TOT HIER EN NU VERDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOT HIER EN NU VERDER"

Transcriptie

1 TOT HIER EN NU VERDER Ruimtelijk ontwerp en historisch besef Prof. ir. Eric Luiten, 11 oktober 2006 Mijnheer de Rector Magnificus, leden van het College van Bestuur, Collegae hoogleraren en andere leden van de universitaire geme enschap, leden van het Belvedere projectbureau. Zeer gewaardeerde dames en heren toehoorders, Over de omgang met tijd en tijdservaring en over het belang van geheugen en verleden zijn zeer uiteenlopende standpunten ingenomen. Laten we twee stellingen reciteren en ons daarbij realiseren dat een kroonprins en een ondernemer in deze materie beiden recht van spreken hebben. Geschiedenis is onzin, zei Henry Ford en legde vervolgens de basis voor automobielindustrie, een van de meest invloedrijke bedrijfstakken in de wereldgeschiedenis. 1 Ford voelde de Amerikaanse tijdgeest in het begin van de 20 ste eeuw perfect aan: de auto was toen meer dan ooit het symbool van de vooruitgang, letterlijk en figuurlijk. Het verleden was geen optie, want besmet door de Amerikaanse burgeroorlog en van generatie op generatie overgedragen, onderdrukte heimweegevoelens naar het oude continent. Prince Charles van het Verenigd Koninkrijk kijkt daar heel anders tegenaan. Hij formuleerde in de jaren tachtig van de vorige eeuw in een beroemd geworden lezing voor de Engelse architectenbond en in een televisiedocumentaire over hedendaagse stedebouw en architectuur, zijn frontale kritiek op de in zijn ogen zielloze stadsvorming in Engeland. Zijn authentieke verontwaardiging betrof de architecten, de opdrachtgevers en de jury s die zich en masse hadden afgekeerd van de tijdloze schoonheid van de klassieke en neoklassieke bouwkunst. 2 Zijn boodschap in het kort: het verleden is een voortreffelijk gekalibreerd kompas. Architect Léon Krier veerde op uit zijn stoel en herkende de geestverwant; een paar jaar eerder had ook hij radicaal afgerekend met de stedebouw en de architectuur van de hele 20 ste eeuw. Er is geen reden om verder te zoeken, zei Krier: For classical architecture the notion of progress and innovation no longer exists, because it has solved all technical and artistic problems in solidity, in beauty, in permanence and commodity. 3 Los van persoonlijke meningsvorming over geschiedenis is er ook de realiteit van een samenleving die zich in meer of mindere mate tot het verleden verhoudt. Ook hier eerst de uitersten. Er bestaan samenlevingen die door dwang van bovenaf, door collectieve overtuiging of simpelweg door gebrek aan middelen, in het verleden worden vastgezet. En er zijn ook samenlevingen die zo jong zijn dat de

2 geschiedenis er niet of nauwelijks een rol speelt en waar het besef dat er elke dag geschiedenis wordt geschreven uitnodigt tot grootsheid en de daarbij behorende waan. De beste referentie voor Nederland en andere landen in de Europese zone is de open samenleving die de balans probeert te houden tussen reminiscentie en voortgang. Waarbinnen verschillende opvattingen en benaderingen over de cultuurgeschiedenis naast elkaar bestaan en waar de overheid met wet- en regelgeving en internationale verdragen de fysieke en sociaal-culturele transformaties bijstuurt door tradities en monumenten te beschermen. Die balans is niet statisch. Afhankelijk van allerlei factoren kan een samenleving ontvankelijker zijn voor Henry Ford of de Prince of Whales. Het kan u niet ontgaan zijn dat in Nederland het verleden momenteel een revival doormaakt. Dat is overal te zien, niet alleen in onze dagelijkse stedelijke leefomgeving, maar ook in de groeiende bezorgdheid over de kwaliteit van ons cultuurlandschap 4. Alle indicatoren wijzen dezelfde kant op. Historische verenigingen en de Bond Heemschut tonen een gestage aanwas van leden en donateurs. Mensen zijn fanatiek op zoek naar informatie over hun woonplaats en hun genealogie. Het Brabants Historisch Informatiecentrum meldt 5 voor 2006 een explosieve groei van het bezoek aan de website. De Open Monumentendagen in de zomer zijn de laatste jaren een doorslaand succes, hetgeen heeft geleid tot noodzakelijke spreiding: de jaarlijkse Fortenmaand in september en de Erfgoedmaand in oktober. Geschiedenis geniet ook een groeiende populariteit als format voor televisieprogramma s. En de productie- en verkoopcijfers van historische monografieën, (pseudo)biografieën en autobiografieën benaderen die van fictie. In mode-, product- en industriële vormgeving is retro een belangrijke trend. Een en ander heeft de regering er vorige maand toe doen besluiten mee te gaan in de wens van het parlement tot de oprichting van een museum voor nationale historie. De eerdaags te verschijnen Canon van Nederland zal voor de inrichting en programmering van dat museum de basis vormen. En niets is toevallig: uitgerekend vandaag komt de Volkskrant uit met de Geschiedenisbijlage! De achtergronden van deze belangstelling en de bijbehorende initiatieven worden door sociologen en historici onderzocht en beschreven. Het beeld lijkt zich te vast te zetten dat er sprake is van zowel een push als een pull factor, die de actuele historische appreciatie verklaart. We bevinden ons met zijn allen in een qua snelheid en effect ongeëvenaard proces van internationalisering en horizonverbreding. De reiziger in ons is best bereid in die versnelling mee te gaan maar de tuinman in ons heeft tegelijkertijd behoefte aan een referentiekader, een domein en een verhaal, die het mogelijk maken de snelle veranderingen te duiden en te internaliseren. Op het moment dat die tweede factor door de politiek, de wetenschap, de kunst onvoldoende wordt onderkend en geleverd, dan zoekt de burger dat zelf, op de

3 schaal van de mensen en de dingen die hem omgeven. En dan is het vooral de markt die daar op inspeelt. De globalisering duwt mensen dus in een richting van reflectie, van een actieve zoektocht naar vaste punten, van herinnering als stuurman van het proces. Maar geschiedenis heeft daarnaast ook aantrekkingskracht van zichzelf. Ik sprak elders in dit verband van de geheugensinus 6 die er kortweg op neer komt dat naarmate een periode van relatieve rust, gezondheid en voorspoed langer duurt de collectieve herinnering er een is van een positieve, geruststellende associatie met het verleden. In zo n goudomrande periode leven wij en dat verklaart op zijn minst voor een deel onze interesse in wat er vóór ons was. Het Belvederebeleid, op basis waarvan onder meer deze leerstoel mogelijk is geworden, is een kind van zijn tijd. Het beleid biedt tien jaar lang gelegenheid om ons op het niveau van de praktijk, theorievorming en onderwijs te concentreren op de verhouding tussen ogenschijnlijk onverenigbare grootheden: het verleden en de toekomst en hun betekenis voor ruimtelijke ontwikkeling. De hoofddoelstelling van het beleid luidt: de cultuurhistorische identiteit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van de ruimte, en het rijksbeleid zal daarvoor de voorwaarden scheppen. U zit hier nu en hoort mij aan als gevolg van subdoelstelling 4 uit de nota: het verspreiden en toegankelijk maken van kennis over cultuurhistorie, alsmede het stimuleren van de kansen van cultuurhistorie als inspiratiebron voor de ruimtelijke inrichting en het ontwerp. De essentie van wat Belvedere beoogt is drieledig: onroerend erfgoed duurzaam verankeren in de stad en het landschap (de materiële dimensie), verbindingen leggen tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling (de instrumentele dimensie ) en de dialo og bevorderen tussen historici en archeologen aan de ene kant en ontwerpers en planologen aan de andere (de professionele dimensie ). Het Belvederebeleid ontmoet sinds het verschijnen in 1999 naast enthousiasme ook nogal wat nuancering, correctie soms, scepsis en ook opstand. Zowel van fundamentele als van praktisch aard. Omdat het van belang is mijn leerstoel een goede plek te geven in deze rijdende trein wil ik u eerst even meenemen in de receptie van de Nota Belvedere. Het beleid is met name door historici bepaald niet rimpelloos geadopteerd. Archeoloog en filosoof Jan Kolen laat niet na te wijzen op de fictie dat de geschiedenis bestaat en gekend kan worden. Niets is zo vluchtig als de geschiedenis, stelt hij. Hij is onderhevig aan vertraging, versnelling, verjonging en vervorming en zelfs verplaatsing. Belvedere roept daarentegen het beeld op van een onvoorspelbare, maar maakbare toekomst tegen de achtergrond van een gekende geschiedenis. Dat beeld is een onbetrouwbare, ja zelfs misleidende afspiegeling van de werkelijkheid.

4 Het zijn toonaangevende architectuurhistorici en als Taverne, Bosma, Colenbrander, Van der Woud en Wagenaar 7, allen met een voortdurende, wrijvingsvolle verhouding met de geïnstitutionaliseerde monumentenzorg, die weinig heil zien in de operationalisering van historische bouwkundige benaderingen en resultaten in de actuele ontwerppraktijk. Zij pleiten voor waarachtige gebouwen, steden en landschappen, wijzen ons op het feit dat elke architectonische creatie een actuele context en betekenis heeft, een opdrachtgever, een gebruiker, een ontwerper. Ze dagen de ontwerpers van nu uit tot een hoogwaardig contemporain antwoord op contemporaine opgaven. Ik word bang van die collectieve liefde voor alles wat er is, en de geringe belangstelling voor wat komen moet. We blijven maar bezig met het oppoetsen van het oude tafelzilver 8, zegt Van der Woud. Bosma plaatste ook, al kort na het uitbrengen, Vraagtekens bij de nota Belvedere 9. Hij neemt met name de identiteitsvraag, een belangrijke legitimatie van het Belvederebeleid, op de korrel. De architectuurhistoricus vraagt zich af in hoeverre de moderne Nederlander zich kan identificeren met de historiserende focus op dingen die voorbij zijn gegaan. Ik citeer: De helft van de Nederlandse bevolking heeft elders wortels. Van de andere helft heeft alleen het deel dat inmiddels in geriatrische oorden vertoeft nog (verdraaide) herinneringen aan Belvedere-tijden, terwijl de Wederopbouwgeneratie alles nog van horen zeggen heeft en voldoende heeft aan instant plattelandsomgevingen. De tijd stroomt maar één kant op: indien er nog identiteiten gevonden kunnen worden die bepalend zijn voor het gelaat van Nederland, dan zijn die in de twintigste eeuw gemaakt. Men kan ook stellen: in deze eeuw van enorme groeistuipen op een beperkt grondgebied is iedere generatie zijn fysieke omgeving vroeg of laat kwijtgeraakt. Einde citaat. Waarom gebruiken we niet de wezenlijke grote ruimtelijke opgaven van nu om actief identiteiten te construeren die door de volgende gene ratie herkend worden als relevant? zo vraagt Bosma zich af. Ook etnoloog Rooijakkers en historicus Schuurman voelen zich door de Belvederenota uitgedaagd hun standpunt over de bijdrage van de geschiedenis aan de ruimtelijke ordening te formuleren. Hun analyse is milder dan die van Bosma: Belvedere is een goed getimed beleidsinitiatief, dat ertoe moet bijdragen dat de dominantie van het economische en ecologische perspectief op ruimtelijke ontwikkeling wordt gecorrigeerd door een impuls gericht op sociaal-culturele aspecten. Het verleden is daarbij een belangrijke bron van informatie en inspiratie, maar Belvedere moet er niet toe leiden dat de behoefte aan een naadloze interface tussen het land van ooit en het land van straks, het verleden een gereduceerde collectie van veilige verhalen en heroïsche momenten wordt, waarin de ontwerper ongelimiteerd kan rondshoppen. Schuurman maakt in het voortreffelijke essay Vertel, muze, vertel.

5 Geschiedenis, ruimte en cultureel erfgoed 10 onderscheid tussen geschiedschrijving ten behoeve van de rangschikking en interpretatie van historische feiten, en erfgoedbeheer als uiting van historische betekenisverlening en waardetoekenning. Belvedere is volgens hem het zoveelste teken dat dat onderscheid aan vervaging onderhevig is. Van historici wordt verwacht dat ze meegaan in de erfgoedbelangstelling, wat impliceert dat de geschiedenis onderhevig wordt aan selectie. Schuurman situeert geschiedenis in de actualiteit als een cultureel doel om onszelf en anderen te begrijpen. Hij schrijft: Op die manier is verleden niet een alleen zaligmakend referentiepunt tegen elke verandering, maar helpt het een houding te versterken die veranderingen accepteert en begroet als een levend proces. Zijn benaderingswijze wordt getypeerd door begrippen als representatie, contextualiteit en differentiële historische analyse. In zijn oratie van een paar weken geleden op deze plek deed hoogleraar-architect Jo Coenen de in mijn ogen terechte observatie dat de komende decennia de praktijk van het bouwen en inrichten meer dan ooit te maken zal krijgen met interventies in de bestaande stad en het bestaande landschap. Grote stadsuitbreidingen en nieuwe polders maken is even niet meer aan de orde. En hij stelde ook dat de ontwerpers van morgen beter moeten worden voorbereid op die opgave; de transformatie van gebouwen, straten en panorama s is er een van creatieve empathie in plaats van ongeremde virtuositeit. Wat staat ons zoal te wachten? Hergebruik van een dagelijks aanzwellende voorraad afgeschreven kantoren, kerken en kloosters, kazernes en fabrieken; grootschalige en integrale verbetering van de naoorlogse woonwijken, intensivering van het wegen- en spoorwegennet, de ontwikkeling van een klimaatbestendige oppervlaktewaterhuishouding, de realisatie van de ecologische hoofdstructuur in een context van functieverbreding van het platteland, de revitalisering van grote historische structuren zoals defensielinies en Groene Hart. Het moge duidelijk zijn dat je als ontwerper zonder enig historisch besef de komende jaren niet meer aan de bak komt! Juist daarom is die experimentele situatie die door de Belvederesubsidies is mogelijk gemaakt zo belangrijk. Is er iets in algemene zin te zeggen over de wijze waarop er in de ontwerppraktijk met historisch gevoelige ple kken wordt omgegaan en op welke manier ontwerpers hun historisch bewustzijn tot expressie brengen? Allereerst valt op dat het onder ontwerpers not done is om elkaars voortbrengselen op dit aspect te bespreken, om elkaar ter verantwoording te roepen en om verifieerbaar verslag te leggen van de ontwerpbeslissingen. In een nauwelijks opgemerkte publicatie van het NIROV uit 2003 zijn 12 interviews met ontwerpers over dit onderwerp samengevat en van commentaar voorzien 11. Wat blijkt is dat de geïnterviewden waarnemen dat een toenemend aantal ontwerpers consciëntieus met historisch getinte opgaven bezig is maar dat er geen enkele uitwisseling

6 van ervaringen plaatsvindt. Het vakdebat over geschiedenis als ontwerpfactor op het niveau van de dagelijkse praktijk is domweg non-existent. In een andere overzichtspublicatie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur wordt door Wallagh opgemerkt dat ontwerpen en ontwikkelen in dialoog met geschiedenis van doel tot middel is geworden. Opdrachtgevers en publiek blijken gevoelig voor een historisch of historiserend sausje over hun projecten. Cultuurhistorie is een attractieve animator geworden voor burgerlijke participatie bij planvorming en besluitvorming in complexe ruimtelijke omstandigheden. Maar de kwaliteit van het resultaat doet in veel gevallen niet meer ter zake. 12 In dezelfde publicatie komt Rijksadviseur voor het Landschap Sijmons tot een uiterst kritisch commentaar op de kwaliteit van historisch geladen ontwerpen. Hij stelt: grosso modo lijkt de omgang met het cultureel erfgoed stram en onwennig. Hij (de omgang, EL) blijft steken in het beperkte idioom van contrast tussen oud en nieuw, retro, musealiseren of het reproduceren van patronen zonder actuele betekenis. 13 Einde citaat. Ontwerpen met geschiedenis bevindt zich eigenlijk in een fase van trial and error. Die fase verloopt overigens buitengewoon productief. De oogst van recente, op historie geïnspireerde ruimtelijke plannen groeit snel. Ze lopen uiteen van enkelvoudige, bouwkundige tot regionale, integrale landschappelijke projecten en van sobere, utilitaire voorstellen tot artistieke, dromerige suggesties. Alleen al gesubsidieerd uit de goed gevulde Belvedereruif (dat wil zeggen tot stand gebracht in de laatste zes jaar) naderen we de 250 plannen. Slechts een paar van die plannen is direct op uitvoering gericht; het merendeel is gedoemd een papieren of digitaal bestaan te houden. Om de materie en de discussie voor u tot leven te roepen heb ik een aantal recente projecten op een rij gezet, respectievelijk uit het domein van de architectuur en van de landschapsarchitectuur. Niet de Belvedere -oogst dus (daar kom ik straks nog even op terug) maar projecten die juist wel fysiek tot stand zijn gebracht en die met elkaar gemeen hebben dat er door de ontwerpers een duidelijk stelling wordt ingenomen ten opzichte van de geschiedenis. Ik neem u eerst mee naar een nieuwe hype die ik voor het gemak my home is my castle heb genoemd. Ik plaats vijf recent gebouwde kastelen in een reeks en vraag u om stilletjes uw voorkeur te bepalen. U ziet achtereenvolgens: - kantoorkasteel Heemstede afgebrand in 1987 en volledig herbouwd conform de oude tekeningen in opdracht van projectontwikkelaar Phanos die er nu zijn hoofdkwartier heeft; het kasteel herbergt ook een restaurant met een Michelinster

7 - appartementenkasteel Leliënhuyze, onderdeel van het Bossche stadsuitbreidingsproject Haverleij en kroon op het werk van architect en projectsupervisor Sjoerd Soeters - hotelkasteel Almere, ooit geconcipieerd als hotel, maar halverwege de bouw failliet verklaard en nu zonder bestemming in staat van verval - het strokasteel, een tijdelijk gebouw naar een ontwerp van Robbert van der Horst, in het landelijk gebied van Veenhuizen voor theatervoorstellingen van de lokale Peergroup. - woon-, werk- en eetkasteel Huis de Wiers, ontworpen door architect Jaco de Visser op de fundamenten van het voormalige Huis de Wiers; ook hier een restaurant in het souterrain. Deze bonte reeks uiteenlopende interpretaties van het archetypische fenomeen kasteel, brengt de pluriformiteit van omgangsvormen met historische referenties treffend in beeld. Van de nauwgezet terugontworpen replica van het voormalige kasteel Heemstede is het een enorme stap naar het geestdriftig geconcipieerde Leliënhuyze. In het eerste geval is er een onwrikbare coherentie van historische vorm en plaats. Geen misverstand is er mogelijk; dit kasteel heeft hier altijd gestaan zij het dat de ruïne van 1987 onzichtbaar uit de geschiedenis is weggeretoucheerd. In het tweede geval ontbreekt elke historische, landschappelijke, geografische of bouwkundige relatie tussen plaats, vorm en functie. In kasteel Leliënhuyze is de geschiedenis geparodieerd. Landschap en huis zijn gevat in een ensemble dat bestaat omdat de architect, en de architect alleen, he t zo wilde maken. Omdat je je bij dit wooncomplex altijd zal blijven afvragen wie dit toch heeft kunnen verzinnen, zal steeds de architect en nooit het gebouw kunnen winnen. Maar het kan nog gekker. De lach-of-ik-schiet architectuur van kasteel Almere 14 brengt een heel ander aspect van historische beschouwing aan de oppervlakte, namelijk de vraag of je ongestraft ergens geschiedenis kunt maken. In haar onrustige zoektocht naar identiteit verkocht de gemeente Almere voor een appel en een ei grond aan een ontwikkelaar die de jonge stad in één klap een gebouwde pseudoouderdom zou leveren. Een monumentaal kasteel, als meeslepend, historiserend contrapunt in een zee van eigentijdsheid. Dat is evenwel nog steeds niet gelukt. Het project is onlangs voor de tweede keer failliet verklaard en de ironie wil dat nu ook de ruïnevorming zich vroegtijdig heeft ingezet. Dat komt ervan. Als je het verleden tart, pakt de toekomst je terug. Heemstede, Leliënhuyze en Almere zijn wat mij betreft maatschappelijk én architectonisch moeizame - en geheel in strijd met hun volumes - ondraaglijk lichte objecten omdat ze, om met Van der Woud te spreken wanneer hij het heeft over het belang van monumenten: weerspiegelen wat de huidige samenleving niet is en ook niet kan of wil zijn. Mag je dan geen kasteel meer bouwen? Jawel. Het

8 Strokasteel is naar mijn idee een zeer valide manier om een eigentijdse historisch-monumentale referentie als van een kasteel in omloop te brengen, namelijk als decor. De schoonheid van dit weinig pretentieuze bouwwerk is vooral gelegen in zijn tijdelijkheid. Na één seizoen is het gedoemd uit elkaar te vallen. Dat was ook de bedoeling, maar we kunnen in ons land erg slecht tegen verval. Geheel tegen de afspraken in wordt er geld gereserveerd om het kasteel minstens een jaar langer te conserveren Volledig ontsnapt aan de valkuilen van de geschiedenis is het intelligente commentaar dat het Huis de Wiers vormt op de historische achtergrond van deze locatie in het dorp Vreeswijk. Het huis heeft vorm gekregen op basis van een aantal onversneden eigentijdse afwegingen en keuzes, die elk historisch verankerd zijn. De identieke plek, de voormalige contouren van het pand, de zadeldakconstructie en de kwetsbaarheid van de oorspronkelijke fundamenten die de architect dwong om in hout te bouwen, de veelzijdige gebruikers; ze zijn alle van doorslaggevende betekenis geweest voor het ontwerp. Laat het op u inwerken, dit wordt vanzelf een mooi gebouw. Geschiedenis geactiveerd en gearticuleerd. Een van de grote hedendaagse uitdagingen voor de landschapsarchitectuur is de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, een topografisch netwerk van kleine en grotere natuurgebieden en lijnvormige verbindingen. Deze grote operatie die in 2018 zijn beslag moet krijgen leidt tot een forse transformatie in het landelijk gebied: landbouwgrond wordt uit productie genomen en natuurlijke processen krijgen daar een kans. De idee dat de natuur actief kan worden ontwikkeld was vanaf het begin een verlossing voor ecologen maar een uiterst controversieel onderwerp voor cultuurhistorici. Het Nederlandse cultuurlandschap vertelt een intrigerend verhaal over de wijze waarop gedurende lange tijd een rurale topografie, tegen de natuurlijke beperkingen in kon worden opgebouwd. In één klap reconstrueren van de pre agrarische situatie verhoudt zich slecht tot een geschiedenis van 10 eeuwen gedifferentieerd inpolderen, aandijken en ontginnen. Deze spanning komt prachtig tot uiting in het ruimtelijk ontwerp van veel natuurprojecten. Ik toon u vier verschille nde benaderingen. De meest drastische inkadering (of misschien is onderwerping een beter woord) van het ecologische programma door de cultuurhistorie wordt bepleit door de nieuw opgerichte Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Met de actie Nederland weer mooi die in korte tijd een enorme schare steunbetuigingen heeft losgemaakt, zet de vereniging in op integraal herstel van het agrarisch cultuurlandschap zoals dat kan worden herleid uit topografische kaarten van rond Prince Charles goes rural, zou je kunnen zeggen. Het tweede voorbeeld zou daar een uitwerking van kunnen zijn, maar dan zonder de rechtgetrokken beek aan de rechterzijde van de foto. U ziet het beekdal van de Beerze in Midden-Brabant, waar de natuurontwikkelingsopgave op inrichtingsniveau is vertaald naar het opnieuw

9 uitgraven van de oude meanders van de beek. De ruilverkavelingsbeek rechts blijft zo te zien een centrale waterafvoerende functie houden, de meanders symboliseren de landschappelijke investering en vooruitgang. Historische verwarring ligt op de loer, want in welke volgorde is dit ensemble nu eigenlijk tot stand gekomen? En wat is de betekenis van het versneden oude beektraject tegen de achtergrond van de overigens volledig gewijzigde hydrologische situatie? Maar ook in deze categorie kan het nog gekker. In Twente wordt hard gewerkt aan en project dat De Doorbraak is gedoopt en dat is ontworpen om het schone water van beeksysteem 1 direct in contact te brengen met eveneens schone beeksysteem 3, zonder het vervuilde water van beeksysteem 2te hoeven raken. Over een traject van enige kilometers waar nooit een beek heeft gestroomd, laat staan een beekdal heeft gelegen, wordt iets wat doet denken aan een nieuw beeksysteem uitgegraven. U ziet op de luchtfoto rechtsonder de aanleiding voor deze inrichting: de oorspronkelijke rechte watergang die helemaal linksboven contact maakt met de natuurlijke beek. De inrichting van het nieuwe verbindingsstuk vertoont alle kenmerken van een ecologisch programma van eisen (snel en langzaam stromend en stilstaand water, kikkerpoelen, paaiplaatsen, meestromende nevengeulen en afwisselend voedselrijke en voedselarme delen) dat onbewerkt in de topografie is afgedrukt. Het fenomeen beekdal functioneert in het kader van dit ontwerp als een natuurontwikkelingstype dat uit zijn context kan worden gesneden en elders kan worden geïmplanteerd; net zoals we dat zagen bij Leliënhuyze. Het cultuurlandschap als catalogus van historische beelden die geheel naar de voorkeur van de opdrachtgever en de ontwerper kunnen worden toegepast. Het vierde en laatste voorbeeld is het plan dat adviesbureau Vista maakte voor de natuurontwikkeling van de voormalige zanderij Craijlo bij Hilversum. Voortbouwend op de geschiedenis van het ontzanden bepaalden de landschapsarchitecten eerst een samengestelde matrixvormige legenda van vier ontwateringsdiepten x drie natuurbeheersregimes en componeerden daar vervolgens een plattegrond bij. De kwaliteit van dit ontwerp in cultuurhistorisch opzicht is gelegen in de beslissing om de motieven voor de inrichting op een hoger abstractieniveau te zoeken. Niet de historische vorm maar de historische werking van de plek bood meer dan voldoende aangrijpingspunten voor nieuwe natuur. Dat die een rechthoekige layout heeft gekregen is vooralsnog slechts bijzaak. Wat de bespreking van de nieuwe kastelen en de nieuwe natuurgebieden laat zien is dat, onafhankelijk van de aard van de ruimtelijke ingreep, de dialoog van de ontwerpers met de geschiedenis tot vergelijkbare termen en benaderingen kan worden herleid. En juist daar gaat mijn belangstelling naar uit. Welke historische vragen, dilemma s, uitdagingen omgeven het ruimtelijk ontwerp in algemene zin?

10 Ontwerpers hebben in hun bewerking van de geschiedenis niet één maar minstens een tweeledige opgave te klaren: ik vat ze samen met de uitdaging van de gebiedgeschiedenis en de uitdaging van de repertoiregeschiedenis, cultuurhistorie met een kleine c en met een grote C, zo u wilt. Ten eerste zal in en door elk ruimtelijk ontwerp de historische eigenschappen van de locatie of het gebied in kwestie worden geïnterpreteerd en beoordeeld en in verhevigde of afgezwakte vorm opnieuw in roulatie worden gebracht. Er zijn ontelbaar veel manieren waarop de kennis over de ontwikkelingsgang van een gebied kan worden bewerkt en geactiveerd. Ik noem u twee bijdragen vanuit de architectuurtheorie die expliciet op deze probleemstelling ingaan. Christian Norberg -Schulz lanceerde in 1980 zijn beroemde boek Genius Loci, Towards a Phenomenology of Space waarin hij pleitte voor een correctie op de Moderne Beweging in de architectuur en de stedebouw. Hij schreef geen architectonische recepten voor, maar reikte, op basis van uitgebreid veldonderzoek, een idioom aan waarmee het gesprek over contextuele architectuur kon worden gevoerd. Het interessante van Norberg-Schulz benadering is de herintroductie van de regionale geschiedenis als ontwerpfactor. Het kwetsbare in de redenering is het belang dat wordt toegekend aan de architectonische intuïtie. Architectuurhistorici Tzonis en Lefaivre beschrijven in een aantal boeken en artikelen hun fascinatie voor een architectuur waarin een expliciete relatie met de identiteit van de regio wordt nagestreefd. Zij noemen die architectuur Kritisch Regionalisme as a bottom-up approach to design, that recognizes the value of the identity of a physical, social and cultural situation, rather than mindlessly imposing narcissistic formulas from the top down. 15 Belvedere is niet noodzakelijkerwijs regionaal van schaal en evenmin existentieel kritisch. Maar de beoogde intensivering van de uitwisseling tussen historisch-geografen en ruimtelijk ontwerpers brengt het perspectief van regionalistische planvorming (al of niet kritisch) nadrukkelijk dichtbij. Als dat perspectief niet alleen ontwerpers maar ook cultuurhistorici en archeologen interesseert heeft dat belangrijke implicaties voor hun werk. Het belangrijkste gevolg voor de wijze waarop historici hun onderzoeksobject zouden moeten ontsluiten is de notie van geschiedenis als onvoltooid verleden tijd, een open geschiedschrijving die mogelijkheden en kansen blootlegt. Ten tweede zal elke ontwerper met zijn plan impliciet of expliciet een reactie geven op of gebruik maken van het stilistische repertoire dat eerder en /of elders door vakgenoten is ingezet. Ontwerpers hebben de neiging hun werk te beschouwen als het ontwikkelen van unica. Maar dat is relatief. Na het samenstellen van zijn boek over de geschiedenis van landschapsarchitectuur schrijft Geoffrey Jellicoe in de inleiding: However new the circumstances may be, it is virtually impossible to create a work without antecedents. All design therefore derives from impressions from the past, conscious or

11 unconscious. 16 Als iets de hedendaagse ontwerppraktijk typeert dan is het wel pluriformiteit. De eerder getoonde voorbeelden illustreren dat. Er lijkt geen enkele basis te bestaan voor gezamenlijkheid, voor architectonische spelregels, recepten, canoniek. Stilistische overwegingen en motieven zijn de laatste decennia sterk geïndividualiseerd. De verdieping en uitbreiding van het persoonlijke of bureau-oeuvre is koersbepalend en doorslaggevend. We leven in een waarlijk neo-eclecticistische tijd. De architectuurgeschiedenis wordt gebruikt als een stilistisch reservoir waaruit je vrij kunt kiezen, niet als een dialectisch proces van opeenvolgende formele overtuigingen. Taverne verzucht in Blauwe Kamer van juni dit jaar: Architecten hebben een meerderwaardigheidscomplex tegenover de architectuurgeschiedenis. In Delft (en ik neem aan dat hij daarmee mijn faculteit Bouwkunde bedoelt) gaat het niet om architectuurgeschiedenis maar om architectengeschiedenis. De lange culturele lijnen en thema s blijven onderbelicht en er ontstaat een fatale scheiding tussen geschiedenis en ontwerp. 17 Ik wil proberen de contouren te schetsen van een benaderingswijze die in mijn ogen voorziet in de bedoeling van Belvedere. Doel is het overbruggen van de kloof tussen historisch onderzoek en ruimtelijk ontwerp. Vanwege mijn eigen achtergrond formuleer ik vanuit de invalshoek van de planvorming. Ik stel vast dat ontwerpers huiverig zijn voor hermetisch gesloten historische voorschriften. De diep ingesleten gewoonte in de praktijk van stad en landschapsontwikkeling om historisch onderzoek te laten uitmonden in historische -waardetoekenning en in de direct daarop volgende receptuur ter bescherming van die waarden, staat haaks op het streven naar waardevermeerdering dat elke ontwerper pretendeert te bereiken. Er bestaat spanning tussen de historisch-geografische preoccupatie met oude, zeldzame en gave fenomenen enerzijds en de intrinsieke ambitie van ontwerpers om altijd maar weer de geschiedenis te overtreffen. Mijn hypothese is dat het mogelijk moet zijn in welke ruimtelijke situatie dan ook historisch besef en ruimtelijk ontwerp tot convergentie te brengen. Het primaat ligt dan noch bij het retrospectief van historici, noch bij het prospectief van de ontwerpers, maar bij het plan zelf als enige vaste punt in de exploratie van historisch feitenmateriaal en toekomstgerichte scenario s. Gedurende het maken van een ruimtelijk ontwerp komen noties van verleden en toekomst van een gebied of een gebouw bij elkaar, omdat ze in mijn ideale model zonder elkaar helemaal niets betekenen. Alleen het plan, als getekend resultaat van ruimtelijke keuzes, geeft in een soort Nietzscheaans NU - uitsluitsel over de waarde die aan eigenschappen van het gebouw of gebied kunnen worden toegekend. Omdat het geen zin heeft waarde aan een object of een structuur toe te kennen zonder dat je weet wat er mee moet gebeuren en omdat het geen zin heeft virtuoos te zijn zonder historische verankering, is de enige raadgever het historisch geïnspireerde ontwerpproces zelf. Centrale begrippen voor een vruchtbare dialoog tussen conservering en progressie zijn volgens mij historische toekomstwaarde en erfgoedontwikkeling. Dat betekent nogal wat voor de aard van de

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Nieuw Nederland wordt ouder

Nieuw Nederland wordt ouder over cultuurhistorie en ruimtelijke ordening Peter Dauvellier / Den Haag 11 aug 1997 Tijdsbesef We zijn omringd door verleden, door overblijfselen, door herinneringen. Wat kunnen we met die informatie

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong (3017486) Universiteit Utrecht /

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Nieuw pand, nieuw elan

Nieuw pand, nieuw elan Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle actuele HR ontwikkelingen? Meldt u zich dan nu aan voor de CBE nieuwsbrief op www.cbe.nl CBE GROUP HERENGRACHT 250 1016 BV AMSTERDAM TEL +31 (0)20 5217400 FAX

Nadere informatie

Elk dorp zijn eigen kleur

Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Epiloog bij de tentoonstelling en debattenreeks Rafels, randen en routes over de herkenbaarheid en kracht van het Overijsselse dorpsgezicht. AtelierOverijssel,

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

SAMENVATING. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers:

SAMENVATING. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers: T T T T6459 Ü Ü SAMENVATING 2015ishetJarvandeMijnen.Devormaligemijnstrekvan Nederlandorganisert enthemajaroverharherkomst,metvor inwonersenbezoekers enbredprogramma anactiviteitenen lange-termijnprogramma's.

Nadere informatie

Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek

Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek Naar een gereedschapskist voor constructieve ethiek Volkert Beekman Cor van der Weele Projectcode 62581 Augustus 2004 Rapport 7.04.10 LEI, Den Haag Het LEI beweegt zich op een breed terrein van onderzoek

Nadere informatie

Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling

<Belvedere.nu> Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling BELVEDERE Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 9 Belvedere Thema s Argumenten 13 17 97 Nu Initiatief en beweging Feiten en waarden Verbeelding

Nadere informatie

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 112 stad en land in een nieuwe geografie Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry

Nadere informatie

Help mij het zelf te doen

Help mij het zelf te doen Help mij het zelf te doen Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap Auteur(s) Radboud Engbersen (Platform31), Peter Rensen (Movisie) Datum Utrecht / Den Haag, november 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Een pact van het hart Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Het succes van Operatie Hartslag is zowel nationaal als internationaal niet onopgemerkt gebleven.

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

BESTUREN ONDER DRUK. Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland. Jaap de Heer, Myrte Berendse,

BESTUREN ONDER DRUK. Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland. Jaap de Heer, Myrte Berendse, BESTUREN ONDER DRUK BESTUREN ONDER DRUK Bestuurscultuur en infrastructurele besluitvorming in Nederland Jaap de Heer, Myrte Berendse, Hanneke Duijnhoven en Sander Merkus Rozenberg Publishers Jaap de Heer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Cultureel erfgoed op waarde geschat

Cultureel erfgoed op waarde geschat Cultureel erfgoed op waarde geschat Economische waardering, verevening en erfgoedbeleid Cultureel erfgoed op waarde geschat Economische waardering, verevening en erfgoedbeleid Redactie Simon van Dommelen

Nadere informatie

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010

Rob. Vertrouwen op democratie. Februari 2010 Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Vertrouwen op democratie Februari 2010 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en het parlement. De Rob is ingesteld bij

Nadere informatie

De Boom en het Rizoom

De Boom en het Rizoom De Boom en het Rizoom Overheidssturing in een Netwerksamenleving Dit Essay is geschreven door: dr. M. van der Steen drs. R. Peeters prof. dr. M. van Twist Inhoud Samenvatting: sturen in een netwerk, zoeken

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Monique Leygraaf Monique Leygraaf Kritisch burgerschapsonderwijs als bijdrage aan Social Justice 1 In verkorte vorm

Nadere informatie