Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid"

Transcriptie

1 Page 1 of 16 ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN VAN BANCA MONTE PASCHI BELGIO (BMPB) ONDERWORPEN AAN BOEK VII «BETALINGS- EN KREDIETDIENSTEN» IN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT (Uitgave 05/2017) VOORAF TOEPASSINGSGEBIED Huidige Algemene Kredietvoorwaarden van de Banca Monte Paschi Belgio verduidelijken de rechten en plichten van de BANCA MONTE PASCHI BELGIO, hierna de "BMPB" genoemd en van de verschillende interveniënten (Consument(n), lasthebber(s), persoonlijke zekerheden, ), in het kader van een kredietovereenkomst onderworpen aan boek VII Betalings- en kredietdiensten in het Wetboek van economisch recht hierna de wet genoemd, alsook in het kader van een debetstand die het bedrag van 1.249,00, niet overschrijdt, gedeeltelijk onderworpen aan de wet. ALGEMENE VOORWAARDEN DE KREDIETOVEREENKOMST Article. 2. Informatieplicht De Consument(en) en de eventuele persoonlijke zekerheden verklaren dat de aan de BMPB verstrekte informatie juist en volledig is en verbinden zich ertoe de BMPB in de loop van de uitvoering van de overeenkomst onverwijld te informeren over elke adreswijziging, over elke wijziging en over alle feiten die zijn/hun financiële situatie, zijn/hun terugbetalingsmogelijkheden of zijn/hun solvabiliteit kunnen beïnvloeden. Article. 3. Totstandkoming van de overeenkomst De kredietovereenkomst komt tot stand door de ondertekening door alle contracterende partijen. Het maakt het voorwerp uit van een geschrift dat wordt opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden belang zijn (kredietgever, kredietnemer, persoonlijke zekerheid, kredietbemiddelaar, ), waarbij elk van hen verklaart het zijne te hebben ontvangen Met uitzondering van de kredietopening, wordt voor elke kredietovereenkomst met kapitaalaflossing eveneens een aflossingstabel overhandigd De BMPB is verplicht de overeenkomst uit te voeren zodra alle kredietvoorwaarden vervuld zijn en alle zekerheden gesteld zijn in de rechtsgeldige vormen. Article. 4. Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid Als waarborg voor de terugbetaling van alle sommen die zij om welke reden dan ook zouden kunnen verschuldigd zijn aan de BMPB in het kader van hun zakenrelaties met laatstgenoemde, draagt elke Consument en elke persoonlijke zekerheid behoudens inachtneming van de artikelen VII.109 en volgende van het WER, aan de BMPB al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen over op alle: huurders, pachters of andere personen die een zakelijk of persoonlijk recht bezitten op een aan hem toebehorend roerend of onroerend goed; verzekeringsmaatschappijen; bank- en financiële instellingen; handelspartners; werkgevers en sociale zekerheidsinstellingen (binnen de wettelijke beperkingen); rente- en onderhoudsplichtigen; en, in het algemeen, alle sommen die hem zouden toekomen uit welken hoofde dan ook In geval van niet-uitvoering van zijn verbintenissen door een Consument en/of een persoonlijke zekerheid, machtigen deze de BMPB om op hun kosten een aanzegging/betekening te doen van alle nuttige overdrachten en om alle nuttige inlichtingen of documenten te bekomen bij de schuldenaars van de overgedragen schuldvorderingen, die zich vanaf dat ogenblik, behalve in geval van voorafgaande

2 Page 2 of 16 aanzegging door andere schuldeisers, enkel in handen van de BMPB geldig kunnen bevrijden van hun schuld. De Consument en/of de eventuele persoonlijke zekerheid verbinden zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van de BMPB, laatstgenoemde alle inlichtingen en alle documenten over deze schuldvorderingen te verstrekken. Zij machtigen de BMPB om dergelijke inlichtingen of documenten op te vragen bij derde schuldenaars van de overgedragen schuldvorderingen Alle personen die, in welke hoedanigheid dan ook, wederzijdse houders zijn van een rekening of van tegoeden, wederzijdse Consumenten van een debetstand of van een krediet of samen betrokken zijn bij eenzelfde verrichting, verbinden zich hoofdelijk en ondeelbaar ten aanzien van de BMPB. Zij verlenen elkaar wederzijds een onherroepelijke volmacht om alle kennisgevingen in het kader van de kredietovereenkomst te verrichten en van dergelijke mededelingen kennis te nemen, onverminderd de toepassing van de artikelen 27 tot 35 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers De erfgenamen en rechthebbenden van elke Kredietconsument zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verbintenissen die voortvloeien uit het krediet. Article. 5. Raadpleging en registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Deze overeenkomst wordt overeenkomstig artikel VII.148 van boek VII Betalings- en kredietdiensten in het Wetboek van economisch recht De gegevens betreffende de kredietovereenkomst worden binnen twee werkdagen nadat de overeenkomst gesloten is medegedeeld aan de Centrale van de Kredietenconsumenten Deze registratie heeft als doel de strijd aan te gaan tegen een te zware schuldenlast van de kandidaat- Consument door aan kredietgevers, voor het sluiten van een kredietovereenkomst, informatie te bezorgen over zijn financiële situatie en die van de eventuele persoonlijke zekerheid, hun solvabiliteit, de lopende kredieten en de eventuele niet-betalingen De wet verplicht de BMPB bepaalde wanbetalingen in hoofde van de Kredietconsumenten te laten registreren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren Persoonsgegevens kunnen enkel het voorwerp uitmaken van een verwerking in het raam van de volgende dubbele finaliteit: 1 de beoordeling van de financiële toestand en de kredietwaardigheid van de Consument of van de zekerheidssteller; 2 in het raam van het verstrekken of het beheer van de kredieten of betalingsdiensten bedoeld in boek VII Betalings- en kredietdiensten in het Wetboek van economisch recht die van aard zijn het privévermogen van een natuurlijk persoon te bezwaren en waarvan de uitvoering op het privévermogen van deze persoon kan voortgezet worden Met uitsluiting van alle andere, mogen slechts worden verwerkt de gegevens betreffende de identiteit van de Consument of van de zekerheidssteller, het bedrag en de duur van de kredieten, de periodiciteit van de betalingen, de gebeurlijk toegestane betalingsfaciliteiten, de betalingsachterstanden, alsook de identiteit van de kredietgever. Dit laatste gegeven mag uitsluitend aan de verantwoordelijke voor de verwerking en aan de Consument worden medegedeeld tenzij het betalingsachterstanden betreft De gegevens moeten worden uitgewist wanneer het behoud ervan in het bestand niet meer verantwoord is Elke Consument of zekerheidssteller heeft met betrekking tot de in de bestanden geregistreerde gegevens die zijn persoon of zijn patrimonium betreffen, de in de artikelen 10 en 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, bedoelde rechten De Consument en de zekerheidssteller kunnen verkeerde gegevens vrij en kosteloos laten rechtzetten volgens de voorwaarden door de Koning bepaald. In dat geval is de verantwoordelijke voor de verwerking ertoe gehouden deze verbetering mede te delen aan de personen die inlichtingen van hem hebben verkregen en die de geregistreerde persoon aanduidt.

3 Page 3 of De Kredietconsument die zijn recht op toegang wenst uit te oefenen moet bij zijn verzoek een duidelijk leesbare recto verso kopie van zijn identiteitsdocument voegen. Zijn verzoek tot wijziging of uitwissing van de onjuiste op zijn naam geregistreerde gegevens moet bovendien vergezeld zijn van een document waaruit de gegrondheid van zijn verzoek blijkt De bewaartermijnen van de gegevens met betrekking tot de kredietovereenkomst zijn de volgende: drie maanden en acht werkdagen na de datum van het einde van de kredietovereenkomst; wanneer de kredietovereenkomst vervroegd wordt beëindigd of wanneer de kredietopeningsovereenkomst wordt opgezegd, tot de datum waarop het einde of de opzegging van de overeenkomst wordt medegedeeld aan de Centrale. De BMPB meldt dit feit binnen twee werkdagen volgend op de terugbetaling van het nog verschuldigde bedrag aan de Centrale De bewaartermijnen van de gegevens met betrekking tot betalingsachterstanden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren zijn de volgende: twaalf maanden vanaf de regularisatiedatum van de kredietovereenkomst; maximum 10 jaar na de eerste registratie van een niet-betaling, ongeacht of de overeenkomst al dan niet werd geregulariseerd De Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België is gelegen te 1000 Brussel, Berlaimontlaan De Kredietconsument wordt ervan in kennis gesteld dat zijn wanbetalingen eveneens zullen worden verwerkt en medegedeeld aan de personen aan wie deze mededeling door de wet is toegestaan en onder de voorwaarden die deze wet bepaalt. Article. 6. Herroepingsrecht (artikel VII.83 van het Wetboek van economisch recht) De Consument heeft het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen af te zien van de kredietovereenkomst, zonder opgave van een reden. De termijn van dit herroepingsrecht begint te lopen vanaf: 1 de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten of 2 de dag waarop de Consument de in artikel VII.78 van boek VII van het WER bedoelde contractsvoorwaarden en -informatie ontvangt, indien deze datum later is dan die bedoeld in het eerste streepje Wanneer de Consument zijn herroepingsrecht uitoefent: stelt hij de BMPB per aangetekende brief of, desgevallend, door enige andere door de BMPB aanvaarde drager hiervan in kennis. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving werd verzonden voor het verstrijken van die termijn en betaalt hij aan de BMPB het kapitaal en de gecumuleerde intresten op dit kapitaal vanaf de datum waarop het krediet werd opgenomen terug tot aan de datum waarop het kapitaal werd terugbetaald, zonder nodeloze vertraging en ten laatste dertig kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van de herroeping aan de BMPB. In dit geval worden de intresten die verschuldigd zijn voor de periode van opname berekend op basis van de overeengekomen debetrentevoet. De BMPB heeft geen recht op enige vergoeding van de Consument, uitgezonderd een vergoeding voor de niet-terugvorderbare kosten die de BMPB zou betaald hebben aan een overheidsinstelling. De betalingen die na het sluiten van de kredietovereenkomst zijn verricht, worden aan de Consument terugbetaald binnen de dertig dagen na de herroeping. De herroeping van de kredietovereenkomst brengt van rechtswege de ontbinding van de aangehechte overeenkomsten met zich mee Indien de Consument zich beroept op het in dit artikel beoogde herroepingsrecht, zijn de artikelen VI.58, VI.59 en VI.67 van het Wetboek van economisch recht niet van toepassing.

4 Page 4 of Huidig artikel is niet van toepassing op de kredietovereenkomsten die krachtens de wet moeten gesloten worden voor een notaris, voor zover de notaris bevestigt dat de Consument de in de artikelen VII.70, VII.74 en VII.78 van het Wetboek van economisch recht Wanneer de Consument een herroepingsrecht heeft uitgeoefend voor een contract voor de levering van goederen of diensten, is hij niet meer gehouden door een daaraan gekoppelde kredietovereenkomst Wanneer de Consument een herroepingsrecht heeft uitgeoefend en de goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van de daaraan gekoppelde kredietovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk geleverd werden of niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst voor levering van goederen of diensten, heeft de Consument het recht om verhaal uit te oefenen tegen de BMPB indien hij een verhaal heeft uitgeoefend tegen de leverancier zonder dit te winnen, zoals hij erop kon aanspraak maken overeenkomstig de wet of de overeenkomst voor levering van goederen of van diensten In dit geval kunnen slechts excepties worden ingeroepen ten aanzien van de BMPB op voorwaarde dat: 1 de Consument de verkoper van het goed of de dienstverrichter in gebreke heeft gesteld bij een aangetekende brief om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit te voeren, zonder voldoening te hebben gekregen binnen een termijn van een maand van de aangetekende brief; 2 de Consument de BMPB op de hoogte heeft gesteld dat, bij gebrek aan het verkrijgen van voldoening bij de verkoper van het goed of de dienstverrichter overeenkomstig 1, hij de betaling van de verschuldigde stortingen zal verrichten op een geblokkeerde rekening. De intresten die de aldus gedeponeerde som oplevert worden gekapitaliseerd. Door de loutere deposito verkrijgt de BMPB een voorrecht op het actief van de rekening voor elke schuldvordering die voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen van de Consument. Er mag slechts beschikt worden over het gedeponeerde bedrag ten gunste van één van beide partijen, mits voorlegging van een schriftelijk akkoord dat werd opgesteld nadat het bedrag geblokkeerd werd op voormelde rekening of van een eensluidend verklaarde kopie van de uitgifte van een rechterlijke beslissing. Deze beslissing is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande verzet of hoger beroep, zonder borgtocht noch kantonnement. Article. 7. Aflossingstabel Behalve voor de kredietopening is geen enkele kredietovereenkomst van bepaalde duur met aflossing van kapitaal voltrokken zolang er geen aflossingstabel, werd overhandigd aan iedere overeenkomstsluitende partij met een onderscheiden belang en overeenkomstig artikel VII.78 van het Wetboek van economisch recht De aflossingstabel vermeldt: de verschuldigde betalingen alsook de periodieke terugbetalingsvoorwaarden van die bedragen; voor elke aflossing de opdeling tussen aflossing van kapitaal, de berekende intresten op basis van de debetrentevoet en, desgevallend, bijkomende kosten; indien de debetrentevoet krachtens de kredietovereenkomst niet vast is, een duidelijke en beknopte vermelding dat de gegevens in de tabel slechts geldig zijn tot de volgende wijziging van de debetrentevoet of van de bijkomende kosten overeenkomstig de kredietovereenkomst. Article. 8. Terbeschikkingstelling van het kredietbedrag Zolang de kredietovereenkomst niet werd ondertekend door alle partijen, mag geen enkele betaling worden verricht, noch door de BMPB aan de Consument of voor rekening van laatstgenoemde, noch door de Consument aan de BMPB. Er mag evenmin enige betaling worden verricht indien de overeenkomst niet werd ondertekend in een onbetwistbare rechtsvorm en indien niet alle beoogde waarborgen werden gesteld Het kredietbedrag wordt niet in speciën of contant ter beschikking gesteld van de Consument. Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in de kredietovereenkomst stelt de BMPB het kredietbedrag ter

5 Page 5 of 16 beschikking door overschrijving op de rekening van de Consument of op die van een derde die wordt aangewezen door de Consument (verkoper of dienstverrichter) of per cheque. De terbeschikkingstelling per cheque kan de inning voor gevolg hebben van bijkomende kosten die niet inbegrepen zijn in het aanvankelijk bepaalde JKP. Deze kosten worden opgenomen in de synopsis van de tarieven van de BMPB. Article. 9. Terugbetaling van het krediet Behoudens bijzondere andersluidende bepaling van de kredietovereenkomst wordt de eerste vervaldag vastgesteld op één maand na de datum van de terbeschikkingstelling van het kredietbedrag, van de levering van het gefinancierde voorwerp of van de gefinancierde dienst. De relevante regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake berekening van termijnen van rechtspleging zijn van toepassing. Indien de eerste aflossingstermijn van de kredietovereenkomst op verzoek van de Consument wordt bepaald op minder dan een maand na de datum van terbeschikkingstelling van het krediet, kan het bedrag van deze eerste aflossing in intresten niet worden betwist Wanneer de kredietovereenkomst het gefinancierde goed of de gefinancierde dienst vermeldt of het bedrag van de kredietovereenkomst door de BMPB rechtstreeks wordt gestort aan de verkoper of dienstverrichter, krijgen de verplichtingen van de Consument pas uitwerking vanaf de levering van het goed of de dienstverrichting; in geval van verkoop of dienstverrichting met opeenvolgende uitvoeringen krijgen zij uitwerking vanaf het begin van de levering van het product of van de dienstverrichting en houden zij op te bestaan in geval van onderbreking ervan. Het bedrag van de kredietovereenkomst mag pas worden overgemaakt aan de verkoper of aan de dienstverrichter na kennisgeving aan de BMPB van de levering van het goed of van de dienstverrichting. Deze kennisgeving maakt verplicht een geschrift uit, onder meer een leveringsdocument, dat wordt gedateerd en ondertekend door de Consument. De intrest die verschuldigd is krachtens de kredietovereenkomst vangt pas aan vanaf de datum van deze kennisgeving De Consument machtigt de BMPB om op de datum van de vervaltermijnen het bedrag ervan, alsook elk opeisbaar bedrag dat verschuldigd is krachtens de kredietovereenkomst op te nemen door het debiteren van de rekening waarvan hij bij haar de houder is/zou zijn en tot het provisioneren waarvan hij zich dienovereenkomstig verbindt. Article. 10. Opschorting van de overeenkomst De BMPB kan om objectief gerechtvaardigde redenen, onder meer indien zij beschikt over inlichtingen die doen veronderstellen dat de Kredietconsument niet meer in staat zal zijn om zijn verplichtingen na te komen, het recht van de Consument om geld op te nemen in het kader van een kredietovereenkomst, opschorten. De BMPB brengt de Kredietconsument op de hoogte van de opschorting en van de redenen ervan op papieren of op enige andere duurzame drager, indien mogelijk vóór de opschorting en ten laatste onmiddellijk erna, tenzij de mededeling van deze informatie verboden is door een wetgeving of in strijd is met doelstellingen van openbare orde of van openbare veiligheid. Article. 11. Overdracht - indeplaatsstelling Onverminderd de artikelen VII.102 tot VII.104 van het Wetboek van economisch recht de BMPB zich het recht voor om haar rechten die voortvloeien uit de kredietovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen van diezelfde rechten. De Consumenten aanvaarden deze overdracht en deze indeplaatsstelling Behalve indien de BMPB, in akkoord met de nieuwe houder van de schuldvordering, de kredietovereenkomst ten aanzien van de Consument blijft beheren, is deze overdracht of indeplaatsstelling pas tegenstelbaar aan de Consument vanaf het ogenblik dat laatstgenoemde hiervan op de hoogte werd gesteld per aangetekende brief In geval van overdracht of van indeplaatsstelling machtigt de Consument de BMPB om in zijn naam en voor zijn rekening aan de overnemer of de in de plaats gestelde alle, al dan niet opeisbare, sommen te betalen die de BMPB aan die Consument zou verschuldigd zijn. Article. 12. Bepalingen met betrekking tot de borgen Onverminderd de toepassing van de artikelen VII.109 tot VII.111 van het Wetboek van economisch recht verbinden de borgen zich hoofdelijk en ondeelbaar onderling en met de Consument(en) ten aanzien van de

6 Page 6 of 16 BMPB, ten belope van de in hoofdsom vermelde som, tot terugbetaling van het gewaarborgde bedrag, eventueel verhoogd met de nalatigheidsintresten die de Kredietconsument(en) in gebreke zou(den) blijven te betalen in het kader van de overeenkomst De borgen zien af van de toepassing van artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek en erkennen dat het verval van de termijnbepaling uit hoofde van één of meerdere Consumenten ook verval uit hun eigen hoofde teweegbrengt. Elke schuldvordering die opeisbaar is tegenover de borgen, levert van rechtswege intrest op tegen een percentage, gelijk aan het percentage dat van toepassing is op de hoofdschuldenaar. Article. 13. Bepalingen met betrekking tot de verzekeringen Indien de Consument een verzekering onderschrijft gelijktijdig met het sluiten van de kredietovereenkomst, mag de BMPB hem niet de keuze van de verzekeraar opleggen. Article. 14. Gevolgen van het gebrek aan uitvoering van de kredietovereenkomst OPGELET: Elke niet-betaling kan zware gevolgen met zich mee brengen, waaronder, onder meer, het aanrekenen van kosten, bijkomende intresten, gerechtelijke vervolgingen, een gedwongen verkoop, moeilijkheden om andere kredieten te bekomen, In geval van herinnering in het kader van een eenvoudige betalingsachterstand is de in gebreke blijvende partij ertoe gehouden de andere partij te vergoeden ten belope van een forfaitair bedrag van 7,50 euro, verhoogd met de portokosten die van kracht zijn op het ogenblik van de verzending en dit, naar rata van een verzending per maand, naast de toepassing van de verwijlintrest waarvan sprake hierna, berekend op het vervallen onbetaalde kapitaal De rentevoet van de verwijlintrest is gelijk aan de debetrentevoet die het laatst werd toegepast op het betrokken bedrag of op de gedeeltelijk betrokken periodes, verhoogd met een coëfficiënt van 10 %. Deze intrest wordt toegepast op de sommen die verschuldigd zijn in kapitaal en opeisbaar zijn uit hoofde van de overeenkomst (met inbegrip van, voor de debetstand en de overschrijdingen zonder gespreide terugbetaling in hoofdsom, de vervallen debetintresten en de vervallen verwijlintresten op het bedrag van de overschrijding), en dit tot de dag van terugbetaling van de schuld Indien het krediet termijnen bevat, heeft de BMPB overeenkomstig de wettelijke bepalingen het recht om, in geval van niet-betaling van minstens twee termijnen of van een som gelijk aan 20% van het totale terug te betalen bedrag en voor zover de Consument een maand na een aangetekende brief tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet zou zijn nagekomen, een einde te stellen aan het krediet en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van het verschuldigde saldo, het bedrag van de vervallen en de niet betaalde totale kostprijs van het krediet en het bedrag van de overeengekomen verwijlintrest berekend op het vervallen en onbetaalde kapitaal Indien het krediet van onbepaalde duur is en wordt ontbonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen of werd beëindigd en de Consument zijn verplichtingen niet is nagekomen binnen de twee maanden na een aangetekende brief, heeft de BMPB het recht om de onmiddellijke terugbetaling te eisen van het vervallen en niet-betaalde kapitaal, van het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kostprijs van het krediet, het bedrag van de overeengekomen verwijlintrest, berekend op het vervallen, niet-betaalde kapitaal In geval van wanbetaling door de Consument kunnen de betalingstermijnen en/of de terugbetalingsvoorwaarden het voorwerp uitmaken van een akkoord met de BMPB indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: een dergelijk akkoord kan een eventuele rechtsprocedure wegens wanbetaling uitsluiten en de Consument is niet onderworpen aan minder gunstige bepalingen dan deze die bepaald zijn door de aanvankelijke kredietovereenkomst en deze maatregel kan slechts één maal worden toegepast voor een kredietovereenkomst Onverminderd de soevereine beoordeling van de Hoven en Rechtbanken zijn alle gerechtskosten met betrekking tot een rechtsprocedure ten laste van de verliezende partij.

7 Page 7 of BMPB zal de Consument op dezelfde manier voor zijn financiële verliezen en zijn invorderingskosten schadeloosstellen in het geval het krediet wordt beëindigd of ontbonden vanwege een contractuele fout van BMPB. Article. 15. Verlies, diefstal of misbruik van een betaalmiddel Aangifte Card Stop: In geval van diefstal, verlies of van misbruik van een betaalmiddel (kredietkaart, debetkaart, ), moet de Consument, de gevolmachtigde van de rekening of de Kaarthouder, onmiddellijk, zodra hij er kennis van heeft, contact opnemen met Card Stop en met de BMPB en het verlies, de diefstal of het misbruik aangeven. Card Stop is 7 dagen per week en 24u per dag bereikbaar op het nummer 070/ (of op het faxnummer 070/ ) eveneens bereikbaar vanuit het buitenland op het nummer + 32 (0) 70/ Wegens veiligheidsredenen en met het oog op de bewijslevering kunnen de gesprekken met Card Stop worden opgenomen. Card Stop kent elke aangifte onmiddellijk een uniek referentienummer toe, dat bij de aangifte onmiddellijk wordt medegedeeld aan de gesprekspartner van Card Stop, en geldt als bewijs van de aangifte Aangifte bij de politie: Naast de aangifte bij Card Stop moet de Consument, de gevolmachtigde van de rekening of de Kaarthouder ook, in geval van verlies, diefstal of misbruik van een betaalmiddel, hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie, die een proces-verbaal zal opmaken van zijn verklaring en hem een kopie ervan zal verstrekken Overmaken van het referentienummer en van het proces-verbaal aan de BMPB: eens de hiervoor vermelde formaliteiten zijn verricht, moet de Consument, de gevolmachtigde of de kaarthouder genoemde verklaringen schriftelijk bevestigen aan de BMPB, waarbij laatstgenoemde op de hoogte wordt gesteld van het referentienummer dat werd medegedeeld door Card Stop en waarbij haar een exemplaar wordt verstrekt van het proces-verbaal van aangifte dat werd opgesteld door de politie Tot het ogenblik van de aangifte aan Card Stop blijft de Consument aansprakelijk voor alle gevolgen die verband houden met het verlies, de diefstal of het misbruik. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt tot een bedrag van 150 euro, behalve indien de Consument, de gevolmachtigde van de rekening of de kaarthouder zich schuldig heeft gemaakt aan een fout, een ernstige tekortkoming of een bedrieglijke handeling, waarop deze aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing is. Het Algemeen Reglement van de verrichtingen van BMPB somt een aantal gedragingen op die beschouwd worden als ernstige nalatigheden Met "verlies" of "diefstal" wordt elke onvrijwillige buitenbezitstelling van de kaart of van het betaalmiddel bedoeld. Onder misbruik moet elk onrechtmatig of onbevoegd gebruik van het betaalmiddel worden verstaan, met inbegrip van alle middelen die het gebruik ervan mogelijk maken De Consument maakt zich sterk voor de naleving door de gevolmachtigde(n) en titularis(sen) van betaalmiddelen van de in huidig artikel opgesomde regels. Article. 16. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens betreffende de Consument en de persoonlijke zekerheden die worden verzameld door de BMPB, in het kader van het toegekende of vooropgestelde krediet, zijn onder meer deze die betrekking hebben op hun identiteit, hun woonplaats, hun persoonlijk statuut, hun vermogen en de verrichtingen die hen aanbelangen Deze gegevens worden geregistreerd in één of meerdere bestanden en worden verwerkt door de BMPB met het oog op de aanwending ervan voor de behandeling van elke vraag tot uitvoering van (een) verrichting(en) - en, desgevallend, voor de afhandeling van deze verrichting(en) opgedragen door de Consument, de persoonlijke zekerheid of door een derde ten gunste van de Consument in het kader van één of meer van de volgende doeleinden: het beheer van de rekeningen en van de betalingsverrichtingen en diensten, de toekenning en het beheer van kredieten, de voorbereiding en het beheer van de relatie tussen de Kaarthouder, de Rekeninghouder, de BMPB, de netwerkbeheerder van Bancontact, Mister Cash, de netwerkbeheerder van Maestro en de netwerkbeheerder van Visa/MasterCard, beleggingen, vermogensbeheer en/of huur van safes, makelaarsdiensten (onder meer verzekeringen), het beheer van de klant, de promotie en prospectie (direct marketing) van alle producten en diensten die een financiële instelling kan aanbieden, met inbegrip van verzekeringsproducten en diensten, de controle van de

8 Page 8 of 16 regelmatigheid van de verrichtingen en het voorkomen van onregelmatigheden, het voorkomen, het opsporen en onderzoeken van fraude inzake betalingen, het voorkomen van misbruik van betaaldiensten, het beheer van betwistingen,voldoen aan juridische verplichtingen, voldoen aan de contractuele verplichtingen met alle fiscale autoriteiten (op basis van een specifieke wetgeving), aanmaken van statistieken. De gegevens die door de Bank in het kader van de hierboven beschreven doelen worden behandeld, worden op vertrouwelijke wijze behandeld De gebouwen waartoe de BMPB toegang verleent aan haar Cliënten zijn beveiligd met camera s. De gegevens die op die wijze met het oog op de veiligheid (controle van de regelmatigheid van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden) door de Bank worden verzameld, zijn niet bestemd om te worden overgemaakt aan derden, behalve indien het gaat om aanvragen door bevoegde instanties. De Cliënt stemt er mee in om, tijdens zijn bezoek aan deze gebouwen, gefilmd te worden De Cliënt kan op elk moment: zich gratis en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor commerciële doeleinden ( direct marketing ); zijn instemming met de uitwisseling van persoonsgegevens herroepen, waarmee zo snel mogelijk zal worden rekening gehouden; toegang krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door de BMPB worden verwerkt en, desgevallend, de verbetering van de onjuiste gegevens of de schrapping van de onwettig verwerkte gegevens vragen. De cliënt die van dit recht wenst gebruik te maken, kan de BMPB een gedateerd en ondertekend verzoek richten, vergezeld van een kopie van zijn identiteitsdocument (recto verso), op het adres Joseph II-straat, Brussel De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer houdt een openbaar register bij m.b.t. de automatische verwerking van persoonsgegevens. De cliënt die bijkomende inlichtingen wenst over de manier waarop de BMPB de gegevens verwerkt, kan dit register vervolgens raadplegen Geen enkele wettelijke bepaling houdt een verplichting in om te antwoorden op de door de Bank gestelde vragen. Het niet beantwoorden van deze vragen kan, naargelang het geval, evenwel leiden tot de onmogelijkheid of de weigering, door de Bank om een (pre)contractuele relatie met de Cliënt aan te gaan, om een dergelijke relatie voort te zetten of om een verrichting uit te voeren die door de Cliënt of door een derde in het voordeel van de Cliënt is gevraagd, of op basis van een specifieke fiscale wetgeving de verplichting om een belasting, een taks of een andere bijkomende last af te (laten) houden. Article. 17. Algemeenheden Toepasselijk recht Woonstkeuze Vanaf de ondertekening van huidige voorwaarden en niettegenstaande enige vroegere kredietovereenkomst, zijn de bepalingen van huidige algemene voorwaarden van toepassing en vervangen zij de vorige algemene voorwaarden Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en is onderworpen aan het Algemeen Reglement van Verrichtingen van de BMPB en aan de Tarieven die van toepassing zijn op de particulieren, waarmee de Consument(en) en de eventuele zekerheid hebben ingestemd, behoudens bijzondere andersluidende bepaling van de kredietovereenkomst of van de wet Voor de uitvoering van huidige overeenkomst doen de partijen woonstkeuze op hun respectieve adres dat vermeld is in de overeenkomst. Article. 18. Toezichthoudende instelling Het bevoegde bestuur van toezicht bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt (Dienst Krediet en Schuldenlast) waarvan de gegevens de volgende zijn: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt Dienst Krediet en Schuldenlast North Gate III

9 Page 9 of 16 Koning Albert II-laan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Article. 19. Geschillen Klachten Gerechtelijk en buitengerechtelijk verhaal Onverminderd het recht van de Consument om langs gerechtelijke weg op te treden om de eventuele geschillen met betrekking tot de rechten en plichten tussen de Consument en de BMPB te regelen, kan de Consument zich schriftelijk wenden tot: Banca Monte Paschi Belgio N.V. Algemene Directie Joseph II-straat Brussel Tél.: 02/ Fax: 02/ Indien hierdoor geen genoegdoening wordt verkregen, kan de Consument zich schriftelijk en kosteloos wenden: tot de Ombudsman van de financiële sector: North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ De Consument kan eveneens schriftelijk een klacht indienen bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, op het volgende adres: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie North Gate III Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping 1000 Brussel Online klachtene via contactpunt: Meer informatie per telefoon: 02/ Of via internetsite: BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGEN AAN DE LENINGEN OP AFBETALING Article. 20. Aflossingstabel In geval van aflossing van het kapitaal van een kredietovereenkomst van bepaalde duur heeft de Consument het recht om, op zijn verzoek, op om het even welk ogenblik tijdens de duur van de overeenkomst, kosteloos een overzicht te ontvangen in de vorm van een aflossingstabel. Article. 21. Vervroegde terugbetaling De Consument heeft te allen tijde het recht om het verschuldigde kapitaalsaldo geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen. In dat geval heeft hij recht op een vermindering van de totale kostprijs van het krediet, die overeenstemt met de verschuldigde intresten en kosten voor de resterende looptijd van de

10 Page 10 of 16 overeenkomst. In dat geval moet hij de BMPB ten minste tien dagen voor de terugbetaling per aangetekende brief in kennis stellen van zijn voornemen In geval van vervroegde terugbetaling moet de Consument de BMPB een vergoeding betalen voor de kosten die gepaard gaan met de terugbetaling van het krediet. Het bedrag van deze vergoeding, die wordt berekend aan het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage op het verschuldigde saldo op de datum van de vervroegde terugbetaling, bedraagt: 1 percent van het terugbetaalde gedeelte van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling, indien de termijn tussen de vervroegde terugbetaling en de overeengekomen einddatum van de overeenkomst langer is dan een jaar; 0,5 percent van het terugbetaalde gedeelte van het kapitaal dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde terugbetaling, indien voormelde termijn niet langer is dan een jaar. Behoudens door de bank toegekende afwijking, wordt deze vergoeding systematisch geïnd in geval van vervroegde terugbetaling van een lening op afbetaling De BMPB deelt de Consument, binnen de tien dagen na ontvangst van de kennisgevingsbrief waarvan hoger sprake of na ontvangst op haar rekening van de sommen die werden terugbetaald door de Consument, het bedrag van de gevorderde vergoeding mee op een duurzame drager. Deze mededeling vermeldt onder meer de berekening van de vergoeding. In ieder geval mag de eventuele vergoeding het bedrag van de intrest niet overschrijden die de Consument zou betaald hebben tijdens de periode tussen de vervroegde terugbetaling en de overeengekomen einddatum van de kredietovereenkomst. Article. 22. Ontbinding van het krediet of verval van de termijnbepaling In geval van ontbinding van het krediet of van verval van de termijnbepaling wegens de niet-uitvoering van zijn verbintenissen, zoals voorzien in artikel van huidige algemene kredietvoorwaarden, is de Consument tegenover de BMPB, naast het verschuldigde saldo de betaling verschuldigd van het bedrag van de gehele kostprijs van het vervallen krediet dat niet betaald werd en van het bedrag van de overeengekomen verwijlintrest berekend op het verschuldigde saldo en van een vergoeding die zoals volgt wordt berekend op het verschuldigde saldo voor de kosten (administratieve terugvorderingskosten) die deze situatie de BMPB veroorzaakt: 10 % berekend op de schijf van het verschuldigde saldo tot EUR % berekend op de schijf van het verschuldigde saldo hoger dan EUR BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGEN AAN DE KREDIETOPENINGEN Article. 23. Begrippen Kasbepalingen Opnemingen De kredietopeningen van de BMPB zijn debetstanden gekoppeld aan een BMPB-zichtrekening waarvan de Consument de houder is. Deze debetstand laat de Consument toe om te beschikken over gelden die het beschikbare saldo van de zichtrekening overschrijden en dit, binnen de perken van het kredietbedrag dat werd overeengekomen in de bijzondere voorwaarden van de kredietovereenkomst Deze debetstanden worden tot stand gebracht door kasbepalingen, met de mogelijkheid om weer beschikbaar geworden winsten opnieuw te gebruiken. Voor het Kaskrediet worden alle opnemingen en terugbetalingen van het krediet, net als alle intresten, kosten en vergoedingen geregistreerd binnen de rekening waarop het krediet wordt uitgevoerd Vanaf de dag van de ondertekening van de overeenkomst door alle contractpartijen is het volledige kredietbedrag beschikbaar voor de Consument of de gevolmachtigde van de rekening waarvan de Consument de houder is en waarin de debetstand tot stand komt, die het bedrag geheel of gedeeltelijk mag opnemen door afhaling, betaling of overschrijving, domiciliëring of permanente opdracht indien de overeenkomst wordt ondertekend in een onbetwistbare rechtsvorm en indien alle bepaalde waarborgen werden gesteld.

11 Page 11 of De Kredietconsument wordt regelmatig geïnformeerd, op papier of op een andere duurzame drager, aan de hand van een rekeningafschrift. Article. 24. Intresten Jaarlijks kostenpercentage Debetrentevoet De rentevoet is variabel en de intresten worden maandelijks berekend op de bedragen die dag na dag worden opgenomen door de Consument, desgevallend verhoogd met de vervallen debetintresten (voor de geoorloofde debetstand en de overschrijdingen zonder gespreide terugbetaling van de hoofdsom) en met vervallen verwijlintresten op het bedrag van de overschrijding in geval van een eenvoudige betalingsachterstand. De intresten worden één maal per maand in rekening gebracht de laatste werkdag van de maand volgend op die waarvoor de intresten werden berekend De Consument wordt in de loop van het krediet vooraf, door middel van een rekeningafschrift, op de hoogte gebracht van elke latere tariefwijziging Wanneer, voor een kredietopening zonder hypotheekvestiging, de wijziging van de debetrentevoet meer dan 25 % bedraagt van de aanvankelijk of voorheen overeengekomen rentevoet en in het geval van overeenkomsten, gesloten voor een termijn van meer dan een jaar, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, mits inachtneming van een opzeg van een maand, door de verzending aan BMPB van een aangetekende brief binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de wijziging van de rentevoet. Voor een kredietopening met hypotheekvestiging kan de debetrentevoet slechts worden gewijzigd binnen de contractuele grenzen opgegeven in de bijzondere voorwaarden van de kredietovereenkomst Wanneer de kosten voor het opnemen van geld aan een geldautomaat niet zijn opgenomen in het jaarlijks kostenpercentage, kunnen ze eenzijdig worden gewijzigd door de BMPB, mits de Consument hiervan op de hoogte wordt gebracht op een duurzame drager ten minste twee maanden voor de inwerkingtreding van die wijziging. In dat geval heeft de Consument het recht om de kredietopening onmiddellijk en kosteloos op te zeggen binnen een termijn van twee maanden vanaf de kennisgeving van deze wijziging. Bij gebreke zal de wijziging worden aanvaard. Dergelijke wijziging is tijdens de duur van de kredietopening slechts één keer mogelijk en de aanvankelijk bepaalde kosten kunnen maximaal met 25% verhoogd worden Overeenkomstig van artikel VII.95 in het Wetboek van economisch recht, indien een kredietovereenkomst, terugbetaalbaar in vaste termijnbedragen, de veranderlijkheid van de debetrentevoet toelaat, bepaalt de kredietovereenkomst dat bij aanpassing de Consument het behoud van het termijnbedrag mag eisen, en eveneens de verlenging of de vermindering van de overeengekomen terugbetalingstermijn. De kredietgever licht de Consument uitdrukkelijk en voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst over dit recht in Het jaarlijks kostenpercentage ( JKP ) dat is vermeld in de bijzondere voorwaarden van de kredietovereenkomst wordt berekend op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten en is opgemaakt volgens het representatieve voorbeeld dat door de geldende regelgeving is voorgeschreven. In geval van onbekende parameters, is de berekening van de JKP gebaseerd op de volgende veronderstellingen: het krediet wordt geacht totaal en onmiddellijk te zijn opgenomen voor de totale duur van het krediet; indien geen enkele betalings-/terugbetalingsmodaliteit werd bepaald en deze niet blijkt uit de bepalingen van de kredietovereenkomst, wordt de theoretische duur van de kredietovereenkomst geacht een jaar te zijn; indien de debetrentevoet variabel is in de loop van de uitvoering van de kredietovereenkomst of tijdens de periode tijdens welke de publiciteit wordt verspreid, wordt alleen de debetrentevoet die van toepassing is op het moment van de overhandiging van het kredietaanbod of bij de aanvang van de periode van verspreiding van de publiciteit in aanmerking genomen; indien de kredietovereenkomst verschillende betalingsmodaliteiten bepaalt, wordt het krediet verstrekt en worden de betalingen uitgevoerd op het eerstvolgende moment dat in de kredietovereenkomst is bepaald; indien er verschillende categorieën van kosten bestaan, wordt het totale kredietbedrag geacht te zijn opgenomen met de hoogste kosten.

12 Page 12 of Het JKP dat is vermeld in de bijzondere voorwaarden van de kredietovereenkomst bevat niet de eventuele notariskosten en de kosten voor de eventuele dienstverlening (rekening, betaalkaart, ) die inherent zijn aan het krediet of die verbonden zijn met het krediet/de kredieten dat/die reeds onderschreven is/zijn door de Consument(en), indien laatstgenoemde kosten duidelijk en afzonderlijk werden vermeld in de kredietovereenkomst of enige andere overeenkomst gesloten met de Consument en de opening van de rekening facultatief is. Dit JKP bevat niet de eventuele kosten die niet zijn gekend door de BMPB op het moment van de ondertekening van het aanbod (verzekeringen, ). Article. 25. Duur en opzegging Bij gebrek aan bijzondere andersluidende bepaling is de kredietopening van onbepaalde duur Als de kredietopening van onbepaalde duur is, kan de Consument op om het even welk ogenblik de overeenkomst kosteloos opzeggen, mits kennisgeving aan de BMPB per aangetekende brief van een opzeggingstermijn van een maand. De termijn van een maand begint te lopen de dag tijdens welke de aangetekende opzeggingsbrief bij de post werd afgegeven. Na het verstrijken van deze termijn worden alle verbintenissen die voortvloeien uit het krediet opeisbaar en moeten ze onmiddellijk worden terugbetaald De BMPB kan een kredietovereenkomst van onbepaalde duur eveneens opzeggen door kennisgeving aan de Consument, in dezelfde vorm, van een opzeggingstermijn van twee maanden. Na het verstrijken van deze termijn worden alle verbintenissen die voortvloeien uit het krediet opeisbaar en moeten ze onmiddellijk worden terugbetaald. Article. 26. Overschrijdingen Overschrijdingen van het bedrag of van de toegestane looptijd van de kredietovereenkomst zijn verboden en moeten onmiddellijk en spontaan worden geregulariseerd, zonder ingebrekestelling. Onder "overschrijding" verstaat men het deel van het debetsaldo dat het plafond of de looptijd die wordt toegestaan door het krediet overschrijdt. Een dergelijke overschrijding vormt een ongeoorloofde debetstand en kan op geen enkel ogenblik worden beschouwd als de stilzwijgende toekenning van een debetstand of als een verlenging van de duur van de kredietopening. In geval van overschrijding schorst de BMPB de kredietopnemingen tot de regularisatie. Indien de situatie niet wordt geregulariseerd binnen een maximumtermijn van vijfenveertig dagen vanaf de datum van de overschrijding, richt de BMPB de Consument, per aangekend brief, een aanmaning tot het naleven van zijn verplichtingen binnen een termijn van een maand na de bezorging bij de post van voornoemde brief. Bij gebreke wordt de overeenkomst onmiddellijk opgezegd, onverminderd de mogelijkheid voor de BMPB om aan de Consument voor te stellen om via schuldvernieuwing een nieuwe overeenkomst op te stellen met een hoger kredietbedrag mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen. De BMPB behoudt zich eveneens het recht voor om, in geval van overschrijding, de cliënt hiervan op de hoogte te stellen per brief of enige andere vorm. In dat geval zijn de herinnerings- en/of aanmaningskosten forfaitair vastgesteld op EUR 7,50, verhoogd met de geldende portokosten op het moment van de verzending In geval van opzegging van de kredietopening kunnen enkel de uitdrukkelijk overeengekomen en door de wet toegelaten verwijlintresten en kosten worden gevorderd. De verwijlintresten moeten worden berekend op het bedrag van de ongeoorloofde debetstand, waarbij deze rentevoet gelijk is aan de laatst toegepaste debetrentevoet, verhoogd met een coëfficiënt van 10 % De BMPB kan, op uitdrukkelijk voorafgaand verzoek van de Consument, schriftelijk de toelating verlenen met een tijdelijke overschrijding van het kredietbedrag voor een maximumduur van vijfenveertig dagen, tegen de laatst toegepaste debetrentevoet, met uitsluiting van enige boete, vergoeding of verwijlintrest. Article. 27. Nulstellingstermijn Behoudens andersluidende bepaling heeft de Consument van de kredietopening het recht om het verschuldigde kapitaalsaldo, met inbegrip van de verschuldigde debetintresten, op om het even welk moment volledig of gedeeltelijk terug te betalen Voor kredietopeningen van onbepaalde duur of met een looptijd van meer dan vijf jaar moet de kredietnemer echter, onder voorbehoud van wets- en/of reglementaire wijzigingen, zelfs indien het bedrag van de kredietopening later wordt gewijzigd, het totale terug te betalen bedrag binnen de 5 jaar (60

13 Page 13 of 16 maanden) na de eerste kredietopname betalen door aanzuivering van het debetsaldo van de rekening waarop de kredietopening heeft plaatsgevonden en dit, alvorens opnieuw te kunnen putten uit deze kredietopening De Consument wordt voor het verstrijken van deze termijn herinnerd aan deze verplichte "nulstelling" via een bericht in zijn rekeningafschriften of door een eenvoudige brief. Een nieuwe termijn van vijf jaar begint te lopen zodra het saldo van de kredietopening tot nul wordt herleid Bij gebreke zal de overschrijding worden beschouwd als een ongeoorloofde overschrijding, waarbij de regels die worden vermeld in het artikel overschrijdingen van huidige voorwaarden volledig van toepassing zijn, in welk geval de opnemingen onder meer worden opgeschort tot de regularisatie. SPECIFIEKE BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE DEBETSTAND VAN MAXIMUM 1.249,00 Article. 28. Begrippen dubbele begrenzing De BMPB-debetstanden die het bedrag van 1.249,00 niet overschrijden zijn kredietopeningen die zijn gekoppeld aan een BMPB-zichtrekening waarvan de Consument de houder is. Deze debetstanden laten de Consument toe om te beschikken over gelden die het beschikbare saldo van die rekening overschrijden. Zij kunnen enkel worden toegekend aan handelingsbekwame natuurlijke personen en uitsluitend met het oog op enige beroepsactiviteit Het bedrag van deze debetstanden is beperkt tot 1.249,00 en tot een maand zodat de zichtrekening niet langer dan een maand een debetsaldo mag vertonen, noch het toegestane plafond van 1.249,00 mag overschrijden, waarbij elke overschrijding verboden is Deze debetstanden worden tot stand gebracht door kasbepalingen, met de mogelijkheid om weer beschikbaar geworden winsten opnieuw te gebruiken. Voor het Kaskrediet worden alle opnemingen en terugbetalingen van het krediet, net als alle intresten, kosten en vergoedingen geregistreerd binnen de rekening waarop het krediet wordt uitgevoerd Vanaf de dag van de ondertekening van de overeenkomst door alle contractpartijen is het volledige kredietbedrag beschikbaar voor de Consument of de gevolmachtigde van de rekening waarvan de Consument de houder is en waarin de debetstand tot stand komt, die het bedrag geheel of gedeeltelijk mag opnemen door afhaling, betaling of overschrijving, domiciliëring of permanente opdracht Wat de terugbetaling van de kasreserve betreft, zal een vergoeding worden geïnd indien de reden van terugbetaling de herschikking van de het uitstaande bedrag van deze kasreserve is De Kredietconsument wordt regelmatig geïnformeerd, op papier of op een andere duurzame drager, aan de hand van een rekeningafschrift. Article. 29. Intresten Jaarlijks kostenpercentage Debetrentevoet De rentevoet wordt zowel in de bijzondere contractuele voorwaarden vermeld als in de folder Tarieven en rentevoeten van toepassing op particulieren. Deze rentevoet is variabel en de intresten worden maandelijks berekend op de bedragen die dag na dag worden opgenomen door de Consument, desgevallend verhoogd met de vervallen intresten op het bedrag van de overschrijding. De intresten worden één maal per maand aangerekend de laatste werkdag van de maand volgend op die waarvoor de intresten werden berekend De Consument wordt in de loop van het krediet vooraf op de hoogte gebracht van elke latere tariefwijziging, door middel van een rekeningafschrift. Wanneer de wijziging van de debetrentevoet meer dan 25 % bedraagt van de aanvankelijk of voorheen overeengekomen rentevoet, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand, door verzending aan de BMPB van een aangetekende brief binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de wijziging van de rentevoet.

Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid

Gebruikelijke verbintenissen en zekerheden hoofdelijkheid en ondeelbaarheid Page 1 of 16 ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN VAN BANCA MONTE PASCHI BELGIO (BMPB) ONDERWORPEN AAN BOEK VII «BETALINGS- EN KREDIETDIENSTEN» IN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT (Uitgave 04/2015) VOORAF TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Eindtermen Kredietbemiddeling

Eindtermen Kredietbemiddeling Kredietbemiddeling Module 1 Algemene beginselen van de kredietbemiddeling Deel 1 De financiële en juridische omgeving Professionele kennis en 1. Kredietgevers en kredietbemiddelaars 2. Organen voor toezicht,

Nadere informatie

Kredietbemiddeling eindtermen

Kredietbemiddeling eindtermen Kredietbemiddeling eindtermen Module/examen 2 Consumentenkrediet Deel 1 Met krediet aanverwante materie: de debet en kredietkaart Beroepskennis en basiskennis Onderwerpen De personen die hun professionele

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet

Europese standaardinformatie Effectenkrediet Europese standaardinformatie Effectenkrediet 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Webadres BinckBank N.V. Maatschappelijke zetel: Barbarra

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet

Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet 1 2 1 Definities Algemene Voorwaarden van BinckBank BinckBank Effecten Effectenkrediet Gebonden Rekening Kredietnemer Kredietovereenkomst Rekening Schriftelijk Transfer

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) Kredietnummer: Tussen de partijen: LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) 1. Gegevens aangaande het energiehuis OCMW POPERINGE Ondernemingsnummer :

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de wet : de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, 1, tweede lid, en 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Workshop consumentenkredieten

Workshop consumentenkredieten Workshop consumentenkredieten Inspiratiedag financiële vorming Maandag 26 oktober 2015 Inhoud van de workshop I. Korte toelichting II. Concrete voorbeelden III. (Overmatige) schuldenlast IV. Vragen en

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) Kredietnummer: Tussen de partijen: 1. Gegevens aangaande de lokale

Nadere informatie

worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten,

worden van het toepassingsgebied van deze wet uitgesloten, 5 [ 1...] 1 6 de hypothecaire leningen en kredietopeningen waarop Titel I van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m;

K het nummer van volgorde aanduidt van een kredietopneming, waarbij 1 < of = m; 22 MEI 2000. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet.

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V.

Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Europese standaardinformatie inzake consumptief krediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Hof Hoorneman Bankiers N.V. Adres Oosthaven 52, 2801 PE Gouda Telefoonnummer 0182

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen

Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen 1 Preambule De Wet van betreffende diverse bepalingen inzake de financiering

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

7 ) de reclame: elke mededeling zoals gedefinieerd in de wetgeving op de handelspraktijken;

7 ) de reclame: elke mededeling zoals gedefinieerd in de wetgeving op de handelspraktijken; Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, B.S. 9 juli 1991 Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Art. 1 Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1 ) de consument: elke natuurlijke

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN MIKO PAC NV 1. Algemeen Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 1 Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1 ) de consument:

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015)

ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015) ALGEMENE KREDIETVOORWAARDEN KEDIN (v15092015) Deze algemene voorwaarden gelden voor de kredietproducten van Kedin Consumenten Financieringen B.V. (hierna: Kedin ). ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN Algemene

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Bemiddelingsopdrachten met de consument

Bemiddelingsopdrachten met de consument Bemiddelingsopdrachten met de consument Samenvatting van de verplichte en verboden vermeldingen in bemiddelingsopdrachten De bemiddelingsopdracht met de consument moet vastgelegd worden in een schriftelijke

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) Kredietnummer: xx.xxx Tussen de partijen: 1. Gegevens aangaande het energiehuis AGB ENERGIEPUNT MECHELEN Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERBONDEN MET EEN KREDIETKAART DIE IS UITGEGEVEN DOOR FIMASER NV (versie 01/2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERBONDEN MET EEN KREDIETKAART DIE IS UITGEGEVEN DOOR FIMASER NV (versie 01/2012) ALGEMENE VOORWAARDEN VERBONDEN MET EEN KREDIETKAART DIE IS UITGEGEVEN DOOR FIMASER NV (versie 01/2012) Art. 1. Herroepingsrecht Artikel 18 van de wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet:

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie