Ondersteuningsplan 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan 2008"

Transcriptie

1

2 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis Jean, c=be, serialnumber= Reden: Ik keur dit document goed Datum: :35:45 +02'00'

3 ondersteuningsplan Vooraf Binnen de strategische en operationele plannen die de voorbije jaren in uitvoering zijn gebracht, is er heel wat aandacht besteed aan de grondige modernisering van de globale ICT-omgeving van de FOD Financiën en zijn er tegelijkertijd ook de nodige initiatieven genomen om de professionaliteit en de effectiviteit van de nieuwe stafdienst ICT verder uit te bouwen. Dit behelst o.a. de invoering van een aantal gestandaardiseerde methodieken en processen. De modernisering van de FOD Financiën en in het bijzonder van de ICT-omgeving wordt gedragen door specifieke en welafgelijnde projecten. Deze projecten worden grotendeels gerealiseerd in samenwerking met externe resources. Om het succes en de beheersbaarheid van deze projecten te verzeker en is een s tandaard proj ectmethodologie, op basis van Prince 2, geïmplementeerd en is de nodige ondersteuningssoftware in gebruik genomen. Ook de externe partners zijn er contractueel toe gehouden deze methodologie te respecteren. Belangrijk initiatief voor de voormelde professionalisering is de implementatie van de ITIL gebaseerde methodologische grondlaag. Reeds in 2004 is hiermee gestart en ondertussen zijn alle standaardprocessen (zoals helpdesk, probleembeheer, beheer van updates, verspreiding van software, incident management, enz.) uitgewerkt. De noodzakelijke ondersteunende informaticatools zijn aangekocht en geïmplementeerd. Er is ook heel wat aandacht besteed aan het beheer van onze personele middelen en in het bijzonder aan de vorming en de opleiding van onze medewerkers in deze methodologieën en in de nieuwe technologische standaarden. We hebben hierbij gekozen voor een gestructureerde aanpak (een zogenaamd individueel heroriënteringplan) waarbij het juiste evenwicht tussen de individuele ambities en de noodzakelijke competenties voor de huidige en toekomstige rol en functie is nagestreefd. De verankering van de opgebouwde kennis vormt een rode draad door het geheel. Daarbij zijn de nodige maatregelen gedefini eerd om de gevolgen van de aankom ende p apyboom en de daarmee gepaard gaande braindrain op te vangen. Anderzijds zijn de nodige initiatieven genomen om de kennisoverdracht tussen de externe resources en onze eigen medewerkers maximaal te verzekeren.

4 ondersteuningsplan Deze verschillende initiatieven hebben stuk voor stuk bijgedragen tot de kwaliteitsvolle en gestructureerde dienstverlening en het welslagen van de verschillende doelstellingen en projecten, gedefinieerd in de ICT-ondersteuningsplannen van de voorbije jaren. COBIT 4.1 IT Governance framework In 2007 is de vervolgfase in de professionalisering van de stafdienst ICT aangevat door de aangepaste implementatie van het overkoepelende COBIT 4.1 IT Governance framework. Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) is een framework en open standaard voor het ges tructur eerd inr ichten en b eoor del en van een I T- beheeromgeving, met inbegrip van de nodige elementen voor het verzekeren van de informatiebeveiliging. Het COBIT framework is vanaf 1992 ontwikkeld door het Information Systems Audit and Control Association (ISACA) en het IT Governance Institute (ITGI). Figuur 1: IT Governance focusgebieden Het uitgangspunt binnen het COBIT framework is de afgestemde en sluitende wisselwerking tussen enerzijds de specifieke doels tellingen aan business-zijde en anderzijds de I CTondersteuning in de brede zin van het woord die daartoe nodig is.

5 ondersteuningsplan Figuur 2: COBIT basisprincipe Dit resulteert in een aaneengesloten beheerscyclus startende bij de organisatiestrategie en de bedrijfsobjectieven. Het voorliggende Coperfin Ondersteuningsplan 2008 is opgebouwd rond de organisatiedoelstellingen van de FOD Financiën (de Coperfinthema s, zie infra). Schematisch voorgesteld betekent dit: Figuur 3: Definitie van IT objectieven en architectuur De binnen COBIT 4.1 geformuleerde beheersdoelstellingen, die derhalve naadloos aansluiten op de ITIL uitgangspunten en de hoger vermelde ITIL-processen en Prince 2 project management methodologie omkaderen, zijn gerangschikt volgens 4 domeinen.

6 ondersteuningsplan Figuur 4: IT beheersdoelstellingen Binnen iedere fase van de levenscyclus van onze informatiesystemen hanteren we de 7 beoordelingscriteria zoals die binnen Cobit zijn gedefinieerd: Figuur 5: Cobit 4.1 beheerscriteria Effectiviteit betreft de relevantie en de pertinentie van de informatie en het informatiesysteem ten overstaan van het (bedrijfs-)proces dat wordt ondersteund. Aspecten als tijdigheid, consistentie en bruikbaarheid maken hier deel van uit. Efficiëntie waakt over de meest optimale aanwending van de middelen en draagt bij tot een overkoepelende kostenbewaking. Vertrouwelijkheid betreft de bescherming van ver tr ouwelijke/gevoelige informati e tegen nietgeautoriseerde bekendmaking. Integriteit slaat op de actualiteit, volledigheid en validiteit van de informatie.

7 ondersteuningsplan Beschikbaarheid bewaakt de beschikbaarheid van informatie en systemen op de momenten die de bedrijfsprocessen dat vereisen. Conformiteit omvat het respecteren van de geldende wetten, standaarden en regels. Betrouwbaarheid focust op de accuraatheid en gepastheid van de informatie en de systemen. We streven bij deze reflecties een nauwe wisselwerking na met de verschillende businessentiteiten om de aansluiting tussen hun bedrijfsdoelstellingen en onze ICT-ondersteuning te verzekeren. Dit betekent in concreto o.a. een sterke participatie van de verschillende bevoegdheidsniveaus op de verschillende sleutelmomenten van de opmaak van voorliggend plan. Figuur 6: Participatief proces We zijn er dan ook van overtuigd met voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan 2008 verder optimaal te zullen bijdragen, uiteraard binnen het kader van de beschikbare middelen, tot de realisatie van de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen. Zoals hoger vermeld hebben we ervoor gekozen, in de geest van het CobiT model, om het plan op te bouwen rond de strategische thema s van de FOD waardoor we een entiteitoverschrijdend zicht bieden op alle ICT-projecten die de realisatie van deze thema s ondersteunen.

8 ondersteuningsplan We zijn er ons evenwel van bewust dat er binnen iedere entiteit de nood bestaat om een overzicht te hebben van alle projecten die specifiek voor hen van toepassing zijn. De ICT-ondersteuningsplannen van de voorbije jaren waren derhalve opgebouwd rond de verschillende entiteiten. In bijlage kan u dan ook een overzicht terugvinden per entiteit van alle projecten waarin zij betrokken zijn.

9 Inhoudstafel ondersteuningsplan VOORAF 2 INLEIDING 12 Strategisch ICT Concept 12 Samenwerking & Informatie-uitwisseling 14 Mutualisatie ICT infrastructuur 15 Mutualisatie Printing infrastructuur 16 Internationale samenwerking 17 Open standaarden 18 XBRL 18 OASIS egov 19 Relatie tot andere Coperfin projecten en/of initiatieven 19 De globale context 20 Het operationeel plan Voorbehoud in functie van wijzigende prioriteiten 21 ORGANISATIESTRATEGIE FOD FINANCIËN 22 De strategische thema s 22 UNIEK DOSSIER 24 Informatie-uitwisseling op nationaal vlak 24 Met de sector van de Sociale Zekerheid 24 Met de FOD Justitie 25 Met de Nationale Bank 26 Met andere partijen 27 Kruispuntbank van Patrimoniale Documentatie 28 Registratie van aannemers 30 Informatie-uitwisseling op internationaal vlak 31 Virtueel Eurovignet 31 Taxation on Savings 31 OESO 32 Onroerende goederen in het buitenland 33 Multi-Annual Strategic Plan (MASP) van de Europese Unie 33 Transversale signaletiek 34 User Management en Mandaatbeheer 36 Document Input Management 36 GEÏNTEGREERDE VERWERKING 39

10 ondersteuningsplan Geïntegreerde verwerking Belasting en Invordering 40 STIR Controle & STIR Opzoekingen 40 STIR BTW 41 TAXI 41 Back-office Vennootschapsbelasting 42 Tax-on-web Belcotax Geïntegreerde verwerking Douane & Accijnzen 44 Meerjaren Strategisch Plan 45 Megaport 47 MODA 47 Regionale workflow 48 Geïntegreerde verwerking Patrimoniumdocumentatie 49 STIPAD 49 CADGIS 50 e-succ 51 Entiteit Tresorie 51 Beheer borgtochten 51 Slapende rekeningen 52 Financiering van de Staat en Financiële Markten 53 Geïntegreerd beheer bedrijfsregels 53 Business Rules Management System 53 MULTIKANAAL DIENSTVERLENING 55 Front-office 56 My Minfin CRM Contactcenter & onthaal 57 Elektronische briefwisseling Elektronische handtekening 59 Informatie ter beschikking stellen 60 Web Content Management 60 Verkoopprijzen onroerende goederen 61 Internetsite Niet-fiscale Invorderingen 62 BIJSTAND, CONTROLE, INNING EN INFORMATIE 63 Inning & Invordering 63 STIMER 64 Invoering van SEPA 64 E-payment modaliteiten 66 Betaalterminals 67 Telefonische opvolging debiteuren 67 e-deurwaarder 68 Workflow Fiscale Geschillen 69 Doelgerichte informatie 69 Datawarehouse en risicoanalyse 70

11 ondersteuningsplan CSPbis 71 CASE STUDY 73 Kennisbeheer 73 Collaboratief platform & dossierbeheer 76 Collaboratief platform 76 Workmanagement dossieropvolgingsysteem 77 CONSISTENTE REGLEMENTERING 78 IMAGO 79 Aandacht voor de media 80 Elektronisch persoverzicht 80 CONTINUÏTEIT BESTAANDE BEDRIJFSTOEPASSINGEN 81 Entiteit Belastingen & Invorderingen 81 Migratie toepassingen BBI 81 Aftrekbare giften 81 Opslagcapaciteit bestaande toepassingen BBI 82 Entiteit Patrimoniumdocumentatie 82 Huurcontracten 82 Economische Boekhouding 83 Stockbeheer 84 Uitbreiding toegang kadastrale leggers 84 Archiveren Microfiches 85 Voorstudie scanning oude hypotheekregisters 85 Hernieuwing Mainframes 85 Stratenboek 87 ORGANISATIE-OMKADERING EN -ONDERSTEUNING 89 Personeel & Organisatie 89 e-hr platform 89 Pers-Assist 89 e-learning 90 Software voor het beheer van opleidingen 90 Competentiebeheer 91 Tijdsregistratie en toegangscontrole 92 Databank van de structuur van de verschillende diensten 92 Syndicaal Forum 93 Codinet 93 Gerichte opleidingsacties 94 Uitbreiding technische opleidingscapaciteit 94 Ondersteuning kennis bij ingebruikname 95 Ontwikkelcirkels 95 BPR Ziekteverzuim (Medex) 96

12 ondersteuningsplan SEPP (personeelsplan opvolgsysteem) 97 Budget & Beheerscontrole 97 Contractbeheer 97 Management dashboard 98 INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNING 99 Basisinfrastructuur 99 ATLAS Relational Data Center 101 Communicatiecentrum voor Federale Fiscaliteit (CCFF) 102 Corporate Scanning Center 102 Finform Bureautica infrastructuur 105 Werkposten & Printers 105 Servicedesk ICT 105 Communicatie infrastructuur 106 TelLANoGa 106 LAN Switches 106 Telefonie en videotoepassingen 107 VPN-implementatie 107 Bedrijfszekerheid & beveiliging 108 ICT Operations Control Center 109 Application Performance Management 109 Remote Monitoring Center 110 Beheerstools Active Directory 111 Optimalisatie datacenter 112 Security Policy 112 Ondersteuning ICT-medewerkers 114 Technology Watch 114 ICT-academy 114 BIJLAGEN 115 Strategische principes van de stafdienst ICT sleuteldomeinen 115 Enabler & Service provider 115 Samenwerking 115 IT-Governance 116 Maximale Synergie 116 Projectmatig werken 116 Resourcebeheer 117 Herbruikbaarheid 117 Optimale aanwending 117 Conformiteit 117 ICT fundamenten en standaarden 117 Central System Erreur! Signet non défini.

13 Inleiding ondersteuningsplan Het Coperfin Ondersteuningsplan 2008 werd voorgesteld en goedgekeurd tijdens het Directiecomité van de FOD Financiën tijdens de vergadering van 23 november Een samenvatting van onderhavig plan werd voorgelegd op de Ministerraad van 30 november 2007 en van 23 januari De Ministerraad heeft hierbij zijn principiële goedkeuring gegeven aan de verschillende te realiseren projecten, die ook erkend zijn conform te zijn aan de federaal vooropgestelde politiek. Met het voorliggende Coperfin Ondersteuningsplan 2008 wordt invulling gegeven aan de inmiddels zesde etappe van de concrete realisatie van de BPR Coperfin 1 (lijnfuncties), BPR Coperfin 2 (staffuncties) en BPR Coperfin 3 (Thesaurie). Strategisch ICT Concept Binnen voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan 2008 wordt verder gebouwd op de gerealiseerde fundamenten en standaarden. Het plan integreert zich dan ook volkomen binnen het strategische ICT meerjarenplan. De modernisering van de volledige ICT-omgeving van de FOD Financiën is een uitermate complexe en omvangrijke uitdaging die enkel op basis van een doorbraakstrategie en een doordachte, coherente, uitvoering over verschillende jaren heen kan worden gerealiseerd. Centralisatie, standaardisatie en integratie vormen hierbij belangrijke sleutelwoorden. Deze strategische visie is in volgende tekening geschematiseerd: Figuur 7: IT moderniseringsstrategie

14 ondersteuningsplan De voorbije jaren zijn alle (omvangrijke) sleutelprojecten opgestart en de toegevoegde waarde van de eerste realisaties wordt reeds volop op het terrein ervaren. Onze aandacht moet gericht blijven op de prioritaire realisatie van de verschillende sleutelprojecten om een tijdige en succesvolle ingebruikname te verzekeren. Dit betekent, wat de toepassingen betreft, dat de nadruk uitdrukkelijk op de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe en geïntegreerde bedrijfskritische toepassingen ligt. De door alle beleidsniveaus gevalideerde benadering is éénduidig en strikt toepasbaar (gezien de initiële beschikbaarheid van de nieuwe geïntegreerde toepassingen zich situeert binnen een periode van maanden): Bestaande Toepassingen Nieuwe (gewenste) Toepassingen Consolidatie Platformen Afstemmen op Standaarden & fundamenten ATLAS RDC J2EE Geïntegreerde Toepassingen STIR STIPAD STIMER Figuur 8: Evolutie toepassingen De nodige aandacht moet worden besteed aan de gedefinieerde standaarden en fundamenten. Deze pijlers nemen een bijzondere plaats in binnen de ICT-strategie van de FOD Financiën. Zij verzekeren niet alleen de homogeniteit en integreerbaarheid van de verschillende componenten en toepassingen maar dragen ook bij tot een efficiënter en effectiever beheer. Het respecteren van deze standaarden en fundamenten is derhalve een belangrijk ICT-criterium binnen hoger vermelde CobiT aanpak. In bijlage aan voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan 2008 is ter informatie een beschrijving toegevoegd van de verschillende fundamenten en standaarden. Deze zijn opgedeeld in verschillende categoriën:

15 ondersteuningsplan ~ Central System ~ Networking standards ~ Methods ~ Tools ~ Desktop environment ~ Interoperability ~ Datawarehousing We verwijzen naar deze bijlage voor de gedetailleerde aanduiding en beschrijving van de verschillende fundamenten en standaarden. Alle nieuwe projecten worden geacht deze fundamenten en standaarden te respecteren. De bestaande toepassingen en systemen worden stelselmatig geconsolideerd en gemigreerd naar deze fundamenten en standaarden. We moeten echter ook bedacht zijn op de normale levenscyclus van ieder van deze pijlers en voorzien in de projecten noodzakelijk om deze pijlers actueel te houden, aangepast aan de evolutie van onze behoeften en de onderliggende technologie (zie infra). In het kader van de monitoring & evaluatie (zie figuur 4: ITbeheersdoelstellingen), bewaken we ook deze fundamenten en standaarden in functie van de vooropgestelde beheerscriteria. Samenwerking & Informatie-uitwisseling Het ter beschikking hebben van betrouwbare en accurate informatie is een uitermate belangrijk aspect binnen de werking van onze administraties. Vanuit het streven naar een gedegen ondersteuning en een geïntegreerde benadering van de burger en de bedrijven en in acht genomen de federale doelstelling van de unieke gegevensinzameling, is het een vanzelfsprekend objectief om deze informatie zelf te verwerven bij de authentieke bron met minimale last voor de burger en de bedrijven. De FOD Financiën heeft dan ook steeds uitdrukkelijk geopteerd om actief samen te werken met de verschillende actoren op nationaal, internationaal of specifiek Europees niveau. De samenwerking met andere overheidsdiensten op nationaal vlak is al enige tijd aan de orde. De uitwisseling van cruciale informatie met het oog op de vermindering van de

16 ondersteuningsplan administratieve lasten voor burger en bedrijven is hier een element van. Het is een streefdoel om bijvoorbeeld de burger optimaal te ondersteunen bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen. Het vooraf invullen van specifieke gegevens (bijvoorbeeld loongegevens) op de aangifte binnen Tax-on-Web is hiervan een voorbeeld die de aangifteverplichting voor de belastingplichtige vereenvoudigt. (zie infra) De situatie waarbij de administratie de belastingplichtige een taxatievoorstel kan overmaken zonder dat deze nog enige aangifteformaliteiten moet vervullen is de ultieme vereenvoudiging. De samen werking reik t echter ver der dan lou ter e i nformati e- uitwisseling. De FOD Financiën kiest er resoluut voor om deel te nemen en ondersteuning te bieden aan een uniforme en gemeenschappelijke aanpak van bepaalde ICT-problematieken op federaal vlak. De mutualisatie van de bestaande ICT-infrastructuur is een duidelijk voorbeeld van deze gemeenschappelijke benadering. Mutualisatie ICT infrastructuur De stafdiensten ICT binnen de diverse federale overheidsdiensten voorzien in de nodige ICT-ondersteuning om de realisatie van hun vooropgestelde doelstellingen te verzekeren. Dit gebeurt logischerwijze met de nodige autonomie en vanuit de eigen, specifieke, behoeften. Dit sluit echter geenszins uit dat op een aantal domeinen een (nauwe) samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten onderling of onder impuls van Fedict vandaag reeds aan de orde is. Ook op het vlak van de (generieke) ICT infrastructuur kan een benadering, waarbij (delen van) de bestaande en/of nieuwe infrastructuur van een overheidsdienst ter beschikking wordt gesteld van andere overheidsdiensten of waarbij gezamenlijke (kostendelende) nieuwe initiatieven en projecten worden gelanceerd, waardevol zijn. Men moet hierbij uiteraard bewust blijven van de mogelijks verschillende doelstellingen van de verschillende actoren en hun autonomie respecteren en vrijwaren.

17 ondersteuningsplan De stafdienst ICT wil actief deelnemen aan mogelijke bilaterale of multilateral e ini tiatieven op het vlak van mutualisati e van I CTinfrastructuur waarbij nu reeds een rol als dienstverlener is opgenomen. Andere overheidsdiensten maken reeds gebruik van het datacenter van de FOD Financiën in het North Galaxy complex voor het huisvesten van hun disaster recovery uitwijksite of voor het herbergen van hun bedrijfskritische systemen. We willen op de ingeslagen weg verder gaan wat concreet betekent dat we voorzien in de kwalitatieve ondersteuning zoals die met de externe gebruikers is afgesproken. We voorzien deze mogelijkheid verder uit te breiden en ter beschikking te stellen aan andere overheidsdiensten. De stafdienst ICT plant om opportuniteiten als klant te evalueren binnen die domeinen of projecten waar een duidelijke meerwaarde kan worden gegenereerd. Mutualisatie Printing infrastructuur In lijn met de hogervermelde mutualisatie van ICT infrastructuur, is door Fedict in 2006 een initiatief opgestart, gericht op de mutualisatie van de printing activiteiten binnen de federale overheid. Dit project beoogt o.a. bij te dragen tot een gemeenschappelijke communicatiestrategie met de burger en bedrijven, tot een optimaal gebruik van de reeds bestaande printing infrastructuur binnen de verschillende federale overheidsdiensten (zoals de printshop omgeving van de FOD Financiën), tot het realiseren van schaalvoordelen op het niveau van de federale overheid... Vertrekkende vanuit een afgestemde (gemeenschappelijke) strategie, kunnen de verschillende actoren (klanten) hun printopdrachten doorsturen naar het specifieke portaal, dat op zijn beurt toegang geeft tot het zogenaamde mutualisatieplatform. Beiden worden door Fedict beheerd. In functie van de specificaties wordt de opdracht doorgestuurd naar één van de partners, hetzij een FOD hetzij een externe partner, die gekozen worden in functie van hun specialisatie en bestaande infrastructuur. De voorkeur gaat hierbij steeds uit naar de interne partners (FOD s) behoudens bij gebrek aan beschikbare capaciteit of benodigde aangepaste technologie. De werking kan als volgt schematisch worden voorgesteld:

18 ondersteuningsplan Figuur 9: M utualisatie printing infrastruc tuur De stafdienst ICT neemt uitdrukkelijk deel aan dit initiatief wat zal toelaten om de bestaande printshop omgeving nog beter te benutten. In 2007 is gestart met het ter beschikking stellen van de printing-functionaliteit aan andere overheidsdiensten. De Federale politie maakt reeds gebruik van de printshop van de FOD Financiën. De overdracht van de informatie gebeurt momenteel op basis van een manuele overdracht. In overleg met de bevoegde diensten van de Federale politie wordt binnen voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan voorzien in de mogelijkheden van een automatische overdracht en aansluitende afhandeling. Er wordt tevens voorzien in de mogelijkheid om deze functionaliteiten ook aan andere overheidsdiensten ter beschikking te stellen. Internationale samenwerking Vanuit de verschillende administraties is er een nauwe samenwerking met gelijkaardige organisaties op internationaal vlak en in het bijzonder met de landen in de Europese Gemeenschap. Deze samenwerking omvat het uitwisselen van pertinente informatie, het uitwisselen van goede praktijken en de procesmatige samenwerking binnen bepaalde domeinen ten dienste van de burger en de bedrijven.

19 ondersteuningsplan We vermelden hierbij, zonder dat dit een exhaustieve opsomming is, de deelname aan het meerjarenplan van de DG TAXUD, het project Euroboundaries, Deze samenwerking behoeft de nodige ICT ondersteuning. We vermelden ook de deelname van de stafdienst ICT aan bijvoorbeeld het IT-directorsnetwerk of de initiatieven van internationale standaardbodies zoals Oasis (zie infra). Open standaarden De FOD Financiën is reeds enkele jaren actief in het gebruik van open s tandaarden o.a. met he t oog op een vlo tter e i nformati e- uitwisseling. XBRL Het generiek gebruik van XML en van XBRL in het bijzonder zijn hiervan duidelijke aanwijzingen. XBRL is een elektronisch formaat dat erop gericht is de uitwisseling van financiële verklaringen, verslagen, cijfers en andere financiële informatie tussen computer-programma s te vereenvoudigen. XBRL, een open standaard, is gebaseerd op XML. Onderstaand schema geeft het basisconcept en de structuur van een XBRL document weer. Figuur 10: XBRL schema De stafdienst ICT neemt hierbij een toekomstgerichte positie in door de actieve deelname op nationaal en internationaal vlak aan relevante initiatieven.

20 ondersteuningsplan De FOD Financiën is één van de 8 initiatiefnemers om in België het gebruik van XBRL als instrument voor een gestandaardiseerde en geoptimaliseerde uitwisseling van financiële informatie te bevorderen. Het is de doelstelling om de uitwisseling van financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld de jaarrekeningen van vennootschappen, te vergemakkelijken. OASIS egov OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) is een internationale vzw gericht op de ontwikkeling, convergentie en adoptie van e-business standaarden. Meer dan 600 organisaties verspreid over 100 landen maken deel uit van deze organisatie. De egov sectie is specifiek gericht naar de standaardisatie op het vlak van elektronische dienstverlening door overheid en publieke administraties (e-government). De stafdienst ICT neemt actief deel aan de relevante initiatieven van het OASIS-eGov consortium en volgt de ontwikkeling en aanvaarding van nieuwe, relevante, open standaarden op. (zie infra) Relatie tot andere Coperfin projecten en/of initiatieven De ICT Ondersteuning is uiteraard maar één aspect van de volledige modernisering van de FOD Financiën en van de realisatie van de BPR Coperfin1, BPR Coperfin 2 en BPR Coperfin 3. De aanpassing van de werkmethodes en de werkcultuur, een onderbouwd veranderbeheer, een doorgedreven communicatie of een aangepast personeelskader zijn voorbeelden van andere aspecten die mee het welslagen van de modernisering bepalen. Voor meer informatie betreffende de BPR programma s en de ICT-plannen van de voorbije jaren verwijzen wij u graag naar de websi te ek Coper nicus- Coperfin, Bibliotheek Coperfin en rubriek ICT en Informaticaplannen. De stafdienst ICT streeft dan ook naar een nauwe samenwerking en afstemming met alle andere betrokken partijen omdat het welslagen van de ICT Projecten wordt beïnvloed door hun inbreng

21 ondersteuningsplan en door het welslagen van de andere Coperfin projecten en/of initiatieven. Deze samenwerking maakt deel uit van een gestructureerde aanpak zoals gedefinieerd binnen het geïmplementeerde COBIT IT Governance framework (zie supra). De globale context Het Coperfin Ondersteuningsplan 2008 werd opgemaakt in overeenstemming met: Het Managementplan en het operationeel plan van de Voorzitter van de FOD Financiën, De beslissingen genomen tijdens het strategisch seminarie van de FOD Financiën, De beslissingen genomen, in aansluiting op de besprekingen van de Coperfin plannen, tijdens de Ministerraden van 25/7/2003, 7/11/2003, 9/7/2004, 4/2/2005, 8/7/2005, 20/7/2005, 25/11/2005, 3/2/2006, 10/3/2006, 21/4/2006, 23/6/2006 en 17/11/2006, 2/2/2007, 16/3/2007, 30/11/2007 en 23/1/2008. De Nota voor het gebruik van open standaarden voor de aanmaak en uitwisseling van kantoordocumenten, goedgekeurd tijdens de Ministerraad van 23 juni 2006, Het Nationaal Plan voor de strijd tegen de Digitale Kloof, goedgekeurd tijdens de Interministeriële Conferentie van 12/10/2005, De Prioriteitsnota inzake informatisering van de Staat voor deze legislatuur van de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, waarvan tijdens de Ministerraad van 21 november 2003 akte werd genomen, De Beleidsnota Administratieve Vereenvoudiging van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, waarvan tijdens de Ministerraad van 21 november 2003 acte werd genomen, Het operationeel plan 2008 In voorliggend document worden vooral de strategie, de belangrijke tendensen en de globale doelstellingen beschreven. Sommige doelstellingen en de praktische invulling worden meer in detail beschreven in het Operationeel ICT-plan 2008.

22 ondersteuningsplan Voorbehoud in functie van wijzigende prioriteiten Het voorliggend plan bouwt verder op de eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten. We zijn er ons evenwel ten zeerste van bewust dat deze doelstellingen en/of prioriteiten kunnen wijzigen in gevolge bijzondere (maatschappelijke) situaties maar ook ingevolge de nieuwe beleidsdoelstellingen en prioriteiten die de nieuwe regering voorkomend zal beslissen. Het voorliggend Coperfin Ondersteuningsplan 2008 integreert derhalve ook een paar projecten, die reeds eerder beschreven waren in het Coperfin Ondersteuningsplan 2007 en die omwille van omstandigheden niet of niet volledig konden worden gerealiseerd. We vinden het daarom aangewezen enig voorbehoud te formuleren waarbij, behoudens de geïntegreerde toepassingen, sommige projecten die binnen voorliggend plan zijn opgenomen mogelijks niet of niet volledig zullen kunnen worden uitgevoerd ingevolge een wijziging of nieuw geformuleerde prioriteiten.

23 ondersteuningsplan Organisatiestrategie FOD Financiën De int en beheert jaarlijks ongeveer 70 miljard euro aan belastingen. Hiermee wordt het grootste deel van de overheidsuitgaven betaald. Daarnaast staat de FOD Financiën door de controle van goederen ook in voor de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. De FOD Financiën waarborgt bovendien de rechtszekerheid bij de transactie (koop, verkoop,..) van onroerende goederen. De FOD Financiën wil tot een zo groot mogelijke fiscale rechtvaardigheid komen. Om dit te bereiken moet iedere burger de belasting betalen die hij verschuldigd is, niet meer, maar ook niet minder. Daartoe moet de burger/belastingplichtige duidelijke, juiste en volledige informatie krijgen over zijn rechten en plichten. Daarom verbindt de FOD Financiën zich ertoe in de komende jaren de nodige inspanningen te leveren om zijn informatieverstrekking en dienstverlening aan de burger te verbeteren. De strategische thema s De grootschalige moderniseringscampagne, Coperfin, heeft de sleutelthema s gedefinieerd die realisatie van de strategische visie van de FOD Financiën ondersteunen. De 7 sleutelthema s die aan de basis liggen van de diverse organisatie- en ICT- projecten zijn: het enig dossier dat zal toelaten om, op basis van het geheel van beschikbare gegevens, een geïntegreerd beeld van de burger te verkrijgen; de geïntegreerde verwerking waardoor de burger steeds minder afzonderlijk door de verschillende administraties zal worden behandeld naar gelang het type belasting, heffing, transactie; de multikanaal-dienstverlening die zal zorgen voor een verbeterde dienstverlening naar de burger toe en die hem op korte termijn alle door hem gevraagde inlichtingen zal kunnen verstrekken; de bijstand, controle, de invordering en de informatie, gelinkt aan het enig dossier, zullen dankzij de inlichtingen opgenomen in dit dossier ertoe bijdragen dat er een beter beeld van de burger zal kunnen gevormd worden. Op basis van deze kennis zullen er profielen kunnen worden

24 ondersteuningsplan ontwikkeld en zal er een doeltreffende organisatie van controle- en bijstandsactiviteiten worden opgezet; de case-study heeft betrekking op het invoeren van een projectmatige aanpak voor het behandelen van specifieke dossiers; een consistente reglementering teneinde een samenhangende reglementering te verkrijgen waarvan de leesbaarheid en de toepasbaarheid worden vergroot; de vooropgestelde verandering in de schoot van het Departement, zowel wat de organisatie als de manier van werken betreft, vereist een aanpassing van het imago van de FOD Financiën. We verwijzen u tevens naar de website rubriek Copernicus Coperfin voor een uitvoerige documentatie. Hierop sluiten de strategische doelstellingen aan die de continuïteit van dagelijkse werking en de noodzakelijke omkadering en ondersteuning van de ganse organisatie binnen de FOD Financiën verzekeren.

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken

Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken 2012 Requirements Engineering Patronen voor e-procurement Een onderzoek rond het opstellen van software-gerelateerde lastenboeken Auteur: De Ridder Anja BSc Studentnummer: 837415617 19-6-2012 Scriptie

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Een draadloze wereld

JAARVERSLAG 2006. Een draadloze wereld JAARVERSLAG 2006 Een draadloze wereld Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verantwoordelijk is voor informatica. Het CIBG wil de neutrale,

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie