Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging van Eigenaren Lingevliet. Inleiding"

Transcriptie

1 Inleiding Het met meerdere huishoudens wonen in één gebouw, waar de bewoners gebruik moeten maken van dezelfde deuren, hallen en gangen, vereist dat de bewoners meer rekening met elkaar moeten houden dan in gewone woningen. De één z n vloer is immers de ander z n plafond en geluidshinder ligt op de loer. Overlast kan alleen maar worden voorkomen als er goede regels bestaan voor het gebruik van het appartementsgebouw. Deze regels zijn samengevat in de wet, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR). De Statuten van de Vereniging van Eigenaren in relatie met het Huishoudelijk Reglement worden in Artikel 1 behandeld. In Artikel 2 worden de definities genoemd met betrekking tot het Modelreglement en de geldigheid voor wat betreft de overige bewoners van het appartement. In Artikel 3 wordt uitgelegd hoe de Vereniging van Eigenaars (VvE) in elkaar steekt. In uw koopakte kunt u lezen, dat u niet alleen eigenaar bent van het gekochte appartement (met parkeerplaats en berging), maar ook mede-eigenaar van de z.g. Gemeenschappelijke Gedeelten (GG, tuin en binnenterrein, hallen en gangen, buitengevels, enz.) en - Zaken. Zie hiervoor Artikel 4. Het onderhoud van deze gedeelten kost veel geld. Vandaar, dat u wordt gemaand voorzichtig te zijn met het gebruik ervan. Dit geldt m.n. bij het verhuizen, waarbij de lift een kwetsbare en kostbare faciliteit is. Toegebrachte schade is voor uw rekening! Al eerder is gewezen op het gevaar dat men elkaar- als bewoners van hetzelfde gebouw- (ongewild) overlast kan bezorgen. Vooral geluidshinder is de oorzaak van vele burenruzies. In Artikel 5.2 aangegeven, dat alleen op de begane grond en in de z.g. penthouses harde vloeren zoals plavuizen, parket, e.d. mogen worden aangelegd, omdat die appartementen zijn voorzien van een z.g. zwevende vloer. Ook het timmeren en boren in de vloer van uw appartement is verboden vanwege de daarin liggende leidingen. Beschadiging van leidingen bezorgen bij de benedenburen grote overlast. Losliggende vloerbedekking veroorzaakt ook veel minder geluidshinder. In Artikel 6 wordt uw aandacht gevraagd voor de veiligheid. De centrale toegangsdeur op de begane grond is eigenlijk uw (1 e ) voordeur en u laat toch ook niet iedereen binnen die u niet kent? Het Huishoudelijk Reglement wordt afgerond met Artikel 7. Hier vindt u hoe de service-kosten behoren te worden betaald. Ook zijn er belangrijke administratieve maatregelen opgesomd, zoals het opleggen van een boete aan eigenaren, die de regels van de wet, de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet naleven.

2 Pagina / 5 6 / 7 / / 10 Inhoudsopgave Huishoudelijk Reglement Inleiding Inhoudsopgave, Afkortingen en Referentielijst Artikel 1 Statuten en Huishoudelijk Reglement Artikel 2 Definities Artikel 3 Vereniging van Eigenaars (VvE) Artikel 4 Gemeenschappelijke- Gedeelten, Zaken (GG) + (GZ) Artikel 5 Privé Gedeelten (PG) Artikel 6 Veiligheid Artikel 7 Administratieve Regelingen Afkorting VvE HR GG GZ PG TC In het Huishoudelijk Reglement gebruikte afkortingen Vereniging van Eigenaars Huishoudelijk Reglement Gemeenschappelijke Gedeelte Gemeenschappelijke Zaken Privé Gedeelten Technische Commissie Artikel t/m t/m t/m t/m t/m Referentielijst artikels van het Modelreglement A. Definities B. Aandelen, die door de splitsing ontstaan C. Schulden en kosten D. Exploitatierekening, begroting en bijdrage E. Verzekeringen F. Gemeenschappelijke Gedeelten G. Privé Gedeelten H. In gebruik geven van het Privé Gedeelten I. Ontzegging van het gebruik van het Privé Gedeelten J. Vervreemding van een appartementsrecht K. Overtredingen L. Oprichting en vaststellen van de statuten van de VvE M. Huishoudelijk Reglement

3 Artikel 1. STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1.1 De Statuten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) Lingevliet worden gevormd door het Modelreglement bij splitsing van appartementsrechten d.d. 2 januari 1992 (Modelreglement), zoals dit is gewijzigd en aangevuld met bepalingen uit de akte van Hoofdsplitsing EO , de akte van Ondersplitsing EO en de akte van Levering. 1.2 Het Huishoudelijk Reglement (HR) is een aanvulling op de Statuten en bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren, eigenaressen, bewoners en gebruikers van het appartementsgebouw Lingevliet. De Korte Helster nrs. 60 t/m 90 en 96 t/m 104 te Elst in de Gemeente Overbetuwe. Bepalingen in het HR, die in strijd zijn met de wet of met de bepalingen van de Statuten, worden voor niet-geschreven gehouden. Artikel 2. DEFINITIES 2.1 De definities genoemd in artikel 1 van het Modelreglement gelden ook voor het HR. 2.2 Waar in het HR gesproken wordt van eigenaren worden ook eigenaressen, bewoners en gebruikers bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 3. VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE) 3.1 Iedere eigenaar is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het doel van de VvE is het behartigen van de belangen van de gezamenlijke eigenaren, waaronder het beheer en onderhoud van de Gemeenschappelijke Gedeelten- (GG) en - Zaken (GZ). 3.2 De eigenaar is voor een breukdeel (zie akte van levering) mede eigenaar van de GG en de GZ en is voor het beheer en onderhoud ervan een bijdrage (de z.g. servicekosten) verschuldigd aan de VvE. 3.3 De ledenvergadering van de VvE bepaalt, aan de hand van de begroting, een voorschot bijdrage, voor iedere eigenaar apart. Na afloop van het boekjaar stelt de vergadering, aan de hand van de exploitatierekening, de definitieve bijdrage vast en beslist over een eventueel verschil tussen de voorschot en de definitieve bijdrage. 3.4 Het aantal stemmen, dat een eigenaar ter vergadering mag uitbrengen is gebaseerd op haar/zijn breukdeel. De beslissingen van de vergadering gelden voor iedere eigenaar. 3.5 De ledenvergadering benoemt het Bestuur van de VvE, dat uit tenminste drie leden bestaat, voor een periode van drie jaren. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 3.6 Het Bestuur voert het dagelijks beheer en wordt daarin bijgestaan door commissies. Zij ondersteunen en controleren het Bestuur en adviseren de ledenvergadering.

4 3.7 Commissies bestaan uit tenminste twee leden, die door de vergadering worden benoemd voor een periode van drie jaren. Aftredende commissieleden zijn terstond herbenoembaar. 3.8 Eigenaren kunnen bij de ledenvergadering in beroep gaan tegen beslissingen van het Bestuur. Artikel 4. GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN (GG) 4.1 In artikel 9 van het Modelreglement wordt aangegeven wat er onder de Gemeenschappelijke Gedeelten (GG) (tuin, binnenterrein, galerijen, hallen, gevels, trappenhuizen, enz.) en - Zaken (GZ) (lift, technische installaties, verlichting, enz.) wordt verstaan. De eigenaren dienen zich bewust te zijn van hun mede verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de GG en GZ. 4.2 De eigenaren dienen er, zowel gezamenlijk als individueel, voor zorg te dragen, dat de GG niet worden beschadigd of bevuild. Beschadigingen en bevuiling dienen direct aan het Bestuur te worden gemeld. De eigenaren dienen zo nodig maatregelen te nemen om (verdere) schade en/of bevuiling te voorkomen. 4.3 Bij verhuizing dient men maatregelen te treffen om beschadiging van GG tegen te gaan. Vooral de lift is kwetsbaar en dient goed te worden beschermd tegen beschadiging. Veroorzaakte beschadiging is voor rekening van de betrokken eigenaar. 4.4 Bouwmaterialen, afvalstoffen en puin moeten onmiddellijk worden verwijderd uit de GG, inclusief tuin en binnenterrein en/of de PG van andere eigenaren. 4.5 De eigenaren zijn verplicht hun huisvuil of afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Het is in geen geval toegestaan huisvuil of afval, tijdelijk of permanent, elders te plaatsen. 4.6 De eigenaren zijn verplicht het plaatsen van ladders, steigerwerk en hoogwerkers e.d., t.b.v. het reinigen en/of onderhoud van het gebouw toe te staan. 4.7 Honden moeten in de GG aan de lijn worden gehouden. De eigenaren van de huisdieren, die de GG bevuilen, dienen het vuil direct op te ruimen en de plaats schoon te maken. 4.8 De lift dient te worden gebruikt conform de voorschriften, welke in de lift zijn vermeld. Een geconstateerde storing moet worden doorgegeven aan de onderhoudsdienst (zie telefoonnr. in de lift en op het publicatiebord) en dient te worden gemeld op het publicatiebord. 4.9 Het Bestuur draagt zorg voor uniforme naambordjes op de postkasten in de centrale hal. Andere naambordjes zijn niet toegestaan.

5 Artikel 4. GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN, VERVOLG Het is niet toegestaan: giftige, gevaarlijke of exploderende stoffen (b.v. benzine, vuurwerk) tijdelijk of permanent in of nabij het gebouw te plaatsen of op te slaan, te roken in de GG, in verband met de brandveiligheid, daarom wordt geadviseerd ook niet te roken in de bergingen reparaties of werkzaamheden in of aan de GG/GZ te verrichten, zonder uitdrukkelijk opdracht van het Bestuur, de technische ruimten en de daken van het appartementsgebouw te betreden of technische installaties af te stellen, zonder uitdrukkelijke opdracht van het Bestuur. Er mogen geen voorwerpen op de daken worden geplaatst, zonder schriftelijke toestemming van het Bestuur kinderwagens, fietsen e.d. dan wel meubilair of potten en planten e.d. in de GG te plaatsen zonder toestemming van het Bestuur, de brandtrap te gebruiken, zonder dat van een noodgeval sprake is, oud papier, kranten, drukwerk e.d. in de GG te deponeren Het parkeren Het is in de parkeergarage ten strengste verboden: te roken, lasapparatuur en gasbranders (open vuur!) te gebruiken In de parkeergarage mogen in principe alleen motorvoertuigen worden gestald binnen de witte lijnen, die de eigendomsgrenzen van de parkeerplaatsen aangeven. Het Bestuur gedoogt het plaatsen van andere voorwerpen op de parkeerplaatsen in de parkeergarage, voor zover zij, naar het oordeel van het Bestuur, niet hinderlijk of gevaarlijk zijn voor (eigendommen van) mede-eigenaren en de orde en netheid in de parkeergarage niet aantasten De parkeerplaatsen in de parkeergarage en op het binnenterrein dienen door de eigenaar zelf te worden schoongehouden, Er mogen in de parkeergarage geen onderhoud- of reparatiewerkzaamheden worden verricht, noch auto s worden gewassen.

6 Artikel 4. GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN, VERVOLG Het is niet toegestaan te parkeren op het binnenterrein, behalve op de eigen parkeerplaats. Het beperkte aantal parkeerplaatsen voor bezoekers behoort niet door bewoners te worden bezet. De eigenaar dient er voor zorg te dragen, dat personen, die haar/hem bezoeken, geen parkeerplaats(en) van andere eigenaren gebruiken Caravans, vouwwagens, aanhangers e.d. mogen niet langer dan één week worden geparkeerd. Tijdens het parkeren dient de veiligheid van andere eigenaren en medegebruikers van het binnenterrein te worden gewaarborgd. Tussentijdse of langdurige stalling is niet toegestaan. Artikel 5. PRIVÉ GEDEELTEN (PG) 5.1 Het privé gedeelte (PG) is hetgeen voor eigen gebruik in eigendom is verkregen (woning, berging, parkeerplaatsen, zie akte van Levering en Artikel 17 en verder van het Modelreglement). Iedere eigenaar heeft de plicht zijn PG behoorlijk te onderhouden (zie Modelreglement art.18 lid 1). Het (groot-) onderhoud van vloeren van terrassen en balkons is voor rekening van betrokken eigenaren en dient zodanig te worden uitgevoerd, dat geen lekkages kunnen ontstaan naar de dakconstructies (zie Akte van Ondersplitsing). Schade aan de dakconstructie door onvoldoende onderhoud of onvoorzichtig gebruik van het terras is voor rekening van betrokken eigenaar. 5.2 In verband met de zich in de dekvloeren bevindende leidingen en vanwege de mogelijke geluidsoverdracht, is het boren en/of schroeven e.d. in de vloeren van het PG verboden. Het Bestuur behoudt zich het recht voor eventuele schade direct en voor rekening van de eigenaar te laten repareren om schade aan PG van mede-eigenaren te voorkomen of te beperken. 5.3 Vorm en kleur van de aan te brengen zonneschermen en rolluiken, e.d. dienen te passen bij de door de mede-eigenaren reeds in gebruik zijnde materialen. E.e.a. ter beoordeling van het Bestuur. Leverancier is: Scheers Rolluiken en Zonnewering bv, Langestraat 277 te Gendt Zonnescherm : Swela Fantasie Solo, kleur geel nr Screen : kleur grijs karamel nr Rolluik : kleur grijs nr. 5.4 Alle eigenaren worden verzocht bij te dragen aan een aangenaam leefklimaat en elkaar dus geen overlast aan te doen. Zij dienen zich te onthouden van luidruchtigheid, zowel in GG als in PG, b.v. door audio/visuele apparatuur niet te hard aan te zetten en na uur geen levende muziek te maken. Orgels en piano s dienen van de daarvoor bestemde geluidsoverdracht-werende materialen te zijn voorzien.

7 Artikel 5. PRIVÉ GEDEELTEN, VERVOLG Storende werkzaamheden als boren, zagen en timmeren enz. dienen zoveel mogelijk te worden uitgevoerd op werkdagen tussen en uur op zaterdagen tussen en uur. 5.6 Klachten van mede-eigenaren over geluidsoverlast vanwege een harde vloerbedekking dienen te worden voorkomen. Het is daarom de eigenaren niet toegestaan parketvloeren, plavuizen en/of tegel vloeren e.d. in hun PG aan te (doen) brengen, in andere ruimte dan de keuken, de badkamer en het toilet. Vermeld verbod is niet van toepassing, indien er in het appartement een geluidsisolerende (z.g. zwevende ) vloer is aangelegd, die aan de voorwaarden moet voldoen zoals gesteld in de akte van levering. Alleen de appartementen op de begane grond (nrs. 60 t/m 72) en de penthouses (nrs. 88, 90, 102 en 104) zijn van een dergelijke zwevende vloer voorzien. Indien zich toch en klacht voordoet, dan dient de eigenaar van de harde vloerbedekking, middels een onderzoek van een ter zake onafhankelijk en deskundig bureau, aan te tonen, dat de desbetreffende vloer aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd binnen één maand na het eerste verzoek daartoe van het Bestuur van de VvE. De kosten hiervan worden gedragen door de partij, die in het ongelijk is gesteld. Vloeren welke niet voldoen aan de gestelde normen, moeten door de desbetreffende eigenaar binnen zes weken worden aangepast of verwijderd. 5.7 Bij afwezigheid van de eigenaar kan het noodzakelijk zijn het PG te betreden om schade aan PG van de eigenaar of mede-eigenaren te voorkomen of te beperken (b.v. bij brand, lekkage of bevriezing, enz.) Het PG zal in dat geval alleen worden betreden in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de eigenaar of van de politie. Daarom dienen eigenaren het telefoon van hun vertegenwoordiger op te geven aan het Bestuur De centrale verwarming dient te allen tijde op de vorststand te worden gezet om bevriezing te voorkomen Centraal antennesysteem De aansluiting op het centraal antenne systeem mag uitsluitend geschieden door middel van hiertoe voorgeschreven aansluitsnoeren en toebehoren en door bevoegde personen Video-intercomsysteem De aansluiting op het video-intercomsysteem mag uitsluitend plaatsvinden door een erkend installateur. Aansluiting op het systeem vindt plaats op kosten van de eigenaar. Storingen aan bovengenoemde systemen, veroorzaakt door reparaties, zijn voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende appartement. 5.9 Eigenaren, die gebruik maken van een rookkanaal, dienen dat kanaal tenminste één maal per twee jaar te laten reinigen.

8 Artikel 5. PRIVÉ GEDEELTEN, VERVOLG Interne bouwkundige wijzigingen van constructieve aard mogen in het appartement worden aangebracht, mits: betreffende eigenaar schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan het Bestuur, dat het wijzigingsvoorstel behandelt in de vergadering, een architect is ingeschakeld, de gemeente en eventueel de schoonheidscommissie alle nodige vergunningen heeft verstrekt, kan worden aangetoond, dat de constructie van het gebouw geen gevaar loopt. Reparatie en onderhoud m.b.t. dergelijke wijzigingen zijn voor rekening van de eigenaar. Bedoelde wijzigingen zijn niet verzekerd via de Vereniging van Eigenaars of via de gezamenlijke eigenaren. Indien de eigenaar dit wil verzekeren, dan zal hij dit zelf dienen te regelen bij een verzekeringsmaatschappij Het is niet toegestaan: in het PG een bedrijf uit te oefenen, aan de centrale afzuig/ventilatie-installaties, resp. aan de afzuigventielen van deze installaties, een mechanisch afzuiginstallatie aan te brengen, tenzij deze installatie geschikt is voor het centraal ventilatiesysteem, meer dan twee huisdieren (honden of katten) per PG te houden, op balkons en/of terrassen huisdieren te houden, of er vogels of andere dieren te voeren, zodat vervuiling van GG en balkons van medebewoners wordt voorkomen. Wie ongedierte signaleert wordt verzocht dit aan het Bestuur te melden, kleden, lopers, enz. noch op, noch buiten de balkons en terrassen, noch in de GG, schoon te maken of te kloppen, was- en/of beddengoed opvallend in het zicht te drogen, resp. te luchten, op balkons, galerijen, terrassen of aan de gevels, antennes en/of schotels te plaatsen of te hangen, noch mogen er reclame-uitingen, versieringen, e.d. worden aangebracht Het Bestuur is bevoegd een PG te betreden om na te gaan of de eigenaar zich houdt aan de wettelijke bepalingen en/of de in de statuten of in dit reglement gestelde regels. De eigenaar is desgevraagd verplicht hieraan medewerking te verlenen.

9 Artikel 6. VEILIGHEID 6.1 Eigenaren dienen zich bewust te zijn van hun medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid in en rondom het appartementsgebouw. Zij dienen onder meer: er op te letten, dat de centrale haldeur en de andere algemene toegangsdeuren goed zijn afgesloten, de haldeur niet te openen voor onbekenden, zoals colporteurs, e.d. en ongewenste personen aan te spreken op hun aanwezigheid of dit te melden aan het Bestuur, gestolen of verloren sleutels van GG direct te melden aan het Bestuur, nooduitgangen en vluchtwegen vrij te houden van obstakels, beschadigingen, gebreken, ongewenste en onveilige situaties in GG zo spoedig mogelijk te melden aan het Bestuur. Artikel 7. ADMINISTRATIEVE REGELINGEN 7.1 De eigenaren zijn verplicht maandelijks bij vooruitbetaling één/twaalfde van de jaarlijkse voorschotbijdrage aan de Vereniging te voldoen. De eigenaren worden geacht voor de betaling een machtiging voor periodieke overboeking aan hun bankrelatie te verstrekken, dan wel voor zover mogelijk een incassomachtiging aan de Vereniging te verstrekken. 7.2 Indien bij een eigenaar een betalingsachterstand wordt geconstateerd en de vereniging daardoor aanleiding ziet om haar vordering uit handen te geven, is de eigenaar die dit betreft gehouden (conform artikel 6 van het Modelreglement) alle daaruit ontstane rentekosten (de wettelijke rente), buitengerechtelijke kosten (gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 50,00), alsmede de eventuele te maken gerechtelijke kosten te voldoen. 7.3 Het Bestuur is gemachtigd om zo nodig een bedrag tot maximaal 5.000,00 uit te geven ten behoeve van (onvoorziene kosten van) onderhoudswerken (Artikel 38 lid2 van het Modelreglement). Het Bestuur zal de eigenaren zo spoedig mogelijk inlichten over de noodzaak en bedrag van de uitgave. 7.4 De vergadering heeft het Bestuur gemachtigd om zo nodig een bedrag tot maximaal 2.500,00 uit te geven ten behoeve van buiten het onderhoud vallende kosten (Artikel 38, lid 5, van het Modelreglement). Het Bestuur zal de eigenaren zo spoedig mogelijk inlichten over noodzaak en bedrag van de uitgave. 7.5 Elke uitgave, die ten laste wordt gebracht van de reserveringen, behoeft goedkeuring van de ledenvergadering.

10 Artikel 7. ADMINISTRATIEVE REGELINGEN, VERVOLG 7.6 Bij overtredingen of niet-nakoming door een eigenaar van een bepaling van de wet, de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement kan het Bestuur een schriftelijke waarschuwing aan de betrokkene doen toekomen per aangetekende brief. Bij het geen gevolg geven aan deze waarschuwing kan het Bestuur een boete opleggen van Maximaal 500,00 (Artikel 29 lid 2 van het Modelreglement). 7.7 Bij verkoop of het in gebruik geven van een appartementsrecht is de eigenaar verplicht het Bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de dag van notarieel transport in kennis te stellen van zijn/haar nieuw adres en woonplaats, alsmede van naam en adres van de nieuwe eigenaar. 7.8 De eigenaar stelt de aanstaande nieuwe eigenaar een exemplaar van het Modelreglement en dit Huishoudelijk Reglement ter hand. Door ondertekening van de koop- of huurovereenkomst verklaart de aanstaande eigenaar/gebruiker de reglementen te zullen naleven. 7.9 Ieder lid van de VvE Lingevliet kan een verzoek indienen om het Huishoudelijk Reglement te wijzigen of aan te vullen. Dit verzoek zal op de eerstvolgende ledenvergadering worden behandeld Ingevolge Artikel 44 lid 2 van het Modelreglement kan het Huishoudelijk Reglement slechts worden vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen in de vergadering, waarin de aanwezige eigenaren tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. Vastgesteld in de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Lingevliet d.d Handtekening voorzitter, Handtek

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven

Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Vereniging van Eigenaars Kastanjelaan Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in appartementsrechten;

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HUYS TWICKELO TE HENGELO HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "HUYS TWICKELO" TE HENGELO Algemeen Artikel 1. 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a) Het Modelreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Huishoudelijk reglement Dit huishoudelijk reglement is opgemaakt in overeenstemming met het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten en vormt een aanvulling op het reglement in de akte van algemene

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008)

Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Huishoudelijk Reglement, V.V.E. Quarakter IV Landgoed Nederhoven 1-71, Krimpen aan den IJssel ( december 2008) Artikel 1: Algemene regels Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132)

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem. (Abe Lenstrahof 2 132) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Toren van Gelre, Abe Lenstrahof te Arnhem (Abe Lenstrahof 2 132) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren De Boxx Utrecht Pag. 1/7 Inhoud a. Algemeen b. Eigenaren c. Leden d. Bestuur e. Service - en gebruikskosten f. Gemeenschappelijke ruimtes g. De lift

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Definities: Bestuurder Voor de definitie wordt verwezen naar het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten d.d. januari 1992. Bestuur Het Bestuur wordt driejaarlijks benoemd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement

Begrippen. Overwegingen. VvE s Parkeergarage Timmerwerf fase 1 en fase 2. dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid als: `Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 1 EN VERENIGING VAN EIGENAARS PARKEERGARAGE TIMMERWERF FASE 2 TE UTRECHT dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Appartementencomplex Lindestaete 1 2 1 SPLITSINGSAKTE VERSUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT... 4 1.1 Het reglement... 4 1.2 Uitleg en toepassing van het huishoudelijk reglement...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE '-Pc VvE Woningen nieuwbouw te ROTTERDAM Struysenburcht Aan de leden van de Vereniging KOPIE VOOR ADMINISTRATIE Rijswijk, 14 november 2008 07294 Geachte leden, Zoals besproken in de ledenvergadering van

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "RESIDENTIE PARKZICHT, LANGSWATER 801 T/M 917" te AMSTERDAM Behorende bij de akte van splitsing in appartementsrechten, welke op 05-01-2000 werd gepasseerd

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat 121-167 Terneuzen Artikel 1. Algemeen. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de eigenaren en bewoners van het appartementsgebouw: Breitnerstraat

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren Havenborghe Huishoudelijk reglement

Vereniging van eigenaren Havenborghe Huishoudelijk reglement 1 Artikel 1 Naam, zetel, duur en doel De vereniging van eigenaars draagt de naam : Vereniging van eigenaars, appartementen gebouw Havenborghe Hoogeweg 113 t / m 155 te Scheemda, nader te noemen V.v.E.

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994 1 HUSHOUDELJK REGLEMENT VERENGNG VAN EGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD N DE ALGEMENE LEDENVERGADERNG VAN 9 ME 1994 Algemeen Dit reglement bevat de huishoudelijke

Nadere informatie

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar

Vereniging van. Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement. appartementengebouw. Parckstede. Coornhertkade. Alkmaar Vereniging van Eigenaars (VvE) Huishoudelijk reglement appartementengebouw Parckstede Coornhertkade Alkmaar Bestemd voor alle bewoners eigenaars, huurders en gebruikers - van gebouw Parckstede, Coornhertkade

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016 Artikel 1. Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen

Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen Vereniging van Eigenaars Trompstaete Logger IV (2-108) te Amstelveen Een kopie van dit doument in een andere taal kan door de VvE ter beschikking worden gesteld tegen betaling van de vertaalkosten. Deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Appartementencomplex Dompselaerstate te Barneveld

Huishoudelijk Reglement Appartementencomplex Dompselaerstate te Barneveld Huishoudelijk Reglement Appartementencomplex Dompselaerstate te Barneveld Alle onderstaande artikelen zijn aanvullingen c.q. uitbreidingen op het Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten d.d.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede

Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT Deppenbroekstraat Enschede HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIEF Vereniging van Eigenaren WAALSTRAAT 79-245 Deppenbroekstraat 45-59 Enschede INHOUD Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 - Inhoudsopgave - art. 01. Definities - art. 02. Wijzigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Insulinde

Huishoudelijk reglement Insulinde INLEIDING Dit huishoudelijk reglement bevat regels voor eigenaren en gebruikers alsmede voor bezoekers van het appartementengebouw Insulinde voor het gebruik van de privégedeelten, de orde van de vergadering

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A Huishoudelijk Reglement Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van onder-ondereigenaars parkeerdek Blok A dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Van de Vereniging van Eigenaren Henriette Roland Holstlaan 1 t/m 79 (oneven nummers) en de garages onder no. 75 e t/m h, j t/m q, te Rijswik (Zuid Holland), gevestigd te Rijswijk

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle

Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Huishoudelijk Reglement VvE Woningen Maagjesbolwerk Zwolle Begrippen VvE: Bestuur: ALV: Beheerder: Eigenaar: RvS: HR: Vereniging van Eigenaren Woningen Maagjesbolwerk te Zwolle het bestuur van de VvE de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden

Huishoudelijk Reglement. van de Vereniging van Eigenaars. Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars Zeewijkplein 2 t/m 252 te IJmuiden INHOUD Inleiding pagina 3 Algemeen pagina 3 Administrateur pagina 3 Betalingen pagina 4 Toegang pagina 4 Overlast

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten

Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden Verstrekkingen Huur Service buiten Overige diensten Stichting De Vondel Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen vermeld, zoals deze gelden voor de bewoners in het gebouw van de Stichting aan de Vondellaan 77 te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het gezamenlijk bewonen door een aantal huishoudens van een appartementencomplex veronderstelt een aantal regels,die in acht moeten worden genomen om onderling een goede

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars van Noordmolenwerf 15 tot en met 157 (oneven nummers) en 161 Van Auteur W.A.L.M. Chaulet (Vz) B.S. van der Laan Versie 1.2 Datum 30 december 2015

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Zuiderterras 1 120 en Carnissesingel 5 33 ARTIKEL 1 1. Het huishoudelijk reglement omvat een aanvulling op de artikelen zoals omschreven in het reglement van Splitsing van eigendom

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS Dit huishoudelijk reglement is bedoeld voor alle bewoners van het appartementcomplex Ecodus aan de Ecodusweg te Delft en wordt u aangeboden door het bestuur van uw vereniging, correspondentieadres Ecodusweg

Nadere informatie