Risicobeheersing met Project Implementation Assurance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicobeheersing met Project Implementation Assurance"

Transcriptie

1 Risicobeheersing met Project Implementation Assurance Ondernemen is veranderen en risico s nemen. Veranderingen die je als ondernemer wilt doorvoeren, maar die wel op een beheerste manier uitgevoerd dienen te worden. Project Implementation Assurance helpt bij het beheersen van risico s bij het uitvoeren van projecten. Dit is niet alleen voor de ondernemer relevant maar ook voor de accountant. Bij de jaarrekeningcontrole, maar ook om de klant te helpen de succeskans van zijn projecten te vergroten. Paul van Engelen, Assurance Mark Tesselaar, Assurance Ronald Teuthof, Assurance 1. Inleiding Verandering is de enige constante, zo stelde de Griekse filosoof Heraclitus al voordat onze jaartelling begon. Ook nu is deze wijsheid nog steeds van toepassing. Crisis of geen crisis, ondernemingen dienen constant te veranderen om te kunnen blijven bestaan. Veranderingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de introductie van nieuwe producten, fusies of overnames, veranderende wet- en regelgeving, nieuwe organisatiestructuren en nieuwe systemen. Vaak worden dergelijke veranderingen gerealiseerd door een project uit te voeren. Maar al te vaak leiden projecten tot zorgpunten voor de jaarrekeningcontrole. Bijvoorbeeld omdat bestaande interne-controlemechanismen niet meer werken of omdat nieuwe risico s ontstaan zonder dat de organisatie adequate maatregelen neemt. Reden voor de accountant om extra aandacht te besteden aan projecten bij de klant. Ook voor de klant kunnen projecten tot onzekerheid leiden, omdat zij de gewenste doelen niet bereiken, terwijl wel forse investeringen zijn gedaan. PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft de Project Implementation Assurance (PIA) methode ontwikkeld. Deze methode is een prachtige manier om de klant toegevoegde waarde te leveren. Met PIA kan de kans op succes van een project verhoogd worden en kan de organisatie de risico s van het project, inclusief de risico s voor de jaarrekeningcontrole, beter beheersen. implementaties hebben een directe impact op de werkzaamheden van de accountant. Daarom wordt in 28 PricewaterhouseCoopers

2 dit artikel ingegaan op dit soort projecten. Voor andere projecten is PIA vooral relevant voor het verbeteren van de projectbeheersing zoals beschreven in hoofdstuk Relevantie systeemimplementaties bij de jaarrekeningcontrole De kosten van een systeemimplementatie dienen op een juiste manier in de jaarrekening verwerkt te worden. Deze kosten dienen geactiveerd te worden of direct in de kosten te worden verwerkt. Deze afwegingen en de volledigheid van de kosten hebben een directe relevantie voor de accountant. Echter, deze aspecten zijn niet de belangrijkste reden waarom de accountant bij een systeemimplementatie betrokken dient te zijn. De implementatie van een nieuw systeem heeft namelijk directe gevolgen voor de manier waarop de (financiële) processen worden ondersteund en voor de interne beheersing daarvan. Dit geldt zowel voor een nieuw financieel systeem als voor een systeem dat de primaire processen ondersteunt. Interne beheersing De implementatie van een nieuw systeem leidt vaak tot veranderingen in de manier waarop bedrijfsprocessen worden ingericht. Bij veranderingen in processen zal ook de uitvoering van de interne-beheersmaatregelen veranderen. Daarnaast dienen deze afgestemd te worden op veranderde risico s. Soms leidt het gebruik van een nieuw systeem tot nieuwe risico s waarvoor de organisatie nieuwe beheersmaatregelen moet inrichten. Zelfs wanneer processen in beperkte mate heringericht worden, is het van belang vast te stellen dat de bestaande beheersmaatregelen in de nieuwe situatie blijven werken. Dataconversie Als onderdeel van de implementatie van een systeem worden gegevens van een bestaand systeem gemigreerd en Kans op succes verhogen Interne beheersing en dataconversie hebben minimaal aandacht nodig bij de jaarrekeningcontrole. Ook voor organisaties zelf is de projectbeheersing van groot belang. Wanneer een organisatie een project op een goede manier beheerst, kan de kans op succes aanzienlijk verhoogd worden. Daarbij gelden enkele aandachtsgebieden (zie hoofdstuk 3) die direct van invloed zijn op de jaarrekeningcontrole. Samenvatting Dit artikel illustreert hoe de accountant een rol kan spelen bij het beheersen van projecten, vooral bij systeemimplementatieprojecten. Deze IT-projecten brengen allerlei risico s met zich mee die het management van een onderneming met het oog op de jaarrekeningcontrole (hoofdstuk 2) en vanwege de continuïteit van de bedrijfsvoering (hoofdstuk 4) wil beheersen. Op de beheersing van de risico s bij de financiële verslaglegging en de rol van de accountant daarin wordt in hoofdstuk 3 dieper ingegaan. Hoofdstuk 5 behandelt de timing van de inzet van de accountant en in het laatste hoofdstuk wordt geschetst welke mogelijke assuranceverklaring de accountant kan afgeven als uitkomst van zijn ondersteuning. vaak ook geconverteerd (verder: conversie of dataconversie) naar het nieuwe systeem. De te converteren gegevens kunnen een impact hebben op de financiële administratie van een bedrijf of op de bedrijfsvoering. Hierdoor is het waarborgen van een juiste en volledige overzetting van alle gegevens (dataconversie) van belang voor de accountant bij de jaarrekeningcontrole. 3. Aandachtsgebieden bij de jaarrekeningcontrole De belangrijkste aandachtsgebieden bij de jaarrekeningcontrole zijn het vaststellen of de dataconversie juist en volledig plaatsvindt, en het vaststellen of de interne-beheersmaatregelen voldoende zijn in de nieuwe situatie. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe een organisatie deze aspecten kan invullen en op welke manier een PIA-specialist van PwC Systems & Process Assurance hierbij kan ondersteunen. Verkrijgen zekerheid interne beheersing De implementatie van een nieuw systeem heeft een impact op de interne beheersing. Het algemeen geaccepteerde beheersraamwerk van COSO (Committee of Sponsoring Organizations) onderkent verschillende componenten van interne beheersing. Een van de COSO componenten betreft de beheersingsactiviteiten. Dit zijn de richtlijnen en procedures die door een onderneming zijn geïmplementeerd om risico s te mitigeren en de betrouwbaarheid van de financiële informatie te waarborgen. PIA onderkent de beheersingsactiviteiten als een belangrijk aandachtsgebied Spotlight Jaargang Uitgave 3 29

3 bij systeemimplementaties. In figuur 1 is de relatie aangegeven tussen posten uit de jaarrekening en de onderliggende processen, systemen en IT-omgeving. Een systeem is op verschillende niveaus van invloed op de beheersingsactiviteiten: Processen Beheersingsactiviteiten op procesniveau bestaan uit handmatige controles of procedures. Bijvoorbeeld het goedkeuren van een factuur of het beoordelen van een debiteuren-ouderdomslijst. Systemen Beheersingsactiviteiten op systeemniveau kunnen bestaan uit preventieve controles die door een systeem uitgevoerd worden, bijvoorbeeld het automatisch blokkeren van een verkooporder bij overschrijding van de kredietlimiet of automatische routines die door het systeem uitgevoerd worden. IT-omgeving De algemene IT-beheersmaatregelen waarborgen de integriteit van de systeemomgeving en zijn van belang voor een juiste werking van de in het systeem geprogrammeerde controles. De accountant dient ten minste vast te stellen dat in de nieuwe situatie de elementen die in figuur 1 genoemd worden, in hun onderlinge samenhang voldoende waarborgen bieden voor een betrouwbare financiële verslaglegging. Hij kan met PIA volgens een gestandaardiseerde aanpak, de effectiviteit van de beheersingsactiviteiten tegen het licht houden In aanvulling op de beheersingsactiviteiten zijn de systemen ook een bron voor het aanleveren van informatie (COSOcomponent Informatie en Communicatie). Een nieuw systeem dient in staat te zijn om in de informatiebehoefte te kunnen voorzien. De praktijk wijst uit dat dit aspect vaak onvoldoende aandacht krijgt bij het implementeren van een nieuw systeem. Regelmatig ziet PwC situaties waarbij men pas na de in-productiename van het nieuwe systeem ( go-live ) erachter komt dat bepaalde rapportages niet meer beschikbaar zijn. Dan is managementinformatie niet beschikbaar en duurt het soms wel maanden voordat de benodigde rapportages uit het systeem te halen zijn. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals een bedrijf in de zakelijke dienstverlening merkte toen door onvoldoende rapportagemogelijkheden op het gebied van openstaande debiteurenposten het debiteurensaldo flink opliep en een Posten in de jaarrekening Handmatige Controles Omzet Kosten Vaste activa Debiteuren Crediteuren Algemene ITbeheersmaatregelen ter waarboring van de integriteit van systemen Bedrijfsprocessen / Financiële transacties Inkoop Productie Verkoop Distributie Bijvoorbeeld ERP-systemen Bijvoorbeeld Datawarehouse Bijvoorbeeld Salaris verwerking Controles in het systeem: Volledigheid Juistheid Functiescheiding Validiteit Beveiliging en toegangscontroles Beheer van wijzigingen IT-operatie (Backup & recovery) IT-omgeving Figuur 1 Relatie tussen posten jaarrekening en onderliggende processen, systemen en IT-omgeving 30 PricewaterhouseCoopers

4 voorziening voor oninbare vorderingen genomen diende te worden. Tot slot dient de invulling van de risicocomponent uit COSO opnieuw tegen het licht gehouden te worden. Door veranderingen in de bedrijfsprocessen kunnen nieuwe risico s ontstaan of kunnen bestaande risico s een andere kans of impact krijgen. De bestaande interne beheersmaatregelen dienen vervolgens afgestemd te worden op deze gewijzigde risico s. Verkrijgen zekerheid dataconversie Het overzetten van gegevens van een bestaand systeem naar een nieuw systeem is over het algemeen een complex onderdeel van het implementeren van een nieuw systeem. In de praktijk leiden fouten in de dataconversie vaak tot operationele problemen en onvoorziene kosten. Een voorbeeld hiervan is een distributeur in de retailbranche waarbij honderden facturen dagelijks handmatig gecontroleerd en gecorrigeerd dienden te worden nadat prijzen en kortingsafspraken met klanten niet juist waren overgezet naar het nieuwe systeem. De complexiteit van dataconversies kent verschillende oorzaken: de kwaliteit van de gegevens in bestaande systemen is niet voldoende, er bestaan verschillen in gegevensstructuur tussen het bestaande en nieuwe systeem en er is beperkte kennis van het gegevensmodel. Samen met onvoldoende aandacht en prioriteit voor de dataconversie resulteert dit vaak in problemen met het nieuwe systeem of uitloop van het project. Door het inrichten van goede beheersmaatregelen rondom de dataconversie kan de organisatie problemen met het nieuwe systeem voorkomen en kan de juistheid en volledigheid van de gegevens gewaarborgd worden. Hierbij is het van belang om tijdig te beginnen met het definiëren van de benodigde beheersmaatregelen en vast te houden aan de gedefinieerde kwaliteitseisen om uitloop van het project te voorkomen. Een onderdeel van PIA is het toepassen van een controleraamwerk voor de dataconversie. Hiermee kan de accountant zekerheid krijgen dat de dataconversie op een juiste en volledige manier heeft plaatsgevonden. Het controleraamwerk stelt onder andere eisen aan: de conversiestrategie (welke gegevens worden wel en niet geconverteerd, op welke wijze vindt de conversie plaats, enzovoort); het ontwerp van de conversie (mapping van de gegevensvelden, vertaling van coderingen, te gebruiken hulpmiddelen, uit te voeren controletellingen tijdens de conversie); de bouw van de conversieprogrammatuur; het ontwerpen en uitvoeren van controletellingen (een belangrijk onderdeel van het beheersraamwerk is het ontwerpen van tellingen waarmee de specifieke risico s worden afgedekt en vervolgens de werking van deze controletellingen borgen door ze op te nemen in het conversiedraaiboek); het testen van de conversie (uitvoeren van proefconversies, uitvoeren van de tellingen tijdens de proefconversies, testen van de functionaliteit van het systeem op basis van conversiegegevens, uitvoeren van een generale repetitie op basis van het draaiboek); het uitvoeren van de conversie (dit dient plaats te vinden aan de hand van het vooraf opgestelde draaiboek, de besluitvorming rondom go-live dient vooraf gedefinieerd te zijn, vooraf geaccordeerde criteria bij afwijkingen). PIA-specialisten kunnen al vanaf het begin van de dataconversie bij het proces betrokken worden en het controleraamwerk dat de organisaties hanteren beoordelen, zodat vroegtijdig rekening gehouden wordt met de benodigde beheersmaatregelen. 4. Zekerheid voor het management Hiervoor is een aantal aandachtsgebieden beschreven waar de accountant zekerheid over dient te verkrijgen. Dit betreffen aandachtsgebieden met directe invloed op het werk van de accountant, namelijk het controleren van de jaarrekening. Echter, organisaties implementeren een nieuw systeem niet voor de accountant. Veelal ligt een businesscase ten grondslag aan de implementatie van een nieuw systeem. Hierin worden de doelstellingen beschreven en de kosten en baten van de investering tegen elkaar afgewogen. Het doel van veel nieuwe systemen is onder meer het reduceren van de kosten, het doorvoeren van procesverbeteringen en het faciliteren van schaalvergroting. Algemene statistieken tonen aan dat ruim de helft van de projecten niet aan de verwachtingen voldoet. Projecten kosten vaak meer dan begroot, duren langer dan gepland en leveren niet de gewenste voordelen. Het inregelen van een goede projectbeheersing is van belang om het welslagen van het project te borgen. Aandachtspunten van projectbeheersing Bij het beheersen van projecten kan gebruik gemaakt worden van verschillende methodes van projectmanagement. Spotlight Jaargang Uitgave 3 31

5 Elke projectbeheersingsmethode (bijvoorbeeld Prince) heeft zijn sterke en zwakke punten. Op basis van ervaring met projecten heeft PwC een aantal succesfactoren voor projecten opgesteld. Deze succesfactoren kunnen onafhankelijk van de toegepaste projectmethode gebruikt worden als toets van een bestaand project (zie kader). Succesfactoren voor projecten De reikwijdte dient realistisch te zijn en wijzigingen in de reikwijdte dienen beheerst te worden. Belanghebbenden dienen in voldoende mate betrokken te zijn bij het project. Werkzaamheden en planning zijn zodanig ingeregeld zodat deze voorspelbaar zijn. Het project is zo samengesteld, dat het op een effectieve manier functioneert. Doelstellingen worden behaald door doelgericht te werk te gaan. Risico s worden geïdentificeerd en mitigerende maatregelen worden tijdig onderkend. Als onderdeel van Project Implementation Assurance is een uitgebreide normenset beschikbaar om de aanwezigheid van deze succesfactoren te kunnen beoordelen. Door een project hierop te beoordelen kan de accountant zijn klant toegevoegde waarde leveren door de witte vlekken op het gebied van projectbeheersing te identificeren. Door concrete aanbevelingen te doen, kan de kans op succes voor het project verhoogd worden. 5. Wanneer de accountant erbij betrekken? Een veel gestelde vraag is op welke moment de accountant en PIA-specialist betrokken dienen te worden bij een implementatieproject. Het meest eenvoudige antwoord op deze vraag is: Hoe eerder hoe beter! Ondanks dat een accountant achteraf een oordeel geeft over de jaarrekening, is het niet verstandig deze pas bij het project te betrekken op het moment dat de controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. Hoe eerder lacunes geïdentificeerd worden, hoe eenvoudiger aanpassingen gemaakt kunnen worden. Naar analogie van het bouwen van een huis: het is naarmate het bouwproces gevorderd is, steeds moeilijker een extra slaapkamer toe te voegen. Zo geldt dit ook bij het toevoegen of wijzigen van functionaliteit of beheersmaatregelen aan een systeem, zoals schematisch weergegeven in figuur 2. Hoog Kosten van aanpassen Laag Begin Wanneer? Tijdens ontwerp Projectfasering Tijdens bouw Figuur 2 Effect van moment betrekken accountant bij project Na go-live Tijdens testen Go-live Afgezien van de wetmatigheid dat voorkomen beter is dan genezen geldt dat eventuele tekortkomingen in een systeem die niet voor go-live ontdekt en opgelost kunnen worden, leiden tot directe schade voor een bedrijf. Een voorbeeld dat in de praktijk meer dan eens voor is gekomen, is het niet tijdig kunnen factureren door fouten in de functionaliteit van het systeem. Dit heeft direct negatieve gevolgen voor het werkkapitaal en leidt onherroepelijk tot problemen bij het innen van facturen. Afgezien van de financiële schade hebben deze problemen ook een impact op het imago van een bedrijf. Iedereen kent voorbeelden van bedrijven die bij consumentenprogramma s zoals Kassa op het matje geroepen worden om tekst en uitleg te komen geven over foutieve facturen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Een andere overweging voor het tijdig betrekken van de accountant is dat het lastig kan zijn om achteraf te kunnen aantonen dat bepaalde controles hebben plaatsgevonden. Dit is bijvoorbeeld van belang voor dataconversies waarbij achteraf vastgesteld dient te worden of de conversie juist en volledig heeft plaatsgevonden. Indien de uitgevoerde controles, zoals tellingen, niet voldoende gedocumenteerd zijn, is het voor de accountant onmogelijk vast te stellen of deze op een juiste manier zijn uitgevoerd. Ook kan het zijn dat de accountant andere controles verwacht dan de controles die het bedrijf heeft uitgevoerd. Door vooraf afstemming te zoeken met de accountant over de uit te voeren controles en de documentatie daarvan, kunnen bevindingen of extra werk voor de accountant voorkomen worden. 32 PricewaterhouseCoopers

6 6. Assurance-rapportage op basis van NV COS3000 Op basis van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven beheerskaders kan de accountant een assurancerapport afgeven. Hij moet het rapport baseren op de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden 3000 (NV COS3000) Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie. Een dergelijk assurancerapport kan gebruikt worden om derden zekerheid te geven over specifieke aspecten van een systeemimplementatie. Bedrijven gebruiken een dergelijke rapportage veelvuldig om zekerheid te krijgen over de juistheid en volledigheid van de dataconversie. Daarnaast kan de accountant ook assurance geven in de vorm van een in-controlverklaring over de adequaatheid en effectiviteit van de interne-beheersmaatregelen in en rondom het nieuwe systeem. 7. Conclusie Ondernemingen dienen constant te veranderen om te kunnen blijven bestaan. Veel veranderingen worden met projecten doorgevoerd. Echter, veel projecten leveren niet de gewenste resultaten. Voldoende aandacht voor projectbeheersing is van belang om de risico s te beheersen en de kans op succes te verhogen. De accountant kan hier een bijdrage aan leveren met Project Implementation Assurance. Voor projecten waarbij systemen geïmplementeerd worden, dient de accountant een aantal aspecten te beoordelen voor de jaarrekeningcontrole. Dit zijn vooral de impact van het nieuwe systeem op de interne beheersing en de juistheid en volledigheid van de dataconversie. PIA biedt beheerskaders om deze aspecten te beoordelen. Wanneer de accountant vroegtijdig bij een project betrokken wordt, kan de organisatie behoed worden voor fouten die later kostbaar zijn om te herstellen. Op basis van NV COS3000 kan de accountant tot slot een assurancerapport afgeven over de opzet, het bestaan en de werking van de ingerichte internebeheersmaatregelen. Spotlight Jaargang Uitgave 3 33

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist.

Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist. Aandachtspunten bij de controle van pensioen. Samenwerking tussen controleteam en specialist. Momenteel is pensioen volop in het nieuws. Door het huidige economische klimaat staan verschillende pensioenfondsen

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Is voorraadbeheersing mogelijk met Microsoft Dynamics AX?

Is voorraadbeheersing mogelijk met Microsoft Dynamics AX? Is voorraadbeheersing mogelijk met Microsoft Dynamics AX? Vele bedrijven hebben problemen met het voorraadbeheer vanuit Microsoft Dynamics AX. Ondernemingen die voorraadverschillen niet materieel vinden,

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie