Maatregelentabel met beoogde effecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatregelentabel met beoogde effecten"

Transcriptie

1 Maatregelentabel met beoogde effecten Verbeterpunten parkeren centrum Verdeling parkeerdruk centrum Eenduidigheid en duidelijkheid Faciliteren parkeren bewoners langparkeerders naar parkeergarage Benutting bestaande parkeercapaciteit faciliteren parkeren bezoekers Verbeteren leefbaarheid en bereikbaarheid bew Parkeeroverlast in schil bewoners Onduidelijke begrenzing reguleringsgebieden Parkeerdruk op grensvlak reguleringsgebieden e Onduidelijkheid regels parkeervergunningen slecht gebruik eigen parkeervoorziening venstertijden betaald parkeren wie komt in aanmerking voor parkeervergunning parkeerdruk door meerdere vergunningen per huishou klachten huidige bezoekersregeling Specifieke regeling mantelzorgers parkeren voor gehandicapten parkeren grote voertuigen laden en lossen betaalmogelijkheden parkeerautomaten parkeerrouteinformatie en bebording Efficienter parkeerbeheer en handhaving negatief resultaat parkeerexploitatie differentiatie parkeertarieven kosten bezoekersregeling hoogte parkeertarieven straat Voorgestelde maatregel centrum 1 1 parkeerregime met 1 zone 2 betaald parkeren in centrum 3 parkeerterrein Lampegiet betaald straatparkeren 4 maximaal 3 vergunningen per huishouden 5 reguleren parkeren op eigen terrein 6 behouden huidige reguleringstijden op straat 7 flexibele parkeerabonnementen werknemers Voorgestelde maatregel schil 8 Woonstraten krijgen vergunninghoudersparkeren 9 Woonstraten maatwerkoplossing (benutten/reguleren) 10 Straten met gemengde functies blauwe zone 11 Vriendelijke beleidsregels parkeervergunningen 12 Geen zonering in de schil Overige maatregelen 13 Digitale visiteregeling 14 Parkeervergunning voor mantelzorgers 15 Uitbreiding aantal belparkeerproviders 16 Aanschaf parkeerautomaten op straat met pin 17 Verbetering communicatie gebruik gehandicaptenparkeerkaart 18 Quickscan gehandicaptenparkeerplaatsen 19 Onderzoek parkeren grote voertuigen Mogelijke beheersmaatregelen centrum 20 Invoering vergunninghoudersparkeren centrum bij overlast 21 Beprijzen eerste parkeervergunning 22 Verminderen maximum aantal parkeervergunningen per huishouden 23 Invoering specifieke parkeerplaatsen voor bezoekers (flitsparkeren) 24 Beperken maximale parkeerduur op straat 25 Invoering aantrekkelijker avondtarief parkeergarage 26 Aanpassen reguleringstijden (korter) 27 parkeren schoolstraat voor werknemers stimuleren

2

3 Toelichting bij maatregelentabel 1. MAATREGELEN CENTRUM Het centrum van Veenendaal (het gehele gebied binnen de centrumring) wordt betaald parkeren met één parkeerzone (maatregel 1 en 2) Omschrijving Het parkeerregiem voor het gehele gebied binnen de centrumring is betaald parkeren. Dit betekent dat alle straatparkeerplaatsen binnen het betaald parkeerregime vallen. Bewoners, ondernemers en speciale doelgroepen parkeren in dit gebied met een parkeervergunning binnen de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in de parkeerverordening en het bijhorend uitvoeringsbesluit. Zowel bezoekers als vergunninghouders kunnen gebruik maken van de beschikbare straatparkeerplaatsen. Effecten Deze maatregel zorgt voor de invulling van een belangrijke beleidsdoelstelling: parkeren in Veenendaal moet duidelijker, simpeler en beter te begrijpen zijn. De maatregel zorgt daarnaast voor meer flexibiliteit voor bewoners. Omdat er geen zone-indeling (en dus begrenzing) wordt toegepast, kan met een parkeervergunning overal in het centrum (straatniveau) geparkeerd worden. Daarnaast kunnen de huidige vergunninghoudersparkeerplaatsen -indien nodig- gebruikt worden door bezoekers. Alle beschikbare parkeerplaatsen in het centrum worden optimaal benut, wat zorgt voor een betere verdeling van de parkeerdruk. De effecten op de gemeentelijke parkeerexploitatie zijn niet noemenswaardig. Monitoring en mogelijke beheersmaatregelen Het invoeren van betaald parkeren binnen de gehele centrumring heeft als gevolg dat enkele gebieden van vergunninghoudersparkeren naar betaald parkeren worden omgezet. Hierbij hebben de volgende straten specifiek de aandacht: de hofjes in de Achterkerkstraat, de Wilhelminastraat, de Eendracht en de parkeerplaatsen bij de Rozenburgflat. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en meer flexibiliteit, maar de kans bestaat dat bij drukte de parkeerplaatsen in deze straten worden gebruikt door bezoekers van het centrum. Voordat deze maatregel ingevoerd gaat worden, gaat de gemeente daarom in overleg met bewoners waarvoor het parkeerregime gaat veranderen. Indien blijkt dat na invoering van de maatregelen een parkeerprobleem ontstaat voor bewoners (beschikbaarheid van een parkeerplaats binnen een acceptabel geachte loopafstanden zoals gesteld in de Parkeervisie ), dan kan in overleg met bewoners gekeken worden of vergunninghoudersparkeren (terug) ingevoerd kan worden. Echter met de nieuwe beleidsregels voor vergunningenuitgifte (maatregel 4 en 5) als uitgangspunt. Parkeerterrein Theater wordt gefiscaliseerd (betaald straatparkeren) met parkeervergunningen (maatregel 3) Omschrijving

4 In een aantal straten, met name aan de westzijde van het centrum, ondervinden bewoners een behoorlijke parkeerdruk. Door op het parkeerterrein Theater straatparkeren in te voeren (fiscaliseren) kan de capaciteit op dit terrein ook worden ingezet voor het parkeren van bewoners. Concreet betekent deze maatregel dat de slagbomen worden verwijderd en er betaald moet gaan worden bij de nog te plaatsen parkeerautomaten of achteraf door middel van mobiel parkeren. De bezoekers van het centrum kunnen gebruik blijven maken van parkeerterrein Lampegiet. Voor hen blijft het huidige (aantrekkelijkere) parkeertarief van 2,00 per uur bestaan. Daarnaast kunnen ook houders van een parkeervergunning voor het centrum gebruik maken van de parkeerplaatsen op dit terrein. Effecten Voor de bezoekers is het effect dat vooraf moet worden betaald, indien gebruik gemaakt wordt van een provider (Stadsparkeren, Parkmobile, Parkline, Yellowbrick) kan gewoon achteraf worden betaald. Naast het beter benutten van de parkeercapaciteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden van bewoners van het centrum worden ook verschillende praktische problemen opgelost, zoals de doorstroming op het terrein en technische storingen van de huidige parkeerapparatuur. Daarnaast heeft de maatregel een positief effect op de parkeerexploitatie: er hoeft namelijk vanwege het fiscale karakter van de regulering geen BTW-afdracht plaats te vinden. Monitoring en mogelijke beheersmaatregelen Mocht blijken uit parkeeronderzoek dat de bereikbaarheid van het theater onder druk komt door parkerende bewoners, dan kan de gemeente besluiten om de beschikbaarheid van het terrein voor vergunninghouders te beperken. Beleidsregels parkeervergunningen worden aangescherpt (maatregel 4 en 5) Omschrijving De gemeente stelt voor het centrum de volgende beleidsregels in als het gaat om het verstrekken van een parkeervergunning voor bewoners: Per huishouden kunnen maximaal 3 parkeervergunningen worden aangevraagd. Wanneer een huishouden beschikt over een eigen adequate parkeervoorziening, komt men niet meer in aanmerking voor een eerste (gratis) parkeervergunning. De regels voor het kunnen verkrijgen van een bedrijvenvergunning of functionele parkeervergunning worden niet aangepast. Effecten Door een beter gebruik van eigen parkeervoorzieningen (vooralsnog parkeerplekken in garages, zoals de Tricotage, de Scheepjeshof, de Passage of de Residence Wielaert ) wordt de beschikbare ruimte beter benut en vermindert de parkeerdruk op straat. Daarnaast kunnen huishoudens met meer dan 3 motorvoertuigen niet meer op straat parkeren met het vierde of volgende motorvoertuig. Voor deze voertuigen kunnen abonnementen voor de parkeergarages worden

5 aangeschaft. Eventueel neveneffect zou kunnen zijn dat deze voertuigen in de schil geparkeerd gaan worden. Monitoring en mogelijke beheersmaatregelen Indien blijkt uit monitoring en evaluatie dat er een te hoge parkeerdruk ontstaat door een hoog aantal geparkeerde voertuigen van bewoners, kan besloten worden om het maximum aantal parkeervergunningen per huishoudens te verlagen naar twee of desnoods één parkeervergunning per huishouden of kan ook worden besloten andere parkeervoorzieningen op eigen terrein (inritten of garages) mee te rekenen. Flexibele werknemersabonnementen parkeergarages (maatregel 7) Omschrijving De gemeente gaat flexibele werknemersabonnementen uitgeven. Dit zijn abonnementen voor de gemeentelijke parkeergarages waarmee op werkdagen geparkeerd kunnen worden. De flexibiliteit zit hem in het feit dat werknemers kunnen kiezen voor hoeveel dagdelen dit abonnement geldig is. Waarbij geldt: hoe minder actieve dagdelen, hoe goedkoper het tarief van het abonnement. Met deze abonnementen sluit de gemeente beter aan bij het nieuwe werken: flexibele werktijden, deeltijdcontracten en inhuur/zzp ers. Wij gaan deze flexibele abonnementen actief promoten. Effecten Door het aanbieden van goedkopere vormen van abonnementen wordt het gebruik van de parkeergarages tijdens daluren (werkdagen overdag) gestimuleerd. Hiermee wordt getracht de parkeerdruk van werknemers in de schil te verminderen. Verwacht wordt dat dit een licht positief effect heeft op de parkeerexploitatie. Monitoring en beheersmaatregelen Indien door toenemend gebruik van werknemers de beschikbaarheid van de parkeergarages voor bezoekers en bewoners onder druk komt te staan, kan de gemeente besluiten om het aantal uit te geven flexibele abonnementen te verminderen. 2. MAATREGELEN SCHIL Straten in de schil met parkeerproblemen krijgen parkeerregulering (maatregel 8 t/m 12) Omschrijving Als in woonwijken zich parkeerproblemen manifesteren dan kan dit worden veroorzaakt door vreemdparkeerders, slecht gebruik van de privé-parkeervoorzieningen of een disbalans tussen de parkeervraag van bewoners en de bruikbare parkeercapaciteit. Indien uit onderzoek of uit klachten blijkt dat er inderdaad parkeerproblemen zijn (conform de criteria uit de Parkeervisie), onderzoekt de gemeente of het reguleren van parkeren oplossing biedt. Als parkeerproblemen in woonstraten in de schil worden geconstateerd, heeft de gemeente de mogelijkheid tot invoering van parkeerregulering. De aanpak hiervoor staat beschreven in bijlage A. Kort omschreven gaat het om het volgende

6 Bij disbalans tussen parkeervraag en parkeercapaciteit In geval van een parkeerdruk die door bewoners zelf wordt veroorzaak, en die zich met name in de avonduren op werkdagen manifesteert, is de oplossing voor het parkeerprobleem vaak wat lastiger te vinden. Het probleem betreft een disbalans tussen de parkeervraag van bewoners en de aanwezige beschikbare parkeercapaciteit. Deze disbalans is op te lossen door of de parkeervraag van bewoners te verlagen (door in te grijpen op het autobezit), de aanwezige parkeercapaciteit beter te benutten (met name particuliere parkeerplaatsen) of door het uitbreiden (aanleggen) van parkeercapaciteit. De mogelijkheden en draagvlak voor deze oplossingsrichtingen is voor elke locatie anders en hier moet dan ook maatwerk worden gevonden. Maar wel in de volgende volgorde: - Eerst beter benutten van bestaande parkeercapaciteit (ook particulier); - Indien dit niet voldoende soelaas biedt, kan de gemeente ingrijpen op autobezit door regulering (minder parkeervergunningen per huishouden); - Indien de maatregelen nog steeds tot grote parkeerproblemen leidt, bestaat er voor de gemeente de mogelijkheid tot het bijbouwen van parkeercapaciteit. Omdat dit ten koste kan gaan van groen en speelruimte en aanzienlijke kosten met zich meebrengt, kan dit alleen in nauwe samenspraak met de bewoners! Vreemdparkeerders in de straat In geval van buurtvreemde parkeerders in de straat (werknemers of bezoekers van het centrum) kan de gemeente in overleg met de bewoners besluiten om parkeerregulering in te voeren. In straten waar de woonfunctie de overhand heeft, voert de gemeente conform de parkeervisie vergunninghoudersparkeren in. In geval van een straat met bezoekersaantrekkende functies moeten deze functies óók beschikbaar zijn voor bezoekers: dit kan door middel van het instellen van een blauwe zone en indien nodig met ontheffingen voor bewoners en eventueel ondernemers. Uitvoering van de maatregel Voor de bestaande situatie waar parkeren momenteel geregeld is, geldt het volgende: woonstraten in de schil met betaald parkeren worden omgevormd tot vergunninghoudersparkeren. Straten met betaald parkeren of vergunninghoudersparkeren met ook bezoekersaantrekkende functies zijn, krijgen een blauwe zone met ontheffingen. Voordat daadwerkelijk de maatregel ingevoerd gaat worden, gaat de gemeente met de bewoners en belanghebbenden in overleg om uitleg te geven over de maatregelen en daarmee ook na te gaan wat het draagvlak is hiervoor. Voor straten in de schil waar parkeerproblemen worden geconstateerd, wordt het stappenplan zoals opgenomen in bijlage A doorlopen. De uitvoering van de parkeerregulering in de schil moet duidelijkheid scheppen en vriendelijk zijn voor bewoners. Dit betekent in de praktijk dat er geen zone-indeling wordt ingevoerd. Er kan met een parkeervergunning flexibel gebruik worden gemaakt van de aanwezige parkeercapaciteit. Echter met een parkeervergunning voor het centrum kan niet in de schil worden geparkeerd (en vice versa). Parkeren op eigen terrein wordt alleen afgedwongen als dat vanwege het aanwezige probleem noodzakelijk is. Hetzelfde geldt voor het aantal uit te geven vergunningen per huishouden. Zodra dit geen problemen oplevert, wordt dit niet gemaximaliseerd.

7 Effecten Invoering van parkeerregulering is geen doel op zich, maar een middel om overlast veroorzaakt door buurtvreemde parkeerders (werknemers, forenzen etc.) tegen te gaan en de doelgroepen alsnog op de juiste locatie te laten parkeren. Parkeerregulering kan ook gebruikt worden om privéparkeervoorzieningen beter te laten benutten (gebruik afdwingen). Met als belangrijkste effect een verbetering van de bereikbaarheid en het verminderen van parkeerdruk in de schil. Neveneffect kan het zogenaamde overloopeffect zijn: werknemers of andere doelgroepen die niet wensen te betalen voor parkeren in het centrum gaan verderop in de wijk parkeren. Waardoor in de praktijk vaak blijkt dat de parkeerregulering verder uitgebreid moet worden. De parkeerverordening anticipeert hierop door het instellen van een zogenoemd voorbereidingsgebied B. Monitoring en beheersmaatregelen Zie hoofdstuk OVERIGE MAATREGELEN Digitale visiteregeling (maatregel 13) Het huidige systeem met kraskaarten wat als onpraktisch, bewerkelijk, fraudegevoelig en prijzig wordt ervaren, vervangt de gemeente door een digitale visiteregeling. Dit betreft een regeling waarbij een bewoner een parkeerbundel kan aanschaffen. Dit is een aantal parkeeruren (bijvoorbeeld 100 per jaar) dat gebruikt kan worden om het bezoek (visite) te kunnen laten parkeren. De starttijd van parkeren wordt aangegeven door het doorgeven van het kenteken van de bezoeker. Bij vertrek wordt de parkeeractie gestopt. De gebruikte tijd gaat af van de parkeerbundel. Het doorgeven van het kenteken kan door middel van een website, app of het sturen van een sms. Ook bestaat de mogelijkheid om voor bewoners, die minder digitaal handig zijn of niet de beschikking hebben over internet, een callcenter in te richten. Parkeervergunning voor mantelzorgers (maatregel 14) Voor mantelzorgers die bij een bewoner/huishouden in de gereguleerde gebieden (betaald parkeren en vergunninghoudersgebieden) zorg verrichten, stelt de gemeente een parkeerrecht beschikbaar. Wat betreft de regeling stellen we de volgende twee varianten voor: 1. Een regeling door middel van een parkeervergunning waaraan drie kentekens gekoppeld kunnen worden. Met deze vergunning kan of in het centrum of in de schil worden geparkeerd. Voordeel van deze regeling is dat deze praktisch is in gebruik en door meerdere zorgverleners gebruikt kan worden (met een maximum van drie). Nadeel is dat de parkeervergunning buiten mantelzorgverlening ook gebruikt kan worden om te parkeren in bijvoorbeeld het centrum. 2. Een mantelzorgregeling die gekoppeld is aan de digitale visiteregeling. Deze mantelzorgregeling bestaat uit een webapp waarbij een mantelzorg-behoevende een account heeft. De mantelzorg-behoevende of mantelzorger meldt het kenteken van de mantelzorger aan op het moment waarop een parkeeractie start. Dat kenteken wordt afgemeld op het moment waarop de Mantelzorg eindigt en derhalve de parkeeractie stopt. Het aantal te verbruiken parkeeruren is (voorstel) uren op jaarbasis, per kwartaal worden 250 parkeeruren verstrekt. Parkeertijd wordt per minuut achteraf in mindering gebracht op het kwartaaltegoed. Voordeel is dat bij deze regeling direct een koppeling is

8 tussen de te verlenen zorg en het parkeerrecht wat verstrekt wordt. In het parkeerpanel is gepleit voor een eenduidige en pragmatische regeling.

9 Overige maatregelen (15 t/m 18) De gemeente breidt het aantal in Veenendaal actieve belparkeerproviders uit. Nu is alleen nog Parkmobile (stadsparkeren) actief. Dit wordt uitgebreid met de (belangrijkste) in Nederland actieve providers. De gemeente Veenendaal schaft (stapgsgewijs) nieuwe parkeerautomaten voor straatparkeren aan. Deze automaten kennen meer betalingsfaciliteiten aan (onder andere PIN). Deze automaten zorgen naast meer betaalgemak een efficiënter parkeerbeheer op, want minder storingen, beheer op afstand en meer grip op de managementinformatie) Met het aanpassen van de parkeerverordening, verordening parkeerbelasting en onderliggende besluiten, gaat de gemeente actief communiceren over (de veranderingen van) parkeren. Hierbij extra aandacht voor het parkeren voor en door gehandicapten. In samenwerking met platform gehandicapten houdt de gemeente een quickscan naar de omvang, locatie, gebruik en bereikbaarheid/toegankelijkheid van gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum. Waar nodig zullen aanpassingen worden gedaan. 4. MONITORING, EVALUATIE EN AANVULLENDE BEHEERSMAATREGELEN De gemeente start een actief monitoringsprogramma om de effecten van de maatregelen te kunnen monitoren, te evalueren (op basis van de ambities en doelstellingen uit de parkeervisie) en waar nodig bij te sturen. Monitoring Nulmeting parkeerdruk en parkeermotiefmeting Na half jaar: parkeerdrukmeting Na jaar: tweede parkeerdrukmeting en parkeermotiefmeting Actieve monitoring parkeerinkomsten (per automaat) Evaluatie Ambtelijke werkgroep parkeren Parkeerpanel Evaluatiemoment 1 e half jaar Evaluatiemoment 2 e half jaar Mogelijke beheersmaatregelen Als uit de evaluatie blijkt dat de inzette maatregelen niet het juist of onvoldoende effect hebben dan kan de gemeente teruggrijpen op onder andere de volgende beheersmaatregelen: Maatregel 20: Uitbreiding van vergunninghoudersparkeren wanneer de parkeeroverlast vanuit het centrum (overloopeffect) zich verder gaat uitbreiden. Bij klachten vanuit de buurt wordt een parkeermotiefmeting gehouden. Afhankelijk van de uitkomst kan één van de toolkits (bijlage 1) worden ingezet. Maatregel 21: Indien in het centrum of in de schil wordt geconstateerd dat de parkeerdruk veroorzaakt door bewoners zelf in combinatie met slechte benutting van privé parkeergelegenheid kan de gemeente besluiten om de eerste parkeervergunning te beprijzen. Met als doel om parkeren op eigen terrein te stimuleren (parkeren op straat is niet meer gratis).

10 Maatregel 22: Indien de parkeerdruk door bewoners zelf in een gebied te hoog wordt, kan worden besloten om een maximum aantal parkeervergunningen per huishoudens in te stellen. Maatregel 23: Indien parkeerplaatsen in de buurt van bezoekersintensieve centrumfuncties slechter bereikbaar worden door het parkeergedrag van bewoners en ondernemers kan voor deze parkeerplaatsen ingesteld worden dat deze niet meer gebruikt mogen worden door vergunninghouders. De parkeerplaatsen worden dan alleen maar beschikbaar voor bezoekers (betaald parkeren). Maatregel 24: Indien de verhouding tussen het gebruik van garageparkeren door bezoekers van het centrum achterblijft ten opzichte van straatparkeren kan de gemeente besluiten om een maximale parkeerduur in te stellen. Hierdoor worden langparkerende bezoekers gedwongen gebruik te maken van de parkeergarages. Maatregel 25: Bewoners gebruiken met name in de avonduren de parkeerplaatsen in het centrum. Om de bereikbaarheid voor bewoners te vergroten en het gebruik van de parkeergarages door bezoekers te stimuleren kan de gemeente een aantrekkelijk parkeertarief voor de parkeergarage introduceren. Wanneer dit succesvol blijkt, zou de gemeente kunnen overwegen om de reguleringstijden op straat en de parkeergarage te verkorten naar maximaal 1 uur na sluitingstijd winkels (maatregel 26) Maatregel 27: de parkeerplaatsen in de Schoolstraat worden momenteel niet goed gebruikt. Deze parkeerplaatsen zouden gezien de ligging goed gebruikt kunnen worden door werknemers van het centrum. Hiermee zou de druk op de omliggende woonstraten kunnen worden verlicht. Dit zou vormgegeven kunnen worden door bijvoorbeeld invoering van aantrekkelijk geprijsde parkeervergunningen.

11 Bijlage A. Stappenplan bij parkeerproblemen in de schil

12

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers

Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers Betaald parkeren in Almere Tarieven, vergunningen en abonnementen voor bedrijven en werknemers ondernemen werken winkelen Tarieven per 1 januari 2014 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers

Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers Ondernemen of werken in betaaldparkeergebied Tarieven parkeerproducten voor bedrijven en werknemers ondernemen werken Tarieven 2015 Betaald parkeren in Almere In de centra van Almere Stad en Almere Buiten

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Onderwerp: Opsteller: Datum: Gecontroleerd:

Onderwerp: Opsteller: Datum: Gecontroleerd: Onderwerp: Onderbouwing Parkeer(belasting)verordeningen Boxtel 2016 Opsteller: Jan-Joost van Eeuwijk / Stan van de Hulsbeek / Arie Pijp, Spark Datum: 5 november 2015 Gecontroleerd: Peter Bezema, Gemeente

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden

Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013. Kern Woerden Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 Kern Woerden 11 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 Flexibiliteit... 3 Aanleiding... 3 Problematiek... 3 Doelstelling... 3 Leeswijzer... 3 2 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra

Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond. Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Parkeren in woonwijken en in buurt- en wijkwinkelcentra Gemeente Helmond / Empaction Eindhoven, 17 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website

Concept Parkeervisie 2012-2020. Downloadversie website Concept Parkeervisie 2012-2020 Downloadversie website Inhoud presentatie Doelen Inventarisatie Concepten Doelen Doelen Vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad Aanpak parkeerknelpunten

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Naar een optimale parkeerexploitatie

Naar een optimale parkeerexploitatie Naar een optimale parkeerexploitatie Commissie Ruimte, 8 oktober 2014 Eddy Jongen, parkeerregisseur AGENDA Wat weten we van parkeren? Landelijk Weert Dynamiek in het betaald parkeren (DBP) Besluit, stavaza,

Nadere informatie

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020

Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Uitvoeringsplan Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door de raad in juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 1.2 Wat hebben

Nadere informatie

PARKEERVISIE ROERMOND 2012-2020 Eindrapport

PARKEERVISIE ROERMOND 2012-2020 Eindrapport PARKEERVISIE ROERMOND 2012-2020 Eindrapport PARKEERVISIE ROERMOND 2012-2020 Eindrapport in opdracht van Gemeente Roermond 29 maart 2012 rapportnummer: 4416-R-E03 raadsvoorstelnummer: 2012/039/3 auteur(s):

Nadere informatie

Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015. Oktober 2009

Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015. Oktober 2009 Parkeren in het centrum van Drachten Maatregelenplan 2009 2015 Oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Parkeerregime centrum Drachten... 4 2.1 Instrumenten... 4 2.2 Regulering Centrum... 5 2.3 Regulering

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven januari 2015 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017?

Vraag Wat moet ik als bewoners regelen voordat betaald parkeren wordt ingevoerd op 24 maart 2017? FAQ invoering betaald parkeren Randwijck Wat wordt verteld op de informatieavond? Tijdens de informatieavond wordt allereerst kort stilgestaan bij het te reguleren gebied, de reguleringstijden, waar parkeerautomaten

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295. 27 mei 2015. Evaluatie parkeerregeling Scheveningen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295. 27 mei 2015. Evaluatie parkeerregeling Scheveningen Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSB/2015.136 RIS 282707 0703536295 1 27 mei 2015 Evaluatie parkeerregeling Scheveningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren

Raadsvoorstel 104. Gemeenteraad. Vergadering 2 december 2014. Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren Vergadering 2 december 2014 Gemeenteraad Onderwerp : Evaluatie Gepast Parkeren B&W vergadering : 28 oktober 2014 Dienst / afdeling : Ruimtelijke Ordening en Verkeer Aan de gemeenteraad, Op 1 november 2012

Nadere informatie

Gemeente Ede. Quickscan optimalisatie parkeerregulering

Gemeente Ede. Quickscan optimalisatie parkeerregulering Gemeente Ede Quickscan optimalisatie parkeerregulering Gemeente Ede Quickscan optimalisatie parkeerregulering Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl

Nadere informatie

Parkeerregulering buiten het centrum & Vergunningparkeren

Parkeerregulering buiten het centrum & Vergunningparkeren Uitvoeringsprogramma Parkeerregulering buiten het centrum & Vergunningparkeren Versie 5 Mei 2013 Documentnummer INT-13-01669 Pagina 2 1. Aanleiding Op 6 december 2012 heeft de raad de Kadernota parkeren

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

Creatief parkeren in Nieuw-West

Creatief parkeren in Nieuw-West Creatief parkeren in Nieuw-West Parkeerbeleidsplan 2012-2020 Nota van Beantwoording Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 De kern van het parkeerbeleidsplan Nieuw-West 2011-2020...3

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad

Parkeren waar je wezen moet. Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad Parkeren waar je wezen moet Parkeerbeleid voor de wijken rondom de binnenstad 2 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel van de nota 4 2 Parkeerproblemen buiten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020)

Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020) Stilstaan in de toekomst Parkeerbeleid op de middellange termijn (2020) Gemeente Oosterhout Stedelijke ontwikkeling Definitief, 15 december 09 Addendum De beleidsnota stilstaan in de toekomst; parkeerbeleid

Nadere informatie

Rapportage Parkeermonitor Leiden Juli - december 2013

Rapportage Parkeermonitor Leiden Juli - december 2013 5 maart 2014 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Ontwikkeling parkeerareaal... 6 3 Inkomsten uit parkeren... 7 4 Straatparkeren... 8 5 Parkeergarages... 10 5.1 Parkeergarage Haarlemmerstraat...

Nadere informatie

van I doorkiesnummer R. de Jong/P.Schmitz (070) 326 11 28

van I doorkiesnummer R. de Jong/P.Schmitz (070) 326 11 28 Startnotitie Rijswijk Afdeling Stad en Samenleving Sectie Mobiliteit, Duurzaamheid, Groenbeleid en Vergunningen firn Corsanummer 15.043111 van I doorkiesnummer R. de Jong/P.Schmitz (070) 326 11 28 Betreft

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

gemeente Roermond Parkeerbeleidsplan 2013-2012

gemeente Roermond Parkeerbeleidsplan 2013-2012 gemeente Roermond Parkeerbeleidsplan 2013-2012 gemeente Roermond Parkeerbeleidsplan 2013-2012 Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl W

Nadere informatie

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo

Parkeerplan Gent 2020. Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Parkeerplan Gent 2020 Klimaatdag VVSG 7/5/2015 Heleen Van Eenoo Inhoudstabel 1. Algemeen 2. Doelstelling Parkeerplan 3. Fietsparkeerbeleid 4. Autoparkeerbeleid 5. Park & Ride 6. Parkeerrichtlijnen 7. Parkeermakelaar

Nadere informatie

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam

Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Onderzoeken bezettingsgraad parkeren omgeving Czaar Peterstraat gemeente Amsterdam Status : Definitief Datum : 11 maart 2016 Auteur : W.H. de Haan 1 1. Inleiding Aanleiding Het stadsdeel Centrum van de

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT

VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT VRAAG EN ANTWOORD WESTERKWARTIER-OLOFSBUURT Welke straten zijn vergunning parkeren? In de buurt Westerkwartier-Olofsbuurt zijn vanaf 1 oktober de volgende straten parkeren voor vergunninghouders: ADA VAN

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda

Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda Nieuwe parkeerregelgeving voor Gouda Implementatie van het Parkeerbeleidsplan 2005-2015 Opdrachtgever: Gemeente Gouda ECORYS-AVM Ir Ewald Dijkstra Amsterdam, 18 juni 2008 ECORYS-AVM Rhijnspoorplein 28

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013'

Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2013' Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Begripsomschrijving Parkeren

Nadere informatie

Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase)

Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase) Plan van Aanpak Parkeren (1 e fase) 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Definitie Modernisering Parkeren 4. Doel van het Programma 5. Door het Programma op te leveren resultaten 6. Planning

Nadere informatie

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153

ANWB M&S/Klantkennis/Onderzoek contactpersoon Sylvia van Ewijk telefoon 088 269 87 46 mobiel 06 128 20 153 n ANWB BV, Den Haag. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving

Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving Gemeente Tiel Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving Concept Utrecht, 22 december 2009 Samenvatting In dit uitvoeringsplan Parkeren binnenstad en omgeving zijn voorstellen opgenomen voor een

Nadere informatie

Rapportage Parkeermonitor Leiden September december 2012

Rapportage Parkeermonitor Leiden September december 2012 6 maart 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 De parkeermonitor... 5 3 Ontwikkeling parkeerareaal... 6 4 Inkomsten uit parkeren... 8 5 Straatparkeren... 10 6 Parkeergarages... 12 6.1 Parkeergarage

Nadere informatie

Verkeersplan Ridderkerk Module Parkeren Eindrapport

Verkeersplan Ridderkerk Module Parkeren Eindrapport Verkeersplan Ridderkerk 2011 2015 Module Parkeren Eindrapport Verkeersplan Ridderkerk 2011-2015 Module Parkeren Eindrapport in opdracht van Gemeente Ridderkerk 1 maart 2011 rapportnummer: 3665-R-E Tanthofdreef

Nadere informatie

Digitaliseren gewoon doen! Gemeentedag VEXPAN, Almere 29 april 2014 Wiard Kuné, team parkeerbeleid Amsterdam

Digitaliseren gewoon doen! Gemeentedag VEXPAN, Almere 29 april 2014 Wiard Kuné, team parkeerbeleid Amsterdam Digitaliseren gewoon doen! Gemeentedag VEXPAN, Almere 29 april 2014 Wiard Kuné, team parkeerbeleid Amsterdam Amsterdam in het kort 800.000 inwoners 57% autobezit (huishoudens) Amsterdam in het kort Amsterdam

Nadere informatie

Hoe werkt de digitale bezoekersparkeervergunning?

Hoe werkt de digitale bezoekersparkeervergunning? Hoe werkt de digitale bezoekersparkeervergunning? januari 2015 645_DSB_Handl_A6_Bezoekersparkeervergunning_v1.indd 1 21-11-14 10:4 2 Hoe werkt de digitale bezoekersparkeervergunning? Inhoud Wat is de digitale

Nadere informatie

Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren

Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren Toelichting Maatregelen en pakketten Moderniseren Parkeren Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat een auto niet alleen bijdraagt aan een gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Hoe kun je in een tijd van stijgende inkopen via internet en. toenemende leegstand toch een succesvolle parkeerexploitatie

Hoe kun je in een tijd van stijgende inkopen via internet en. toenemende leegstand toch een succesvolle parkeerexploitatie Parkeerpanel ParkeerPanel beheer en exploitatie Hoe kun je in een tijd van stijgende inkopen via internet en toenemende leegstand toch een succesvolle parkeerexploitatie voeren? En welke rol speelt digitalisering

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

Rapportage Parkeermonitor Leiden Januari - Juni september 2013 Versie: 1.0

Rapportage Parkeermonitor Leiden Januari - Juni september 2013 Versie: 1.0 1 september 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 De parkeermonitor... 5 3 Ontwikkeling parkeerareaal... 6 4 Inkomsten uit parkeren... 8 5 Straatparkeren... 10 6 Parkeergarages... 12 6.1

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 130389 31 december 2015 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 Burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 5 november 2015;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Maatregelen parkeren vesting Heusden

Collegevoorstel. Zaaknummer Maatregelen parkeren vesting Heusden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Al vele jaren wordt gesproken over parkeerproblemen in de vesting Heusden. Steeds blijkt het moeilijk tot een structurele oplossing met voldoende draagvlak

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door

A B C DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID. Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray. Samengesteld door DE SCHIJF VAN VIJF NIEUW PARKEERBELEID D E A B C Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Afdeling Stad, Wijk en Dorpen Team Ruimtelijke Ontwikkeling / Verkeer 17 mei 2016 pagina 1

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe?

WELKOM. Welkom. Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: waar, waarom, hoe? WELKOM Welkom Gereguleerd parkeren op straat in s Graveland zuid / Spaanse Polder: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden waar, waarom, hoe? Wat gaan we

Nadere informatie

1. Ik vraag een parkeervergunning aan voor onderstaand gebied (1 vakje max, zie bijlage plattegrond):

1. Ik vraag een parkeervergunning aan voor onderstaand gebied (1 vakje max, zie bijlage plattegrond): Dienst Inwoners Oude Engweg 23, 1217 JB Hilversum Postbus 9900, 1201 GM Hilversum Tel. 035-629 20 00, Fax 035-29 25 02 Internet: www.hilversum.nl Aangifteformulier Belanghebbenden parkeervergunning LEES

Nadere informatie

Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum

Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum 88.94 Intern Stuk gemeente Houten ARCHIEFEXEMPLAAR Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum Deponeren * D Gemeente Houten Datum: juni 9 INHOUDSOPGAVE INLEIDING. Waarom BlauweZone WERKING VAN DE BLAUWE

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Real Time Parkeren

Notitie Onderzoek Real Time Parkeren zaak_zaaknummer zaak_id Notitie Onderzoek Real Time Parkeren bericht_nummer bericht_id Openbare Werken aan College van Burgemeester en wethouders team OWVPV steller B Lendfers c.c. van onderwer p B Lendfers

Nadere informatie

Uitwerkingsbesluit Parkeren 2017 gemeente Alkmaar

Uitwerkingsbesluit Parkeren 2017 gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 185993 28 december 2016 Uitwerkingsbesluit Parkeren 2017 gemeente Alkmaar HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Gelet op: artikel 225 van de

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2014; BESLUIT

Nadere informatie

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

AFDELING I DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; gelet op de artikelen 149 en 225 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

Uden staat voor parkeren! Parkeerbeleid Uden. eindrapport. in opdracht van Gemeente Uden. September 2011 rapportnummer: 3743-R-E2

Uden staat voor parkeren! Parkeerbeleid Uden. eindrapport. in opdracht van Gemeente Uden. September 2011 rapportnummer: 3743-R-E2 Parkeerbeleid Uden eindrapport in opdracht van Gemeente Uden September 2011 rapportnummer: 3743-R-E2 Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Amstel 62 Postbus 2873 Postbus 1149 5243 SR Rosmalen

Nadere informatie

Betaald parkeren in Nieuwegein

Betaald parkeren in Nieuwegein Betaald parkeren in Nieuwegein Maakt parkeren makkelijker! Inhoud Parkeren in Nieuwegein 3 Parkeerrecht 4 Parkeren bewoners 5 Parkeren zakelijk 7 Parkeren bezoekers 10 Vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / Besluitvormend Raadsvergadering van: 16 december 2010 Datum: 6 december 2010 Onderwerp: Aanpassing tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en verhoging van de kosten

Nadere informatie

Blauwe Zone Houten-centrum. Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit

Blauwe Zone Houten-centrum. Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit Blauwe Zone Houten-centrum Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit Gemeente Houten Datum: april 2009 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Waarom Blauwe Zone... 3 2 WERKING

Nadere informatie

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck

Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Veel gestelde vragen parkeerenquête Randwijck Enquête en beleid Waarom wordt er nu alweer een enquête in Randwijck uitgezet? De gemeenteraad heeft op 3 februari 2016 de motie Onderzoek naar uitbreiding

Nadere informatie

Overzicht verwerking inspraakreacties

Overzicht verwerking inspraakreacties Overzicht verwerking inspraakreacties Van 6 juni tot en met 17 juli 2016 hebben maatregelen ter inzage gelegen die gaan over het moderniseren van parkeren in Haarlem. Een grote groep Haarlemmers heeft

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Congres Gastvrij Parkeren. 25 september 2014

Congres Gastvrij Parkeren. 25 september 2014 Congres Gastvrij Parkeren 25 september 2014 Paul van Loon Betere oplossingen als de gebruiker centraal staat Gastvrij Parkeren 25 september 2014 Van Abbemuseum te Eindhoven Inspiratiedag Parkeren (18/06/2013)

Nadere informatie

Parkeerbeleid in Kortrijk

Parkeerbeleid in Kortrijk Parkeerbeleid in Kortrijk 25 februari 2014 Kortrijk oppervlakte: 80,03 km² bevolking: 75.087 huishoudens: 32.564 scholen kleuter & basis: 35 9.080 middelbaar: 24 10.950 hoger onderwijs: 3-9.604 economie

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Hilversum

Burgemeester en wethouders van Hilversum Burgemeester en wethouders van Hilversum gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 3, lid 2 van de Parkeerverordening Hilversum 2014; BESLUIT: Vast te stellen de navolgende nadere regels aangaande

Nadere informatie

Parkeervergunningen in t Zand, sector 307. Inhoud

Parkeervergunningen in t Zand, sector 307. Inhoud Inhoud 1. Overzicht en evaluatie van het parkeervergunningenbeleid in t Zand... 2 1.1 Huidige situatie... 2 1.2 Het beleidskader parkeervergunning... 3 Voorwaarden parkeervergunning bedrijven woonwijk...

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten

Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins RIS132477_25-OKT-2005 Gemeente Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Parkeerbeleid Vlaardingen 2008 Gemeente Vlaardingen

Parkeerbeleid Vlaardingen 2008 Gemeente Vlaardingen Parkeerbeleid Vlaardingen 2008 Gemeente Vlaardingen Parkeernota gemeente Vlaardingen - als besloten in de raadsvergadering van 30 oktober 2008 - Inhoud Samenvatting iii 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2

Nadere informatie

Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda

Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda OntwikkelingsDienst Breda dienst Stadsbeheer NOTA PARKEER- EN STALLINGSBELEID BREDA 10 september 2004 1 Nota Parkeer- en stallingsbeleid Breda 2 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Marktconforme Bezoekerspas

Initiatiefvoorstel. Marktconforme Bezoekerspas Initiatiefvoorstel Marktconforme Bezoekerspas Den Haag als bezoekersvriendelijke stad Daniëlle de Winter Een marktconforme bezoekerspas, Den Haag als bezoekersvriendelijke stad. Huidige situatie In 2010

Nadere informatie

Stuknummer: a08.00096

Stuknummer: a08.00096 Stuknummer: a08.00096 gemeente Den Helder Aan: Portefeuillehouder: Classificatie: Kenmerk: het college van B&W C.J.M. Hienkens Openbaar Paraaf financieel adviseur d.d. Van afdeling: Adviseur: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting

Bewonersvereniging Vesting Heusden. Parkeren in de vesting Bewonersvereniging Vesting Heusden Parkeren in de vesting Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Huidige parkeerproblematiek in de vesting Heusden... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 De parkeercapaciteit in de vesting... 3

Nadere informatie

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek

Duurzaam parkeerbeleid. Parkeeronderzoek Duurzaam parkeerbeleid Parkeeronderzoek AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 2 AGENDA Onderzoeksvraag Methodes Conclusies Vragen 3 Probleemstelling Wat is onderzoeksvraag? >>> Meten is weten

Nadere informatie

Besluit abonnementen parkeergarages

Besluit abonnementen parkeergarages Besluit abonnementen parkeergarages Kazerneplein en Kweeklust Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, B E S L U I T: I. Vast te stellen de navolgende regels voor de selectie

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Tel. steller: 024-329 92 08

Tel. steller: 024-329 92 08 Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 5 maart 2013 inzake Experiment Parkeerschijfzone Van: Het college van B&W van 5 maart 2013 Doel: Toelichting: Opinie vormen Achtergrond

Nadere informatie

Parkeerbeleidsplan gemeente Leeuwarden 2015

Parkeerbeleidsplan gemeente Leeuwarden 2015 Parkeerbeleidsplan gemeente Leeuwarden 2015 INLEIDING Aanleiding Het vigerende parkeerbeleidsplan van de gemeente Leeuwarden is in 2004 vastgesteld. In de afgelopen tien jaar hebben wij het parkeerbeleid

Nadere informatie

Parkeerbeleid Externe oriëntatie

Parkeerbeleid Externe oriëntatie Parkeerbeleid Externe oriëntatie commissie Ruimte, Verkeer en Wonen Gemeente Delft 14 oktober 2014 Agenda 1. Stand van zaken beleid 2. Naar een Integraal Exploitatie Bedrijf 3. Digitaal parkern in Delft

Nadere informatie