Ontwerp-Wijzigingsblad bij nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor Instandhoudingstechnologie (BRL 5020)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp-Wijzigingsblad bij nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor Instandhoudingstechnologie (BRL 5020)"

Transcriptie

1 Ontwerp-Wijzigingsblad bij nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor Instandhoudingstechnologie (BRL 5020) Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 23 november 2012 ten behoeve van openbare inspraak d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 1

2 Wijzigingen en aanvullingen van de BRL Algemeen: De titel wordt gewijzigd in Beoordelingsrichtlijn Instandhoudingstechnologie (BRL Instandhoudingstechnologie) Voor de gehele tekst van de beoordelingsrichtlijn geldt dat de naam KOMO vervalt en dat het woord kwaliteitsverklaring wordt vervangen door certificaat. Paragraaf 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied Invoegen Certificaten afgegeven op de vorige versie van deze beoordelingsrichtlijn behouden hun geldigheid gedurende één jaar na het in werking treden van de onderhavige nieuwe versie. Paragraaf 1.2 Voorwaarden De laatste zin vervalt en wordt vervangen door: De certificaathouder geeft uitvoering aan zijn wettelijke waarschuwingsplicht, zoals geregeld in Burgerlijk Wetboek artikel 7:754, zowel voorafgaande aan het de totstandkoming van de overeenkomst als tijdens het uitvoeren van de overeenkomst. De certificaathouder is als ter zake kundige professional verantwoordelijk voor het attenderen van de opdrachtgever op zaken die voor de opdrachtgever redelijkerwijs relevant kunnen zijn, maar waar deze als doorgaans minder gespecialiseerde en wellicht minder professionele partij mogelijk niet bij stil staat. De certificaathouder controleert een offerteaanvraag of besteksvoorschrift op juistheid, volledigheid en eenduidigheid van de probleemstelling en/of de beoogde opdracht. Bij een onjuiste of tegenstrijdige (besteks)omschrijving van het werk zorgt de certificaathouder voor duidelijkheid in de offerte, waarmee zij vastlegt wat het werk feitelijk inhoudt. Voor de opdrachtgever moet dit herkenbaar zijn. Aanvullen met: Indien een werk vergunningplichtig is, kunnen werkzaamheden uitsluitend onder het procescertificaat worden uitgevoerd in combinatie met een vergunning die uitdrukkelijk betrekking heeft op de overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden. Toelichting: Deze bepaling moet uitsluiten dat een certificaat in conflict komt met de Monumentenwet of -verordening. Paragraaf 1.3 Uitvoeringsrichtlijnen Aanvullen met: Eisen aan de offerte en de overeenkomst (of eigen orderbevestiging) Afgifte van een certificaat is niet mogelijk op basis van uitsluitend deze beoordelingsrichtlijn, zonder vastlegging van de hierboven bedoelde relevante aspecten. De uitvoeringsrichtlijn mag voorschriften in deze beoordelingsrichtlijn voor een bepaalde restauratiediscipline buiten toepassing verklaren. Specifieke bepalingen in de URL gaan voor algemene bepalingen in de BRL. d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 2

3 De uitvoeringsrichtlijn mag voorschriften in deze beoordelingsrichtlijn buiten toepassing verklaren voor bedrijven of projecten beneden een bepaalde omvang. Paragraaf 2.1 Start Aanvullen met: Het bedrijf beschrijft het eigen bedrijfsprofiel met aandacht voor specialiteiten, kennis en vaardigheden. Bij het bedrijfsprofiel beschrijft het bedrijf de identiteit en geschiedenis ('roots') van het eigen bedrijf. Toelichting: Het is de bedoeling dat dit bedrijfsprofiel zich laat beschrijven zonder bijzondere belasting voor het bedrijf. De praktijk is toch al zo, dat een bedrijfseigen kwaliteitshandboek en/of personeelshandboekje doorgaans begint met een korte introductie van juist deze onderwerpen: de specialiteiten en de geschiedenis van het bedrijf. Dit betreft een lichte informatieplicht, die is bedoeld om de kennismaking met het bedrijf te versnellen, niet om uitputtend te onderzoeken. Hoofdstuk 3. Terminologie Doublures met het volgende document vervangen door: Voor de termen en definities geldt het volgende document: "Begrippenkader Restauratiekwaliteit", uitgave Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, gepubliceerd op de website. Nieuwe paragraaf: Paragraaf 4.6 Instapmomenten De certificaathouder kan de aanvraag of opdracht ontvangen terwijl het proces van voorbereiding al geheel of gedeeltelijk is afgerond door een principaal, architect of aannemer. Omdat dit gevolgen heeft voor de feitelijke verantwoordelijkheid van de certificaathouder, onderscheidt deze beoordelingsrichtlijn verschillende soorten opdrachten: 1. Opdrachten afkomstig van een professionele opdrachtgever die zich heeft toegelegd op het eigendom en/of beheer monumenten, bijvoorbeeld blijkende uit de statuten. 2. Opdrachten waarvan de specificaties en voorwaarden tot stand zijn gekomen via de waarborgen van een kwaliteitssysteem volgens de Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) bijvoorbeeld blijkende uit een registratie als erkend GEAR architect. 3. Opdrachten waarvan de specificaties en voorwaarden tot stand zijn gekomen via de waarborgen van een kwaliteitssysteem volgens de Erkenningsregeling Monumentenadviesbureaus (EMA) bijvoorbeeld blijkende uit een registratie als erkend monumentenadviesbureau 4. Opdrachten waarvan de specificaties en voorwaarden tot stand zijn gekomen via de waarborgen van een kwaliteitssysteem volgens de BRL Erkend Restauratiebouwbedrijf (ERB), bijvoorbeeld blijkende uit een registratie als erkend ERB aannemer. 5. Overige opdrachten, bijvoorbeeld van een particuliere of niet gespecialiseerde opdrachtgever. Daarom wordt de certificaathouder in het kader van deze beoordelingsrichtlijn niet beoordeeld op de inhoud van paragraaf 4.2 tot en met punt i, paragraaf eerste alinea en paragraaf indien: a. de opdracht behoort tot de soorten 1, 2, 3 of 4, of b. de via een niet erkende architect geformuleerde opdracht vernieuwen inhoudt, of d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 3

4 c. de via een niet erkende architect geformuleerde opdracht zich beperkt tot werkzaamheden waarvoor de voorschriften van ethiek in de fase van uitvoering geen keuzemogelijkheden meer met zich mee brengen voor de certificaathouder. De certificaathouder dient deze beperking tot uiting te laten komen in de prijsaanbieding en de opdrachtbevestiging/overeenkomst. Toelichting: Werk dat afkomstig is van een professionele monumenteneigenaar, GEAR-erkende architect, EMA-erkend adviesbureau of ERB-erkende aannemer krijgt een lichtere ingangscontrole in de fase voorafgaande aan de uitvoering. Deze lichtere ingangscontrole geldt ook voor eenvoudige opdrachten. (Nieuw) Paragraaf 4.7 Best beschikbare techniek Het bedrijf draagt er zorg voor dat de uitvoeringswijze en de werkzaamheden overeenkomen met de best beschikbare techniek ( best practice ), rekening houdende met de bijzonderheden, het motto en de beperkingen van het werk of dient deze uitvoeringstechniek ten minste aantoonbaar als serieuze optie voor te stellen aan de opdrachtgever. (Nieuw) Paragraaf 4.8 Ketengericht aansturen onderaannemers Het bedrijf houdt rekening met certificatie- en erkenningsregelingen in de branche van de betreffende onderaannemer of toeleverancier. Als er een restauratiespecifieke regeling geldt voor de betreffende branche, moet de onderaannemer of toeleverancier aantoonbaar voldoen aan de eisen van de betreffende regeling, tenzij er (nog) geen sprake is van concurrerende aanbiedingen hiervoor. De beoordeling van concurrerende aanbiedingen gebeurt door het bedrijf. Bij vergelijkbare aanbiedingen gaat de voorkeur uit naar het bedrijf dat aantoonbaar voldoet aan de eisen in de betreffende regeling. Paragraaf Beoordeling van de veroudering Schrappen (en verhuizen naar de URL voor timmerwerk): Bijvoorbeeld voor hout: de beoordelingsgrondslag (BGS) 'Houtsoorten voor toepassing in geveltimmerwerk: toelatingseisen en bepalingsmethoden' (SKH publicatie 97-04) of, bij een beperkte vraagstelling, aan de beoordelingsgrondslag (BGS) voor de toepassing van verf op hout (SKH publicatie 99-02) de beoordelingsgrondslag (BGS) voor transparante filmvormende coatings op hout (SKH-publicatie 00-01)" Paragraaf 6.3 Opleiding en ervaring Aanvullen ter plaatse van de witregel na de eerste alinea: Dit opleidingsplan dient mede als doel te hebben: het opleiden van instromers. (Nieuw) paragraaf Wettelijke eisen Het bedrijf dient, ongeacht deze beoordelingsrichtlijn, te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving van overheidswege. d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 4

5 Toelichting In het kader van deze beoordelingsrichtlijn geldt dit met name voor de Wet Milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet. (Nieuw) paragraaf 6.6 Eisen aan de continuïteit van de kennis in het bedrijf De onderneming dient aannemelijk te maken, dat de continuïteit van het bedrijf is gewaarborgd. De onderneming dient kennis, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie op peil te houden, ook in een periode zonder restauratieprojecten, om als restauratiespecialist gekwalificeerd te blijven voor belangrijke restauratieprojecten. Als indicatie hiervoor geldt als ondergrens, tenzij anders aangetoond, dat het bedrijf gemiddeld per jaar over de laatste vijf jaar, ten minste twee mensjaren eigen medewerkers werkzaam heeft in de restauratie van beschermde monumenten en panden in een beschermd gezicht. Gedetacheerde werknemers die op de loonlijst staan van een directe concernrelatie tellen als eigen medewerkers in de zin van deze richtlijn. (Nieuw) paragraaf 6.7 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het bedrijf dient te beschikken over een wettelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die ten minste dekking biedt tot ,- (geïndexeerd) per gebeurtenis. (Nieuw) paragraaf 6.8 Eisen aan de referentielijst Het bedrijf moet vertrouwd zijn met de kennis- en arbeidsintensieve restauratiewerkzaamheden aan monumenten en relevante onderdelen. Dit kan blijken uit het feit dat het bedrijf gedurende vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag voor diverse opdrachtgevers werkzaamheden heeft gerealiseerd. De referentielijst dient van de bedoelde projecten een overzicht te geven van de betrokken medewerkers (uit het eigen personeel). De lijst geeft verder het adres, de gerealiseerde omzet (per project en per jaar), het soort restauratieproject en de naam van de opdrachtgever en/of architect. Toelichting: De omzet dient als indicatie van de omvang en complexiteit van het werk en de capaciteit van het bedrijf en als specificatie van de vermelding op de kwaliteitsverklaring. Dit betreft geen inhoudelijke eisen, maar slechts een informatieplicht. Paragraaf 7.1 Algemeen Aanvullen met: De certificaathouder dient ten minste procedures te hebben vastgelegd in zijn kwaliteitssysteem m.b.t.: a. Interne audits (waaronder ook projectcontroles) b. Vakbekwaamheid/scholing c. Onderhoud van het kwaliteitssysteem d. Ketenkwaliteit (uitbesteding / onderaanneming / inhuur) e. Corrigerende maatregelen bij geconstateerde afwijkingen f. Behandeling van klachten De URL kan een uitzondering maken op deze vereisten, bijvoorbeeld voor kleine bedrijven.. d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 5

6 De certificaathouder wijst iemand aan die verantwoordelijk is voor de controles. Binnen het bedrijf kan deze functie samen vallen met die van productieleider. Voor projecten buiten de werkplaats kan deze functie samen vallen met die van projectleider. Paragraaf 7.2 Verantwoordelijkheid Aanvullen met : Management review Het management en de kwaliteitscoördinator besteden ten minste een maal per jaar in het management review (MR) aandacht aan het analyseren van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Toelichting Tot deze analyse behoort ook het bewaken van de grens van het eigen kunnen: weten wat het bedrijf niet weet of kan (uitzonderlijke technieken), weten wanneer een ander in te schakelen. Hoofdstuk 8. DE KWALITEITSVERKLARING Aanvullen met: Aanvullend vermeldt het certificaat de volgende gegevens: de (juridische) onderdelen van het bedrijf die voldoen aan deze beoordelingsrichtlijn Toelichting In aanvulling hierop kan een URL extra vermeldingen voorschrijven, bijvoorbeeld dat het certificaat of een hieraan verbonden bijlage vermeldt, als indicatie van het belang en de complexiteit van de reeds uitgevoerde restauratieprojecten: een beschrijving van door het bedrijf gerealiseerde restauratiewerken gedurende de laatste vijf jaar het aantal eigen restauratievaklieden de gemiddelde jaarlijkse restauratieomzet gedurende de laatste vijf jaar Hoofdstuk 9. HET MERKEN Het gehele hoofdstuk vervangen door: De voorwaarden en eisen m.b.t. het gebruik van het beeldmerk Restauratiekwaliteit zijn vastgelegd in BIJLAGE Richtlijnen gebruik logo Restauratiekwaliteit. Hoofdstuk 10. EXTERNE KWALITEITSBEWAKING Het gehele hoofdstuk vervangen door: 10.1 Algemeen De certificatie-instelling voert elke drie jaar een systeemaudit uit met een tijdsbesteding van 2 mensdagen (een lead auditor en een restauratiespecialist) De certificatie-instelling voert elk tweede en derde jaar een inspectie uit met een tijdsbesteding van 1 mensdag (een restauratiespecialist). Zo nodig kan de certificerende instelling bovenvermelde basisfrequentie in overleg met het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit bijstellen. Op grond van de bevindingen van de certificerende instelling kan de individuele frequentie hiervan afwijken. d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 6

7 De certificatie-instelling moet voor het werkterrein bouw (of een relevante specialisatie hierbinnen) op basis van NEN-EN-ISO 9001 zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De certificatie-instelling moet een overeenkomst hebben gesloten met de Stichting ERM om deze beoordelingsrichtlijn te gebruiken. De certificatie-instelling dient het curriculum vitae van de auditors ter goedkeuring te verstrekken aan de Stichting ERM. De certificatie-instelling dient ten minst een keer per jaar met de auditoren actief deel te nemen aan een gezamenlijke evaluatiedag met de Stichting ERM, die moet leiden tot aanbevelingen bedoeld voor terugkoppeling met het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. De certificatie-indeling rapporteert ten minste jaarlijks (voor 1 maart) aan de Stichting ERM over de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden in het kader van deze beoordelingsrichtlijn. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen: Aantal certificaathouders aan het begin van het verslagjaar Aantal certificaathouders aan het einde van het verslagjaar Aantal nieuwe certificaten in het verslagjaar Aantal uit te voeren audits in het verslagjaar Aantal uitgevoerde audits in het verslagjaar Aantal opgeschorte certificaten Aantal ingetrokken certificaten Aantal beëindigde certificaten Algemene rapportage over de auditbevindingen per controle aspect in hoofdlijnen en in detail per scope, waarbij de volgende onderdelen worden beschreven: - Trends in tekortkomingen; - Eventuele overige zaken die naar het oordeel van de CI voor het CCvD van belang zijn Ontvangen klachten van derden Sancties / vervolgacties, waarbij de volgende onderdelen worden beschreven: - Schriftelijke waarschuwingen; - Extra bezoeken; - Opschortingen van certificaten; - Intrekkingen certificaten Soorten toetsen De initiële toets bestaat uit een bezoek aan het bedrijf (systeemaudit) en aan één of meer projecten (projectenaudit). Gedurende het bezoek worden er gesprekken gevoerd met de verschillende disciplines binnen het bedrijf om op verschillende niveaus de implementatie van het beleid en van het kwaliteitssysteem te toetsen. De tijdsbesteding van de certificatie-indeling is standaard 2 mensdagen. Een afwijkende tijdsbesteding kan zijn geregeld in een uitvoeringsrichtlijn. Aan het einde van de audit komt het auditteam tot een rapportage. In het tweede jaar, vindt de eerste controletoets plaats. Deze toets duurt in de regel een halve dag. Er wordt getoetst of (i) de afwijkingen en aandachtspunten die in de voorgaande audit zijn geconstateerd zijn opgelost en (ii) of het bedrijf op de verschillende punten nog voldoet aan de eisen. Daarnaast worden er één of enkele projecten bezocht om de vakkundigheid in de praktijk te beoordelen. In het derde jaar vindt er een soortgelijke controletoets plaats als in het tweede jaar. In het vierde jaar wordt een herhalingstoets gehouden. In deze herhalingstoets wordt besloten of het bedrijf het certificaat opnieuw verkrijgt. De herhalingstoets is de start van een nieuwe beoordelingscyclus van drie jaar. Dat betekent dat in de twee daaropvolgende jaren opnieuw controletoetsen worden uitgevoerd. d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 7

8 Het certificaat dat wordt uitgegeven op basis van de initiële toets en de herhalingstoetsen is in beginsel drie jaar geldig. De certificatie-indeling kan het bedrijf schorsen of het certificaat intrekken. Dit doet zij wanneer het bedrijf de tijdens de voorgaande toets geconstateerde tekortkomingen niet volgens afspraak heeft verbeterd Sanctiebeleid De certificatie-instelling kan sancties treffen tegen het bedrijf. De certificatie-instelling hanteert de volgende regels: De volgende gradaties in afwijkingen worden gehanteerd: Een aandachtspunt is een afwijking die wordt geconstateerd op punten die zijdelings met de BRL te maken hebben, punten die niet invloed zijn op de kwaliteit van het restaureren of die geen direct risico betekenen voor het object. Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan de verspreiding of vastlegging van kennis die bij één medewerker aanwezig is (de contacten/ relaties van de inkoper). Een aandachtspunt moet voor de volgende audit opgelost zijn. Als dit niet het geval is, wordt het een verbeterpunt. Een verbeterpunt is een minder ernstige afwijking dan een tekortkoming. Het bedrijf geeft binnen de afgesproken termijn aan welke verbetering zal worden getroffen. Een verbeterpunt wordt geformuleerd als (i) in de ondersteunende processen een afwijking wordt geconstateerd of (ii) er geen opvolging aan een aandachtspunt (zie hierboven) is gegeven. Een tekortkoming is een ernstige afwijking die leidt tot direct te nemen, concrete met de certificatie-instelling af te spreken verbeteringen. Dergelijke tekortkomingen worden op een tekortkoming-formulier beschreven. Wanneer het bedrijf binnen de afgesproken termijn geen verbetering heeft gerealiseerd, gaat de certificatieinstelling over tot het intrekken van het certificaat. Een tekortkoming wordt geformuleerd als (i) het auditteam op het primaire proces afwijkingen constateert en de kwaliteit van het restaureren niet wordt geborgd of (ii) als aan een verbeterpunt (zie hierboven) geen opvolging is gegeven. Tabel sanctiebeleid Verbeterpunten Tekortkomingen Maatregel Sanctie 1 tot 5 Omschrijving te treffen maatregel(en) binnen 3 maanden 6 of meer Omschrijving te treffen maatregelen binnen 1 maand 1 tot 2 Omschrijving uitgevoerde maatregel(en) binnen 2 maanden 3 tot 5 Omschrijving uitgevoerde maatregelen binnen 1 maand Meer dan 5 Omschrijving uitgevoerde maatregelen binnen 1 maand. Waarschuwing Waarschuwing Waarschuwing, schorsen, niet voortzetten of beëindigen van het certificaat d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 8

9 10.3 Deskundigheid De certificerende instelling dient voor het inspecteren/auditen en het beoordelen (certificatieonderzoek en beoordeling van rapporten van een inspecteur of auditor) functionarissen in te zetten met een opleiding, kennis en ervaring overeenkomstig onderstaande tabel. Het auditteam voor de initiële toets en de herhalingstoets bestaat standaard uit een restauratiedeskundige en een lead-auditor. Deze twee functies kunnen verenigd zijn in één persoon als de restauratiedeskundige door de certificatie-indeling is gekwalificeerd als lead-auditor. Als het bedrijf al de benodigde externe audits in het kader van NEN-EN-ISO 9001 heeft gekregen, dan bestaat het auditteam standaard uit alleen een restauratiedeskundige. Bij herhalingstoetsen of herevaluatie wordt minimaal één van de auditoren van de voorgaande toets vervangen door een andere (lead)auditor om een evenwichtige beoordeling over langere termijn te verkrijgen. Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring Auditor (restauratiedeskundige) MBO-niveau Monumentenzorg, restauratietechniek vertrouwd met het vakspecialisme van de betreffende uitvoeringsrichtlijn onder deze beoordelingsrichtlijn als praktijkman vertrouwd met materialen en bewerkingen 10 jaar ervaring in de praktijk van het vakspecialisme van de betreffende uitvoeringsrichtlijn Auditing Onafhankelijk van het bedrijf, de te beoordelen objecten en de bij de planvorming, begeleiding of uitvoering hiervan betrokken partijen Curriculum vitae ter goedkeuring naar de Stichting Erkenningsregelingen Restauratie en Monumentenbehoud (ERM). Lead-auditor HBO-niveau Auditing (gekwalificeerd ISO 9000 auditor) Auditervaring bij bouwkundige hoofdaannemers Beoordelaar HBO-niveau Bouwkundig Monumentenzorg en restauratie Beslisser HBO-niveau Managementervaring Kennis van certificatie en tenminste 5 jaar ervaring met certificeren Kennis van accreditatiecriteria d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 9

10 TOEVOEGEN BIJLAGE Richtlijnen gebruik logo Restauratiekwaliteit Het beeldmerk Restauratiekwaliteit, is ontwikkeld om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen over de kwaliteitsborging van activiteiten in de monumentenzorg. Het beheer van het merk en het toezicht op een juist gebruik van het beeldmerk wordt uitgeoefend door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit, dat functioneert onder ERM. De daartoe bevoegde certificerende instellingen zien toe op een juist gebruik van het beeldmerk tijdens hun controles bij de gecertificeerde organisaties. Restauratiebedrijven die zijn gecertificeerd voor de in de beoordelingsrichtlijn en uitvoeringsrichtlijn beschreven activiteiten mogen het beeldmerk voeren. De certificaathouder heeft het recht producten die geheel overeenkomstig deze beoordelingsrichtlijn zijn gerestaureerd of gerenoveerd duidelijk te voorzien van het beeldmerk Restauratiekwaliteit, zoals gespecificeerd in het certificaat. Nadere aanduidingen kunnen nodig zijn op grond van relevante uitvoeringsrichtlijnen behorende bij deze beoordelingsrichtlijn. Als het niet wenselijk of niet mogelijk is om producten te merken, heeft de certificaathouder het recht de leveringen en/of werkzaamheden te vergezellen van documenten (offertes, overeenkomsten, leverbonnen) die duidelijk zijn voorzien van het beeldmerk Restauratiekwaliteit, zoals gespecificeerd in het certificaat. Voorts heeft de certificaathouder het recht om het beeldmerk te plaatsen: op briefpapier, mits de brief geen melding maakt van restauratie-activiteiten die niet zijn of worden uitgevoerd onder certificatie; in algemene zin (inclusief promotie en bedrijfspresentatie op bijvoorbeeld bedrijfsauto s), als dit materiaal: - mede betrekking heeft de restauratie van monumenten die is of wordt uitgevoerd onder certificatie en; - op geen enkele manier betrekking heeft de restauratie van monumenten die niet zijn of worden uitgevoerd onder certificatie. Wanneer een document over meerdere activiteiten gaat, waarvan een deel wel en een deel niet onder certificatie is of wordt uitgevoerd, dan mag het beeldmerk alleen in dat document worden geplaatst op een zodanige manier dat volstrekt duidelijk is welke activiteiten onder certificatie zijn uitgevoerd. Met onder certificatie wordt bedoeld conform de eisen en de interne en externe kwaliteitsborging, zoals omschreven in de beoordelingsrichtlijn en uitvoeringsrichtlijn. Hierbij geldt de bij aanvang van de uitvoering van de restauratie vigerende versie van de beoordelingsrichtlijn en uitvoeringsrichtlijn. Tegen restauratiebedrijven die het voorgeschreven gebruik van het beeldmerk overtreden kunnen sancties worden ingesteld. Een mogelijke sanctie is het verlies van de bevoegdheid van het gebruik van het beeldmerk. Het beeldmerk is wettig gedeponeerd. Elk misbruik van het beeldmerk kan privaatrechtelijk worden aangepakt. d.d. 23 november 2012 kenmerk ERM P006_S_12_xxxx 10

Wijzigingsblad. bij de BRL Instandhoudingstechnologie. Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 13 maart 2013

Wijzigingsblad. bij de BRL Instandhoudingstechnologie. Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 13 maart 2013 Wijzigingsblad bij de BRL Instandhoudingstechnologie Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 13 maart 2013 d.d. 13 maart 2013 kenmerk ERM P006_S_13_54080 1 Wijzigingen

Nadere informatie

BRL De Erkende Molenmaker 2012

BRL De Erkende Molenmaker 2012 BRL De Erkende Molenmaker 2012 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) op 23 november 2012 d.d. 23

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Voegbedrijf & Erkend Zelfstandig Werkend Restauratievoeger (BRL ERV)

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Voegbedrijf & Erkend Zelfstandig Werkend Restauratievoeger (BRL ERV) BEOORDELINGSRICHTLIJN Erkend Restauratie Voegbedrijf & Erkend Zelfstandig Werkend Restauratievoeger (BRL ERV) Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

ONDERHOUD EN RESTAURATIE MONUMENTEN

ONDERHOUD EN RESTAURATIE MONUMENTEN BEOORDELINGSRICHTLIJN ONDERHOUD EN RESTAURATIE MONUMENTEN (BRL ERM 4000) versie 1.1 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 26 juni 2015 1 ALGEMENE INFORMATIE BIJ

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9101

Wijzigingsblad BRL 9101 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Voegbedrijf & Erkend Zelfstandig Werkend Restauratievoeger (BRL ERV)

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Voegbedrijf & Erkend Zelfstandig Werkend Restauratievoeger (BRL ERV) BEOORDELINGSRICHTLIJN Erkend Restauratie Voegbedrijf & Erkend Zelfstandig Werkend Restauratievoeger (BRL ERV) Versie 1.1 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de

Nadere informatie

AUDITPROTOCOL BIJ BRL ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA) MODULE BOUWTECHNISCH MONUMENTEN ADVIES

AUDITPROTOCOL BIJ BRL ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA) MODULE BOUWTECHNISCH MONUMENTEN ADVIES AUDITPROTOCOL BIJ BRL ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA) MODULE BOUWTECHNISCH MONUMENTEN ADVIES 29 november 2013 blz 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2. SCHEMATISCH VERLOOP CERTIFICERINGSTRAJECT...

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Erkenningsregeling Restauratie Schilderbedrijven. Versie 1.1

Erkenningsregeling Restauratie Schilderbedrijven. Versie 1.1 Erkenningsregeling Restauratie Schilderbedrijven Versie 1.1 Erkenningsregeling Restauratie Schilderbedrijven Hobéon Certificering BV Versie 1.0 September 2006 Versie 1.1 Juli 2009 Auteurs: H. Bleijs W.L.M.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

KPMB Module: versie 1.1 18 juni 2015. 18 juni 2015 Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) versie 1.1 1/7

KPMB Module: versie 1.1 18 juni 2015. 18 juni 2015 Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) versie 1.1 1/7 KPMB Module: Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten en historisch waardevolle panden versie 1.1 18 juni 2015 18 juni 2015 Toepassing

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Procedure Logogebruik

Procedure Logogebruik Procedure Logogebruik INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Voorwaarden 2 3.2.1 Producten en/of verpakkingen 2 3.2.2 Per norm 2 3.2.3

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen BRL 5027-1 d.d. 20-11-2015 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen Bouwtechnische

Nadere informatie

KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen

KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historisch gebouwen versie 2.0 21 december

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d

Algemene informatie bij dit wijzigingsblad Dit wijzigingsblad (WB) geeft vervangende bepalingen bij BRL 9500, deel 01, d.d WB 9500-01, d.d. 5 juni 2014 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor kwaliteitsborging voor het bouwen

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor kwaliteitsborging voor het bouwen BRL 5019 d.d. 09-03-2017 kritiek versie Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor kwaliteitsborging voor het bouwen Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen xx d.d. xx

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen

1. Inleiding. 2. Normdocument en wijzigingsbladen Notitie : 0SVMS-SEC.01435.R Datum : 31-12-2010 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Betreft : samenvattend jaarverslag periode 2009 Status : definitief 1. Inleiding

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000 ERB)

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000 ERB) BEOORDELINGSRICHTLIJN Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000 ERB) Versie 1.2 Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 01 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 7700

Wijzigingsblad BRL 7700 - 1 Wijzigingsblad BRL 7700 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming N.B. Doorgehaalde tekst is geschrapt Onderstreepte tekst is toegevoegd Wijziging nummer 1 Wijzigingen

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 2012)

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 2012) BEOORDELINGSRICHTLIJN Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 2012) Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit

Nadere informatie

Groen erfgoed (BRL ERM 6000)

Groen erfgoed (BRL ERM 6000) BEOORDELINGSRICHTLIJN Groen erfgoed (BRL ERM 6000) versie 1.0 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 17 juni 2016 BRL 6000 Groen Erfgoed. d.d.17 juni 2016 versie

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR INSTANDHOUDINGSTECHNOLOGIE

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR INSTANDHOUDINGSTECHNOLOGIE BRL 5020 2003-04-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR INSTANDHOUDINGSTECHNOLOGIE Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 2003-06-12

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen BRL 5027 CONCEPT d.d. 2014-09-02 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en thermografische opnamen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het

Nadere informatie

Groen erfgoed (BRL ERM 6000)

Groen erfgoed (BRL ERM 6000) Ontwerp-BEOORDELINGSRICHTLIJN Groen erfgoed (BRL ERM 6000) versie 0.1 Vastgesteld voor openbare inspraak door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 11 maart 2016 Ontwerp-BRL 6000

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen BRL 5025 Deel 01 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO PROCESCERTIFICAAT voor Beoordeling en herstel van bestaande funderingen van gebouwen Techniekgebied PBU Vastgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017

BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het. KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 BRL 1017 d.d. 2009-03-16 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO-procescertificaat voor Het aanbrengen van tegelwerk BRL 1017 Techniekgebied PBU Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 2009-04-01 Aanvaard door

Nadere informatie

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009

BRL s. drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard. Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Het Wat en Waarom van Komo Instal BRL s drs. ir. T. (Ton) van Oostwaard Presentatie Workshop BRL6000-10/ 03-02-2009 Inhoud Het Wat en Waarom van KOMO INSTAL Organisatiestructuur KBI Wat is een BRL? BRL6000

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Erkenningsregeling voor Meestervergulders. Versie 1

Erkenningsregeling voor Meestervergulders. Versie 1 Erkenningsregeling voor Meestervergulders Versie 1 1 Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Meestervergulders Verguldersgilde Versie 1 - december 2013 Auteurs: E.M. Winkler M.L.M. Mulder 2 VOORWOORD Deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. over het functioneren van de certificeringsregelingen ERM

Jaarverslag 2014. over het functioneren van de certificeringsregelingen ERM Jaarverslag 2014 over het functioneren van de certificeringsregelingen ERM Vastgesteld door de Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 26 juni 2015 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD BRL 9921 d.d. 17-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR EEN KOMO-KWALITEITSVERKLARING SPEELTOESTELLEN; PLAATSING, AANLEG ONDERGROND, CONTROLE EN ONDERHOUD Vastgesteld door het College van Deskundigen Meubel

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN BRL 0806 16-05-2013 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR VERFAPPLICATIE OP HOUT EN PLAATMATERIALEN Vastgesteld door College van Deskundigend.d. 04-06-2012 Op 16-05-2013 aanvaard door

Nadere informatie

Stichting IM-Register. Reglement Gebruik Collectieve Merken

Stichting IM-Register. Reglement Gebruik Collectieve Merken Stichting Reglement Gebruik Collectieve Merken Reglementcode: 300 Datum inwerkingtreding : 01/01/2013 In Reglementen heeft de Stichting de werkwijzen en regels vastgelegd die gelden voor het gebruik van

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten

Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten Tekst onder de infotoets Certificaat / Opleveringsbewijs: U kunt de tekst voor een BORG Beveiligingscertificaat, een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie of een BORG

Nadere informatie

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf Versie 01-01-2010 Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf Spui 188 2511 BW Den Haag Postbus 19365 2500 CJ Den Haag T 070-3751777

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 03 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen 10 april 2012 versie 1.0 Bijlagen Nr. Titel Versie Datum 1 Mandagtabel 1.0 10 april 2012 2 Termen en definities 1.0 10 april 2012 3 Wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013

BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Restauratie breed verbinden. 28 november 2013

Restauratie breed verbinden. 28 november 2013 Restauratie breed verbinden 28 november 2013 Wat komt er aan de orde? Kwaliteit: wat en voor wie Restauratie breed verbinden Initiatieven voor opdrachtgevers Stabu Uitvoeringsrichtlijnen verbinden aannemers,

Nadere informatie

Reglement EKO-keurmerk

Reglement EKO-keurmerk Reglement EKO-keurmerk Dit reglement is door het bestuur van Stichting EKO-keurmerk vastgesteld op 16-11-2017 en treedt in werking op 01-01-2018. Nieuwe Kazernelaan 2 D42 6711 JC EDE 030 23 20 493 E-mail:

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BIJZONDER DEEL BRL 9500 Deel 01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN 2009-08-20 voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Document code: RvA-SAP-C017-NL Versie 1, 15 november 2012 Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP)

Nadere informatie

Erkenningsregelingen uitvoeringspraktijk Monumenteninstandhouding Achtergrond, werkwijze, verantwoording

Erkenningsregelingen uitvoeringspraktijk Monumenteninstandhouding Achtergrond, werkwijze, verantwoording Erkenningsregelingen uitvoeringspraktijk Monumenteninstandhouding Achtergrond, werkwijze, verantwoording auteurs: datum: december 2007 Wienke Blomen, directeur Hobéon Certificering Evert-Jan Nusselder,

Nadere informatie

PROTOCOL UITVOERING AUDITS. bij de beoordelingsrichtlijn de erkende Molenmaker

PROTOCOL UITVOERING AUDITS. bij de beoordelingsrichtlijn de erkende Molenmaker PROTOCOL UITVOERING AUDITS bij de beoordelingsrichtlijn de erkende Molenmaker Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT VOOR HET ERKEND RESTAURATIE BOUWBEDRIJF (ERB) Techniekgebied

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT VOOR HET ERKEND RESTAURATIE BOUWBEDRIJF (ERB) Techniekgebied BRL ERB 2010-11-29 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT VOOR HET ERKEND RESTAURATIE BOUWBEDRIJF (ERB) Techniekgebied Vastgesteld door het College van Deskundigen van de

Nadere informatie

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen

Tarievenstructuur CCKL-PRL Accreditaties RvA/CCKL 2015 Algemeen 2015 Pagina: 1 van 5 WIJZIGING Tarievenstructuur per 1 januari 2015 In 2015 heeft, conform goedkeuring van de Raad van Toezicht, een tariefsverhoging van 1,2% plaatsgevonden (stijging index zakelijke dienstverlening).

Nadere informatie

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000

Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Certificering voor installatietechniek conform de BRL6000 Deze toelichting beschrijft de stappen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie