Project IP Verkeersplein) DTO Projectnummer P Status Definitief BLOOV Versienummer 1.0 Datum 18 januari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project IP Verkeersplein) DTO Projectnummer P.22013919 Status Definitief BLOOV Versienummer 1.0 Datum 18 januari 2008"

Transcriptie

1 Projectinitiatiedocument Opdrachtgever Defensie Telematica Organisatie Auteur W.M. Steenis Status Definitief Pagina 1/30

2 Inhoud 1. Inleiding Gegevens opdrachtgever Gegevens opdrachtnemer Document opbouw Referten Revisiegegevens Verspreidingsgegevens 4 2. Aanleiding en achtergrond Inleiding CMBA/ICMS Verbetering interoperabiliteit en connectiviteit Mandaat, opdracht 9 3. Managementsamenvatting Business Case Legitimatie van het project Kwalitatieve baten Proof-of-concept I-Bridge Kosten van het project Conclusies Projectdefinitie Doelstelling Bereik Uitsluitingen / voorwaarden Productdecompositie Productbeschrijvingen Koppeling met andere projecten Projectorganisatie Organisatieschema Personele vulling Projectplan Planning Fasering Capaciteitsbehoefte Budget Projectbeheersing Wijze van managen Toleranties Afwijkingsprocedure Wijzigingsprocedure Wijze van rapportage en overleg Risicomanagement Risicolog 28 Bijlagen 29 A.1 Begrippen 29 A.2 Afkortingen 29 Referten 1. Afdoeningsnota Project OOV/ICMS met kenmerk S d.d. 29 juni Nota HDFC F/ Pagina 2/30

3 1. Inleiding Het Project Initiatie Document (PID) beschrijft hoe het project I-Bridge (Intelligent Bridge) zal worden uitgevoerd. Hierbij gaat het document in op zaken als aanpak, beheersing, verantwoording, organisatie, personeel en middelen. Het PID dient: - Als mandaat voor de projectmanager; - Als verantwoording ten aanzien van de opdracht en; - Als leidraad bij het uitvoeren van het project. 1.1 Gegevens opdrachtgever De door Commandant Der Strijdkrachten (CDS) gemandateerde opdrachtgever voor de projecten in het kader van ICMS IV FASE 1ase I, is Commandant Commando Diensten Centrum (C-CDC). Het doorontwikkelen van het concept I-Bridge is een van de deelprojecten van dit grotere verband. Voorheen werd I-Bridge ook wel IP-Verkeersplein of IP-Crisis communicatie rotone genoemd. Vanwege de internationale interesse en activiteiten is de naam veranderd in I-Bridge. 1.2 Gegevens opdrachtnemer Directeur Defensie Telematica Organisatie (D-DTO) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. 1.3 Document opbouw Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van algemene documentinformatie. Hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding en achtergrond van het project en het programma. Hoofdstuk 3 bevat de Managementsamenvatting. Hoofdstuk 4 beschrijft de Business Case, waarom het project zinvol is. Hoofdstuk 5 beschrijft de Projectdefinitie, doelstelling en producten. Hoofdstuk 6 beschrijft de Projectorganisatie, rollen, taken. Hoofdstuk 7 beschrijft het Projectplan, fasering en planning Hoofdstuk 8 beschrijft de Projectbeheersing, instrumenten en controle. Bijlage A geeft een overzicht van gebruikte begrippen en afkortingen. Bijlage B bevat de documentatie betreffende dit project. Pagina 3/30

4 1.4 Referten Document Datum Auteur Omschrijving S LtKol J.P.A. de Jongh Afdoeningsnota Project OOV/ICMS S DOBBP Brief DOBBP, IV-projecten OOV sector F HDFC Nota HDFC, Besteding onderuitputting ICMS MINDEF/MINBZK Reactie op rapport IOOV en ADD over ICMS. 1.5 Revisiegegevens Versie Datum Status Auteur Goedgekeurd Omschrijving door Concept W.M. Steenis R. Boots Wijzigingen Concept W.M. Steenis R. Boots Wijzigingen Concept V.G. Hoek W.M. Steenis Wijzigingen Concept R. van Merrienboer W.M. Steenis Wijzigingen Concept W.M. Steenis R. Boots Wijzigingen Definitief W.M. Steenis R. Boots Wijzigingen Verspreidingsgegevens Organisatie Functie Naam CDC Commandant CDC Gout-van Sinderen, M.W. DIO Directeur HDIO SBN Ort, J.W. DTO Algemeen directeur Blankenstein, A.B. DTO Directeur Strategie en Commercie Hollink, W.C.M. DTO Directeur Algemene Zaken Kol Vet, J.T.W.M. de D-OBBP Hoofd Sectie B KLTZ Kwakernaak, J. D-OBBP Coordinator / Programmamananager Krijgsman, P.J. DTO Businessline Manager OOV Gelder, J. de Pagina 4/30

5 2. Aanleiding en achtergrond 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de aanleiding en de achtergrond tot de doorontwikkeling van I-Bridge beschreven. Paragraaf 2.2 beschrijft de verbanden waaruit deze opdracht is ontstaan en wat de belangrijkste doelstellingen zijn. Paragraaf 2.3 beschrijft de beoogde invulling van deze doelstellingen door I-Bridge. 2.2 CMBA/ICMS Het project I-Bridge vormt een onderdeel van een pakket van 8 deelopdrachten die door de Defensie Telematica Organisatie worden uitgevoerd. De aanleiding om deze 8 deelprojecten uit te voeren, komt voort uit afspraken die zijn vastgelegd in het kader van de Civiel-Militaire Bestuursafspraken 2005 (CMBA) en Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Civiel-Militaire Bestuursafspraken 2005 De ministers van Defensie, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben in maart 2005 een convenant over de militaire capaciteit voor civiele ondersteuning ondertekend. De Civiel-Militaire Bestuursafspraken (CMBA) zijn bedoeld om de civiel-militaire samenwerking te verbeteren en een meer structureel karakter te geven. De afspraken uit 2005 garanderen personele capaciteit van 3000 militairen volgens een opkomstschema, één opvanglocatie per provincie en omschrijven een aantal andere mogelijke vormen van bijstand / steunverlening. Naast afspraken over militaire capaciteiten omvat het convenant maatregelen om de procedures voor de aanvraag van militaire steun en bijstand te vereenvoudigen en te versnellen. Zo is naast de formele aanvraagprocedure een voorwaarschuwingstraject ontwikkeld om de reactietijd te bekorten. Ook is een regeling opgesteld voor de verlening van militaire steun in het openbare belang en zijn modelregelingen ontworpen voor de te verlenen militaire bijstand en steun bij de bewaking van civiele objecten. Voorts omvat het convenant afspraken over de verrekening van kosten. (Bron: Rapport Civiel- Militaire Samenwerking, stand van zaken 2006). Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking Inmiddels hebben de CMBA een vervolg gekregen in het project Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS), dat zich richt op structurele vormen van samenwerking tussen de civiele en militaire autoriteiten. Op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en bij de voorbereiding daarop moet structureel worden samengewerkt om bestuurlijke, operationele, financiële en juridische aspecten adequaat te regelen. Pagina 5/30

6 Daarom heeft het project een aantal doelstellingen meegekregen, namelijk: Duidelijke afspraken vooraf over gegarandeerde beschikbaarheid van capaciteiten. Een goede afstemming en samenwerking op het terrein van besluitvorming en aansturing. Samenwerking op het terrein van onderzoek en kennisinstituten. Structurele inbedding van Defensie in bestuurlijke en operationele planvorming. Gezamenlijke oefeningen. Momenteel levert het veld van ICMS gerelateerde organisaties het volgende beeld op: Volgens de afspraken in het kader van ICMS neemt de minimaal gegarandeerde ondersteuning door de krijgsmacht toe van 3000 tot circa 4600 militairen ten opzichte van het convenant CMBA uit Daarnaast doet Defensie de komende jaren diverse Investeringen om andere gespecialiseerde capaciteiten trapsgewijs te kunnen garanderen. Het project loopt dan ook tot 2012 (Bron: Rapport Civiel-Militaire Samenwerking, stand van zaken 2006). Pagina 6/30

7 2.3 Verbetering interoperabiliteit en connectiviteit Onderzoek naar de samenwerking tussen civiele organisaties en militaire eenheden heeft ondermeer aangetoond dat interoperabiliteit van software- en communicatie middelen één van kritische succesfactoren is. ICT dienstverlening op het scheidingsvlak van civiel-militaire samenwerking is een nieuwe ontwikkeling. Anders dan men gewend is, wordt ICT hier niet zozeer ingezet voor de ondersteuning van actoren binnen een organisatie, maar voor het faciliteren van probleemoplossend vermogen tussen actoren die elk voor zich functioneren in organisaties die zeer verschillend kunnen zijn in legacy en bedrijfscultuur. Dit levert de volgende strategische kenmerken op 1 : Een crisissituatie maakt samenwerking onontkoombaar, dus de uiteindelijke architectuur die de samenwerking mogelijk moet helpen maken zal vanaf het begin recht moeten doen aan de eis dat expertise niet gebonden mag zijn aan individuen en dat bijdragen uit moeten gaan van kennis en niet van rang of status2. Hoewel hier gesproken wordt over ICT (techniek), gaat het uiteindelijk om het faciliteren van probleemoplossend vermogen en dat heeft te maken met sociale vraagstukken. De uiteindelijke oplossing moet daarom vertrouwen inboezemen en zij moet uitnodigen tot samenwerken door de eindgebruiker zich te laten helpen identificeren met het grotere geheel. Aangezien bij een crisissituatie communicatie cruciaal is en het niet altijd zeker is welke middelen (nog) ter beschikking staan, zou de architectuur er op gebouwd moeten zijn om te kunnen gaan met elk middel dat nog bestaat om data van A naar B te transporteren. Dit betekent dat geavanceerde technologie moet kunnen interfacen met gewone, low-tech middelen, wat toegevoegde waarde geeft aan flexibele middelen die een brug kunnen slaan tussen no-tech en future-tech. Met de opkomst van logische infrastructuur, de harmonisatie van communicatie op het IP protocol (SIP, RoIP, VoIP) en de ontwikkeling van sociale media (Web 2.0) en de daarbij opkomende bedrijfskundige inzichten (Enterprise 2.0) beginnen de technische middelen voor handen te komen, om de specifieke vragen die voortvloeien uit de context van civiel-militaire samenwerking ook technisch in te vullen. Een goede kanshebber die momenteel snel op komt is de Service Oriented Architecture (SOA) waarmee op generieke wijze diverse, op voorhand niet of nauwelijks te voorspellen onderlinge configuraties (mash-ups) kunnen worden gemaakt. Hierbij is de IT backoffice relatief statisch (en technisch en economisch goed beheerbaar), terwijl de business frontoffice uiterst flexibel kan zijn. 1 Bron: Eindrapportage Strong Angel III 2 Er dient dus rekening mee gehouden te worden met creatieve inzet van middelen, met toevoegingen en aanvullingen op content en functionaliteit door de gebruikers zelf. Een en ander moet moeiteloos schaalbaar zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met radicale decentralisatie, met zelfservice door de eindgebruiker met het recht om content te vermengen. Pagina 7/30

8 Het geheel van wetenschappelijke inzichten rond dit onderwerp noemt men Enterprise De Enterprise 2.0 (E20) gedachte kenmerkt zich door businessmodellen die uitgaan van het bedienen van een lange staart van vraag naar on-the-fly IT oplossingen die de belofte in zich dragen van hoogwaardige, collaboratieve probleemoplossing. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om de output van het ene software systeem in real-time te gebruiken als input van het andere software systeem systeem en zo data te laten groeien die men normaal niet zo snel had kunnen bedenken zonder torenhoge besluitvormings- en design kosten. DTO is bezig met de ontwikkeling van een concept dat bovenstaande gebruikseisen tegen relatief geringe kosten kan faciliteren voor de diverse militaire instanties die betrokken zijn bij de Openbare Orde en Veiligheid in Nederland om zodoende effectiever en efficiënter informatie met civiele partners uit te kunnen wisselen. De civiele organisaties in de Openbare Orde en Veiligheid kunnen dan ook van deze kennis gebruik maken. Het I-Bridge concept maakt het mogelijk om op flexibele wijze een aantal verschillende communicatie componenten en diensten in wisselende combinaties aan elkaar te koppelen op basis van Internet Protocollen. Secure, real-time collaboratie en logging (ten behoeve van e- discovery 4 ) worden hiermee mogelijk, evenals het inter-operabel en inter-connectief maken van voorheen onbenaderbare ICT legacy. Radio-eilanden zoals Tetra (zoals C2000) UHF en VHF radio, GSM, marifoon en militaire radio (FM9000) worden bijvoorbeeld middels omzetting in Radio-over-IP (RoIP) aan elkaar gekoppeld en het resultaat geïntegreerd met andere systemen voor data uitwisseling en logging. Zo kan bijvoorbeeld een landkaart, een document of een computer simulatie telefonie functionaliteit krijgen en wordt een multiplier effect bereikt in de intrinsieke waarde van al uitgerolde systemen, zonder een hoge leercurve bij de gebruiker. Voyager 2007 In september 2007 werd de rampenbestrijdingsoefening Voyager gehouden met CEDRIC als commandovoeringsgereedschap en WAVE en MSGroove als aanvullende componenten uit I- Bridge. De informatie-uitwisseling tijdens een ramp tussen de verschillende betrokken organisaties en bestuurslagen kan beter. Dat blijkt uit de evaluatie van de crisisoefening Voyager van 3 oktober vorig jaar. Tijdens de oefening beschikten niet alle bestuurslagen (lokaal, provinciaal en nationaal) en ketens (rampenbestrijding en terrorismebestrijding) gelijktijdig over dezelfde informatie. Het integraal uitwisselen van informatie vond onvoldoende en niet tijdig plaats. Daardoor hadden de verschillende deelnemers aan de oefening niet hetzelfde beeld van wat er aan de hand was. 3 Enterprise 2.0 is het gebruik van emergent social software platforms binnen organisaties of tussen organisaties en hun partners/klanten (Andrew McAfee, Associate Professor, Harvard Business School.) Professor McAfee onderzoekt Enterprise 2.0 volgens het SLATES capabilities model (search, linking, authoring, tagging, extensions, and signals). 4 Electronic discovery (ook wel e-discovery of e-discovery genoemd) refereert naar elk proces waarbij elektronische data wordt gezocht, gevonden, zeker gesteld en doorzocht met de bedoeling om haar te gebruiken als vaststelling van de werkelijkheid, zoals bewijsmateriaal in een juridische context. E-discovery kan offline worden uitgevoerd op een individuele computer of online binnen een netwerk. Pagina 8/30

9 2.4 Mandaat, opdracht Het mandaat voor deze opdracht is vastgelegd in een aantal documenten. Allereerst de formele opdracht tot het uitvoeren van ICMS iv Fase 1, deze is vastgelegd in de Afdoeningsnota Project OOV/ICMS met kenmerk S d.d. 29 juni 2007 (gevoegd als bijlage B1). De formele financiële goedkeuring voor de realisatie van de ICMS iv Fase 1ase 1 opdrachten is verleend in de Nota HDFC F/ , Besteding onderuitputting ICMS 2006 d.d. 4 juli 2007 (gevoegd als bijlage B2). I-Bridge is één van de deelprojecten die binnen het mandaat van de ICMS iv Fase 1 valt en wordt uitgevoerd. Voorliggend PID beschrijft de doorontwikkeling van het concept I-Bridge naar een Proofof-concept 5, waarmee informatie wordt gegenereerd die benodigd is om een succesvolle implementatie, ondersteuning en beheersorganisatie in te richten voor een operationele setting van de componenten die deel uitmaken van het I-Bridge. 5 Proof-of-concept is een korte en/of onvolledige realisatie van een bepaald idee waarvan de haalbaarheid en mogelijkheid tot zinvolle exploitatie moet worden onderzocht. Een Proof-of-concept is meestal een milestone op weg naar een volledig prototype. Het gebruik van een Proof-of-concept zorgt voor informatie die benodigd is om de uitvoerbaarheid in te schatten en technische problemen zichtbaar te maken. Verder dient het als richtinggevend stuurmiddel en als feedback voor budgettering en andere vormen van discussie en controle. Pagina 9/30

10 3. Managementsamenvatting Inleiding Het project I-Bridge (voorheen IP-Verkeersplein / IP-Crisiscommunicatie rotonde) vormt een onderdeel van een pakket van 8 deelopdrachten die door de Defensie Telematica Organisatie worden uitgevoerd. De aanleiding om deze 8 deelprojecten uit te voeren, komt voort uit afspraken die zijn vastgelegd in het kader van de Civiel-Militaire Bestuursafspraken 2005 (CMBA) en Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Legitimatie De legitimatie van het project wordt voornamelijk bepaald door de noodzaak om de derde hoofdtaak van Defensie effectief en efficiënt in te vullen. De verschillen in gebruikte communicatie- en situational awareness/decision support middelen bij Defensie en in het Civiele domein zijn zo groot dat een generiek koppelvlak tussen deze middelen noodzaak is om goed te kunnen communiceren. Baten De kwalitatieve baten van het Proof-of-concept I-Bridge kunnen daarom het beste gerelateerd worden aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het Actieprogramma Coördinatie Informatievoorziening Rampenbestrijding (ACIR). ACIR werkt aan verbeteringen van de informatievoorziening tussen de verschillende hulpverleningsdiensten ten behoeve van rampenbestrijding. Het concept Het I-Bridge concept maakt het mogelijk om op flexibele wijze een aantal verschillende communicatie componenten en diensten in wisselende combinaties aan elkaar te koppelen op basis van Internet Protocollen. Secure, real-time collaboratie wordt hiermee mogelijk, evenals het interoperabel en interconnectief maken van voorheen onbenaderbare ICT legacy. Radioeilanden zoals Tetra (zoals C2000) UHF en VHF radio, GSM, marifoon en militaire radio (FM9000) worden bijvoorbeeld middels omzetting in Radio-over-IP (RoIP) aan elkaar gekoppeld en het resultaat geïntegreerd met andere systemen voor data uitwisseling en logging. Zo kan bijvoorbeeld een landkaart telefonie functionaliteit krijgen en wordt een multiplier effect bereikt in de intrinsieke waarde van al uitgerolde systemen Budget Het budget voor het I-Bridge is taakstellend, de kosten van het project zullen niet het toegestane budget van 700k overschrijden. Bij dreigende overschrijding budget wordt het product aangepast in tijd of kwaliteit om zodoende binnen de grenzen van het te besteden budget te blijven. Conclusie De doorontwikkeling van het concept I-Bridge moet in 2008 leiden tot een Proof-of-concept en een concreet implementatievoorstel om componenten uit I-Bridge afzonderlijk en in diverse combinaties aan te bieden als operationele dienst. De informatie afkomstig uit dit project is noodzakelijk om een succesvolle operationalisering van de componenten in het I-Bridge te garanderen en te kunnen inzetten bij de uitvoering van de derde hoofdtaak van Defensie. Pagina 10/30

11 4. Business Case 4.1 Legitimatie van het project De legitimatie van het project wordt voornamelijk bepaald door de noodzaak om de derde hoofdtaak van Defensie effectief en efficiënt in te vullen. De verschillen in gebruikte communicatie- en situational awareness/decision support middelen bij Defensie en in het Civiele domein zijn zo groot dat een generiek koppelvlak tussen deze middelen noodzaak is om goed te kunnen communiceren. De voorkeur gaat hierbij echter niet uit naar een traditionele benadering, waarbij het koppelvlak een stand-alone puntoplossing is die voortvloeit uit standaardisatie, harmonisatie en centralisatie afspraken. De oplossingsrichting dient gezocht te worden in een vorm van platformbenadering waarbij een samenvoegsel (mash-up) van diensten en mogelijkheden ontstaat waartoe een brede pallet aan gebruikers onder strikte voorwaarden toegang kan krijgen. Om het bereik te bepalen van dit generieke koppelvlak tussen probleemoplossende software en communicatiemiddelen wordt het Proof-of-concept I-Bridge opgericht. 4.2 Kwalitatieve baten Proof-of-concept I-Bridge Defensie creëert veiligheid (rust, voorspelbaarheid) en biedt daartoe toegesneden slagkracht (in brede zin). Hiertoe draagt Defensie door middel van eenheden, IV en ICT-dienstverlening bij aan de primaire taakstelling van Defensie en de OOV Veiligheidsketen. DTO streeft naar een robuuste en toekomstvaste positie in het ICT-werkveld die: - de uitvoering van de drie hoofdtaken door de defensieonderdelen en ketenpartners in de OOV sector op basis van haar portofolio dan wel op basis van concrete opdrachten te allen tijde en onder alle omstandigheden met IV- en ICT-dienstverlening optimaal ondersteunt. - Een bindende factor is bij het integreren van de ICT-dienstverlening binnen Defensie. De kwalitatieve baten van het Proof-of-concept I-Bridge kunnen daarom het beste gerelateerd worden aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het Actieprogramma Coördinatie Informatievoorziening Rampenbestrijding (ACIR). ACIR werkt aan verbeteringen van de informatievoorziening tussen de verschillende hulpverleningsdiensten ten behoeve van rampenbestrijding (Bijlage B, overzicht ACIR activiteiten). Begroting van Pagina 11/30

12 Per 1 januari 2007 zijn de taken van de Taskforce ACIR door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgedragen aan de Raad MIV die vervolgens de focus heeft gelegd op onder meer de volgende deelactiviteiten: Het beschikbaar/toegankelijk maken van de (nader vast te stellen) in ieder geval benodigde informatie. Het doen van voorstellen voor de inrichting van het proces en de organisatie voor de landelijke vraagarticulatie per kolom en het ondersteunen van de realisatie daarvan Het doen van voorstellen voor de inrichting van het proces en de organisatie voor de landelijke vraagarticulatie op multidisciplinair niveau en het ondersteunen van de realisatie daarvan. Onderzoek naar de noodzaak van een landelijk (multidisciplinair) informatieknooppunt. Het doen van voorstellen om te komen tot gedragen afspraken over een gemeenschappelijke (multidisciplinaire) Informatiearchitectuur. Tegen die achtergrond is het I-Bridge concept een onderzoekstraject om interoperabiliteit en connectiviteit tussen crisisbeheerpartners met praktijkervaring te onderzoeken. 4.3 Kosten van het project Het budget voor het I-Bridge is taakstellend, de kosten van het project zullen niet het toegestane budget van 700k overschrijden. Bij dreigende overschrijding budget wordt het product aangepast in tijd of kwaliteit om zodoende binnen de grenzen van het te besteden budget te blijven. 4.4 Conclusies De doorontwikkeling van het concept I-Bridge moet in 2008 leiden tot een Proof-of-concept en een concreet implementatievoorstel om componenten uit I-Bridge afzonderlijk en in diverse combinaties aan te bieden als operationele dienst. De informatie afkomstig uit dit project is noodzakelijk om een succesvolle operationalisering van de componenten in het I-Bridge te garanderen en te kunnen inzetten bij de uitvoering van de derde hoofdtaak van Defensie. Pagina 12/30

13 5. Projectdefinitie 5.1 Doelstelling Het doel van het project I-Bridge is het verkrijgen van informatie en kennis over het in een Proof-of-concept omgeving gebruiken van I-Bridge. Hiermee kan zodoende een inschatting gemaakt worden over het operationaliseren en beheren van I-Bridge als dienst voor gebruik in Civiel-Militaire samenwerking in het kader van de derde hoofdtaak, maar wellicht ook in andere verbanden die kampen met eenzelfde problematiek. Prioriteit wordt toegekend aan het opdoen, borgen en onderhouden van kennis op de deelgebieden binnen I-Bridge. Deze specifieke kennis is van cruciaal belang voor een succesvolle operationalisering in een vervolgstadium. 5.2 Bereik Het bereik van het project I-Bridge beperkt zich tot: Een Proof-of-concept opstelling van het I-Bridge voor de duur van Het documenteren van de technische- en organisatorische elementen die naar voren komen bij de inrichting van de Proof-of-concept opstelling om zodoende een betere inschatting te kunnen maken voor het eventueel vermarkten van deze diensten. Gericht oefenen met partners in de OOV keten, resultaten vormen input voor project. 5.3 Uitsluitingen / voorwaarden Uitsluitingen: Proof-of-concept is geen gebruiksomgeving voor echte noodsituaties of ander operationeel c.q. productie gebruik, maar wel zo dicht mogelijk op de werkelijkheid (train as you fight). Voorwaarden: Resterend budget 2007 moet worden overgeheveld naar Exploitatiekosten OOV/ICMS worden opgevangen binnen bestaande IV exploitatie budgetten van betrokken defensieonderdelen. Vooralsnog zijn voor 2008 geen exploitatiegelden begroot en benodigd. Oefeningen en deelname aan het Proof-of-concept I-Bridge geschiedt onder vooraf vastgestelde voorwaarden en uitsluitend via de projectmanager ICMS iv Fase 1. Pagina 13/30

14 5.4 Productdecompositie Het Proof-of-concept I-Bridge bestaat in principe uit de volgende componenten: Spraak interoperabiliteitsmodule (WAVE), Unified Communications (UC) Collaboratiemodule, MSGroove MSSharepoint Simulatiemodule, bijvoorbeeld CrisisSim Crypto harmonisatie module, Suphice Hard- en software, daar waar nodig leasen, lenen Kennis, eventueel Wikidienst, opleidingen, training, conferenties, workshops 5.5 Productbeschrijvingen SUPHICE SUPHICE staat voor Secure Unplanned Provisioning of High Integrity Communications for Europe. SUPHICE is één van de zeven projecten die zijn uitgevoerd onder de vlag van het EU programma Preparatory Action for Security Research 2004 (PASR 2004). Deze voorbereidende actie moet resulteren in een uitgebreid Europees onderzoeksprogramma over beveiligingsvraagstukken (European Security Research Programme (ESRP)). Het SUPHICE project bestaat uit onderzoek naar de mogelijkheden om op snelle wijze verschillende communicatiesystemen te kunnen inzetten. Deze systemen kunnen al dan niet geclassificeerd zijn of beheerst worden door verschillende wettelijke beperkingen zoals wetgeving over persoonsgegevens. SUPHICE wil op een aantal gebieden vooruitgang boeken. 1. Het SUPHICE project demonstreert de implementatie van een crypto algoritme dat bruikbaar is voor de EU in een SECRET omgeving. Daarbij moet de evaluatie en certificering van het systeem inclusief de implementatie geschieden onder het EU proces CISP. 2. Een groot aantal leden van de EU zijn tevens lid van NATO waardoor er gezocht moet worden naar mogelijkheden om de informatie van elke organisatie in hun eigen nationale omgeving en systemen te borgen binnen de kaders van het vigerende beleid van die betreffende organisatie. SUPHICE biedt de mogelijkheid om met dezelfde crypto producten te werken zonder dat EU of NATO beleid wordt overtreden. 3. SUPHICE biedt een oplossing voor Europese crypto markt die veelal belemmerd wordt door de individuele regelgeving of wetgeving van de lidstaten over deze materie. Deze belemmering wordt grotendeels teniet gedaan vanwege het feit dat het overkoepelende ontwerp niet gerubriceerd is en niet het eigendom van een der lidstaten. 4. Door gebruik te maken van moderne technologische standaarden (XML), webgebaseerde technieken (UDDI, WSDL en BPEL) wordt het mogelijk om een snelle en adhoc uitrol van High Integrity Communications inclusief policy based management te realiseren, ook over de nationale grenzen van de lidstaten heen. 5. Oprichting forum voor InfoSec autoriteiten van de lidstaten. Dit forum moet als basis dienen voor de praktische toepassing van de gekozen benadering. Inspraak van de lidstaten wordt hiermee gefaciliteerd. Pagina 14/30

15 Bruikbare toepassingsgebieden voor SUPHICE zijn te vinden in het faciliteren van complexe transnationale logistieke en financiële samenwerkingsvormen rond grootschalige militaire investeringen. De ondersteuning van multinationale samenwerkingsvormen (Schengen, NAVO, tribunalen). In het kader van civiel-militaire samenwerking wordt gesproken met partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van grensoverschrijdende rampenoefeningen en voor hoogwaardige samenwerking tussen NAVO eenheden en (Multi)nationale rampenbestrijders. Wave WAVE staat voor Wide Area Voice Environment en is software waarmee allerhande spraakapparatuur in staat wordt gesteld om onderling geluid uit te wisselen. Rond transport, logistiek, operaties en veiligheid wordt vanuit de historie met een veelheid aan communicatiemiddelen gewerkt. Radiosystemen zoals VHF, Tetra, Traxys; Omroepsystemen; Intercom; Arbi-systemen; Conferencing Systemen; Telefonie, etc. Al deze systemen staan technisch en juridisch feitelijk op zichzelf en bieden een veelheid aan functionaliteiten voor gebruik en beheer. Dat lijkt handig maar als communicatie gewenst is over de grenzen van systemen heen wordt dat lastig en vaak onmogelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een logistieke procesmanager die voor communicatie met de ene groep VHF gebruikt en voor een andere telefonie. Dit maakt het werk rond operationeel management activiteiten er niet transparanter en eenvoudiger op. Voor operationele mensen kan het betekenen dat ze bijvoorbeeld en een GSM en een radio en een PDA bij zich moeten dragen. Dat is niet alleen onhandig, maar brengt ook kosten met zich mee voor afschrijving, onderhoud en connectivity. Daarnaast levert het onduidelijkheid op in de gebruikstoepassing. In geval van een gevaarlijke situatie, zoals een gaswolk of een beveiligingsdoorbraak op een luchtmachtbasis, kan het gebeuren dat bepaalde groepen dat niet, of niet op tijd te horen krijgen omdat er geen integratie is. Het is een gegeven dat er verschillende systemen naast en door elkaar blijven bestaan. Vanuit dat gegeven dient de ICT-functie een platform te definiëren dat al deze systemen en ongelijksoortige infrastructuren kan combineren ten bate van de bedrijfsprocessen. Van belang is nu om de technologie om te zetten in bedrijfsvoordelen. Daarbij is wel van belang om dit vanuit het raamwerk van de ICT-voorziening te doen en in te passen in de ICTarchitectuur/infrastructuur om ook de ondersteuning en uitbreidbaarheid naar de toekomst te kunnen borgen. Pagina 15/30

16 WAVE als Voice Platform GSM VHF PSTN Tetra IP PA/Intercom Freeseating Backoffice integratie Gebruiksgemak Dekkingsproblemen Integrale logging Eenvoudige Migratie Flexibiliteit Processen Een GUI Veilige IM/Skype oplossing Investeringsbescherming Toekomstvast platform Applicatieintegratie UMTS/WiFi/V-sat, SatCom Backoffice integratie Voor kantoormedewerkers is het niet praktisch om met radio s rond te lopen. Dankzij WAVE kunnen zij met hun PC of laptop met verschillende radionetwerken en andere groepen communiceren. WAVE PC/PDA Clients Radio interoperability Met WAVE is het mogelijk om groepen van verschillende radionetten met elkaar te verbinden. Dat kan zowel structureel als ad-hoc (binnen een paar seconden opbouwen en afbreken). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij crisisbeheersing VHF kanaal 2 te koppelen met de OOVdiensten op C2000 in map 10. Het wisselen van radio s behoort hiermee tot het verleden. Gebruikers hoeven dan niet meer met (vrijwel) onbekende apparatuur aan de gang op kritische momenten en kunnen zich volledig concentreren op hun rol i.p.v. de technologie. Pagina 16/30

17 Gebruiksgemak Gebruikers kunnen zelf kiezen welk apparaat zij gebruiken voor communicatie. Afhankelijk van rol en plaats is het bijvoorbeeld handig om een GSM te gebruiken buiten het dekkingsgebied van het radionetwerk en toch in staat te zijn om toegang te krijgen tot bepaalde VHF-kanalen. Voor operationele medewerkers is een VHF-radio wellicht meer geschikt, waarmee ze echter ook in sommige Tetra-groepen kunnen komen, zodat ze maar één radio bij zich hoeven te hebben. Voor mensen achter een bureau is een WAVE-client op de PC wellicht het meest praktisch. Naast gebruiksgemak scheelt dit ook veel geld: niet iedereen hoeft een radio te hebben en niet alle plekken hoeven radiodekkend te zijn. Freeseating Gebruikers kunnen vanaf elke plek met elk apparaat toegang krijgen tot de communicatie. Dit is niet alleen handig voor bereikbaarheid, maar levert ook voordelen op het gebied van contingency: gewone laptops en GSM s meenemen en op een andere plek inbellen of inloggen op de relevante groepen! Vooral voor de tactische functies rond logistiek, safety en facilities levert dat voordelen. Indien nodig kunnen ze vanaf huis inloggen via Internet, communiceren vanaf hun laptop en later in de auto de GSM gebruiken. Dekking De dekking van radionetwerken is altijd beperkt tot een bepaald gebied (en daarbinnen zullen altijd zwakke plekken aanwezig zijn of ontstaan). Door WAVE wordt de dekking virtueel wereldwijd en volledig. Immers is het mogelijk om via IP toegang te krijgen tot radiogroepen of via GSM/PSTN of via andere radionetwerken. Of iemand nu in een hotel in Afrika zit of thuis aan de keukentafel, er is een virtueel wereldwijde VHF-dekking. Simpele radio-migratie Radio interoperabiliteit kan ook de migratie van de ene naar een ander radionetwerk vereenvoudigen. Via WAVE kunnen corresponderende groepen op beide radionetwerken met elkaar worden verbonden voor de duur van de migratie. Pas als alle gebruikers van een afdeling of groep tevreden zijn over het nieuwe systeem kan de koppeling via WAVE ongedaan worden gemaakt en het oude netwerk voor dat deel kan worden ontmanteld. Backup Het oude radionet kan ook na de migratie als back-up worden gebruikt in situaties als onderhoud of verstoringen. Uiteraard kan ook telefonie en IP als backup worden gebruikt voor radionetwerken. Logging Met WAVE kunnen alle systemen eenduidig worden gelogd. Uiteraard kan WAVE de loggings ook doorzetten naar voiceloggers als NYSE. Voordeel van de loggings ook bij WAVE Pagina 17/30

18 beschikbaar te houden, is dat via WAVE veel sneller bepaalde fragmenten teruggezocht kunnen worden. Eén GUI Met WAVE kan voor communicatie worden volstaan met één GUI voor gebruik en beheer, omdat WAVE voor de gebruikers en integrale beheerders in feite de onderliggende communicatiesystemen afschermt. Het drukken van een PTT-knop op WAVE kan tot gevolg hebben dat mensen op andere PC s, telefoons, VHF-radio s, Tetra-radio s of reizigers op de gates via omroepsystemen hetzelfde bericht tegelijkertijd horen. Investeringsbescherming De bestaande systemen kunnen ondanks de wellicht beperkte functionaliteit gebruikt blijven worden, omdat WAVE er functionaliteit aan toevoegd. Zo wordt het mogelijk om systemen te ontsluiten voor andere toepassingen. Intercom kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor Security. VHF dankzij radio-interoperability ook voor samenwerking met OOV. Stel dat er behoefte komt aan video voor bepaalde groepen, dan kan de afweging worden gemaakt welk medium het meest geschikt is om dat te bieden. Wellicht is WiMax dan de beste keus. Gebruikers die en Radio en Video functionaliteiten nodig hebben kunnen dan hun radio inleveren en een MDT, PDA of laptop krijgen met de video-applicatie en WAVE voor radiotoegang. Dit kan vele malen goedkoper en sneller te realiseren zijn dan een radio-upgrade... Binnen de ICT-architectuur neemt WAVE de plaats in van middleware (zie afbeelding). Voice Interoperability platform Logistics Mngmt. Incident Mngmt Facility Mngmt. Business Processes Applications IP Integration Middleware IP-Network Tetra PSTN VHF PA/Intercom Comunication Systems Microsoft Office Groove 2007 Microsoft Office Groove 2007 is programmatuur voor samenwerking van teams. Informatie delen en gezamenlijke projectactiviteiten ontplooien zijn daarbij de speerpunten. Pagina 18/30

19 Hiervoor wordt gebruik gemaakt van werkruimten voor samenwerking waarin alle teamleden, hulpmiddelen en informatie bijeen worden gebracht. De informatie blijft beschikbaar op de lokale harddisk en zal - indien er verbinding is - synchroniseren met alle leden van het team. Om de bandbreedte zo smal mogelijk te houden, gebeurt dit door het versturen van delta s (verschillen). Een versleuteling zorgt er voor dat de gegevens veilig verzonden worden. Office Groove 2007 kent vijf kernelementen: 1. Werkruimten Dit zijn containers die zijn gemaakt door informatiewerkers, zodat zij informatie kunnen delen en zodat zij gezamenlijk aan teamprojecten kunnen werken. 2. Hulpmiddelen Dit zijn toepassingen die door teamleden aan de werkruimten worden toegevoegd, zodat zij op een gestructureerde (bijvoorbeeld formulieren) en een ongestructureerde (bijvoorbeeld bestanden) wijze informatie kunnen delen en gezamenlijk met deze informatie kunnen werken. 3. Aanwezigheidssignalering en communicatie Office Groove 2007 is voorzien van ingebouwde mogelijkheden voor aanwezigheidssignalering, chatten en het verzenden van berichten. 4. Meldingen Office Groove 2007 biedt mogelijkheden voor het weergeven van meldingen waarbij medewerkers via tekst en/of geluid worden geïnformeerd over gebeurtenissen en werkactiviteiten. 5. De startbalk De startbalk voorziet gebruikers van een beginpunt voor het beheren van alle Office Groove 2007-elementen, waaronder werkruimten, contactpersonen, aanwezigheidsignalering en meldingen en voor het uitvoeren van basistaken, zoals het maken van nieuwe werkruimten, het communiceren met gebruikers en het uitnodigen van gebruikers. Microsoft SharePoint 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 is een servertoepassing die deel uitmaakt van het 2007 Microsoft Office systeem en is ontworpen om effectief samen te werken met andere programma's in het 2007 Microsoft Office system. Sites kunnen eenvoudig worden gemaakt op basis van sjablonen. Via deze sites kan worden samengewerkt en informatie met anderen worden gedeelt. Hierbij maakt het niet uit of deze personen zich binnen of buiten uw organisatie bevinden. Pagina 19/30

20 Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan onder andere worden gebruikt om: 1. Effectief samen te werken met andere personen in de organisatie. Er kunnen bijvoorbeeld kalenders worden gebruikt om te zien wanneer er teamgebeurtenissen zijn gepland. Documentbibliotheken worden gebruikt voor de opslag van de documenten van een team of organisatie. Informatie kan ook worden vastgelegd in wiki's (door gebruikers beheerde kennisbanken). 2. Persoonlijke sites te maken waar informatie beheerd kan worden die ook met andere gebruikers gedeeld kan worden. U kunt bijvoorbeeld uw eigen Mijn site-portal maken waar u al uw documenten, taken andere persoonlijke gegevens vanuit een centrale locatie kunt weergeven en beheren. 3. Personen te zoeken. Als u bijvoorbeeld de Mijn sites op uw intranet doorzoekt, kunt u iemand vinden die een bepaalde vaardigheid of interesse heeft, ook als u de naam van die persoon niet weet. 4. Als host op te treden voor op XML gebaseerde zakelijke formulieren die zijn geïntegreerd met databases of andere zakelijke toepassingen. De formulieren kunnen worden ontworpen in Infopath en door deze te hosten in SharePoint kunnen gebruikers deze formulieren invullen via een browser. Deze gegevens kunnen centraal worden opgeslagen in een database. 5. Op eenvoudige wijze rapporten, lijsten en KPI's (Key Performance Indicators) te publiceren door deze te koppelen aan zakelijke toepassingen, zoals SAP, Siebel en Microsoft SQL Server Eenvoudig te brainstormen met wikisites Met een wikisite kunt u brainstormen over ideeën, samenwerken aan een teamontwerp, een kennisencyclopedie samenstellen, of alleen routinegegevens verzamelen in een indeling die eenvoudig te maken en te bewerken is. CrisisSIM CrisisSIM is een softwaresysteem dat een aantal van de moeilijke taken van oefenleiders, oefenontwerpers en oefencoördinatoren in de verschillende fasen van de oefencyclus ondersteunt. De output van CrisisSim kan bovendien dienst doen als referentiemateriaal voor het samenstellen van multimediarijk leermateriaal of een eindrapportage die uitnodigt tot lezen. CrisisSim bestaat uit modules die afzonderlijk ingezet kunnen worden in de verschillende fasen van de oefencyclus. De complete set bestaat uit de: ontwerpmodule, de management module, de simulatie module, de communicatiemodule, de observatie module en de CITE Evaluatie Module. De modules van Crisissim zijn zo opgezet dat de data tussen ieder van de modules uitwisselbaar is. De voordelen op een rij: schrijven van afhankelijke verhaallijnen (als-dan relaties) overzicht bij complexe scenario-draaiboeken scenario-events persoonlijk toewijsbaar aan oefenstaf of observatoren geen versieproblemen dankzij beveiligde online database hergebruiken van (delen) van scenario-draaiboeken direct inzicht of er geen knelpunten in het scenario zitten Pagina 20/30

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge

I-bridge: het overbruggen van een kloof I-bridge I-bridge: het overbruggen van een kloof Informatie is cruciaal in de hulpverlening bij incidenten, rampen en crises. Hulpverleners en bestuurders hebben relevante informatie nodig om effectief voor de

Nadere informatie

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland

Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland BG IVENT BLOOV Projectvoorstel Nederland Ondernemend Innovatieland I-Bridge 2.0 INNOVATIE KOPPELT DE KETENS Opdrachtgever BG IVENT Auteur(s) W.M. Steenis Status Definitief Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart

Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Intelligent Bridge (i-bridge) & witte kaart Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 8 juni 2011 Context i-bridge Programma Nederland Ondernemend

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Intelligent Bridge (i-bridge)

Intelligent Bridge (i-bridge) Intelligent Bridge (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 13 april 2010 13-4-2010 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS

Reactie op rapport loov en ADD over ICMS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-eneraal 6;^ Datum DV/CB Inlichtingen mr. M.S. van Eek T 070.4268844 F Uw kenmerk Onderwerp op rapport

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid

Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid Het Informatiebeleid Veiligheid Verbinding in veiligheid Het Informatiebeleid Veiligheid: Verbinding in veiligheid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Het probleem Verschillende

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER BOB HUISMAN Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 2) te gebruiken als start informatie bij begin project.

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Managed UC. De buitengewone Unified Communications oplossing maakt iedereen bereikbaar

Managed UC. De buitengewone Unified Communications oplossing maakt iedereen bereikbaar Managed UC De buitengewone Unified Communications oplossing maakt iedereen bereikbaar Optimale bereikbaarheid, uw sleutel tot succes Tegenwoordig zijn er legio communicatiemiddelen voorhanden. Want iedereen

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie

Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie Endemol verbetert haar interne en externe communicatie met Unified Communications platform op basis van Microsoft-technologie Organisatie Endemol is marktleider op het gebied van de productie van spraakmakend

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing

Netcentrisch Werken. leo kooijman. 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Netcentrisch Werken leo kooijman 18 november 2008 Kenniskring Crisisbeheersing Achtergrond Intensivering Civiel-Militaire samenwerking (2005) Vraag: kunnen de civiele en de militaire wereld iets van elkaar

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Thier Software Development

Thier Software Development planning.nl Thier Software Development Planning.nl is, als je alle factoren en afhankelijkheden mee zou nemen, vaak complex. Daarom is het belangrijk bij het automatiseren van dit proces te bedenken welke

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen!

Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen! Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen! Naam auteur : S. Liethoff Type document : Whitepaper Datum versie : 14-02-2013 1. Seclore FileSecure: Beveiliging zonder grenzen! Seclore FileSecure is een

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet Referentiecase Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet De samenwerking met ETTU voor het intranetproject is erg prettig verlopen. Door de open en laagdrempelige samenwerking zijn

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Maximizer CRM Simply Successful CRM

Maximizer CRM Simply Successful CRM Maximizer CRM Simply Successful CRM Sinds 1987 levert Maximizer gebruiksvriendelijke, flexibele, betrouwbare en betaalbare CRM software. Met inmiddels meer dan 1 miljoen verkochte licenties aan 120.000

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie