Beleggen in hypotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen in hypotheken"

Transcriptie

1 Beleggen in hypotheken Beleggen in hypotheken 1/12

2 2/12

3 Beleggen in hypotheken De beleggingsportefeuille van Nederlandse pensioenfondsen is gebaat bij een breed scala aan beleggingen om daarmee de risico s zo goed mogelijk te spreiden. Het Particuliere Hypothekenfonds van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, met zijn gunstige risico/rendementsverhouding en opgelopen spreads, vormt daaraan een uitstekende toevoeging. Het Particuliere Hypothekenfonds is het enige fonds in Nederland dat het voor pensioenfondsen mogelijk maakt om direct in (Nederlandse) hypothecaire leningen te beleggen. Laag risico Beleggen in het Particuliere Hypothekenfonds brengt voor pensioenfondsen een relatief laag risico met zich mee. Op 80% van de leningen rust de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of het zijn leningen met maximaal 65% van de marktwaarde. Hypotheekbeleggingen bieden stabiele kasstromen door de voorspelbare renteopbrengsten en aflossingen. Beleggen in het Particuliere Hypothekenfonds betekent profiteren van de spread die te behalen is ten opzichte van de swapcurve. Dit maakt het Particuliere Hypothekenfonds geschikt voor zowel een matchingsportefeuille als een returnportefeuille. Naar verwachting blijft de spread op particuliere hypotheken de komende jaren hoog. De grote vraag naar kredietverlening en het beperkte aanbod zorgen dat de huidige opslagen tussen 200 tot 250 basispunten liggen. De banken zullen blijvend hogere tarieven vragen vanwege de regelgeving van Basel-III en de druk die dat legt op hun solvabiliteits- en liquiditeitseisen. Daarnaast is er een schaarste aan spaartegoeden waardoor de financiering van hypotheken duur zal blijven. Ontwikkeling spread op particuliere hypotheken (basispunten) Bron: Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Q2 2013); spreads op NHG-hypotheken met een looptijd van 10 jaar afgezet tegen de IRS-curve Beleggen in hypotheken 03/12

4 De hypotheekverstrekker Het hypothekenteam van Syntrus Achmea Real Estate & Finance verstrekt hypotheken aan consumenten. Dit wordt uitsluitend via streng geselecteerde tussenpersonen gedaan, waaronder een aantal hypotheekketens. Deze hypotheken worden ondergebracht in het Particuliere Hypothekenfonds. Institutionele beleggers participeren in dit Fonds. Het Fonds wordt beheerd door Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Facts & figures 37 pensioenfondsen beleggen in het Particuliere Hypothekenfonds. Totale Assets Under Management bedraagt 2,6 miljard De huidige spread ten opzichte van swapcurve is 172 Absoluut rendement bedraagt 5,11% YTD Het enige fonds voor pensioenfondsen om direct en zonder leverage in (Nederlandse) hypothecaire leningen te beleggen 04/12

5 Onze werkwijze Pensioenfondsen die beleggen in het Particuliere Hypothekenfonds hoeven zelf geen hypotheken te verstrekken of te beheren. Dat doen de specialisten van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Zij hebben een zeer degelijke en tegelijkertijd gevarieerde portefeuille opgebouwd via streng voorgeselecteerde intermediairs. Onze specialisten hanteren eigen acceptatiecriteria zodat alleen kredietwaardige leningen in de portefeuille worden verkregen. Zo stuurt fondsmanagement op de hypotheken die worden verstrekt binnen de verschillende risicocategorieën. Een defensieve portefeuille zorgt voor een relatief laag risico en stabiele kasstromen door voorspelbare renteopbrengsten en aflossingen Waarderingsmethodiek De waardering van de hypothekenportefeuille gebeurt op basis van een discounted cashflowmodel*. Daarbij wordt ook rekening gehouden met vervroegde aflossingen. De disconteringsvoet is gebaseerd op de euroswapcurve plus een risico-opslag. Deze risico-opslag beweegt mee met de risicopremies (spreads) in de markt. Zo gaat de waardeontwikkeling van de hypotheken mee met de beweging van die risicopremies. Gecertificeerde taxateurs bepalen de marktwaarde van de onderpanden bij het verstrekken van een nieuwe hypotheek. Vanaf 1 januari 2013 wordt de marktwaarde van de onderpanden van bestaande hypotheken op kwartaalbasis bepaald. Dit gebeurt op basis van een kwantitatieve analyse door een extern bureau. Rendementsdoelstelling Het fondsrendement wordt vergeleken met het risicovrije rendement van de Barclays Capital Customized Swap Index, waarbij de outperformance target minimaal 30 basispunten is, berekend over de laatste vijf kalenderjaren. Liquiditeit (Aspirant)participanten kunnen maandelijks in- en uittreden. De verhandelbaarheid van participaties is afhankelijk van de beschikbare middelen binnen de fondsen en vraag en aanbod van participaties van andere deelnemers. De vrij beschikbare liquiditeit is afhankelijk van rente inkomsten, aflossingen, nieuw geaccepteerde hypotheken en in- en uittreders. Strategie en beleid Vaststellen rentetarief Acceptatie nieuwe hypotheken Beheer Aflossen / Royeren * Methodiek om toekomstige kasstromen contant te maken Beleggen in hypotheken 05/12

6 Fondskenmerken Oprichtingsdatum 6 mei 1997 Benchmark Barclays Capital Customized Swap Index 4-6 Years Performance target Outperformance van 30 bps Valuta Euro Leverage Max 20% van NAV (huidig 0%) Managementfee 30 bps van NAV op jaarbasis Toe- en uittredingskosten Geen Dividend Halfjaarlijkse dividenduitkering Liquiditeit In- en uittreding op jaarbasis Juridische structuur Fonds voor gemene rekening Fiscaal regime Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) 06/12

7 Alleen kredietwaardige hypotheken met NHG garantie of 65% van de marktwaarde in de portefeuille Uw risico s, onze zorg Pensioenfondsen vertrouwen ons het beheer toe van grote vermogens, om daarmee hun doelstellingen een goed pensioen voor de deelnemers te realiseren. Toch brengt dat onvermijdelijk risico s met zich mee. Risicomanagement is daarom essentieel voor het Particuliere Hypothekenfonds. Wij hebben daarvoor aansluiting gezocht bij het COSO II-model. Dit model is een wereldwijd erkende standaard voor een beheersstructuur voor ondernemingen. Het gaat uit van een directe relatie tussen de doelstellingen van een organisatie en de componenten van ondernemingsrisicomanagement. Het risicomanagement raamwerk (SRM-model) van Syntrus Achmea Real Estate & Finance maakt een onderscheid tussen verschillende risicocategorieën. Als basis voor deze indeling is gebruik gemaakt van de FIRM risico s. FIRM is een geïntegreerde methode voor de analyse van risico s ontwikkeld door DNB. Om risico s adequaat te kunnen beheersen heeft Syntrus Achmea, als beheerder van het Particuliere Hypothekenfonds, de verantwoordelijkheid voor de risicobeheersing ingericht conform het Three Lines of Defence -model. Beleggen in hypotheken 07/12

8 Het Particuliere Hypothekenfonds heeft vier kenmerkende risico s Renterisico De marktwaarde van het hypothekenfonds is afhankelijk van de swaprente. Duration management zorgt ervoor dat de duration (een maatstaf voor het renterisico) van de hypothekenportefeuille wordt afgestemd op de duration van de benchmark. Dit minimaliseert het renterisico ten opzichte van de benchmark, zowel per looptijdsegment als op totaal niveau. Dit geeft een goed inzicht in het extra rendement dat gerealiseerd wordt ten opzichte van de benchmark. Duration management zorgt er ook voor dat de waardeveranderingen van het fonds als gevolg van renteveranderingen ten opzichte van de betreffende benchmark beperkt zijn. Dit resulteert in een lage tracking error en een hoge z-score voor pensioenfondsen. Kredietrisico Hypothecaire leningen worden verstrekt met een spread ten opzichte van de euroswapcurve. Het onderpand van de leningen geeft extra zekerheid. Hypotheken kennen bovendien lage default rates en hoge recovery rates. Particulieren zullen er over het algemeen alles aan doen om hun hypotheekschuld af te lossen. Over de afgelopen 10 jaar was de default rate 0,17%. We beheersen het kredietrisico met een strak acceptatiekader en stringent debiteurenbeleid. Ook brengen we spreiding aan door te diversifiëren over bevoorschottingspercentage. De historische daadwerkelijke verliezen zijn dan ook laag, tussen de 0,02% en 0,03% van het fondsvermogen. Pijplijnrisico Het pijplijnrisico is het renterisico dat ontstaat tussen het uitbrengen van een hypotheekofferte en het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. Stijgt in die periode de kapitaalmarktrente, dan wordt deze stijging niet doorberekend aan de debiteur. Het pijplijnrisico van het hypothekenfonds wordt structureel afgedekt met behulp van rentederivaten. Door hun kennis en ervaring van de specialisten is Syntrus Achmea Real Estate & Finance in staat om zeer nauwkeurig het pijplijnrisico in te schatten, waardoor het hypothekenfonds in de praktijk nauwelijks negatieve effecten ondervindt van het afdekken van het pijplijnrisico. Vervroegd aflossingsrisico De hypotheekgever heeft de mogelijkheid zijn hypotheekschuld eerder dan verwacht af te lossen. Soms onder betaling van een boeterente. Met een risicomodel beheersen we het vervroegde aflossingsrisico. In dit model wordt een voorspelling gedaan van het toekomstige aflossingsgedrag. Er wordt een inschatting gemaakt van welk deel van de portefeuille (gelijk aan het vervroegde aflossingspercentage) vervroegd wordt afgelost gedurende het jaar. Het vervroegde aflossingspercentage wordt gemodelleerd volgens een constant prepayment rate (CPR), met een focus op het gemiddelde over de afgelopen 4 jaar. 08/12

9 Governance Het Particuliere Hypothekenfonds staat onder toezicht van de AFM en DNB en beschikt over de vergunning om hypothecair krediet te verstrekken. Een externe accountant bevestigt jaarlijks dat de informatiesystemen, processen en procedures van Syntrus Achmea Real Estate & Finance aan bepaalde criteria voldoen. Hiervoor hanteren we de ISAE 3402-rapportage. Een onafhankelijke Raad van Toezicht, bestaande uit vijf externen met ieder hun eigen specialisatie, ziet namens de participanten toe op het beheer van het Particuliere Hypothekenfonds. De Raad van Toezicht: controleert of de fondsvoorwaarden, regels en afspraken, alsmede het Internal Control Statement worden nageleefd consulteert de beheerder bij de uitvoering van haar werkzaamheden stelt vast of de (beheer)activiteiten in het belang zijn van de gezamenlijke participanten. De participanten van het Fonds komen minimaal tweemaal per jaar bijeen in een Vergadering van Participanten. De Vergadering moet toestemming geven voor afwijkingen en wijzigingen van het beleggingsbeleid. Deze toestemming wordt verkregen bij een meerderheid van 75%, berekend op basis van het totaal aantal stemmen, waarbij iedere participant de stemrechten heeft die hij in een Vergadering van Participanten zou hebben. Bevoegdheden van de Vergadering van Participanten: wijziging van de fondsvoorwaarden wijziging van het strategische kader van het beleggingsbeleid benoemen leden Raad van Toezicht vaststellen jaarrekening en décharge van de Beheerder Beleggen in hypotheken 09/12

10 Business Unit Hypotheken De Business Unit Hypotheken verstrekt woninghypotheken aan particulieren en vastgoed financieringen voor commercieel vastgoed aan (particuliere) beleggers en projectontwikkelaars. De hypotheken worden ondergebracht in de twee hypotheekfondsen: het Particuliere Hypothekenfonds en het Zakelijke Hypothekenfonds. Het team dat beleggen in financieringen mogelijk maakt, is ondergebracht in de Business Unit Hypotheken. Business Unit Hypotheken Director Hugo Ouwehand Teammanager Dennis Franken Manager Zakelijke Hypotheken Martijn Louwerse Manager Intensief & Bijzonder Beheer Denis van Rij Manager Eric Kok Fundmanagement Fundmanager Saskia van der Velde Fundmanager Rajesh Sukdeo Manager Fundmanagement Jeremy Ruijs Beleggingsanalist Pier Biessels 10/12

11 Het Particuliere Hypothekenfonds biedt toegevoegde waarde binnen uw vastrentende portefeuille De voordelen op een rij Directe exposure op Nederlandse hypotheken Uitstekende diversificatie Laag risicoprofiel Interessante risico-/rendementsverhouding Geschikt voor matchingportefeuille, maar ook return Geen leverage Eenvoudige, transparante fondsstructuur en robuuste governance Relatief hoge marge ten opzichte van andere vastrentende beleggingen met een gering risico, vergelijkbaar met credits of staatsleningen Wij geven u graag een persoonlijke toelichting: Jeremy Ruijs Manager Fundmanagement T +31 (0) M +31 (0) E Rajesh Sukdeo Fundmanager T +31 (0) M +31 (0) E Niels Nieboer Manager Business Development T +31 (0) M +31 (0) E Beleggen in hypotheken 11/12

12 Juli /12

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie