a) Titel voorstel Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "a) Titel voorstel Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Fiche 1: Aanbeveling Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt Datum ontvangst Commissiedocument 17 september 2015 b) Nr. Commissiedocument COM(2015) 462 c) EUR-lex d) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Is niet opgesteld. e) Behandelingstraject Raad Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken f) Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid g) Rechtsbasis Artikelen 149 en 292 VWEU. h) besluitvormingsprocedure Raad Gekwalificeerde meerderheid f) Rol Europees Parlement Het is een aanbeveling van de Raad, derhalve is er geen rol voor het Europees Parlement. 2. Essentie voorstel Inhoud voorstel De Europese Commissie stelt in een aanbeveling door de Raad een aantal maatregelen voor ten einde lidstaten te helpen in hun aanpak van langdurige werkloosheid (definitie: meer dan 12 maanden Bijlage fichedocument, pagina 1

2 aaneengesloten zonder betaalde functie en werkzoekende) en de door lidstaten aan langdurig werklozen aangeboden diensten te versterken. De aanbeveling wordt door de Raad met gekwalificeerde meerderheid aangenomen en is niet juridisch bindend voor de lidstaten. Het voorstel is gebaseerd op best practices verzameld door de lidstaten. In Europa zijn er meer dan 12 miljoen mensen langdurig werkloos (5,1 procent van de totale Europese beroepsbevolking). Ondanks het economisch herstel en de tekenen van de verbeteringen in de arbeidsmarkt van de EU, is het aantal langdurig werklozen tussen 2007 en 2014 verdubbeld en inmiddels goed voor ongeveer de helft van het totale aantal werklozen. De Commissie ziet de integratie van langdurig werklozen in de arbeidsmarkt als een vereiste voor economische groei en sociale cohesie in Europa. Verder stelt de Commissie dat het - dit jaar in werking getreden - Investeringsplan voor Europa het potentieel heeft om miljoenen nieuwe banen te creëren. Maar zelfs als er nieuwe banen worden geschapen blijkt het vaak erg moeilijk voor langdurig werklozen om met succes opnieuw de arbeidsmarkt te betreden. Daarom worden er vier concrete maatregelen in het voorstel aanbevolen: 1. Het bevorderen van inschrijven door werklozen bij een arbeidsbemiddelingbureau; 2. Het aanwijzen van één contactpunt voor de langdurig werkloze; 3. In de eerste 18 maanden van werkloosheid het in kaart brengen van de individuele mogelijkheden tot het vinden van werk en (opleidings)behoeften; 4. Bij het bereiken van 18 maanden wordt een arbeidsintegratie-overeenkomst tussen het arbeidsbemiddelingsbureau en de langdurig werkloze aangegaan waarin een plan is opgenomen voor het gezamenlijk vinden van een baan. De arbeidsintegratie-overeenkomst zou moeten bestaan uit een op maat gemaakt plan voor het vinden van werk, een overzicht van de wederzijdse rechten en plichten tussen de werkzoekende en de arbeidsvoorzieningsorganisatie en de diensten die de arbeidsvoorzieningsorganisatie aanbiedt aan de werkzoekende. Het voorstel roept ook op tot de actieve betrokkenheid van werkgevers door middel van partnerschappen met de overheid, het verbeteren van het bereik van de diensten die zij kunnen ontvangen evenals het aanbieden van gerichte financiële prikkels. Ten slotte kunnen de lidstaten deze aanbeveling met de steun van het Europees Sociaal Fonds uitvoeren. Impact assessment Commissie Niet van toepassing. Bijlage fichedocument, pagina 2

3 3. Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel a) Essentie Nederlands beleid op dit terrein Nederland kent een duaal stelsel met enerzijds een werkloosheidsverzekering voor werknemers die werkloos worden (WW uitgevoerd door UWV) en anderzijds een werkloosheidsvoorziening voor overige werklozen en voor mensen die de maximumduur van de WW hebben doorlopen (Participatiewet uitgevoerd door gemeenten). UWV en gemeenten hebben de taak om mensen zo snel mogelijk weer naar werk te begeleiden. Mensen die een uitkering ontvangen op basis van de WW of de Participatiewet hebben daarom de verplichting zich in te schrijven als werkzoekende en er alles aan te doen om ander passend werk te vinden. UWV en gemeenten controleren en handhaven of uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden aan hun (arbeids- en re-integratie)verplichtingen voldoen en kunnen sanctioneren indien de verplichtingen niet worden nageleefd. Werkzoekenden die zich hebben ingeschreven krijgen direct (vanaf de eerste werkloosheidsdag) ondersteuning bij het vinden van werk. Het is aan UWV en gemeenten om vast te stellen welke dienstverlening iemand krijgt aangeboden. Het UWV biedt WW-gerechtigden meerdere vormen van dienstverlening aan. Er is een breed scala aan digitale instrumenten beschikbaar voor WW-gerechtigden: digitale trainingen (CV opstellen, sollicitatietrainingen, social media, interessetesten, etc.), speeddates met werkgevers, automatische matching met vacatures, competentietests. Na 3, 6 en 9 maanden werkloosheid krijgt elke WWgerechtigde een persoonlijk gesprek. Gemeenten hebben vanwege het decentrale karakter van de Participatiewet een grote beleids- en uitvoeringsvrijheid om het participatie- en re-integratiebeleid en de daarbij behorende instrumenten vorm en inhoud te geven. Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen of, wanneer, en op welke wijze re-integratie instrumenten in het individuele geval moeten worden ingezet om de kans op een succesvolle uitstroom richting (uiteindelijk) regulier werk zo groot mogelijk te laten zijn. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn expliciet betrokken bij de ondersteuning en doorontwikkeling van beleid. Bijvoorbeeld via de Werkkamer (een landelijk afstemmingsoverleg tussen gemeenten en de sociale partners) en regionale werkbedrijven (netwerken tussen UWV, werknemers, werkgevers en gemeenten). Daarnaast bestaan er in de verschillende arbeidsmarktregio s gezamenlijke werkgeverspunten (samenwerking tussen gemeente en UWV), die er op gericht zijn de dienstverlening aan werkgevers op regionaal niveau te bundelen, en waar individuele werkgevers met hun vragen terecht kunnen. b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel Het kabinet steunt het doel dat de aanbeveling nastreeft en kan zich in principe vinden in de aanbeveling. Het kabinet is van mening dat het probleem van (langdurige) werkloosheid in meerdere lidstaten zodanig is dat een Europese inzet om lidstaten bij de bestrijding hiervan te ondersteunen Bijlage fichedocument, pagina 3

4 gerechtvaardigd is. In Nederland is de langdurige werkloosheid relatief laag ten opzichte van het Europese gemiddelde, alhoewel ook in ons land het aantal langdurig werklozen is toegenomen (3,0 procent van de totale beroepsbevolking). De aanbevolen aanpak zou lidstaten kunnen helpen bij het bestrijden van langdurige werkloosheid. Bij die visie wordt de grondhouding gehanteerd dat lidstaten de volledige beleidsvrijheid zouden moeten houden om de aanbeveling te implementeren als mede de wijze waarop, daarbij rekening houdend met de specifieke nationale, of zelfs regionale/lokale omstandigheden en bevoegdheden. Het voorstel sluit in grote lijnen aan op de Nederlandse aanpak van (langdurige) werkloosheid. Voorbeelden van deze aansluiting zijn: in Nederland wordt iedere werkloze door het UWV (via de WW, direct bij werkloosheid) of door de gemeenten (via de WWB, na vier weken) begeleid bij het vinden van een nieuwe functie zoals nu wordt aanbevolen in het voorstel, met het verschil dat het voorstel spreekt van na uiterlijk 18 maanden werkloosheid. Ook worden dergelijke (begeleidings)afspraken en de voortgang ervan in één of andere vorm vastgelegd door UWV dan wel de gemeenten en worden werkgevers actief betrokken bij het begeleiden naar werk naar langdurig werklozen. Het kabinet kijkt echter wel kritisch naar de door de Commissie aanbevolen one-size-fits-all aanpak. Het voorstel zou zo geformuleerd moeten worden dat de aanbevelingen flexibel toepasbaar zijn en ze rekening houden met nationale en regionale verschillen in de aanpak van (langdurige) werkloosheid. c) Eerste inschatting van krachtenveld Uit een eerste bespreking van het voorstel blijkt dat een meerderheid van de lidstaten content is dat dit onderwerp wordt aangesneden door de Commissie. Lidstaten zijn tevreden met de nadruk die de Commissie legt op de beleidsvrijheid van lidstaten. Het voorstel bevat namelijk een inleiding over de vrijheid van lidstaten om flexibel en individueel invulling te geven aan de aanbeveling. Lidstaten kijken wel kritisch naar de erg gedetailleerde omschrijving van de aanbevolen maatregelen die op gespannen voet lijken te staan met de door de Commissie genoemde beleidsvrijheid. 4. Beoordeling bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit a) Bevoegdheid Artikel 145 VWEU bepaalt dat de lidstaten en de Europese Unie gezamenlijk streven naar de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie voor werkgelegenheid. Op grond van artikel 292 VWEU kan de Europese Commissie een aanbeveling van de Raad voorstellen. Daarnaast is het voorstel gebaseerd op artikel 149 VWEU, op grond waarvan stimulerende maatregelen kunnen worden genomen die de lidstaten op het terrein van hun werkgelegenheidsbeleid ondersteunt. Het kabinet acht dit de juiste rechtsgrondslag. Bijlage fichedocument, pagina 4

5 b) Subsidiariteit Het subsidiariteitsoordeel over het Commissie voorstel voor een aanbeveling voor de integratie van langdurig werklozen in de arbeidsmarkt luidt positief. De hoge en toenemende langdurige werkloosheid in meerdere lidstaten heeft - zeker ook op de langere termijn - gevolgen voor de EU als geheel. Het kabinet erkent dat de mate van langdurig werkloosheid in diverse lidstaten een zodanig niveau heeft bereikt dat een Europese aanbeveling die de lidstaten helpt hun aanpak van langdurige werkloosheid te verbeteren, wenselijk is. Dit doet niet af aan het feit dat institutionele problemen op de arbeidsmarkt verschillen van lidstaat tot lidstaat en dat vraagt om beleid op nationaal niveau. Bestrijding van werkloosheid is en blijft primair een nationale of regionale aangelegenheid waarbij de Europese Unie een ondersteunende rol kan spelen. c) Proportionaliteit Het kabinet beoordeelt de proportionaliteit van het voorstel voor de integratie van langdurig werklozen in de arbeidsmarkt als positief met een kanttekening. Het gaat om een juridisch niet-bindende handeling. Het kabinet ziet de aanbeveling als een advies waarbij lidstaten de volledige vrijheid op het terrein van langdurige werkloosheid houden om hier door nationaal beleid invulling aan te geven. De kanttekening daarbij is dat de aanbevolen maatregelen dermate gedetailleerd zijn dat deze op gespannen voet kunnen komen te staan met de vrijheid voor lidstaten om flexibel en individueel invulling te geven aan de raadsaanbeveling. 5. Financiële implicaties, gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten a) Consequenties EU-begroting Het voorstel voor de aanbevelingen heeft geen directe gevolgen voor de rijksbegroting, noch voor de EU-begroting, omdat deze niet bindend zijn. Wel moet opgemerkt worden dat door de Commissie voorgenomen herprioritering van de besteding van Europese middelen ten behoeve van maatregelen gericht op de bestrijding van langdurige werkloosheid, ten koste kunnen gaan van andere activiteiten onder de Europese Structuur- en Investeringsfondsen en het EU Programma voor Werkgelegenheid en sociale innovatie.. b) Financiële consequenties (incl. personele) voor rijksoverheid en/ of decentrale overheden Het voorstel voor de aanbevelingen heeft geen directe financiële gevolgen voor de rijksoverheid, noch voor decentrale overheden. c) Financiële consequenties (incl. personele) voor bedrijfsleven en burger Het voorstel voor de aanbevelingen heeft geen directe financiële gevolgen voor het bedrijfsleven en burgers. Bijlage fichedocument, pagina 5

6 d) Gevolgen voor regeldruk/administratieve lasten voor rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven en burger Het voorstel voor de aanbeveling heeft geen directe gevolgen voor de regeldruk aangezien het voorstel niet bindend is en niet verplicht tot het opstellen van regelgeving. De aanbevelingen zien voornamelijk op een faciliterende rol van de overheid en leggen geen verplichtingen op aan bedrijven of burgers. e) Gevolgen voor de concurrentiekracht Er worden geen gevolgen voor de concurrentiekracht verwacht. 6. Implicaties juridisch Daar het een niet-bindende aanbeveling betreft zijn er geen direct aanwijsbare juridische implicaties. 7. Implicaties voor uitvoering en/of handhaving a) Uitvoerbaarheid In Nederland wordt de begeleiding en re-integratie van werkzoekenden uitgevoerd door UWV en gemeenten. Deze instanties zijn derhalve de aangewezen instanties om de aanbevelingen van de commissie uit te voeren. Gemeenten genieten vanwege de Participatiewet (die per 1 januari 2015 is ingevoerd) grote beleidsvrijheid op dit terrein. Nieuw Rijksbeleid zal op dit terrein derhalve niet aan de orde zijn. De arbeidsintegratie-overeenkomst in de vorm zoals voorgesteld door de commissie (getekend door beide partijen) past niet in het Nederlandse stelsel. Het is aan UWV en gemeenten om vast te stellen welke dienstverlening de werkzoekende krijgt aangeboden. Dit mondt echter niet per definitie uit in een door beide partijen getekende schriftelijke overeenkomst. b) Handhaafbaarheid Het voorstel brengt geen wijzigingen met zich mee ten aanzien van handhavingsverantwoordelijkheden. In de Nederlandse situatie zijn UWV en gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van werkzoekenden. UWV en gemeenten controleren en handhaven of uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden aan hun (arbeids- en reintegratie)verplichtingen voldoen en kunnen of moeten een maatregel opleggen dan wel sanctioneren indien de verplichtingen verbonden aan de uitkering niet worden nageleefd. De vigerende wet- en regelgeving voorziet hier al in. 8. Implicaties voor ontwikkelingslanden Het voorstel heeft geen implicaties voor ontwikkelingslanden. Bijlage fichedocument, pagina 6

7 Fiche 2: Mededeling humanitaire wereldtop: een wereldwijd partnerschap voor beginselvaste en efficiënte humanitaire hulp 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Naar de wereldtop over humanitaire hulp: een wereldwijd partnerschap voor beginselvaste en efficiënte humanitaire hulp b) Datum ontvangst Commissiedocument 2 september 2015 c) Nr. Commissiedocument COM(2012) 419 d) EUR-Lex: e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet uitgevoerd f) Behandelingstraject Raad Raad Buitenlandse Zaken g) Eerstverantwoordelijk Ministerie Ministerie van Buitenlandse Zaken 2. Essentie voorstel Inleiding Op 23 en 24 mei 2016 organiseren de Verenigde Naties (VN) een top over humanitaire hulp in Istanbul. De wereldtop komt op een moment dat de wereld geconfronteerd wordt met een nog niet eerder waargenomen hoeveelheid mensen die humanitaire hulp nodig heeft: 80 miljoen mensen. De Secretaris-Generaal van de VN heeft daarom besloten zijn laatste top te wijden aan humanitaire hulp. Het doel van de top is om internationale consensus te bereiken waarin de beginselen van humanitaire hulp worden bevestigd en de effectiviteit van humanitaire actie wordt verbeterd zodat huidige en toekomstige uitdagingen beter het hoofd kunnen worden geboden. Bijlage fichedocument, pagina 7

8 De Europese Unie (EU) en haar lidstaten spelen een leidende rol in de wereld van humanitaire hulp. Deze mededeling geeft de visie van de EU weer en presenteert 25 aanbevelingen als bijdrage aan de discussie die moet leiden tot een succesvolle wereldtop. De belangrijkste aanbevelingen voor de top over humanitaire hulp Hoofdthema 1: beginselvaste humanitaire hulp De onderliggende waarden voor humanitaire hulp bevestigen en bereid zijn actie te ondernemen, ook in crisisgebieden. Een hernieuwde belofte moet wijzen op onze collectieve verantwoordelijkheid om universele waarden (waardigheid, integriteit en solidariteit), humanitaire beginselen (hulpverlening op basis van menselijkheid, onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid) en verplichtingen krachtens internationaal humanitair recht te respecteren. Zorgen voor toegang. Humanitaire hulpverleners moeten de dialoog aangaan met de bij een conflict betrokken partijen om te zorgen voor toegang, bescherming en veiligheid. Regeringen moeten eerst en vooral zorgen voor een veilige omgeving voor de humanitaire actie. Dit vereist een geschikt wettelijk en beleidsmatig kader. Strenge maar werkbare veiligheidsprotocollen helpen om de aanwezigheid van uitvoerende organisaties in gevaarlijke gebieden te bevorderen. Bescherming centraal stellen bij humanitaire actie. De hulpverlenende instellingen moeten bescherming systematisch opnemen in haar humanitaire actie, daarbij rekening houdend met de kwetsbaarheid en de capaciteit van specifieke bevolkingsgroepen. Er moet een uitgebreide beschermingsstrategie worden ontwikkeld en de samenwerking tussen de humanitaire hulpverleners en de mensenrechtenexperts moet worden verbeterd. Hoofdthema 2: efficiënte humanitaire hulp Basisbeginselen voor efficiënte humanitaire hulp. De hulpverlenende instellingen moeten een beter instrument ontwikkelen om humanitaire efficiëntie te kunnen meten en de volledige responscyclus te vergemakkelijken. Daarbij kan gedacht worden aan het delen van gegevens, het maken van een inventaris van beschikbare capaciteit, gezamenlijke risicoanalyse en evaluatie. Er moet meer aandacht worden besteed Bijlage fichedocument, pagina 8

9 aan de beoordeling van de behoeften van de getroffen bevolking en het afleggen van verantwoording aan deze bevolking. De verantwoordelijke organisaties moeten zorgdragen voor volledige uitvoering van de Transformative Agenda, een door de VN aangenomen hervormingsplan, en de systematische toepassing daarvan. Partnerschap met lokale, nationale en regionale betrokkenen: subsidiariteit en solidariteit. Humanitaire hulp moet gebaseerd zijn op subsidiariteit en solidariteit. Voor alle landen moeten risicobeoordelingen en kwetsbaarheidsanalyses worden uitgevoerd. Tevens moet een overzicht worden gemaakt van de paraatheid en de capaciteit van de verschillende actoren om snel op crises te reageren. Richtsnoeren voor context gebonden scenario s kunnen de rol van hulpverleners verduidelijken. Regeringen en donoren moeten capaciteitsopbouw van lokale hulpverleners steunen. Regionale organisaties moeten ondersteuning krijgen bij het opzetten van een netwerk voor ervaringsuitwisseling en opleiding. Partnerschap met donoren, de particuliere sector, goede doelen, stichtingen en uitvoerende organisaties voor efficiënte en toereikende financiering van humanitaire hulp. De structuur en efficiëntie van humanitaire actie moet worden verbeterd. Donoren moeten hun inspanningen beter coördineren en beoordelen om na te gaan of de uitvoerende organisaties toegevoegde waarde bieden en kosten-efficiënt werken. Donoren en uitvoerende organisaties moeten, waar mogelijk, overgaan op bijstand in geld (cash based transfers), daarbij rekening houdend met de specifieke lokale context. Het VN-systeem en de traditionele donoren moeten een betere dialoog aangaan met niet DACdonoren 1, landen met middeninkomens, regionale organisaties, de particuliere sector, goede doelen en stichtingen. Partnerschap met ontwikkelingshulpactoren. Er moet een nieuw model komen voor humanitaire ontwikkelingshulp dat een gezamenlijke multi-hazard -risicobeoordeling bevat en waar nodig (voorspelbare) meerjarige 1 DAC: Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling (OESO). Bijlage fichedocument, pagina 9

10 programmering en -financiering en exit strategieën. Ontwikkelingshulpprogramma s moeten flexibeler kunnen inspringen op crisissituaties. 3. Nederlandse positie ten aanzien van de mededeling a) Essentie Nederlands beleid op dit terrein Nederland is een van de grootste donoren op het gebied van humanitaire hulp en heeft daardoor een belangrijke stem in de internationale discussies over noodhulp. In internationale organisaties maakt Nederland zich sterk voor effectieve en efficiënte humanitaire hulp. Coördinatie, vooral in EU en VN verband, vindt het kabinet een zeer belangrijk aspect en wordt actief bevorderd, evenals het kunnen verantwoorden van uitgaven aan zowel donoren als ontvangende partijen. Voor humanitaire hulpverleners is vrije toegang tot de getroffen bevolking essentieel. In complexe conflictsituaties is dit een uitdaging omdat strijdende partijen de hulp van buiten gebruiken voor politieke doeleinden. Bij noodhulp staan voor het kabinet de humanitaire principes onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid voorop. Daarnaast bevordert Nederland nauwe samenwerking met lokale partijen en hulpverstrekkers om ervoor te zorgen dat hulp daadwerkelijk inspeelt op de behoeften van de getroffen bevolking. Het kabinet zet sterk in op het zoveel mogelijk voorkomen van rampen door te investeren in zelfredzaamheid en weerbaarheid. De risico s op rampen worden beter in kaart gebracht in landen waar Nederland reguliere hulp geeft zodat risico-bereidheid wordt meegenomen in de planning van andere hulpactiviteiten. Het kabinet onderzoekt mogelijkheden om kansrijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan verhoging van de effectiviteit van de hulpverlening te stimuleren. Innovatieve ontwikkelingen kunnen technologisch van aard zijn, bijvoorbeeld de inzet van big data om te komen tot betere besluitvorming, maar kunnen ook betrekking hebben op nieuwe partnerschappen met bijvoorbeeld bedrijfsleven of academische instellingen of alternatieve financieringsmethoden. In alle humanitaire noodsituaties zijn vrouwen en kinderen extra kwetsbaar. Voor het kabinet is dit reden om bij de vormgeving en uitvoering van hulpprogramma s erop toe te zien dat deze groepen worden beschermd. Nederland speelt een actieve rol op het gebied van psychosociale zorg en brengt dit thema, conform de motie die de Kamer hierover onlangs heeft aangenomen, bij VN-partners, Rode Kruis en NGO-partners onder de aandacht en zet zich in om psychosociale zorg hoog op de agenda van de Top te krijgen. Er is nog onduidelijkheid over het traject tot aan de humanitaire top in mei volgend jaar. Het kabinet dringt er bij de VN op aan spoedig meer duidelijkheid te verschaffen over zowel proces als inhoud. Bijlage fichedocument, pagina 10

11 b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel Het kabinet verwelkomt de mededeling van de Commissie. De humanitaire wereldtop is een unieke gelegenheid om met alle betrokkenen uit de humanitaire sector (overheden, private sector, NGO s, VN-instellingen en vertegenwoordigers van getroffenen) voorstellen te formuleren die moeten leiden tot een verbetering van de wijze waarop humanitaire hulp wordt geboden. De Europese Unie en de lidstaten spelen een leidende rol op wereldniveau; een eensluidend Europees geluid draagt bij aan het succes van de wereldtop. In Europees verband kan gezamenlijk worden opgetrokken om het bestaande VN-systeem voor humanitaire hulpverlening verder te verbeteren. De communicatie van de Commissie is direct gebaseerd op de Europese Consensus betreffende Humanitaire Hulp 2, een gemeenschappelijke verklaring van de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Het voorstel voor een wereldwijd partnerschap voor principiële humanitaire hulp moet worden gezien als een oproep aan anderen om zich aan te sluiten bij het gedachtengoed van de Europese Consensus dat erop gericht is mensenlevens te redden, crises en rampen te voorkomen en het herstel na een ramp te bevorderen. Het kabinet kan zich vinden in de twee hoofdthema s van de mededeling die naadloos aansluiten bij de hoofdlijnen van het Nederlands beleid: humanitaire hulp moet gebaseerd zijn op humanitaire principes en de effectiviteit van humanitaire hulp dient te worden vergroot. Het kabinet kan zich eveneens vinden in de aanbevelingen die de Commissie identificeert. Het kabinet wijst er wel op dat deze voorstellen nog vrij globaal zijn en verdere uitwerking behoeven. De mededeling van de Commissie geeft aan dat deze nadere uitwerking zal volgen na de humanitaire wereldtop. Onder hoofdthema waardevaste humanitaire actie, verwelkomt het kabinet het voorstel om de humanitaire wereldtop te gebruiken om alle deelnemende partijen op te roepen de onderliggende waarden voor humanitaire hulp te herbevestigen en de wereld eraan te herinneren dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is om mensenlevens te redden en humanitaire hulp te bieden. De aanbevelingen ten aanzien van het verbeteren van toegang voor humanitaire hulpverleners zijn zowel zeer opportuun als essentieel: in teveel gevallen kan geen of onvoldoende humanitaire hulp worden geboden waardoor getroffenen niet in staat zijn in de regio te blijven. De voorstellen die leiden tot een betere bescherming van de bevolking sluiten hier direct op aan. 2 Joint Statement by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the European Commission (2008/C 25/01). Bijlage fichedocument, pagina 11

12 Ten aanzien van de 17 aanbevelingen onder hoofdthema effectiviteit van humanitaire hulp merkt het kabinet het volgende op: Het kabinet verwelkomt de sterke oproep tot meer coördinatie, betere needs assessments en een sterkere focus op kwaliteit, resultaten, kosten-efficiency en verantwoording aan de getroffen bevolking. Het kabinet ziet meer mogelijkheden voor innovatieve oplossingen om deze doelen te bereiken en zal de Commissie vragen om hier aandacht aan te besteden. Het kabinet ondersteunt de visie dat humanitaire hulp moet worden gebaseerd op de bij elkaar horende beginselen van subsidiariteit en solidariteit, met lokale, nationale en regionale actoren als eerste hulpverleners, en de internationale gemeenschap die waar nodig bijspringt met aanvullende steun. De internationale gemeenschap onderneemt alleen actie als de capaciteit van de lokale hulpverleners niet volstaat, als zij de behoeften van de getroffen bevolking niet willen of kunnen lenigen, of als zij niet in staat zijn te voorkomen dat de noodsituatie buurlanden aantast. De aanbeveling om risico-analyses uit te voeren is volledig in lijn met Nederlands beleid, evenals het investeren in de opbouw van duurzame capaciteit om de lokale gemeenschappen te helpen de gevolgen van een ramp te weerstaan en humanitaire actie te vergemakkelijken. Het kabinet onderschrijft de analyse dat het humanitaire systeem te lang afhankelijk is geweest van een klein aantal donoren. Niet traditionele donoren en de particuliere sector zijn in sommige crises al van cruciaal belang gebleken, maar het systeem is nog niet in staat hun inbreng op de best mogelijke manier in te zetten. Nieuwe partnerschappen zijn daarom nodig, wat meer dialoog vereist, vooral met nieuwe spelers in het humanitaire veld. Het internationale systeem moet beter worden toegespitst op het zoeken naar stimulansen voor nieuwe actoren, een meer regelmatige dialoog, en contexten waarin hun deelname voor henzelf bijzonder interessant kan zijn. Het kabinet deelt de zorg dat de humanitaire hulp niet langer alleen zorg kan dragen voor langdurige en aanslepende crisissituaties. Er is dringend behoefte aan het herijken van de relaties tussen de humanitaire sector en ontwikkelingssamenwerking. In het kader van de langdurige crises ondersteunt het kabinet het voorstel om te komen tot meer voorspelbare meer-jaren financiering. Het kabinet benoemt voor de vervolgbesprekingen over deze mededeling en de inzet voor Raadsconclusies de volgende drie prioriteiten: (1) belang van de humanitaire principes die onder meer toegang tot de getroffen bevolking garandeert; (2) belang van bevorderen efficiëntie door betere coördinatie, transparantere systemen, en betere verantwoordingsmechanismes; (3) het belang van innovatieve oplossingen, nieuwe partnerschappen en financieringsmechanismes. Daarnaast zal het kabinet het belang van vrouwen benadrukken; niet alleen dient er aandacht te Bijlage fichedocument, pagina 12

13 zijn voor de kwetsbare positie van vrouwen, maar juist ook steun voor de leiderschapsrol van vrouwen en vrouwengroepen tijdens en na een ramp/conflict. Het kabinet heeft tot slot nog de volgende specifieke opmerkingen bij de mededeling: Het kabinet juicht een krachtdadige opstelling van de Commissie toe en ziet graag een nog duidelijker articulatie van de verschillende voorstellen gedurende het traject richting de humanitaire wereldtop. De top is de gelegenheid om veranderingen aan te brengen in systemen, partnerschappen, financieringsmethodes en gebruik van technologieën zodat humanitaire crises nu en in de toekomst beter het hoofd kunnen worden geboden. Een gezamenlijk optreden van de Commissie en de lidstaten op weg naar en op deze top zal ertoe bijdragen dat er overeenstemming wordt bereikt over voorstellen die tot daadwerkelijke opvolging en verandering leiden. Het kabinet plaatst de humanitaire wereldtop in het kader van andere internationale overeenkomsten en ontwikkelingen zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de klimaattop (COP), ontwikkelingsfinanciering (FFD) en de discussie in de VN over vredesmissies. Het kabinet erkent dat meer duidelijkheid nodig is over de relaties tussen deze processen en zal dit met de Commissie en lidstaten verder bepreken. c) Eerste inschatting van krachtenveld De mededeling van de Commissie betreffende de humanitaire wereldtop wordt in sterke mate gesteund door de lidstaten. De hoofdthema s en aanbevelingen zijn met de lidstaten besproken en suggesties van de lidstaten zijn meegenomen in deze mededeling. Het Europees Parlement komt eind oktober met een rapport dat dient als bijdrage aan de humanitaire wereldtop. Dit rapport zal naar verwachting in sterke mate geïnspireerd zijn door de Commissie mededeling; zeker op hoofdlijnen zal er een grote mate van overeenstemming zijn met de Commissie. 4. Grondhouding ten aanzien van bevoegdheid, subsidiariteit, proportionaliteit, financiële gevolgen en gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve lasten a) Bevoegdheid Op het gebied van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking is de EU bevoegd op te treden en een gemeenschappelijk beleid te voeren (artikel 4, lid 4 EU-Werkingsverdrag). Het optreden van de EU op grond van artikel 4 VWEU belet de lidstaten niet hun eigen bevoegdheden uit te oefenen. Bijlage fichedocument, pagina 13

14 b) Subsidiariteit De grondhouding van het kabinet over subsidiariteit is positief: het is goed dat gestreefd wordt naar een gemeenschappelijk EU-positie als bijdrage aan de humanitaire wereldtop: de EU als geheel kan hier effectiever optreden dan lidstaten afzonderlijk. c) Proportionaliteit De grondhouding van het kabinet over de proportionaliteit is positief. De aanbevelingen van de Commissie vormen een goede basis voor de discussies in EU-kader en een afgestemde inbreng in de aanloop naar de WHS. Zij gaan inhoudelijk niet verder dan nodig en geven de Lidstaten voldoende ruimte voor eigen inbreng.. d) Financiële gevolgen Geen e) Gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten De mededeling kondigt geen concrete wet- en regelgeving aan en heeft evenmin rechtstreekse financiële gevolgen. De mededeling heeft geen effect op regeldruk en administratieve lasten. Bijlage fichedocument, pagina 14

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2006 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2007 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 3: Wijziging verordening aanvullende steun bij natuurrampen. 1. Algemene gegevens

Fiche 3: Wijziging verordening aanvullende steun bij natuurrampen. 1. Algemene gegevens Fiche 3: Wijziging verordening aanvullende steun bij natuurrampen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1835 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2677 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2268 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr.

Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board n.v.t.

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board n.v.t. Fiche 6: Mededeling Nieuwe EU Consensus on Development 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social

Nadere informatie

a) Titel voorstel Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law.

a) Titel voorstel Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law. Fiche 2: Richtlijnvoorstel strafbaarstelling witwassen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa

Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa Fiche 1: verordening wijziging programma Creatief Europa 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

Fiche 2: Richtlijn betreffende facultatieve verleggingsregeling en het snelle reactie mechanisme tegen btw-fraude

Fiche 2: Richtlijn betreffende facultatieve verleggingsregeling en het snelle reactie mechanisme tegen btw-fraude Fiche 2: Richtlijn betreffende facultatieve verleggingsregeling en het snelle reactie mechanisme tegen btw-fraude 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Fiche 1: Mededeling monitoring van de Europese pijler van sociale rechten

Fiche 1: Mededeling monitoring van de Europese pijler van sociale rechten Fiche 1: Mededeling monitoring van de Europese pijler van sociale rechten 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch

Nadere informatie

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

1. Algemene gegevens a) Titel voorstel De internemarktagenda voor banen, groei en investeringen uitvoeren

1. Algemene gegevens a) Titel voorstel De internemarktagenda voor banen, groei en investeringen uitvoeren Fiche 4: Mededeling De internemarktagenda voor banen, groei en investeringen uitvoeren 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel De internemarktagenda voor banen, groei en investeringen uitvoeren b) Datum

Nadere informatie

Fiche 4: Wijziging richtlijn administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

Fiche 4: Wijziging richtlijn administratieve samenwerking op het gebied van belastingen Fiche 4: Wijziging richtlijn administratieve samenwerking op het gebied van belastingen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2301 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing N.v.t.

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing N.v.t. Fiche 1: Wijziging van de Noordzee Middellandse Zee corridor na de Brexit 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst

Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst Fiche 5: Mededeling Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement, de Raad, het Europees Economisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing Niet opgesteld Fiche 1: Verordening bruto nationaal inkomen (BNI) 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal

Nadere informatie

h) Rechtsbasis Artikel 91 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

h) Rechtsbasis Artikel 91 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Fiche 3: Voorstel gebruik van gehuurde voertuigen voor goederenvervoer 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

d) EUR-Lex:

d) EUR-Lex: Fiche 1: Verordening autonome handelsmaatregelen Tunesië 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 456 EU-mededeling: De EU-strategie voor de uitroeiing

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1811 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1937 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Kamerstukken II, 2015/16, nr Kamerstukken II, 2016/17, nr Kamerstukken II, 2013/14, nr. 1780

Kamerstukken II, 2015/16, nr Kamerstukken II, 2016/17, nr Kamerstukken II, 2013/14, nr. 1780 Fiche 4: Aanbeveling Europees kader voor leerlingplaatsen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Aanbeveling van de Raad inzake een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

Nadere informatie

c) Nr. Commissiedocumenten COM (2016) 528 (EU-OSHA), COM (2016) 531 (Eurofound), COM (2016) 532 (Cedefop)

c) Nr. Commissiedocumenten COM (2016) 528 (EU-OSHA), COM (2016) 531 (Eurofound), COM (2016) 532 (Cedefop) Fiche 2: Wijziging oprichtingsverordeningen Eurofound, EU-OSHA en Cedefop 1. Algemene gegevens a) Titel voorstellen 1. Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

a) Titel voorstel Verordening betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratie liaison officers

a) Titel voorstel Verordening betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratie liaison officers Fiche 12: Verordening betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratie liaison officers. 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Verordening betreffende de oprichting van een Europees netwerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2272 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt Fiche 3: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling over het bevorderen van een eerlijke, efficiënte en competitieve Europese op het

Nadere informatie

Fiche 4: Wijziging btw-richtlijn op het gebied van btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften

Fiche 4: Wijziging btw-richtlijn op het gebied van btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften Fiche 4: Wijziging btw-richtlijn op het gebied van btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1480 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1303 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Fiche 4: Wijziging betreffende de structuurrichtlijn van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken.

Fiche 4: Wijziging betreffende de structuurrichtlijn van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken. Fiche 4: Wijziging betreffende de structuurrichtlijn van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken. 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Fiche 3: Verordening herziening veiligheidskenmerken verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

Fiche 3: Verordening herziening veiligheidskenmerken verblijfstitels voor onderdanen van derde landen Fiche 3: Verordening herziening veiligheidskenmerken verblijfstitels voor onderdanen van derde landen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2698 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board SWD(2017) 30 (NL) SWD(2017) 31 (EN)

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board SWD(2017) 30 (NL) SWD(2017) 31 (EN) Fiche 2: Verordening voortzetting beperkte toepassing EU ETS voor de luchtvaart en voorbereidingen implementatie wereldwijd systeem CO₂-emissiereductie luchtvaart 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel

Nadere informatie

Fiche 6: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie

Fiche 6: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie Fiche 6: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie; mededeling bij

Nadere informatie

Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne

Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1749 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1683 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nr. 1309 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2635 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2651 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 734 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board SWD (2016) 193 final en SWD (2016) 194 final

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board SWD (2016) 193 final en SWD (2016) 194 final Fiche 1: Richtlijn Europese Blue Card 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met als doel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Fiche 2: Mededeling EU-strategie Afghanistan

Fiche 2: Mededeling EU-strategie Afghanistan Fiche 2: Mededeling EU-strategie Afghanistan 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad Bouwstenen voor een EU-strategie voor Afghanistan b) Datum

Nadere informatie

a) Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan globalisering (EGF).

a) Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan globalisering (EGF). Fiche 1.7: MFK - Verordening voor het Europees globaliseringsfonds 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1484 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1593 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 1: Verordening vaststelling van de lijst visumplicht voor derdelanders

Fiche 1: Verordening vaststelling van de lijst visumplicht voor derdelanders Fiche 1: Verordening vaststelling van de lijst visumplicht voor derdelanders 1. Algemene gegevens Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2326 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

a) Titel voorstel Wijziging van Protocol 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

a) Titel voorstel Wijziging van Protocol 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie Fiche 1: wijziging Statuut Hof van Justitie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Wijziging van Protocol 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie b) Datum ontvangst Commissiedocument

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2077 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 2: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van defensieinspanningen

Fiche 2: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van defensieinspanningen Fiche 2: Wijziging btw-richtlijn en accijnsrichtlijn op het gebied van defensieinspanningen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2432 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 1: Wijziging verordening lijst visumvrije- en visumplichtige landen in verband met Brexit

Fiche 1: Wijziging verordening lijst visumvrije- en visumplichtige landen in verband met Brexit Fiche 1: Wijziging verordening lijst visumvrije- en visumplichtige landen in verband met Brexit 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 920 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

d) EUR-Lex

d) EUR-Lex Fiche 3: Verordening betreffende samenwerking Europese nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor consumentenbescherming 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van

Nadere informatie

Fiche 2 : Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie

Fiche 2 : Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie Fiche 2 : Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese douane-unie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling Ontwikkeling en besturing van de Europese Douane unie b) Datum ontvangst Commissiedocument

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1160 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Fiche 2: Verordening wholesale roamingmarkten. 1. Algemene gegevens

Fiche 2: Verordening wholesale roamingmarkten. 1. Algemene gegevens Fiche 2: Verordening wholesale roamingmarkten 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van Verordening 531/2012 wat betreft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2280 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 1: wijziging van de btw-richtlijn voor een tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling

Fiche 1: wijziging van de btw-richtlijn voor een tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling Fiche 1: wijziging van de btw-richtlijn voor een tijdelijke toepassing van een algehele verleggingsregeling 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1462 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2424 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

d) EUR-Lex

d) EUR-Lex Fiche 12: Financiële architectuur voor investeringen buiten de EU 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Europese Raad, de Raad en de Europese

Nadere informatie

Fiche 1.9: MFK - Verordening Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU

Fiche 1.9: MFK - Verordening Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU Fiche 1.9: MFK - Verordening Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Verordening Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten Fiche 2: Mededeling voortijdig schoolverlaten aanpakken 1. Algemene gegevens Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en

Nadere informatie

a) Titel voorstel Besluit van het Europees Parlement en Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed

a) Titel voorstel Besluit van het Europees Parlement en Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed Fiche 3: Besluit Europees Jaar van het cultureel erfgoed 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Besluit van het Europees Parlement en Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed b) Datum ontvangst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1110 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2808 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 2: Aanpassing verordening en besluit EU-garantie op EIB financiering buiten de EU en mid-term evaluatie

Fiche 2: Aanpassing verordening en besluit EU-garantie op EIB financiering buiten de EU en mid-term evaluatie Fiche 2: Aanpassing verordening en besluit EU-garantie op EIB financiering buiten de EU en mid-term evaluatie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstellen Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 7: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP)

Fiche 7: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) Fiche 7: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2745 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2423 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen 1. Algemene gegevens a) Titel: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Towards an EU strategy

Nadere informatie

d) EUR-Lex.

d) EUR-Lex. Fiche 3: connectiviteit luchtvervoer en luchtvaartveiligheid bij Brexit: 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel - Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke

Nadere informatie

Fiche 3: Verordening EU-agentschap voor asiel. 1. Algemene gegevens

Fiche 3: Verordening EU-agentschap voor asiel. 1. Algemene gegevens Fiche 3: Verordening EU-agentschap voor asiel 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Asylum and

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2351 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Fiche 5: Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen

Fiche 5: Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen Fiche 5: Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake een alomvattende benadering

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing SWD(2017) 240

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Raad voor Regelgevingstoetsing SWD(2017) 240 Fiche 4: Mededeling actieplan Antimicrobiële Resistentie (AMR) 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Een Europees "één gezondheid"-actieplan

Nadere informatie

Fiche 4: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen

Fiche 4: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen Fiche 4: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1487 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie