Beoordeling overeenkomst De Friesland Zorgverzekeraar Generalistische Basis GGZ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordeling overeenkomst De Friesland Zorgverzekeraar Generalistische Basis GGZ 2015"

Transcriptie

1 Beoordeling overeenkomst De Friesland Zorgverzekeraar Generalistische Basis GGZ 2015 Highlights Deadline: lijkt er niet te zijn, maar vragen wij zekerheidshalve na, in een nieuwsbrief van De Friesland wordt 1 november 2014 genoemd als streefdatum. Tarieven: minimaal 90% NZa-maximum en maximaal 100% NZa-maximum. Verhoging van het tarief wordt toegekend voor: o ROM (+5%), o het aanleveren van ROM-gegevens zodra mogelijk (+2%) en o registratie ELP (+3%). Zie de tabel hieronder. Omzetplafond voor de BGGGZ: nee. Voor de SGGZ geldt wel een omzetplafond, maar dat geldt niet voor geleverde GBGGZ. Productmix: nee. Maximum aantal prestaties: nee. Hoofdbehandelaren: als hoofdbehandelaar mag optreden de (BIG-geregistreerde) GZ-psycholoog. Of psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters dat ook mogen zullen wij navragen. Dat volgt wel uit een nieuwsbrief maar niet uit de overeenkomst. Inzet van hulppersoneel: lijkt toegestaan. Wij vragen dat na. Opleidelingen: toegestaan. 1 Code Prestatie De Friesland minimum Maximum NZa De Friesland minimum De Friesland maximum Kort 408,41 461,89 415,70 461, Middel 695,87 787,00 708,30 787, Intensief 1.091,17 1,234, ,65 1,234, Chronisch 1.007, , , , Onvolledig behandeltraject 166,70 188,53 169,68 188,53 Bekeken: Aanbiedingsbrief; Overeenkomst generalistische Basis GGZ 2015 Deel I (Zorgaanbiedergebonden deel) en II (Algemene bepalingen);

2 Bijlage 1 (Declaratieafspraken 2015) en 2 (Algemene kwaliteitsparagraaf en tarief generalistische basis GGZ vrijgevestigd zorgaanbieder); Strategisch Inkoopbeleid ; Nieuwsbrief 1, Tarieven Het standaardtarief van De Friesland is 90% van het maximum NZa-tarief. Als u aan bepaalde criteria voldoet kan dat tarief tot maximaal 100% worden opgehoogd. Let op: als De Friesland constateert dat u niet voldoet aan de criteria, waarvan u tevoren heeft aangegeven daar wel aan te voldoen, kan zij zonder waarschuwing of ingebrekestelling het tarief met terugwerkende kracht naar beneden bijstellen, en het teveel betaalde terugvorderen. Dat het tarief wordt bijgesteld als niet aan gestelde voorwaarden wordt voldaan is te begrijpen, maar dat De Friesland dat eenzijdig zonder waarschuwing of ingebrekestelling kan doen lijkt ons ver gaan, zeker indien u van mening verschilt of wel of niet aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Wij zullen De Friesland voorleggen of eerst een waarschuwing kan worden gegeven, zodat u de kans hebt eventuele gebreken te herstellen. Aan de volgende criteria wordt een tariefverhoging gekoppeld. ROM +5% Aanleveren ROM-gegevens bij SBG +2% NIP ELP kwalificatie (>50% zorgaanbieders praktijk) +3% 2 ROM (+5%): voor deze verhoging dient u online te ROMmen bij tenminste 50% van de verzekerden van De Friesland in uw praktijk. Verantwoording van het feit dat u ROMt gebeurt via het LVE-Codeboek of, als u dat niet gebruikt, het opsturen van een licentieovereenkomst van het gebruikte ROM-portaal. Aanleveren ROM-gegevens bij SGB (+2%): u dient gegevens aan te leveren zodra dat mogelijk is. Zoals bekend kunnen vrijgevestigden zich niet aansluiten bij SBG en is er inmiddels een implementatieplan opgesteld: de bedoeling is dat ROM-gegevens nu via DIS worden aangeleverd. Wij zullen De Friesland vragen te bevestigen dat hierop gedoeld wordt en de hogere vergoeding ook verkregen kan worden indien u dit doet, mits u alsnog bij SGB aanlevert zodra dit redelijkerwijs mogelijk is (mede gelet op mogelijkheden automatisering). Registratie ELP (+3%): u of tenminste 50% van uw medewerkers voldoet aan de NIPkwalificatieregeling ELP. Als kopie van registratie eerder is toegezonden, hoeft u dat niet

3 nogmaals toe te zenden. Of sprake is van deze registratie dient u per medewerker in bijlage 2 bij de overeenkomst in te vullen. Het eigen risico wordt door De Friesland geïnd. U mag verder geen betaling van de verzekerde vragen voor verzekerde zorgverlening. Tijdspad en deadline De Friesland biedt de overeenkomsten per post aan. Een expliciete deadline wordt niet genoemd, maar De Friesland schrijft in haar nieuwsbrief (nr. 1, 2014) dat zij streeft de contractering op 1 november a.s. af te ronden. Stuurt u als u met De Friesland wilt contracteren het getekende contract voor 1 november a.s. terug. Duur overeenkomst De overeenkomst geldt voor de periode van 1 jaar, te weten van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 en behelst contractering voor De Friesland Zorgverzekeraar (Uzovi 7084). De Friesland is per 1 januari 2011 gefuseerd met Achmea. Dit betekent dat een deel van de GGZ (instellingen) via Achmea wordt ingekocht. Omzetplafond Vrijgevestigde GBGGZ-aanbieders krijgen geen omzetplafond. Met vrijgevestigde SGGZaanbieders (psychiaters, psychotherapeuten en klinisch psychologen) spreekt De Friesland wel een omzetplafond af. Dat omzetplafond geldt uitsluitend voor de door deze personen geleverde SGGZ. Voor de GBGGZ kunnen deze vrijgevestigden een aparte overeenkomst GBGGZ aangaan, zodat zij voor dat zorgsegment niet aan een omzetplafond gebonden zijn. 3 Hoofdbehandelaren en medebehandelaren Als hoofdbehandelaar GBGGZ kan volgens de overeenkomst optreden de BIG-geregistreerde GZ-psycholoog (De Friesland definieert zorgverlener namelijk als GZpsycholoog (eventueel met ELP-registratie). Uit de door De Friesland verzonden nieuwsbrief lijkt echter te volgen dat ook de psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater als hoofdbehandelaar kunnen optreden. Wij zullen bij de Friesland navragen of de andere beroepen ook als hoofdbehandelaar GBGGZ mogen optreden. De K&J-psycholoog en orthopedagoog-generalist worden niet als hoofdbehandelaar genoemd. Dat kan wel degelijk wenselijk zijn als het gaat om een behandeling die onder de Jeugdwet is gestart en na het 18 de levensjaar van de cliënt doorloopt of als ouders meebehandeld moeten worden. Wij zullen aan De Friesland voorleggen of ook een K&J-

4 psycholoog en orthopedagoog-generalist in die situaties mogen optreden als hoofdbehandelaar en declareren bij De Friesland, in lijn met de brief van Schippers. Het lijkt erop dat er geen maximum wordt gesteld aan het aantal zorgverleners in de praktijk. In bijlage 2 kunnen er in ieder geval 12 worden ingevuld. Alle medewerkers in loondienst dienen ook op deze lijst vermeld te worden. Wij gaan ervan uit dat hulppersoneel hier ook onder valt maar zullen dat navragen. U mag zonder toestemming van De Friesland geen dienstverband aangaan met personen wiens overeenkomst wegens disfunctioneren is beëindigd. Hoe u dit moet weten is niet duidelijk, want dit zal niet snel direct gemeld worden door een dergelijk persoon. U doet er dus wel verstandig aan dit bij het in dienst nemen als voorwaarde te stellen. U mag zorgverlening ook niet aan zulke personen uitbesteden. U mag delen van de behandeling wel uitbesteden aan andere derden. Dit dient u vooraf te melden bij de verzekeraar. De zorg die door derden is verleend dient u onderling af te rekenen met de derde. Bijvoorbeeld als u een psychiater consulteert. Als u gebruik maakt van zo n derde partij dient u er zorg voor te dragen dat de kwaliteit van de uitbestede zorg voldoet aan de eisen van De Friesland (zie ook Bijlage 2). De formulering lijkt erop te wijzen dat u gebruik mag maken van onderaanneming, waarbij u een deel van de zorg uitbesteedt aan een onderaannemer. Wij gaan er vanuit dat uit deze formulering volgt dat u altijd 50% van de behandeling zelf zult moeten verrichten. Wij zullen dit bij De Friesland nagaan, want mogelijk geldt er wel een beperking, hetgeen niet ongebruikelijk is in de GGZ (Europsyche-kwestie). Mogelijk wordt gedoeld op onderdelen van de behandeling die een hoofdbehandelaar niet zelf hoeft uit te voeren. 4 Of u hulppersoneel mag inzetten of niet wordt niet geheel duidelijk. Dit lijkt wel mogelijk, doch wij zullen dat zekerheidshalve bij De Friesland navragen. U mag opleidelingen inzetten, met een maximum van 1 opleideling per opleider. De cliënt dient toestemming te geven voor betrokkenheid van de opleideling. Verwijzers en verwijzing Een cliënt mag naar u verwezen zijn door de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. De verwijzing dient schriftelijk te zijn en de volgende elementen te bevatten: datum gelegen maximaal 12 maanden tevoren en minimaal op de dag dat de

5 behandeling start (de toelichting vult aan dat hiermee bedoeld is de dag van het eerste contact. Wij gaan er vanuit dat hiermee bedoeld is het 1 ste behandelcontact); een (vermoeden van) een psychiatrische diagnose (wij begrijpen: een DSMstoornis); ondertekening door een in de polisvoorwaarden benoemde arts. Wij zullen aan De Friesland voorleggen of de polisvoorwaarden een beperking kennen t.o.v. hiervoor genoemde verwijzers. verwijzing is specifiek naar GBGGZ of SGGZ; verwijzing voldoet inhoudelijk aan de uitgangspunten van het verwijsmodel HHM. Declareren Declaraties moeten in beginsel digitaal via Vecozo worden ingediend. Eventueel kunnen afspraken worden gemaakt om declaraties op andere wijze in te dienen (bijvoorbeeld op papier). U kunt declaraties wekelijks, maandelijks of 2-maandelijks indienen, onder de AGBcode van de behandelend zorgverlener (hoofdbehandelaar). Behoudens overmacht moeten declaraties binnen 3 maanden zijn ingediend! Dat is erg kort, wij zullen bij De Friesland navragen 1) of de termijn start na afsluiting behandeling en 2) of herdeclaraties niet binnen deze termijn hoeven te zijn ingediend. Overigens wordt geen sanctie gesteld op het later indienen van declaraties. 5 Retourinformatie wordt via Vecozo beschikbaar gesteld als u via die route hebt gedeclareerd. Haalt u die informatie uit Vecozo en slaat u die op zodat u daarop kunt teruggrijpen bij eventuele discussies. Als u op andere wijze declareert ontvangt u de informatie schriftelijk. Eventueel onterechte gedeclareerde bedragen kunnen direct door De Friesland worden verrekend! De Friesland stelt u wel schriftelijk in kennis van de geconstateerde onjuistheden en geeft een gespecificeerd overzicht van de verrekende bedragen. Als een declaratie achteraf onrechtmatig blijkt te zijn, dient u die terug te betalen. Het voorgaande geldt zo lijkt het alleen bij declaraties die zijn uitbetaald. Immers declaraties die worden afgekeurd, worden ook niet uitbetaald. Informatie daarover zou in de retourinformatie moeten staan. De Friesland staat garant voor de verwerking van de declaratie als u bij aanvang van de behandeling een COV-check hebt uitgevoerd. Dat houdt in dat de declaratie niet zal worden afgekeurd om redenen van verzekeringsrecht als u een COV-check hebt uitgevoerd. Doet u dat dus ook en zorg dat dit ook vastgelegd is! U dient wel vooraf een verklaring af te leggen dat u gebruik maakt van een geautomatiseerde COV-check.

6 U mag via een derde declareren. Als De Friesland aan de derde heeft betaald, mag u de declaratie niet nog eens indienen bij De Friesland, ook niet als de derde u om een of andere reden niet doorbetaald. Dat is op zich geen rare bepaling, anders betaalt De Friesland 2 keer. Voor u wel iets om rekening te houden bij de keuze voor de derde partij, want als deze failliet gaat, krijgt u ook niet meer betaald. Informatieverstrekking U dient verzekerden op passende wijze te informeren over (zorg)aanbod, toegang, financiële aspecten en klachtenafhandeling. Dat kan bijvoorbeeld via de website, maar bij een oudere cliënt is dat mogelijk niet passend. Informeert u de patiënt dan op andere wijze. Op verzoek van De Friesland maakt u inzichtelijk hoe u aan deze informatieplicht voldoet. U dient De Friesland te informeren als de eigendomsverhoudingen in uw praktijk, de rechtsvorm daarvan en een voornemen tot praktijkbeëindiging te melden. U gaat ermee akkoord dat De Friesland informatie over uw praktijk waarover zij beschikt of kan beschikken op de website van De Friesland plaatst. Dat zal veelal om informatie gaat waaruit blijkt waar uw praktijk te vinden is en of u gecontracteerd bent of niet. Staat er informatie op de website waar u het niet mee eens bent, dan zou u zich tot De Friesland kunnen wenden om te verzoeken dat eraf te halen. Doet u dat ook bij foute informatie. 6 Zowel u als De Friesland dienen informatie aan elkaar te verstrekken om te kunnen beoordelen of de overeenkomst wordt nagekomen. Op zich is het begrijpelijk dat De Friesland nakoming wil kunnen controleren. Daarbij dient natuurlijk wel de privacy van cliënten in acht te worden genomen. Het betreft hier geen formele of materiële controle (die zijn aan regels gebonden) maar een controle naar de overeenkomst. Indien u twijfelt of u bepaalde informatie wel mag verstrekken doet u er verstandig aan daar deskundig advies over in te winnen. U dient onverwijld aan De Friesland te melden als aan u of een zorgverlener in uw praktijk een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd. Omdat zorgverlener in de overeenkomst is gedefinieerd als GZ-psycholoog, geldt de verplichting dus alleen t.a.v. tuchtmaatregelen die aan hen zijn opgelegd. Overigens vinden wij het vrij ver gaan als ook gemeld moet worden wanneer een waarschuwing is uitgesproken. Wij zullen De Friesland vragen of de plicht alleen geldt bij maatregelen die de beroepsuitoefening beïnvloeden. Als u voorziet dat u niet aan uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst kunt voldoen, dient u in overleg te treden.

7 Een vermoeden van fraude dient u te melden aan De Friesland, voor zover de privacywetgeving dat toelaat. Raadpleegt u daarover in voorkomend geval een adviseur, want die wetgeving is complex. Praktijkvoering U dient zorg te verlenen met inachtneming van de verzekeringsvoorwaarden Deze voorwaarden vormen feitelijk een onderdeel van de polisvoorwaarden van de cliënt. Die zijn nu nog niet bekend, maar u tekent al wel voor akkoord. Dat vinden wij opvallend: u moet van tevoren weten waar u voor tekent. Wij zullen dat bij De Friesland aankaarten. U mag zorgverlening alleen weigeren of beëindigen op grond van gewichtige redenen, waarbij u bij lopende behandelingen uiteraard dient voort te zetten tot de behandeling kan worden overgedragen. U dient de verzekerde, De Friesland en de verwijzer voorafgaand schriftelijk en met redenen omkleed van beëindiging of weigering in kennis te stellen. Dit vinden wij te ver gaan. Het informeren van de verwijzer kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn voor de (continuïteit van) de behandeling, maar het delen van dergelijke informatie met de verzekeraar zal veelal slechts met toestemming van de patiënt kunnen en juist een patiënt waarmee u de behandelrelatie heeft beëindigd zal daar minder snel toestemming voor verlenen. Wij zullen De Friesland vragen te bevestigen dat deze plicht alleen geldt met inachtneming daarvan. 7 U dient zorg te dragen, aldus de overeenkomst, voor het behoorlijk functioneren van de cliëntenraad en adequate behandeling van klachten van verzekerden over de zorgverlening. Uit de wet volgt echter niet dat solopraktijken en samenwerkingsverbanden van individuele zorgverleners een cliëntenraad moeten instellen. Wij zullen De Friesland om bevestiging vragen. U dient wel te beschikken over een onafhankelijke, schriftelijk vastgelegde klachtenprocedure. U dient zich in te spannen om samen te werken met andere GGZ-zorgverleners en andere voor uw praktijk relevante zorgaanbieders (wij kunnen ons voorstellen: huisartsen). U dient op verzoek van De Friesland inzichtelijk te maken hoe die samenwerking vorm wordt gegeven. Het lijkt te gaan om een inspanningsverplichting. Als samenwerken dus niet lukt om een bepaalde reden, heeft dat verder geen gevolgen. U kunt bijvoorbeeld samenwerking regelen via een zorggroep die dit voor alle leden/aangeslotenen oppakt. Uw praktijkruimte dient aan een aantal eisen te voldoen. De behandelruimte dient voldoende geïsoleerd te zijn en de praktijk moet ook voor minder validen toegankelijk zijn.

8 Zorg dient verleend te worden vanaf de op de overeenkomst aangegeven praktijkadressen. Let op: bij wijziging van het praktijkadres/ de praktijkadressen zoals afgesproken bij het aangaan van de overeenkomst eindigt de overeenkomst, tenzij u met De Friesland andere afspraken daarover heeft gemaakt. Neemt u dus bij voorgenomen wijziging van uw praktijkadres (vooraf dus!) contact op met De Friesland. Uw cliëntenregistratie dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: - naam cliënt/verzekerde; - geboortedatum cliënt/verzekerde; - woonplaats cliënt/verzekerde; - verzekerdennummer en verzekeringsmaatschappij cliënt/verzekerde; - naam zorgverlener (degene die de behandeling uitvoert); - behandeldata. Daarnaast dient u natuurlijk aan de dossiereisen van de Wgbo te voldoen. Houdt u dus uw dossier goed bij. U dient mee te werken aan het opzetten en in stand houden en gebruiken van een elektronisch cliëntendossier. Of dit ziet op het landelijk elektronisch patiëntendossier en of dit alleen op verzoek van De Friesland is of actief op eigen initiatief zullen wij navragen. 8 U dient zorg te dragen voor continuïteit van uw praktijk. Dat zal betekenen dat u zich laat waarnemen bij afwezigheid, ook als dat slechts kortdurend is vanwege ziekte, vakantie of bijscholing. Het lijkt ons praktisch dat u daarover afspraken maakt met een of meer collega s. Let op: als u zich langer dan 6 maanden aaneengesloten laat waarnemen kan De Friesland de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst bepaalt niet dat hierover nadere afspraken kunnen worden gemaakt, dus neemt u in voorkomend geval contact op met De Friesland. Controle Uiteraard mag De Friesland binnen de grenzen van de wet materiële en formele controles uitvoeren. Daarvoor gelden wel bepaalde strenge voorschriften. Uw administratie dient volgens de overeenkomst gemakkelijk toegankelijk te zijn voor een materiële controle. De bij De Friesland gedeclareerde bedragen dienen volgens de overeenkomst ook in uw administratie controleerbaar te zijn. Beseft u wel dat De Friesland eerst aan veel eisen moet voldoen voordat zij überhaupt het recht heeft uw (cliënten)administratie in te zien. U hoeft De Friesland niet op eerste verzoek inzage te verlenen.

9 U bent verplicht om mee te werken voor zover dat redelijkerwijs van u kan worden verwacht. Inderdaad is de plicht om mee te werken niet onbeperkt. Laat u zich bij een controle steeds bijstaan door een juridisch adviseur die u op uw rechten en plichten kan wijzen. De overeenkomst bepaalt dat u originele bescheiden ter hand moet stellen. Dat lijkt ons niet in lijn met de wettelijke bepalingen omtrent controles die uitgaan van het geven van inzage. Wij zullen dat bij De Friesland aankaarten. De Friesland kan ook op fraude controleren. De sancties daarop zijn veelal strenger dan bij onregelmatigheden geconstateerd bij een materiële controle. Zo wordt fraude geregistreerd in een fraudesignaleringssysteem van verzekeraars en kan De Friesland uw overeenkomst opzeggen. Bovendien dient de frauderende aanbieder de schade die De Friesland lijdt te vergoeden, waaronder de kosten van het onderzoek. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Dit is een van de speerpunten in het beleid van De Friesland. U dient zich in te spannen om uw verantwoordelijkheid hierin te nemen en daarnaar te handelen. Op verzoek dient u aan De Friesland inzichtelijk te maken hoe u dat doet. Ons zijn geen voorbeelden bekend dat De Friesland hier daadwerkelijk naar heeft gevraagd. Einde overeenkomst De overeenkomst geldt voor 1 jaar en eindigt daarna dus, tenzij u opnieuw een contract aangaat. Verder zijn een aantal omstandigheden opgenomen waarin de overeenkomst eindigt of beëindigd kan worden, bijvoorbeeld als de contractant niet meer bevoegd is zijn beroep uit te oefenen. Leest u artikel 25 Deel II goed door. Zie ook hierboven onze opmerkingen over verhuizing van de praktijk en waarneming langer dan 6 maanden! Als de wet- en regelgeving wijzigt dan moeten nieuwe afspraken gemaakt worden tussen u en De Friesland. Het lijkt erop dat De Friesland dit ook wil als de tarieven wijzigen. 9 Eventuele geschillen over deze overeenkomst moeten binnen 3 jaar na beëindiging van de overeenkomst aanhangig worden gemaakt bij de Commissie voor de Rechtspraak. Dat is een beperking van de wettelijke voorwaarden, dus wees hierop bedacht. Dit biedt overigens ook perspectieven, want ook De Friesland is hieraan gehouden. Bij diezelfde Commissie kan ook een verzoek tot bemiddeling gedaan worden door partijen. Als de overeenkomst eindigt dient u lopende behandelingen af te maken, als de patiënt daarom verzoekt. U declareert die let op! tegen de in de overeenkomst afgesproken tarieven. In andere gevallen kunt u de behandeling overdragen, in welk geval u zorgt voor zorgvuldige overdracht van de gegevens die nodig zijn voor voortzetting van de behandeling.

10 Kwaliteit U dient te behandelen conform bestaande normen van de beroepsgroep. Wijkt u daar op essentiële punten vanaf, dan dient u De Friesland daarvan op de hoogte te stellen. Deze bepaling roept vragen op. Want afwijking van richtlijnen kan geïndiceerd zijn, maar dat moet dan wel in het dossier worden vastgelegd. Als u dit aan de Friesland moet berichten, deelt u medische gegevens. Dat kan in beginsel alleen met toestemming van de patiënt of een in de wet genoemde regel (die wij hier zo gauw niet zien). Wij zullen dit bij De Friesland aankaarten. Ook dient u te behandelen volgens landelijk erkende richtlijnen en zorgprogramma s (let u hierop!). U dient zelf protocollen op te stellen voor zover dat noodzakelijk is voor borging van de kwaliteit van zorg. Daarnaast dient u een kwaliteitsbeleid te voeren dat gericht is op systematische bewaking, beheersing en verbetering van zorg. U dient gegevens omtrent kwaliteit van zorg systematisch te verzamelen en registreren. Dat zou kunnen wij ons voorstellen bijvoorbeeld kunnen via intervisie, CQ-vragenlijsten, ROM en bijscholing. De Friesland hanteert de dynamische lijst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Daarin is bepaald welke interventies volgens de verzekeraars voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk en welke niet. Alleen interventies die aan de eisen voldoen mogen als verzekerde zorg worden verleend. Overigens heeft ZN de lijst inmiddels van haar website gehaald, omdat discussie met het Zorginstituut Nederland (ZiNL) is ontstaan over de vraag of ZN wel de geëigende partij is om uitspraken te doen over wat verzekerde interventies zijn en wat niet. Dat betekent niet dat verzekeraars zelf geen lijst mogen hanteren. Maar aangezien de lijst van ZN niet meer gepubliceerd is (door ZN dan) en De Friesland die hanteert, laat zich de vraag stellen of De Friesland hier nog aan vasthoudt

Deel III Zorgspecifiek deel

Deel III Zorgspecifiek deel Deel III Zorgspecifiek deel Artikel 1 Definities a. zorgverlener: Een arts die als psychiater/zenuwarts is ingeschreven in het door de Medisch Specialisten Registratie Commissie ingestelde specialistenregister

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar Vrijgevestigd Zorgaanbieder Psychotherapie 2015 ALGEMENE BEPALINGEN

Overeenkomst Zorgverzekeraar Vrijgevestigd Zorgaanbieder Psychotherapie 2015 ALGEMENE BEPALINGEN Deel II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities a. DBC: In het geval van specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) beschrijft een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) door middel van een DBC-prestatiecode,

Nadere informatie

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014

Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014 Overeenkomst Basis Generalistische GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ en/of Dyslexie 2014 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Overeenkomst Zorgverzekeraar Vrijgevestigd Psychiater 2015 ALGEMENE BEPALINGEN

Overeenkomst Zorgverzekeraar Vrijgevestigd Psychiater 2015 ALGEMENE BEPALINGEN Deel II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities a. DBC: In het geval van specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) beschrijft een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) door middel van een DBC-prestatiecode,

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

3. De zorg aan de verzekerde wordt zo veel mogelijk verleend door dezelfde zorgverlener.

3. De zorg aan de verzekerde wordt zo veel mogelijk verleend door dezelfde zorgverlener. Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ

Zorginkoop GGZ 2016. Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Zorginkoop GGZ 2016 Presentatie voor vrijgevestigden in de curatieve GGZ Inhoud 1. Positionering CZ 2. Strategie zorginkoop CZ 3. Uitgangspunten voor beleid GGZ 2016 4. Beleid zorginkoop GGZ 2016 5. Praktische

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Overeenkomst Dyslexie 2014

Overeenkomst Dyslexie 2014 Overeenkomst Dyslexie 2014 Instellingen Partijen De zorgverzekeraar: en Menzis Zorgverzekeraar N.V. AnderZorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. De zorgaanbieder: Instellingsnummer: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Generalistische Basis GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 De ondergetekenden: En Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 1. Huisartsen Coöperatie PreventZorg U.A., statutair gevestigd te Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering; b. behandelrelatie: verhouding

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen

Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Bijlage 2 Handleiding declareren ergotherapie 2015 PM 304 Vrijgevestigd/AWBZ-instellingen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Vrijgevestigde zorgaanbieders

Vrijgevestigde zorgaanbieders Overeenkomst Generalistische Basis GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ 2016 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vrijgevestigde zorgaanbieders

Vrijgevestigde zorgaanbieders Overeenkomst Generalistische Basis GGZ en/of Niet-klinische Specialistische GGZ 2015 Vrijgevestigde zorgaanbieders Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar NV Anderzorg NV Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Beoordeling overeenkomst DSW generalistische Basis GGZ 2014

Beoordeling overeenkomst DSW generalistische Basis GGZ 2014 1 Beoordeling overeenkomst DSW generalistische Basis GGZ 2014 Highlights: Deadline: u dient de getekende overeenkomst uiterlijk 27 november te retourneren! Overeenkomst voor 1 jaar (van 1 januari 2014

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in haar hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014

Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Informatiebijeenkomst SGGZ en GBGGZ 2014 Hoe gaat Coöperatie VGZ dit inkopen? Stephan Hermsen Visie VGZ Nieuwe ordening SGGZ GBGGZ Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en 22 september 2011 (aanpassen

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013

Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden. DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Voorlichtingsbijeenkomst Vrijgevestigden DSW Zorgverzekeraar, Maandag 16 september 2013 Doelstelling Inhoud Kennismaking DSW Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) Inkoopbeleid 2014 Contractmodule DSW Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk

Generalistische Basis GGZ. in de. praktijk Generalistische Basis GGZ in de praktijk Hans Kamsma, 28 augustus/11 september 2013 De Geschiedenis De kosten voor de GGZ waren sinds 2002 meer dan verdubbeld. De zorg was niet transparant. Er was een

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland

Programma. 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee. Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland Programma 19.30-20.00 uur Inloop koffie en thee 20.00-20.20 uur Presentatie transitie jeugdhulp door Marion Goedhart, transitiemanager Jeugdhulp Holland Rijnland 20.20-20.40 uur 20.40-20.50 uur Toelichting

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Achmea Budgetpolis in 2015. voor niet geselecteerde ziekenhuizen. ?Waar moet u. op letten voor u gaat declareren

Achmea Budgetpolis in 2015. voor niet geselecteerde ziekenhuizen. ?Waar moet u. op letten voor u gaat declareren Achmea Budgetpolis in 2015 voor niet geselecteerde ziekenhuizen?waar moet u op letten voor u gaat declareren Achmea heeft ook in 2015 budgetpolissen, namelijk Zilveren Kruis Basis Budget (voorheen Beter

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 12 juni 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar

Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar Handleiding Contractmodule GGZ 2016 DSW Zorgverzekeraar / intwente Zorgverzekeraar / Stad Holland Zorgverzekeraar Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u via de digitale contractmodule van DSW Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten bij

Nadere informatie

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde

Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde Format kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigde inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Overeenkomst Verloskunde Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijkverpleging

Algemene voorwaarden Wijkverpleging Algemene voorwaarden Wijkverpleging 1. De zorgaanbieder verleent de cliënt verzorging en verpleging met inachtneming van de door de wijkverpleegkundige afgegeven indicatie. 2. Deze overeenkomst gaat in

Nadere informatie

Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum

Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum Overeenkomst zorgverzekeraar - kraamcentrum Deel II Algemeen deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in haar hoedanigheid van O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar U.A.,

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Overeenkomst Verloskunde Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2014 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Overeenkomst Verloskunde Deel II Algemeen Deel Artikel 1. Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau

Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau Deel II Algemeen deel overeenkomst Zorgverzekeraar Echobureau Artikel 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. Algemene termijnen echo: echoscopisch onderzoek in de eerste lijn (één

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - logopedie DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Deel II: Bijzondere Contractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Eerstelijns psychologische zorg zorg zoals eerstelijns psychologen en GZ-psychologen

Nadere informatie

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding 3 Kwaliteitsniveaus 3 Tariefpercentages 3 Kwaliteitscriteria 4 Niveau 0 4 Niveau 1 4 Niveau 2 4 Niveau 3

Nadere informatie

Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop 2014

Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop 2014 Het NIP inventariseert knelpunten in de zorginkoop 2014 2014 wordt belangrijk voor de ggz. Begin dit jaar is een nieuw model ingevoerd, namelijk de Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ, dat het model van

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid ten aanzien van bewaring van het dossier

Verantwoordelijkheid ten aanzien van bewaring van het dossier LVVP-richtlijn inzake overdracht cliëntendossier na overlijden of vertrek zonder opvolging Bijlage: format voor de praktische afwikkeling van de administratie en dossiervoering Bij overlijden van een vrijgevestigde

Nadere informatie

Versie: 1.0 Eigenaar: Management Psy-zo! Vastgesteld op: 29-4-2014 Geldig tot: 31-12-2016. Privacyreglement

Versie: 1.0 Eigenaar: Management Psy-zo! Vastgesteld op: 29-4-2014 Geldig tot: 31-12-2016. Privacyreglement Versie: 1.0 Eigenaar: Management Psy-zo! Vastgesteld op: 29-4-2014 Geldig tot: 31-12-2016 Privacyreglement Bij Psy-zo! stellen wij hoge eisen aan de mate van privacy van onze cliënten. Voor elke behandeling

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ

FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ FAQ Contractering VGZ 2014 GGZ In deze FAQ zijn alle vragen verzameld zoals wij deze de afgelopen tijd hebben ontvangen. We zullen de komende maanden indien er nieuwe vragen zijn het overzicht steeds aanpassen.

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2013

Informatie voor cliënten 2013 Informatie voor cliënten 2013 Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding is

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Deel II Algemeen deel. Overwegende

Deel II Algemeen deel. Overwegende Deel II Algemeen deel Overwegende Dat verzekerden, zoals hieronder gedefinieerd, er belang bij kunnen hebben extramurale eerstelijns paramedische zorg, zoals fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken.

Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Beantwoording van vragen over de inkoop van zorg geleverd door vrijgevestigden en groepspraktijken. Dossiernummer: 2014.0073-vgv 9 oktober 2014 Achtergrond Op 26 september hebben de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende regeling Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Deel II Algemeen Deel

Deel II Algemeen Deel Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities a. zorgverzekeraar: De Friesland Zorgverzekeraar in zijn hoedanigheid van De Friesland Zorgverzekeraar N.V., die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie