Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids"

Transcriptie

1 a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids

2 nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs De zorg voor de kinderen U als ouder Voorlichting over het onderwijs Ouderparticipatie Overige activiteiten Literatuur Wat u hier niet leest Colofon

3 oorwoord Met veel plezier bieden wij u de schoolgids aan. Hierin vindt u informatie over het onderwijs en de doelstellingen van De Kleine Prins, de leerkrachten en de inhoud van het onderwijs. De schoolgids wordt u eenmalig uitgereikt. Daarnaast verschijnt er een informatiekalender, waarin belangrijke zaken staan over het actuele schooljaar zoals vakanties, de groepsbezetting, de leerkrachten, roosters en activiteiten. Bovendien vindt u daar eventuele wijzigingen en aanvullingen op de schoolgids. De Kleine Prins biedt twee onderwijs concepten aan, waarbij uw kind voor ons centraal staat. De traditionele vakgebieden zoals rekenen, Nederlandse taal en lezen krijgen bij ons een belangrijke plaats, maar ook zaken als levensbeschouwing en expressie. Uw kind is meer dan een cijfer. We willen de kinderen ook kennis over zichzelf laten opdoen 1. Deze essentie vindt u terug in onze schoolgids. Om de gids leesbaar te houden, duiden we kind en (groeps)leerkracht met hij aan, maar er kan ook zij gelezen worden. Waar we over ouders schrijven, bedoelen we ook de verzorgers. Wij raden u aan de gids een vaste plek in huis te geven, omdat ze als naslagwerk goed van pas kan komen. Het schoolteam van De Kleine Prins Missie De Kleine Prins bevordert de totale ontwikkeling van de individuele leerling. De Kleine Prins voedt op tot zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het leren zelf keuzes te maken. De Kleine Prins is een school waar kinderen zich veilig voelen. De Kleine Prins creëert een omgeving waarin het creatieve proces van het leren een belangrijke plaats inneemt. De Kleine Prins is een school die werkt vanuit de christelijke traditie en die open staat voor andere levensbeschouwelijke stromingen. 1. Dat begint met zelfkennis. Je moet weten wat voor jou echt van belang is. We denken namelijk dat we allemaal reuze authentiek en autonoom zijn, maar in feite laten we ons sterk meeslepen door het succesdenken, de carrièredrang en de markt die de plicht tot geluk predikt. En voor zelfkennis is aandacht en tijd nodig. Pas dan kom je tot introspectie over je mate van vrijheid en de kwaliteit van je leven. (Joep Dohmen, Levenskunst)

4 e Kleine Prins De naam van de school is ontleend aan het boekje van Antoine de Saint- Exupéry, Le Petit Prince. De filosofie van dit boekje sluit bijzonder goed aan bij die van de school. Kinderen ervaren de wereld anders dan volwassenen. Zij stellen vragen die de wereld van de volwassene relativeert. Door het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden, ontdekken kinderen hun eigen mogelijkheden en de wereld om zich heen. Een citaat waarin het zin geven van de eigen omgeving goed tot uiting komt, is: Op aarde ontmoette De Kleine Prins ik, een slang, een vos en veel rozen. Eén van de dingen die de vos hem leerde was een heel, heel belangrijk geheim van het leven. Hij zei: Wat wezenlijk is, is voor het oog niet te zien. Alleen met het hart kun je goed zien. Voor jou ben ik misschien niets anders dan een vos uit honderdduizenden vossen. Maar als je me temt, dan hebben we elkaar straks nodig. Voor mij zul je de enige zijn, uniek in de hele wereld. Voor jou zal ik de enige zijn, uniek in de hele wereld Het boekje Le petit Prince is een prachtig geschreven verhaal met mooie illustraties. Het is uitgegeven in meer dan dertig talen, waaronder in het Nederlands: De Kleine Prins. We kunnen het u van harte aanbevelen. (uitgeverij Ad Donker, ISBN ) Onze visie ontlenen wij aan het katholieke onderwijs. Levensbeschouwing is een gegeven waarmee ieder mens dagelijks te maken heeft; in het eigen doen en laten en in de contacten met andere mensen in hun omgeving. Levensbeschouwing is zowel de basis als de richtingwijzer van het handelen en in die zin van groot belang, zowel voor de individuele mens als voor de inrichting van de samenleving. Wij zijn een school waarin we ruimte scheppen om alle levensbeschouwelijke stromingen open te benaderen. De waarden en normen worden aangereikt vanuit de christelijke traditie. Belangrijke waarden zijn: verwondering, respect, verbondenheid, gerechtigheid, zorg, vertrouwen en eindigheid aan alle zaken. (zie ook

5 elfstandigheid en samenwerken De volgorde van de diverse activiteiten kan per groep of bouw verschillen. Dit is afhankelijk van het rooster van die dag en van de betreffende groep. Maar altijd gaat uw kind gedurende een deel van de dag zelfstandig aan de slag, individueel of in kleine groepjes. Dat kan aan een tafel gebeuren of op een kleedje op de grond. De leerkracht geeft op deze tijdstippen regelmatig individuele of groepslesjes die bestaan uit een korte uitleg over het materiaal (materiaallesje) of een korte instructie of opdracht. Hij spreekt met de kinderen af hoe ze elkaar bij deze opdrachten kunnen helpen of hoe ze kunnen samenwerken. Zo bevorderen we een zelfstandige, rustige en verantwoordelijke werkhouding. Uw kind leert met het materiaal te werken en om handelend bezig zijn. Dit zijn sleutelbegrippen op De Kleine Prins. Andere activiteiten tijdens een schooldag kunnen zijn: kring activiteiten in vele vormen, onder meer het gesprek, materiaal- en creatief spel, de kennisgebieden zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde, muziek, gymnastiek, beweging en schrijfdans. In verdere hoofdstukken worden enkele van deze onderdelen verder toegelicht. Ook levensbeschouwing, verkeer en beeldende vorming komen aan bod. Zorg dragen voor de omgeving Wij vinden het belangrijk dat een kind zelf, maar ook met anderen, zorg leert te dragen voor zijn omgeving. Om die reden is er met regelmaat een individuele of groepsactiviteit waarin we dit stimuleren. Elk kind verzorgt zijn eigen plantje en zet zijn pantoffels en andere van thuis meegebrachte spullen op de daarvoor afgesproken plaats. Verder zijn er dag of weekbeurten om het lokaal en/of de gang op te ruimen en zijn er huishouduurtjes. Kinderen stoffen, kloppen kleedjes en zijn samen verantwoordelijk voor de werkomgeving. Pauzes Gedurende de ochtend is er gelegenheid iets te drinken en te eten. De ochtendpauze brengen de kinderen van de midden- en bovenbouw bij voorkeur door op het plein. Veel van onze leerlingen blijven tussen de middag over en lunchen op school.

6 én school, twee onderwijsconcepten Op De Kleine Prins staat de ontwikkeling van het kind centraal. Daarin speelt het kind zelf een rol door zelfstandig zijn eigen werk te doen en ook zelf keuzes te maken. Dat kunnen keuzes zijn om op een bepaalde tijd het rekenwerk te gaan maken, maar ook juist keuzes die binnen een bepaald vakgebied gemaakt worden, bijvoorbeeld ga het eerst aan de slag met breuken of juist met de oppervlakte berekening. Op de locatie Van Bassen wordt gewerkt volgens de dalton methode en op de locatie Clara Eggink volgens de montessori methode. Beide concepten hebben als overeenkomst dat zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in gebondenheid uitgangs punten zijn om het onderwijs vorm te geven. Maar er zijn natuurlijk ook verschillen. De aansturing in het dalton onderwijs en het aan tal groepsmomenten is groter dan in het montessori onderwijs. Hoe maakt u dan een keuze? De keuze is voor een deel verstandelijk, hetafwegen van de zaken die u van belang vindt bij het opvoeden van uw kind, voor een deel gevoelsmatig, hoe voelt een sfeer aan in een school en voor een deel praktisch: waar staat het gebouw. Wij willen u graag helpen bij het nemen van een beslissing. Daarom zetten we nog een aantal zaken op een rij. Vrijheid is aan grenzen gebonden. Daarom spreken we van vrijheid in gebondenheid. Daltonianen en Montessorianen zijn gewend te handelen vanuit het vertrouwen in de leerling en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn. Er zijn dus aan alle begrippen twee kanten: vertrouwen kun je schenken aan, maar ook krijgen van de ander. Verantwoordelijkheid kun je op je nemen, maar ook overdragen, geven aan de ander. Verantwoording over je handelen dien je af te leggen aan de ander, maar men kan dat ook van de ander vragen.

7 ontessori onderwijs Essentieel in de montessori opvatting is de erkenning van de individualiteit van de kinderen. Opvoeding en onderwijs moeten erop gericht zijn bij kinderen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun individuele belangstelling en ontwikkelingsbehoeften (afhankelijk van ontwikkelingsfase, leerstijl, aanleg, behoefte om al dan niet samen te werken, enzovoorts). Alles binnen bepaalde grenzen, omdat te veel vrijheid voor het ene kind een beperking van de vrijheid voor een ander kind kan inhouden. Het montessori materiaal leidt de kinderen tot allerlei ontdekkingen. Met de kralenstaafjes vinden ze dat 2+5 evenveel is als 5+2. Het gaat daarbij niet om traditioneel sommen maken, maar om de ontdekking van wat er allemaal kan met getallen. Die ontdekking is mogelijk doordat het materiaal is afgestemd op de individuele ontwikkeling behoefte van de kinderen. Omgeving en materiaal geven het kind precies die steun die het nodig heeft om geïnteresseerd en geconcentreerd te werken en verbanden te ontdekken. Al doende ontdekken ze ook de traditionele sommen. Ook met taal wordt op die manier gewerkt: zelf ervaren wat woorden betekenen, resulteert in een emotionele betrokkenheid die nood zakelijk is om te kunnen leren. Zo kunnen kinderen ontdekken dat de woorden tot een beperkt aantal woordgroepen behoren. Dat maakt taal overzichtelijk en geeft voeding aan het idee dat de wereld begrijpbaar is. Dit ordenen is een belangrijk principe in het montessori onderwijs. Door ordening, structurering, krijgen de kinderen zicht op de wereld, en krijgen ze zelfvertrouwen en een steeds groter gevoel van vrijheid om zich in de wereld te bewegen. Verbeeldingskracht wordt in het montessori onderwijs opgevat als een uitbreiding van de intelligentie. De groepen zijn heterogeen samengesteld, dus met kinderen van verschillende leeftijden. Sommige kinderen zijn groot en sterk, andere klein, sommige hebben bepaalde werkjes al gedaan, andere beginnen nog maar net. Dat stelt eisen aan de verdraagzaamheid van de groepsleden. Met al deze kinderen krijgt een leerling te maken, met al deze kinderen moet hij leren samenwerken. In de groep leert hij ieders mogelijkheden en beperkingen, maar ook de eigen sterke en zwakke kanten. Door de samenstelling van de groepen uit kinderen van verschillende leeftijd krijgt ook de sociale en emotionele ontwikkeling voortdurend aandacht.

8 alton onderwijs Dalton onderwijs is niet gebaseerd op een bepaald mensbeeld, maar op de observatie dat de leerlingen door de principes van keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking het meest gemotiveerd en het meest actief kunnen leren. Dalton is meer een werkwijze dan een theorie. Helen Parkhurst ( ) ontwikkelde de ideeën voor dalton onderwijs toen zij als jonge leerkracht in haar eentje een hele school van 40 leerlingen moest onderwijzen. Zij ontdekte dat uitleg aan één groep verveling en desinteresse bij andere leerlingen opleverde. Door alle leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven voor de gang van zaken in de school, ontdekte Parkhurst dat ze gestimuleerd werden en tot onverwachte prestaties kwamen. Bovendien verdwenen de ordeproblemen. Ze beschreef haar ervaringen in haar boek Education on the Daltonplan (1922). Dalton onderwijs activeert en motiveert leerlingen, maakt hen zelfstandiger en stimuleert hun creatieve en sociale vaardigheden. De tijd die het kind doorbrengt op school, is een proeftuin voor later. Ervaringen op de school dienen als basis voor het leven als volwassene. Daarom verwerkt een kind leerstof, maar leert het ook risico s in te schatten, leert het anderen te helpen en weet het tot een zelfstandig oordeel te komen. In Nederland heeft men daarom de kenmerken van het dalton onderwijs vastgelegd in drie principes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking.

9 e organisatie De school is verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Iedere groep bestaat uit kinderen van drie leeftijdsgroepen; een kleine gemeenschap waarin iedereen op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo werkt. De kinderen houden zich met verschillende activiteiten bezig tijdens de werkles. Daardoor valt het de andere leerlingen niet op wanneer een kind moeite heeft met bepaalde stof en extra hulp krijgt van de leerkracht. Samenwerking is essentieel; de oudere kinderen helpen de jongeren met hun werk. Voor de oudere kinderen is dit een belangrijke manier van leren, omdat zij hun handelingen moeten verwoorden. Het helpt hen de stof beter te begrijpen. De samenstelling van het team De groepsleerkracht : De groepsleerkracht geeft dagelijks onderwijs aan de kinderen. Hij bereidt de lessen voor, geeft lesjes en begeleidt de kinderen tijdens het zelfstandig werken. Hij signaleert, observeert en registreert de ontwikkeling. De groepsleerkracht onderhoudt tevens de contacten met de ouders van zijn leerlingen. In sommige groepen werken twee leerkrachten in een duobaan. De interne begeleider : De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij het geven van onderwijs. De resultaten van de toetsen en het montessori kindvolgsysteem (MKVS) zijn de basis voor regelmatig overleg tussen intern begeleider en leerkracht over de vorderingen van elk kind. Mocht het nodig zijn, dan maakt de leerkracht na samenspraak met de intern begeleider een handelingsplan. De contacten met externe instanties zoals het CED (Centrum Educatieve Dienstverlening), het Jeugdgezondheidscentrum, waaronder de schoolarts, de logopediste en het schoolmaatschappelijke werk worden eveneens door de intern begeleider onderhouden (zie ook hoofdstuk 5). Vakleerkracht gymnastiek : De vakleerkracht is iemand die de bevoegdheid heeft om een bepaald vak te doceren. Op De Kleine Prins werkt een vakleerkracht gymnastiek. Hij verzorgt één gymnastiekles per week in de midden- en de bovenbouw. Een leerkracht schrijfdans Over schrijfdans vindt u in hoofdstuk 6 uitgebreide informatie.

10 Conciërge De conciërge zorgt voor alle huishoudelijke zaken binnen de school. Hij heeft een ondersteunende en verzorgende taak naar personeel en kinderen. Schoolmaatschappelijk werk Eén dag per week houdt het schoolmaatschappelijk werk kantoor om gezinnen te begeleiden in bepaalde situaties die te maken hebben met de school. Stagiaires en leraren in opleiding (LIO-ers) Studenten kunnen het vak van leerkracht enkel leren wanneer ze ervaring opdoen in de praktijk. Onder begeleiding van een groepsleerkracht zijn Pabostudenten dan ook regelmatig in onze school te vinden. Uiteraard blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk en bepaalt hij wat een student aankan. Leraren in opleiding (LIO-ers) dragen een aantal maanden gedurende drie dagen per week een deel van de verantwoordelijkheid voor de groep. De eigen leerkracht is dan niet aanwezig in de groep, maar blijft wel eindverantwoordelijk. Management Het management bestaat uit de directeur, de locatieleiders, de algemeen intern begeleider en de bouwcoördinatoren. De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de schoolorganisatie en de grote lijnen van het onderwijs. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met het schoolbestuur en de onderwijsinspectie. De locatieleider is direct verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie op de locatie en het onderwijsconcept. De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor het onderwijs van de groepen in de bouw en de communicatie tussen de andere bouwen. Administratief medewerker De administratief medewerker heeft onder meer de volgende taken: het opnemen van de telefoon, de verwerking van formulieren en post, het bijhouden van de leerlingenadministratie. Bij de administratie kunt u ook terecht voor diverse formulieren, bijvoorbeeld voor het aanvragen van bijzonder verlof of voor nieuwe inschrijvingen. Bovenschools management De scholen van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RKVO) zijn verdeeld in vier groepen scholen. In elke groep is een clusterdirecteur aangesteld, die zich bezighoudt met zaken die alle scholen van een cluster aangaan.

11 results e resultaten Een kind ontwikkelt zich volgens bepaalde ontwikkelingsfasen die voor ons het uitgangspunt bij de begeleiding vormen. De aanleg, thuissituatie en het leertempo van kinderen variëren. Het is onze kracht om met individuele verschillen van onze kinderen om te gaan. Het kind kan zich in zijn eigen tempo ontwikkelen en doen wat bij hem past; de leerkracht begeleidt hem daarbij. De meeste kinderen volgen de gewone ontwikkelingsgang, maar er zijn ook kinderen voor wie we de leerroute aanpassen naar zijn of haar ontwikkeling. Alle kinderen krijgen begeleiding, stimulering en passend onderwijs; ieder kind brengen we op een voor hem haalbaar niveau. Tijdens de hele basisschoolperiode volgen we de ontwikkeling van uw kind door observatie, signalering en registratie van zijn werk. Op grond hiervan bepaalt de leerkracht met welke lesjes hij kan werken. Bij bepaalde onderdelen van de lesstof of na het afronden van een deel van de leerstof nemen we soms een toets af. We doen dit om te controleren of uw kind de stof ook werkelijk beheerst en of het voldoende vooruit gaat. Om onafhankelijk van de groepsleerkracht de ontwikkeling te kunnen volgen nemen we schoolgebonden toetsen af voor rekenen, spelling en lezen. (zie ook hoofdstuk 7). Wij werken niet met cijfers. Drie keer per jaar krijgen kinderen een verslag mee naar huis. Deze verslagen geven u informatie over de kwaliteit van het werk, het niveau waarop uw kind werkt en zijn werkhouding. Wij beoordelen niet volgens een systeem van onderling vergelijken, maar kijken naar de individuele mogelijkheden en inzet. Om het gedrag en/of de vaardigheden van uw kind binnen een bepaald ontwikkelingsgebied helder in beeld te brengen, maakt de leerkracht gebruik van het Montessori Kindvolgsysteem, het MKVS. Klachtenregeling Wanneer er problemen zijn, is de groepsleerkracht de eerst aangewezen persoon die u aanspreekt. Vindt u geen oplossing, dan kunt u een afspraak met de directie maken. Uiteraard kunt u ook meer schoolgebonden klachten hebben. Neem dan eerst contact op met de directie. Mocht u uw klacht elders willen deponeren, dan hebben wij op school een klachtenregeling ter inzage liggen.

12 e inhoud van het onderwijs Montessori afdeling In het tweede hoofdstuk las u hoe een schooldag op De Kleine Prins eruit kan zien. Voordat uw kind bij ons op school komt, heeft het spelenderwijs al veel geleerd. Op school gaan we op dezelfde manier verder met leren. Er zijn veel materialen waarmee uw kind in de onderbouw kan werken en spelen. Door met dit materiaal te werken, leert hij allerlei nieuwe vaardigheden. Zo leert uw kind vanuit concrete handelingen -werken met het materiaal- tot een abstract niveau zoals bijvoorbeeld begrip van getallen- te komen. In het schoolplan dat wij eens in de vier jaar samenstellen, staan de activiteiten en vakgebieden beschreven die wij hieronder kort weergeven. Taal Door veel bezig te zijn met praten en luisteren begint het taalonderwijs al in de onderbouw. In kringactiviteiten leren we de kinderen hoe zij zich mondeling kunnen uiten. In de middenbouw komt daar schriftelijke taalvaardigheid bij en leren we hen correct schrijven. Uw kind maakt met kaartjes een zin en gaat deze ontleden. Het montessori onderwijs heeft veel materialen voor taaloefeningen. In de bovenbouw werken we dit verder uit. Vanaf de middenbouw zoeken we naar een balans tussen schriftelijk en mondeling taalgebruik. Uw kind leert door boekbesprekingen en spreekbeurten een voordracht te houden voor zijn klasgenoten. Spelenderwijs leren Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Naast de hierna omschreven activiteiten is er dan ook voldoende ruimte om te spelen. In de onderbouw kan uw kind bouwen, spelen in de huishoek of met het verf- en tekenbord en de zand/watertafel bezig zijn. Op de speelplaats, waar diverse speelmaterialen zijn, kan hij zich ook uitleven in vrij en geleid spel.

13 Lezen Uw kind begint met lezen als hij hier aan toe is. Als de onderbouwleerkracht merkt dat uw kind gevoel heeft voor letters, kan hij het materiaal aanbieden. Zo ontwikkelt het leesproces zich. Een kind dat in de onderbouw nog niet met lezen is begonnen, leert in de middenbouw lezen via de methode De nieuwe leeshoek. De kinderen die al kunnen lezen, zetten dit op hun niveau en in hun eigen tempo voort. We besteden ook aandacht aan het begrijpen van de tekst. Bij het technisch lezen vragen wij assistentie van ouders die regelmatig hardop lezen met de kinderen. Rekenen Rekenen volgens de montessori methode betekent in aanvang werken en spelen met materialen zodat uw kind inzicht krijgt in de verschillende bewerkingen. In de bovenbouw gaan we naast het gebruik van materialen aan de slag met speciaal ontworpen rekenkaarten voor het montessori onderwijs. De onderwerpen zijn: breuken, procenten, verhoudingen, gewichten, geldsommen, omtrek, oppervlakte, inhoud, tijd, kommagetallen, wegen. Kennisgebieden Montessori onderwijs is kosmisch onderwijs. De omgeving is dusdanig voorbereid dat het kind naast lezen en schrijven ook ingewijd wordt in wiskunde, biologie, natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis, zodat de introductie van verdere kennis een logisch gevolg is. Het inzicht ontstaat dat de feiten en verschijnselen waar het kind mee te maken heeft niet uit losse fragmenten bestaan, maar deel uitmaken van een groter geheel. In groepjes of zelfstandig leert uw kind met deze materie bezig te zijn. Naast de materialen in de klas kan ook informatie gevonden worden in het documentatiecentrum op school. Dalton afdeling Voor de dalton afdeling ligt de startsituatie in het veranderingsproces van montessori naar het nieuwe concept. In augustus 2008 zal de school nog een montessoriaanse uitstraling hebben. In augustus 2011, het moment dat we de Brede School Het Lage Land instappen, zullen we het proces naar dalton voltooid hebben. Dit geldt voor de onderstaande vakgebieden. Elke wijziging met betrekking tot deze vakgebieden zal in de jaarlijkse schoolkalender met u worden gecommuniceerd. Rekenen, Nederlandse taal, lezen en kennisgebieden. Beide afdelingen: Levensbeschouwing Bij de lessen levensbeschouwing gaan we zoveel mogelijk uit van de ervaringen van de kinderen. Wij maken daarbij gebruik van de methode Hellig Hart. Dat wordt gerealiseerd door vieringen als Pasen en Kerstmis en lessen levensbeschouwing, maar vooral door het scheppen van een opvoedingsklimaat met waarden en normen, een speciale sfeer waarin verdraagzaamheid, solidariteit en zorg voor zwakkeren aanwezig zijn en waarin vreugde en verdriet en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging kunnen worden beproefd. Schrijven en schrijfdans In de onderbouw leren de kinderen spelenderwijs spontaan en technisch schrijven wanneer zij daar aan toe zijn. Oefeningen voor de kleine- en grote motoriek, zoals schoen poetsen, hanteren van zintuiglijk materiaal, werken met schuurpapieren letters en cijfers, maar ook spel- en bewegingsonderwijs, streeplopen en concentratieoefeningen, zijn een voorbereiding op het verbonden schrijven en het gecontroleerd bewegen. Naast het montessori materiaal wordt er ook gebruik gemaakt van het voorbereidend schrijfmateriaal van Novoskript. De kinderen die voor het tweede jaar in de onderbouw zitten, volgen wekelijks een schrijfdansles. Met behulp van muziek, rijmpjes, spelletjes en fantasietekeningen rond een bepaald thema, werken we aan vloeiende bewegingen zowel in de lucht als op het papier. Lichaamsbeweging Het bewegingsonderwijs is een onderdeel van het totale onderwijspakket en wordt deels verzorgd door een vakleerkracht. Vanaf de onderbouw verwerven onze leerlingen vaardigheden. In de midden- en bovenbouw bouwen we dit uit in de vakgebieden turnen, spel, atletiek en bewegen op muziek. We werken met een jaarplanning waarin concrete lessen beschreven staan die zowel door de groepsleerkracht als de vakleerkracht gegeven worden. Tijdens de lessen ligt de nadruk op samenwerking en sportiviteit. Er is veel aandacht voor differentiatie, waardoor alle leerlingen op hun eigen tempo en niveau hun bewegingsmogelijkheden kunnen vergroten en verfijnen. Naast de lessen bewegingsonderwijs zijn wij als school actief in verschillende toernooien. Verder krijgen de leerlingen van de middenbouw één keer per week zwemonderwijs.

14 Expressie Uw kind krijgt de ruimte om expressief bezig te zijn binnen een individuele activiteit of tijdens een groepsinstructie van de leerkracht. Er zijn diverse materialen die de kinderen stimuleren zich met expressie bezig te houden. Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama behoren tot de expressievakken. Voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek wordt gebruik gemaakt van de methode Moet je doen. Veelal wordt hiermee op een montessoriaanse manier gewerkt. De instructie is gezamenlijk en daarna gaan de kinderen zelfstandig op een zelf te bepalen moment verder met het verwerken van de opdracht. Voor drama maakt de leerkracht gebruik van korte, zelfbedachte opdrachtjes. Schrijven In de middenbouw komt het schrijven structureel aan de orde. D.m.v. materiaal en lessen uit Novoskript wordt uw kind begeleid bij het ontwikkelen van o.a. een juiste schrijfhouding, penvatting, papierligging, oog-handcoördinatie, ruimtelijk inzicht, lettervorm en verbinding, cijfers en hoofdletters. Het kind krijgt de gelegenheid zich een eigen handschrift te ontwikkelen en krijgt daarbij specifieke hulp als dat nodig is. In de bovenbouw ligt het accent op creatief schrijven en tempo. Engels In de bovenbouw kunnen de kinderen gebruik maken van de Engelse hoek waar de methode Hello World aanwezig is om met deze taal te werken. Zo kan uw kind op zijn eigen niveau cd s beluisteren en deze in combinatie met de werkboeken gebruiken. In de eerste fase is het luisteren en begrijpen van de tekst het meest belangrijk. Het Engels spreken komt pas in de tweede fase aan bod, in de vorm van korte gesprekken met medeleerlingen en met de groepsleerkracht. In de groep doen de kinderen spelletjes waarbij het Engels centraal staat.

15 Kinderen met specifieke behoeften Handelingsplan Op De Kleine Prins krijgt ieder kind de zorg die het nodig heeft. Sommige kinderen hebben meer zorg nodig dan anderen, bijvoorbeeld wanneer een kind zich snel of juist langzaam ontwikkelt. In eerste instantie maakt de leerkracht indien nodig een aanpassing in de leerstof. Dit gebeurt wanneer de aangeboden lesstof afwijkt van het gewone programma, bijvoorbeeld bij extra oefening van een spellingsregel. Soms is er een extra toets of observatie nodig om het probleem helder te krijgen. Aan de hand van die bevindingen maken we een handelingsplan, dat bijna altijd binnen de groep wordt uitgevoerd. Wanneer uw kind extra ondersteuning krijgt, hoort u dat van ons. Na 6 weken is er een evaluatie om te kijken of het plan de gewenste resultaten heeft, of het moet worden bijgesteld of dat het kan worden afgerond. e zorg voor de kinderen Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen binnen de school. Zoals u al in een voorgaand hoofdstuk hebt kunnen lezen, volgen we binnen het montessori onderwijs de verschillende facetten van de individuele ontwikkeling van uw kind. Dit begint zodra hij onze school bezoekt. Zowel bij de observaties als bij de toetsen kijken we naar de individuele vorderingen. Voor het volgen van deze ontwikkeling gebruiken we het montessori kindvolgsysteem. Via dit systeem houdt de leerkracht de ontwikkelingen van uw kind bij. In de midden- en bovenbouw blijft het observeren centraal staan. Daarnaast geeft het schriftelijk werk van uw kind een beeld van zijn ontwikkeling. Twee keer per jaar neemt de leerkracht een aantal reken- en spellingtoetsen af. Ook de vorderingen in het technische leesproces houden we regelmatig bij (zie ook Resultaten van het onderwijs). De leerkracht bespreekt minimaal twee keer per jaar met de intern begeleider de ontwikkeling van uw kind. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen we verdere acties ondernemen, zoals extra toetsen, handelingsplannen, een gesprek met u of het inschakelen van een extern deskundige. WSNS Weer Samen Naar School (WSNS) is een project dat tot doel heeft de uitval van kinderen naar speciale scholen voor basisonderwijs te verkleinen. Dit proberen we door de zorg voor het kind op de basisschool te vergroten. In het kader hiervan werkt De Kleine Prins samen met andere scholen in Rotterdam. Het bestuur van dit samenwerkingsverband zet onder meer het beleid uit om de kinderen op de basisschool de juiste zorg te kunnen geven. Binnen het samenwerkingsverband onderhouden wij ook contacten met de speciale scholen. Deskundigheid buiten de school Soms kan het zo zijn, dat een kind meer hulp nodig heeft dan de school kan bieden. In zo n situatie gaan we in een gesprek met de ouders kijken naar de mogelijkheden die er zijn in de omgeving van de school. In de afgelopen jaren brachten wij in kaart welke expertise er is en waar die te vinden is in het zogenaamde particuliere circuit. Als ouder kunt u met specifieke hulpvragen ook bij de intern begeleider terecht.

16 als ouder Samen met u dragen wij verantwoording voor het opgroeien van uw kind. Om de begeleiding soepel te laten verlopen, is het essentieel dat ouders en school regelmatig informatie uitwisselen over het kind. In onze basisschool vinden wij het belangrijk dat de school en u als ouder dezelfde opvoeding nastreven. Bij onze opvoeding hebben wij de spreuk Help mij het zelf te doen hoog in ons vaandel staan. We bevorderen de zelfstandigheid van uw kind door het veel zelf te laten doen. Dit begint wanneer de kinderen s ochtends op school komen en zelf hun jas en schoenen uittrekken en opruimen. Uw betrokkenheid en actieve bijdrage aan de school stellen wij bijzonder op prijs. De school krijgt gestalte door samen werking tussen leerkrachten, ouders, schoolleiding en schoolbestuur. Het wordt een product van ons allemaal. Een vorm van ouder betrokkenheid noemen we ouderparticipatie. Als uw kind deelneemt aan het onderwijs op onze school is het waarschijnlijk dat u regelmatig met hem over school praat en hem stimuleert in het leerproces. Onderschat u deze factor niet. Het is niet alleen prettig voor uw kind om te weten dat u hem ondersteunt, onderzoeken wijzen uit dat kinderen hierdoor ook betere schoolprestaties leveren.

17 u meer bij het onderwerp Ouderraad. De derde ouderavond (maart) is een thema-avond, waarbij één of meerdere gastsprekers aanwezig zijn. In het verleden waren er onder meer thema-avonden over kinderboeken, gedragsverandering, montessori opvoeding en pesten. Nieuwsbrief De Kleine Prins Nieuwsbrief verschijnt wekelijks met daarin diverse actuele zaken, belangrijke data, projecten en verslagen van bezoeken aan musea en toneelvoorstellingen. Wij versturen deze nieuwsbrief digitaal, waarvoor u zich dient aan te melden. Een gedrukte versie behoort eveneens tot de mogelijkheden. Enkel wanneer u zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u ook tussentijdse informati s. oorlichting over het onderwijs Voortgezet onderwijs Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. U hebt de keus uit vele scholen en wij zien het als onze plicht u en uw kind bij deze keuze te helpen. We kijken naar het verloop van de ontwikkeling van het kind, naar zijn capaciteiten en zijn werkhouding. In groep 8 nemen we het schoolkeuzeonderzoek af. Als school zijn we verplicht een tweede gegeven te leveren naast het advies van de leerkracht. Wij hebben voor het schoolkeuzeonderzoek gekozen omdat dit onderzoek het beste aansluit bij ons type onderwijs. In het laatste schooljaar bezoeken de groepen 8 een aantal scholen voor voortgezet onderwijs en krijgt uw kind informatie over bijeenkomsten die de scholen organiseren. In januari heeft u een gesprek met de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek geeft de leerkracht het definitief advies in de vorm van een onderwijsniveau. Ouderavonden Ieder schooljaar organiseren we een aantal ouderavonden. Op de eerste ouderavond (september) vertellen de groepsleerkrachten iets over hun groep en werkwijze De tweede ouderavond (oktober) is een algemene ledenraadvergadering van de oudervereniging. Hierover leest Internet U kunt De Kleine Prins ook volgen op internet. Wekelijks verschijnt daar de nieuwsbrief, maar ook allerlei nieuwtjes die niet kunnen wachten, worden op de site van de school gepubliceerd. Verder zijn er diverse groepspagina s te vinden, waar kinderen en leerkrachten nieuws over hun groep tonen. Dus surf eens naar Contact met de groepsleerkracht Een goed contact met de leerkracht is eveneens van belang. We willen uw kind goed leren kennen en daar hebben we uw hulp bij nodig. Aarzel niet als u een vraag wilt stellen of iets wilt vertellen over uw kind. De beste tijd om dit te doen is aan het einde van de schooldag. Dit is ook het juiste tijdstip om werkjes of materiaal in het groepslokaal te bekijken. Als u een gesprek wenst, maak dan een afspraak. Naast deze mogelijkheden tot uitwisseling zijn er drie vaste afspraken die de leerkracht met u maakt om een gesprek te voeren over de ontwikkeling van uw kind. Tijdens dit onderhoud bespreekt de groepsleerkracht de voortgang van de ontwikkeling van uw kind met u.

18 uderparticipatie Als ouder kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school. Hiervoor staan twee formele wegen open: de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Daarnaast kunt u onder andere een actieve bijdrage leveren aan evenementen en de dagelijkse gang van zaken in de school. Dit door deel te nemen aan werkgroepen en/of te fungeren als groepsouder. Medezeggenschapsraad Afgevaardigden van ouders en leerkrachten in de Medezeggenschapraad (MR) overleggen over diverse zaken in en rond de school. Zo kan iedereen zich blijven herkennen in de identiteit van de school en de wijze waarop we deze vormgeven in de dagelijkse praktijk. De MR participeert in het formele besluitvormingsproces van de school. Dit geldt ook voor het formeel overleg met het bestuur. Voor een aantal in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere zaken heeft zij adviesrecht. Voor onderwerpen die verder reiken dan de individuele situatie van uw kind, kunt u contact opnemen met een van de leden. De namen en telefoonnummers van de huidige leden van de MR staan vermeld op de website. De Ouderraad (OR) De OR houdt zich bezig met de organisatie en uitvoering van activiteiten buiten het leerprogramma. Dit gebeurt in samenwerking met de teamleden. Als ouder die één of meerdere kinderen heeft op onze school bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Aan deze vereniging betaalt u jaarlijks contributie ouderbijdrage genoemd- waarmee tal van activiteiten binnen de school en de aanschaf van extra speel-en leermaterialen gefinancierd worden (zie ook de kalender). Het bestuur van deze vereniging is de OR waarin ongeveer acht ouders zitting hebben. Bij de OR-vergaderingen zijn teamleden aanwezig en een directielid. De ouders in de OR worden door alle ouders gekozen in vrije, jaarlijks uit te schrijven verkiezingen. De leden van de OR hebben een zittingstermijn van twee jaar, waarna zij zich verkiesbaar kunnen stellen. Minimaal één keer per jaar (oktober) wordt voor alle ouders de algemene ledenraadvergadering uitgeschreven. Het (financieel) jaarverslag van de OR en het jaarplan (inclusief de begroting) legt men aan de ouders voor ter goedkeuring. De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van de OR de hoogte van de ouderbijdrage vast.

19 vervoer van de kinderen als chauffeur is dringend gewenst. We houden ons aan de Europese wetgeving voor het vervoer van kinderen; een inzittendenverzekering is verplicht. Verder houden wij ons uiteraard aan de wettelijke regels voor het vervoer van kinderen. Feesten en vieringen Ook bij de organisatie van vieringen kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Sinterklaas, Kerstmis en Pasen vieren we op school. De kinderen van de onder- en middenbouw vieren het Sinterklaasfeest op traditionele wijze. De bovenbouw viert dit feest in de eigen groep met zelfgemaakte surprises. Iedere Kerstmis is er een viering in de kerk, waaraan alle kinderen van de school deelnemen. Verder vieren de kinderen het kerstfeest in de eigen groep met een feestelijke maaltijd. verige activiteiten Naast de MR en de OR zijn er allerlei andere mogelijkheden om als ouder bij de gang van zaken in en rond de school te worden betrokken. We hebben ouders hard nodig bij tal van door de school georganiseerde activiteiten die niet alleen buiten de school plaatsvinden -zoals een bezoek aan de kinderboerderij- maar ook binnen de school, bij het individueel lezen met kinderen. In de volgende alinea s leest u over een aantal van deze activiteiten. De groepsouder Iedere klas heeft een groepsouder. Deze ouder regelt, in samenspraak met de groepsleerkracht, diverse zaken die van belang zijn voor de groep, zoals hulp bij festiviteiten en excursies. De groepsouder speelt ook een belangrijke rol bij het verstrekken van informatie over de gang van zaken in de groep. De groepsouder kan u om hulp vragen. Natuurlijk kunt u ook zelf hulp aanbieden. De leesouder Hardop lezen is belangrijk. Daarom zijn we heel blij met de hulp van ouders die één keer per week met kinderen van de midden- en bovenbouw individueel lezen. De leesouder houdt de vorderingen van het kind bij in een schrift. Uiteraard lezen de kinderen ook bij de groepsleerkracht. Excursies De school maakt regelmatig uitstapjes met de verschillende groepen. Daarvoor maken we gebruik van het aanbod van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) en van het aanbod van het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie De Blijde Wei. Uw hulp bij het De werkgroepen Binnen de school zijn veel ouders actief in werkgroepen. Er zijn werkgroepen voor onder meer feesten en vieringen, het documentatiecentrum, de schoolkrant en de sportdag. Aan het begin van het schooljaar stellen we de werkgroepen samen. Meer informatie hierover krijgt u in de jaarlijkse bijlage van de gids en in de wekelijkse Nieuwsbrief. Uw hulp stellen we zeer op prijs! Sportdag Aan het eind van ieder schooljaar organiseert de school, wederom samen met een aantal ouders, een sportdag. Deze dag staat in het teken van diverse sportieve buitenactiviteiten waaraan alle groepen deelnemen. Schoolreisje Eén keer per jaar maken de kinderen van de onder- en middenbouw een schoolreisje met een educatief karakter. De kinderen van de onderbouw bezoeken een attractie in de regio. De middenbouw gaat iets verder weg. Vooral bij het schoolreisje van de onderbouw is hulp van ouders onontbeerlijk. De kinderen van de bovenbouw gaan één keer per jaar op werkweek. Het doel van de werkweek is de groepsvorming te bevorderen. Documentatiecentrum De school beschikt op beide locaties over een documentatiecentrum dat door een aantal ouders wordt beheerd. De boeken die de kinderen hier kunnen vinden, zijn vooral gericht op informatie die ze kunnen gebruiken bij het maken van werkstukken en bij kosmisch onderwijs.

20 Literatuurlijst De Methode Maria Montessori Aan De basis van het leven Maria Montessori Montessori concreet Annemarie Moorman Maria Montessori (een biografie) Marjan Schwegman Onderwijs volgens Daltonplan W de Jong Vrienden van De Kleine Prins Naast de ouderbijdrage zijn extra financiële bijdragen welkom. Hiervoor heeft de school een rekening onder de naam Vrienden van De Kleine Prins. Op deze rekening, die de OR beheert, kunt u een donatie storten. Deze donaties gebruiken we om iets extra s aan het onderwijs toe te voegen, bijvoorbeeld de aanschaf van materialen. Gironummer t.n.v. Vrienden van De Kleine Prins te Rotterdam verige informatie Wat U hier niet leest maar wel in de kalender Inschrijfprocedure Plaatsing van kinderen Omgangsregels De schooltijden Regels in geval van schoolverzuim Regels voor extra verlof Lesuitval De vakantieregeling Financiën Ouderbijdrage Overblijftarieven Sponsoring Schoolbenodigdheden Tussenschoolse opvang, De Kleine Planeet Gevonden voorwerpen Eten en drinken Traktaties Jeugdtijdschriften Sporttoernooien Verzekeringen Jeugdzorgteam Jeugdtandverzorging Buitenschoolse opvang Groepsindeling Groepsouders Rugzakkinderen Belangrijke adressen Wat U hier niet krijgt maar wel in de nieuwsbrief nieuws uit de onderbouw nieuws uit de middenbouw nieuws uit de bovenbouw nieuws van de directie actualiteiten in de school verslagen van uitstapjes de agenda artikelen over onderwijs Wat U hier niet ziet maar wel op de website de groepspagina s de kopjeskast het laatste nieuws de digitale nieuwsbrief de routebeschrijving de agenda knipsels uit kranten het Kleine Prinslied vacatures het gastenboek interessante links (o.a. naar de site van de OR) Colofon: De Kleine Prins Locatie Prinsenland Clara Egginkstraat JG Rotterdam Locatie het Lage Land Van Bassenstraat XC Rotterdam postadres Postbus AG Rotterdam contact telefoon: telefax: internet:

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..."

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..." Nieuwsbrief 13 september 2013 In dit nummer: Schoolgids 2013-2014 De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

MONTESSORISCHOOL RHENEN

MONTESSORISCHOOL RHENEN MONTESSORISCHOOL RHENEN INFORMATIEBOEKJE Middenbouw 2015-2016 Lijsterberg 113, 3911 DJ RHENEN 0317-612 976 directie@montessori-rhenen.nl www.monton.nl 1 Wetenswaardigheden voor de middenbouw 2015/2016

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Ouderraad en Ouderbijdrage

Ouderraad en Ouderbijdrage Ouderraad en Ouderbijdrage Van R.K.B.S. De Rietvink te Zaandam Versie oktober 2012 Samengesteld door de Ouderraad van R.K.B.S. De Rietvink Contactgegevens: Ouderraad De Rietvink p/a R.K.B.S. De Rietvink

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Zo gaat het. in de bovenbouw van de Eerste Westlandse Montessorischool. Zo gaat het in de bovenbouw

Zo gaat het. in de bovenbouw van de Eerste Westlandse Montessorischool. Zo gaat het in de bovenbouw Zo gaat het in de bovenbouw van de Eerste Westlandse Montessorischool 1 Welkom in de bovenbouw van de Eerste Westlandse Montessorischool Met dit boekje willen we u informeren over de bovenbouw, al is de

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Passe Partout Apeldoorn

VISITATIERAPPORT. Passe Partout Apeldoorn VISITATIERAPPORT Passe Partout Apeldoorn Directie Robert Woudenberg Aantal leerlingen 196 Aantal leerkrachten 13 Namen leden visitatiecommissie Bas Moll Josine Cornelisse Tamme Wiegersma Datum visitatie

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4.

Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Informatie over rekenen. Hulp ouders bij rekenen deel 4. Kinderen ontwikkelen zich verschillend en in een verschillend tempo. Soms hebben kinderen op de basisschool moeite met een vak als rekenen/wiskunde,

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

De Montessori-wereld:

De Montessori-wereld: De Montessori-wereld: Stel je een plek voor waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en opdoen, hun talenten kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze gekoesterd worden en zich

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED DEELSCHOOLWERKPLAN; SCHRIJVEN INHOUDSOPGAVE; 5.3.2.0. omschrijving vakgebied 5.3.2.1. visie op schrijven 5.3.2.2. bijdrage van het leergebied aan de integrale doelen 5.3.2.3. beginsituatie 5.3.2.4. globale

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert

Rouwprotocol Widdonckschool Weert Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van ouder(s) / verzorger(s) In dit protocol wordt beschreven hoe Widdonckschool Weert kan handelen bij het overlijden van een ouder(s) / verzorger(s) van (een

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

R. K. Basisschool t Scathe

R. K. Basisschool t Scathe Intentieverklaring Een intentieverklaring van ouders en school. Inhoudsopgave: 1 Voorwoord 2 Wat kunnen de ouders van school verwachten? 3 Wat verwacht de school van de ouders? 4 De overeenkomst 1. Voorwoord

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 1. Wat verstaan we onder ouderpariciptatie en welke vormen onderscheiden we? Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn begrippen die nogal eens door elkaar heen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Wassenaar

VISITATIERAPPORT. Montessorischool Wassenaar VISITATIERAPPORT Montessorischool Wassenaar Directie Martine Lammerts Aantal leerlingen 143 Aantal leerkrachten 13 Namen leden visitatiecommissie Marije van Tulder Vera Arents Wilke Vos Datum visitatie

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie