gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht;"

Transcriptie

1 De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 6 februari 2017; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht; gehoord het college van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : Onder intrekking van het Reglement van orde raadscommissies gemeente Emmen 2011 vast te stellen het navolgende: Reglement van orde raadscommissies 2017 Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. commissies: commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet; b. voorzitter: de door de raad benoemde voorzitter van de raadscommissie; c. commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger; d. commissielid: lid van een raadscommissie; e. commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger; f. griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger. Artikel 2 Instelling 1. De raad kan commissies instellen. 2. Bij de instelling bepaalt hij de taakvelden van elke commissie Artikel 3 Taak 1. Een commissie heeft tot taak om binnen het taakveld dat haar door de raad is toegewezen: a. de besluiten van de raad voor te bereiden b. met het college, leden van het college of de burgemeester te overleggen en hen te bevragen c. kennis te nemen van opinies en de opinievorming over zaken betreffende haar taakveld binnen de samenleving actief te stimuleren. 2. De commissie kan advies uitbrengen aan de raad over de onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben. Artikel 4 Samenstelling 1. Een commissie bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden en bij voorkeur uit tenminste één lid uit elke fractie. 2. De raad benoemt de leden van de commissie uit zijn midden. 3. a. In afwijking van het gestelde in lid 2 kan de raad maximaal per fractie een door een fractie aangewezen lid benoemen, dat niet tevens lid is van de gemeenteraad, zijnde de eerste opvolger op de kieslijst en de opvolger voldoet aan alle overige eisen voor benoeming en beëdiging tot raadslid van de gemeente Emmen. b. Indien een eerste opvolger op de kieslijst niet in aanmerking kan of wil komen, moet dit uit een schriftelijke verklaring blijken; alsdan kan de daaropvolgende in aanmerking worden gebracht en zo vervolgens. 4. Ieder lid kan zich in een vergadering van de commissie laten vervangen door een ander lid van zijn fractie of het door in lid 3a genoemde commissielid, niet raadslid zijnde.

2 Artikel 5 Zittingsduur 1. De voorzitter en de leden van een commissie worden telkens voor de zittingsduur van de raad benoemd. 2. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 3. Als een fractie niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van commissieleden die op voordracht van die fractie zijn benoemd van rechtswege. Artikel 6 De voorzitter 1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door de raad uit zijn midden gekozen. 2. De voorzitter heeft tot taak: a. na de vaststelling van de voorlopige agenda door het presidium samen met de commissiegriffier voorstellen aan de commissie te doen ter vaststelling van de definitieve agenda; b. zorg te dragen voor de volledigheid van stukken; c. de vergaderingen ook overigens voor te bereiden; d. tijdens de vergaderingen de orde te handhaven met inachtneming van dit reglement. 3. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter Artikel 7 De commissiegriffier 1. Een commissie wordt bijgestaan door een commissiegriffier. 2. De griffier wijst de commissiegriffier aan. Artikel 8 Het houden van vergaderingen en het geven van bekendheid daaraan 1. Het presidium stelt een schema voor het houden van vergaderingen van de commissies vast. 2. Het presidium zorgt dat elk lid - spoedeisende gevallen uitgezonderd - zo mogelijk ten minste tien dagen voor het houden van een vergadering schriftelijk wordt opgeroepen. 3. De oproeping vermeldt plaats, datum en aanvangsuur van de vergadering, alsmede de agenda. 4. Bij de oproeping worden voor zover mogelijk de op de agenda betrekking hebbende stukken gevoegd. 5. De vergadering wordt door aankondiging in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aanhuisbladen of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht. 6. Twee of meer commissies kunnen gezamenlijk vergaderen indien het presidium dat wenselijk acht. In dat geval bepaalt het presidium de vergaderdatum en wie als voorzitter van de gezamenlijke vergadering zal optreden. 7. In spoedeisende gevallen kan het presidium na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen. 8. Bij de aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. Op voorstel van een lid van de commissie of van de voorzitter kan de commissie besluiten om de volgorde van de geagendeerde onderwerpen gewijzigd vast te stellen, onderwerpen aan de agenda toe te voegen dan wel van de agenda af te voeren. 9. De voorzitter constateert om uur dat de commissie zich dient uit te spreken over een voorstel van orde, inhoudende: a. schorsing van de beraadslagingen en verdaging van de resterende agendapunten naar een vergadering op een ander tijdstip, of b. afronding van de beraadslagingen over het agendapunt en verdaging van de resterende agendapunten naar een vergadering op een ander tijdstip, of c. voortzetting en afronding van de agenda van de raadscommissie.

3 Artikel 9 Handhaving orde 1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te laten vertrekken. 2. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij; a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren; b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 3. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. Zo nodig kan de voorzitter de commissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming ervan verlaat het lid onmiddellijk de vergadering. Zo nodig laat de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd. 4. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord de vergadering sluiten. Artikel 10 Besloten vergadering en geheimhouding 1. a. De commissie kan van het beginsel van openbaarheid van vergaderingen afwijken en met gesloten deuren (besloten) vergaderen, wanneer zulks nodig geacht wordt door de voorzitter dan wel door drie leden van de commissie. b. Indien leden van het college van burgemeester en wethouders een besloten vergadering van een commissie wensen, leggen zij dit verzoek voor aan de voorzitter van de commissie. 2. a. De commissie beraadslaagt vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. b. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de commissie anders beslist. 3. De commissie kan over de punten die in een besloten vergadering worden behandeld, ook een besluit nemen. 4. De commissie kan op grond van het belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. 5. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. 6. De commissie beslist vóór de afloop van een besloten vergadering op voorstel van de voorzitter over de vraag of geheimhouding zal worden opgelegd. De geheimhouding kan alleen in een besloten vergadering worden opgeheven. 7. Op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan de commissie overlegt. Op de stukken wordt daarvan melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.

4 Indien de raad voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die de geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd. 8. Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt zich tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. 9. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. Artikel 11 Quorum en stemmen 1. Een commissie mag niet beraadslagen of besluiten indien niet ten minste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. 2. Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen. Een besluit wordt geacht unaniem te zijn genomen als door geen der leden stemming wordt verlangd. 3. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dat geacht te zijn verworpen. 4. In het geval, bedoeld in het vorige lid, worden de zienswijzen van de voor- en tegenstanders vermeld in het in artikel 17 bedoelde verslag. 5. In het geval, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, wordt de zienswijze van de minderheid, indien deze dit wenst, vermeld in het in artikel 17 bedoelde verslag. 6. Over zaken wordt mondeling gestemd. 7. De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. 8. Indien geen der aanwezige leden van de commissie zich daartegen verzet kan de voorzitter de commissie voorstellen dat voorgedragen personen geacht worden met algemene stemmen schriftelijk te zijn benoemd. Artikel 12 Aanwezigheid burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en griffier 1. De burgemeester, een wethouder of de griffier kunnen al dan niet op hun verzoek worden uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslaging deel te nemen. 2. Het presidium of de voorzitter kunnen het college verzoeken de gemeentesecretaris in de vergadering aanwezig te laten zijn en deel te laten nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in deze verordening. Artikel 13 Geven van informatie door gemeenteambtenaren of derden a. Voor het verstrekken van adviezen en het geven van informatie kunnen derden worden uitgenodigd de vergadering van de commissie bij te wonen b. het presidium en de voorzitter kunnen het college verzoeken gemeenteambtenaren in de vergadering aanwezig te laten zijn. Artikel 14 Rondvraag 1. Commissieleden, die daartoe de wens te kennen geven, worden in de gelegenheid gesteld in de rondvraag een vraagpunt aan de orde te stellen dat buiten de vergaderagenda, maar binnen de taakvelden van de desbetreffende commissie valt. 2. De voorzitter kan een voorstel doen ten aanzien van de afdoening van de gestelde vragen. Artikel 15 Spreekrecht 1. Burgers kunnen gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die binnen de taakvelden van de commissie vallen.

5 2. Wil een burger gebruik maken van het spreekrecht, dan spreekt hij of zij na vaststelling van de agenda in bij het agendapunt spreekrecht. 3. Het woord kan niet gevoerd worden over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. 4. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de voorzitter. Hij vermeldt daarbij zijn naam en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. 5. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. 6. De voorzitter kan aan de leden van de commissie het woord verlenen om aan de sprekers vragen te stellen over het onderwerp. 7. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. 8. Beraadslaging en besluitvorming over de agendapunten waarover het woord is gevoerd of vragen zijn gesteld, vindt plaats nadat de voorzitter de gelegenheid tot spreken heeft geëindigd. Artikel 16 Spreektermijnen en spreektijdverdeling 1. De beraadslaging over een onderwerp of een bespreekvoorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de commissie anders beslist. 2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 3 Over de A-stukken wordt in de regel in één termijn beraadslaagd. Voor onderwerpen te bespreking en de B-stukken gelden maximaal twee termijnen. Voor de termijnen geldt de volgende spreektijdregeling: - fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten - het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd. Het presidium kan bepalen dat in bijzondere omstandigheden van deze spreektijden wordt afgeweken. Artikel 17 Verslag 1. De commissiegriffier draagt er zorg voor, dat van het verhandelde in de vergadering van een commissie een samenvattend verslag wordt gemaakt. 2. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de commissie anders beslist. 3. De verslagen van openbare vergaderingen worden binnen vijf werkdagen ter kennisname aan de gemeenteraad gezonden. Artikel 18 Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement van orde raadscommissies gemeente Emmen 2017". Artikel 19 Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op de dag, volgen de op die, waarop zij is vastgesteld. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 16 februari 2017 de griffier, de wnd. voorzitter, H.D. Werkman G.J. Horstman

6 Toelichting op het Reglement van orde raadscommissies gemeente Emmen 2017 Artikel 2 De raad is bevoegd om de raadscommissies in te stellen. Doorgaans gebeurt dit aan het begin van een nieuwe raadsperiode. De raad zal bij de instelling van de nieuwe commissies de toedeling van taakvelden opnieuw moeten bekijken. Dat kan naar eigen inzicht gebeuren. Er behoeft immers geen relatie meer te bestaan tussen het werk van de commissies en de portefeuilleverdeling binnen het college of de wijze waarop het gemeentelijk apparaat is georganiseerd. De raad kan de indeling van taakvelden tijdens de raadsperiode heroverwegen. Ook kan een onderwerp behandeld worden in een andere commissie dan die waartoe het onderwerp op grond van de verdeling van taakvelden behoort. Met het oog op een evenwichtige verdeling van agendapunten over de raadscommissies kan het presidium daartoe besluiten, evenals tot het houden van gezamenlijke commissievergaderingen. Artikel 3 De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. a. voorbereiding van besluitvorming van de raad (art. 82, eerste lid); b. overleg met het college respectievelijk de burgemeester (art. 82, eerste lid). Wat betekent dit in de praktijk? Het beraad in de raadscommissies gaat over voorstellen van het college aan de raad, maar daarnaast is er volop ruimte om in de commissies de meer specifieke aspecten te behandelen van thema s die de raad zelf op zijn agenda heeft gezet. In de raadscommissies kunnen de technische, inhoudelijke kanten van een thema worden behandeld. De commissie kan daarbij het college bevragen of zelf onderzoek (laten) doen. Later, in de plenaire raad, kan dan een meer politieke discussie plaatsvinden waarna in kaderstellende zin besluitvorming kan volgen. Dit kan worden opgevat als een taak van de raadscommissies en kan als zodanig, als verbijzondering van de besluitvoorbereidende taak (zie hierboven onder a), in de verordening worden verwoord in de taakbeschrijving. Artikel 4 De raad bepaalt de samenstelling van de raadscommissies. Wel schrijft artikel 82, derde lid, van de Gemeentewet voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. Om dit te bereiken schrijft het eerste lid van dit artikel voor dat een raadscommissie bestaat uit een maximum aantal leden per fractie[, naar evenredigheid van het aantal zetels in de raad. Bij vergaderingen van twee of drie gezamenlijk commissies wordt het toegestane aantal deelnemers per fractie vermenigvuldigd met de factor 2 respectievelijk 3, maar mag nooit meer bedragen dan het aantal raadszetels per fractie. Het is aan de fracties zelf om te bepalen wie van de betreffende fractie de vergadering van een commissie bijwonen. De raad heeft daartoe alle leden van de raad benoemd tot lid van de raadscommissies. Uit het derde lid volgt dat de leden van een raadscommissie geen raadslid hoeven te zijn. Wel zijn het de fracties die dergelijke leden voordragen. Nieuw gevormde fracties gedurende de raadsperiode, bijvoorbeeld als gevolg van afsplitsing van bestaande fracties, kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid zoals omschreven in lid 3a. Artikel 5 Hoewel dat niet wettelijk vereist is, is de zittingsperiode van de raadscommissies in het nieuwe reglement -ongewijzigd- gekoppeld aan die van de raad. Artikel 6 toelichting bij lid 1. De voorzitter van een raadscommissie moet ook volgens de wet een raadslid zijn (art. 82, vierde lid). De voorzitter van de raadscommissie zal in gedualiseerde verhoudingen anders moeten functioneren dan daarvoor. Het voorzitterschap zal technisch van aard worden, maar

7 uitgeoefend in een meer politieke omgeving. Daarom is het niet toegestaan dat een nietraadslid het voorzitterschap van een raadscommissie vervult. toelichting bij lid 2. De hier vermelde taken zijn deels dezelfde als die genoemd in de wet. Vooral in het concretiseren van de zelfstandiger rol van de raadscommissie bij het bepalen van de agenda speelt de voorzitter een belangrijke rol. Het presidium stelt de voorlopige agenda van de commissie vast. De plaatsvervangend commissievoorzitter treedt alleen op als de commissievoorzitters verhinderd zijn. De plaatsvervangend commissievoorzitter heeft geen rol in het presidium. Artikel 8 lid 4 Bij de oproeping voor de vergadering worden voor zover mogelijk de op de agenda betrekking hebbende stukken gevoegd. De schriftelijke motivering bij ingekomen stukken die op verzoek van een commissielid of fractie(s) als onderwerp ter bespreking worden geagendeerd, moet ingediend zijn uiterlijk uur op de dag dat het presidium de voorlopige agenda vaststelt. Artikel 8 lid 9 Dit artikellid is opgenomen om te voorkomen dat vergaderingen uitlopen tot ver na middernacht. In de jaarplanning van de raadscommissies zal een vaste datum voor de uitloopvergadering worden gepland; in principe de eerste maandag volgend op de week waarin de raadscommissies worden gepland. De resterende agenda wordt in principe op deze avond behandeld, tenzij de raadscommissie beslist dat bepaalde agendapunten kunnen opschuiven naar een eerstvolgende reguliere vergadering. Op welke datum en tijdstip dat is, zal bepaald worden door het presidium. Dat geldt ook voor een situatie waarin meer dan één raadscommissie gebruik moet maken van de uitloopvergadering. Artikel 9 De bevoegdheid die in het derde lid aan de voorzitter wordt gegeven om een spreker die door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, de toegang tot de vergadering van de commissie te ontzeggen is in dit reglement opgenomen overeenkomstig de bevoegdheid die de voorzitter van de raad heeft op grond van artikel 26, derde lid van de Gemeentewet, om een raadslid de toegang tot de vergadering van de raad te ontzeggen. Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 48 van het reglement van orde raad gemeente Emmen Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen. Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen. Artikel 10 lid 4 De commissie kan op grond van artikel 86 Gemeentewet geheimhouding opleggen. Dit artikel verwijst naar de belangen in artikel 10 van de Wet op de openbaarheid van bestuur op basis waarvan geheimhouding kan worden opgelegd. Artikel 12 en 13 Een belangrijke pijler van dualisering van het gemeentelijk bestuur is de loskoppeling van het wethouderschap en het raadslidmaatschap. Wethouders kunnen geen lid en geen voorzitter zijn van een raadscommissie. Wethouders kunnen op verzoek van het presidium of de voorzitter van de commissie of op eigen verzoek bij de commissievergaderingen aanwezig zijn. De praktijk zal zo zijn dat wethouders alleen bij commissievergaderingen aanwezig zullen zijn als er agendapunten zijn waarbij zij betrokken zijn. In de artikelen 12 en 13 is verder de mogelijkheid om de burgemeester, de gemeentesecretaris of de griffier alsmede

8 ambtenaren aanwezig te laten zijn in de vergaderingen van de commissies, ze te bevragen of te laten adviseren expliciet geregeld. Artikel 14 In het dualistische bestuursmodel is het niet vanzelfsprekend dat elk collegelid bij elke commissievergadering aanwezig is. Er zal dus steeds een gerede kans bestaan dat een vraag niet tijdens de vergadering kan worden beantwoord omdat het desbetreffende collegelid niet aanwezig is. Vragen worden in principe aan de leden van het college gesteld. Lid 2 geeft de voorzitter de mogelijkheid om voor zulke gevallen een oplossing te zoeken. De beantwoording geschiedt dan zo mogelijk schriftelijk of tijdens de rondvraag van de volgende vergadering. De mogelijkheid voor commissieleden om antwoord op hun vragen te krijgen tijdens de rondvraag neemt toe naarmate zij eerder te kennen geven vragen te willen stellen en aan te geven welk lid van het college voor de beantwoording is gewenst. Het geniet de voorkeur dat vragen minimaal 24 uur van te voren bij het college worden ingediend. Artikel 15 Eén van de doelstellingen van de dualiseringsoperatie is het verbeteren van de contacten tussen de raad en de lokale samenleving. Het spreekrecht in een commissie is niet beperkt gehouden tot geagendeerde onderwerpen. Het kan ook betrekking hebben op nietgeagendeerde onderwerpen, voor zover die binnen de taakvelden van de commissie vallen. Burgers die inspreken, hebben zich te houden aan de richtlijnen voor het spreekrecht en de aanwijzingen van de voorzitter m.b.t. de maximale spreektijd, sprekersvolgorde, het noemen van namen e.d. Tevens dient men zich te houden aan voorschriften die gelden voor de handhaving van de orde. Het spreekrecht beperkt zich in principe tot het mondeling toespreken van de commissie. Slechts bij hoge uitzondering kunnen visuele (technische) hulpmiddelen ter ondersteuning van het spreekrecht worden gebruikt, zoals video, beeldmateriaal en presentatiesheets. De voorzitter bepaalt in dezen wat wordt toegestaan. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering, bij voorkeur via de griffie. Artikel 16 Indien de commissie van mening is, dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan hij daartoe uitdrukkelijk besluiten. Artikel 17 Voor het vervaardigen van het samenvattend verslag kan gebruik gemaakt worden van (externe) ondersteuning. Een verslag bevat in ieder geval: de namen van de commissievoorzitter, de (commissie)griffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben; een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; een zakelijke samenvatting van het gesprokene onder vermelding van de namen van de sprekers of fracties; Met de bepaling binnen vijf werkdagen wordt bereikt dat de fracties voor het fractieberaad voorafgaand aan de gemeenteraad, kunnen beschikken over de verslagen van de commissies.

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie RvO Raad Gemeente Emmen Art. 1 Begripsomschrijvingen a. amendement: voorstel tot wijziging van

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of burgercommissielid van een raadscommissie; b. burgercommissielid: kiesgerechtigde inwoner

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009;

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 5923 23 januari 2015 Verordening raadscommissies Nissewaard De raad der gemeente Nissewaard; gelet op artikel 82 Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie 2010

Verordening op de Raadscommissie 2010 Verordening op de Raadscommissie 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen. blz. 2 Hoofdstuk 2: Instelling taken en samenstelling blz. 2 Hoofdstuk 3: Verhouding tot college.. blz. 4 Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening op

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het voorstel van het presidium van 31 maart 2010 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Raadsvoorstel *Z02A4F67B4D* Documentnummer : INT-16-25620 Afdeling : Griffie Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Inleiding Na besluitvorming in meerdere rondes in het seniorenconvent wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. 1. In dit

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN 1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. lid: lid of bijzonder

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 82 van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende verordening vast te stellen: Hoofdstuk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend. Anne Lize E.C. van der Stoel. Aan de raad van de gemeente Teylingen

RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend. Anne Lize E.C. van der Stoel. Aan de raad van de gemeente Teylingen RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer vergadering 2014/ 24 april 2014 registratienummer portefeuillehouder Anne Lize E.C. van der Stoel behandelend ambtenaar doorkiesnummer Douwe Bos 0252-783

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR56443_1. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR56443_1. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR56443_1 22 maart 2016 Verordening op de raadscommissies 2010 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007.

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Bestuursvoorstel (DB) Beh.door: Lacour, J.P. Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Onderwerp: Bijlage(n): Reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

b e s l u i t : Instelling commissies Artikel 1

b e s l u i t : Instelling commissies Artikel 1 Verordening, regelende de instelling, de samenstelling en de bevoegdheden van de commissies van advies aan de raad van de gemeente Ommen incl. wijzigingsvoorstellen De raad van de gemeente Ommen; gelezen

Nadere informatie

8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 2. Instelling, taken en samenstelling Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 2. Instelling, taken en samenstelling Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening moeten worden herhaald, is in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Nr. 12051947 Casenr. 2011-12329 Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 april 2012 Naam : A. van Meerveld Afdeling : Griffie Datum : 1 mei 2012 pagina 2 van 9 De raad van de ; Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies 2014.

Verordening op de raadscommissies 2014. Verordening op de raadscommissies 2014. De raad van de gemeente Leudal; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties Samen Verder en CDA; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Vastgesteld door Provinciale Staten bij besluit van 10 juli 2015 (P-15-009) Gepubliceerd op: 20 juli 2015 in Provinciaal

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016 In te stemmen met het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010.

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. Reglement van orde voor de gemeenteraad (versie 2010) 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2007-90

Provinciaal blad nr. 2007-90 Provinciaal blad nr. 2007-90 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij I 6 november 2007 dhr. J. Wezenberg, telefoon 038 499 87 84 Reglement voor de Statencommissies 2007. Besluit van Provinciale Staten d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het Reglement

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN GEMEENTERAAD ENKHUIZEN RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de gemeenteraad d.d. 5 september 2011, nummer: 2011045; gelet op artikel 16

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Verordening Programmaraad CasTel Zuid (art. 149 Gemeentewet, Mediawet, Wet op de telecommunica tie voor zie ningen)

Verordening Programmaraad CasTel Zuid (art. 149 Gemeentewet, Mediawet, Wet op de telecommunica tie voor zie ningen) CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14334_1 15 maart 2016 Verordening Programmaraad CasTel Zuid (art. 149 Gemeentewet, Mediawet, Wet op de telecommunica tie voor zie ningen) Begripsbepalingen.

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer Artikel 1 Krachtens het gestelde in artikel 10 van de Statuten heeft de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer, dit Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 2 Doelstelling 1. De Seniorenraad stelt zich

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE 2016

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE 2016 De raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het advies van het presidium d.d. 29 augustus 2016, nr. 16.40; gelet op artikel 16 en 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raadscommissies

Reglement van orde voor de raadscommissies Reglement van orde voor de raadscommissies Tweede wijziging van het Reglement van orde voor de raadscommissies Geconsolideerde versie maart 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement is van

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Gemeentebestuur! "# $%$ & - & ' ( & & & ) & * & + & + + - & & & +! & * Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD van de UNIVERSITEIT UTRECHT In werking getreden op 1 januari 2015. Vastgesteld door de universiteitsraad op 9 december 2014. Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad [ ]

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie