Beleidsplan WAC-Hilversum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan WAC-Hilversum"

Transcriptie

1 Beleidsplan WAC-Hilversum September

2 WAC-Hilversum Stichting Woonadviescommissie Hilversum WAC-Hilversum Postbus GM Hilversum

3 Beleidsplan WAC Hilversum Inhoud 1. Inleiding 2. Wat speelt in Hilversum 3. Bestuurstaken jarig jubileum 3

4 Inleiding In de afgelopen jaren is WAC Hilversum nogal in beweging geweest. Bestuurswisselingen, oprichting van een rechtspersoon (Stichting WAC Hilversum), het aantrekken en inwerken van vijf nieuwe (kandidaat-) commissieleden (medio 2010), waarvan er drie weer vertrokken (medio 2011), hebben geleid tot de behoefte aan stabiliteit en het vergroten van de effectiviteit. Middels het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een beleidsplan in de lijn van de statuten stichting WAC Hilversum willen wij komen tot een standvastige en succesvolle voortzetting van ons werk. Ook omgevingsfactoren hebben hun invloed. Zo is de economische crisis verantwoordelijk voor een flinke terugval in de woningbouw en de stagnatie in de verkoop van woningen op nationaal niveau. De periode vanaf medio 2007/2008 wordt in Nederland gekenmerkt door de grote economische crisis die startte in Amerika en met name in de westerse wereld ondermeer flinke problemen heeft veroorzaakt op de woningmarkt. Huizen zijn minder waard geworden, verkopen moeilijker, hypotheken worden terughoudend verstrekt, de hypotheekrenteaftrek staat ter discussie. Woningen zijn nog steeds schaars, sociale woningbouw laat zich nauwelijks nog financieren en in Hilversum zijn diverse woningbouwplannen door de recessie ingetrokken of op de lange baan geschoven. Deze zaken bepalen mede de inhoud van ons werk als Woon Advies Commissie. Onze commissie bestaat momenteel uit 6 leden, waarvan de voorzitter, secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Twee van de zes leden beschikken door hun veeljarig lidmaatschap over veel kennis van zaken en jarenlange ervaring. Het is van belang om voor de komende jaren de gewenste werkwijze, omvang en samenstelling voor onze commissie te bepalen en te realiseren. In vergaderingen vanaf 2011 is overlegd en gediscussieerd over de ambities van de commissie die zijn neergelegd in dit beleidsplan. Het beleidsplan is ingedeeld in de onderdelen: Wat speelt in Hilversum, Bestuurstaken en tot slot ons 50 jarig jubileum. De volgende stap is de uitwerking van onderdelen in dit beleidsplan in een jaarplan waarin concreet de acties worden beschreven die de commissie wil uitvoeren. Peter van der Ploeg Voorzitter 4

5 1. Wat speelt in Hilversum in de periode ? 2.1 In voorbereiding is de structuurvisie Hilversum 2030 die mogelijk in 2012 wordt vastgesteld. Op de website is deze informatie en meer te vinden: De structuurvisie Een structuurvisie is een visie op de toekomt. De gemeente beschrijft hierin wat ze met de beschikbare ruimte doet om in de toekomst te voldoen aan de behoeften van iedereen die in Hilversum woont, werkt en recreëert. Het gaat bijvoorbeeld om de beste plek voor huizen, bedrijven, parken en recreatiemogelijkheden. Een structuurvisie opstellen betekent nu keuzes maken voor later. De Hilversumse gemeenteraad heeft ervoor gekozen om voor Hilversum als geheel één structuurvisie op te stellen, met een looptijd tot Waarom heeft Hilversum een structuurvisie nodig? In 2008 is de Wet ruimtelijke ordening ingevoerd. Deze wet verplicht gemeenten om op 1 juli 2013 een structuurvisie te hebben. Zo n visie geeft richting aan de ontwikkelingen voor het Hilversumse grondgebied en maakt direct duidelijk of bepaalde plannen binnen de gekozen richting passen. De structuurvisie geeft een beeld voor de toekomst op hoofdlijnen. Het is geen gedetailleerde uitwerking op straatniveau. Dit niveau wordt uitgewerkt in bestemmingsplannen. De structuurvisie biedt hiervoor wel het kader. Hoe komt Hilversum tot een structuurvisie? De structuurvisie komt in verschillende fases tot stand: Fase Wat gebeurt er? Wanneer? 1 Analyse van de bestaande situatie: de kenschets We starten niet blanco. De gemeente zet de historische ontwikkeling en het vastgestelde beleid op een rij. April 2010 maart Visie op de toekomst Op basis van de kenschets (fase 1) en de thema s die leven bij Maart 2011 voorjaar 2012 Hilversummers,stellen we de visie op de toekomst op. 3. Structuurvisie We vertalen de visie op de toekomst in ruimtelijke mogelijkheden en consequenties. Met als resultaat: de structuurvisie. 4. Uitvoeringsprogramma We stellen een uitvoeringsprogramma op met concrete maatregelen en het benodigde geld. Dat gebeurt voortaan elke 4 jaar. 5. Vaststelling en inspraak De structuurvisie wordt vrijgegeven voor inspraak en vastgesteld door de gemeenteraad. Voorjaar 2012 zomer 2012 Voorjaar 2012 zomer 2012 Najaar 2012 (inspraak) (Zie : Bovendien ligt er nog een behoorlijk aantal bestemmingsplannen met voornemens van te bouwen woningen. Grote plannen als Monnikenberg en Anna s Hoeve maken daar al deel van uit of worden daar nog aan toegevoegd. 5

6 2.2 Visie Hilversum heeft van Bouwmeester Dudok een visie meegekregen: een centrale groeiwijze als van een bloem. Nu de bloem volgroeid is, heeft Hilversum in 2011 een nieuwe bouwmeester aangesteld. Goede bouwmeesters komen met visie. De visie van de nieuwe bouwmeester betreffende wonen en woonomgeving zullen wij met belangstelling volgen. Op de website van de gemeente Hilversum is ook een PDF bestand te vinden van Monitor Hierin staan ook gegevens over woningbouw in Hilversum. De cijfers geven een direct overzicht. Ontwikkeling woningvoorraad, inwoneraantal, gemiddelde woningbezetting (5.2.) De woningvoorraad, bevolking en gemiddelde woningbezetting hebben zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: Peildatum Woningvoorraad Bevolking Gemiddelde woningbezetting 1 januari ,19 1 januari ,20 1 januari ,18 1 januari ,16 1 januari ,18 1 januari ,18 Bron: CBS De woningvoorraad van Hilversum nam in 2009 per saldo met 65 woningen toe. En De Hilversumse woningvoorraad (circa woningen) bestaat uit ± huurwoningen (55%) en ± koopwoningen (45%). Bron: ABF Research (Syswov), Per 1 januari 2012 is er een nieuw bouwbesluit van kracht dat van invloed zal zijn op de woningbouw. De commissie zal zich laten informeren over de consequenties voor advisering door VACpunt Wonen. Welke consequenties heeft nieuwe bouwbesluit voor ons in de praktijk? De grootste verandering in het nieuwe Bouwbesluit is dat er nu één set technische voorschriften komt voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken van gebouwen en andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels. Daarnaast zijn er nieuwe en aangepaste eisen, zoals op het gebied van brandveiligheid, natuurlijke ventilatie en het geven van een nieuwe bestemming aan leegstaande kantoorgebouwen. (Bron: VACpuntwonen) 6

7 3.Bestuurstaken Doelstellingen van WAC Hilversum Het besturen van de stichting Het leggen en onderhouden van relevante relaties Het werk van WAC Hilversum Deskundigheidsbevordering Informatietaken waaronder het geven van voorlichting 3.1 Doelstellingen WAC Hilversum Op 4 januari 2009 is de stichting Woonadviescommissie Hilversum opgericht en volgt daarmee de daaraan respectievelijk voorafgaande Vrouwenadviescommissie en Woonadviescommissie op maar nu als zelfstandig rechtspersoon. In de stichtingsakte zijn de doelstellingen als volgt beschreven: Het bevorderen van de gebruikskwaliteit van bestaande en toekomstige woningen alsmede het bevorderen van de leefbaarheid van woonomgevingen in Hilversum en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken door : het beoordelen van bouwplannen en het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen inzake nieuwbouw en verbouw van woningen het verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens over het wonen in en het gebruiken van de woonomgeving het verkrijgen van en uitvoering geven aan inspraak in bestuurlijke en niet-bestuurlijke organen die werkzaam zijn op het terrein van het doel van de stichting. Opmerking: In onze doelstelling wordt geen onderscheid gemaakt tussen huur- en koopwoningen. 3.2 Het besturen van de stichting In april 2012 is het huishoudelijk reglement bekrachtigd waarin algemene regels het functioneren van de stichting beschrijven. De woonadviescommissie bestaat uit vrijwilligers die hun tijd en energie -vrijwillig, maar niet vrijblijvend- voor een aantal uren per week besteden aan de verschillende taken van het commissiewerk. Het tekening lezen en adviseren ziet de commissie als haar hoofdtaak, waaraan in principe ieder commissielid deelneemt. Bij uitbreiding van de commissie met nieuwe leden kunnen taken en taakverdeling worden herzien. De volgende functies en taken worden onderscheiden: Dagelijks bestuurslid: voorzitter, secretaris en penningmeester Algemeen bestuurslid Contactpersoon woningcorporatie Vertegenwoordiger in klankbordgroep/bestemmingsplan Lid kascommissie Monitor bouwplannen in de welstandscommissie Websitebeheerder Lid werkgroep Het verstrekken van voorlichting en informatie 7

8 3.3 Het leggen en onderhouden van relevante relaties 3.3.1De relatie met de gemeente Hilversum De samenwerking met de gemeente is gebaseerd op een convenant en de relatie dient actief onderhouden te worden. Op 16 mei 2012 hebben wij tijdens de bestuursvergadering een goed overleg gehad met de beleidsmedewerker aan wie het eerste exemplaar van het jaarverslag 2011 is overhandigd. In oktober verwacht WAC Hilversum de wethouder te spreken voor overleg over de voortgang van de goede samenwerking om het WAC werk optimaal te kunnen uitvoeren Relatie met de bewoners van Hilversum Hoewel WAC Hilversum openstaat voor contacten met (toekomstige) bewoners is daar nog niet of nauwelijks sprake van. Het verstrekken van adviezen aan particulieren blijft een mogelijkheid die WAC Hilversum al dan niet op basis van een bepaalde afweging kan afhouden of juist kan stimuleren. In het laatste geval zal de optie tot particulier advies kenbaar gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld via de website en andere (lokaal in te zetten) media. In de periode van dit beleidsplan zal de commissie de mogelijkheden onderzoeken en geschikte acties uitvoeren De relatie met Vac s en wac s in de regio In de regio Gooi en Vechtstreek zijn verschillende adviescommissies actief. Naarden-Bussum, Wijdemeren en Weesp-Muiden. De laatste is georganiseerd naar het model van het landelijke VACpunt Wonen. Jaarlijks vindt een- of tweemaal regio-overleg plaats dat betrokkenen waardevol vinden. Naast het uitwisselen van ervaringen, wordt gesproken over samenwerking. In 2010 heeft Hilversum de bijeenkomsten georganiseerd. In 2012 is Naarden-Bussum aan de beurt geweest die op 23 mei de bijeenkomst heeft georganiseerd. In 2013 organiseert VAC Wijdemeren de jaarlijkse vergadering. WAC Hilversum hoopt in 2014 de bijeenkomst te organiseren en daar een jubileumtintje aan te geven. 3,3,4 De relatie met provinciale VAC Utrecht Geografisch valt Hilversum in de Provincie Noord Holland die (helaas) geen provinciale VAC meer heeft. Gooi en Vechtstreek als regio past goed bij Utrecht en daarom kon Hilversum zich indertijd aansluiten. De activiteiten van en de samenwerking met Utrecht worden hogelijk gewaardeerd. De studiebijeenkomsten zijn zinvol en goed georganiseerd en ook de uitwisseling over elkaars werkzaamheden met andere VAC s en WAC s in de provincie heeft een hoog constructief gehalte De relatie met VACpunt Wonen Nederland Als autonome en onafhankelijke stichting ziet WAC Hilversum het landelijke VACpunt Wonen als een brancheorganisatie waar men middels contributiebetaling bij is aangesloten en tegen betaling bepaalde diensten als deskundigheidsbevordering in de vorm van cursussen en studiebijeenkomsten kan afnemen. Met speciale aandacht volgen wij de inzet van VACpunt Wonen om convenanten af te sluiten met woningbouwcorporaties die ook in onze regio actief zijn. Wij blijven alert op de eventuele gevolgen hiervan op ons beleid. Op lokaal niveau heeft WAC Hilversum namelijk al convenanten met de woninbouwcorporaties die in Hilversum actief zijn. Het gaat om De Alliantie, Dudok Wonen en Woningbouwcorporatie Gooi en Omstreken. In het voorjaar van 2011 werd via De Alliantie in Huizen duidelijk dat VACpunt Wonen een convenant met hen sloot. Het was niet duidelijk op dat moment hoe de convenanten zich tot elkaar verhouden. 8

9 Bijvoorbeeld of deze elkaar overlappen of elkaar (kunnen) bijten. Op de regionale Bijeenkomst in Weesp op 20 mei 2011 heeft directeur Ineke Werner van VACpunt Wonen dit punt niet bevredigend kunnen toelichten. Middels een brief (aug. 2011) van Bart De Jong Namens VAC Naarden-Bussum gericht aan mevrouw Werner is deze discussie aangescherpt. In het regio-overleg van 23 mei 2012 werd het volgende duidelijk: In april 2012 heeft VACpunt Wonen de regels voor de uitvoering van adviesaanvragen van convenantpartners op hun website geplaatst. Duidelijk staat hierin dat, als een woonadviescommissie wordt benaderd voor het geven van advies in een andere gemeente, er tevoren in goed overleg afspraken worden gemaakt over de vergoeding. Hiermee is in feite aan onze grief tegemoet gekomen De relatie met opdrachtgevers van woningbouw -woningcorporaties -projectontwikkelaars en particulieren -zorginstellingen Het contact met de woningcorporaties de Alliantie Dudok Wonen Stichting Woningbouwcorporaties Het Gooi en Omstreken Er is jaarlijks een of meerdere keren contact en overleg met deze organisaties middels vaste contactpersonen van zowel de commissie als de corporaties. De samenwerking met de corporaties is vastgelegd in convenanten. Middels extra bijeenkomsten met de Alliantie Huizen is een bijzondere situatie ontstaan. De voorbereiders van de Alliantie willen de uitgangspunten van VACpunt Wonen zoals beschreven in de Kwaliteitswijzer (en naar het zich laat aanzien op landelijke schaal) inpassen in het eigen toetsingskader. Dit nieuwe beleid roept naar de toekomst de volgende vragen op: Blijft advisering door WAC s noodzakelijk? Wat zijn de gevolgen voor gebruikers van woningen volgens deze aanpak? In het algemeen vinden wij het een goede zaak dat de Alliantie de toetsingscriteria van VACpunt Wonen (op termijn) gaat overnemen, maar daarnaast blijft een onafhankelijk WAC advies naar onze mening nodig. Het is immers niet zeker dat alle criteria worden overgenomen en bovenal gaat het uiteindelijk om de uitvoering. Zullen andere woningbouwverenigingen de werkwijze van de Alliantie overnemen? Dat is niet bekend. De Alliantie heeft op landelijk niveau een convenant gesloten met VACpunt Wonen en dat zou kunnen inhouden dat de Alliantie deze toetsingscriteria landelijk wil invoeren. Voor kleinere, regionaal werkende corporaties ligt dit mogelijk anders. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen onze ervaringen delen met relevante relaties. 9

10 Contacten met particulieren, projectontwikkelaars en zorginstellingen -particulieren die een woning (laten) bouwen / woonconsumenten -projectontwikkelaars -zorginstellingen Met deze eerste groep houden wij ons nog niet of nauwelijks (hooguit indirect) bezig. Indien wij gevraagd worden, kunnen wij echter advies uitbrengen. Aan de tweede groep kunnen wij ongevraagd advies geven, hetgeen vaak gebeurt. In de komende beleidsperiode willen wij ook aandacht geven en contact leggen met zorginstellingen die als opdrachtgever zorgwoningen realiseren of renoveren. 3.4 Het werk van WAC Hilversum Als vrijwilligersorganisatie zetten wij ons in om onze taken zo goed mogelijk uit te voeren. Onze capaciteit wordt bepaald door het aantal commissieleden, hun deskundigheid en de hoeveelheid tijd die zij beschikbaar stellen. Een van de consequenties zal zijn dat niet altijd alles kan worden gedaan. Bij te weinig capaciteit of andersom gezien te veel aanbod zal de commissie keuzes maken in de voorliggende activiteiten. Momenteel hebben wij onze prioriteiten voor deze beleidsperiode als volgt vastgesteld: Prioriteit 1 : Sociale woningbouw Prioriteit 2: Vrije sector woningbouw Prioriteit 3: Wonen in combinatie met zorg Prioriteit 4: Deskundigheidsbevordering en evaluatie van onze adviezen (zoals in Woonkwaliteitsonderzoeken, zelfreflectie en aan de hand van reacties op onze adviezen) Prioriteit 5: Studiebijeenkomsten/ conferenties organiseren Prioriteit 6:Overige activiteiten 3.5 Deskundigheidsbevordering VACpunt Wonen biedt diverse cursussen aan en eist van de lokale adviescommissies dat de leden verplicht en tegen betaling deelnemen om zo een bepaalde minimale kwaliteit van adviseren te bereiken die landelijk een gelijk uitgangsniveau kent. WAC Hilversum voldoet aan deze eisen. Het is zinvol als in een jaarlijks opleidingsplan dat wij vanaf 2012 invoeren de competenties (de gevolgde verplichte cursussen) van de leden worden bijgehouden in een overzicht. In het opleidingsplan, dat deel uitmaakt van het jaarplan, geeft de commissie aan wie welke cursus gaat volgen. Middels excursies en studiebijeenkomsten georganiseerd door VACpunt Wonen, de provinciale VAC Utrecht of op eigen initiatief houden onze leden hun kennis actueel en volgen zij de ontwikkelingen in de sector. Tevens zijn de commissieleden geabonneerd op Woonkwaliteit, het tweemaandelijkse tijdschrift van VACpunt Wonen. Via de website van VACpunt Wonen kunnen ook de digitale nieuwsbrief en de Online Koerier worden gevolgd, eveneens uitgaven van VACpunt Wonen. De website van de gemeente Hilversum biedt ook informatie over wonen in Hilversum. Informatie over de woningcorporaties ontvangen wij via hun bladen en zijn ook te vinden op hun websites. WAC-Hilversum heeft ook een certificatie voor WOONKEUR. Dit is een bepaalde standaard voor woonkwaliteit. Het certificaat wordt afgegeven aan nieuwbouwwoningen met voldoende woontechnische kwaliteit: een woning met WoonKeur kent een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraakwerendheid en sociale veiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit en aanpasbaarheid. De eisen uit WoonKeur behoeden de individuele consument voor ontwerpfouten die nu of in de toekomst ongemak kunnen opleveren. 10

11 Echter dit systeem wordt niet of nauwelijks (meer) gebruikt door corporaties, waardoor het ook voor onze commissie van ondergeschikt belang is. 3.6 Informatietaken De commissie maakt verslag van haar vergaderingen en overige bijeenkomsten. Eenmaal per jaar wordt in het eerste kwartaal een jaarverslag van het voorgaande jaar opgesteld. In een beperkte oplage wordt deze verspreid onder commissieleden, naburige adviescommissies, lokale woningcorporaties, B&W en Raad van Hilversum en overige relaties. Middels de website maakt de commissie haar activiteiten en jaarverslag ook openbaar voor belangstellenden. In de komende jaren wil de commissie de voorlichting en PR o.a. via de website versterken. Er wordt gedacht aan maandelijkse artikelen in lokale en regionale media, het houden van een spreekuur voor woonconsumenten, het uitbrengen van een folder, etc. De commissie onderzoekt de mogelijkheden voor een actuele website die naar de toekomst ook mogelijkheden biedt tot interactie en raadpleging van uitgebrachte adviezen. Telkens zal rekening worden gehouden met het bereiken van de relevante doelgroepen. De commissie beheert een (papieren) archief in het Raadhuis. Naast dit materiële archief zal door (onder verantwoordelijkheid van) het secretariaat worden gewerkt aan het inrichten en onderhouden van een digitaal archief. 3.7 Adviestaken De adviestaken zijn de taken die samengaan met het beoordelen van bouwplannen en het schrijven van adviezen voor gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars of andere belanghebbenden. In feite de kernactiviteit van onze commissie. Plannen worden beoordeeld op toetscriteria. Hier volgt de beschrijving uit de WoonKwaliteitWijzer: Het wonen omvat een aantal basisactiviteiten zoals verplaatsen, verblijven, slapen, werken, boodschappen doen, studeren, spelen, ontspannen, bezoek ontvangen, koken, eten, wassen, opbergen en persoonlijke hygiëne. Of de woonomgeving, het woongebouw en de woning geschikt zijn voor die activiteiten wordt bepaald aan de hand van toetscriteria. Deze toetscriteria zijn: bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezond en comfortabel, (ecologische) duurzaamheid en onderhoudsvriendelijk Proces- en trajectbeschrijving van advisering; tekening lezen De essentie van het werk van de Woonadviescommissie is het lezen en daarmee beoordelen van bouwtekeningen van woningen en woonomgeving vanuit het perspectief van de (toekomstige) bewoner en daarover te adviseren. Werden tot voor kort de meeste bouwtekeningen nog op groot formaat papier aangeboden, de ontwikkeling is dat tekeningen digitaal vanuit databases worden gepresenteerd. Het zal nog even wennen zijn om te werken met de digitale tekeningen en de digitale instrumenten om tekeningen zo in beeld en schaal effectief en efficiënt te kunnen bestuderen. Indien nodig zal specifieke apparatuur of software moeten worden verkregen. Een belangrijk voordeel is dat door het downloaden van tekeningen deze direct toegankelijk zijn voor individuele commissieleden. Zij kunnen zich dan al zelfstandig op de tekeningen oriënteren voorafgaand aan een gezamenlijke sessie waarin het advies wordt opgesteld. 11

12 In de komende beleidsperiode wil de commissie haar werkwijze mede naar aanleiding van de digitalisering van bouwtekeningen optimaliseren. Dit houdt in een aanscherping in de procedure van het adviseren en volgen van het advies nadat het is uitgebracht. De commissie wil bereiken dat het schriftelijke advies wordt ondersteund door persoonlijke toelichting. Door het volgen van de adviezen wordt nagegaan in welke mate de adviezen worden overgenomen in de ontwikkeling en uiteindelijk de uitvoering van de bouwplannen. Deze aanpak maakt het instellen en onderhouden van een digitaal archief van uitgebrachte adviezen noodzakelijk. In 2012 zal hier uitvoering aan worden gegeven. Evenzeer is het belangrijk een leidraad op schrift te stellen hoe het proces en het traject van het tekening lezen en adviseren door onze commissie wordt uitgevoerd. Dit is een van de voorgenomen taken. Wij streven er naar dit protocol in het najaar gereed te hebben. Aandachtspunten in de uitwerking van de procedure zijn: Wie levert de tekeningen aan onze commissie? Wie in onze commissie ontvangt de tekeningen en hoe worden ze geregistreerd? Wie let op de doorloopperiode van het adviestraject? De beslissing om tekeningen wel of niet in behandeling te nemen. Advies uitbrengen conform de criteria van de WoonKwaliteitsWijzer een uitgave van VACpunt Wonen Toelichting geven in een gesprek nadat schriftelijk advies is uitgebracht (Digitaal) archiveren van adviezen volgens onze eigen archiefmethode Adviezen volgen op uitvoering/navolging De adviesaanvragen blijven binnenkomen zoals dat nu gebeurt, nl. via de vaste contactpersoon van de corporaties, of zoals de gemeente doet, bij het secretariaat. Wij willen advies uitbrengen over zowel koop- als huurwoningen en de prijs speelt geen rol. Volgens onze statuten adviseren wij over nieuwbouw en verbouw van woningen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar categorie. Het tevoren kijken op (bouw-)locatie gebeurt vaak wel, maar nog niet altijd. Voor zover het nog niet gebeurt, zullen wij het wel gaan stimuleren. Het aanbod om mondeling toelichting te geven op onze adviezen doen wij nu standaard. Op uitnodiging gaan wij achteraf kijken als het gebouw gereed is. Ter controle op onszelf zouden wij meer aandacht kunnen gaan besteden aan deze bezichtigingen achteraf en stimuleren dat men ons meer dan nu tot toe hiervoor gaat uitnodigen. In de fase van het VO (Voorlopig Ontwerp) zijn nog veel wijzigingen in de tekeningen mogelijk. Dat betekent dat wij in die fase de meeste invloed kunnen uitoefenen met onze adviezen. Maar in de ontwerpfase ontbreken vaak detailinvullingen, zoals leidingen of aansluitpunten voor elektra. Juist deze punten nemen wij graag in onze adviezen mee. Anders dan vroeger zijn in het DO (Definitieve Ontwerp) nog (kleine) wijzigingen mogelijk. 12

13 3.8 Het volgen van bestemmingsplannen De commissie heeft in 2012 besloten haar taak te verbreden en om ook te adviseren over bepaalde bestemmingsplannen. Een van de leden volgt al jarenlang op persoonlijke titel de ontwikkelingen van het Langgewenst. Ook de bijeenkomsten betreffende de Hilversumse Structuurvisie waaraan leden hebben deelgenomen hebben tot dit besluit geleid. De goede reden om dat te gaan doen, is omdat de inspraakmogelijkheden in deze fase groter zijn. Projecten die de commissie in de komende jaren zal volgen zijn in ieder geval: Langgewenst, Anna s Hoeve en Monnikenberg. Voor elk project is een commissielid aangesteld die de ontwikkelingen volgt en de commissie hierover informeert. De visie van WAC Hilversum op wonen en leefomgeving Wat is de visie van WAC Hilversum op het gebruiksperspectief van woningen en woonomgeving in Hilversum? WAC Hilversum houdt zich aan de criteria die worden genoemd in de WoonKwaliteitsWijzer van VACpunt Wonen. Samengevat gaat het om veiligheid, (ecologische) duurzaamheid, woonkwaliteit toegankelijkheid en levensloopbestendigheid). 3.9 WoonKwaliteitsOnderzoek (WKO) VACpunt Wonen omschrijft het WoonKwaliteitsOnderzoek als volgt: Een WKO is een onderzoek naar de ervaring en waardering van de bewoners over de gebruiksmogelijkheden van hun woning en woonomgeving. Het onderzoek bestaat uit een aantal bondige vragenlijsten, die zowel mondeling als schriftelijk afgenomen kunnen worden. Onze commissie heeft tenminste 4 maal een dergelijk onderzoek uitgevoerd en voor het laatst in Bij onze leden bestaat belangstelling om een WKO op te starten indien de gemeente Hilversum of een woningbouwcorporatie daar behoefte aan heeft. Toch past hier ook een actieve opstelling. Het WKO is bij uitstek een instrument om eerder uitgebrachte adviezen te toetsen door gebruikerservaringen te onderzoeken. Wat zijn goede adviezen geweest en wat hebben we gemist. In de komende beleidsperiode kunnen suggesties worden gedaan aan betrokkenen om een WKO te initiëren. WKO s hebben al menigmaal bewezen aanzienlijke bouwfouten aan te tonen en zijn een goed instrument voor toekomstige verbeteringen. In de komende beleidsperiode wil de commissie tenminste een en misschien meer WKO s uitvoeren. 13

14 3.10 Convenanten De samenwerking met de woningcorporaties en de gemeente Hilversum is vastgelegd in convenanten die met deze partijen zijn overeengekomen. Wij hebben ons voorgenomen de convenanten in de komende beleidsperiode te bestendigen. De convenanten met de woningcorporaties zijn in 2003 tot stand gekomen en het convenant met de gemeente is in 2007 vastgesteld. Het is om tenminste twee redenen wenselijk en noodzakelijk de convenanten aan te passen. Op de eerste plaats omdat de Woonadviescommissie nu een stichting is en daardoor een (wettelijke) rechtspersoon is geworden. Op de tweede plaats omdat vernieuwing de mogelijkheid biedt de afspraken te verfrissen en de samenwerking te optimaliseren. Lezing van de huidige tekst maakt duidelijk dat het convenant op diverse punten zinvol kan worden aangepast. Niet alleen de naam VAC omzetten naar WAC Hilversum, maar ook zaken als het vastleggen wanneer evaluatie plaatsvindt (jaarlijks, tweejaarlijks), welke informatie de corporatie aanlevert naast plannen bijvoorbeeld: jaarverslag, huurdersmagazine, etc., het nader afspreken dat (bepaalde) adviezen persoonlijk worden toegelicht door WACleden, etc. Kortom, het is belangrijk de inhoud van de convenanttekst met elkaar af te stemmen Prestatiecriteria Wanneer zijn we tevreden over onze inzet? Wij zijn op dit moment tevreden over onze inzet tot nu toe in Er zijn al 8 adviezen gegeven en hopen het beleidsplan in september gereed te hebben. Hoe toetsen we of onze inspanningen (voor anderen) waardevol zijn? Wij hopen in 2013 een WKO (WoonKwaliteitsOnderzoek)uit te voeren. Verder willen wij in dat jaar, als daarvoor menskracht en faciliteiten beschikbaar zijn, een spreekuur gaan houden. Hiermee verwachten wij contact te leggen met woonconsumenten en hen persoonlijk te kunnen adviseren. De goede samenwerking met de corporaties wijst op de positieve waardering voor onze adviezen. Wat willen we hebben bereikt aan het einde van het beleidsplan ? Goede en actieve relaties, betrokkenheid en terugkoppeling van onze convenantspartners, kwalitatief goede adviezen, plezierige samenwerking, een betrokken en deskundige commissie, een of meerdere WKO s, een groots en plezierig jubileumevenement, persoonlijke ontwikkeling en tevredenheid over onze inbreng en inzet. Wij evalueren onze activiteiten door na te gaan of en hoe wij onze prioriteiten hebben gerealiseerd. 14

15 4. Jubileum In 2014 bestaat de commissie vijftig jaar. Dit jubileum wil de commissie graag vieren met een groots evenement in de vorm van een op de toekomst van de woningbouw gericht congres of ander evenement dat aansluit bij de interesse van onze relaties en andere belangstellenden. Een werkgroep van enkele commissieleden zal al in 2012 beginnen met het opstellen van een jubileumprogramma. 15

samen maken we de stad, toch?

samen maken we de stad, toch? samen maken we de stad, toch? informatiebijeenkomst 13, 22 en 29 april 2015 WAC bestaat uit vertegenwoordigers van Werkgroep Toegankelijkheid uit: GPPA gehandicapten en patiënten platform Werkgroep Geschikt

Nadere informatie

VAC ERMELO adviescommissie wonen

VAC ERMELO adviescommissie wonen VAC ERMELO adviescommissie wonen Jaarverslag 2015 VAC ERMELO adviescommissie wonen, Postbus 59, 3850 AB Ermelo e-mail: secretariaat@vacermelo.nl website: www.vacpuntwonen.nl/ermelo Inhoud Pagina Voorwoord...3

Nadere informatie

Jaarverslag WAC-Hilversum

Jaarverslag WAC-Hilversum Jaarverslag 2015 WAC-Hilversum februari 2016 2 WAC-Hilversum Stichting Woonadviescommissie Hilversum WAC-Hilversum Postbus 9900 1201 GM Hilversum www.wac-hilversum.nl wonen@wac-hilversum.nl 06 813 205

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC)

Jaarverslag 2012. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2012 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2012 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Inleiding De Commissie is in 2009 opgericht. Sindsdien is er veel stagnatie

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2013. Met een advies van de WAC haal je meer uit de bouwtekeningen.

WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2013. Met een advies van de WAC haal je meer uit de bouwtekeningen. WOONADVIESCOMMISSIE STADSKANAAL JAARVERSLAG 2013 Met een advies van de WAC haal je meer uit de bouwtekeningen. Voorzitter: Penningmeester: Secretariaat: Mw. G. Mensen- Schrik Mw. G. Mensen Mw. Hopkes-Vredenburg

Nadere informatie

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013

Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Reglement Ouder/Familiecommissie Vastgesteld door de Cefara op 18 september 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Zorgaanbieder Instelling Cliënt Belangenbehartiger Ouder/familieberaad Ouder/familiecommissie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Adviescommissie Wonen Hoge Ham 133 5104 JD Dongen. e-mail: postbus@adviescommissiewonen.nl website: www.adviescommissiewonen.

JAARVERSLAG. Adviescommissie Wonen Hoge Ham 133 5104 JD Dongen. e-mail: postbus@adviescommissiewonen.nl website: www.adviescommissiewonen. JAARVERSLAG 2010 Adviescommissie Wonen Hoge Ham 133 5104 JD Dongen e-mail: postbus@adviescommissiewonen.nl website: www.adviescommissiewonen.nl INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 1. DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG. Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium?

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG. Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? 2 De SHZG wil een stevige landelijke basis leggen onder de zelfstandige

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015. Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015. Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014/2015 Publicatie verslag. Helmond, 12 januari 2016. M.J. Meijer-Keizer penningmeester EHBO vereniging Brouwhuis Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2014 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2014 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC)

Jaarverslag 2014. Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2014 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Jaarverslag 2014 Stichting WoonAdviesCommissie Culemborg (WACC) Van de voorzitter De WoonAdviesCommissie Culemborg is in 2009 opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake Regeling Sportraad;

DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake Regeling Sportraad; 0 BESLUIT Nr. MO/2009/243320 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake ; gelet

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 2016 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk

Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Bevoegdheid & mandatering bestuur Huurdersvereniging Reeuwijk Op basis van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Dit document biedt een overzicht van enkele passages uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst,

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING Beleidsplan sponsoring Antares 2015-2019 pagina : 2 van 6 1. INLEIDING In deze notitie benoemen we de uitgangspunten die gelden bij sponsoring. Daarmee hebben we een kader om sponsorvragen te beoordelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden

Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden Uw werkterrein is het woonbeleid, u heeft ambitie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersraad

Reglement Vrijwilligersraad H1 1 Definities / Begripsbepaling 1.1 Vrijwilligers zijn mensen, die zich onbetaald inzetten voor en actief meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen

Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen (Het huishoudelijk reglement van de adviesraadgroen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente Oegstgeest)

Nadere informatie

Statuten Jeugdvereniging De Rank

Statuten Jeugdvereniging De Rank Statuten Jeugdvereniging De Rank Hier vind je de versie van de statuten van de Hervormde jeugdvereniging te Zegveld, zoals die in 2005 vastgesteld is. In de statuten staan de uitgangspunten van de vereniging,

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie