Ondersteuningsplan 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan 2008"

Transcriptie

1

2 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis Jean, c=be, serialnumber= Reden: Ik keur dit document goed Datum: :35:45 +02'00'

3 ondersteuningsplan Vooraf Binnen de strategische en operationele plannen die de voorbije jaren in uitvoering zijn gebracht, is er heel wat aandacht besteed aan de grondige modernisering van de globale ICT-omgeving van de FOD Financiën en zijn er tegelijkertijd ook de nodige initiatieven genomen om de professionaliteit en de effectiviteit van de nieuwe stafdienst ICT verder uit te bouwen. Dit behelst o.a. de invoering van een aantal gestandaardiseerde methodieken en processen. De modernisering van de FOD Financiën en in het bijzonder van de ICT-omgeving wordt gedragen door specifieke en welafgelijnde projecten. Deze projecten worden grotendeels gerealiseerd in samenwerking met externe resources. Om het succes en de beheersbaarheid van deze projecten te verzeker en is een s tandaard proj ectmethodologie, op basis van Prince 2, geïmplementeerd en is de nodige ondersteuningssoftware in gebruik genomen. Ook de externe partners zijn er contractueel toe gehouden deze methodologie te respecteren. Belangrijk initiatief voor de voormelde professionalisering is de implementatie van de ITIL gebaseerde methodologische grondlaag. Reeds in 2004 is hiermee gestart en ondertussen zijn alle standaardprocessen (zoals helpdesk, probleembeheer, beheer van updates, verspreiding van software, incident management, enz.) uitgewerkt. De noodzakelijke ondersteunende informaticatools zijn aangekocht en geïmplementeerd. Er is ook heel wat aandacht besteed aan het beheer van onze personele middelen en in het bijzonder aan de vorming en de opleiding van onze medewerkers in deze methodologieën en in de nieuwe technologische standaarden. We hebben hierbij gekozen voor een gestructureerde aanpak (een zogenaamd individueel heroriënteringplan) waarbij het juiste evenwicht tussen de individuele ambities en de noodzakelijke competenties voor de huidige en toekomstige rol en functie is nagestreefd. De verankering van de opgebouwde kennis vormt een rode draad door het geheel. Daarbij zijn de nodige maatregelen gedefini eerd om de gevolgen van de aankom ende p apyboom en de daarmee gepaard gaande braindrain op te vangen. Anderzijds zijn de nodige initiatieven genomen om de kennisoverdracht tussen de externe resources en onze eigen medewerkers maximaal te verzekeren.

4 ondersteuningsplan Deze verschillende initiatieven hebben stuk voor stuk bijgedragen tot de kwaliteitsvolle en gestructureerde dienstverlening en het welslagen van de verschillende doelstellingen en projecten, gedefinieerd in de ICT-ondersteuningsplannen van de voorbije jaren. COBIT 4.1 IT Governance framework In 2007 is de vervolgfase in de professionalisering van de stafdienst ICT aangevat door de aangepaste implementatie van het overkoepelende COBIT 4.1 IT Governance framework. Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) is een framework en open standaard voor het ges tructur eerd inr ichten en b eoor del en van een I T- beheeromgeving, met inbegrip van de nodige elementen voor het verzekeren van de informatiebeveiliging. Het COBIT framework is vanaf 1992 ontwikkeld door het Information Systems Audit and Control Association (ISACA) en het IT Governance Institute (ITGI). Figuur 1: IT Governance focusgebieden Het uitgangspunt binnen het COBIT framework is de afgestemde en sluitende wisselwerking tussen enerzijds de specifieke doels tellingen aan business-zijde en anderzijds de I CTondersteuning in de brede zin van het woord die daartoe nodig is.

5 ondersteuningsplan Figuur 2: COBIT basisprincipe Dit resulteert in een aaneengesloten beheerscyclus startende bij de organisatiestrategie en de bedrijfsobjectieven. Het voorliggende Coperfin Ondersteuningsplan 2008 is opgebouwd rond de organisatiedoelstellingen van de FOD Financiën (de Coperfinthema s, zie infra). Schematisch voorgesteld betekent dit: Figuur 3: Definitie van IT objectieven en architectuur De binnen COBIT 4.1 geformuleerde beheersdoelstellingen, die derhalve naadloos aansluiten op de ITIL uitgangspunten en de hoger vermelde ITIL-processen en Prince 2 project management methodologie omkaderen, zijn gerangschikt volgens 4 domeinen.

6 ondersteuningsplan Figuur 4: IT beheersdoelstellingen Binnen iedere fase van de levenscyclus van onze informatiesystemen hanteren we de 7 beoordelingscriteria zoals die binnen Cobit zijn gedefinieerd: Figuur 5: Cobit 4.1 beheerscriteria Effectiviteit betreft de relevantie en de pertinentie van de informatie en het informatiesysteem ten overstaan van het (bedrijfs-)proces dat wordt ondersteund. Aspecten als tijdigheid, consistentie en bruikbaarheid maken hier deel van uit. Efficiëntie waakt over de meest optimale aanwending van de middelen en draagt bij tot een overkoepelende kostenbewaking. Vertrouwelijkheid betreft de bescherming van ver tr ouwelijke/gevoelige informati e tegen nietgeautoriseerde bekendmaking. Integriteit slaat op de actualiteit, volledigheid en validiteit van de informatie.

7 ondersteuningsplan Beschikbaarheid bewaakt de beschikbaarheid van informatie en systemen op de momenten die de bedrijfsprocessen dat vereisen. Conformiteit omvat het respecteren van de geldende wetten, standaarden en regels. Betrouwbaarheid focust op de accuraatheid en gepastheid van de informatie en de systemen. We streven bij deze reflecties een nauwe wisselwerking na met de verschillende businessentiteiten om de aansluiting tussen hun bedrijfsdoelstellingen en onze ICT-ondersteuning te verzekeren. Dit betekent in concreto o.a. een sterke participatie van de verschillende bevoegdheidsniveaus op de verschillende sleutelmomenten van de opmaak van voorliggend plan. Figuur 6: Participatief proces We zijn er dan ook van overtuigd met voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan 2008 verder optimaal te zullen bijdragen, uiteraard binnen het kader van de beschikbare middelen, tot de realisatie van de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen. Zoals hoger vermeld hebben we ervoor gekozen, in de geest van het CobiT model, om het plan op te bouwen rond de strategische thema s van de FOD waardoor we een entiteitoverschrijdend zicht bieden op alle ICT-projecten die de realisatie van deze thema s ondersteunen.

8 ondersteuningsplan We zijn er ons evenwel van bewust dat er binnen iedere entiteit de nood bestaat om een overzicht te hebben van alle projecten die specifiek voor hen van toepassing zijn. De ICT-ondersteuningsplannen van de voorbije jaren waren derhalve opgebouwd rond de verschillende entiteiten. In bijlage kan u dan ook een overzicht terugvinden per entiteit van alle projecten waarin zij betrokken zijn.

9 Inhoudstafel ondersteuningsplan VOORAF 2 INLEIDING 12 Strategisch ICT Concept 12 Samenwerking & Informatie-uitwisseling 14 Mutualisatie ICT infrastructuur 15 Mutualisatie Printing infrastructuur 16 Internationale samenwerking 17 Open standaarden 18 XBRL 18 OASIS egov 19 Relatie tot andere Coperfin projecten en/of initiatieven 19 De globale context 20 Het operationeel plan Voorbehoud in functie van wijzigende prioriteiten 21 ORGANISATIESTRATEGIE FOD FINANCIËN 22 De strategische thema s 22 UNIEK DOSSIER 24 Informatie-uitwisseling op nationaal vlak 24 Met de sector van de Sociale Zekerheid 24 Met de FOD Justitie 25 Met de Nationale Bank 26 Met andere partijen 27 Kruispuntbank van Patrimoniale Documentatie 28 Registratie van aannemers 30 Informatie-uitwisseling op internationaal vlak 31 Virtueel Eurovignet 31 Taxation on Savings 31 OESO 32 Onroerende goederen in het buitenland 33 Multi-Annual Strategic Plan (MASP) van de Europese Unie 33 Transversale signaletiek 34 User Management en Mandaatbeheer 36 Document Input Management 36 GEÏNTEGREERDE VERWERKING 39

10 ondersteuningsplan Geïntegreerde verwerking Belasting en Invordering 40 STIR Controle & STIR Opzoekingen 40 STIR BTW 41 TAXI 41 Back-office Vennootschapsbelasting 42 Tax-on-web Belcotax Geïntegreerde verwerking Douane & Accijnzen 44 Meerjaren Strategisch Plan 45 Megaport 47 MODA 47 Regionale workflow 48 Geïntegreerde verwerking Patrimoniumdocumentatie 49 STIPAD 49 CADGIS 50 e-succ 51 Entiteit Tresorie 51 Beheer borgtochten 51 Slapende rekeningen 52 Financiering van de Staat en Financiële Markten 53 Geïntegreerd beheer bedrijfsregels 53 Business Rules Management System 53 MULTIKANAAL DIENSTVERLENING 55 Front-office 56 My Minfin CRM Contactcenter & onthaal 57 Elektronische briefwisseling Elektronische handtekening 59 Informatie ter beschikking stellen 60 Web Content Management 60 Verkoopprijzen onroerende goederen 61 Internetsite Niet-fiscale Invorderingen 62 BIJSTAND, CONTROLE, INNING EN INFORMATIE 63 Inning & Invordering 63 STIMER 64 Invoering van SEPA 64 E-payment modaliteiten 66 Betaalterminals 67 Telefonische opvolging debiteuren 67 e-deurwaarder 68 Workflow Fiscale Geschillen 69 Doelgerichte informatie 69 Datawarehouse en risicoanalyse 70

11 ondersteuningsplan CSPbis 71 CASE STUDY 73 Kennisbeheer 73 Collaboratief platform & dossierbeheer 76 Collaboratief platform 76 Workmanagement dossieropvolgingsysteem 77 CONSISTENTE REGLEMENTERING 78 IMAGO 79 Aandacht voor de media 80 Elektronisch persoverzicht 80 CONTINUÏTEIT BESTAANDE BEDRIJFSTOEPASSINGEN 81 Entiteit Belastingen & Invorderingen 81 Migratie toepassingen BBI 81 Aftrekbare giften 81 Opslagcapaciteit bestaande toepassingen BBI 82 Entiteit Patrimoniumdocumentatie 82 Huurcontracten 82 Economische Boekhouding 83 Stockbeheer 84 Uitbreiding toegang kadastrale leggers 84 Archiveren Microfiches 85 Voorstudie scanning oude hypotheekregisters 85 Hernieuwing Mainframes 85 Stratenboek 87 ORGANISATIE-OMKADERING EN -ONDERSTEUNING 89 Personeel & Organisatie 89 e-hr platform 89 Pers-Assist 89 e-learning 90 Software voor het beheer van opleidingen 90 Competentiebeheer 91 Tijdsregistratie en toegangscontrole 92 Databank van de structuur van de verschillende diensten 92 Syndicaal Forum 93 Codinet 93 Gerichte opleidingsacties 94 Uitbreiding technische opleidingscapaciteit 94 Ondersteuning kennis bij ingebruikname 95 Ontwikkelcirkels 95 BPR Ziekteverzuim (Medex) 96

12 ondersteuningsplan SEPP (personeelsplan opvolgsysteem) 97 Budget & Beheerscontrole 97 Contractbeheer 97 Management dashboard 98 INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNING 99 Basisinfrastructuur 99 ATLAS Relational Data Center 101 Communicatiecentrum voor Federale Fiscaliteit (CCFF) 102 Corporate Scanning Center 102 Finform Bureautica infrastructuur 105 Werkposten & Printers 105 Servicedesk ICT 105 Communicatie infrastructuur 106 TelLANoGa 106 LAN Switches 106 Telefonie en videotoepassingen 107 VPN-implementatie 107 Bedrijfszekerheid & beveiliging 108 ICT Operations Control Center 109 Application Performance Management 109 Remote Monitoring Center 110 Beheerstools Active Directory 111 Optimalisatie datacenter 112 Security Policy 112 Ondersteuning ICT-medewerkers 114 Technology Watch 114 ICT-academy 114 BIJLAGEN 115 Strategische principes van de stafdienst ICT sleuteldomeinen 115 Enabler & Service provider 115 Samenwerking 115 IT-Governance 116 Maximale Synergie 116 Projectmatig werken 116 Resourcebeheer 117 Herbruikbaarheid 117 Optimale aanwending 117 Conformiteit 117 ICT fundamenten en standaarden 117 Central System Erreur! Signet non défini.

13 Inleiding ondersteuningsplan Het Coperfin Ondersteuningsplan 2008 werd voorgesteld en goedgekeurd tijdens het Directiecomité van de FOD Financiën tijdens de vergadering van 23 november Een samenvatting van onderhavig plan werd voorgelegd op de Ministerraad van 30 november 2007 en van 23 januari De Ministerraad heeft hierbij zijn principiële goedkeuring gegeven aan de verschillende te realiseren projecten, die ook erkend zijn conform te zijn aan de federaal vooropgestelde politiek. Met het voorliggende Coperfin Ondersteuningsplan 2008 wordt invulling gegeven aan de inmiddels zesde etappe van de concrete realisatie van de BPR Coperfin 1 (lijnfuncties), BPR Coperfin 2 (staffuncties) en BPR Coperfin 3 (Thesaurie). Strategisch ICT Concept Binnen voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan 2008 wordt verder gebouwd op de gerealiseerde fundamenten en standaarden. Het plan integreert zich dan ook volkomen binnen het strategische ICT meerjarenplan. De modernisering van de volledige ICT-omgeving van de FOD Financiën is een uitermate complexe en omvangrijke uitdaging die enkel op basis van een doorbraakstrategie en een doordachte, coherente, uitvoering over verschillende jaren heen kan worden gerealiseerd. Centralisatie, standaardisatie en integratie vormen hierbij belangrijke sleutelwoorden. Deze strategische visie is in volgende tekening geschematiseerd: Figuur 7: IT moderniseringsstrategie

14 ondersteuningsplan De voorbije jaren zijn alle (omvangrijke) sleutelprojecten opgestart en de toegevoegde waarde van de eerste realisaties wordt reeds volop op het terrein ervaren. Onze aandacht moet gericht blijven op de prioritaire realisatie van de verschillende sleutelprojecten om een tijdige en succesvolle ingebruikname te verzekeren. Dit betekent, wat de toepassingen betreft, dat de nadruk uitdrukkelijk op de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe en geïntegreerde bedrijfskritische toepassingen ligt. De door alle beleidsniveaus gevalideerde benadering is éénduidig en strikt toepasbaar (gezien de initiële beschikbaarheid van de nieuwe geïntegreerde toepassingen zich situeert binnen een periode van maanden): Bestaande Toepassingen Nieuwe (gewenste) Toepassingen Consolidatie Platformen Afstemmen op Standaarden & fundamenten ATLAS RDC J2EE Geïntegreerde Toepassingen STIR STIPAD STIMER Figuur 8: Evolutie toepassingen De nodige aandacht moet worden besteed aan de gedefinieerde standaarden en fundamenten. Deze pijlers nemen een bijzondere plaats in binnen de ICT-strategie van de FOD Financiën. Zij verzekeren niet alleen de homogeniteit en integreerbaarheid van de verschillende componenten en toepassingen maar dragen ook bij tot een efficiënter en effectiever beheer. Het respecteren van deze standaarden en fundamenten is derhalve een belangrijk ICT-criterium binnen hoger vermelde CobiT aanpak. In bijlage aan voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan 2008 is ter informatie een beschrijving toegevoegd van de verschillende fundamenten en standaarden. Deze zijn opgedeeld in verschillende categoriën:

15 ondersteuningsplan ~ Central System ~ Networking standards ~ Methods ~ Tools ~ Desktop environment ~ Interoperability ~ Datawarehousing We verwijzen naar deze bijlage voor de gedetailleerde aanduiding en beschrijving van de verschillende fundamenten en standaarden. Alle nieuwe projecten worden geacht deze fundamenten en standaarden te respecteren. De bestaande toepassingen en systemen worden stelselmatig geconsolideerd en gemigreerd naar deze fundamenten en standaarden. We moeten echter ook bedacht zijn op de normale levenscyclus van ieder van deze pijlers en voorzien in de projecten noodzakelijk om deze pijlers actueel te houden, aangepast aan de evolutie van onze behoeften en de onderliggende technologie (zie infra). In het kader van de monitoring & evaluatie (zie figuur 4: ITbeheersdoelstellingen), bewaken we ook deze fundamenten en standaarden in functie van de vooropgestelde beheerscriteria. Samenwerking & Informatie-uitwisseling Het ter beschikking hebben van betrouwbare en accurate informatie is een uitermate belangrijk aspect binnen de werking van onze administraties. Vanuit het streven naar een gedegen ondersteuning en een geïntegreerde benadering van de burger en de bedrijven en in acht genomen de federale doelstelling van de unieke gegevensinzameling, is het een vanzelfsprekend objectief om deze informatie zelf te verwerven bij de authentieke bron met minimale last voor de burger en de bedrijven. De FOD Financiën heeft dan ook steeds uitdrukkelijk geopteerd om actief samen te werken met de verschillende actoren op nationaal, internationaal of specifiek Europees niveau. De samenwerking met andere overheidsdiensten op nationaal vlak is al enige tijd aan de orde. De uitwisseling van cruciale informatie met het oog op de vermindering van de

16 ondersteuningsplan administratieve lasten voor burger en bedrijven is hier een element van. Het is een streefdoel om bijvoorbeeld de burger optimaal te ondersteunen bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen. Het vooraf invullen van specifieke gegevens (bijvoorbeeld loongegevens) op de aangifte binnen Tax-on-Web is hiervan een voorbeeld die de aangifteverplichting voor de belastingplichtige vereenvoudigt. (zie infra) De situatie waarbij de administratie de belastingplichtige een taxatievoorstel kan overmaken zonder dat deze nog enige aangifteformaliteiten moet vervullen is de ultieme vereenvoudiging. De samen werking reik t echter ver der dan lou ter e i nformati e- uitwisseling. De FOD Financiën kiest er resoluut voor om deel te nemen en ondersteuning te bieden aan een uniforme en gemeenschappelijke aanpak van bepaalde ICT-problematieken op federaal vlak. De mutualisatie van de bestaande ICT-infrastructuur is een duidelijk voorbeeld van deze gemeenschappelijke benadering. Mutualisatie ICT infrastructuur De stafdiensten ICT binnen de diverse federale overheidsdiensten voorzien in de nodige ICT-ondersteuning om de realisatie van hun vooropgestelde doelstellingen te verzekeren. Dit gebeurt logischerwijze met de nodige autonomie en vanuit de eigen, specifieke, behoeften. Dit sluit echter geenszins uit dat op een aantal domeinen een (nauwe) samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten onderling of onder impuls van Fedict vandaag reeds aan de orde is. Ook op het vlak van de (generieke) ICT infrastructuur kan een benadering, waarbij (delen van) de bestaande en/of nieuwe infrastructuur van een overheidsdienst ter beschikking wordt gesteld van andere overheidsdiensten of waarbij gezamenlijke (kostendelende) nieuwe initiatieven en projecten worden gelanceerd, waardevol zijn. Men moet hierbij uiteraard bewust blijven van de mogelijks verschillende doelstellingen van de verschillende actoren en hun autonomie respecteren en vrijwaren.

17 ondersteuningsplan De stafdienst ICT wil actief deelnemen aan mogelijke bilaterale of multilateral e ini tiatieven op het vlak van mutualisati e van I CTinfrastructuur waarbij nu reeds een rol als dienstverlener is opgenomen. Andere overheidsdiensten maken reeds gebruik van het datacenter van de FOD Financiën in het North Galaxy complex voor het huisvesten van hun disaster recovery uitwijksite of voor het herbergen van hun bedrijfskritische systemen. We willen op de ingeslagen weg verder gaan wat concreet betekent dat we voorzien in de kwalitatieve ondersteuning zoals die met de externe gebruikers is afgesproken. We voorzien deze mogelijkheid verder uit te breiden en ter beschikking te stellen aan andere overheidsdiensten. De stafdienst ICT plant om opportuniteiten als klant te evalueren binnen die domeinen of projecten waar een duidelijke meerwaarde kan worden gegenereerd. Mutualisatie Printing infrastructuur In lijn met de hogervermelde mutualisatie van ICT infrastructuur, is door Fedict in 2006 een initiatief opgestart, gericht op de mutualisatie van de printing activiteiten binnen de federale overheid. Dit project beoogt o.a. bij te dragen tot een gemeenschappelijke communicatiestrategie met de burger en bedrijven, tot een optimaal gebruik van de reeds bestaande printing infrastructuur binnen de verschillende federale overheidsdiensten (zoals de printshop omgeving van de FOD Financiën), tot het realiseren van schaalvoordelen op het niveau van de federale overheid... Vertrekkende vanuit een afgestemde (gemeenschappelijke) strategie, kunnen de verschillende actoren (klanten) hun printopdrachten doorsturen naar het specifieke portaal, dat op zijn beurt toegang geeft tot het zogenaamde mutualisatieplatform. Beiden worden door Fedict beheerd. In functie van de specificaties wordt de opdracht doorgestuurd naar één van de partners, hetzij een FOD hetzij een externe partner, die gekozen worden in functie van hun specialisatie en bestaande infrastructuur. De voorkeur gaat hierbij steeds uit naar de interne partners (FOD s) behoudens bij gebrek aan beschikbare capaciteit of benodigde aangepaste technologie. De werking kan als volgt schematisch worden voorgesteld:

18 ondersteuningsplan Figuur 9: M utualisatie printing infrastruc tuur De stafdienst ICT neemt uitdrukkelijk deel aan dit initiatief wat zal toelaten om de bestaande printshop omgeving nog beter te benutten. In 2007 is gestart met het ter beschikking stellen van de printing-functionaliteit aan andere overheidsdiensten. De Federale politie maakt reeds gebruik van de printshop van de FOD Financiën. De overdracht van de informatie gebeurt momenteel op basis van een manuele overdracht. In overleg met de bevoegde diensten van de Federale politie wordt binnen voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan voorzien in de mogelijkheden van een automatische overdracht en aansluitende afhandeling. Er wordt tevens voorzien in de mogelijkheid om deze functionaliteiten ook aan andere overheidsdiensten ter beschikking te stellen. Internationale samenwerking Vanuit de verschillende administraties is er een nauwe samenwerking met gelijkaardige organisaties op internationaal vlak en in het bijzonder met de landen in de Europese Gemeenschap. Deze samenwerking omvat het uitwisselen van pertinente informatie, het uitwisselen van goede praktijken en de procesmatige samenwerking binnen bepaalde domeinen ten dienste van de burger en de bedrijven.

19 ondersteuningsplan We vermelden hierbij, zonder dat dit een exhaustieve opsomming is, de deelname aan het meerjarenplan van de DG TAXUD, het project Euroboundaries, Deze samenwerking behoeft de nodige ICT ondersteuning. We vermelden ook de deelname van de stafdienst ICT aan bijvoorbeeld het IT-directorsnetwerk of de initiatieven van internationale standaardbodies zoals Oasis (zie infra). Open standaarden De FOD Financiën is reeds enkele jaren actief in het gebruik van open s tandaarden o.a. met he t oog op een vlo tter e i nformati e- uitwisseling. XBRL Het generiek gebruik van XML en van XBRL in het bijzonder zijn hiervan duidelijke aanwijzingen. XBRL is een elektronisch formaat dat erop gericht is de uitwisseling van financiële verklaringen, verslagen, cijfers en andere financiële informatie tussen computer-programma s te vereenvoudigen. XBRL, een open standaard, is gebaseerd op XML. Onderstaand schema geeft het basisconcept en de structuur van een XBRL document weer. Figuur 10: XBRL schema De stafdienst ICT neemt hierbij een toekomstgerichte positie in door de actieve deelname op nationaal en internationaal vlak aan relevante initiatieven.

20 ondersteuningsplan De FOD Financiën is één van de 8 initiatiefnemers om in België het gebruik van XBRL als instrument voor een gestandaardiseerde en geoptimaliseerde uitwisseling van financiële informatie te bevorderen. Het is de doelstelling om de uitwisseling van financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld de jaarrekeningen van vennootschappen, te vergemakkelijken. OASIS egov OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) is een internationale vzw gericht op de ontwikkeling, convergentie en adoptie van e-business standaarden. Meer dan 600 organisaties verspreid over 100 landen maken deel uit van deze organisatie. De egov sectie is specifiek gericht naar de standaardisatie op het vlak van elektronische dienstverlening door overheid en publieke administraties (e-government). De stafdienst ICT neemt actief deel aan de relevante initiatieven van het OASIS-eGov consortium en volgt de ontwikkeling en aanvaarding van nieuwe, relevante, open standaarden op. (zie infra) Relatie tot andere Coperfin projecten en/of initiatieven De ICT Ondersteuning is uiteraard maar één aspect van de volledige modernisering van de FOD Financiën en van de realisatie van de BPR Coperfin1, BPR Coperfin 2 en BPR Coperfin 3. De aanpassing van de werkmethodes en de werkcultuur, een onderbouwd veranderbeheer, een doorgedreven communicatie of een aangepast personeelskader zijn voorbeelden van andere aspecten die mee het welslagen van de modernisering bepalen. Voor meer informatie betreffende de BPR programma s en de ICT-plannen van de voorbije jaren verwijzen wij u graag naar de websi te ek Coper nicus- Coperfin, Bibliotheek Coperfin en rubriek ICT en Informaticaplannen. De stafdienst ICT streeft dan ook naar een nauwe samenwerking en afstemming met alle andere betrokken partijen omdat het welslagen van de ICT Projecten wordt beïnvloed door hun inbreng

21 ondersteuningsplan en door het welslagen van de andere Coperfin projecten en/of initiatieven. Deze samenwerking maakt deel uit van een gestructureerde aanpak zoals gedefinieerd binnen het geïmplementeerde COBIT IT Governance framework (zie supra). De globale context Het Coperfin Ondersteuningsplan 2008 werd opgemaakt in overeenstemming met: Het Managementplan en het operationeel plan van de Voorzitter van de FOD Financiën, De beslissingen genomen tijdens het strategisch seminarie van de FOD Financiën, De beslissingen genomen, in aansluiting op de besprekingen van de Coperfin plannen, tijdens de Ministerraden van 25/7/2003, 7/11/2003, 9/7/2004, 4/2/2005, 8/7/2005, 20/7/2005, 25/11/2005, 3/2/2006, 10/3/2006, 21/4/2006, 23/6/2006 en 17/11/2006, 2/2/2007, 16/3/2007, 30/11/2007 en 23/1/2008. De Nota voor het gebruik van open standaarden voor de aanmaak en uitwisseling van kantoordocumenten, goedgekeurd tijdens de Ministerraad van 23 juni 2006, Het Nationaal Plan voor de strijd tegen de Digitale Kloof, goedgekeurd tijdens de Interministeriële Conferentie van 12/10/2005, De Prioriteitsnota inzake informatisering van de Staat voor deze legislatuur van de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, waarvan tijdens de Ministerraad van 21 november 2003 akte werd genomen, De Beleidsnota Administratieve Vereenvoudiging van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, waarvan tijdens de Ministerraad van 21 november 2003 acte werd genomen, Het operationeel plan 2008 In voorliggend document worden vooral de strategie, de belangrijke tendensen en de globale doelstellingen beschreven. Sommige doelstellingen en de praktische invulling worden meer in detail beschreven in het Operationeel ICT-plan 2008.

22 ondersteuningsplan Voorbehoud in functie van wijzigende prioriteiten Het voorliggend plan bouwt verder op de eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten. We zijn er ons evenwel ten zeerste van bewust dat deze doelstellingen en/of prioriteiten kunnen wijzigen in gevolge bijzondere (maatschappelijke) situaties maar ook ingevolge de nieuwe beleidsdoelstellingen en prioriteiten die de nieuwe regering voorkomend zal beslissen. Het voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan 2008 integreert derhalve ook een paar projecten, die reeds eerder beschreven waren in het Coperfin Ondersteuningsplan 2007 en die omwille van omstandigheden niet of niet volledig konden worden gerealiseerd. We vinden het daarom aangewezen enig voorbehoud te formuleren waarbij, behoudens de geïntegreerde toepassingen, sommige projecten die binnen voorliggend plan zijn opgenomen mogelijks niet of niet volledig zullen kunnen worden uitgevoerd ingevolge een wijziging of nieuw geformuleerde prioriteiten.

23 ondersteuningsplan Organisatiestrategie FOD Financiën De int en beheert jaarlijks ongeveer 70 miljard euro aan belastingen. Hiermee wordt het grootste deel van de overheidsuitgaven betaald. Daarnaast staat de FOD Financiën door de controle van goederen ook in voor de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. De FOD Financiën waarborgt bovendien de rechtszekerheid bij de transactie (koop, verkoop,..) van onroerende goederen. De FOD Financiën wil tot een zo groot mogelijke fiscale rechtvaardigheid komen. Om dit te bereiken moet iedere burger de belasting betalen die hij verschuldigd is, niet meer, maar ook niet minder. Daartoe moet de burger/belastingplichtige duidelijke, juiste en volledige informatie krijgen over zijn rechten en plichten. Daarom verbindt de FOD Financiën zich ertoe in de komende jaren de nodige inspanningen te leveren om zijn informatieverstrekking en dienstverlening aan de burger te verbeteren. De strategische thema s De grootschalige moderniseringscampagne, Coperfin, heeft de sleutelthema s gedefinieerd die realisatie van de strategische visie van de FOD Financiën ondersteunen. De 7 sleutelthema s die aan de basis liggen van de diverse organisatie- en ICT- projecten zijn: het enig dossier dat zal toelaten om, op basis van het geheel van beschikbare gegevens, een geïntegreerd beeld van de burger te verkrijgen; de geïntegreerde verwerking waardoor de burger steeds minder afzonderlijk door de verschillende administraties zal worden behandeld naar gelang het type belasting, heffing, transactie; de multikanaal-dienstverlening die zal zorgen voor een verbeterde dienstverlening naar de burger toe en die hem op korte termijn alle door hem gevraagde inlichtingen zal kunnen verstrekken; de bijstand, controle, de invordering en de informatie, gelinkt aan het enig dossier, zullen dankzij de inlichtingen opgenomen in dit dossier ertoe bijdragen dat er een beter beeld van de burger zal kunnen gevormd worden. Op basis van deze kennis zullen er profielen kunnen worden

24 ondersteuningsplan ontwikkeld en zal er een doeltreffende organisatie van controle- en bijstandsactiviteiten worden opgezet; de case-study heeft betrekking op het invoeren van een projectmatige aanpak voor het behandelen van specifieke dossiers; een consistente reglementering teneinde een samenhangende reglementering te verkrijgen waarvan de leesbaarheid en de toepasbaarheid worden vergroot; de vooropgestelde verandering in de schoot van het Departement, zowel wat de organisatie als de manier van werken betreft, vereist een aanpassing van het imago van de FOD Financiën. We verwijzen u tevens naar de website rubriek Copernicus Coperfin voor een uitvoerige documentatie. Hierop sluiten de strategische doelstellingen aan die de continuïteit van dagelijkse werking en de noodzakelijke omkadering en ondersteuning van de ganse organisatie binnen de FOD Financiën verzekeren.

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT

ICT Ondersteuningsplan 2007. versie 1.1 2 maart 2007. Louis Collet Directeur Stafdienst ICT ICT Ondersteuningsplan 2007 versie 1.1 2 maart 2007 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Federale Overheidsdienst Financiën 1 Inhoudstafel DEEL 1: INLEIDING...11 1. MEERJARENSTRATEGIE...11 a. Strategisch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Algemeen Secretariaat en Thesaurie

Algemeen Secretariaat en Thesaurie Algemeen Secretariaat en Thesaurie Ter herinnering: In november 2000 werd een nieuwe structuur voor de FOD Financiën goedgekeurd met drie Algemene Administraties (Belastingen & Invordering, Patrimoniumdocumentatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/205 BERAADSLAGING NR. 12/057 VAN 3 JULI 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/187 ADVIES NR 13/77 VAN 3 SEPTEMBER 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/145 ADVIES NR 10/29 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen

Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen Administratieve lasten Praktijkervaringen Administratieve lastenverlaging stedenbouwkundige vergunningen 18-1-2008 1 Opdrachten van de Voorschriften bepalen Waken over eer, discretie en waardigheid van

Nadere informatie

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar KU Leuven Studiedag Bemiddeling door en voor de overheid & burgers 11 juni 2015 De doeltreffendheid van de bemiddeling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/135 ADVIES NR 10/26 VAN 9 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN MULTIPEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management 1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/350 ADVIES NR 12/120 VAN 4 DECEMBER 2012 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet

Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet Presentatie Welkom door J-C. Laes Voorstelling van het project door G. Dormaels en A. Loir Demonstratie van de toepassing FINPROF door A. Loir en B. Corthouts

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/080 ADVIES NR 11/08 VAN 5 JULI 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Moderniseringsplan 2009

Moderniseringsplan 2009 Moderniseringsplan 2009 Dhr. J.P. Arnoldi Voorzitter van het Directiecomité Versie 1.2 februari 2009 2 Woord vooraf De voorbije jaren zijn er in het kader van de strategische en operationele plannen verschillende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: "het Comité");

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het Comité); 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 22/2016 van 30 juni 2016 Betreft: Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011,

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

ISMS (Information Security Management System)

ISMS (Information Security Management System) ISMS (Information Security Management System) File transfer policy: richtlijnen voor uitwisseling van bestanden en documenten tussen openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) en geautoriseerde

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

stuk ingediend op 1216 ( ) Nr juni 2011 ( ) Ontwerp van decreet

stuk ingediend op 1216 ( ) Nr juni 2011 ( ) Ontwerp van decreet stuk ingediend op 1216 (2010-2011) Nr. 1 29 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

project Urbain 2 E-gov project Urbain 2 van de Patrimoniumdocumentatie Algemene Administratie regionale samenwerking federale-regionale

project Urbain 2 E-gov project Urbain 2 van de Patrimoniumdocumentatie Algemene Administratie regionale samenwerking federale-regionale E-gov project Urbain 2 federale-regionale regionale samenwerking Guy Stienaers Luc Bael Alice Delarbre Michel Van Acker 13/06/2008 - Slide 1 Agenda Algem. Admin. Patrimoniumdocumentatie Administratie -

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Opdracht motor en coördinator van het e-government in de sociale sector de KSZ ijvert voor een herziening van de processen en relaties tussen

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin Programma Tax-on-web en TAX-ON-WEB & 2009 Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be / Algemeen / Toegang van de burger Tax-on-web is een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Realisatieboek Deel 1

Realisatieboek Deel 1 Realisatieboek Deel 1 Overzicht realisatieplanning Coperfin en insteek Programmamanagementstructuur p. 1 Dit realisatieboek gaat in op de planning van de realisatie van Coperfin en de structuur nodig om

Nadere informatie

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5.

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5. DIENST: EID DSS Dienstcode: Dienstengroep: Infrastructuur Doelpubliek: Partners Documentversie: V 1.0 Inhoudsopgave 1. De dienst in het kort 3 2. Voordelen 3 3. Context 3 4. Huidige en beoogde klanten

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2009 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be /My Minfin Algemeen Tax-on-web

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Avelgem, 27 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My Minfin

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de FOD Financiën Carlos SIX Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Lid van het managementteam van de FOD Financiën Lid van het Directiecomité Onze missie

Nadere informatie

Doel van de opleiding informatieveiligheid

Doel van de opleiding informatieveiligheid Doel van de opleiding informatieveiligheid Het netwerk voor elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de diverse instellingen van de sociale zekerheid, dat door de Kruispuntbank wordt beheerd,

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kabinet van de Administrateur-generaal Brussel, 3 januari 2007 Algemene administratie van de North Galaxy, toren B bus 50 Koning Albert II laan,

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2011 Algemeen Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen 3 gebruikers: De burger => Taxbox De

Nadere informatie

Tax-on-web & MyMinfin ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Tax-on-web & MyMinfin ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Tax-on-web & MyMinfin 2015 Tax-on-web en MyMinfin Algemeen Toegang van de burger Toegang van de burger via eid Hoe eid te lezen Zich authentificeren met eid De elektronische aangifte www.taxonweb.be Voordelen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin Zwevegem, 4 & 18 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/013 ADVIES NR 11/02 VAN 1 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/042 BERAADSLAGING NR 09/030 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 14 GIAM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project GIAM URL van het project - Naam van de projectverantwoordelijke Philippe

Nadere informatie

FOD Financiën. Management plan en operationeel plan. p. 1

FOD Financiën. Management plan en operationeel plan. p. 1 FOD Financiën Management plan en operationeel plan p. 1 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT PLAN...4 1.1. MISSIE & VISIE... 4 1.2. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN... 6 1.2.1. Strategische doelstelling Het verzekeren

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan:

D.I. 521.103. Omdeling door de gewestelijke directeurs aan: Federale Overheidsdienst Financiën Administratie der douane en accijnzen Douaneprocedures D.I. 521.103 Mededeling aansluiting douanekantoren op het NCTSnetwerk _ D.D. 243.574 Brussel, 7 februari 2003 Bijlagen:

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e-

ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- E-government ten dienste van burgers en ondernemingen: evaluatie van 4 jaar Vlaamse integratieprojecten e- government (CORVE) http://www.vlaanderen.be// 1 Inhoud 1. Wat zijn VIP-projecten? 2. Waarom VIP-projecten?

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/021 ADVIES NR 10/03 VAN 2 FEBRUARI 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) 8.233 medewerkers 182 lokalisaties uiteenlopende opdrachten & taken 4 AAFisc

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn)

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn) Dit document is eigendom van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De publicatie ervan doet geen enkele afbreuk aan de rechten die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten opzichte van dit document

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Ziekenhuis....... Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 BRUSSEL Ref.nr. : Dossier behandeld door :. Tel.:.

Nadere informatie

Case : CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid.

Case : CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. Case : CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. W. Debecker 31-03-2015 16de Overheidscongres 16ème Congrès du secteur public Context Verschillende overheden en overheidsdiensten Toenemende

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Dit formulier is ingediend door een

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Infosessie E-Auditors Data Analisten

Infosessie E-Auditors Data Analisten Infosessie E-Auditors Data Analisten 28 maart 2017 Programma De Federale Overheidsdienst Financiën Werken bij de FOD Financiën Presentatie over de functie van E-Auditor Postulatieprocedure Selor Vragen

Nadere informatie