uit de Vlaamse Rand naar Brussel. Volgens de

3 spreker heeft Brussel geen toekomst buiten de Vlaamse ruit Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven. Dit gebied is het enig Vlaams stedelijk netwerk op internationaal topniveau en is te vergelijke met Randstad-Holland, het Roergebied, Greater London, Ile-de-France en Noord-Italië. Brussel heeft geen toekomst buiten de Vlaamse ruit waarin Zaventem een internationale poort betekent. De economische toekomst van de Vlaamse Rand ligt in diensten en bedrijven. De dienstenintensiteit en de werkgelegenheid in die sector in Halle-Vilvoorde zijn bijna het tweevoud van het Belgisch gemiddelde. Met 70% boven het landelijk gemiddelde heeft zij veruit de hoogste intensiteit. Voorbeelden zijn de distributiecentra zoals Colruyt, koerierdiensten zoals DHL, TNT, UPS, bagageafhandeling en catering zoals Aviapartners, en informaticabedrijven zoals Cap Gemini en Dolmen. De tewerkstelling in de publieke sectot daarentegen is relatief het kleinst in de publieke diensten en bedraagt amper 60% van het landelijk gemiddelde. De industriële tewerkstelling is relatief het kleinst na Leuven en Oostende. Er moet geïnvesteerd worden in de Vlaamse Rand en samengewerkt met Brussel. De Vlaamse rand is immers na Antwerpen de belangrijkste economische pool van Vlaanderen. Samen met Brussel is het zelfs belangrijker dan het Antwerps bekken. Volgens de spreker is het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel ruim en biedt het veel opportuniteiten voor economische activiteiten. Hij pleit voor het complementair inzetten van het GEN (NMBS) en Brussel-Brabant-Netwerk (De Lijn) voor de ontsluiting van het grootstedelijk gebied. Zaventem is zowel een Vlaams en Brussels dossier en de ring ten zuiden van Brussel moet gesloten worden. De mobiliteit naar de Vlaamse rand moet bevorderd worden. Daarom moet de kennis van het Nederlands bij de Brusselaars bevorderd worden en geïnvesteerd in meertaligheid. De samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel moet institutioneel versterkt worden. Herman Baeyens en de Groene Gordel en de Ruimtelijke Ordening in de Rand De spreker schetst de oorsprong van het "Groene Gordel" concept. Hij wijst op de verschillende betekenissen van "de groene gordel" en wijdt daarna uit over de oorsprong van het "Groene Gordel" concept in de ruimtelijke ordening. Hij wijst op het "Plan Alpha" (1958) met een groene gordel buiten de grote ring rond Brussel. Daarachter zouden er zich satellietsteden bevinden om de groei van Brussel op een geordende wijze op te vangen. Een belangrijk moment was de publicatie in 1964 door Mens en Ruimte van "De Brusselse Randgemeenten. Hierin werd vooropgesteld dat de ongeordende verkavelingen leidden tot een massale verfransing van de Vlaamse rand. De bewustwording van dit pijnlijk maatschappelijk probleem bij politici leidde in 1967 tot het Eerste Gewestplan Halle-Vilvoorde Asse met het concept van een "Groene Gordel" zonder satellietsteden. Deze evolutie mondde uit in de vastlegging van het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bij Koninkilijk Besluit in Hierin werd resoluut geopteerd voor een duidelijk "Groene Gordel beleid" wat een selectief buitengebiedsbeleid en een beperking van de bouwlagen impliceerde. De beperking van de bouwlagen zette immers een rem op de verstedelijking en dus ook op de verfransing. Deze politiek van ruimtelijke ordening stoelde op een breed maatschappelijk draagvlak. De sociale beweging stond er achter want zij opteerde voor werk in eigen streek en voor de decongestie van Brussel. De Vlaamse Beweging steunde het project omdat daardoor de olievlek (verfransing) kon ingedijkt worden. Ook de prille milieubeweging was enthousiast want zij zag het gewestplan als een eerste aanzet voor een groenstrategie voor Vlaanderen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 1997 betekende een trendbreuk. Op dat ogenblik doet het begrip "Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel" zijn intrede. Dit betekent dat grote gebieden in de rand als stedelijk gebied erkend worden wat ondermeer impliceert dat daar duidelijk geopteerd

4 wordt voor meerdere bouwlagen zodat het verstedelijkingsproces en dus ook het verfransingsproces nog versneld wordt. Het RSV deed een storm van reacties opgaan in de Vlaamse rand. Het Vlaams parlement eist het behoud van de "Groene gordel" maar het "Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel" blijft verwarring zaaien. Het staat dan ook volledig in tegenstrijd met het algemeen beleid in de Vlaamse rand. Welke uitwegen uit de impasse ziet de spreker? Het focusrapport "Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel" in concentrische kring rond Brussel moet principieel verworpen worden. Als enige uitweg ziet hij een afbakening van het "Groene Gordel" gebied of desnoods een beperking van het SVGB tot Zennestad Noord (Vilvoorde-Zaventem met START-project) en eventueel Zennestad-Zuid (Drogenbos-Halle). Rapport door de voorzitter Dirk Heremans Vlaanderen moet investeren in het economisch weefsel van de rand. Dienst- en kennisbedrijven zijn er een belangrijke troef in een tijdperk van globalisering. Er zijn arbeidskrachten nodig uit Brussel waar de werkloosheidsgraad zeer hoog is zodat daar de studie van het Nederlands moet bevorderd worden. Het verkeer rond Brussel staat dikwijls stil zodat maatregelen zich opdringen. Er wordt gepleit voor samenwerking tussen het GEN (NMBS) en het Brussel-Brabant-Netwerk (De Lijn) die zich complementair moeten inzetten voor een ontsluiting van het groot-stedelijk gebied en dit niet alleen met sterverbindingen naar de hoofdstad. De grote ring ten zuiden van Brussel moet op milieuvriendelijke wijze gesloten worden. Indien Brussel meer geld vraagt kan Vlaanderen alleen voorwaardelijk over de brug komen en moet er in Brussel een en andere veranderen. De verstedelijking (hoogbouw en verdichting van de bebouwing) in de Vlaamse Rand leidt onvermijdelijk tot verfransing. Daarom moet er uiterst voorzichtig omgesprongen worden met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het Vlaams stedelijk Gebied in concentrische cirkels rond Brussel moet afgewezen worden. De hoofdstad mag haar problemen niet exporteren naar de Rand. Een Groene Gordelbeleid blijft noodzakelijk. Er moet ook meer orde komen in de onoverzichtelijke structuren van de sociale huisvesting. Themaronde Gezondheidszorg De gezondheidszorg in de Rand kampt met een aantal problemen die reeds herhaaldelijk zijn aangekaart of aan de kaak gesteld maar waar nog steeds geen valabele oplossingen voor gevonden werden. Tot in den treure werd reeds aangeklaagd dat zieken, bejaarden, kinderen en gewonden naar ziekenhuizen worden gevoerd door Nederlandsonkundig personeel. Men neemt ook de Vlaamse plannen om een efficiënte eerste lijn uit te bouwen met de huisarts als coördinator van een eerstelijnszorgteam, niet ernstig. Men zweert bij een centralistisch ziekenhuisbeleid, de oprichting van Franstalige megaziekenhuizen maar men weigert de gevolgen te dragen van het financieel failliet. Vlaanderen betaalt via de financiële transfers de kosten en heeft dan geen geld om een eerste lijn uit te bouwen. Voor de discussie werd een filmpje afgedraaid opgenomen met een verborgen camera. Hieruit blijkt dat de Vlamingen in de Brusselse ziekenhuizen het recht ontzegd wordt om in hun eigen taal behandeld te worden. De mistoestanden in de Brusselse ziekenhuizen waar de Nederlandstalige

5 patiënt het slachtoffer van is zijn niet te tellen. Het intimideren en pesten van Nederlandstalige artsen is ook een feit. Het is een oude klacht maar er verandert weinig. Vlaamse artsen en specialisten moeten letterlijk en figuurlijk hun plaats opeisen in de Brusselse ziekenhuizen. Op 15 november is men gestart met een "zorgnet". Men biedt aan de patiënten een gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan in hun eigen taal. Alle Nederlandstalige zorgvertrekkers uit de Rand en Brussel kunnen aan dit project meewerken. Er wordt aan de kaak gesteld dat vragen van volksvertegenwoordigers over deze gezondheidsproblemen niet of zeer laat en dan nog onvolledig of niet ter zake beantwoord worden door de huidige federale minister. Een groot probleem in de zuidelijke Rand bestaat er in dat er geen degelijke MUG-dienst bemand met een arts bestaat. Er is alleen een PIT, een paramedisch interventieteam. Vlaanderen kiest voor een gezondheidszorg waar de patiënt, de eerste lijnsverzorging, de huisarts en de thuiszorg centraal staan. Franstalig België kiest voor het ziekenhuiscentrisme. De spoedgevallen zijn de eerste lijn. Er wordt aangeklaagd dat er geen investeringen in de huisartsgeneeskunde in de Rand en in een degelijke wachtdienst van Nederlandstalige huisartsen. De huisarts in de Rand is een bedreigde soort door de oprukkende verbrusseling waar voor huisartsen nog weinig plaats is. Zij zijn vervangen door anonieme specialisten, welig tierende polyklinieken, gezondheidscentra en ondoorzichtige ziekenhuizen met soms beperkt aanbod. Men geeft het voorbeeld van Zaventem waar er thans twee artsen minder zijn dan in 1981 ondanks het fors gestegen aantal inwoners. Met moeite kunnen de wachtdiensten verzorgd worden zodat men op zoek moet naar een externe wachtarts. Mogelijke oproepen worden veelal afgeleid naar onder meer SOS médecins, een vrijwillige Franstalige wachtdienst die 44 gemeenten bezoekt en zich dus niet beperkt tot de negentien Brusselse gemeenten. Volgens een panellid zijn zij niets verplicht, bieden geen zekerheid qua opleiding, ervaring, tarief en accreditering van hun artsen. Sedert 1 oktober is men ook gestart met een huisartsenwachtpost aan de rand van Brussel naast de spoedgevallendienst van de UCL. Zij bieden geen vaste arts, geen dossier en geen zekerheid van enige praktijkervaring of bijscholing. De huisarts heeft het in de Rand dus niet gemakkelijk en er zijn dringend impulsen nodig om zijn centrale rol in de gezondheidszorg te blijven spelen. De besluiten luiden als volgt: de volledige en wettelijke splitsing van de gezondheidszorg dringt zich op. De organisatie van de gezondheidszorg komt toe aan de gemeenschappen en niet aan de gewesten, zo ook voor de medische urgentie. Dit betekent ook een appel aan het opnemen van Vlaamse eindverantwoordelijkheid. Men pleit voor een coherent en geïntegreerd beleid met eigen klemtonen, eigen budgetten. Men wenst te responsabiliseren met het oog op een efficiënt en rationeel beheer. Men is ook voorstander van een eigen "kenniscentrum" en "contingentering". Themaronde Onderwijs De taalproblematiek is niet alleen meer een louter Brussels gegeven. Steeds meer Vlaams- Brabantse scholen worden geconfronteerd met leerlingen die het Nederlands niet meer als moedertaal hebben en zelf de taal nauwelijks machtig zijn. Uit onderzoek blijkt dat deze groep steeds groter wordt en ook diverser wordt. Naast de traditioneel sociaalsterke groep Franstaligen treft men nu ook meer en meer sociaalzwakkere nieuwe Vlamingen aan in de scholen van de Rand. Een beleid dat rekening houdt met deze diversiteit lijkt een echte noodzaak. Maar volstaat deze diversiteit wel? Draagt ons onderwijs wel voldoende uit dat taal en cultuur geen neutrale gegevens zijn maar een rol spelen in eenieders integratie in de samenleving? Beseffen leerlingen, leerkrachten, directies en ouders voldoende dat taalachterstand en sociale achterstand hand in hand gaan? En waarom zou dat bewustzijn van het belang van de taal en cultuur moeten eindigen samen met het leerplichtonderwijs? Daarom doopte de werkgroep onderwijs zich om tot

6 een werkgroep vorming en bewustmaking. Niet de klachten over de vele talen die men hoort aan de schoolpoort brengt ons samen, wel het strategisch denken over de vraag hoe we bij jong en oud kunnen uitdragen waarom Vlaams-Brabant Nederlandstalig en landelijk is. Tijdens de themaronde werd de nadruk gelegd op de grote diversiteit van de actoren in de onderwijskwestie binnen de Rand Het is absoluut noodzakelijk het probleem wetenschappelijk en systematisch aan te pakken, waarbij rekening wordt gehouden met grote evoluties als internationalisering en suburbanisering. Vandaar dat men een beroep moet kunnen doen op cijfergegevens die de situatie kunnen objectiveren en die het fenomeen zijn betekenis kan geven. Op basis van deze gegevens kon worden vastgesteld dat zowel de uitstroom van Brussel naar de Rand als de uitstroom van de Rand naar de rest van Vlaanderen voornamelijk jonge gezinnen betreft en dus per hypothese ook een grote invloed zal hebben op de schoolbevolking. Daarnaast blijken de hierboven vermelde deelpublieken ook elk een eigen schoolkeuze te hebben, wat een eenduidig beleid alles behalve vanzelfsprekend maakt. Het is ook duidelijk dat de Brusselse ervaring buitengewoon nuttig kan zijn voor een begrip van de situatie in de Rand en ertoe kan bijdragen dat we bepaalde valkuilen leren vermijden. Hierbij ging men er over akkoord dat niet elk middel geschikt is. Met geldmiddelen en meer lestijden alleen komt men er niet. Men moet in de eerste plaats een project hebben. Het komt er zeker op aan het belang van iedereen (dus zowel Nederlandstaligen als anderstaligen na te streven) en ook alle actoren in het debat rond het taalbeleid te betrekken. Het volstaat dus niet dat de directie een visie hieromtrent heeft, deze moet ook gedragen worden door de leerlingen zelf, de ouders en andere personeelsleden. Een integratiebeleid is een absolute noodzaak maar de betrokkenen moeten wel meewillen, zo niet is de efficiëntie van de gedane inspanningen hoogst dubieus. Men opteert best voor het aanlokkelijk voorstellen van talen. Het aantrekkelijk maken van het Nederlands in de Rand is een absolute prioriteit, waarbij moet gekozen worden voor een strategie die verder gaat dan loutere symptoombestrijding en gebaseerd is op belonen en verleiden, veeleer dan op bestraffing en principes. Themaronde Jongerenbeleid en cultuur Heeft de Rand de infrastructuur, middelen, verenigingen en programma's voor een volwaardig eigentijds cultuurprogramma? In welke omstandigheden, met welke steun, met welke fundamentele moeilijkheden moeten onze jongeren hun eigen identiteit bewaren en tegelijkertijd openstaan voor andere cultuurgemeenschappen? Tijdens de themaronde werden aanbevelingen naar het beleid geformuleerd inzake meer kennis en meer actie. Er werd gepleit voor het verrichten van meer onderzoek naar onze eigen identiteit maar ook naar de geschiedenis, cultuur en economie van andere culturen en hun impact op onze eigen cultuur. Vandaar dat er nood is aan een denktank in de Rand, nood middelen voor onderzoek. Men pleit ook voor meer kennisoverdracht via scholen, media en culturele centra. In het kader van actie wijst men op de noodzaak om actoren met betrekking tot cultuur voor jongeren zoals culturele centra en jeugdcentra beter te positioneren. Culturele centra, gemeenschapscentra gemeentelijke jeugddiensten moeten versterkt worden met de missie van een adviserend bedrijf naar jongerenverenigingen. Er moeten competentiecentra komen voor programmering, creativiteit, interculturele activiteiten en de positionering van verenigingen en activiteiten. Er werd verder gepleit voor een infrastructuur voor nicheactiviteiten en voor administratieve ondersteuning. Wat specifieke acties betreft moet men als doelgroep nemen de jongeren aangesloten bij

7 verenigingen uit de Rand, zowel Vlaamse als anderstalige. Er werd gepleit voor culturele actoren liefst gedeeltelijk verbonden met de rand. De ondersteuning dient te gebeuren via culturele centra en gemeenschapscentra van de Rand en de VZW De rand. Themaronde Media Het panel bestaande uit journalisten die actief zijn in verschillende de Rand, concentreert zich op een aantal Randspecifieke media zoals Ring-TV, de Randkrant en de gemeenschapskranten. Ring- TV ging op 1 maart 1995 van start vanuit Vilvoorde in het voormalig VTM-gebouw. Dagelijks heeft Ring-TV een tot kijkers wat iets minder is dan andere regionale zenders. De opdracht van deze zender is niet eenvoudig omdat hij geconfronteerd wordt met een heterogeen gebied bestaande uit subregio's die weinig met elkaar te maken hebben. Er bestaat geen "wijgevoel" in deze regio zodat bij de programmering rekening moet gehouden worden met deze grote verscheidenheid. Het is de bedoeling alle inwoners van de regio, dus ook de anderstaligen te bereiken. De Randkrant brengt gevarieerd nieuws over het leven in de rand en beschikt over voldoende onafhankelijkheid. Enkele artikelen worden in andere talen kort samengevat omdat het doelpubliek alle inwoners van de rand is. Het doel is de sociale cohesie van de bevolking te ontwikkelen en de integratie te bevorderen. Vraag is wat men hiermee bedoelt. Streeft men naar een minimale (bv. kennis van de wetten) of een maximale integratie op langere termijn? Men opteert in de Randkrant niet voor betogende artikels maar voor informatieve bijdragen. De gemeenschapskranten van hun zijn zeer plaatselijk en bieden dan ook lokale informatie vooral over het verenigingsleven en de lokale activiteiten. Zij moeten een tegengewicht vormen tegen het Franstalige nieuws en moeten de filosofie van De rand bij de mensen brengen. De doelstellingen van de besproken media zijn dus zeer diversen betreffen informatieverspreiding, gemeenschapsvorming, entertainment en cultuur. Tijdens de bespreking werd ook aandacht besteed aan de financiële middelen van de media. Er wordt ook aandacht besteed aan de vorm waarin de media opereren. Men is permanent bekommerd om een verbetering van het aanbod. Zo zal het weekoverzicht op Ring-TV binnenkort een mogelijke ondertiteling in het Frans of het Engels krijgen. In principe is er geen bezwaar tegen een redactionele samenwerking van Ring-TV met andere media zoals TV-Brussel, ROB-TV of Studio Brussel. Maar in de praktijk is dit niet evident wegens het verschil in karakter van de media. Ook omdat de regio talrijke gemeenten kent die aan bod willen komen. Tussen de journalisten van de Randkrant en de gemeenschapskranten bestaat er informele samenwerking. De journalisten in de Rand die gewonnen zijn voor samenwerking met elkaar en met andere media zoals TV-Brussel en met crossmediale verbanden met andere platformen zoals internet en radio en verhoogde interactiviteit met toehoorders en lezers zien ook als een van de hoofdopdrachten het aantrekkelijk maken van Vlaanderen en het Nederlands voor anderen. De toespraak van Frank Vandenbroucke minister bevoegd voor de Rand De minister wil in zijn toespraak in het kort uiteenzetten hoe het leren, kennen, gebruiken en promoten van het Nederlands een hoeksteen vormt van zijn beleid in de Vlaamse Rand. Het Nederlands is niet louter een hoeksteen van zijn Rand-beleid maar meer en meer een centraal aandachtspunt in zijn onderwijsbeleid. De minister gaat akkoord met president Frank Meersman om in Vlaanderen te ijveren voor meer interesse en begrip voor de problematiek van de Vlaamse rand. Hij acht het dan ook opportuun eerder te spreken over "ontnederlandsing" dan over

8 verfransing. Ontnederlandsing is immers iets dat onderwijsmensen zowel in De Panne, Antwerpen, Mechelen Vilvoorde als in de rand kennen. De minister herinnert er aan dat de Vlaamse regering de Vlaamse Rand definieert als de 19 gemeenten die grenzen aan Brussel of aan een van de faciliteitengemeenten rond Brussel. Uit deze definitie blijkt duidelijk wat deze randgemeenten bindt namelijk de nabijheid van Brussel. Deze nabijheid weegt zwaar door op de Randgemeenten. Ze heeft positieve gevolgen want de bewoners van de rand gaan er winkelen, ontspannen, en kunnen er terecht voor een gespecialiseerde medische zorg. Zij kunnen er ook profiteren van het cultuuraanbod. Er zijn ook negatieve gevolgen. De grootstad zorgt voor verstedelijkingsdruk op de omliggende gemeenten met als gevolg: stijgende grond-en woningprijzen, stijging van de bevolking zonder dat de welzijnsvoorzieningen gelijke tred kunnen houden, groeiende files en druk op de groene ruimte. Dit is een probleem dat velen steden kennen. Maar te Brussel komt daar het taalprobleem bij. Het Nederlands staat er onder druk en maakt een Randbeleid noodzakelijk. De bescherming van het Nederlands, onder de noemer "het bestendigen en versterken van het Vlaams karakter" is dan ook een kerntaak van de minister van de Rand. Er werd de minister gevraagd zijn toespraak toe te spitsen op het taalbeleid maar vooraleer dit probleem aan te snijden wenste hij toch het belang van het economisch beleid. In de regering heeft hij sterk geijverd voor het tot stand komen van "START" en voor de nodige budgettaire middelen. "START" komt neer op investeren in (propere) ruimte voor bedrijven, investeren in leefbare mobiliteit (niet alleen stervormig gericht op Brussel maar ook tussen de centra in Vlaams-Brabant), investeren in talent. Het taalbeleid is dus niet de enige dimensie van het de actie van de Vlaamse regering in de regio maar het promoten van het Nederlands is wel de hoeksteen van de politiek van de minister in de Vlaamse Rand. In de eerste plaats bestaat daarvoor een staatskundige reden, met belangrijke juridische en institutionele gevolgen. Wij moeten de inwoners van de Rand klaar en duidelijk zeggen dat zij behoren tot een gemeenschap waar het Nederlands de officiële taal is. Maar los van formele instituties zorgt taal ook voor samenlevingsopbouw. Als het Nederlands onder druk komt, volgt een vervreemding voor de autochtone Vlaamse bevolking. Omgekeerd zullen anderstaligen en nieuwkomers zich beter kunnen integreren als zij de taal kennen van de gemeenschap waartoe zij behoren. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die weigeren Nederlands te leren. Hierop hebben wij weinig vat. Er is echter een groeiende groep anderstaligen die vooral kansen missen omdat zij geen Nederlands kennen in Vlaanderen en de Vlaamse Rand. De eentaligen leveren de grootste groep werklozen. De kennis van het Nederlands is in de rand van essentieel belang voor de ontplooiingskansen van anderstaligen. Cursussen voor anderstaligen zijn dus een noodzaak. In het onderwijs doen we gelijkaardige vaststellingen m.b.t. de taal. Kinderen die sociaal-economisch zwak staan, doen het over het algemeen minder goed in het onderwijs. Een zwakke sociaaleconomische achtergrond wordt als "handicap" in een onderwijsloopbaan enorm versterkt door taalachterstand. Naarmate de schoolloopbaan vordert wordt de taalachterstand steeds belangrijker als verklarende factor voor ongelijkheid in leerresultaten. Dit is zo in heel Vlaanderen en ook in de rand. Het al dan niet Nederlands kennen is niet enkel belangrijk voor het "Nederlandstalig karakter van de Rand. Het heeft ook maatschappelijke implicaties. Niet alleen voor de samenlevingsopbouw, voor het contact tussen autochtone Nederlandstalige bevolking en de anderstaligen, niet alleen voor de communicatie tussen de overheid en de bevolking. Ook voor de ontplooiingskansen van de anderstaligen zelf. Het aanbod om Nederlands te leren mag niet beperkt worden tot een eenmalig aanbod voor

9 nieuwkomers. Alle anderstaligen in de Rand dienen op verschillende scharniermomenten aangesproken en gemotiveerd te worden om Nederlands te leren. Een eerste scharniermoment is het onderwijs. Gezien het grote aantal leerlingen in de Nederlandstalige scholen in de Rand wordt hier een extra inspanning geleverd. Sinds dit jaar kunnen de Nederlandstalige scholen in de 19 gemeenten van de Raad extra leerkrachten in dienst nemen om de kinderen te helpen Nederlands te leren. Verder komt er een "Tweedelijnsondersteuning" voor de schoolteams van het basisonderwijs om deze opdracht beter aan te kunnen. Het schoolteam zal intensief begeleid worden om in de school op de beste manier taalvaardigheid aan te leren. Dit ondersteuningsbeleid is geïnspireerd op het Voorrangsbeleid in Brussel. Hierbij legt de minister er de nadruk op dat middelen alleen niet volstaan maar dat de aanpak essentieel is. Een tweede belangrijk scharniermoment waarop de inwoners in contact komen met de overheid is in geval van arbeidsbemiddeling en werkloosheid. De VDAB ontwikkelt al enkele jaren een specifiek aanbod voor anderstalige werkzoekenden. Dit taalonderricht spitst zich voornamelijk toe op specifieke vaktechnische termen. En wordt vaak op de werkvloer gegeven. In het kader van het START-project werd de bestaande ploeg "Nederlands op de werkvloer" voor de regio Halle- Vilvoorde uitgebreid van 6 naar 8. Dit jaar zijn nog 4 extra instructeurs Nederlands aangeworven. Een derde scharniermoment is het huren of of kopen van een woning. Diegenen die niet terecht kunnen op de private woningmarkt komen terecht bij de overheid. Wanneer de overheid een sociale woning verhuurt, is het belangrijk dat huurder en overheid elkaar begrijpen. Dit betekent in de eerste plaats een gemeenschappelijke taal. De kennis van de taal is belangrijk voor allerlei instructies (brandveiligheid, huisvuil), bewonersvergaderingen, formuleren van klachten, communiceren met andere bewoners. Op initiatief van de minister van Huisvesting werd een nieuw sociaal huurbesluit goedgekeurd. Voor Nederlandsonkundige anderstaligen wordt het huren van een sociale woning afhankelijk gemaakt van de wil tot het volgen van een cursus Nederlands, die gratis ter beschikking wordt gesteld. Er is evenwel geen examen. Verder wijst de minister op het bestaan van Vlabinvest. Dit is een investeringsfonds mat als voornaamste doel gezinnen en individuen met een klein tot middelgroot inkomen te helpen opdat zij in hun buurt zouden kunnen blijven wonen. Het maakt Vlabinvest uniek dat de kandidaat-kopers of -huurders een aantoonbare band met de streek moeten hebben. Het spreken van de officiële taal van de streek is uiteraard een belangrijke troef. Vlabinvest kreeg 25 euro exra à rato van 4?5 bijkomend budget per jaar. Dit gebeurde reeds in Het werkingsgebied werd uitgebreid tot heel Halle-Vilvoorde. De werking werd uitgebreid tot heel Halle-Vilvoorde. Er zijn nog andere initiatieven. De allochtonen die geen nieuwkomers zijn, Franstalige Belgen en Europese ambtenaren of medewerkers van internationale instellingen moeten ook bereikt worden. Vandaar dat de minister aan de vzw "de Rand" de opdracht gaf "promotie Nederlandse taal". De opdracht omvat twee doelstellingen. De eerste is het promoten van en informeren over alle mogelijke cursussen Nederlands. De voorbije jaren heeft de Vlaamse regering enorm geïnvesteerd in cursussen Nederlands voor anderstaligen. Het aanbod is gevoelig uitgebreid. In Vilvoorde en Halle werden antennes opgericht van het huis van het Nederlands in Leuven dat meewerkt aan de taalpromotie. Het aantal inschrijvingen voor taallessen is dan ook gevoelig gestegen. Tweede doelstelling is dat het Nederlands de belangrijkste contacttaal wordt of blijft in de Rand. Vandaar dat de vzw. De Rand als tweede doelstelling het promoten en het bevorderen van het gebruik van het Nederlands in de Rand meekreeg. De vzw. "de Rand" heeft hiertoe een actieplan uitgewerkt in samenwerking met het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant. Dit actieplan leidde tot projecten zoals de begeleiding van speelpleinwerkingen die veel anderstalige kinderen bereiken. Sinds eind oktober loopt de actie "Oefen hier je Nederlands" bij meer dan 100 winkeliers.

10 Tot slot wees de minister op het Nederlands als centraal aandachtspunt in zijn algemeen onderwijsbeleid. Vandaag gaat er veel aandacht naar meertaligheid. De Europese Unie is van oordeel dat elke Europese jongere twee vreemde talen zou moeten leren. Experts kregen van de minister de opdracht om knelpunten in ons talenbeleid te bestuderen. Het is onmogelijk om een ambitieus meertalenbeleid gestalte te geven in de scholen als men ook niet de lat in zake de kennis van het Nederlands hoog legt. Elke leerkracht moet eigenlijk met taal bezig zijn. Veel te lang hebben wij gedacht dat wie in de rand kwam wonen automatisch Nederlands zou kennen na verloop van tijd. Maar dit komt niet vanzelf gezien de specifieke situatie in deze regio. Wij zijn dan ook tot het besef gekomen dat als we willen dat anderstaligen de behoefte voelen om Nederlands te leren, we dat moeten stimuleren. De eerste voorwaarde is het op voldoende grote schaal aanbieden van cursussen, een tweede voorwaarde is dat wij van taal een "insluitingsmechanisme" maken., vanuit de vaststelling dat betere kennis van de taal kansen biedt voor wie kansen te kort komt, ten derde loeten we het gebruik van de taal voortdurend promoten. De minister besluit als volgt: We kunnen niet de betrachting hebben om alle inwoners van de rand Nederlandstalig te maken. We mogen, kunnen en moeten wel de betrachting hebben om zoveel mogelijk inwoners Nederlandskundig te maken. Dan creëren we de basis voor gemeenschapsvorming en kunnen we - zonder iemand tot iets onhaalbaars te verplichten, in de geest van het moto van de Orde van den Prince- "in Tolerantia" samenleven.

Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand

Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand Analyse van het beleid inzake de Vlaamse Rand BRIO COLLOQUIUM 11 december 2009 Ann Mares, Vrije Universiteit Brussel, BRIO/Documentatiecentrum Vlaamse Rand 12/15/09 1 wat is de Vlaamse Rand? afbakening=resultaat

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling 2002 Taalgebruik in

Nadere informatie

De boodschap die ik u wil brengen,

De boodschap die ik u wil brengen, Welk beleid is nodig in de Vlaamse Rand? Uitgangspunten en beschouwingen van minister Frank Vandenbroucke Graag wil ik u danken voor de uitnodiging om hier te komen spreken over het Nederlandstalig karakter

Nadere informatie

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand FEBRUARI 2015 BAROMETER Taalgebruik in de Vlaamse Rand Deze nieuwe editie van de barometer gaat in op het onderzoek Taalgebruik in de Vlaamse Rand dat Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens

EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER. Rudi Janssens EEN ANALYSE VAN DE TAALSITUATIE IN DE RAND ROND BRUSSEL OP BASIS VAN DE BRIO-TAALBAROMETER Rudi Janssens 1. De Rand als onderzoeksobject 1.1. BRIO-onderzoek en de Vlaamse Rand 1993 Frans/Nederlandse codewisseling

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand

Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Nederlands Home BRIO-matrix BRIO Home > BRIO-matrix > FICHE - Inburgeringsbeleid Inburgeringsbeleid: taaldiversiteit als politieke uitdaging voor Brussel en de Vlaamse Rand Download FICHE Inburgeringsbeleid:

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s. Stuk 2226 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 9 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s. betreffende uitbreiding en aanpassing van de werking

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten Vlaams-Brabant (Arrondissement Asse-Halle Halle-Vilvoorde) Analyse e van de resultaten 1. Inleiding De gestelde vragen Bent U een inwoner van Vlaams-Brabant (Asse-Halle-Vilvoorde)? (filtervraag) Waar ben

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

INHOUD. 10 maart 2009

INHOUD. 10 maart 2009 INHOUD 1 a. Voorstelling Vlaamse Luchthavencommissie leden 2 a. Voorstelling Vlaamse Luchthavencommissie opdracht Art. 18. 1. Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP

Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 260 van 29 januari 2013 van IRINA DE KNOP Vlaamse Rand Monitoring anderstalige

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 1 Hoorzittingen Inschrijvingsdecreet Case Vilvoorde 1. Context: stad in superdynamiek 2. Capaciteit en impact op inschrijvingen 3. Ligging/geografie en impact

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN

TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN VDAB ONTCIJFERT nummer 24 TAALACHTERSTAND NEDERLANDS BIJ WERKZOEKENDEN De informatie over het taalkennisniveau van werkzoekenden is essentieel bij de matching naar vacatures met taaleisen en is een sturend

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005

Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 Vlaanderen en Wallonië: moedertaal per leeftijd 2005 (Eurobarometer 2005) Percentage of residents of the various age groups who declare having language L as their native language Source: Database Eurobarometer

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader. Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette

Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader. Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader Rudi Janssens Studiedag 27 mei 2016 VUB-Jette Overzicht Welke begrippenkader voor discussie en beleid? Overzicht van meertaligheid in Brussel Communicatie in

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-207- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 5; TC/98/84 ADVIES Nr. 98/07 VAN 7 JULI 1998 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (DEPARTEMENT SOCIOLOGIE) TOT HET BEKOMEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014 Het project 1733 18/03/2014 2 Situering van het project Debatten rond oneigelijk gebruik van spoedgevallen, Huisartsen wachtdiensten steeds moeilijker te organiseren. Vooral Nacht en WE 3 Situering van

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid vergadering C169 WEL13 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 13 maart 2012 2 Commissievergadering nr. C169 WEL13 (2011-2012)

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Wonen in multifunctionele woonkernen

Wonen in multifunctionele woonkernen Herziening RSL2 Ontwerp 7 maart 2017 Wonen in multifunctionele woonkernen Inleiding Kernnota Thema s Stadsdelen & Deelruimten Prioritaire Projecten 99 Wonen in multifunctionele woonkernen B. Bestaande

Nadere informatie

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD?

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? MOET IK NEDERLANDS SPREKEN OP HET WERK? WAAR KAN IK NEDERLANDS LEREN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WAT ZIJN MIJN VOORDELEN ALS IK NEDERLANDS LEER? Nederlands

Nadere informatie

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014

Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Congres VELOV Elementen voor de toespraak van Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Mechelen, 26 maart 2014 Nieuwe ontwikkelingen en impulsen op sociaal, cultureel,

Nadere informatie

CD&V STERKER VLAAMS-BRABANT, STERKER VLAANDEREN. Sterker Vlaams-Brabant, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR VLAAMS-BRABANT

CD&V STERKER VLAAMS-BRABANT, STERKER VLAANDEREN. Sterker Vlaams-Brabant, Sterker Vlaanderen ONS 3D PLAN VOOR VLAAMS-BRABANT CD&V 3 D PLANVLAAMS BRABANT STERKER VLAAMS-BRABANT, STERKER VLAANDEREN 1 UITDAGING 9 ECONOMIE MEER JOBS EN RUIMTE VOOR ONDERNEMEN UITDAGING 10 LAND- EN TUINBOUW TOEKOMST GARANDEREN UITDAGING 1 MOBILITEIT

Nadere informatie

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten

Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Raad van State beperkt toepassing faciliteiten in randgemeenten Publicatie: 29 december 2004 Inwoners uit de Vlaamse randgemeenten van Brussel die het Frans willen gebruiken, moeten daar telkens opnieuw

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

Demografische en spatiale evoluties in Belgïe

Demografische en spatiale evoluties in Belgïe Bureau fédéral du Plan Demografische en spatiale evoluties in Belgïe 2-23 Micheline Lambrecht Bureau fédéral du Plan www.plan.be Studiedag «Spoor 22», door TreinTramBus georganiseerd Brussel - 8.3.212

Nadere informatie

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing

Het Vlaams Regeerakkoord is duidelijk over de splitsing DOSSIER CD&V (overgenomen van webstek CD&V op 5-2-2005) SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE De splitsing van het kiesarrondissement én het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde staat gezien

Nadere informatie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie

Advies. Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid. Brussel, 20 juli VHC_ADV_ _Vlaamse_spoorstrategie Advies Over de conceptnota Vlaams strategisch spoorbeleid Brussel, 20 juli 2012 VHC_ADV_20120720_Vlaamse_spoorstrategie Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT

ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT België WK VOETBAL is een immigratienatie 2018, 2012/11 15 05 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING België is een immigratienatie: 25% van de bevolking is van oorsprong migrant.

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017.

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 645 van EMMILY TALPE datum: 13 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Krapte op de arbeidsmarkt - Evolutie per provincie De krapte

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Stuk 1328 ( ) Nr. 1. Zitting februari 1999 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1328 ( ) Nr. 1. Zitting februari 1999 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1328 (1998-1999) Nr. 1 Zitting 1998-1999 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap Het Vlaams Parlement, gelet op 1 artikel 13 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie