EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXPO 58. Uw veiligheid staat op nr. 1. Nieuwbouw station Charleroi in de steigers"

Transcriptie

1 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-DE MEYER / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-DEMEYER juni - juin 2008 TIPS VOOR VEILIG EN MOOI WERKEN TUYAUX POUR BIEN TRAVAILLER EN TOUTE SECURITE EXPO 58 Réalisations - Realisaties 2007, een overzicht / un aperçu Nieuwbouw station Charleroi in de steigers Uw veiligheid staat op nr. 1

2 INHOUD / SOMMAIRE Voorwoord / Avant-propos 2 CEI-De Meyer zet Merchtem op stelten! 4 CEI-De Meyer met les échassiers de Merchtem en émoi! 5 Industrie in de Gentse haven, Arcelor-Mittal op kop! 6 L industrie dans le port de Gand, Arcelor-Mittal en tête! 9 Opleiding en kwaliteit Formation et qualité 10 Hoe je eenvoudig beveiligen Comment se protéger facilement 12 Immo bam 12 Realisaties Réalisations 2007: Infra & Industrie 14 Realisaties Réalisations 2007: Gebouwen - Bâtiments 16 EXPO Evenementen Evénements 20 Welkom aan boord/ Bienvenue à bord Felicitaties / Félicitations 22 Redactie - Rédaction: Danny Standaert Met dank aan - Avec nos remerciements à Dirk De Vilder, Carla Driege, Roseline Mélardy, Cécile Otlet, Wim Straetmans, Piet Timmerman, Karin Vandeput, personeeldienst/service personnel Verantw. uitgever - Editeur responsable: Marc Peeters Foto s - Photos: s.a. CEI-De Meyer n.v. / Dries Van den Brande / ArcelorMittal Druk - Impression: Drukkerij Verspecht - Londerzeel Periodieke uitgave van CEI-De Meyer nv / juni 2008 Périodique d information de CEI-De Meyer sa / juin 2008 Voorwoord Zoals afgesproken verschijnt het tweede exemplaar van ons semestrieel bedrijfskrantje Etalage op het moment waarop wij met zijn allen van een welverdiende vakantie gaan genieten. Vakantie is vooreerst een moment om met familie en/of vrienden te ontspannen en uit te rusten. Het is ook een moment om even stil te staan bij wat wij samen tijdens de afgelopen periode hebben gepresteerd. Onze aandeelhouder Koninklijke BAM Groep heeft afgelopen boekjaar uitstekende resultaten neergezet. De nettowinst bedroeg 345 mio bij een omzet van circa 9 mia en het jaar werd afgesloten met een orderportefeuille van 13,8 mia. Voor CEI-De Meyer was 2007 een jaar van hoge werkdruk, verandering en groei. Het jaar werd afgesloten met een totale omzet van 167,3 mio, een winst vóór belastingen van 0,15 mio en een orderportefeuille van 381,2 mio. Alhoewel dit resultaat aanzienlijk beter was dan in het fusiejaar 2006, verwacht onze aandeelhouder terecht een aanzienlijke winstverbetering voor 2008, alsook een verdere verbetering van de frequentiegraad (Fg) van onze arbeidsongevallen. Dit is de opdracht die wij met zijn allen moeten waar maken. Zoals u allen weet, is onze doelstelling inzake veiligheid een Fg lager dan 25, waarbij enkel de uren van onze projectgebonden medewerkers in rekening worden gebracht. Einde mei haalden wij onze target niet, maar juni werd met één arbeidsongeval afgesloten met een Fg van 23. De ervaring van de vorige jaren leert ons echter dat wij na de vakantie steeds geconfronteerd worden met een stijging van onze arbeidsongevallen. Daarom vraag ik dan ook van u van bij de eerste werkdag een extra inspanning te doen en er steeds voor te zorgen dat onze werken zodanig worden uitgevoerd dat elke vorm van persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid wordt voorkomen. Enkel met deze instelling zullen wij het vooropgestelde doel bereiken. Om onze financiële doelstellingen te realiseren moeten wij niet alleen een voldoende orderportefeuille hebben, maar ook onze werken tijdig en kwaliteitsvol uitvoeren. Wat onze orderportefeuille betreft is deze sedert januari aanzienlijk toegenomen. Zo mochten wij o.a. de bestelling ontvangen voor de Josaphat-spoortunnel (in THV), het kantorencomplex Stephenson Plaza (voor U-place), het Churchilldok en de Verrebroekkaaimuur te Antwerpen, het seinhuis te Gent, de parking voor het complex De Mouterij te Aalst, de 5 stopplaatsen en 2 stations op de lijn 36 Brussel-Leuven, de aansluiting van de E19 met het station van Mechelen, de gebouwen horende bij de elektriciteitscentrale voor Siemens te Zelzate en tenslotte de projecten Hanzepark en Sohie. Wat planning en kwaliteit betreft - waar wij zeker in de gebouwen-afdeling dikwijls afhankelijk zijn van onze onderaannemers - is er nog ruimte voor verbetering. Als markante gebeurtenissen noteren wij voor de eerste jaarhelft : Het lanceren van de brug van Vroenhoven; Het glijden van de ruim 80 m hoge toren voor Siemens te Zelzate; Aanvang van de werken aan het Hanzepark te Brugge en dit in eigen ontwikkeling (THV Immo BAM-ING RED); Het indienen van de Best and Final Offer voor het PPS-project Liefkenshoekspoortunnel; De openstelling van onze nieuwe website. Tot slot wil ik nog even stil staan bij het belangrijkste kapitaal van onze onderneming: onze medewerkers.

3 Sedert 1 januari is ons personeelsbestand gestegen met 23 nieuwe medewerkers (arbeiders en bedienden), die ik hierbij van harte welkom heet. Ik dank allen arbeiders en bedienden voor wat er deze eerste zes maanden reeds werd gepresteerd en wens allen een zonnige en rustgevende vakantie. Avant-propos Comme convenu, voici le deuxième exemplaire de notre journal d entreprise Etalage qui paraît au moment où nous prenons tous des vacances bien méritées. Les vacances sont avant tout un moment de détente et de repos en famille et/ou entre amis. C est également le moment de revenir un instant sur ce que nous avons réalisé ensemble pendant la période écoulée. Notre actionnaire, Koninklijke BAM Groep, a réalisé d excellents résultats en Le bénéfice net s élevait à 345 mio pour un chiffre d affaires d environ 9 mia et l année s est clôturée par un carnet de commandes de 13,8 mia. Pour CEI-De Meyer, 2007 a été l année du changement et de la croissance, mais également l année d une charge de travail importante. L année s est clôturée sur un chiffre d affaires total de 167,3 mio, un bénéfice avant impôts de 0,15 mio et un carnet de commandes de 381,2 mio. Bien que ce résultat soit nettement meilleur que celui de l année de la fusion, notre actionnaire attend, à juste titre, une amélioration considérable du bénéfice pour 2008, ainsi qu une amélioration du taux de fréquence (Fg) des accidents du travail. Voilà la mission qui nous incombe à tous. Comme vous le savez, notre objectif dans le domaine de la sécurité est un taux de fréquence inférieur à 25, en ne prenant en considération que les heures de nos collaborateurs affectés aux projets. A fin mai nous n avons pas atteint cet objectif. Toutefois, le mois de juin pendant lequel nous n avons eu à déplorer qu un seul accident sera clôturé avec un taux de fréquence de 23. Etant donné le fait que dans le passé, nous avons toujours été confrontés à une augmentation des accidents du travail après les congés annuels, je demande à chacun d entre vous de faire un effort important dès le premier jour de travail et de veiller à ce que nos travaux soient exécutés de façon à ne pas causer de dommage corporel et à ne pas nuire à la santé d autrui. C est seulement dans cet état d esprit que nous atteindrons notre objectif. Afin de réaliser nos objectifs financiers, nous devons non seulement disposer d un carnet de commandes suffisant, mais également réaliser des projets de qualité, achevés dans les délais. En ce qui concerne notre carnet de commandes, il a connu une évolution considérable depuis janvier. Ainsi, nous avons entre autres obtenu les commandes suivantes : le tunnel ferroviaire Josaphat (en SM), le complexe de bureaux Stephenson Plaza (pour U-Place), le Churchilldok et le mur de quai du Verrebroek à Anvers, le postes d aiguillage à Gand, le parking pour le complexe De Mouterij, les 5 arrêts et 2 gares de la ligne 36 Bruxelles-Louvain, la jonction entre la E19 et la gare de Malines, les bâtiments pour la centrale électrique pour Siemens à Zelzate et finalement les projets Hanzepark et Sohie. P. Depreter Vertegenwoordiger Depher bvba Bestuurder directeur-generaal En ce qui concerne le planning et la qualité de nos travaux de bâtiment, où nous sommes bien souvent tributaires de nos sous-traitants, il y a certes matière à amélioration. Les événements marquants de ce premier semestre de l année sont: Le lancement du pont à Vroenhoven; Le glissage d une tour de plus de 80 m pour Siemens à Zelzate; Le début des travaux du projet Hanzepark à Bruges dont nous réalisons également la promotion (SM Immo BAM ING RED); L introduction du Best and Final Offer pour le projet PPP Liefkenshoektunnel; L ouverture de notre nouveau site web. Pour conclure, un mot concernant le capital principal de notre société: nos collaborateurs. Depuis le 1er janvier 2008, nous avons accueilli 23 nouveaux collaborateurs (ouvriers et employés) à qui je souhaite la bienvenue. Je tiens à vous remercier tous ouvriers et employés pour votre dévouement pendant ce premier semestre et vous souhaite des vacances ensoleillées et reposantes. P. Depreter Représentant Depher sprl Administrateur directeur général 3

4 Merchtem Rusthuis - Maison de repos CEI-De Meyer zet Merchtem op stelten! 4 Het gaat er aardig aan toe in de Merchtemse gemeentekern. CEI De Meyer is er neergestreken om twee oude dames deels te renoveren, deels af te breken en van een nieuwbouw te voorzien. Het betreft het Sint-Donatusinstituut en het Rusthuis Burgemeester J. Van Ginderachter. De werken aan het rusthuis zijn het meest ingrijpend, in verschillende fasen worden bestaande vleugels afgebroken en komen er nieuwe in de plaats. De nieuwe vleugels zijn dermate geconcepieerd aan de huidige behoeften van een modern rust- en verzorgingstehuis. Elke gang kan men beschouwen als een dorpstraat waar kamerburen elkaar kunnen ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimten. Van de in totaal 92 in aanbouw zijnde kamers werden er inmiddels al aardig wat in gebruik genomen tot grote tevredenheid van de bewoners. Elke kamer is voorzien van een mooie woon- en slaapplaats en een ruime badkamer die uiteraard voldoet aan de huidige behoeften. Vanuit de kamer hebben de residenten toegang naar een mooi balkonnetje die uitzicht biedt op de prachtige tuin en het nabijgelegen park waarnaast reeds 48 serviceflats werden opgetrokken. Het complex wordt ook voorzien van een eigentijdse cafetaria, een nieuwe keuken (reeds in gebruik) en een statig entree waarbij een imposante luifel zal rusten op een kunstwerk die, hoe kan het ook anders zal bestaan uit Merchtemse stelten. Voor projectleider Rudy Van Laecken en werfleider Bart Carion is de dagelijkse coördinatietaak, in nauw St. Donatusinstituut overleg met het team van architect Eric Biesemans, het studiebureau Artex bvba en het studiebureau technieken RCR Studiebureau cvba een zware opdracht om alle werken in goede banen te leiden tot voldoening van de bouwheer, het Merchtemse OCMW. Eens alle werken achter de rug zijn zal het nieuw rust-en verzorgingstehuis stralen in een oase van rust... maar vóór het zover is zal het april 2009 moeten zijn. Onze Merchtemse trip vervolgen we van oud naar jong... waar we stoten op de wirwar van gebouwen waaruit het Sint-Donatusinstituut bestaat. Geprankt tussen privé-eigendommen vinden we een onderwijsinstelling met secundaire leergangen voor jongens en meisjes in de leeftijdsgroep jaar. Van de oude refter is niets meer te merken, op deze plaats is inmiddels een nieuwbouw verschenen bestaande uit 4 klaslokalen die functioneel doch sober werden ingericht. De oude nog resterende gebouwen zullen deels behouden, deels afgebroken worden en nieuwe bestemmingen krijgen, ondermeer met een leraarskamer, een secretariaat en klaslokalen. De realisatie van deze ingrijpende werken is niet van de poes, de mogelijkheden om bouwmaterialen aan te voeren is minimaal en de stockageruimte van de materialen is zeer beperkt èn hierbij dient ook rekening gehouden worden met de onmogelijkheid om het passend materieel in te zetten, met name is de inplanting van een torenkraan onmogelijk. Gelukkig kan CEI-De Meyer altijd iets mèèr bieden en hebben we met projectleider Rudy Van Laecken en werfleider Tim Herweyers dè mannen op de juiste plaats om deze technisch moeilijke werken succesrijk te verwezenlijken! Nu genieten de leerlingen van een deugddoende vakantie, straks volgt het schooljaar en bij de start van het schooljaar 2009, we schrijven september 2009 moet het Sint-Donatusinstituut in een volledig nieuw kleedje gestoken zijn.

5 CEI-De Meyer met les échassiers de Merchtem en émoi! Les choses bougent dans le centre de la commune de Merchtem. CEI-De Meyer s y est installée pour rénover partiellement deux «vieilles dames», les démolir en partie et ériger une nouvelle construction. Il s agit du Sint-Donatusinstituut et de la maison de repos «Burgemeester J. Van Ginderachter». Les travaux touchant la maison de repos sont les plus conséquents. En plusieurs phases, des ailes existantes sont démolies et remplacées par de nouvelles ailes. Ces nouvelles ailes sont conçues de manière à répondre aux besoins actuels d une maison de repos et de soins moderne. Chaque couloir peut être vu comme une rue de village où les «voisins de chambre» peuvent se rencontrer dans les espaces communs. Sur un total de 92 chambres en construction, un grand nombre a entre-temps déjà été mis en service, à la grande satisfaction des occupants. Chaque chambre est dotée d un beau coin séjour et chambre à coucher et d une salle de bains spacieuse qui répond bien sûr aux besoins actuels. Depuis la chambre, les résidents ont accès à un joli petit balcon qui offre une belle vue sur le magnifique jardin et le parc voisin à côté duquel 48 «serviceflats» ont déjà été construits. Le complexe dispose aussi d une cafétéria contemporaine, d une nouvelle cuisine (déjà en service) et d une vaste entrée où une imposante marquise repose sur un ouvrage d art réalisé comment pourrait-il en être autrement? - en pierres de Merchtem. La coordination et la bonne réalisation d un projet représentent une lourde tâche pour le chef de projet Rudy Van Laeken et le chef de chantier Bart Carion. La coordination se fait en étroite concertation avec l architecte Eric Biesemans, le bureau d études Artex bvba et le bureau d études Technieken RCR cvba sous le regard critique, mais approbateur du client, le CPAS de Merchtem. Une fois tous les travaux achevés, la nouvelle maison de repos et de soins trônera dans une oasis de tranquillité mais pour cela, nous devrons attendre avril Nous poursuivons notre voyage dans Merchtem et passons de l ancien au nouveau tout en nous heurtant à l enchevêtrement de bâtiments dont se compose le Sint-Donatusinstituut. Coincé entre des propriétés privées, nous trouvons un établissement scolaire pour l enseignement secondaire mixte destiné aux élèves de 12 à 18 ans. L ancien réfectoire a disparu et a entre-temps été remplacé par une nouvelle construction composée de 4 classes qui ont été aménagées sobrement, mais de manière fonctionnelle. Les anciens bâtiments encore restants seront en partie conservés et en partie démolis et recevront de nouvelles affectations, avec notamment une salle des professeurs, un secrétariat et des classes. La réalisation de ces importants travaux n est pas une mince affaire, les possibilités d acheminer les matériaux de construction et l espace de stockage des matériaux sont très restreints. Il doit également être tenu compte de l impossibilité d utiliser le matériel adéquat il a notamment été impossible d installer une grue fixe. Heureusement, CEI-De Meyer a toujours quelque chose en plus à offrir et nous disposons, avec le chef de projet Rudy Van Laeken, le conducteur de chantier Bart Carion et le technicien de chantier Tim Herweyers, des «right men at the right place» pour réaliser avec succès ces travaux techniquement difficiles! Maintenant, les élèves profitent de vacances bien méritées. Mais l année scolaire est proche et au début de l année scolaire 2009, soit en septembre, le Sint-Donatusinstituut devra avoir revêtu son tout nouvel habit. 5

6 Industrie in de Verzinkingslijn Sidgal 2 en 3 Ligne de galvanisation Sidgal 2 et 3 Het Gentse havengebied onderging de afgelopen decennia omvangrijke wijzigingen. Naast de bouw van nieuwe dokken (waaronder het Kluizendok) werden nieuwe industriesites aangelegd waarop nieuwe bedrijven zich kwamen vestigen en waarbij bestaande fabrieken en industriële planten werden uitgebreid. Koploper hierbij is beslist de staalreus Arcelor-Mittal, beter gekend onder de naam Sidmar. CEI-De Meyer nv in haar huidige vorm en CEI en De Meyer in haar vroegere vorm is bij de expansie van Arcelor-Mittal niet afwezig gebleven, integendeel... Wat ooit een bosrijke omgeving was van ruim 850ha is heden ten dage het dorp Sidmar geworden want een groot dorp mag deze site wel genoemd worden als men weet dat de Sidmarsite alleen al over ruim 80km wegen beschikt, een eigen brandweerdienst, een eigen milieudienst en een medische dienst, inclusief dokters, verpleegkundigen en ziekenwagens. Geen overbodige luxe in een fabriek waar bedienden en arbeiders de dagelijkse bevolking uitmaken, meer... dagelijks komen er nog eens ruim 1000 arbeiders van neven- en onderaannemers bij om er werken uit te voeren. Alles begon in het jaar 1963 toen de Waalse staalreus Sidmar zich als eerste staalfabriek in Vlaanderen kwam vestigen, met name tussen Gent en Zelzate, langs de huidige J.F. Kennedybaan. Prompt werd een Tijdelijke Handelsvereniging - bestaande uit LL&N De Meyer, Blaton en Bâtiments et Ponts opgericht voor de realisatie van de koudwalserij, de staal- fabriek en later, in 1972 de cokesfabriek. Eerst werd aangevangen met de ontginning van de bossen en de afbraak van 5 boerderijen die zich situeerden aan de rand van de site. Eén boerderijtje is er tot op vandaag blijven staan en huisvest er de enige boswachter (87 jaar!) die Arcelor-Mittal tot op vandaag in dienst heeft. Sidmar mocht dan wel een terrein ter beschikking hebben voor haar fabriek, een kantoorgebouw daarentegen was er nog niet... geen probleem dacht men toen en men liet het schip de Prins Boudewijn aanmeren aan de oever van het kanaal Gent-Terneuzen tegenover de fabrieksite. De toenmalige directie en haar bedienden hielden er jarenlang kantoor! Ook de arbeiders die de Tijdelijke Handelsvereniging had aangeworven kregen onderdak. De ruim 400 arbeiders van Italiaanse, Turkse en Franse origine verbleven op de werf in de daartoe opgerichte woon- en slaapvertrekken die de welluidende naam PANDOROSA kreeg toegewezen. Alle 6 Verzinkingslijn Sidgal 2 en 3 (aanvang montage van de staalconstructies) Ligne de galvanisation Sidgal 2 et 3 (début du montage des constructions métalliques)

7 Gentse haven, Arcelor-Mittal op kop! noodzakelijke levensvoorzieningen werd hen door de Tijdelijke Vereniging ter beschikking gesteld inclusief de dagelijkse maaltijden die door traiteur De maagd van Gent (de voorloper van het huidige Restaurant Den Hof te Zelzate) werd verzorgd. CEI De Meyer en met name het vroeger LL& N De Meyer is er sinds de oprichting van Sidmar onafgebroken aanwezig gebleven. Diverse nieuwe projecten volgden elkaar in de loop der jaren op, een kleine opsomming van grote projecten: - de beitserij 3 (De Meyer in combinatie met Democo) - Galtec, de eerste galvanisatielijn (De Meyer) - Sidgal 2 en 3, galvanisatielijnen (De Meyer in combinatie met CEI en Franki) - Kontinugieterij 1 (in combinatie met Franki) - Kontinugieterij 2 (in combinatie met CEI en Franki) - Refacties hoogovens A en B (CEI) Dé persoon die er van bij het eerste uur bij was is projectleider Jean Van Assel. Bijna onafgebroken heeft hij zijn carrière doorgebracht in en rond de Sidmarsite. Vanuit zijn permanent kantoor - bijgenaamd de boerderij - volgde hij dag na dag de werkzaamheden bij Sidmar op. Maar niet enkel bij Sidmar... in de wijde omgeving waren er nog bedrijven actief en werd beroep gedaan op aannemer De Meyer. Zo werden er in 1965 werken uitgevoerd bij Air Products, in 1966 werd het waterspaarbekken in Kluizen gerealiseerd, in 1972 de eerste 7 silo s bij Eurosilo en werden industriële werken uitgevoerd bij Ghent Coal, Kuhlmann (het huidig Nilefos), VFT Zelzate (het eerder Rutgers) en het chemisch bedrijf Sadaci. Vermeldenswaard is ook de betrokkenheid van De Meyer bij de bouw van de tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen te Zelzate die een aanvang nam in Tot op vandaag voert CEI-De Meyer dagelijks werken uit op de terreinen van Arcelor-Mittal. Deze opdrachten zijn soms Het werfteam electriciteitcentrale Siemens, van links naar rechts herkennen we: Mathias Craeymeersch, Andy Cornelissen, Hendrik Nijland, Koen Eysscher, Rudy De Cock (MBG), Emiel Rasschaert (MBG), Frank De Smedt en Aphrodite Van Steelant (MBG). klein te noemen, soms ook vrij omvangrijk. Met gemiddeld 25 arbeiders per dag werkzaam op de Sidmarsite kan CEI-De Meyer zich de naam huisaannemer van Sidmar toebedelen. Recent werd aangevangen met de bouw van de electriciteitcentrale, eveneens gelegen op terrein toebehorend aan Arcelor-Mittal. Deze electriciteitcentrale zal de nodige stroom leveren bij... jawel Arcelor-Mittal. Deze laatste zal dan weer de nodige brandstof leveren aan de electriciteitcentrale, met name het hoogoven- en convectorgas wordt door ondergrondse leidingen naar de centrale getransporteerd. De funderingsvoeten voor deze leidingen worden eveneens uitgevoerd door... jawel CEI-De Meyer! Voor de bouw van de electriciteitscentrale werd een combinatie opgericht met MBG. In ons volgend nummer van Etalage komen we hier uitgebreider op terug. De afgelopen 45 jaar is CEI-De Meyer onlosmakelijk verbonden gebleven aan het Gentse Havengebied, inzonderheid aan Arcelor-Mittal waar wij ruim de helft van haar fabrieksconstructies voor rekening mochten nemen. CEI-De Meyer kijkt hoopvol uit naar de komende jaren want Arcelor-Mittal denkt aan de bouw van een derde hoogoven... Cokesfabriek: kolenbunker nr. 12, gebouwd in prefab Usine de coke, bunker à charbon n 12, construit en préfabriqué 7

8 Jean JAN Van Assel In 1963 kwam Jan Van Assel als technisch bediende in dienst bij het toenmalig LL&N De Meyer (nu CEI-De Meyer). Hij werd ingelijfd bij de THV LL&N De Meyer Blaton Bâtiments & Ponts, gevestigd op de Sidmarsite. Jan werkte 45 jaar onafgebroken bij CEI-De Meyer waarvan 39 jaar op Sidmarprojecten. Door de jaren heen werkte Jan zich op tot projectleider. Met langzame pas zal Jan ons dit jaar uitwuiven want zijn pensioen wenkt. Het managementgebeuren draagt Jan over op zijn zoon Geert die voortaan de hoogovenfakkel brandend zal houden! Bedankt Jan, geniet nu maar een beetje en vergeet Sporting Lokeren niet want ook daar kunnen ze jou niet missen! 8 En 1963, Jan Van Assel a été engagé en qualité d employé technique au sein de l ancienne LL&N De Meyer (aujourd hui CEI-De Meyer). Il a été intégré dans la THV LL&N De Meyer Blaton Bâtiments & Ponts, établie sur le site de Sidmar. Jan a travaillé pendant 45 ans sans interruption chez CEI-De Meyer, dont 39 ans sur des projets Sidmar. Au fil des ans, Jan a évolué pour devenir chef de projet. Cette année, Jan va doucement réduire la pression, car sa pension approche. Jan passera le flambeau à son fils Geert, qui aura charge désormais de garder allumée la flamme du haut-fourneau! Merci Jan, profite donc de la vie et n oublie pas le Sporting Lokeren, car tu leur manquerais à eux aussi!

9 L industrie dans le port de Gand, Arcelor-Mittal en tête! Cette dernière décennie, la zone portuaire de Gand a subi de sérieux changements. Outre la construction de nouveaux docks (dont le Kluizendok), de nouveaux sites industriels ont été aménagés où de nouvelles entreprises sont venues s installer et des usines et fabriques industrielles se sont étendues. Le chef de file est assurément ici le géant de l acier ArcelorMittal, mieux connu sous le nom de Sidmar. CEI-De Meyer s.a. sous sa forme actuelle et CEI et De Meyer sous leur ancienne forme ne sont pas passées à côté de l expansion d ArcelorMittal, au contraire... Ce qui était jadis une région boisée de plus de 850 ha est aujourd hui devenu «le village Sidmar», car ce site peut être qualifié de «grand village» quand on sait que le site de Sidmar à lui seul dispose déjà de plus de 80 km de routes, de ses propres services de pompiers, d environnement et médical, y compris des médecins, infirmiers et ambulances. Ce n est pas un luxe dans une usine qui accueille chaque jour employés et ouvriers, auxquels s ajoutent quotidiennement plus de ouvriers d autres sociétés et sous-traitants pour y effectuer des travaux. Tout a commencé en 1963 lorsque le géant wallon de l acier Sidmar est venu installer une première usine métallurgique en Flandre, à savoir entre Gand et Zelzate, le long de l actuelle J.F. Kennedylaan. Une Société Momentanée composée de LL&N De Meyer, Blaton et Bâtiments et Ponts a rapidement été créée pour la réalisation du laminoir à froid, de l aciérie et plus tard, en 1972, de l usine de coke. Tout a commencé par le défrichement des forêts et la démolition de cinq fermes qui se situaient en bordure du site. Une seule petite ferme a subsisté jusqu à nos jours et abrite le seul garde forestier (87 ans!) qu Arcelor- Mittal a jusqu à présent conservé à son service. Sidmar a alors pu disposer d un terrain pour son usine, mais pas encore d immeuble de bureaux, par contre pas de problème, a-t-on pensé. Et on a amarré le navire «Prince Baudouin» sur la rive du canal Gand-Terneuzen en face du site industriel. La direction de l époque et ses employés y ont eu leurs bureaux durant des années! Le bateau a aussi abrité les ouvriers que la Société Momentanée avait embauchés. Les quelque 400 ouvriers d origine italienne, turque et française séjournaient alors sur le chantier dans les logements aménagés à cet effet, l ensemble ayant reçu le nom bien choisi de «Pandorosa». Tout le nécessaire était mis à leur disposition par la Société Momentanée, en ce compris les repas quotidiens qui étaient fournis par le traiteur «De maagd van Gent» (prédécesseur de l actuel restaurant Den Hof à Zelzate). CEI-De Meyer - et notamment l ancienne LL& N De Meyer - y est restée présente sans interruption depuis la fondation de Sidmar. Divers nouveaux projets se sont succédé au cours des années. Voici une petite énumération de grands projets: - La teinturerie 3 (De Meyer en association avec Democo) - Galtec, la première ligne de galvanisation (De Meyer) - Sidgal 2 et 3, lignes de galvanisation (De Meyer en association avec CEI et Franki) - La fonderie en continu 1 (en association avec Franki) - La fonderie en continu 2 (en association avec CEI et Franki) - Réfections des hauts-fourneaux A et B (CEI) LA personne présente dès la première heure est le chef de projet Jean Van Assel. Il a passé sa carrière quasi sans interruption sur et autour du site de Sidmar. Depuis son bureau permanent surnommé «la ferme» -, il a suivi jour après jour les activités de Sidmar. Mais pas seulement de Sidmar dans les environs, des entreprises étaient encore actives et faisaient appel à l entrepreneur De Meyer. Ainsi, des travaux ont été exécutés chez Air Products en 1965, le bassin de retenue de Kluizen a été réalisé en 1966, les 7 premiers silos ont été construits chez Eurosilo en 1972 et des travaux industriels ont été effectués chez Ghent Coal, Kuhlmann (l actuelle Nilefos), VFT Zelzate (anciennement Rutgers) et l entreprise chimique Sadaci. Il convient aussi de signaler l implication de De Meyer dans la construction du tunnel sous le canal Gand-Terneuzen à Zelzate, qui a débuté en Jusqu à présent, CEI-De Meyer exécute chaque jour des travaux sur les terrains d ArcelorMittal. Ces missions sont parfois «de faible envergure», mais parfois aussi relativement conséquentes. Avec une moyenne de 25 ouvriers actifs par jour sur le site de Sidmar, CEI-De Meyer peut s octroyer le nom «d entrepreneur maison de Sidmar». La construction de la centrale électrique a récemment commencé. Elle est aussi située sur le terrain appartenant à ArcelorMittal. Cette centrale électrique fournira le courant nécessaire à, mais oui, ArcelorMittal. Cette dernière fournira quant à elle le combustible nécessaire à la centrale électrique et notamment le gaz du haut-fourneau et du convecteur transporté vers la centrale par des canalisations aériennes. Les pieds de fondation pour ces canalisations sont également réalisés par, mais bien sûr, CEI-De Meyer! Pour la construction de la centrale électrique, une association a été créée avec MBG. Dans notre prochain numéro d Étalage, nous y reviendrons plus en détail. Ces 45 dernières années, CEI-De Meyer est restée indissociablement liée à la zone portuaire de Gand, et en particulier à ArcelorMittal, dont nous avons assuré plus de la moitié de la construction de ses usines. CEI-De Meyer a confiance en l avenir, car ArcelorMittal pense à la construction d un troisième haut-fourneau 9 < Verzinkingslijn Sidgal 2 en 3 / Ligne de galvanisation Sidgal 2 et 3

10 Opleiding en kwaliteit Formation et qualité Rupelmonde Om de kwaliteit van onze gerealiseerde projecten op een hoog peil te houden moeten de medewerkers goed en voldoende worden begeleid alsook de nodige bijscholingen (zowel intern als extern) krijgen. Een voorbeeld hiervan zijn de kolommen op de werf Rupelmonde die gebetonneerd zijn door een ploeg externe arbeiders onder de deskundige begeleiding van onze ploegbaas die hen de knepen van het betonneren heeft bijgebracht. Afin de maintenir à un haut niveau la qualité de nos projets réalisés, nos collaborateurs doivent être efficacement et suffisamment encadrés et suivre les recyclages nécessaires (tant internes qu externes). Un exemple: les colonnes sur le chantier Rupelmonde sont bétonnées par une équipe d ouvriers externes sous la direction de notre chef d équipe, qui leur a apprend les ficelles du bétonnage. 10

11 ... hoe je eenvoudig beveiligen..? Plaatsen van welfsels en hoe je eenvoudig beveiligen tegen valgevaar... Op bijna al onze werven word je met hetzelfde probleem geconfronteerd:... er moeten welfsels geplaatst worden, maar er is nergens een mogelijkheid om je veiligheidsharnas aan vast te maken, wat te doen..? Sinds kort worden op een aantal werven (Sint-Lukas en Hanzepark) welfselklemmen gebruikt. Deze fungeren als ankerpunt en kunnen zeer eenvoudig worden vastgeklemd, zonder dat er enig boorwerk komt bij kijken. Ze zijn ook reeds uitgerust met een antivaltoestel. Je hoeft dus enkel nog de welfselklem vast te klemmen en je harnas vast te maken en je kan in alle veiligheid welfsels plaatsen!... comment se protéger facilement..? La pose de voûtes et comment se protéger facilement contre le risque de chute Sur presque tous nos chantiers, nous rencontrons le même problème :... des voûtes doivent être posées, mais aucune possibilité de fixer quelque part le harnais de sécurité. Que faire? Depuis peu, nous utilisons des pinces à voûte sur plusieurs chantiers (Sint-Lukas et Hanzepark). Elles servent de point d ancrage et peuvent se fixer très facilement, sans aucun travail de forage supplémentaire. Elles sont aussi déjà équipées d un dispositif antichute. Il vous suffit donc de fixer la pince à voûte et d y accrocher votre harnais. Vous pouvez ensuite poser des voûtes en toute sécurité! 11

12 Projecten - Projets 3 1. ALGEMEEN 12 Immo BAM werd door de Koninklijke BAM Groep als vastgoedontwikkelaar voor de Belgische markt aangeduid. Door haar centrale ligging te Brussel kan Immo BAM immers een goede link leggen met haar belangrijkste Belgische aannemerszusters binnen de BAM groep, m.n. CEI Demeyer NV (Brussel en Eke), Société de Travaux Galère SA (Chaudfontaine en Charleroi) en Interbuild NV (Wilrijk). Een vastgoedproject ontwikkelen betekent in de dagdagelijkse praktijk voor Immo BAM het volgende: Een project opsporen en definiëren De financiële haalbaarheid van het gedefinieerde project in zijn globaliteit onderzoeken De markt onderzoeken naar de interesse in het project Zoeken naar eventuele partners voor de ontwikkeling van grote of specifieke projecten Een bouwteam van architecten en studiebureaus samenstellen die het project ontwerpen met aandacht voor alle aspecten van een modern bouwproces: architecturale kwaliteit, maximale integratie van architectuur, stabiliteit en speciale technieken, conformiteit aan geldende voorschriften, opstellen van goede uitvoeringsdossiers enz... Optimalisatie van het financiële en fiscale luik van het project Het indienen en bekomen van de nodige bouwvergunningen voor het project Het project voorfinancieren tegen competitieve voorwaarden Het project daadwerkelijk bouwen met kwalitatieve en draagkrachtige aannemers Het project commercialiseren via verkoop of verhuur van de gerealiseerde gebouwen, in samenwerking met aangesproken makelaars en notarissen Alleen al door de vergunningsproblematiek en het groot aantal betrokken partijen, wordt er zeker voor de grotere projecten vaak een lang voortraject afgelegd alvorens effectief in bouwfase te gaan. Immo BAM moet dus meer dan haar zusters aannemers een langetermijnvisie opbouwen wil ze in de komende jaren omzet en dus bestaansrecht genereren. Naast de projecten in portefeuille en die nu in uitvoering zijn of spoedig gaan, is Immo BAM dus steeds op zoek naar nieuwe opportuniteiten en worden vele projecten van verschillend allooi onderzocht. Voor de realisatie van haar projecten kan Immo BAM rekenen op een relatief klein maar zeer dynamisch team waarin expertise in verschillende domeinen, werkkracht en ervaring een goed evenwicht vinden. In alfabetische volgorde: Carla Driege (secretariaat), Michaël Van Beersel (jr. project manager), Paul Depreter (afgevaardigd bestuurder), Steve Dalemans (boekhouding), Wim Straetmans (development manager). Bovendien kan Immo BAM ook rekenen op de centrale diensten van CEI Demeyer NV, met wie ze de kantoren in Brussel deelt. 2. EEN GREEP UIT DE LOPENDE PROJECTEN 1. Sohie Wat: appartementen (22) en ééngezinswoningen (12) Waar: Evere, Partner: GOMB (Gewestelijke Ontwikkelings- Maatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Bouwteam: Aannemer: CEI Demeyer NV Commercialisatie: GOMB en Immo BAM Planning: a) voortraject: b) bouw appartementen: april 2008 maart Jorez Wat: appartementen (34) Waar: Anderlecht, Jorezstraat Partner: GOMB (Gewestelijke Ontwikkelings- Maatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Bouwteam: Aannemer: CEI Demeyer NV Commercialisatie: GOMB en Immo BAM Planning: a) voortraject: b) bouw appartementen: juni 2007 maart Bara De Lijn Wat: gemengd project kantoren (8000m2) en appartementen (147) Waar: Anderlecht; Barastraat, Veeartsenstraat, Eloistraat, Herzieningslaan Partner: GOMB (Gewestelijke Ontwikkelings- Maatschappij Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Bouwteam: DDS & Partners (architect), Establis (stabiliteit), R. Boydens (speciale technieken), Avantgarden (groenaanleg), JNC International (wegenis) Aannemer: CEI Demeyer NV Commercialisatie: nog te bepalen Planning: a) voortraject: oktober 2006 juni 2008 b) bouw kantoren: juni 2007 juni 2010 c) bouw appartementen: januari 2009 juni Hanzepark Wat: appartementen (165) en ééngezinswoningen (48) in een oase van groen en water Waar: Brugge, Noorweegse Kaai aan de Damse Vaart Partner: ING RED Bouwteam: Buro II (architect en speciale technieken), Establis (stabiliteit), Jos Dumoulin (wegenis en groenaanleg) Aannemer: CEI Demeyer NV Commercialisatie: Dewaele vastgoed en advies, Immo Lescrauwaet Planning: a) voortraject: 2004 maart 2009 b) bouw appartementen: januari 2008 juni 2011 c) bouw woningen: nog te bepalen

13 généralités Immo BAM s.a. a été désignée promoteur immobilier sur le marché belge par le Royal BAM Group. Grâce à sa situation centrale à Bruxelles, Immo BAM peut en effet collaborer de façon efficace avec ses principales sociétés-sœurs belges au sein du groupe BAM, et notamment CEI- De Meyer s.a. (Bruxelles et Eke), Galère s.a. (Chaudfontaine et Charleroi) et Interbuild s.a. (Wilrijk). Pour Immo BAM, promouvoir un projet immobilier signifie dans la pratique quotidienne: Identifier et définir un projet Étudier la faisabilité financière du projet défini dans sa globalité Explorer le marché sur le plan de l intérêt manifesté pour le projet Chercher d éventuels partenaires pour le développement de projets de grande envergure ou bien spécifiques Composer une équipe de construction constituée d architectes et de bureaux d études qui conçoivent le projet en fonction de tous les aspects d un processus de construction moderne : qualité architecturale, intégration maximale de l architecture, stabilité et techniques spéciales, conformité aux prescriptions en vigueur, élaboration de bons dossiers d exécution, etc. Optimiser le volet financier et fiscal du projet Introduire et obtenir les permis de bâtir requis pour le projet Préfinancer le projet à des conditions compétitives Construire le projet avec des entrepreneurs de qualité et ayant suffisamment de moyens Commercialiser le projet via la vente ou la location des bâtiments réalisés, en collaboration avec les agents et les notaires. Rien qu en raison du problème des permis et du grand nombre de parties impliquées, il est souvent nécessaire de peaufiner la préparation des plus grands projets avant d entamer effectivement la phase de construction. Immo BAM doit donc plus que ses sociétés-sœurs développer une vision à long terme si elle veut générer un chiffre d affaires et donc maintenir son existence dans les années à venir. Outre les projets en portefeuille et qui sont ou seront bientôt en exécution, Immo BAM est donc toujours à la recherche de nouvelles opportunités et de nombreux projets plus ou moins importants sont à l étude. Pour la réalisation de ses projets, Immo BAM peut compter sur une équipe relativement petite, mais très dynamique, où le savoir-faire dans différents domaines, la force de travail et l expérience trouvent un bon équilibre. Steve Dalemans (comptabilité), Paul Depreter (administrateur délégué), Carla Driege (secrétariat), Wim Straetmans (development manager), Michaël Van Beersel (jr. project manager), En outre, Immo BAM peut compter sur les services généraux de CEI-De Meyer s.a, avec qui elle partage les bureaux à Bruxelles. 2. UN aperçu des projets En cours 1. Sohie Quoi: appartements (22) et maisons unifamiliales (12) Où: Evere, Partenaire: SDRB (Société de Développement pour la Région Bruxelles-Capitale) Équipe de construction: Entrepreneur: CEI-De Meyer s.a. Commercialisation : SDRB et Immo BAM Planning: a) préparation du projet b) construction appartements: avril mars Jorez Quoi: appartements (34) Où: Anderlecht, rue Jorez Partenaire: SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale) Équipe de construction: Entrepreneur: CEI-De Meyer s.a. Commercialisation: SDRB et Immo BAM Planning: a) préparation du projet b) construction appartements: juin mars Bara De Lijn Quoi: projet mixte bureaux (8.000m²) et appartements (147) Où: Anderlecht, rue Bara, rue des Vétérinaires, rue Eloi, boulevard de la Révision Partenaire: SDRB (Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale) Équipe de construction: DDS & Partners (architecte), Establis (stabilité), R. Boydens (techniques spéciales), Avantgarden (aménagement des espaces verts), JNC International (voirie) Entrepreneur: CEI-De Meyer s.a. Commercialisation: encore à définir Planning: a) préparation du projet: octobre 2006 juin 2008 b) construction des bureaux: juin 2007 juin 2010 c) construction des appartements: janvier 2009 juin Hanzepark Quoi: appartements (165) et maisons unifamiliales (48) dans une oasis de verdure et d eau Où: Bruges, Noorweegse Kaai aan de Damse Vaart Partenaire: ING RED Équipe de construction: Buro II (architecte et techniques spéciales), Establis (stabilité), Jos Dumoulin (voirie et aménagement des espaces verts) Entrepreneur: CEI-De Meyer s.a. Commercialisation: Dewaele vastgoed en advies, Immo Lescrauwaet Planning: a) préparation du projet: 2004 mars 2009 b) construction des appartements: janvier 2008 juin 2011 c) construction des maisons: encore à définir 13

14 BASF Antwerpen Uitvoeren van betonwerken. Réalisation de travaux de béton Realisaties 2007, Infra en industrie Doortocht De Leie Kortrijk Aanpassing van het tracé van de Leie en bouwen van nieuwe bruggen (in THV). Traversée de la Lys Courtrai Adaptation du tracé de la Lys et construction de nouveaux ponts (S.M.) Danone Rotselaar Uitbreiding van een waterzuiveringsinstallatie. Danone Rotselaar Extension de la station d épuration des eaux Station Evergem Aanleg perron en constructie van een toegangshelling voor anders-validen Gare d Evergem Construction d un quai et d une rampe d accès pour les handicapés 14

15 Snepkaai fase 2 Gent Vernieuwen vertakking Snepbrug fase 2, renovatie Snepkaai en Leiebrug. Snepkaai phase 2 Gand Rénovation du Sneppebrug - phase 2 Réalisations 2007, Infra et industrie Danone Rotselaar Uitbreiding van een waterzuiveringsinstallatie. Bouwheer: Danone nv Bocht van Leuven Leuven (Holsbeek) Bouwen van een verbindingsbocht op de spoorlijnen 35 & 36 Boucle de Louvain Louvain (Holsbeek) Construction d une boucle de liaison ferroviaire - Lignes 35 et 36 Metrostation Vandenheuvel St. Jans Molenbeek Bouwen van het metrostation Vandenheuvel en aangrenzende tunnels Station de métro Vandenheuvel Molenbeek St-Jean Construction de la station de métro Vandenheuvel et des tunnels y afférents Groene Banaan Gent Zeehaven Aanleg van werksporen «Groene Banaan» Port maritime Gand Construction d une voie ferroviaire 15

16 Ter Vlierbeke Leuven (Kessel-Lo) Bouwen van een woon- en zorgcentrum. Ter Vlierbeke Louvain (Kessel-Lo) Construction d un centre de logements et de soins Realisaties 2007, gebouwen VRT Brussel Aanpassingen VRT-gebouwen VRT Bruxelles Rénovation des bâtiments de la VRT Les Acacias Anderlecht Bouwen van een appartementsgebouw Les Acacias Anderlecht Construction d un complexe d appartements Les Sables Braine L Alleud Bouwen van een appartementsgebouw Les Sables Braine L Alleud Construction d un complexe d appartements 16

17 Réalisations 2007, bâtiments Koninklijke Militaire School - Brussel Bouwen van een nieuw academisch complex en renovatie van bestaande gebouwen Ecole Royale Militaire - Bruxelles Construction d un nouveau complexe académique et rénovation des bâtiments existants La Mondiale Hotel The Dominican Bouwen van een hotel, commerciële ruimten en luxe-appartementen. La Mondiale Hôtel The Dominican Construction d un hôtel, espaces commerciaux et appartements de luxe. Le jardin de Nôtre Dame Braine L Alleud Bouwen van een appartementsgebouw incl. commerciële ruimten Le Jardin de Notre-Dame Braine L Alleud Construction d un complexe d appartements y compris espaces commerciaux Sterrenveld Wezembeek-Oppem Ecologische en duurzame renovatie van het gebouw Sterrenveld Sterrenveld Wezembeek-Oppem Rénovation écologique et durable du bâtiment Sterrenveld 17

18 EXPO 58 De Wereldtentoonstelling van Brussel, die in de omgang Expo 58 werd genoemd, werd 50 jaar geleden bezocht door 42 miljoen bezoekers. Het park werd in een recordtempo opgebouwd, door bijna arbeiders die in slechts drie jaar tijd een gebied van 2 km² volbouwden in het Heizelpark, in het noord-westen van Brussel. Vandaag rest er op de Heizelvlakte alleen nog het Atomium, het Amerikaans Theater, en? En het Onze-Lieve-Vrouw-Lyceum te Genk dat na afloop van de Wereldtentoonstelling een nachtelijke reis onder politiebegeleiding overleefde vanuit Brussel. Dit gebouw, dat aanvankelijk het Canadese paviljoen was, werd gebouwd door het toenmalige CEI. Inderdaad, wij bouwden voor Expo 58 niet alleen het Canadese paviljoen, een voor die tijd uiterst moderne constructie: een grote doorzichtige modulaire stalen doorkijkdoos met aan kabels opgehangen trappen die goed zichtbaar waren aan de buitenkant, maar ook het paviljoen van Monaco met een prachtige exotische tuin. Verder maakten wij deel uit van de THV die instond voor de bouw van alle hoogspanningscabines en aanverwante elektrische voorzieningen die het gehele tentoonstellingspark van energie moesten voorzien. Ook bij de bouw van het paviljoen van de Burgerlijke Bouwkunde waren wij betrokken. Het was één van de meest geslaagde realisaties, zowel door de elegantie van het ontwerp als door de stoutmoedigheid van de technische oplossingen gevonden voor de diverse stabiliteitsproblemen. En ten slotte droegen wij ook ons steentje bij bij de bouw van het paviljoen van het Vervoer en de Energie van Belgisch Congo, één van de zeven paleizen, gesitueerd rond een tropische tuin. Interesse om dit stukje Belgische geschiedenis verder te ontdekken? Breng dan een bezoekje aan de tentoonstelling die momenteel loopt in het Atomium en dit nog tot 19 oktober 2008 en misschien vind je nog wel een spoor van onze illustere collega s (neem er een foto van, stuur deze naar Karin Vandeput en win een fantastische Expo 58- prijs). Onze-Lieve-Vrouw-Lyceum te Genk 18

19 L Exposition Universelle de Bruxelles, couramment appelée Expo 58, a reçu il y a cinquante ans, 42 millions de visiteurs. Le parc a été construit, en un temps record, par ouvriers qui, en trois ans seulement, ont érigé des constructions sur un domaine de 2 km² dans le parc du Heysel, au nord-ouest de Bruxelles. Il ne reste à ce jour au Heysel que l Atomium et le Théâtre américain. Pour l Expo 58, nous avons construit non seulement le pavillon de Monaco avec un magnifique jardin exotique, mais aussi le pavillon canadien, qui était pour l époque résolument moderne: une sorte de kaléidoscope modulable en acier et d une grande transparence, avec des escaliers extérieurs suspendus à des câbles. Après l Exposition Universelle, ce pavillon canadien a «survécu» et a été transporté de nuit, sous la surveillance de la police, au lycée Notre-Dame à Genk. En outre, nous faisions partie de la société momentanée qui a exécuté les cabines haute tension et les installations électriques qui devaient alimenter en énergie tout le parc des expositions. Nous avons également participé à la construction du pavillon du Génie Civil. C était une des réalisations les plus réussies, tant sur le plan de l élégance du projet que de l audace des solutions techniques répondant aux divers problèmes de stabilité. Enfin, nous avons aussi contribué à la construction du pavillon de Transport et de l Energie du Congo belge, un des sept palais situés autour d un jardin tropical. Envie de découvrir plus avant ce chapitre de l Histoire belge? Visitez alors l exposition qui a lieu actuellement à l Atomium et ce, jusqu au 19 octobre Vous y trouverez peut-être la trace de nos illustres collègues (prenez une photo, envoyez-la à Karin Vandeput et gagnez un fantastique prix Expo 58). Onze-Lieve-Vrouw-Lyceum te Genk Aan kabels opgehangen trappen Escaliers suspendus à des câbles 19

20 20 Eerste steen project Hanzepark La première pierre du projet Hanzepark Op donderdag 26 juni 2008 had een persconferentie plaats in combinatie met een eerste steenlegging op de site van het Hanzepark in Brugge. Het was de Brugse schepen, Mercedes Van Volcem die het truweel in de hand nam en de eerste steen metste en dit onder het goedkeurend oog van P.Depreter (Immo Bam) en F. Adriaensen (ING Real Estate). Immo Bam en ING Real Estate vormen samen de THV Noorweegse Kaai die de bouwheer is van het project. De werken worden uitgevoerd door CEI De Meyer. Le jeudi 26 juin 2008 s est tenue une conférence de presse à l occasion de la pose de la première pierre sur le site du Hanzepark à Bruges. Mercedes Van Volcem, Echevin de Bruges, a pris elle-même la truelle et a maçonné la première pierre, sous l œil approbateur de P. Depreter (Immo BAM) et de F. Adriaensen (ING Real Estate). Immo BAM et ING Real Estate forment ensemble la THV Noorweegse Kaai qui est maître de l ouvrage du projet. Les travaux sont exécutés par CEI-De Meyer. Brigitte Grouwels, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legde op 18 maart 2008 de eerste steen van Terranova. Haar collega-minister Guy Vanhengel stak haar een handje toe! Terranova is een ambitieus samenwerkingsproject - voor een deel gefinancierd door de Vlaamse overheid - tussen de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) en de Brusselse kliniek Sint-Jan. Het is een innovatief medisch-sociaal gezondheids- en welzijnscentrum in hartje Brussel waar specifieke doelgroepen toegang krijgen tot een laagdrempelige en kwalitatieve, ambulante zorg. In het gebouw krijgen verschillende welzijns- en gezondheidsvoorzieningen onderdak: een geriatrisch dagcentrum, een huisartsenwachtpost, een educatiecentrum over diabetes en obesitas, een centrum voor preventieve geneeskunde en een centrum ontwikkelingsonderzoek voor kinderen. Ook de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, een kinderdagverblijf en een hoorcentrum zullen er onderdak vinden. Terranova situeert zich in de Blekerijstraat in Brussel. CEI- De Meyer is er hoofdaannemer. De werf wordt opgevolgd door Guy Sucaet (projectleider) en Luc Mahieu (werfleider). Als alles naar wens verloopt zou in het voorjaar 2009 Terranova haar deuren openen. Brigitte Grouwels, Secrétaire d État de la Région de Bruxelles-Capitale, a posé le 18 mars 2008 la première pierre de Terranova. Son collègue, le Ministre Guy Vanhengel lui a donné un petit coup de main! Terranova est un ambitieux projet de collaboration en partie financé par les autorités flamandes entre la Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) et la clinique bruxelloise Saint- Jean. Il s agit d un centre médico-social de santé et de bien-être innovateur au cœur de Bruxelles. Des groupes-cibles spécifiques y ont accès à des soins ambulatoires abordables et de qualité. Le bâtiment abrite différentes unités de bien-être et de santé : un centre gériatrique de jour, un poste de garde pour médecins traitants, un centre éducatif sur le diabète et l obésité, un centre de médecine préventive et un centre de recherche et de développement pour les enfants. Le Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, une garderie pour enfants et un centre auditif s y installeront également. Terranova se situe rue de la Blanchisserie à Bruxelles. CEI-De Meyer y est l entrepreneur principal. Le chantier est suivi par Guy Sucaet (chef de projet) et Luc Mahieu (chef de chantier). Si tout se déroule comme prévu, Terranova devrait ouvrir ses portes au printemps Op vrijdag 25 april 2008 kwamen onder impuls van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging 45 leerlingen en hun leerkrachten een bezoek brengen aan de werf Museumsite te Leuven. Vlaams minister Patricia Ceysens vergezelde de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool Leefdaal & Gemeenteschool Bertem ( t Zonneveld). De bezoekers kregen er uitleg over het reilen en zeilen op een bouwwerf: - horen en zien hoe er vandaag gebouwd wordt - wie er allemaal op zo n werf werkt en wat iedereen doet - welke machines en materialen er nodig zijn om te bouwen: hoe er vandaag duurzaam gebouwd wordt en hoe we spaarzaam omgaan met energie Het was een leuk en voor de leerlingen een op maat gemaakt bezoek! Le vendredi 25 avril 2008, sous l impulsion de la Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging, 45 élèves et leurs professeurs ont visité le chantier du Museumsite à Louvain. Le ministre flamand Patricia Ceysens accompagnait les élèves de l Ecole préparatoire Communale de Leefdaal et de l Ecole Communale de Bertem ( t Zonneveld). Les visiteurs ont reçu une explication détaillée sur le fonctionnement d un chantier de construction: - entendre et voir comment on construit de nos jours - qui travaille sur un chantier et que fait chacun - quels sont les matériaux et machines nécessaires pour construire : comment construire aujourd hui de façon durable tout en économisant l énergie Une visite sur mesure pour tous les élèves qui l ont beaucoup appréciée.

juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer

juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer 12 juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer INHOUD / SOMMAIRE 06 24 28 30 03 04 06 10 16 24 26 27 28 30 42 44 46 47 Vestigingen BAM België Voorwoord

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN

SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN INFO N 4 HERFST 2013 Gemeentehuis Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 T 056 45 55 57 info@spiere-helkijn.be www.spiere-helkijn.be SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN NUTTIGE GEGEVENS SPIERE-HELKIJN OPENINGSUREN

Nadere informatie

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat OKTOBER 2013-48STE JAARG. OCTOBRE 2013-48ÈME ANNÉE Meneer de notaris Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Nadere informatie

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3 VolUME 3 BEST OF SLATES VolUME 3 Redactie en lay-out Rédaction et mise en pages Gudrun Krämer, Karl Krämer Verlag Stuttgart INHOUDSOPGAVE Sommaire Hertekening van de plannen Adaptation des plans Dr.-Ing.

Nadere informatie

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014 CO Nieuws MAGAZINE N 6 December/Décembre 2014 Info ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! Edito Geachte mevrouw, Geachte heer, Het jaar loopt weeral op zijn einde. Een moment

Nadere informatie

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 JAAR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN BELGIË EN VIETNAM Table des matières Inhoudsopgave Avant-propos...5 1. Début des relations...

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent Janvier Février 2015 n 87 Journal d information de la Commune d Auderghem Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent les plus bas de Bruxelles Ed. resp. Didier GOSUIN - 12, rue E. Idiers 1160

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING DOC 54 0020/054 DOC 54 0020/054 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 december 2014 11 décembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015 PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 Namiddag SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 JANVIER 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke. La séance

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

Overheidscommunicatie: Noël Slangen versus Francis Decoster Gérer les processus et le changement pour améliorer le service, le cas La Louvière

Overheidscommunicatie: Noël Slangen versus Francis Decoster Gérer les processus et le changement pour améliorer le service, le cas La Louvière N 23 - November - Novembre 2001 175 Fb/Bf - 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 651 CRIV 51 COM 651 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines Werken en leren als straf Onderzoek naar de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België Le travail et la formation comme peines Recherche sur l exécution des peines de travail et des injonctions

Nadere informatie

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal Cel SP Cellule SP 14.09.2009 VERGADERING CEL SP 14 september 2009 REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009 Zijn aanwezig/sont présents: Notulen - Procès-verbal De heren/ Messieurs Thierry DUPONT (Président

Nadere informatie

COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU?

COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU? BED & BREAKFAST HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU? COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE Hostellerie le Ry d Ave (Rochefort) 4 B&B de Klaproos (Maaseik) 8 De Groene Maan (Mechelen) 12 Les Secrets de

Nadere informatie

Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? www.combell.com

Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? www.combell.com Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? Virtualisatie en cloud hosting. Iedereen spreekt er over, maar wat kan dit betekenen voor uw e-business? Heel veel: het is niet alleen kostenbesparend,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie