3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen."

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Garantstelling Pro College Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert, H. Tiemens Samenvatting Aan de Dennenstraat wordt momenteel de nieuwbouw van het Pro College gerealiseerd. Door onvoorzien gewijzigde spelregels bij zowel de commerciële banken als het Rijk is het voor het schoolbestuur niet meer mogelijk om het laatste deel van de financiering te verkrijgen. Daarom heeft de bestuurder van het Pro College ons in het najaar van 2014 per brief verzocht om garant te staan voor een lening op basis van schatkistbankieren voor een bedrag van 2,8 miljoen. Omdat wij als gemeentebestuur conform vastgesteld beleid erg terughoudend zijn met het verstrekken van garantstellingen en de acute financiële noodzaak ontbreekt, zullen wij geen medewerking verlenen aan het verzoek. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO00, Loes Emons, 2948 Datum ambtelijk voorstel 24 maart 2015 Registratienummer MO00/ Ter besluitvorming door het college Paraaf akkoord Datum 1. Geen garantstelling te verlenen aan het Pro College. 2. De brief aan de raad vast te stellen, waarmee de raad actief wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen aan het Pro College. Steller Loes Emons 3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 31 maart 2015 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.6 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Stichting Pro College verzorgt met vijf scholen het merendeel van het praktijkonderwijs in onze regio, waaronder op twee locaties aan de Veldstraat en Celebesstraat in Nijmegen. Aan de Dennenstraat wordt momenteel een nieuw schoolgebouw gerealiseerd, waar de bovengenoemde locaties zullen worden samengevoegd. Voor de nieuwbouw is een investeringsbedrag nodig van in totaal 9,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt gedekt uit de verkoop van de huidige panden, de gespaarde doordecentralisatievergoeding en uit eigen middelen. Om het laatste deel van de financiering te verkrijgen heeft de bestuurder van het Pro College ons in het najaar van 2014 per brief (zie bijlage) verzocht om garant te staan voor een lening op basis van schatkistbankieren voor een bedrag van 2,8 miljoen. Het schoolbestuur ziet zich genoodzaakt tot dit verzoek, omdat er momenteel geen andere mogelijkheden zijn om het laatste deel van de financiering te verkrijgen ondanks het gegeven dat het Pro College een financieel gezonde organisatie is en een zeer bescheiden kapitaalbehoefte heeft. Zowel door het Rijk als door de commerciële banken zijn gedurende de nieuwbouw de spelregels met betrekking tot het verstrekken van leningen gewijzigd zonder overgangsbepaling voor lopende aanvragen. Hierdoor is het voor het Pro College niet meer mogelijk om een lening te krijgen bij commerciële banken, ondanks de garantie van aankoop tegen WOZ-waarde die in 2008 met dit doel met de gemeente is vastgelegd in de overeenkomst doordecentralisatie (DDC). Het Pro College heeft dit inmiddels aangetoond middels twee afwijzingen van commerciële banken. Ook bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft het schoolbestuur geen lening kunnen verkrijgen, omdat de omvang van de lening onder de drempel ligt van 5 miljoen. Het Rijk wil wel geld lenen via het zogenaamde schatkistbankieren, maar vraagt als aanvullende eis om een 100% gemeentelijke garantstelling. 2 Juridische aspecten De bevoegdheid tot het verstrekken van een garantstelling ligt bij ons college op grond van artikel 160 van de Gemeentewet. 3 Doelstelling Wij zijn als gemeentebestuur erg terughoudend met het verstrekken van garantstellingen. Het Beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen is hierbij leidend. Uitgangspunt van dit kader is dat de gemeente geen bank is. De belangrijkste voorwaarden van het beleid zijn dat er sprake moet zijn van noodzaak, er geen andere manieren zijn om geld te verkrijgen, de instelling de rente en aflossing kan betalen en dat het financiële risico zoveel mogelijk is beperkt. Ook een lagere rente is voor ons geen argument om garant te staan of zelf een lening te verstrekken. Wij zullen op dit moment dan ook geen medewerking verlenen aan het door het schoolbestuur ingediende verzoek tot garantstelling in verband met schatkistbankieren. 4. Argumenten 4.1 Behoud van sturingsmogelijkheden Wij zijn als gemeentebestuur zoals gezegd erg terughoudend met het verstrekken van een garantstelling. De belangrijkste reden hiervoor is dat we geen bank zijn. We willen onze risico s zoveel mogelijk beperken en sturingsmogelijkheden behouden. Met een 100% gemeentegarantie kunnen we geen aanvullende eisen stellen. Ook in dat geval is het afbetalen van de lening ons probleem als het schoolbestuur de rente en aflossing niet zou kunnen betalen. Bij het opstellen van de overeenkomst doordecentralisatie in 2008 is daarom ook bewust niet gekozen voor een gemeentelijke garantstelling. In plaats hiervan is de terugkoop tegen WOZ waarde opgenomen die het voor de schoolbesturen mogelijk maakt om te lenen bij de commerciële banken.

3 Collegevoorstel Vervolgvel Er is geen acuut liquiditeitsprobleem Het Pro College is een financieel gezonde organisatie blijkens de jaarverslagen. Om liquiditeitsproblemen op korte termijn te voorkomen zijn onlangs de panden die het Pro College achterlaat aan de Celebesstraat en de Veldstraat in eigendom aan de gemeente overgedragen, waarvoor het schoolbestuur vervroegd de WOZ-waarde heeft ontvangen. Hiermee kan door het Pro College voorlopig de bouwrekeningen worden voldaan. Op basis van de recent aangeleverde financiële gegevens blijkt dat er op dit moment geen aantoonbaar acuut liquiditeitstekort is. Wij zien op dit moment dan ook geen aanleiding om op basis van het bovengenoemde beleidskader een uitzondering te maken. 4.3 We lopen niet vooruit op de resultaten van de het proces herijking doordecentralisatieovereenkomst De gewijzigde omstandigheden bij schatkistbankieren maken het noodzakelijk voor zowel de schoolbesturen als de gemeente om opnieuw naar de gemaakte afspraken in het kader van de overeenkomst doordecentralisatie (DDC) te kijken. Dit zal onderdeel zijn van het onlangs gezamenlijk opgestarte project om te komen tot een oplossing voor een aantal knelpunten met betrekking tot overeenkomst DDC. Vooruitlopend op de resultaten van dit project verlenen wij conform het vastgestelde beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen in principe geen medewerking aan verzoeken van schoolbesturen tot het verstrekken van leningen en/of garantstellingen. 5 Financiën Dit collegevoorstel heeft geen financiële gevolgen. 6 Participatie en Communicatie Met het Pro College is op verschillende momenten over de financiële situatie en de aanvraag tot garantstelling gesproken. 7 Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming door ons college wordt het Pro College per brief (zie bijlage) geïnformeerd over ons besluit. Ook de raad zal actief door ons worden geïnformeerd middels bijgevoegde brief. 8 Risico Omdat er voor het Pro College momenteel geen andere mogelijkheden zijn om het laatste deel van de financiering te verkrijgen, bestaat de mogelijkheid dat er op korte termijn door het schoolbestuur alsnog een beroep op de gemeente zal worden gedaan voor een maatwerkoplossing. Gezien het maatschappelijk belang dat het Pro College dient, zal een eventuele nieuwe aanvraag zorgvuldig door ons worden beoordeeld. - Bijlage(n): - Raadsbrief Garantstelling Pro College - Brief Pro College Besluit garantstelling in verband met schatkistbankieren - Brief Pro College voor garantstelling i.v.m. schatkistbankieren

4 Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO00/ Contactpersoon Loes Emons Onderwerp Maatwerkoplossing Pro College Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, Stichting Pro College verzorgt met vijf scholen het merendeel van het praktijkonderwijs in onze regio, waaronder op twee locaties aan de Veldstraat en de Celebesstraat in Nijmegen. Aan de Dennenstraat wordt momenteel een nieuw schoolgebouw gerealiseerd, waar de bovengenoemde locaties zullen worden samengevoegd. Voor de nieuwbouw is een investeringsbedrag nodig van in totaal 9,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt gedekt uit de verkoop van de huidige panden, de gespaarde doordecentralisatievergoeding en uit de inzet van eigen middelen. Om het laatste deel van de financiering te verkrijgen heeft de bestuurder van het Pro College ons in het najaar van 2014 per brief (zie bijlage) verzocht om garant te staan voor een lening op basis van schatkistbankieren voor een bedrag van 2,8 miljoen. 1. Verzoek tot gemeentelijke garantstelling Het schoolbestuur ziet zich genoodzaakt tot dit verzoek tot een gemeentelijke garantstelling, omdat er momenteel geen andere mogelijkheden zijn om het laatste deel van de financiering te verkrijgen. Dit ondanks het gegeven dat het Pro College een financieel gezonde organisatie is en een bescheiden kapitaalbehoefte heeft. Zowel door het Rijk als door de commerciële banken zijn gedurende de nieuwbouw de spelregels met betrekking tot het verstrekken van leningen gewijzigd zonder overgangsbepaling voor lopende aanvragen. Gevolg hiervan is dat het voor het Pro College niet meer mogelijk is om een lening te verkrijgen bij commerciële banken, ondanks de garantie van aankoop tegen WOZ-waarde die in 2008 met dit doel met de gemeente is vastgelegd in de overeenkomst doordecentralisatie (DDC). Het Pro College heeft dit inmiddels aangetoond middels twee afwijzingen van commerciële banken. Ook bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft het schoolbestuur geen lening kunnen verkrijgen, omdat de omvang van de lening onder de drempel ligt van 5 miljoen. Het Rijk wil wel geld lenen via het zgn. schatkistbankieren, maar vraagt als aanvullende eis om een 100% gemeentelijke garantstelling. 2. Beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen Bij de afweging al dan niet een garantstelling te verstrekken aan het Pro College is het beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen voor ons leidend geweest. Uitgangspunt van dit Raadsbrief Garantstelling Pro College

5 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 1 kader is dat wij als gemeentebestuur erg terughoudend zijn met het verstrekken van garantstellingen. De gemeente is immers geen bank. De belangrijkste voorwaarden van het beleid voor het verkrijgen van een garantstelling of lening zijn dat er sprake moet zijn van noodzaak, er geen andere manieren zijn om geld te verkrijgen, de instelling de rente en aflossing kan betalen en dat het financiële risico zoveel mogelijk is beperkt. Ook een lagere rente is voor ons geen argument om garant te staan of zelf een lening te verstrekken. We willen onze risico s zoveel mogelijk beperken en sturingsmogelijkheden behouden. Met een 100% gemeentegarantie kunnen we geen aanvullende eisen stellen. Ook in dat geval is het afbetalen van de lening ons probleem als het schoolbestuur de rente en aflossing niet zou kunnen betalen. Bij het opstellen van de overeenkomst doordecentralisatie in 2008 is daarom ook bewust niet gekozen voor een gemeentelijke garantstelling. In plaats hiervan is de terugkoop tegen WOZ waarde opgenomen die het voor de schoolbesturen mogelijk maakt om te lenen bij de commerciële banken. 3. Geen acuut financieel probleem Het Pro College is een financieel gezonde organisatie blijkens de jaarverslagen. Om liquiditeitsproblemen op korte termijn te voorkomen zijn onlangs de panden die het Pro College achterlaat aan de Celebesstraat en de Veldstraat in eigendom aan de gemeente overgedragen, waarvoor het schoolbestuur vervroegd de WOZ-waarde heeft ontvangen. Hiermee kan door het Pro College voorlopig de bouwrekeningen worden voldaan. Op basis van de recent aangeleverde financiële gegevens blijkt dat er op dit moment geen aantoonbaar acuut liquiditeitstekort is. Wij zien op dit moment dan ook geen aanleiding om op basis van het bovengenoemde beleidskader een uitzondering te maken. 4. Herijken overeenkomst doordecentralisatie (DDC) De gewijzigde omstandigheden bij schatkistbankieren maken het noodzakelijk voor zowel de schoolbesturen als de gemeente om opnieuw naar de gemaakte afspraken in het kader van de overeenkomst doordecentralisatie (DDC) te kijken. Dit zal een van de onderdelen zijn van het onlangs gezamenlijk met de schoolbesturen opgestarte project om te komen tot een oplossing voor een aantal knelpunten met betrekking tot overeenkomst DDC. Uw raad zal op korte termijn over het plan van aanpak van dit project worden geïnformeerd. Wij vinden het niet gewenst om vooruitlopend op de resultaten van dit project medewerking te verlenen aan verzoeken van schoolbesturen tot het verstrekken van leningen en/of garantstellingen. 5. Besluit Omdat wij als gemeentebestuur conform het vastgestelde beleidskader erg terughoudend zijn met het verstrekken van garantstellingen, omdat op basis van recent aangeleverde gegevens blijkt dat de acute financiële noodzaak op dit moment ontbreekt en we niet vooruit willen lopen op de nieuwe afspraken in het kader van de overeenkomst DDC, hebben wij d.d. 31 maart 2015 besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot garantstelling. Omdat er voor het Pro College momenteel waarschijnlijk geen andere mogelijkheden zijn om het laatste deel van de financiering te verkrijgen, bestaat de mogelijkheid dat er op korte termijn door het schoolbestuur alsnog een beroep op de gemeente zal worden gedaan voor een maatwerkoplossing. Gezien het maatschappelijk belang dat ermee gemoeid is, zal een eventuele nieuwe aanvraag uiteraard zorgvuldig door ons worden beoordeeld. We willen er in het belang Raadsbrief Garantstelling Pro College

6 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Vervolgvel 2 van de leerlingen van het praktijkonderwijs en hun ouders immers voor zorgen dat er voor hen in Nijmegen een goede onderwijsplek beschikbaar is en blijft. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Raadsbrief Garantstelling Pro College

7 P College Gemeente Nijmegen T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Postbus HG Nijmegen Celebesstraat KE Nijmegen (024) Nijmegen, 22 oktober 2014 Betreft: Garantstelling i.v.m. schatkistbankieren Geachte College, Zoals bij u bekend is Pro College regio Nijmegen gestart met het realiseren van een nieuw schoolgebouw aan de Dennenstraat 21 in Nijmegen. Het nieuwe schoolgebouw gaat de sterk verouderde schoolgebouwen aan de Veldstraat en Celebesstraat vervangen. De grond is door ons inmiddels van de gemeente Nijmegen gekocht en de bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Om het laatste deel van de financiering te kunnen verkrijgen verzoeken wij de gemeente Nijmegen om garant te staan voor een lening op basis van schatkistbankieren ten behoeve van de nieuwbouw van Pro College voor een bedrag van ,- (twee miljoen achthonderdduizend euro) en daarnaast voor een bedrag van ,- (één miljoen vierhonderdduizend euro) tijdelijk ter overbrugging. De lening van ,- met lineaire aflossing moet ingaan uiterlijk per 1 februari 2015 en heeft een looptijd van 30 jaar. De lening van ,- moet ingaan uiterlijk per 1 februari 2015 en heeft een looptijd tot uiterlijk 1 oktober 2015 want dient ter overbrugging en wordt in één keer volledig afgelost met de opbrengst van de terugverkoop aan de gemeente Nijmegen van onze schoolgebouwen aan de Veldstraat en de Celebesstraat. Wij zien ons genoodzaakt tot dit verzoek omdat er momenteel geen andere mogelijkheden zijn om het laatste deel van de financiering te verkrijgen ondanks het feit dat wij een financieel gezonde organisatie zijn en een zeer bescheiden leningbehoefte hebben. De commerciële banken verstrekken sinds dit voorjaar vanwege aanpassingen in hun risk-policy geen leningen meer voor de financiering van onderwijshuisvesting. De BNG leent geen bedragen kleiner dan 5 miljoen. Om het laatste deel van de financiering van de nieuwbouw te realiseren zijn wij daarom genoodzaakt om gebruik te maken van de mogelijkheid tot schatkistbankieren via het ministerie van financiën. In dat kader is het voor het onderwijs gebruik dat het ministerie van financiën toestemming en een garantstelling vraagt aan het ministerie van OCW. In verband met een recente beleidswijziging, die wij niet hebben kunnen voorzien in ons voortraject, zijn wij geconfronteerd met de nieuwe aanvullende eis van het ministerie van OCW dat ook de gemeente Nijmegen zich garant moet stellen voor het verstrekken van de lening op basis van schatkistbankieren.

8 P College Op basis van financieel onderzoek en toetsing door het ministerie van OCW is gebleken dat wij voldoen aan alle financiële voorwaarden om in aanmerking te komen voor schatkistbankieren. De enige voorwaarde waar nog aan voldaan moet worden is een gemeentelijke garantstelling. Voor zover bij ons bekend zijn de besprekingen tussen de gemeente Nijmegen en het ministerie van OCW om dit mogelijk te maken, op basis van een overeenkomst die voor de gemeente Nijmegen zo min mogelijk financiële dan wel juridische consequenties heeft, in een afrondende fase. Het traject duurt inmiddels helaas langer dan was te voorzien onder andere in verband met de discussie tussen de Nijmeegse schoolbesturen en de gemeente Nijmegen over de overeenkomst doordecentralisatie en de bezuinigingen. Daarnaast maken de te verwachten doorlooptijden van noodzakelijke gemeentelijke besluitvorming en de procedure bij het ministerie van financiën dat het tijdpad inmiddels erg krap is geworden. Mocht het daardoor voor Pro College niet mogelijk zijn om voor 1 februari 2015 over de benodigde financiële middelen te beschikken dan verzoeken wij u, om liquiditeitsproblemen van Pro College te voorkomen, mee te werken aan het naar voren halen, van 1 september 2015 naar 1 februari 2015, van de betaling voor de terugverkoop van onze schoolgebouwen aan de gemeente Nijmegen tegen een door Pro College te betalen redelijke vergoeding. Daar is een bedrag van± ,- mee gemoeid. In dat geval is uiteraard de eerder vermelde overbruggingsfinanciering van ,- niet meer nodig. Uiteraard zijn wij graag bereid om ons verzoek nader toe te lichten. Met vriendelijke groet, Pro College regio Nijmegen De heer E.F.A. Beuwens Bestuurder

9 Pl\2,college Celebesstraat KE Nijmegen (024) procollege.nl www. procollege. nl Gemeente Nijmegen T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Postbus HG Nijmegen Nijmegen, 24 maart 2015 Betreft: vervolgbrief garantstelling i.v.m. schatkistbankieren Geachte College, Op 22 oktober 2014 hebben wij u verzocht om garant te staan voor een lening op basis van schatkistbankieren ten behoeve van de nieuwbouw van Pro College aan de Dennenstraat in Nijmegen voor een bedrag van ,- {twee miljoen achthonderdduizend euro). In onze brief van 22 oktober hebben wij toegelicht waarom wij genoodzaakt zijn om ons met dit verzoek tot de gemeente Nijmegen te wenden. Wij hebben helaas nog geen besluit over ons verzoek van uw College mogen ontvangen. Ambtelijk is aan ons te kennen gegeven dat het voornemen is dat uw college op 31 maart een besluit gaat nemen. In het kader daarvan willen wij nog een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Zowel uit onderzoek van de ministeries van OCW en Financiën als de gemeente Nijmegen is gebleken dat Pro College een financieel solide en gezonde organisatie is. De financieringsopzet van de nieuwbouw en de verplichtingen die daar uit voortvloeien zijn, ook vanuit een meerjarenperspectief, zeer verantwoord en voldoen aan alle daarvoor van toepassing zijnde normen. Wij zijn er mee bekend dat de gemeente beleid heeft ten aanzien van het verstrekken van gemeentegaranties en daar terughoudend mee is. Dit beleid voorziet echter vooral in situaties dat maatschappelijke functies verloren dreigen te gaan en de gemeente deze, door risico's over te nemen, tracht overeind te houden. Daar is bij Pro College echter geen sprake van omdat de gemeente met het verstrekken van de garantie geen extra risico draagt omdat er ruim voldoende zekerheden beschikbaar zijn die door Pro College graag verstrekt zullen worden. Naar aanleiding van diverse ambtelijke vooroverleggen hebben wij op 4 februari 2015 een bestuurlijk overleg gevoerd met de wethouders Helmer en Veldhuis over ons verzoek tot garantstelling. In dat overleg is gezamenlijk vastgesteld dat de situatie van Pro College dermate specifiek is dat er daardoor meer dan voldoende waarborgen zijn om te voorkomen dat er een precedentwerking uit zou kunnen gaan van een garantstelling voor Pro College. Daarnaast is tijdens dat overleg vastgesteld dat de leningbehoefte van Pro College bescheiden is, minder dan de helft zal zijn van de WOZ-waarde {en daarmee de terugkoopverplichting van de gemeente Nijmegen) en dat er na overeenstemming tussen 1

10 P College gemeente Nijmegen en ministerie van OCW over de te sluiten garantie-overeenkomst géén sprake zal zijn van een financieel of juridisch risico voor de gemeente Nijmegen. Dit is tijdens dat overleg bevestigd door de betrokken financieel expert van de gemeente Nijmegen. Tijdens dit overleg is afgesproken om nog wat zaken nader uit te zoeken en tot overeenstemming te komen met betrekking tot de gemeentelijke garantie. Inmiddels is er door de gemeente Nijmegen in samenwerking met het ministerie van OCW een, door de landsadvocaat getoetste, overeenkomst ontwikkeld die er voor zorgt dat de gemeente geen extra risico loopt. Zowel tijdens het laatste bestuurlijk overleg als alle ambtelijke overleggen is steeds, conform ons verzoek, gesproken over een garantstelling door de gemeente Nijmegen. Groot was dan ook onze verbazing toen op 10 maart jl. ambtelijk gecommuniceerd werd dat de gemeente mogelijk zal besluiten om géén gemeentelijke garantie af te geven maar overweegt om aan Pro College een lening te gaan verstrekken. Ten eerste hebben wij nooit om een lening gevraagd en is er voor 10 maart op geen enkel moment over gesproken. Ten tweede heeft de gemeente Nijmegen steeds aangegeven geen bank te willen spelen. In dat kader is het verstrekken van een lening opmerkelijk want dat is daadwerkelijk een vergaand bancair instrument waarbij er, in tegenstelling tot een garantie, sprake zal zijn van cash-flow naar Pro College en de gemeente als bank van lening gaat fungeren. Ambtelijk wordt door de gemeente Nijmegen als belangrijkste reden voor het verstrekken van een lening in plaats van een garantiestelling aangevoerd dat er daardoor meer sturingsmogelijkheden voor de gemeente zijn. De voorwaarden die zijn gekoppeld aan de lening zijn echter ook op te nemen in het kader van het stellen van een gemeentelijke garantie en worden juist geregeld in het kader van de overeenkomst die is opgesteld met het ministerie van OCW zodat er voor de gemeente Nijmegen geen risico zal ontstaan. Uit onze liquiditeitsprognose, die ook bij de gemeente Nijmegen bekend is, blijkt dat onze Nijmeegse scholen begin juni 2015 zonder aanvullende financiering technisch failliet zullen gaan en vanaf dat moment gefinancierd worden met geld van de andere scholen van onze stichting. Tevens voldoen wij vanaf dat moment niet meer aan de financiële normen die door het rijk en de onderwijsinspectie gehanteerd worden voor onderwijsinstellingen en aan de normen van ons treasurystatuut. Wij verzoeken u dan ook om conform ons verzoek van 22 oktober 2014 garant te staan voor een lening op basis van schatkistbankieren bij het rijk. Uiteraard zijn wij graag bereid om een nadere toelichting te geven. Met vriendelijke groet, P r o Co 11 eg e re i I'J.i.j.A'l1"'fl!S'ÏÏ: ::::;:::==-- De heer E.F.A. Bouwens Bestuurder 2

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In april heeft ons College de Stadsrekening

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum Programma / Programmanummer Milieu / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn.

1. Brief aan stichting Kristallis vast te stellen met een positief advies over de voorgenomen bestuursoverdracht aan Stichting Pluryn. Openbaar Onderwerp Advies over de bestuursoverdracht van Kristallis aan Pluryn Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Stichting Kristallis, met scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert

Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP en VVD over lening Het Groene Hert Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022, Bestuur en Middelen / 1042 Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

Garantstelling hockeyvereniging Union

Garantstelling hockeyvereniging Union Openbaar Onderwerp Garantstelling hockeyvereniging Union Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings/B. Jeene Samenvatting Hockeyvereniging Union heeft vanwege haar

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

2. Reden van agendering in een kamerronde De fractie van de VVD heeft aangegeven deze brieven te willen agenderen met de volgende motivatie;

2. Reden van agendering in een kamerronde De fractie van de VVD heeft aangegeven deze brieven te willen agenderen met de volgende motivatie; Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 4 juni 2013 inzake Schriftelijke vragen starterslening Van: Het college van B&W van 4 juni 2013 Doel: Opinie vormen Toelichting:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 19 oktober 2017

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Openbaar. Wensen en bedenkingen bij toekomst bedrijfsonderdeel DAR. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Wensen en bedenkingen bij toekomst bedrijfsonderdeel DAR. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bij toekomst bedrijfsonderdeel DAR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In december 2014 hebben wij

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindigen overeenkomst VMBO-scholen en ROC Nijmegen' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers

Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen van de fractie CDA over betalingen facturen aan het MKB en ZZP ers Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Openbaar Onderwerp Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Programma Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. van Hees, H. Bruls Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Openbaar Onderwerp Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Programma Sport & Accommodaties Zorg & Welzijn Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis/ B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op 9 november 2015 heeft

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014

Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties in de Politieke Avond van 14 mei 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 9 oktober

Nadere informatie

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Plan van Scholen 2016-2018 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Stichting Conexus heeft in twee brieven op 24 september 2014 en

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's

Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Openbaar Onderwerp Stand van zaken inning eigen bijdrage Wmo en herbeoordeling pgb's Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met bijgaande raadsinformatiebrief informeren

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie