Vanuit de uitkering naar werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanuit de uitkering naar werk"

Transcriptie

1 Vanuit de uitkering naar werk Eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Centrum voor Beleidsstatistiek Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys, Frank van der Linden Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2006

2 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 15 tot en met 24 In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenkomen met de som der opgetelde getallen.

3 Colofon Inhoud Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan XZ Voorburg Prepress en druk Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair bedrijf Omslagontwerp WAT ontwerpers, Utrecht Inlichtingen Tel.: ( 0,50 per minuut) Fax: (045) Samenvatting 5 1. Inleiding Doel van het onderzoek Indeling van het rapport Inhoud van de tabellenset 8 2. Uitstroom uit de werkloosheidsuitkering Inleiding Onderzoekspopulatie Beëindiging van de werkloosheidsuitkering 10 Bestellingen Internet 3. Uitstroom uit de bijstand Inleiding Onderzoekspopulatie Beëindiging van de bijstand Uitstroom naar werk Verschillen tussen Nederland en MOSA-respons Uitstroom uit de uitkering na start begeleiding naar werk Inleiding Onderzoekspopulatie Uitstroom na start begeleiding naar werk Technische toelichting Inleiding Bronnen Methoden en definities Kwaliteit en representativiteit Verandering in berekeningswijze nulmeting en eerste vervolgmeting Begrippenlijst Afkortingen 27 Literatuur 29 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Tabellenset 31 Kengetal: X-13 ISSN Productnummer: Centraal Bureau voor de Statistiek Vanuit de uitkering naar werk 3

4

5 Samenvatting Uitstroom naar werk Van de personen die in januari 2002 WW ontvingen, stroomde 30 procent binnen twee jaar uit naar werk en van de personen met WW in januari 2004 was dit 35 procent. Deze toename wordt mede verklaard doordat in 2004 de verdeling naar leeftijdsgroep anders is dan in Er zitten meer volwassenen en minder ouderen in de onderzoekspopulatie dan in 2002 en volwassenen stromen veel vaker uit naar werk dan ouderen. Het percentage bijstandsgerechtigden dat binnen twee jaar uitstroomt naar werk ligt in de periode tussen de 8 en 10 procent. Van de jongeren stroomt bijna 30 procent uit naar werk. Dit is een groot verschil met ouderen, daarvan stroomt slechts 1 procent uit naar werk. Van de volwassenen stroomt ongeveer 10 procent binnen twee jaar uit naar werk. Het percentage mannen met een bijstandsuitkering dat binnen twee jaar uitstroomt naar werk is ongeveer twee maal zo hoog als het percentage vrouwen dat uitstroomt naar werk. Er is weinig verschil in uitstroompercentages tussen autochtonen en. Nulmeting en eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling De uitkomsten over de nulmeting en de eerste vervolgmeting voor de 25%-doelstelling die in dit rapport worden gepresenteerd hebben uitsluitend betrekking op de uitkeringen in het gemeentedomein. Voor de 53 gemeenten die gegevens beschikbaar hebben gesteld over re-integratietrajecten, zijn resultaten over uitstroom naar werk na het starten van begeleiding naar werk opgenomen. Van de personen met een uitkering in het gemeentedomein stroomt 10 procent uit naar regulier werk binnen twee jaar na het starten van begeleiding naar werk in Van de personen die in 2003 gestart zijn met begeleiding naar werk, stroomt 15 procent uit naar regulier werk. Vanaf 2004 worden loonkostensubsidies ingezet om werkgevers te stimuleren om mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan, in dienst te nemen. Mensen die in 2002 begeleiding naar werk zijn gestart, stromen maar weinig uit naar werk met een loonkostensubsidie. Mensen die in 2003 begeleiding naar werk startten, stromen vaker uit naar werk met een loonkostensubsidie. De uitstroom naar regulier werk met loonkostensubsidie is 2 procent. Vanuit de uitkering naar werk 5

6

7 1. Inleiding 1.1 Doel van het onderzoek Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de begroting van 2004 een algemene doelstelling opgenomen: streven naar 25% meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een re-integratietraject. Om in 2007 te kunnen vaststellen of deze doelstelling is gerealiseerd, is in 2005 een nulmeting voor deze 25%-doelstelling uitgevoerd. Dit jaar is de eerste vervolgmeting uitgevoerd. De uitkomsten geven een tussentijds overzicht van de stand van zaken van uitstroom naar werk na het volgen van begeleiding naar werk. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-MCB) heeft in opdracht van SZW uitkomsten berekend voor de eerste vervolgmeting van de 25%-doelstelling voor personen met een uitkering in het gemeentedomein. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van personen met een bijstandsuitkering en voor personen zonder uitkering die zich als niet-werkende werkzoekende hebben ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Uitkomsten over het UWV-domein worden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) berekend. Het UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van personen met een WW-uitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In maart 2006 is een publicatie van CBS-MCB verschenen waarin de eerste resultaten werden gepresenteerd voor de eerste vervolgmeting van de 25%-doelstelling. De resultaten werden afzonderlijk gegeven voor jongeren (15 22 jaar), volwassenen (23 57,5 jaar) en ouderen (57,5 64 jaar), maar werden niet uitgesplitst naar persoonskenmerken van de uitkeringsontvangers. Deze publicatie bevat de definitieve gegevens over uitstroom uit de uitkering naar werk in loondienst in 2002, 2003, 2004 en 2005 en over de eerste vervolgmeting van de 25%-doelstelling. Daarnaast zijn de uitkomsten van de nulmeting 25%-doelstelling opnieuw berekend omdat er enkele wijzigingen in de berekeningswijze zijn doorgevoerd. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering. 1.2 Indeling van het rapport In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten over uitstroom uit de WW besproken. Hierbij wordt ingegaan op de verschillen tussen uitstroom naar werk in 2002, 2003 en Ook is gekeken naar de verschillen tussen jongeren, volwassenen en ouderen, tussen mannen en vrouwen en tussen personen uit verschillende herkomstgroeperingen. Overzicht van de belangrijkste begrippen Uitkeringsperiode Een uitkeringsperiode is een aaneengesloten periode waarin iemand een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. De uitkering wordt gemeten op basis van het betalingsconcept, dat betekent dat de persoon recht op een uitkering heeft én dat er een betaling is geweest. Gedurende een uitkeringsperiode kan iemand gelijktijdig of na elkaar verschillende uitkeringen ontvangen. Uitstroom Elke onderbreking van de uitkeringsperiode van minimaal een maand wordt gezien als uitstroom. Uitstroom kan uitstroom naar werk zijn, maar kan ook het gevolg zijn van demografische oorzaken, zoals het bereiken van de 65- jarige leeftijd of overlijden. Uitstroom naar werk Als in een periode van één maand voor de uitstroommaand tot drie maanden na de uitstroommaand een nieuwe baan start, wordt dit beschouwd als uitstroom naar werk. De uitstroommaand is de eerste maand na een uitkeringsperiode waarin een persoon geen recht meer heeft op een uitkering of waarin geen betaling heeft plaatsgevonden. Gemeentedomein Personen met bijstand behoren tot het gemeentedomein. Personen die zowel WW als bijstand ontvangen en hun eerste begeleiding naar werk krijgen van het UWV, worden echter niet tot het gemeentedomein gerekend. Ook personen zonder uitkering die zich als niet-werkende werkzoekende hebben ingeschreven bij het CWI behoren tot het gemeentedomein. Over deze personen zijn in dit onderzoek geen uitkomsten berekend, omdat de overgang naar regulier werk niet goed gemeten kan worden. Begeleiding naar werk Begeleiding naar werk bestaat uit een re-integratietraject, gesubsidieerd werk of een loonkostensubsidie. Deze vormen van begeleiding hebben als doel te voorkomen dat personen langdurig werkloos worden of in een sociaal isolement terecht komen. Bij re-integratietrajecten gaat het bijvoorbeeld om het aanbieden van een opleiding of het geven van beroepskeuzeadvies, maar ook vergoeding van kinderopvang of doorverwijzing naar hulpverlening behoort tot de mogelijkheden. De 25%-doelstelling Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de begroting van 2004 een algemene doelstelling opgenomen: streven naar 25% meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een re-integratietraject. Zowel de personen met een uitkering in het gemeentedomein, als de personen met een uitkering in het UWV-domein, als de personen zonder uitkering die als niet-werkende werkzoekende ingeschreven staan bij het CWI én in 2002 of 2003 begeleiding naar werk zijn gestart, behoren tot de doelpopulatie van de 25%-doelstelling. In deze publicatie worden de personen beschreven met een uitkering in het gemeentedomein. Bepaald wordt wie van deze personen er binnen twee jaar na het starten van begeleiding naar werk uitstromen naar werk. Vanuit de uitkering naar werk 7

8 Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de uitstroom uit de bijstand. Hierbij wordt gekeken naar uitstroom naar werk in 2002, 2003 en Ook is gekeken naar de verschillen tussen jongeren, volwassenen en ouderen, tussen mannen en vrouwen en tussen personen uit verschillende herkomstgroeperingen. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillen tussen Nederland en de MOSA-respons. Het vierde hoofdstuk beschrijft de uitkomsten van de nulmeting en de eerste vervolgmeting. Hierbij wordt ingegaan op verschillen tussen de uitkomsten van de nulmeting en de eerste vervolgmeting. Ook hier is weer gekeken naar de verschillen tussen jongeren, volwassenen en ouderen, tussen mannen en vrouwen en tussen personen uit verschillende herkomstgroeperingen. De technische toelichting staat in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de bronnen en de onderzoeksmethode. Daarnaast wordt een indicatie van de kwaliteit van bestanden en variabelen gegeven. Ook worden veranderingen in de onderzoeksmethode ten opzichte van het voorgaande jaar beschreven. In de begrippenlijst worden alle genoemde begrippen in dit rapport beschreven. met een loonkostensubsidie. De uitkomsten van de nulmeting en de eerste vervolgmeting van de 25%-doelstelling worden in dit onderdeel gegeven. De uitkomsten worden ook gegeven voor duurzame uitstroom, waarbij de begeleiding naar werk gestart is in 2002 en waarbij begeleiding naar werk gestart is in het eerste halfjaar van Onderdeel C: Uitstroom naar werk binnen 36 maanden na Onderdeel C: start begeleiding naar werk In dit onderdeel staan uitkomsten over uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart in Hierbij wordt gekeken naar beëindiging van de uitkeringsperiode binnen 36 maanden na de start van de re-integratie. De uitstroom wordt uitgesplitst naar uitstroom naar gesubsidieerd werk, uitstroom naar regulier werk zonder een loonkostensubsidie en uitstroom naar regulier werk met een loonkostensubsidie. De uitkomsten worden ook gegeven voor duurzame uitstroom, waarbij de begeleiding naar werk gestart is in het eerste halfjaar van Inhoud van de tabellenset De tabellenset bestaat uit vijf onderdelen. De tabellen zijn opgenomen aan het eind van dit rapport. Onderdeel A: Uitstroom naar werk Onderdeel A bevat uitkomsten over personen met een WW- of bijstandsuitkering, die binnen twee jaar na peilmoment hun uitkeringsperiode beëindigen. Deze uitstroom wordt uitgesplitst naar uitstroom naar gesubsidieerd werk, uitstroom naar regulier werk zonder een loonkostensubsidie en uitstroom naar regulier werk met een loonkostensubsidie. De peilmomenten zijn januari 2003 en januari Daarnaast zijn uitkomsten berekend over duurzame uitstroom voor personen met een uitkering in januari Voor personen met alleen een bijstandsuitkering zijn ook uitkomsten berekend voor de MOSA-respons. Onderdeel B: Uitstroom naar werk binnen 24 maanden na Onderdeel B: start begeleiding naar werk In dit onderdeel staan uitkomsten over uitkeringsperioden waarin begeleiding naar werk is gestart in 2002 en Hierbij wordt gekeken naar beëindiging van de uitkeringsperiode binnen 24 maanden na de start van de re-integratie. De uitstroom wordt uitgesplitst naar uitstroom naar gesubsidieerd werk, uitstroom naar regulier werk zonder een loonkostensubsidie en uitstroom naar regulier werk Onderdeel D: Uitstroom naar werk van personen naar Onderdeel D: uitstroomjaar Onderdeel D bevat uitkomsten over personen met een bijstandsuitkering die begeleiding naar werk zijn gestart in 2002 en In tegenstelling tot onderdelen B en C worden hier alleen uitkeringsperioden beschouwd waarin een MOSA-instrument als eerste begeleiding naar werk is ingezet of waarin gesubsidieerd werk is gestart. De uitkomsten worden gesplitst naar jaar van uitstroom 2002, 2003, 2004 en De uitstroom wordt bovendien uitgesplitst naar uitstroom naar regulier werk. De beëindiging van een uitkeringsperiode en de uitstroom naar werk hoeft hier niet binnen 24 maanden na de start van de begeleiding naar werk plaats te vinden. Onderdeel E: Begeleiding naar werk en personen met Onderdeel E: begeleiding naar werk Onderdeel E bevat uitkomsten over begeleiding naar werk die is gestart in 2003 en Vermeld worden het totaal aantal keren dat begeleiding naar werk wordt gegeven, het aantal keren dat begeleiding naar werk wordt gegeven binnen een uitkeringsperiode en het aantal personen dat begeleiding naar werk krijgt binnen een uitkeringsperiode. Alle tabellen in de tabellenset worden uitgesplitst naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering. De gepresenteerde aantallen in de tabellenset zijn afgerond op 10-tallen. Hierdoor kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

9 2. Uitstroom uit de werkloosheidsuitkering 2.1 Inleiding De werkloosheidswet (WW) Wanneer iemand geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kan hij het verlies aan inkomen voor een beperkte periode opvangen met een WW-uitkering. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De persoon moet bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor werk. Verder is het van belang hoe lang de persoon gewerkt heeft. Hoe korter de persoon gewerkt heeft, hoe korter hij recht heeft op een WW-uitkering. Jongeren zullen mede om die reden korter in de WW zitten dan ouderen. In dit onderzoek zijn personen met een WW-uitkering in januari 2002, januari 2003 en januari 2004 maximaal twee jaar lang gevolgd. Hierbij is gekeken of deze personen uit de uitkering stromen en of zij daarbij zijn begonnen met werk. In paragraaf 2.2 zal verder ingegaan worden op de achtergronden van de onderzoekspopulatie. In paragraaf 2.3 zal de uitstroom uit de uitkering besproken worden. Daarnaast zal in deze paragraaf gekeken worden of de stijging van de uitstroom naar werk samenhangt met de toegenomen economische groei. Ook wordt er gekeken of er een relatie is met de gewijzigde samenstelling van de onderzoekspopulatie. Een WW-uitkering kan om een aantal redenen stopgezet worden. Zo stopt de WW-uitkering wanneer iemand een baan gevonden heeft. De WW-uitkering wordt ook stopgezet wanneer iemand niet meer aan alle voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld als de persoon niet beschikbaar is voor arbeid. Ook als de maximale uitkeringsduur is verstreken of wanneer de persoon 65 jaar wordt, zal de WWuitkering stopgezet worden. De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen is sterk afhankelijk van de economische groei. In de afgelopen 40 jaar is de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen anticyclisch geweest ten opzichte van de economische groei. Personen met WW 2.1 Personen met WW en economische groei % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 x De onderzoekspopulatie bestaat uit personen met een WW-uitkering. Personen worden alleen geteld als zij in de onderzoeksperiode recht op WW hebben en er een betaling heeft plaatsgevonden. Mede daarom is het aantal personen met een WW-uitkering beduidend lager dan het totale aantal WW-uitkeringen. Een andere reden voor het verschil tussen het aantal WW-uitkeringen en het aantal personen met WW is het feit dat personen meer dan één WW-uitkering kunnen ontvangen. Personen die naast WW een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, behoren niet tot de onderzoekspopulatie. 0, Aantal personen met WW (rechteras) Economische groei (linkeras) (mutatie BBP ten opzichte van zelfde periode vorig jaar in %) Het aantal personen met een WW-uitkering is gestegen van 128 duizend in januari 2002 tot 247 duizend in april Vanaf dat moment is het aantal ongeveer gelijk gebleven tot december In het eerste kwartaal 2005 is het aantal personen met een WW-uitkering toegenomen tot een piek van 271 duizend in maart Vanaf april 2005 tot en met december 2005 is het aantal personen met WW weer gedaald tot 241 duizend. In de periode dat het aantal personen met WW toeneemt, is de economische groei laag. Als de economische groei weer begint toe te nemen, begint ook de daling van het aantal personen met WW. 2.2 Onderzoekspopulatie Staat 2.1 laat de verdeling zien van personen met WW naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering. Hierin zien we dat de verdeling naar geslacht en herkomstgroepering over de jaren heen redelijk stabiel is. De samenstelling van de onderzoekspopulatie naar leeftijdsgroep verandert in de onderzochte jaren wel. Het aandeel ouderen is in 2002 ongeveer eenderde en is in 2004 gedaald tot minder dan eenvijfde. Daarnaast is het aandeel volwassenen in de onderzoekspopulatie juist toegenomen tot bijna viervijfde in Vanuit de uitkering naar werk 9

10 Staat 2.1 Personen (15 64 jaar) met WW naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering, januaristand Staat 2.3 Personen (15 64 jaar) met WW per geslacht naar type uitstroom, januaristand x Totaal x Geslacht Mannen Vrouwen Leeftijdsgroep Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Geslacht Mannen Vrouwen Herkomstgroepering Autochtonen Westerse Niet-westerse Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Personen die in januari zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ook opgenomen in deze staat. 2.3 Beëindiging van de werkloosheidsuitkering In deze paragraaf bekijken we of personen die in januari 2002, 2003 of 2004 een WW-uitkering ontvangen, binnen twee jaar de uitkering beëindigen. Het uitgangspunt is dat zij niet langer uitkeringsafhankelijk mogen zijn. Doorstroom naar een andere uitkering wordt daarom niet gezien als uitstroom uit de uitkering. Ook verlaging van de uitkering als gevolg van bijvoorbeeld het vinden van een deeltijdbaan wordt niet als uitstroom beschouwd. In staat 2.2 zien we dat de uitstroom uit de uitkering van 2002 tot 2004 is toegenomen. Bovendien zien we dat de uitstroom naar werk is toegenomen van 30 procent tot 35 procent. Staat 2.2 Personen (15 64 jaar) met WW naar type uitstroom, januaristand x Totaal Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Personen die in januari zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ook opgenomen in deze staat. Personen met WW in januari 2002 worden maximaal tot en met januari 2004 gevolgd. Personen met WW in januari 2004 worden maximaal tot en met januari 2006 gevolgd. De toename van de uitstroom naar werk vindt plaats op het % % Mannen Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Vrouwen Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Personen die in januari zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ook opgenomen in deze staat. moment van toegenomen economische groei in De kans om een baan te vinden is door de verbeterde economie immers groter in 2005 dan in de jaren daarvoor. Staat 2.3 laat zien dat de uitstroom naar werk bij zowel mannen als vrouwen is toegenomen. De uitstroom naar werk bij mannen stijgt wat sterker dan bij vrouwen. Vrouwen stromen vaker uit dan mannen, maar minder vaak naar werk. Staat 2.4 laat zien dat de uitstroom naar werk is toegenomen voor autochtonen en westerse. Voor niet-westerse is de uitstroom naar werk ongeveer gelijk gebleven. Autochtonen en westerse laten in deze periode een vrijwel gelijke ontwikkeling zien. Staat 2.4 Personen (15 64 jaar) met WW per herkomstgroepering naar type uitstroom, januaristand % x Herkomstgroepering Autochtonen Westerse Niet-westerse Autochtonen Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Westerse Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Niet-westerse Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Personen die in januari zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ook opgenomen in deze staat. % 10 Centraal Bureau voor de Statistiek

11 Niet-westerse stromen vaker uit. De uitstroom naar werk van niet-westerse is in 2003 en 2004 gelijk aan de uitstroom naar werk van autochtonen. De overige uitstroom van niet-westerse ligt hoger. Staat 2.5 laat zien dat de uitstroom naar werk sterk afhangt van leeftijd. Hoe jonger, hoe groter de kans op uitstroom naar werk. Vrijwel alle jongeren zijn binnen twee jaar uit de uitkering gestroomd. Jongeren hebben betere kansen op de arbeidsmarkt. Het feit dat ongeveer 70 procent van de jongeren uitstroomt naar werk bevestigt dat. Jongeren hebben bijna nooit voldoende arbeidsverleden om meer dan twee jaar recht op WW te hebben. Jongeren kunnen wel doorstromen naar bijvoorbeeld een bijstandsuitkering en op die manier een langere uitkeringsperiode hebben. Wat echter het meest opvalt is dat de uitstroompercentages nauwelijks veranderen. Als de toename van uitstroom naar werk veroorzaakt wordt door de toegenomen economische groei, verwachten we dat de uitstroom naar werk voor jongeren, volwassenen en ouderen ook toeneemt. Dat blijkt niet het geval te zijn. De stijging van de uitstroom naar werk gaat samen met een wijziging in de samenstelling van de onderzoekspopulatie. In paragraaf 2.2 zagen we al dat er meer volwassenen en minder ouderen met WW in januari 2004 zijn dan in januari De kans om uit te stromen naar werk voor volwassenen is veel groter dan voor ouderen. De toename van het aandeel volwassenen in de onderzoekspopulatie gaat samen met een stijging van het percentage uitstroom naar werk. Staat 2.5 Personen (15 64 jaar) met WW per leeftijdsgroep naar type uitstroom, januaristand x Leeftijdsgroep Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Jongeren (15 22 jaar) Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Volwassenen (23 57,5 jaar) Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Ouderen (57,5 64 jaar) Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Personen die in januari zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ook opgenomen in deze staat. In staat 2.3 zagen we dat de uitstroom naar werk bij mannen en vrouwen is toegenomen. Deze toename gaat ook samen met een wijziging in de samenstelling van de % Staat 2.6 Personen (15 64 jaar) met WW per geslacht naar leeftijdsgroep, januaristand x Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Vrouwen Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Personen die in januari zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ook opgenomen in deze staat. onderzoekspopulatie. In staat 2.6 zien we dat het aandeel volwassenen bij zowel mannen als vrouwen is toegenomen en dat daarnaast het aandeel ouderen juist is afgenomen. In staat 2.4 zagen we dat de uitstroom naar werk bij autochtonen en westerse is toegenomen en bij niet-westerse ongeveer gelijk is gebleven. Ook hier gaat de uitstroom naar werk samen met een wijziging in de samenstelling van de onderzoekspopulatie. In staat 2.7 zien we dat het aandeel volwassenen bij zowel autochtonen als westerse is toegenomen en dat daarnaast het aandeel ouderen is afgenomen. Ook bij niet-westerse zien we een toename van het aandeel volwassenen maar deze toename is veel kleiner dan bij autochtonen en westerse. Staat 2.7 Personen (15 64 jaar) met WW per herkomstgroepering naar leeftijdsgroep, januaristand % x Herkomstgroepering Autochtonen Westerse Niet-westerse Autochtonen Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Westerse Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Niet-westerse Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Personen die in januari zowel WW als bijstand ontvangen, zijn ook opgenomen in deze staat. % Vanuit de uitkering naar werk 11

12 Figuur 2.2 laat de uitstroom naar werk per leeftijdsgroep in 2002 en 2004 zien. Hierin zien we dat de totale uitstroom naar werk is toegenomen, ook al is de uitstroom naar werk per leeftijdsgroep gelijk gebleven. Ook zien we hier dat het totale percentage uitstroom naar werk voor het grootste deel bepaald wordt door de uitstroom naar werk van volwassenen. Van de personen die wel uit de uitkering stromen maar niet naar werk, wordt een deel door demografische redenen veroorzaakt. Ongeveer eenderde van de ouderen bijvoorbeeld stroomt uit de uitkering omdat zij 65 jaar worden. In figuur 2.3 zijn de personen met WW in januari 2004 grafisch weergegeven. 2.2 Wel of geen uitstroom naar werk van personen met WW per leeftijdsgroep (januaristand 2002 en 2004) % Naar leeftijdsgroep Naar uitstroom Naar leeftijdsgroep Naar uitstroom Ouderen, geen uitstroom naar werk Volwassenen, geen uitstroom naar werk Jongeren, geen uitstroom naar werk Ouderen, uitstroom naar werk Volwassenen, uitstroom naar werk Jongeren, uitstroom naar werk 12 Centraal Bureau voor de Statistiek

13 3. Uitstroom uit de bijstand 3.1 Inleiding Wet Werk en Bijstand (WWB) Iedere Nederlander moet in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Personen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben en geen aanspraak kunnen maken op andere voorzieningen krijgen, totdat ze een baan gevonden hebben, een bijstandsuitkering. Tot 1 januari 2004 werd dit geregeld via de Algemene Bijstandswet (ABW), vanaf januari 2004 via de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het arbeidsverleden heeft geen invloed op de hoogte en duur van een bijstandsuitkering. Leeftijd, woonsituatie en vermogensbezit wel. Beëindiging van de bijstand kan het gevolg zijn van het vinden van werk, maar kan ook andere oorzaken hebben, zoals het trouwen met een partner met voldoende inkomen. Personen met bijstand In dit onderzoek wordt gesproken over personen in de bijstand. Een bijstandsuitkering wordt toegekend aan een huishouden. Een huishouden dat bestaat uit een (echt)paar is in het onderzoek opgenomen als twee aparte personen. Het is echter één bijstandsuitkering. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is hoger dan het aantal bijstandsuitkeringen. In de periode 2002 tot en met 2004 waren er ongeveer 400 duizend personen met een bijstandsuitkering. Personen die naast een bijstandsuitkering een arbeidsongeschiktheidsuitkering en/of een WW- uitkering hebben, zijn in het totaal niet meegeteld. Paragraaf 3.2 beschrijft enkele kenmerken van personen met een bijstandsuitkering. De verschillen in de aard van de uitkering en de kenmerken van personen met WW of bijstand hebben invloed op de uitstroomkansen van personen met een WW- of bijstandsuitkering. Paragraaf 3.3 geeft een beschrijving van het uitstroompercentage van personen met een bijstandsuitkering. In de onderzoeksperiode is het percentage dat uitstroomt uit de bijstand ongeveer de helft van het percentage dat uitstroomt uit de WW. In paragraaf 3.4 wordt de uitstroom naar regulier werk en gesubsidieerd werk beschreven. Een belangrijk verschil in de uitstroom van WW ers en bijstandsgerechtigden is dat drie op de tien personen met een WW-uitkering binnen 24 maanden uitstromen naar werk, terwijl dat bij de bijstand ongeveer een op de tien is. Ten slotte wordt in paragraaf 3.5 het verschil aangegeven tussen uitkomsten voor Nederland en de zogenaamde MOSA-respons. De MOSA-respons bestaat uit 53 (grote) gemeenten die over meerdere jaren gegevens registreren van re-integratietrajecten die zijn ingezet om te voorkomen dat personen langdurig werkloos worden of in een sociaal isolement terecht komen. De cijfers in hoofdstuk 4 zijn volledig gebaseerd op gemeenten in de MOSA-respons. De cijfers in deze paragraaf gaan over personen met een bijstandsuitkering in januari 2002, 2003 en De cijfers over 2002 komen uit het rapport Uitstroom naar Werk (2005). 3.2 Onderzoekspopulatie Persoonskenmerken Over de jaren 2002 tot en met 2004 is het aantal bijstandsgerechtigden niet veel veranderd (staat 3.1). Driekwart van de bijstandsgerechtigden zijn volwassenen, twee op de tien zijn ouderen en de rest zijn jongeren. Het aandeel vrouwen in de bijstand is groter dan het aandeel mannen, zes op de tien is vrouw. De helft van de bijstandsgerechtigden is autochtoon. Bijna twee op de vijf bijstandsgerechtigden behoort tot niet-westerse. Over het algemeen verandert er in de periode weinig in de samenstelling van persoonskenmerken van bijstandsgerechtigden. Staat 3.1 Personen (15 64 jaar) met bijstand naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering, januaristand Verschil met WW x Totaal Leeftijdsgroep Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Geslacht Mannen Vrouwen Herkomstgroepering Autochtonen Westerse Niet-westerse Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat het aantal personen met een werkloosheidsuitkering is toegenomen van rond 130 duizend in 2002 tot 230 duizend in In dezelfde % Vanuit de uitkering naar werk 13

14 periode is het aantal personen met een bijstandsuitkering met bijna 10 duizend toegenomen tot ruim 400 duizend in Het aandeel van jongeren, volwassenen en ouderen met een bijstandsuitkering is stabiel. Bij personen met een werkloosheidsuitkering fluctueert het aandeel van vooral volwassenen en ouderen. Een opmerkelijk verschil is het aandeel van mannen en vrouwen met een bijstands- of WW-uitkering. Bij personen met een WW-uitkering zijn mannen in de meerderheid, terwijl bij de bijstandsgerechtigden juist de vrouwen in de meerderheid zijn. Een kwart van de personen met WW is allochtoon, in de bijstand is bijna de helft allochtoon. 3.3 Beëindiging van de bijstand Uitstroom In deze paragraaf is beschreven in hoeverre personen met een bijstandsuitkering in januari 2002, 2003 of 2004, binnen 24 maanden uit de uitkering stromen. Van de Staat 3.2 Personen (15 64 jaar) met bijstand naar type uitstroom, januaristand bijstandsgerechtigden in januari 2002 is 30 procent binnen twee jaar uitgestroomd. In januari 2004 is het percentage personen met bijstand dat binnen twee jaar uitstroomt licht gestegen naar 33 procent. Een kleine groep lukt het om een baan te vinden. Het percentage personen met een bijstandsuitkering in januari 2002 en 2004 die binnen 24 maanden zijn uitgestroomd naar een baan schommelt rond de 9 procent. Er zijn grote verschillen te zien in het percentage dat uitstroomt naar werk wanneer naar leeftijdsgroep wordt uitgesplitst (staat 3.3). Van de jongeren is 29 procent uitgestroomd naar werk, terwijl van de ouderen slechts 1 procent is uitgestroomd naar werk. Dit is geen verrassing, ouderen staan vaak verder van de arbeidsmarkt dan jongeren. De totale uitstroom, inclusief personen die geen baan vinden, is bij alle leeftijden toegenomen. Mannen stromen gemiddeld vaker uit naar werk dan vrouwen. Er zijn meer vrouwen die in de bijstand achterblijven, zes op de tien personen met een bijstandsuitkering is vrouw. Een deel van de vrouwen in de bijstand zijn alleenstaande vrouwen met kleine kinderen. Over de periode is de uitstroom zowel bij mannen als vrouwen iets toegenomen. Het percentage mannen dat uitstroomt naar werk is gestegen, bij de vrouwen is het gelijk gebleven. x Totaal Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Staat 3.3 Personen (15 64 jaar) met bijstand per leeftijdsgroep naar type uitstroom, januaristand % x Leeftijdsgroep Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Staat 3.4 Personen (15 64 jaar) met bijstand per geslacht naar type uitstroom, januaristand x Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Vrouwen Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. % Jongeren (15 22 jaar) Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Volwassenen (23 57,5 jaar) Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Ouderen (57,5 64 jaar) Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. % Voor autochtonen en ligt het uitstroompercentage naar werk tussen de 8 en 9 procent. Verschil met WW Ruim zeven op de tien personen met een WW-uitkering in januari 2004 stromen binnen 24 maanden uit de uitkering, drie op de tien vinden een baan. Het percentage personen die uitstromen is over de periode wat toegenomen, ook het percentage personen die werk vinden is licht gestegen. 14 Centraal Bureau voor de Statistiek

15 In de bijstand stromen ruim drie op de tien personen binnen 24 maanden uit de uitkering (januaristand 2004). Bijstandsgerechtigden staan in de regel verder van de arbeidsmarkt dan personen met een WW-uitkering. Een op de tien stroomt binnen 24 maanden uit naar werk. Het percentage personen die uitstromen, is in de periode licht gestegen. Het aandeel van personen die uitstromen en een baan vinden is in dezelfde periode stabiel gebleven. In 2003 waren acht op de tien personen met een bijstandsuitkering die binnen 24 maanden zijn uitgestroomd naar werk, volwassenen. Van deze acht op de tien personen vindt meer dan 90 procent een reguliere baan (met of zonder loonkostensubsidie), minder dan 10 procent stroomt uit naar een gesubsidieerde baan. In hetzelfde jaar zijn bijna twee op de tien bijstandsgerechtigden die binnen twee jaar uitstromen naar werk, jongeren. Hiervan is 13 procent uitgestroomd naar een gesubsidieerde baan, de rest vond een reguliere baan. Jongeren kregen vaker een gesubsidieerde baan aangeboden dan volwassenen. Van alle personen met bijstand in 2003 die binnen twee jaar uitstromen naar werk zijn een tot twee procent ouderen. Deze personen stromen bijna allemaal uit naar regulier werk. 3.1 Uitstroom naar werk van personen met bijstand in januari 2003 en 2004, naar leeftijdsgroep 35 x Uitstroom naar werk Uit de vorige paragraaf is gebleken dat ongeveer een op de tien bijstandsgerechtigden binnen twee jaar uitstroomt naar werk. Jongeren stromen vaker uit naar werk dan ouderen. Werk kan bestaan uit regulier werk zonder loonkostensubsidie, regulier werk met loonkostensubsidie of een gesubsidieerde baan. In tegenstelling tot gesubsidieerde banen worden banen met een loonkostensubsidie tot regulier werk gerekend. Vanaf januari 2004 zijn er geen gesubsidieerde banen meer gestart. Een toelichting op verschillen tussen gesubsidieerde banen en loonkostensubsidies wordt in de technische toelichting gegeven. In deze paragraaf wordt bekeken naar wat voor type werk personen in de bijstand uitstromen Jongeren (15 22 jaar) Volwassenen (23 57,5 jaar) Uitstroom naar gesubsidieerd werk Ouderen (57,5 64 jaar) Uitstroom naar regulier werk met loonkostensubsidie Uitstroom naar regulier werk zonder loonkostensubsidie Vanaf 2004 zijn banen met loonkostensubsidies gestart. Om deze reden is het niet vreemd dat de uitstroom naar een baan met loonkostensubsidie in 2004 is toegenomen. Uit de cijfers blijkt echter dat loonkostensubsidies in 2004 minder worden ingezet dan gesubsidieerde banen in Van de bijstandsgerechtigden in januari 2004 die binnen twee jaar zijn uitgestroomd naar werk vond 7 procent een baan met loonkostensubsidie. Van alle personen met bijstand in januari 2003 die binnen twee jaar een baan vinden, stroomt 9 procent uit naar een gesubsidieerde baan en 4 procent naar een baan met loonkostensubsidie. Vanuit de uitkering naar werk 15

16 Twee keer zoveel mannen als vrouwen met bijstand stromen binnen twee jaar uit naar werk. Mannen stromen vaker uit naar gesubsidieerd werk dan vrouwen. Als vrouwen uitstromen naar een baan dan is dat vaker een reguliere baan. In de vorige paragraaf is beschreven dat het uitstroompercentage naar werk voor autochtonen, westerse en niet-westerse ongeveer gelijk is (8 tot 9 procent). Er is wel verschil in naar wat voor soort baan men uitstroomt. Niet-westerse met een bijstandsuitkering in 2003 stromen binnen twee jaar vaker uit naar een gesubsidieerde baan (11 procent) dan autochtonen en westerse (8 procent). Van de personen die wel uit de uitkering stromen maar niet naar werk, wordt een deel door demografische redenen veroorzaakt. In figuur 3.2 is de groep personen met bijstand in januari 2004 grafisch weergegeven. Daarin zijn ook enkele demografische redenen van de uitstroom weergegeven. 3.5 Verschillen tussen Nederland en MOSA-respons In de tabellenset zijn gegevens beschikbaar over uitstroom naar werk van personen met een bijstandsuitkering. De gegevens zijn niet alleen voor heel Nederland beschikbaar, er zijn ook gegevens opgenomen van gemeenten uit de MOSA-respons. De MOSA-respons bestaat uit 53 (grote) gemeenten die gegevens over begeleiding naar werk registreren in de Monitor Scholing en Activering (MOSA). In deze paragraaf worden de verschillen in onderzoekspopulatie en uitstroompercentages vergeleken tussen Nederland en 53 gemeenten van de MOSA-respons. De cijfers in hoofdstuk 4 gaan over personen die begeleiding naar werk hebben gehad. Alleen gemeenten van de MOSA-respons registreren gegevens over begeleiding naar werk. De functie van deze paragraaf is om te kijken of de cijfers die voor de MOSA-respons gelden, ook op geheel Nederland toepasbaar zijn. Personen die in januari 2003 een bijstandsuitkering hebben, worden hier onder de loep genomen. Onderzoekspopulatie Uit staat 3.5 blijkt dat de persoonskenmerken van de bijstandsgerechtigden uit de MOSA-respons verschillen van de persoonskenmerken van alle personen met een bijstandsuitkering in Nederland. In de MOSA-respons zitten iets meer volwassenen en minder ouderen. Het aandeel van jongeren is bij beide populaties gelijk. Het aandeel van mannen en vrouwen komt in beide populaties nagenoeg overeen. Het grootste verschil zit in de herkomstgroepering. De bijstandsgerechtigden in Nederland zijn voor meer dan de helft autochtoon. In de MOSA-respons is meer dan de helft westers allochtoon of niet-westers allochtoon. Het aandeel van de niet-westerse is het grootst in de Staat 3.5 Personen (15 64 jaar) met bijstand naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering, Nederland en MOSA respons, januari 2003 MOSA-respons. De MOSA-respons omvat de grootste gemeenten van Nederland. In grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn naar verhouding meer niet-westerse gevestigd dan in de kleinere gemeenten van Nederland. Uitstroom Nederland x Totaal Leeftijdsgroep Jongeren (15 22 jaar) 5 5 Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) Geslacht Mannen Vrouwen Herkomstgroepering Autochtonen Westerse Niet-westerse MOSA-respons Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. Het aandeel personen met een bijstandsuitkering (januari 2003) dat binnen twee jaar uitstroomt, is voor Nederland en de MOSA-respons ongeveer gelijk. Er is geen verschil in het percentage dat uitstroomt naar werk. Wanneer hierbij de verdeling naar regulier werk en gesubsidieerd werk in ogenschouw wordt genomen dan is daar ook vrijwel geen verschil in waar te nemen. In het volgende hoofdstuk, waarbij de uitstroompercentages worden berekend van personen die begeleiding naar werk hebben gehad, komt alleen de MOSA-respons aan bod. Bij het interpreteren van deze uitkomsten moet rekening worden gehouden met het relatief grote aandeel niet-westerse in de onderzoekspopulatie. De onderzoekspopulatie in hoofdstuk 4 is daarmee niet representatief voor heel Nederland. Staat 3.6 Personen (15 64 jaar) met bijstand naar type uitstroom, Nederland en MOSA respons, januari 2003 % Nederland x Totaal Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk 8 8 % MOSA-respons Personen die in januari tevens een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WW ontvangen, zijn niet in deze staat opgenomen. 16 Centraal Bureau voor de Statistiek

17 4. Uitstroom uit de uitkering na start begeleiding naar werk 4.1 Inleiding 25%-doelstelling Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de begroting van 2004 een algemene doelstelling opgenomen: streven naar 25% meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een re-integratietraject. Om vast te kunnen stellen of deze doelstelling is gerealiseerd, is in 2005 een nulmeting uitgevoerd. Dit jaar wordt de eerste vervolgmeting uitgevoerd. De uitkomsten geven een tussentijds overzicht van de stand van zaken van uitstroom naar werk na het volgen van begeleiding naar werk. Uitkeringsperioden van personen Personen zijn in dit onderzoek soms meer dan één keer geteld. Iemand die bijvoorbeeld een paar maanden bijstand ontvangt, vervolgens een paar maanden geen uitkering heeft en daarna opnieuw bijstand ontvangt, heeft twee uitkeringsperioden. Wanneer in beide uitkeringsperioden begeleiding naar werk is gestart, wordt deze persoon twee keer geteld. Dit komt echter zeer weinig voor. In het vervolg van de tekst wordt gesproken over personen die een traject gestart zijn, ook al gaat het feitelijk om uitkeringsperioden. In de staten en de tabellen wordt de term uitkeringsperioden wel gebruikt. Gemeentedomein Het onderzoek voor de 25%-doelstelling beperkt zich tot personen met een uitkering in het gemeentedomein. Het gemeentedomein bestaat uit personen van jaar die begeleiding naar werk krijgen aangeboden en op de startdatum van de eerste begeleiding bijstand ontvangen. Personen die naast bijstand een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, worden alleen tot het gemeentedomein gerekend als de eerste begeleiding naar werk die ze aangeboden krijgen een traject uit de Monitor Scholing en Activering (MOSA) is. Personen die bijstand ontvangen en geen traject starten, maar wel een gesubsidieerde baan starten, worden ook tot het gemeentedomein gerekend. Personen zonder uitkering die bij het CWI als niet-werkende werkzoekende staan ingeschreven (de NUG ers), behoren wel tot het gemeentedomein maar zijn niet in de onderzoekspopulatie meegenomen. MOSA-respons De onderzoekspopulatie wordt verder beperkt tot personen die wonen in één van de 53 (grote) gemeenten die hebben deelgenomen aan de MOSA. Alleen van deze personen zijn alle gegevens over begeleiding naar werk bekend. Er is gekozen voor deze gemeenten omdat zij over alle jaren ( ) informatie over trajecten hebben geleverd. Zo kunnen de uitkomsten van de verschillende jaren goed met elkaar vergeleken worden. Begeleiding naar werk Begeleiding naar werk kan onder meer bestaan uit het aanbieden van een re-integratietraject, het voeren van een aantal gerichte gesprekken die de werkzoekende in staat stellen weer zelf werk te zoeken, of het doorleiden naar een traject sociale activering. Ook het aanbieden van een gesubsidieerde baan of een baan met loonkostensubsidie kan gezien worden als begeleiding naar werk. Trajecten en instrumenten Voor mensen met een bijstandsuitkering wordt de begeleiding meestal door de gemeente uitgevoerd en in enkele gevallen door het UWV. Gegevens over begeleiding naar werk door gemeenten worden geregistreerd in de MOSA. De MOSA bevat gegevens van personen die gebruik maken van instrumenten die gemeenten gebruiken om werkzoekenden te begeleiden naar de (reguliere) arbeidsmarkt. Gegevens over begeleiding naar werk door het UWV worden geregistreerd in de Module Inkoop Re-integratie (MIR). Gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies Tot 1 januari 2004 werden gesubsidieerde banen door de rijksoverheid betaald. Dit gebeurde op grond van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en de Regeling Instroom/Doorstroom-banen (ID-banen). Het doel van de WIW en de ID is om langdurig werklozen, uitkeringsgerechtigden en werkloze jongeren sneller aan het werk te krijgen. Deze twee regelingen zijn vanaf 1 januari 2004 komen te vervallen. Vanaf dat moment trad de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking. Vanaf 2004 starten er geen gesubsidieerde banen meer, wel zijn er lopende gesubsidieerde banen die tot 2005 kunnen doorlopen. Binnen de WWB hebben gemeenten een vrij besteedbaar re-integratiebudget tot hun beschikking. Gemeenten hebben de mogelijkheid dit budget in te zetten om banen met loonkostensubsidie te financieren. Een loonkostensubsidie is een bijdrage die een werkgever kan ontvangen als deze een werkzoekende die niet zo eenvoudig zelf (weer) aan het werk komt, in dienst neemt. Personen die in 2003 een traject, instrument of een gesubsidieerde baan zijn gestart en in dezelfde uitkeringsperiode in 2002 al begeleiding naar werk hebben gekregen, tellen Vanuit de uitkering naar werk 17

18 niet mee bij de eerste vervolgmeting. Deze personen zijn wel meegeteld in de nulmeting van de 25%-doelstelling. Personen die in 2002 een traject, instrument of een gesubsidieerde baan zijn gestart, tellen altijd mee bij de nulmeting, ook als zij in 2001 of eerder begeleiding naar werk hebben gekregen. De gegevens over gestarte trajecten in 2001 zijn onvolledig en niet voldoende betrouwbaar en worden daarom niet gebruikt. Opbouw van dit hoofdstuk Paragraaf 4.2 beschrijft enkele kenmerken van personen die een traject, instrument of een gesubsidieerde baan zijn gestart in 2002 of Hieruit blijkt dat de samenstelling van de onderzoekspopulatie van de eerste vervolgmeting uit meer jongeren en mannen bestaat dan die van de nulmeting. In paragraaf 4.3 worden de uitkomsten van de nulmeting en de eerste vervolgmeting besproken. Daarnaast worden de onderzoekspopulaties van 2002 en 2003 nader geanalyseerd. Wijzigingen in de onderzoeksmethode De onderzoeksmethode van de eerste vervolgmeting is in vergelijking tot die van de nulmeting zoals gepubliceerd in Uitstroom naar Werk (2005) op een aantal punten veranderd. Dit heeft gevolgen voor de vaststelling van de MOSA-respons, het tellen van gesubsidieerd werk als traject en het tellen van gesubsidieerd werk als uitstroom naar werk. In de technische toelichting zijn deze wijzigingen beschreven. De veranderingen in de berekeningsmethode zorgen voor een geringe verschuiving in het percentage van de uitstroom naar regulier werk na het volgen van begeleiding naar werk in Afgerond blijft dit echter 10 procent. Om volledige vergelijkbaarheid tussen de nulmeting en de eerste vervolgmeting mogelijk te maken, worden in de staten van dit hoofdstuk en in de tabellenset cijfers van de nulmeting volgens de nieuwe berekening gepresenteerd. Staat 4.1 Uitkeringsperioden in het gemeentedomein waarin begeleiding naar werk is gestart naar leeftijdsgroep, geslacht en herkomstgroepering, , MOSA-respons x Totaal Leeftijdsgroep Jongeren (15 22 jaar) 9 12 Volwassenen (23 57,5 jaar) Ouderen (57,5 64 jaar) 3 2 Geslacht Mannen Vrouwen Herkomstgroepering Autochtonen Westerse Niet-westerse % 4.2 Onderzoekspopulatie Staat 4.1 laat de persoonskenmerken zien van personen met een uitkering in het gemeentedomein die een traject zijn gestart. In 2003 zijn ongeveer 30 procent minder personen een traject gestart. Dit is grotendeels te verklaren door het niet meetellen van personen die in 2002 al een traject, instrument of een gesubsidieerde baan zijn gestart. De samenstelling van de onderzoekspopulatie naar leeftijdsgroep en geslacht laat in de onderzochte jaren een verandering zien. Het aandeel volwassenen daalt, terwijl het aandeel jongeren juist iets toeneemt. In 2002 bestaat iets meer dan de helft van de onderzoekspopulatie uit vrouwen, in 2003 zijn de rollen omgedraaid. De verdeling naar herkomstgroepering blijft in de onderzochte jaren stabiel. 4.3 Uitstroom na start begeleiding naar werk In deze paragraaf worden de uitkomsten van de nulmeting en de eerste vervolgmeting bekeken. De onderzoekspopulaties van 2002 en 2003 worden nader geanalyseerd. In staat 4.2 zien we dat de uitstroom binnen twee jaar na het starten van begeleiding naar werk ongeveer gelijk is gebleven. De uitstroom naar gesubsidieerd werk is afgenomen van 11 tot 4 procent. Deze afname komt omdat er vanaf 1 januari 2004 geen gesubsidieerde banen meer starten. De uitstroom naar werk is afgenomen. Dat komt vooral door de afname van de uitstroom naar gesubsidieerd werk. Sinds 1 januari 2004 starten er banen met loonkostensubsidie. De uitstroom naar loonkostensubsidie is echter maar 2 procent zodat de totale uitstroom naar werk is afgenomen. De uitstroom naar regulier werk is wel toegenomen. De toename van 10 naar 15 procent van de uitstroom naar regulier werk is voor een deel toe te schrijven aan de uitstroom naar loonkostensubsidie. De kans dat een persoon die begeleiding naar werk is gestart in 2002 binnen twee jaar uitstroomt naar een baan met loonkostensubsidie, is Staat 4.2 Uitkeringsperioden in het gemeentedomein waarin begeleiding naar werk is gestart naar type uitstroom, , MOSA-respons x Totaal Geen uitstroom binnen 24 maanden Uitstroom binnen 24 maanden, niet naar werk Uitstroom binnen 24 maanden, naar werk w.v. Uitstroom naar gesubsidieerd werk 11 4 Uitstroom naar regulier werk met loonkostensubsidie 0 2 Uitstroom naar regulier werk zonder loonkostensubsidie % 18 Centraal Bureau voor de Statistiek

Werkt begeleiding naar werk?

Werkt begeleiding naar werk? 08 07 Werkt begeleiding naar werk? Derde vervolgmeting voor de 25%-doelstelling Mariëtte Goedhuys, Kathleen Geertjes, Martine de Mooij, Linda Muller, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek (rapport

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Een nieuwe start, of niet?

Een nieuwe start, of niet? Een nieuwe start, of niet? Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2004 Centrum voor Beleidsstatistiek 05003 Maartje Rienstra, Mariëtte Goedhuys, Han van den Berg en Harold Kroeze Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein Harold Kroeze, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Van uitkering naar werk

Van uitkering naar werk Van uitkering Esther Vieveen In januari 5 waren er in Nederland 243 duizend WW ers en duizend bijstandsontvangers. Voor sommigen van hen was de kans om binnen twee jaar weer aan het te zijn groter dan

Nadere informatie

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk

Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk 07 Aan het werk 0r met re-integratie Geheel of gedeeltelijk eltelijk uit de uitkering naar werk Wilco de Jong, Henk van Maanen, Frank van der Linden en Alderina Dill-Fokkema Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Vijfmeting, fase 3 29-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Inleiding 5 1. Beschrijving van het onderzoek 6 1.1 Populatie 6 1.2 Onderzoeksmethode 7 1.3 Bronnen

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Derde vervolgmeting 25%-doelstelling Voorlopige uitkomsten gemeentedomein0 07 n07 eting elling ling voor het n Mariëtte Goedhuys, Karin Hagoort, Luuk Schreven, Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk

Met re-integratieondersteuning 0g op weg naar werk 07 t07 Met re-integratieondersteuning 0g eondersteuning op weg naar werk Nulmeting doelstelling elling uitstroom naar werk Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar, Marleen Geerdinck, Maaike Hersevoort

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Langdurig met een uitkering

Langdurig met een uitkering Langdurig met een uitkering Harry Bierings en John Michiels In september 5 waren er 1,5 miljoen personen die een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering ontvingen. Van hen zat

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 22 augustus 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006

Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma. September 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, Antoinette van Poeijer en Mira Peeters-Bijlsma

Nadere informatie

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005

Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Maartje Rienstra en Osman Baydar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Een nieuwe start, of niet?

Een nieuwe start, of niet? Een nieuwe start, of niet? Maartje Rienstra, Mariëtte Goedhuys, Han van den Berg en Harold Kroeze Mensen zonder baan die niet op eigen kracht weer aan het werk komen, krijgen begeleiding naar werk door

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Wie volgen een re-integratietraject?

Wie volgen een re-integratietraject? Wie volgen een re-integratietraject? Caroline Bloemendal en Antoinette van Poeijer Hoewel het kabinetsbeleid erop is gericht vooral personen met een zwakke arbeidsmarktpositie te ondersteunen bij het vinden

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Samenloop van zorg en inkomen 2009

Samenloop van zorg en inkomen 2009 11 Samenloop van zorg en inkomen 2009 Esther Vieveen Mariëtte Goedhuijs Martje Roessingh Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Labour Market Policy database

Labour Market Policy database 098 Labour Market Policy database Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008 Luuk Schreven Pascal van den Berg Ineke Bottelberghs Wilco de Jong Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratie ondersteuning

Aan het werk met re-integratie ondersteuning 12 1 Aan het werk met re-integratie ondersteuning Viermeting uitstroom naar werk, definitieve cijfers Esther Vieveen Miriam de Roos Nicol Sluiter Jamie Graham Marion Sterk Vinodh Lalta Elisabeth Eenkhoorn

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Statistische analyse personen Voorburg EERSTE UITKOMSTEN SLUITENDE AANPAK 2005: INSTROOM IN DE EERSTE HELFT VAN 2004 (GEMEENTEDOMEIN) Han van den Berg, May Hua

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill

Dynamiek in de WW. Uitkomsten en toelichting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Dynamiek in de WW Uitkomsten en toelichting 09 Mathilda Coppinga Marleen Geerdinck Linda Muller Alderina Dill Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning Definitieve cijfers, 2008 en 2009 109 Lotte Oostrom Marion Sterk Martine de Mooij Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek

Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Participatiepotentieel aandachtswijken 2006 Maatwerktabellen Raad voor Werk en Inkomen Centrum voor Beleidsstatistiek Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar, Karin Hagoort en Mariëtte Goedhuys Centraal Bureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio,

Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, Transities tussen banen en sociale zekerheid naar regio, 2007 2010 Katja Chkalova en Gerda Gringhuis In dit artikel worden de transities van en naar een baan als werknemer op provincieniveau in beeld gebracht.

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Aan het werk met re-integratieondersteuning

Aan het werk met re-integratieondersteuning Aan het werk met re-integratieondersteuning Driemeting uitstroom naar werk, beschrijving belangrijkste uitkomsten 11 Lotte Oostrom Sander Dalm Kathleen Geertjes Jamie Graham Martine de Mooij Nicol Sluiter

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen

Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen Arbeidsparticipatie van 20 64 jarigen 09 Participatiepotentieel in 2006 en 2007 Daniëlle ter Haar Mariëtte Goedhuys Luuk Schreven Esther Vieveen Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring

Nadere informatie

Kans op een baan na de WW nader bekeken

Kans op een baan na de WW nader bekeken Kans op een baan na de WW nader bekeken Kathleen Geertjes Een jongere met een Werkloosheidswetuitkering is doorgaans sneller weer aan de slag dan een 5-plusser. Toch kan de kans van een 5-plusser op een

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Afbouw gesubsidieerde arbeid

Afbouw gesubsidieerde arbeid 0u07 07 Afbouw gesubsidieerde arbeid Maartje Rienstra, Ineke Bottelberghs en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08008) Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Werkvoorzieningen en zorg in 2005

Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Werkvoorzieningen en zorg in 2005 Uitkomsten en toelichting Centrum voor Beleidsstatistiek Karin Hagoort, Henk van Maanen en Maartje Rienstra Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring

Nadere informatie

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart

Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart 0f07 07 Prijsindexcijfers Zee- en kustvaart Marc Woudstra en Nicol Sluiter Publicatiedatum CBS-website: 15 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Werkloosheid in : stromen en duren

Werkloosheid in : stromen en duren Werkloosheid in 24 211: stromen en duren Wendy Smits, Harry Bierings en Robert de Vries Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt weer aan het werk te

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV

Centraal Bureau voor de Statistiek MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001. H.M. Ammerlaan. Divisie SRS Sector SAV Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SRS Sector SAV MONITOR GEDETINEERDEN MET BIJSTAND, JANUARI - DECEMBER 2001 H.M. Ammerlaan Samenvatting: Sommige gedetineerden kunnen het laatste deel van hun

Nadere informatie