Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007"

Transcriptie

1 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari 2007 Projectvoorstel Project transmurale medicatieoverdracht Documentbeheer Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007 Opdrachtgever Vacature Versie 1 Projectmanager vacature Status Concept Projectnummer Distributie lijst V. Borst, verpleeghuisarts P. van Hattum, ziekenhuisapotheker Amphia E. Stevens, beleidsmedewerker Huisartsenkring M. Woltermann, bestuur KNMP Bestandsnaam N:/ farmacie/ Projectvoorstel transmurale medicatieoverdracht1 Projectgroep Stuurgroep Datum Versie Wijzigingen

2 Project: versie nummer Status: concept Auteur Datum: 1 PROJECTACHTERGROND ACHTERGROND PROJECTDEFINITIE PROJECTDOELSTELLINGEN BEREIK RESULTATEN VOORWAARDEN BEPERKINGEN M.B.T. TIJD EN GELD RELATIES MET ANDERE PROJECTEN/AKTIVITEITEN BUSINESS CASE OUTLINE BUSINESS CASE KWALITEITSVERWACHTINGEN KLANT EN ACCEPTATIECRITERIA KWALITEITSVERWACHTINGEN ACCEPTATIECRITERIA... 5 ORGANISATIESTRUCTUUR AANPAK REEDS BEKENDE RISICO S / 12

3 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari Projectachtergrond 1.1 Achtergrond Het doel van de Annevillegroep is verbetering van de kwaliteit van de zorg en bevordering van de ketenzorg. Wezenlijk punt daarbij is dat de opvolgende zorgverlener in de keten beschikt over adequate informatie over de aard, inhoud en doel van de behandeling en zorgverlening in de voorafgaande schakel. Dit geldt voor vele aspecten en in ieder geval voor de voorgeschreven medicatie, contra-indicaties en intoleranties. Een gestructureerd, ketenbreed overdrachtssysteem is niet voorhanden. Daardoor komt het voor dat in delen van de zorgketen de opvolgende zorgverlener het met minimale informatie over het medicijngebruik moet doen, waardoor ernstige risico s ontstaan op fouten en in ieder geval suboptimalisatie bestaat van de werking van de geneesmiddelen. In sommige delen van de zorgketen wordt daarentegen wel degelijk relevante informatie over medicatiegebruik overgedragen, maar het ontbreekt aan ketendekkend sluitend systeem met wederzijdse afspraken over - de inhoud van de te leveren informatie - de termijn waarop de informatie wordt verstrekt - de vorm waarin de informatie wordt overgedragen Er zijn landelijke initiatieven om te komen tot een elektronisch medicatiedossier, dat breed te raadplegen is (NICTIZ), maar de ontwikkeling hiervan is dermate complex en tijdrovend, dat daarvan op korte termijn geen toepasbare resultaten zijn te verwachten (pilot is gestart). Gezien de enorme kwaliteitswinst die te verwachten is van een adequate informatieoverdracht over medicatiegebruik, is ervoor gekozen niet te wachten op dit landelijke medicatiedossier, maar te starten met een Annevilleproject dat vooral gericht moet zijn op eenvoudige en praktische verbeteringen. 3 / 12

4 Project: versie nummer Status: concept Auteur Datum: 2 Projectdefinitie 2.1 Projectdoelstellingen Aan het einde van het project - staat (per discipline) vast over welke informatie m.b.t. het medicatiegebruik de opvolgende zorgverlener in de zorgketen wenst te beschikken - functioneert binnen de zorgketen een systeem van informatieoverdracht over medicatiegebruik 2.2 Bereik/uitsluitingen Dit project heeft betrekking op informatieoverdracht over medicatiegebruik tussen de professionals die werkzaam zijn bij leden van de Annevillegroep (huisarts, apotheker, medisch specialist,verpleeghuisarts, revalidatiearts, psychiater). De informatieoverdracht betreft patiënten/cliënten die opgenomen worden naar c.q. ontslagen worden vanuit een intramurale setting (dus van en naar ziekenhuis(klinisch), van en naar verpleeghuis, van en naar revalidatiecentrum, van en naar GGZ intramuraal). Dit project betreft dus niet informatieoverdracht over medicatiegebruik over patiënten/cliënten die uitsluitend in een poliklinische of dagbehandelingsetting zorg ontvangen. Dit project betreft evenmin de verwijzing naar het ziekenhuis door de huisarts en het ontslag vanuit het ziekenhuis, met bijbehorende informatieoverdracht aan de huisarts. Deze aspecten worden in een bilateraal project ziekenhuis - huisarts opgepakt. 2.3 Resultaten 1. Per schakel in de zorgketen 1 en zonodig daarbinnen gedifferentieerd per discipline/ziektebeeld een overzicht van de door de opvolgende zorgverlener gewenste informatie over het medicatiegebruik, de redenen voor de voorgeschreven medicatie, eventuele contra-indicaties, intoleranties en overige relevante informatie 2. per schakel in de zorgketen een overzicht van de stroom van farmaceutische informatie, systemen daarvoor met bijbehorende functionaliteiten, alsmede bestaande knelpunten 3. een inventarisatie van de witte vlekken in de farmaceutische informatiestromen 4. per schakel in de zorgketen een sluitend systeem van overdracht van de onder 1. genoemde informatie. Dit systeem bevat afspraken over de vorm en de termijn van overdracht en wordt beschreven in procesbeschrijvingen 1 Ziekenhuis - revalidatiecentrum Ziekenhuis - verpleeghuis Ziekenhuis - GGZ Revalidatiecentrum huisarts/apotheker Verpleeghuis huisarts/apotheker Revalidatiecentrum - verpleeghuis 4 / 12

5 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari Voorwaarden 1. De implementatie van de resultaten van dit project bij de deelnemers is de verantwoordelijkheid van desbetreffende zorgaanbieder zelf. Vanuit de Annevillegroep kan daarbij ondersteuning worden geboden. 2. De inzet van de leden van de projectstuurgroep en de projectteams (tijd, reiskosten, administratiekosten) komt voor rekening van de zorgaanbieder die deze leden afvaardigt. 2.5 Beperkingen m.b.t. tijd en geld 1. personele inzet Projectmanager: 0,6 fte gedurende 2 jaar Secretariële ondersteuning 0,2 fte gedurende 2 jaar Leden projectstuurgroep Gemiddeld 4 uur per maand gedurende 2 jaar Leden projectteams Gemiddeld 2 uur per week gedurende 2 jaar 2. Projectbudget : Naast de kosten voor de inzet van projectmanager en secretariële ondersteuning: Startbijeenkomst en informatiebijeenkomsten 2.500,- Overdrachtsformulieren / software ontwikkeling ,- 3. Eventuele kosten voor de training Prince 2 projectmanagement voor de projectmanager komen voor rekening van het Amphia Ziekenhuis. 2.6 Relaties met andere projecten en activiteiten Voor dit project zijn de volgende andere projecten/ontwikkelingen relevant: - landelijk NICTIZ project - project Amphia - huisartsen inzake verwijzing en ontslag - farmaceutische steunpunten Breda - REN - Overdracht binnen de Anneville-projecten stroke service, palliatieve zorg, decubitus en eten & drinken 5 / 12

6 Project: versie nummer Status: concept Auteur Datum: 3 Business Case 3.1 Verantwoording Met dit project wordt verbetering van de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening beoogd, een optimale werking van de voorgeschreven geneesmiddelen, alsmede het terugdringen van medicatiefouten. Nevendoel is de bevordering van de samenwerking tussen de diverse professionals in de zorgketen. De baten van project zijn groter dan de projectkosten. 6 / 12

7 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari Kwaliteitsverwachtingen en acceptatiecriteria 4.1 Kwaliteitsverwachtingen Algemeen Het project wordt uitgevoerd volgens de Prince 2- methode voor projectmanagement. Er vindt communicatie over dit project plaats met relevante ketenpartners die niet als projectdeelnemer worden aangemerkt De ontwikkeling van de producten van dit project passen binnen de vigerende kwaliteitsmanagementsystemen (NHG-standaard, HKZ enz) Landelijke ontwikkelingen worden in dit project meegenomen (NICTIZ) Afspraken tussen de schakels in de keten worden vastgelegd in procesbeschrijvingen Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande systemen van farmaceutische overdracht, zoals farmaceutisch steunpunt, OSIS etc Betrokken organisaties/professionals Implementeerbare afspraken Consequent nakomen van deze afspraken Inzicht in rechten en plichten, alsmede in investeringen en opbrengsten Professionals Ruimte voor het inbrengen van ideeën en kennis Eenduidigheid in de richtlijnen, protocollen en afspraken Verbetering van de samenwerking en inhoud van de zorgverlening 4.2 Acceptatiecriteria Het te ontwerpen systeem van overdracht is simpel en gemakkelijk toepasbaar De ontwikkeling van het landelijke elektronische medicatiedossier wordt niet voor de voeten gelopen De procesbeschrijvingen betreffen de grote groepen patiënten/cliënten Alle besluiten worden genomen op basis van wetenschappelijke onderbouwing en/of evidence based handelen Waar het gaat om de inhoud van de over te dragen informatie is de behoefte van de ontvanger leidend Alle producten worden zodanig opgeleverd dat ze binnen de lijn geïmplementeerd en daarna geborgd kunnen worden 7 / 12

8 Project: versie nummer Status: concept Auteur Datum: Alle activiteiten moeten lopen volgens de PDCA-cirkel waardoor controle en bijsturing kan plaatsvinden Per projectdoelstelling wordt SMART geformuleerde subdoelstellingen opgesteld Er is een breed gedragen enthousiasme bij de stuurgroepleden en de projectteams. Bij de vergaderingen is 75% van de deelnemers aanwezig. De leden van de stuurgroep en van de projectteams stellen hun collega s van de eigen instelling en die uit de andere instellingen van hun sector op de hoogte van de voortgang van het project. Indien een opgeleverd product extra kosten met zich meebrengt wordt dit in kaart gebracht. De deelnemers verbinden zich om zich actief en positief op te stellen om eventueel extra budget hiervoor vrij te maken. Alle personele gevolgen worden objectief in kaart gebracht. De deelnemers verbinden zich om zich actief en positief op te stellen om eventueel extra budget hiervoor vrij te maken. Bij alle producten wordt een communicatieplan en voorlichtingsmodule geschreven en uitgevoerd. 8 / 12

9 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari Organisatiestructuur De projectstuurgroep De projectstuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de voortgang en stellen (namens de Annevillegroep) middelen ter beschikking voor de voortgang van het project. De projectstuurgroep komt op gezette tijden bij elkaar, wanneer er relevante zaken te beslissen zijn. Eventueel kan de projectstuurgroep bij elkaar worden geroepen als problemen zich voordoen waarover beslissingen moeten worden genomen of in het geval de business case gevaar loopt. De leden van de projectstuurgroep hebben mandaat voor het nemen van besluiten die betrekking hebben op de inhoud van het project. In de projectstuurgroep hebben minimaal zitting: - bestuurslid KNMP, departement West-Brabant - medisch manager ziekenhuisapotheek Amphia (stemt af met stafbestuur Amphia) - vertegenwoordiger Huisartsenkring West-Brabant - manager GGZ - manager/verpleeghuisarts verpleeghuis De projectmanager De projectmanager is verantwoordelijk voor het opleveren van de afgesproken producten, met de afgesproken kwaliteit, binnen de afgesproken tijd en voor het afgesproken bedrag. De projectmanager verzekert er zich van dat de opgeleverde producten de verwachte baten mogelijk kunnen maken en stuurt de dagelijkse gang van zaken binnen het project aan binnen de afgesproken grenzen. De projectmanager rapporteert de voortgang aan de projectstuurgroep en in afgeleide vorm aan de ketenmanager. De projectmanager heeft ondersteuning van een managementassistente. De projectteams De projectteams worden aangestuurd door de projectmanager. Deze kan die rol laten vervullen door een teamleider uit het projectteam. Het projectteam draagt zorg voor de projectuitvoering en het opleveren van de producten. 1. projectteam inhoud gewenste informatie - verpleeghuisarts - revalidatiearts - psychiater - medisch specialist - huisarts - apotheker - ziekenhuisapotheker 9 / 12

10 Project: versie nummer Status: concept Auteur Datum: 2. projectteams ontwikkeling systeem farmaceutische overdracht per schakel 2 : - relevante professionals - informatiedeskundigen 2 Ziekenhuis - revalidatiecentrum Ziekenhuis - verpleeghuis Ziekenhuis - GGZ Revalidatiecentrum huisarts/apotheker Verpleeghuis huisarts/apotheker Revalidatiecentrum - verpleeghuis 10 / 12

11 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari Aanpak Voor Maart 2007 Maart 2007 Maart/april 2007 Begin Juni 2007 Eind juni 2007 Commentaar op concept door initiatiefnemers Goedkeuring conceptprojectvoorstel door DB Annevillegroep Projecteigenaar vaststellen Aantrekken projectmanager Stuurgroep samenstellen Externe financieringsmogelijkheden onderzoeken Start projectmanager 1 e stuurgroepvergadering Eind augustus 2007 Vanaf december 2007 Juni 2009 Plan van aanpak gereed Startbijeenkomst Oplevering eindproducten Einde project 11 / 12

12 Project: versie nummer Status: concept Auteur Datum: 7 Reeds bekende risico s Risico Consequentie Maatregel Te veelomvattend en te complex Echte verbeteringen alleen te realiseren door grote investeringen in automatisering Project sterft in schoonheid maar levert geen praktisch toepasbare resultaten op Geen reële verbeteringen haalbaar Bewaking scope door projectstuurgroep????? 12 / 12

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis SM Labots-Vogelesang, IC Heijboer-Vinks, AMS van Aarnhem, H Folmer, AGM Giesen, K de Leest, ME Numans, P

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer 077-3596705 e-mail a.breikers@venlo.nl datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi Jaarplan 2008 juni 2008, versie 0.4 Reeshmi 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm waarin landelijk richtinggevende

Nadere informatie