Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking"

Transcriptie

1 Samenvatting trends arbeidsmarkt, onderwijs, O&O beleid en scholing metaalbewerking In deze samenvatting worden de hoofdlijnen die uit de verschillende onderzoeken van OOM in 2011 naar voren komen op een rij gezet. In deze notitie worden de trends gegeven die van belang zijn voor opleidings-en ontwikkelingsbeleid in de sector. De trends zijn geformuleerd als aanbeveling/aandachtspunt voor beleid, (regio)management en bestuur van OOM. Totaal zijn er zeven trends beschreven en deze zijn ingedeeld in de paragrafen: Arbeidsmarkt, Initieel onderwijs en Scholing & Ontwikkeling. Toelichting gebruik bronnen Voor deze notitie is gebruikt gemaakt van arbeidsmarktinformatie (Mn Services-bestanden van juli 2011), landelijke onderwijsinformatie (Kenteq schooljaar 2010/2011), informatie over stages, bbl-leerlingen en bijscholing (OOM subsidies oktober 2011) en telefonische interviews met 500 werkgevers, 500 werknemers en 500 leerlingen uit september De medewerking van werkgevers, werknemers en leerlingen aan de interviews was evenals de afgelopen jaren uitstekend. De bereidheid om aan het onderzoek deel te nemen is voor alle groepen zeer hoog. Daarnaast verlopen de gesprekken zeer constructief en worden diverse onderwerpen rondom het thema Opleiden en Ontwikkelen besproken. De volgende respondenten uit de sector (OOM aangesloten bedrijven) hebben deelgenomen aan de interviews: Er zijn 677 bedrijven succesvol benaderd voor huidige meting, hiervan nam 74% aan het onderzoek deel (500 bedrijven). Van de gesprekken is 49% afgenomen met de directeur/eigenaar/bedrijfsleiding van het bedrijf en 45% met de administratie/p&o-er/ personeelszaken/. Er zijn 643 werknemers benaderd voor huidige meting, hiervan nam 78% aan het onderzoek deel (503 werknemers). Van de werknemers in het onderzoek zijn 57 werknemers jonger dan 26 jaar (11%), 175 werknemers tussen de 26 en 40 jaar (35%) en 271 werknemers boven de 40 jaar (54%). Deze verhoudingen zijn vergelijkbaar met de verdeling in leeftijden in de sector. Er zijn 558 leerlingen benaderd voor huidige meting, hiervan heeft 90% aan het onderzoek deelgenomen (500 leerlingen). Het gaat uitsluitend om leerlingen die een bbl-opleiding volgen bij een OOM bedrijf. 104 leerlingen volgen/volgden de opleidingsvariant scholingspool (21%, 13% branche), 86 leerlingen volgen een off-the-job opleiding (17%, 7% branche) en 311 een on-the-job opleiding (62%, 80% branche). Er zijn relatief veel scholingspoolleerlingen en offthe-job-leerlingen in de steekproef opgenomen om voldoende betrouwbare uitspraken te kunnen doen over deze groepen. Actualiteit van het onderzoek De gebruikte bronnen voor het onderzoek zijn allemaal uit het 3 de kwartaal van Door de actualiteit van de ontwikkelingen rondom de Europese financiële crisis is het echter waarschijnlijk dat bepaalde perspectieven, bijvoorbeeld rondom werkgelegenheid en toekomstverwachtingen, op dit moment zijn veranderd of meer onzeker zijn geworden. 1

2 Arbeidsmarkt Trend 1: Werkgelegenheid herstelt meer beweging in arbeidsmarkt in 1 ste helft 2011 De effecten van de economische crisis op de werkgelegenheid lijken af te nemen. De laatste maanden van 2010 was een lichte groei zichtbaar in de werkgelegenheid. Deze trend heeft verder doorgezet in de eerste helft van In november 2011 is het aantal werknemers ten opzichte van januari met 1,5% toegenomen tot werknemers. De laatste maanden van 2011 lijkt de groei wederom te stagneren. Figuur 1 Ontwikkeling werkgelegenheid metaalbewerking vanaf januari 2009 tot november 2011 De bedrijvigheid in de metaalbewerking blijft gelijk in het eerste deel van In 2010 was voor het eerst sinds jaren sprake van een daling van 1,6% van het aantal bedrijven in de metaalbewerking. De daling heeft in 2011 niet verder doorgezet (2011: bedrijven en 2010: bedrijven. In vergelijking met 2010 is er weer meer beweging op de arbeidsmarkt in de metaalbewerking. In juli 2011 zijn er, ten opzichte van januari 2011, nieuwe werknemers gestart in de sector. Wanneer de trend uit de eerste helft van 2011 doorzet, zal de instroom met ongeveer 30% stijgen ten opzichte van 2010 (instroom van werknemers). De uitstroom zal in dat geval in 2011 ongeveer werknemers bedragen en is vergelijkbaar met De meerderheid van de instroom bestaat voornamelijk uit een toename van algemene productiewerkers (+50% ten opzichte van 2010). Er is ook sprake van een verhoogde instroom van technisch uitvoerende werknemers (+30% ten opzichte van 2010). Samen met een lage uitstroom van deze beroepsgroep betekent dit dat de werkgelegenheid voor technici weer toeneemt. Binnen de groep technici is het opvallend dat er relatief veel machinebouwers 1 en ontwerpers 2 instromen. 1 Machinebouwers vormen 17,1% van de totale instroom, het aandeel werknemers uit deze functiegroep in de totale sector is 16,5%. 2 Ontwerpers vormen 2,5% van de totale instroom, het aandeel werknemers uit deze functiegroep in de totale sector is 1,7%. 2

3 Voor constructie-/bankwerkers is er sprake van krimp. Deze krimp is wijten aan een bovengemiddelde uitstroom van deze groep binnen alle leeftijdsgroepen 3. Dit duidt op verminderde werkgelegenheid voor deze werknemers. Verder blijkt uit de Bedrijvenmonitor dat in vergelijking met 2010 het aandeel bedrijven dat de komende jaren kwalitatieve en kwantitatieve tekorten binnen het personeelsbestand verwacht weer met 10% toeneemt. De groep bedrijven met deze opvatting heeft weer bijna de omvang van voor de economische crisis. Het zijn met name grote bedrijven die een tekort verwachten. Deze verwachting vertaalt zich ook naar de vacaturevraag voor het komende jaar. De bedrijven met vacatures nemen toe ten opzichte van Van de bedrijven heeft 52% vacatures voor vakervaren werknemers tegenover 32% vorig jaar. 40% van de bedrijven heeft vacatures voor leerling werknemers tegenover 22% vorig jaar. Van belang is hierbij te benadrukken dat deze perspectieven zijn opgetekend in september 2011 voordat de zogenaamde eurocrisis actueel werd. Trend 2: Aandacht voor regionale verschillen in ontgroening en vergrijzing in de sector In de sector vinden grote veranderingen als gevolg van ontgroening en vergrijzing plaats. De daling is het grootst voor werknemers in de leeftijdscategorie tot 25 jaar (-3,6% sector). Het aandeel jongeren is gezakt van 12,2% in 2010 tot 12,0% halverwege Ook in absolute zin is er sprake van een daling van het aantal jongeren van ongeveer werknemers tot werknemers jonger dan 25 jaar. Voor een belangrijk deel is deze ontwikkeling te verklaren vanuit de trend van ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking 4. Belangrijk is ook op te merken dat er regionale verschillen zijn in de ontgroening en vergrijzing. De komende vijf jaar vertrekt 9,2% van de huidige populatie werknemers in de sector door pensioen. In de regio s Limburg, Zeeland en West-Brabant en regio Rijnmond) is dit aandeel bijna 10%. Deze regio s zijn dus meer dan gemiddeld vergrijsd. Voor de regio Limburg en regio Rijnmond geldt eveneens dat het aandeel werknemers jonger dan 25 jaar aanzienlijk lager ligt (10% in de regio tegenover 12% gemiddeld in sector). In de regio Limburg is dit met name te wijten aan een relatief hoge uitstroom onder werknemers jonger dan 25 jaar. De combinatie van een relatief snelle vergrijzing en ontgroening is een risico voor de bedrijfscontinuïteit. Conclusie arbeidsmarkt De monitor laat zien dat bedrijven de komende jaren kwalitatieve en kwantitatieve personeelsproblemen verwachten. Echter, de economische onzekerheid op dit moment kan het urgentiebesef over dit aandachtspunt bij bedrijven verminderen. Gezien de demografische ontwikkeling van de arbeidsmarkt (ontgroening en vergrijzing) is structurele aandacht voor de instroom gewenst. Hierbij zou zowel aandacht moeten zijn voor de instroom van leerlingen (zie paragraaf initieel onderwijs), als de zij-instroom en doorstroom van werknemers. 3 Constructie-/bankwerkers vormen 9% van de totale uitstroom, het aandeel werknemers uit deze functiegroep in de totale sector is 8,1%. 4 Gemiddelde leeftijd Nederlandse beroeps in jaar versus 40,7 jaar in

4 Initieel onderwijs Trend 3: Daling instroom bbl-leerlingen bij OOM-leerbedrijven en metaalbreed, OOM leerbedrijven blijven actief met opleiden van leerlingen Daling bbl-instroom bij OOM bedrijven De instroom van leerlingen bij OOM bedrijven laat vanaf 2009/2010 een trendwijziging zien ten gevolge van de kredietcrisis. In schooljaar 2009/2010 daalt het aantal leerlingen bij OOM bedrijven ten opzichte van het voorgaande jaar met 23%. Ook in schooljaar 2010/2011 blijft de instroom achter, in november 2011 zijn er leerwerksubsidies voor schooljaar 2010/2011 bij OOM verwerkt. Ondanks dat dit aantal de komende maanden nog licht zal stijgen, lijkt er sprake van een daling van de instroom van bbl-leerlingen voor het tweede jaar op rij. Daling bbl-instroom landelijk Ook het totaal aantal bbl-leerlingen in de metaalsector (landelijke Kenteq cijfers) daalt voor het tweede jaar op rij in 2010/2011 (-11%). De daling is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Het aantal bbl-leerlingen is nu leerlingen (7.500 vorig jaar). Het aantal bol-leerlingen in de metaal neemt wel toe van in 2009/2010 naar leerlingen in 2010/2011 (stijging van +8%). Er lijkt sprake van een effect van communicerende vaten. De leerlingen die een bblopleiding willen volgen op niveau 2 en 3 wijken bij gebrek aan werkgelegenheid uit naar de dagopleiding (bol-opleiding) van hetzelfde niveau. Netto (bol en bbl samen) is er wel sprake van een daling van -4% (van in 2010 naar in 2011). Oorzaken van deze daling zijn een toename van techniekbrede mbo-opleidingen en een daling van vmbo-leerlingen die kiezen voor een metaal opleiding. Daling leerlingen vmbo metaal Het perspectief van nieuwe aanwas in de vorm van vmbo metaalleerlingen neemt af. In 2010/2011 zijn er nog leerlingen die een vmbo metaalopleiding volgen. Deze daling is zichtbaar vanaf 2007 waarin er nog vmbo metaalleerlingen waren. Toename techniekbrede mbo-opleidingen In toenemende mate zijn er opleidingen die niet in te delen zijn onder één van de traditionele disciplines elektro, metaal en installatie van Kenteq. De leerlingenaantallen van deze brede technische opleidingen nemen snel toe. In 2010 stromen er meer dan leerlingen in deze opleidingen (bol en bbl). Dit betekent dat de daling van de leerlingaantallen in de metaal gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de stijging in de techniekbrede opleidingen. Kenteq geeft hier echter van aan dat de toename binnen de algemene opleidingsrichting geen algehele compensatie is voor de daling binnen de traditionele richtingen leerlingen in 2010 ten opzichte van leerlingen in 2009 betekent een terugval van 3,9%. Dit laat zien dat, vergeleken met de jaren ervoor, in 2010 minder personen gekozen hebben voor technisch beroepsonderwijs binnen het Kenteq-domein (bron: Kenteq 2011, Leerlingaantallen 2010/2011 technisch beroepsonderwijs). Aantal actieve OOM bedrijven met leerlingen stijgt Ondanks het dalende aantal bbl-leerlingen bij OOM bedrijven is het opvallend dat het aantal bedrijven dat actief is met het opleiden van leerlingen toeneemt. Uit de Bedrijvenmonitor 2011 blijkt dat het aantal bedrijven dat de afgelopen drie jaar één of meerdere leerlingen opleid, is 4

5 gestegen (KPI 18 Bedrijvenmonitor). In 2010 waren er bedrijven die in de periode één of meer leerlingen hebben opgeleid. In 2011 zijn dit (periode ) bedrijven. Conclusie hiervan is dat bedrijven weliswaar minder leerlingen opleiden, dit is te verklaren vanuit de verminderde werkgelegenheid, maar bedrijven blijven wel actief met opleiden van leerlingen. Het aantal bedrijven dat tenminste één leerling een opleiding biedt in een periode van 3 jaar neemt toe. De verantwoordelijkheid voor het opleiden van leerlingen wordt dus in toenemende mate breder sectoraal gedragen. Positief is ook dat het aantal kleine bedrijven (minder dan zestien werknemers) met leerlingen toeneemt. Deze twee positieve signalen laten onverlet dat de totale instroom van bbl-leerlingen daalt. Deze ontwikkeling sluit aan bij de brede tevredenheid van werkgevers over de leerwerkbijdrage van OOM. 95% van de bedrijven die gebruik maken van de leerwerkbijdrage noemt een van de volgende effecten: We zijn sneller geneigd om een leerling aan te nemen. We zijn in staat een betere begeleiding te bieden aan de leerling (meer tijd). We zien het belang van opleiden van jonge werknemers voor ons bedrijf. Trend 4: Helft bbl-leerlingen bij OOM bedrijven behaalt diploma, scholingspoolleerlingen halen vaker diploma Om de voortgang van leerlingen te bepalen is gebruik gemaakt van de diplomeringscijfers die OOM verzamelt als gevolg van de afronding van subsidieaanvragen voor leerwerkbijdragen. Werkgevers krijgen tot een jaar na afronding van de opleiding gelegenheid het diploma als bewijs op te sturen. Om dit beeld aan te vullen is dit jaar (door middel van interviews) ook aan de leerlingen die langer dan twee jaar bezig zijn met de opleiding, naar de status van de opleiding gevraagd. Diplomering bbl-leerlingen bij OOM bedrijven Van de leerlingen die zijn gestart in schooljaar 2008/2009 heeft OOM op 1 september 2011 van 41% een diploma ontvangen. 33% van de leerlingen is gestopt met de opleiding. Van de overige 26% heeft OOM tot op dit moment nog geen informatie ontvangen. Uit aanvullende vragen uit de Leerwerkmonitor blijkt dat 50% van de leerlingen waarvan OOM na twee jaar opleiding geen informatie heeft ontvangen, zelf aangeeft een diploma te hebben gehaald. Naar aanleiding van dit gegeven is de verwachting dat het aandeel gediplomeerden 13% hoger is (de helft van 26%). Totaal heeft ongeveer 54% van de groep op dit moment zijn/haar diploma gehaald. Van de scholingspoolleerlingen uit 2008/2009 heeft naar verwachting 68% zijn/haar diploma gehaald. Dit is aanzienlijk hoger dan de andere opleidingsvarianten (off-the-job 59% en on-the-job 53%). De cijfers wijzen uit dat het volgen van een scholingspool-opleiding vaker tot een goed resultaat leidt. Hierbij moet worden aangetekend dat nog een beperkt deel (13%) van het totaal aantal leerlingen bij OOM bedrijven een opleiding via de scholingspool volgt. De overgrote meerderheid van de leerlingen volgt een normale on-the-job opleiding (80%) of een off-the-job opleiding (7%). Uitval van leerlingen uit de sector licht gestegen Het feit dat leerlingen regelmatig stoppen met de opleiding wordt bevestigd door de werkgevers in de Bedrijvenmonitor. Bij bedrijven die de laatste jaren leerlingen hebben opgeleid, geeft 42% aan dat het is voorgekomen dat een contract met een leerling is ontbonden. Dit ligt in verreweg de meeste gevallen aan de beperkte motivatie van de leerling (75%), verder wordt door 23% van de bedrijven het niveau van de leerlingen als oorzaak genoemd. 5

6 Ten aanzien van de eerst genoemde oorzaak is belangrijk op te merken dat OOM zowel in het praktijkopleidersonderzoek als het stageoffensief aandacht gaat besteden aan training in de omgang met niet gemotiveerde leerlingen. De laatst genoemde oorzaak is te verklaren door de veralgemenisering in het vmbo. Het curriculum in het VMBO is gewijzigd van een vakinhoudelijk curriculum naar een breed technisch oriënterend curriculum. Dat leerlingen geen diploma halen, stoppen met de opleiding en/of vertrekken bij de werkgever, betekent niet direct dat ze niet meer in de sector werken. In 2011 is de uitval van leerlingen uit de sector licht gestegen. Van de leerlingen die in schooljaar 2009/2010 begonnen zijn met een opleiding in de metaalbewerking, is in augustus % niet meer werkzaam in de branche. De uitval is het grootst bij de off-the-job-leerlingen (26%), vervolgens bij de scholingspool (24%) en het laagst bij de on-the-job-leerlingen (19%). Ongeveer acht op de tien leerlingen werkt na twee jaar nog in de sector. Gezien het huidige gegeven dat vijf van de tien leerlingen een diploma halen, werken drie van de tien leerlingen na hun opleiding ongediplomeerd in de sector. Trend 5: Bereidheid voor stages binnen bedrijven neemt toe Gezien de afnemende instroom van bbl-leerlingen wordt het voor bedrijven steeds belangrijker ook via stages met potentiële werknemers in contact te komen. Bijna driekwart van de geïnterviewde bedrijven (73%) werkt met stagiairs of heeft dat ooit gedaan. Grote bedrijven doen dit net wat meer dan kleine bedrijven (87% vs. 64%). Uit de subsidiebestanden van OOM blijkt dat vanaf 2001 tot unieke bedrijven een stagevergoeding bij OOM hebben aangevraagd. Dit komt neer op 27% van de bedrijven in de sector die de laatste tien jaar een stagevergoeding hebben aangevraagd (aanname gemiddeld bedrijven met tenminste twee werknemers). Uit dit verschil tussen de interviews en de subsidiebestanden kon worden opgemaakt dat blijkbaar niet alle bedrijven gebruik maken van de OOM-subsidie voor stages. De subsidiebestanden bestanden laten een toename aan aanvragen voor stages zien. In schooljaar 2010/2011 zijn er 7% meer OOM bedrijven die een stagevergoeding aanvragen. Het totaal aan aanvragen voor stages is ook 11% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De meeste stagiairs functioneren op mbo-niveau en vmbo-niveau. De meeste bedrijven hebben goede ervaringen met stagiairs. Van de bedrijven biedt 62% altijd een stagevergoeding, 17% van de bedrijven geeft aan in de meeste gevallen een vergoeding te betalen. Ook zijn bedrijven (90%) van mening dat de afspraken met scholen helder zijn en voldoende worden nagekomen. Tot slot is de bereidheid om komend jaar stagiaires aan te nemen gestegen. In 2010 was 46% bereid om stagiaires aan te nemen, in 2011 is dit aandeel toegenomen tot 64%. Op basis van deze gegevens lijkt de potentie voor OOM om stages te stimuleren en faciliteren kansrijk. Gezien de dalende instroom bij technische opleidingen wordt hier door OOM de nadruk opgelegd. Conclusie initieel onderwijs Zowel voor het vmbo, bbl-leerlingen bij OOM bedrijven en leerlingen metaal breed is een sterke daling zichtbaar. Het schooljaar 2010/2011 lijkt wat dat betreft een verloren jaar. Positieve ontwikkelingen zijn: brede deelname van bedrijven aan het opleiden van leerlingen en de toegenomen stagebereidheid en stagedeelname. 6

7 Gezien de ontwikkeling van de laatste jaren in het initieel onderwijs dreigt echter een vicieuze cirkel. Mede als gevolg van de dalende instroom is bij onderwijsorganisaties een trend zichtbaar van schaalvergroting (grotere regio s in het mbo). Daarnaast streeft de overheid naar het verbreding van opleidingen (veralgemenisering in het vmbo). Deze trend is weliswaar verklaarbaar vanwege de betaalbaarheid van opleidingen, maar door de bredere vmbo vooropleiding neemt de kloof tussen de kennis en vaardigheden van een leerling en de vaak specialistische vraag van bedrijven toe. Het werken en leren in een bbl-opleiding vraagt een bepaalde inzetbaarheid en productieve waarde van een leerling. Kortom de leerling wordt onaantrekkelijker en een vicieuze cirkel dreigt. Gezien deze ontwikkeling in het vmbo en mbo is het contact van de sector met scholen nog belangrijker. De regionale opgave is om de samenwerking tussen scholen en metaalbewerkingsbedrijven vorm te geven en hierdoor de keuze van leerlingen voor de metaal(bewerking) te stimuleren. Scholing en ontwikkeling Trend 6: Aandacht voor behoud van kennis en opvangen vertrek werknemers door pensionering In gesprekken met bedrijven geeft 62% van de bedrijven aan dat pensionering van werknemers de komende jaren aan de orde is (9,2% van de huidige werknemers is in 2015 met pensioen). Vorig jaar gaf 54% van de bedrijven aan dat binnen het bedrijf werknemers op korte termijn met pensioen gaan. Ongeveer 10% van bedrijven ziet deze natuurlijke uitstroom als een probleem voor de bedrijfsvoering. Het gaat hier om bedrijven waarin meer dan 15% van de werknemers door pensioen vertrekt. Werkgevers geven vaker dan vorig jaar aan dat ze bezig zijn met het werven van nieuwe medewerkers om het vertrek van werknemers door pensionering op te vangen. Mogelijk is het zo dat werkgevers tijdens de economische crisis in 2010 nog beperkte financiële mogelijkheden hadden om nieuwe werknemers aan te trekken. Door de licht verbeterde economische omstandigheden in 2011 kiezen werkgevers er vaker voor om nieuwe medewerkers voor vast aan te trekken. Werkgever vinden werkgevers scholing in toenemende mate van belang voor de doorstroom van personeel (41% in 2011 ten opzichte van 20% in 2010). Maar deze doorstroom lijkt minder direct gericht op opvolging van vertrekkende werknemers (bijvoorbeeld door pensioen). De aandacht voor kennisoverdracht van oudere werknemers naar andere werknemers is gedaald. Doorstroom wordt meer gezien als algemene ontwikkeling voor de werknemer, het breder inzetbaar maken van de werknemer en het belonen voor goede prestaties. Het advies is om naast deze redenen, werkgevers ook attenderen op de koppeling tussen doorgroeien van (nieuwe) medewerkers en de uitstroom van oudere, pensioengerechtigde werknemers. In het kader van kennisbehoud is dit eveneens een belangrijke strategie. 7

8 Trend 7: Stijging van bijscholing in de sector na jaren van daling. Scholingsdeelname met inzet PTT neemt toe in 2011 In 2011 hebben er van januari 2011 tot november 2011 meer dan cursisten een training/cursus gevolgd. In 2010 zijn cursisten mede gefinancierd door de PTT. Het gebruik van de PTT ten opzichte van 2010 is toegenomen, maar er is nog wel sprake van onderbenutting van het totale PTT budget. In 2011 hebben bedrijven (+4% hoger dan 2010) voor werknemers een PTT aangevraagd (+19% hoger dan 2010). Scholingsbereidheid neemt ook toe Veel bedrijven (80% van alle 500 bevraagde bedrijven) zijn bekend met de PTT. 83% van de bedrijven die bekend zijn met de PTT (dus 60% van alle bedrijven) verwacht volgend jaar van de regeling gebruik te maken. De ervaring van voorgaande monitoren leert dat ongeveer de helft van de bedrijven die voornemens hebben om van de PTT gebruik te maken, dat ook daadwerkelijk gaat doen. Van de 80% van de bedrijven die bekend zijn met de PTT geeft 16% aan komend jaar naar verwachting geen gebruik te maken van de PTT (dus 13% van alle bedrijven). Aan de kant van de werknemers geeft 32% aan van de PTT gebruik te gaan maken. Met name werknemers van 40 jaar of jonger hebben scholingplannen. De vuistregel (voornemen scholing volgen = 50% daadwerkelijk scholing volgen) geldt ook voor werknemers. Voor werknemers valt daarom eveneens een stijging in de scholingsdeelname te verwachten. Scholingstrends 2011 De verruiming van het PTT reglement per januari 2011 naar tien werknemers of maximaal 30% van het personeel is een mogelijke verklaring voor de geconstateerde toename van het aantal deelnemers per scholend bedrijf. In 2010 volgde gemiddeld 3,7 werknemers per bedrijf scholing (aantal scholende werknemers/aantal scholende bedrijven). In 2011 is dit gemiddelde gestegen naar 4,0 werknemers per bedrijf. Technische cursussen worden het meest gevolgd door werknemers. Het aandeel cursisten dat een technische cursus in 2011 volgt, vormt 39% van het totaal aantal cursisten (41% in 2010). Voor deze technische cursussen wordt ook het grootste deel van het subsidiebudget gebruikt. Alle subsidies voor technische cursisten in 2011 samen vormen 53% van het totale subsidiebudget (59% in 2010). Het aandeel cursisten die een cursus volgen op het gebied van veiligheid-, milieu- en arbo blijft stabiel (30% in 2011 en 2010). Het uitgekeerde subsidiebedrag voor deze cursussen is in 2011 toegenomen. Het is gestegen van 10% van het budget in 2010 naar 16% van het budget in De maximering van de PTT (maximaal 500 subsidie per werknemer) leidt mogelijk tot een daling van cursussen met een hoge kostprijs. Dit zou bijvoorbeeld een verklaring kunnen zijn voor de daling van de deelname aan opleidingen automatisering. Deze hebben een relatief hoge kostprijs van gemiddeld ongeveer 900 per deelnemer. Het aandeel van cursisten voor automatisering is in 2010 en 2011 gezakt (van 13% in 2009 naar 9% in 2011). Het aandeel cursisten in logistiek is in 2010 gedaald naar 12% (van 18% in 2009), maar in 2011 neemt het aandeel weer toe tot 14%. Deze stijging van 2% is de grootste toename in cursisten. Voorbeelden van logistieke cursussen met een toename zijn heftruckopleidingen en werken met de hoogwerker. 8

9 Het is van belang om zicht te houden op de ontwikkeling van de voorkeur voor soorten leren. De afgelopen twee jaar is deze voorkeur aan het verschuiven richting korte cursussen en/of trainingen die op de werkplek/bij het bedrijf plaatsvinden. Aanbeveling is om de consequenties van deze voorkeur voor zogenaamde incompany trajecten te bekijken. Conclusie scholing en ontwikkeling De scholingsbereidheid en deelname blijfven een aandachtspunt in licht van een te verwachten nieuwe economische teruggang. Opvallend gegeven in de opvattingen rondom scholing is dat scholing meer wordt gekoppeld aan algemene brede ontwikkeling van werknemers en minder als een noodzakelijk onderdeel voor de kwaliteit van het bedrijfsproces wordt gezien. Het stimuleren van werknemers voor goede prestaties en het bevorderen van de doorstroom van personeel worden samen met brede inzetbaarheid als belangrijkste reden voor scholing genoemd. Slechts 28% van de werkgevers ziet scholing in het licht van het verbeteren van het primaire productieproces. Door een betere koppeling tussen bedrijfsprocessen en scholing neemt het belang van bijscholen toe. Scholing kan ook een bijdrage leveren aan doelstellingen die tijdens een laagconjunctuur voor het bedrijven aan de orde zijn (kostenreductie, werken met minder mensen). Scholing kan meer gericht worden ingezet voor kennisbehoud in het bedrijf (in het licht van pensionering), het terugbrengen van faalkosten en het zorgen voor meer flexibiliteit in de organisatie (brede inzetbaarheid van werknemers). 9

OOM Onderwijsinformatie. cijfers en trends 2009/2010

OOM Onderwijsinformatie. cijfers en trends 2009/2010 OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 3 Leeswijzer 5 Samenvatting OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2009/2010 6 1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009 2009 Onderwijs OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 3 Leeswijzer 5 Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing

Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Monitor rapport OOM 2014 Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Managementsamenvatting Managementsamenvatting Monitor rapport OOM 2014 Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Colofon Titel: Monitor rapport

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept R. Blommaert MSc Drs J. Freriks Drs I. de Vries Amsterdam, oktober 2007 708/oktober 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11

Nadere informatie

OOM Managementsamenvatting Monitor 2009. Management

OOM Managementsamenvatting Monitor 2009. Management 2009 OOM Managementsamenvatting Monitor 2009 Management OOM Managementsamenvatting Monitor 2009 Colofon Titel: OOM Managementsamenvatting Monitor 2009 Opdrachtgever: OOM, onder begeleiding van Agnes van

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Limburg, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Monitor rapport OOM 2014. Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing

Monitor rapport OOM 2014. Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Monitor rapport OOM 2014 Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Monitor rapport OOM 2014 Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Colofon Titel: Monitor rapport OOM Auteur: Cris van Osch Versie: Versie 4

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends Groningen/Friesland/Drenthe 2005 Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2005 Boukje Detmar Eliane Boorsma Amsterdam, november 2005 501/november 2005 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax:

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Colofon. Monitor rapport OOM. Versie 1.0 Datum November 2012 Projectnummer 11718.14

Colofon. Monitor rapport OOM. Versie 1.0 Datum November 2012 Projectnummer 11718.14 Monitor rapport OOM Colofon Titel Monitor rapport OOM Auteur Cris van Osch Versie 1.0 Datum November 2012 Projectnummer 11718.14 CINOP Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Tel: 073-6800800 Fax: 073-6123425

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Monitor rapport OOM. Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing

Monitor rapport OOM. Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Monitor rapport OOM Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Arbeidsmarkt, onderwijs en bijscholing Colofon Titel: Monitor rapport OOM Auteur: Cris van Osch Versie: 1.0 Datum :November 2013 Projectnummer:

Nadere informatie

Uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen

Uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen Uitdagingen voor de arbeidsmarkt van morgen Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek Samenvatting voor FNV VTL Alpen aan de Rijn, 17 oktober 2013 1 Disclaimer De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

OOM Werknemersmonitor 2009 2009. Werknemers

OOM Werknemersmonitor 2009 2009. Werknemers 2009 Werknemers OOM Werknemersmonitor 2009 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 1 Inleiding 4 2 Opzet Monitor OOM 5 3 Onderzoekskader OOM Werknemersmonitor 6 3.1 KPI s en onderzoeksvragen 6 3.2 Instrumenten voor

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Grafimediabranche: 10 kerncijfers Age Unlimited

Grafimediabranche: 10 kerncijfers Age Unlimited Grafimediabranche: 1 kerncijfers Age Unlimited Januari 24 Drs. Jos Teunen Figuur 1 45% Structuur Grafimediabranche Veel kleine bedrijven, werkgelegenheid vooral bij midden- en grootbedrijf bedrijven werkzame

Nadere informatie

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010

Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Kengetallen ECABO Bijlage bij jaarverslag 2010 Aantal erkende leerbedrijven in ARTUS 46.269* Aantal geregistreerde leerplaatsen 83.412 Aantal deelnemers ECABO 2009-2010 85.667 Aantal BOL-deelnemers 76.307

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Cijfers en Trends Onderwijs en Scholing Metaalbewerking 2004

Cijfers en Trends Onderwijs en Scholing Metaalbewerking 2004 Cijfers en Trends Onderwijs en Scholing Metaalbewerking 2004 B. van Bruggen F. Heere Amsterdam oktober 2005 Opdrachtgever: OOM Postbus 15 2390 AA Hazerswoude-dorp Tel: 0172-521500 info@oom.nl www.oom.nl

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Kenteq Arbeidsmarktinformatie 2007

Kenteq Arbeidsmarktinformatie 2007 Kenteq Arbeidsmarktinformatie 2007 Theo Mos Frans Heere Amsterdam, november 2007 707/november 2007 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2014-2015 Samenvatting van de monitor 2014-2015 en de volgmodules najaar 2015 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, januari 2016 1 Vooraf In de periode 1 september 31

Nadere informatie

Aanbod van Arbeid 2016

Aanbod van Arbeid 2016 Aanbod van Arbeid 2016 Samenvatting Rapport over werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt. In het rapport wordt verslag gedaan van een langlopend onderzoek onder ca. 4500 werkenden en niet-werkenden

Nadere informatie

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs

Zicht op de Mobiliteitsbranche. Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs Zicht op de Een overview van cijfers over bedrijven, werknemers en het onderwijs 2013 2 Zicht op de 2013 1. Bedrijven Aantal bedrijven De meeste bedrijven in de branche zijn aangesloten bij de branchevereniging

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

De studieloopbaan van mbo-deelnemers

De studieloopbaan van mbo-deelnemers Paper Symposium, Het belang van het onderwijsnummer voor beleidsinformatie ORD 2012 De studieloopbaan van mbo-deelnemers De verblijfsduur in relatie met het behaalde op het mbo. DUO/INP 1 juni 2012 Jaap-Jan

Nadere informatie

Cris van Osch 30 november Opleiden van leerlingen Scholingsconferentie AFNL

Cris van Osch 30 november Opleiden van leerlingen Scholingsconferentie AFNL Cris van Osch 30 november 2011 Opleiden van leerlingen Scholingsconferentie AFNL Introductie CINOP Advisering rondom opleiden en ontwikkeling van mensen Voor sociale partners, bedrijven, overheid, scholen

Nadere informatie

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers Samenvatting De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45- minners, werken op basis van een tijdelijk contract

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

6. Vergrijzing in Noord-Nederland

6. Vergrijzing in Noord-Nederland 6. Vergrijzing in Noord-Nederland De komende jaren zal de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking sterk stijgen. Er worden minder kinderen geboren dan vroeger en onder invloed van stijgende welvaart

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek ( )

Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek ( ) Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek (2005-2013) Dit onderzoeksbericht geeft een eerste beeld van de ontwikkeling van het aantal vmbo-leerlingen

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

3 De situatie in de bbl

3 De situatie in de bbl DE SITUATIE IN DE BBL 3 De situatie in de bbl Zoals in de inleiding is aangegeven gaat de SER in dit eerste deel van het advies vooral in op de vraag van de minister in de adviesaanvraag naar de teruglopende

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Colofon Arbeidsmarktmonitor 2005 Arbeidsmarkt in Zicht, 2-meting Samenvatting Uitgave RPA Rijn Gouwe Postbus 13 2400

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging

Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging Arbeidsmarkt- en Onderwijsinformatie Onderzoek Sector Uiterlijke Verzorging 214-218 Colofon Al meer dan 65 jaar is KOC Nederland het kenniscentrum voor de sector Uiterlijke Verzorging (kapper, schoonheidsspecialist,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie