1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website"

Transcriptie

1

2

3 inhoud 1. Samenvatting Voorwoord Inleiding Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders Marktanalyse Resultaten Vindbaarheid Usability Content Functionaliteit Duurzaamheid Aandacht voor duurzaamheid op corporatiewebsites Duurzaamheid: best practices Trend: initiatieven rondom duurzaamheid Conclusies Aanbevelingen Verbeter de effectiviteit van uw website Analyse op maat: Web Prestatie Index Koophuizen beter vindbaar: Workshop succesvol schrijven voor het web Aanpak nieuwe website: Programma van eisen & plan van aanpak Onderscheidend vermogen vergroten: Inzet van Corporate story Klantgerichte website: Functioneel ontwerp Budget optimaal benutten: Effectieve mediamix Bewonersparticipatie stimuleren: Sociaal netwerk Over Between-us Onderzoeksverantwoording Materiaal Instrument Vergelijking met Glossary 33 Between-us, De inhoud van dit document is eigendom van Between-us. Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij Between-us. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud en gebruik door derden, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Between-us niet toegestaan. Inhoud 03

4 1. samenvatting Between-us, adviesbureau voor effectief maatschappelijk ondernemen heeft in navolging van de succesvolle lancering van de Woningcorporatie Web Monitor in 2008 ook dit jaar de prestaties van vijftig grote woningcorporaties op internet kritisch geanalyseerd en met elkaar vergeleken. De Woningcorporatie Web Monitor is een onderzoek waarbij de effectiviteit van de websites van vijftig grote woningcorporaties wordt beoordeeld op de dimensies vindbaarheid, usability, content en functionaliteit. Doordat voor het eerst sinds de introductie van het internet de meerderheid van de Nederlandse huurders online is, is het belang van een kwalitatieve website hoger dan ooit. Een oriënterende vragenlijst, verspreid onder communicatieadviseurs van woningcorporaties, liet zien dat de website het belangrijkste deel van de communicatiemiddelenmix vormt, met een belang van 39% ten opzichte van de overige middelen. Het bieden van relevante informatie aan doelgroepen is de belangrijkste doelstelling van corporatiewebsites. Kostenbesparing door meer diensten online aan te bieden is het minst van belang voor de respondenten. De Oost-Brabantse woningcorporatie Mooiland Maasland heeft dit jaar de beste corporatiewebsite met een rapportcijfer van 8,3. Het gemiddelde rapportcijfer van de vijftig onderzochte corporaties is 7,0; in 2008 was dit 6,5. Op het niveau van de verschillende dimensies zijn de grootste verbeteringen waar te nemen op het gebied van content en functionaliteit. Zo is er bijvoorbeeld ten opzichte van 2008 een groter aantal websites waarbij huurders online reparatieverzoeken in kunnen dienen. De communicatie over zakelijke stakeholders blijft nog steeds achter. Duurzaamheid Duurzaamheid wordt dit jaar geïntroduceerd als onderdeel van de Woningcorporatie Web Monitor. Ruim driekwart van de corporaties communiceert over duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld duurzaam bouwen, woontips voor huurders of het energielabel. Dit past in een streven om bewuster om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en om energiekosten te beperken. Concrete aanbevelingen 1. Gebruik de corporate story als leidraad voor de website: het zorgt ervoor dat zowel medewerkers als externe stakeholders de organisatie er in herkennen en het zorgt voor onderscheidend vermogen. 2. Bouw aan reputatiemanagement door de website te benutten om uw maatschappelijk en duurzaam ondernemerschap duidelijk op de kaart te zetten. 3. Heroverweeg de mediamix en bespaar tijd en geld. Nu de meerderheid van de huurders online is, kan de website nog meer een centrale rol innemen, deels ten koste van meer traditionele (print)media. 4. Zet de website in als marketinginstrument voor koopwoningen: koppel kennis over zoekgedrag van kopers aan zoekmachine marketing en verhoog hiermee de online vindbaarheid. 5. Stimuleer bewonersparticipatie door wijkbewoners en huurders te faciliteren met bijvoorbeeld een online sociaal netwerk. 04

5 presenteerde Between-us de eerste editie van de Woningcorporatie Web Monitor. De vele positieve reacties hebben ons geïnspireerd om ook dit jaar te onderzoeken hoe effectief de websites van 50 grote woningcorporaties worden ingezet als communicatiekanaal naar klanten en stakeholders en hoe deze effectiviteit kan worden vergroot. Nieuw dit jaar is het onderwerp duurzaamheid: hoe en in welke mate communiceren corporaties op hun website over zaken als energiezuinig bouwen, energiebesparende acties en andere duurzame maatregelen? Afgelopen jaar hebben we vele corporaties geholpen bij het effectief maken van klant- en stakeholdercommunicatie. Daarnaast hebben we velen van u mogen begroeten op één van onze ROCOCO-bijeenkomsten: regionale overleggen voor communicatieprofessionals van corporaties. Het is voor ons als adviesbureau inspirerend om samen met communicatieprofessionals van corporaties kernwaarden als transparantie, klantgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid terug te laten komen in de communicatie van corporaties met klanten en overige stakeholders. Het doel van de Woningcorporatie Web Monitor is om corporaties met behulp van concrete onderzoeksresultaten en best practices te inspireren na te gaan waar in de online communicatie verbeteringen te realiseren zijn die leiden tot kostenbesparingen, meer efficiëntie, betrokkenheid en waardering van huurders en overige stakeholders. Mocht u meer willen weten over het effectief inzetten van (online) stakeholdercommunicatie of heeft u een casus die u graag met ons wilt delen, dan hoor ik graag van u! 2. voorwoordvorig jaar Hartelijke groet, Emke Mol Project Manager (076) voorwoord 05

6 3. inleiding In navolging van de succesvolle lancering van de Woningcorporatie Web Monitor in 2008, heeft adviesbureau Between-us ook dit jaar de prestaties van vijftig grote woningcorporaties op internet kritisch geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Een steeds hoger percentage van de Nederlandse bevolking is actief op internet en de aandacht voor dit medium blijft in de woningcorporatiemarkt niet achter. Huurders hebben via internet onbeperkte toegang tot informatie, op ieder tijdstip en op elke plaats. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van online dienstverlening, zoals online inschrijven, op een woning reageren of een reparatieverzoek indienen. Effectief maatschappelijk ondernemen is voor corporaties een belangrijk thema. Woningcorporaties kunnen zich als maatschappelijk ondernemer naar hun stakeholders onderscheiden door te focussen op communicatie, transparantie en klantgerichtheid. Een medium dat hier bij uitstek geschikt voor is, is de website. Internet beïnvloedt de wijze waarop corporaties communiceren met hun huurders en stakeholders en biedt enorme kansen om de communicatie met deze groepen te verbeteren. Met het oog op deze ontwikkelingen, die inmiddels aan relevantie hebben gewonnen, wordt de Woningcorporatie Web Monitor dit jaar herhaald. Er wordt gekeken hoe de effectiviteit van de websites zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Door de website effectief in te zetten en door aan te sluiten op de wensen van de verschillende doelgroepen wordt de tevredenheid en betrokkenheid onder huurders, woningzoekenden en stakeholders vergroot. Daarnaast kan er geld mee worden bespaard. De toegenomen aandacht van woningcorporaties voor maatschappelijk rendement enerzijds en het belang van internet anderzijds, vormen voor Between-us de aanleiding om de prestaties van woningcorporaties op internet te analyseren. Hoe klantvriendelijk zijn de websites van woningcorporaties, kunnen huurders online goed hun weg vinden en wordt er ook nuttige informatie geboden aan stakeholders zoals zorginstellingen en de gemeente? Dit zijn enkele vragen die in dit onderzoek worden beantwoord. De websites van vijftig woningcorporaties zijn geanalyseerd op 44 punten, verdeeld over vier dimensies die deel uitmaken van het Website Kwaliteit Model. Verder worden de resultaten van dit jaar vergeleken met die van 2008, en er wordt bekeken welke verschillen er zijn opgetreden. 06

7 3.1 INTERNETGEBRUIK NEDERLANDERS EN NEDERLANDSE HUURDERS Het internetgebruik onder de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe: 86% van alle Nederlandse huishoudens is inmiddels online waarvan 74% via breedband (bron: Eurostat). In 2008 was het internetgebruik nog 83%, waarvan eveneens 74% via breedband. Daarmee is het internetgebruik in Nederland het hoogste van de Europese Unie. Het gemiddelde internetgebruik binnen de EU ligt op 60%, waarvan 48% via breedband. Internetgebruik Nederlandse huishoudens 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Voor het eerst sinds de introductie van het internet is ook de meerderheid van de Nederlandse huurders (55%) online, zo blijkt uit de meest recente Bewonersscan van USP Marketing Consultancy. Vooral onder 65-plussers die huren, is het internetgebruik gestegen. Onder meer doordat de Nederlandse huurder gemiddeld ouder is dan de Nederlandse huiseigenaar, blijft het internetgebruik onder de huurderspopulatie achter op het landelijke gemiddelde. De grootste stijging van het internetgebruik vond plaats onder huurders tussen de 65 en 79 jaar, een toename van 17% naar 27%. USP verklaart de stijging met name door het feit dat corporaties hun diensten steeds meer online aanbieden. Denk hierbij aan het reageren op vrijkomende huurwoningen of het indienen van een reparatieverzoek. 3.2 MARKTANALYSE Voorafgaand aan de analyse van de websites, heeft Between-us dit jaar een marktanalyse uitgevoerd. Om beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom klantgerichte online dienstverlening en het belang van webcommunicatie binnen de branche, heeft Between-us een vragenlijst opgesteld. Deze werd verspreid onder een honderdtal communicatieadviseurs van (middel-)grote woningcorporaties. De respons van 51 teruggestuurde vragenlijsten geeft een indicatie dat de website bij woningcorporaties hoog op de agenda staat. Brochures 11% Het belang van de website in de middelenmix Nieuwsbrief 6% website vormt belangrijkste communicatiemiddel Uit de marktanalyse bleek dat de website voor de corporaties het belangrijkste communicatiemiddel is om hun doelgroepen te bereiken. Eén van de vragen betrof het belang van de website ten opzichte van de andere communicatiemiddelen. De respondenten hadden in totaal 100% te verdelen over een aantal verschillende communicatiemiddelen, om het belang hiervan in de communicatiestrategie van hun eigen corporatie weer te geven. In de totale middelenmix maakt de website gemiddeld 39% van het totaal uit. Een bewonersmagazine heeft een belang van gemiddeld 18%, een woonwinkel is goed voor gemiddeld 11% en ook brochures staan voor gemiddeld 11%. De communicatiemiddelen die het laagst scoren zijn woonkranten (8%), een nieuwsbrief (6%) en de resterende 7% heeft betrekking op overige communicatiemiddelen, voornamelijk het persoonlijk contact met een medewerker van de corporatie. Anders 7% Woonwinkel 11% Website 39% Woonkrant 8% Bewonersmagazine 15% inleiding 07

8 3.2.2 doelstellingen corporatiewebsites In de marktanalyse werd de respondenten gevraagd wat de doelstellingen van de website van hun corporatie zijn. Alle respondenten (100%) gaven aan dat het bieden van relevante informatie aan doelgroepen van belang is. Hieropvolgend is kwaliteitsverbetering door meer diensten online aan te bieden een punt waar tweederde (67%) belang aan hecht. Zowel tijdsbesparing als overige doelstellingen (waaronder het verbeteren van imago en naamsbekendheid) wordt door 14% van de ondervraagden nagestreefd. Tenslotte is kostenbesparing een punt wat slechts bij 12% van de respondenten op de agenda staat conclusie Uit de marktanalyse blijkt dat de website het belangrijkste middel voor woningcorporaties is in de communicatie naar hun stakeholders. Deze uitkomst onderstreept de relevantie van een onderzoek naar de effectiviteit van de websites van woningcorporaties. Het bieden van relevante informatie aan verschillende doelgroepen is de belangrijkste doelstelling van de website van corporaties. Kostenbesparing door het aanbieden van online diensten is het minst belangrijk voor de respondenten. Kortom: de website is het belangrijkste communicatiemiddel voor woningcorporaties, maar de mogelijkheden tot kostenbesparing worden (nog) niet optimaal benut. Corporaties richten zich met name op de verbetering van kwaliteit en de besparing van tijd, door meer diensten online aan te bieden. Printmedia zoals bewonersmagazines en woonkranten spelen nog steeds een grote rol, terwijl ze erg kostbaar zijn. De effectieve inzet van klantgerichte online dienstverlening kan bij uitstek kostenbesparing opleveren. Bijvoorbeeld door de website van een woonruimteverdeelsysteem dusdanig gebruikersvriendelijk te maken dat de oplage van de bewonerskrant kan worden verlaagd. Hierdoor kunnen budgetten worden vrijgemaakt voor bijvoorbeeld de verkoop van woningen. Belangrijkste doelstellingen van een corporatiewebsite Doelgroepen van relevante informatie voorzien 100% Kostenbesparing door meer diensten online aan te bieden 12% Kwaliteitsverberbetering door meer diensten online aan te bieden 67% Tijdsbesparing door meer diensten online aan te bieden 14% Anders 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% * meerdere antwoorden per respondent mogelijk 08

9 4. resultaten In de onderstaande tabel staan de uitkomsten van de Woningcorporatie Web Monitor Het gemiddelde rapportcijfer voor de effectiviteit van de websites van corporaties is in 2009 een 7,0. Dit houdt in dat 30% van de kansen die internet aan corporaties biedt momenteel nog niet wordt benut. Ter vergelijking: in 2008 was het gemiddelde rapportcijfer een 6,5. Nr. Grootte Organisatie cijfer 2009 cijfer 2008 positie 2008 g/i 1 33 Mooiland Maasland 8, Pré Wonen 8,2 8,2 1 g 3 46 Singelveste AlleeWonen 8,1 6,6 26 i 4 7 Eigen Haard 7,8 7,2 9 i 5 2 Vestia 7,8 7,8 2 g 6 45 Aramis AlleeWonen 7,8 7,6 4 g 7 38 Nijestee 7,8 7,1 12 i 8 17 WonenBreburg 7,7 7,5 6 g 9 43 Woonconcept 7,7 7,1 15 i Mitros 7,6 7,7 3 g Woonbedrijf 7,6 7, Wonen Zuid 7,6 6,8 19 i Com wonen 7,5 7, Wonen West Brabant 7,5 6,5 29 i 15 3 De Alliantie 7,5 5,8 40 i De Woonplaats 7,4 6,7 22 i Parteon 7,4 7,5 7 g Stadgenoot 7, Vivare 7,3 7,6 5 g De Key 7,3 6,1 35 i Zayaz 7,3 5,4 46 i Maasdelta 7,2 6,9 18 g Waterweg Wonen 7,2 6, Staedion 7,2 7,0 16 g 25 1 Ymere 7,1 6,6 27 i resultaten 09

10 Nr. Grootte Organisatie cijfer 2009 cijfer g/i Wonen Limburg 7,1 6,3 32 i Lefier 7, Vidomes 7,1 7,3 8 g Talis 7,0 6,4 31 i Woonplus 6,9 5,4 47 i Woongroep Holland 6,9 6,9 17 g 32 8 Rochdale 6,9 6,6 24 g IntermarisHoeksteen 6, BrabantWonen 6, PWS Rotterdam 6,9 5,9 37 i Woon Friesland 6,8 5,9 38 i 37 4 Portaal 6,7 5,8 41 i Woonpunt 6,7 6,2 34 g Volkshuisvesting 6,7 6,8 21 g Cires 6, DUWO 6,5 6,8 20 g Tiwos 6,4 6,0 36 g Acantus 6,3 5,9 39 g Woonzorg Nederland 6,0 5, Haagwonen 5,9 6,3 33 g 46 6 Woonbron 5,9 5,8 42 g Delta Wonen 5,6 5,0 48 i 48 5 Woonstad Rotterdam 5, Woonvisie Ridderkerk 4,9 3, Woongroep Twente 3,1 3, VINDBAARHEID het belang van vindbaarheid De eerste dimensie waarop de websites zijn geanalyseerd, is vindbaarheid. Wil een website effectief zijn, dan moet hij in eerste plaats op internet te vinden zijn. Woningcorporaties gaan er vaak vanuit dat zij gemakkelijk te vinden zijn, omdat zij binnen een bepaald gebied opereren, waar hun naamsbekendheid hoog is. Woningzoekenden die echter niet binnen dit gebied bekend zijn, zullen de naam van de corporatie vaak niet kennen. Zij zullen in een zoekmachine algemene termen als goedkope huurwoning Amsterdam-West invullen. Het is belangrijk dat de woningcorporatie ook in dit geval online vindbaar is. Hetzelfde geldt voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning. Ook al zijn ze wel bekend met de woningcorporatie, dan zullen zij zich misschien niet direct realiseren dat de corporatie ook huizen verkoopt. Door de vele aanbieders van koopwoningen, zullen woningcorporaties hun best moeten doen om zich te onderscheiden van concurrerende aanbieders. Het is voor een corporatie van vitaal belang om met specifieke koopwoningen zo hoog mogelijk in de zoekresultaten terecht te komen. De corporaties waarbij geen score uit 2008 vermeld staat, zijn voor het eerst in de Woningcorporatie Web Monitor opgenomen. 10

11 4.1.2 vindbaarheid: de resultaten De dimensie vindbaarheid is op verschillende criteria beoordeeld. 16% van de woningcorporaties scoort een onvoldoende op vindbaarheid en eenzelfde aantal van 16% scoort een 8 of hoger. De gemiddelde score is een 6,5, waarmee vindbaarheid net als vorig jaar de slechtst scorende dimensie is. In 2008 was de gemiddelde score een 6,1. Het aantal onvoldoendes was destijds 22% en slechts één op de tien scoorde een 8 of hoger. Zo n 35% van de kansen die het internet aan corporaties biedt, wordt dit jaar onbenut gelaten. Woonzorg Nederland heeft net als in 2008 de beste vindbaarheid met een score van 9,4. Dit wordt met name veroorzaakt door de verschillende paginatitels en het hoge aantal door zoekmachines geïndexeerde pagina s. Nr. Corporatie Score Score Woonzorg Nederland 9,4 9,4 2a Ymere 8,9 5,6 2b Vestia 8,9 8,9 2c Pré Wonen 8,9 9,4 3 De Alliantie 8,3 8,9 Slechts een kleine meerderheid van 57% heeft een tekstlink naar de sitemap op de homepage geplaatst. Een goed uitgevoerde sitemap vergroot het navigatiegemak voor bezoekers, doordat zij in één oogopslag kunnen zien hoe de website is gestructureerd. Bovendien heeft de aanwezigheid van een sitemap gunstige gevolgen voor de vindbaarheid bij zoekmachines. In 2008 had 51% van de websites op haar homepage een link naar de sitemap. Ook op de punten verschillende paginatitels (gemiddelde score: 6,5; in 2008 was het 5,7), linkpopulariteit (gemiddeld: hyperlinks; in 2008 waren dat er 1.306) en geïndexeerde pagina s (gemiddeld aantal: 1.075; in 2008 waren dat er 1.007) valt net als vorig jaar nog veel winst te behalen. Een positief punt is het ontbreken van frames op 94% van de websites. In 2008 was dit 88%. De verschillende punten van vindbaarheid zijn dus verbeterd, maar verdienen zeker nog aandacht vindbaarheid: best practices Verschillende paginatitels Een criterium dat een positieve invloed heeft op de vindbaarheid is de aanwezigheid van verschillende paginatitels. Het gaat hierbij om de titels die linksboven in de balk van de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) verschijnen. Een zoekmachine bepaalt mede aan de hand van deze titels waar de desbetreffende webpagina over gaat. Titels als welkom op deze website, homepage of index zijn voor zowel zoekmachines als gebruikers weinig informatief. 28% van de websites beschikt niet over verschillende paginatitels; in 2008 was dit nog 34%. Er treedt dus een geleidelijke verbetering op. Een woningcorporatie die de paginatitels wel goed benut is Woonconcept (www.woonconcept.nl). De titels in de blauwe balk veranderen per pagina mee terwijl de naam van de corporatie blijft staan, zodat duidelijk is op welke website en op welke pagina men zich bevindt. Dit komt ook duidelijk terug in de URL van de pagina. Linkpopulariteit Een ander element dat grote invloed heeft op de vindbaarheid van een website is de linkpopulariteit. In het kort komt het erop neer dat hoe meer links er naar de webpagina s verwijzen, des te hoger zoekmachines de website zullen waarderen. Zoekmachines redeneren dat als veel andere relevante websites naar de webpagina s linken, dat deze website dan erg relevant, actueel en interessant is voor gebruikers. Het gevolg is dat de kans aanzienlijk wordt vergroot dat de website hoog bij de zoekresultaten komt te staan. De linkpopulariteit van de 50 corporaties is in kaart gebracht en het gemiddeld aantal hyperlinks bedraagt De verschillen zijn groot: de corporatie met de minste links beschikt over 60 verwijzingen, terwijl degene met de meeste links, Com wonen, een linkpopulariteit van heeft. In vergelijking met 2008 is er weinig verschil op dit gebied opgetreden: het gemiddeld aantal hyperlinks was toen resultaten 11

12 Waarmerk drempelvrij.nl Goed vindbare websites hebben als kenmerk dat ze vaak ook goed toegankelijk zijn. Overheidswebsites zetten binnenkort een belangrijke stap op het gebied van toegankelijkheid. Ze dienen voor eind 2010 te voldoen aan 125 richtlijnen waarmee de Tweede Kamer begin februari 2009 heeft ingestemd. Hiermee worden de websites toegankelijk voor mensen met een beperking, waaronder kleurenblinden, visueel beperkten of mensen die aan epileptische aanvallen lijden. Op minder gedetailleerd niveau bestaat het Waarmerk drempelvrij.nl, dat zorgt voor een minimale toegankelijkheid van websites. Hierbij voldoet een website aan 16 belangrijke ijkpunten. Naast allerlei technische aanpassingen is bijvoorbeeld ook het gebruik van duidelijke taal voor de content van een website een criterium. Gezien de verschillende doelgroepen van websites van woningcorporaties, waaronder relatief veel ouderen, is het keurmerk een welkome toetsing. Op dit moment is er nog geen enkele corporatiewebsite die het waarmerk mag dragen. Websites die het keurmerk inmiddels al verdiend hebben, zijn bijvoorbeeld die van de Belastingdienst, verschillende zorginstanties en de Nederlandse Spoorwegen. 4.2 USABILITY het belang van usability De tweede dimensie waarop de websites zijn onderzocht, is usability, oftewel gebruikersvriendelijkheid. Dit criterium bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van een website, omdat het de gebruikers helpt bij het navigeren door de website. Wanneer een huurder, woningzoekende of andere stakeholder een website niet als gebruikersvriendelijk ervaart, zal hij deze snel verlaten usability: de resultaten De dimensie usability is op verschillende criteria beoordeeld, waaronder de aanwezigheid van een consistente structuur en de scanbaarheid van de content. Slechts 6% van de woningcorporaties scoort een onvoldoende op deze dimensie en 20% scoort een 8 of hoger. De gemiddelde score is een 7,1. In 2008 was dat een 6,9; toen had nog 20% een onvoldoende en had 14% van de corporaties gemiddeld een 8 of hoger. De winnende corporatie Mooiland Maasland staat dit jaar bovenaan en scoort een 9,6, dankzij een heldere structuur en gebruikersvriendelijke toepassingen zoals de mogelijkheid tot het aanpassen van de lettergrootte. De hoogste score wordt behaald op het criterium consistente structuur (gemiddeld 8,4, in 2008 was dit een 7,8). Op de onderdelen lettergrootte aanpassen en aankondiging nieuw scherm valt daarentegen nog veel te winnen. Het gemiddelde rapportcijfer voor lettergrootte aanpassen is dit jaar een 3,9, in 2008 was het een 2,8. Aankondiging nieuw scherm scoort ongeveer hetzelfde: een gemiddelde van 6,4 in 2008 en nu een 6,2. Zeker gezien het feit dat de doelgroep van de corporatiesector naar verhouding voor een groot deel uit senioren bestaat, zijn dergelijke elementen vereist usability: best practices Aanpassen lettergrootte Het aanpassen van de lettergrootte is een functie die op 44% van de websites wordt aangeboden. Op 18% van deze websites wordt de functie nog niet ten volle benut. Zo verandert soms slechts een gedeelte van de pagina mee, of blijft de tekst na het vergroten van de lettergrootte nog vrij klein en dus Nr. Corporatie Score Score Mooiland Maasland 9,6-2a De Key 9,2 5,8 2b Woonconcept 9,2 7,9 2c Wonen West Brabant 9,2 8,3 2d Cires 9,2-12

13 mogelijk slecht leesbaar. Een positieve uitzondering hierop is te vinden op de website van De Key (www.dekey.nl). Hier is de lettergrootte tot zeer groot aan te passen. Dit wordt met een simpel icoontje gecommuniceerd. Vorig jaar was het slechts op 28% van de corporatiewebsites mogelijk om de lettergrootte aan te passen. Dit onderdeel is dus sterk verbeterd, maar de functie ontbreekt nog steeds bij meer dan de helft van de corporaties. Dit is opvallend, omdat ouderen een belangrijk gedeelte van de doelgroep uitmaken. Pré Wonen (www.prewonen.nl) biedt op haar website behalve de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen, ook de mogelijkheid om de website volledig in zwart/wit te tonen om kleurenblinden tegemoet te komen. Scanbaarheid content Goed scanbare content verhoogt het lezersgemak en zorgt ervoor dat de bezoeker snel op kan maken waar de tekst over gaat en of dit de plaats is waar hij antwoord kan vinden op zijn eventuele vraag. Een corporatie die de content op haar website goed scanbaar aanbiedt, is Ymere (www.ymere.nl). Door het gebruik van gekleurde titels, een korte inleiding, vetgedrukte tussenkopjes en opsommingtekens is vrijwel binnen één oogopslag duidelijk wat het onderwerp van de pagina is. Een toepasselijke afbeelding kan het doel van de pagina vaak ook goed verduidelijken, evenals een heldere menustructuur. De scanbaarheid van de content kan bij 20% van de corporatiewebsites verder worden verbeterd. 4.3 CONTENT het belang van content De inhoud (content) van een website is vaak de belangrijkste reden om een website te bezoeken. Uit de Bewonersscan 2008 van USP blijkt dat 74% van de huurders die internet gebruikt naar informatie zoekt over diensten die de corporatie aanbiedt, 69% zoekt naar informatie over de corporatie zelf en 62% is geïnteresseerd in actueel nieuws over huren content: de resultaten De dimensie content is op verschillende criteria beoordeeld, waaronder de aanwezigheid van informatie over wijken, onderhoud en stakeholders. Bijna één op de tien corporaties (8%) presteert onvoldoende op het gebied van content. Dit is opmerkelijk, aangezien uit de marktanalyse is gebleken dat het bieden van relevante informatie voor doelgroepen de belangrijkste doelstelling van corporatiewebsites is. 14% van de corporaties scoort hoger dan een 8. De gemiddelde score is een 7,0, tegenover een 6,4 in Singelveste AlleeWonen voert de lijst aan met een 8,7. Nr. Corporatie Score Score Singelveste AlleeWonen 8,7 6,1 2 Aramis AlleeWonen 8,6 7,9 3 Pré Wonen 8,5 6,5 4a BrabantWonen 8,3-4b Nijestee 8,3 7,1 resultaten 13

14 Vorig jaar scoorde deze corporatie op het gebied van content nog onder het gemiddelde, maar dit jaar voeren ze de lijst aan met een zeer complete, informatieve website met onder meer veel aandacht voor communicatie over projecten met verschillende stakeholders. Een activiteitenagenda is zeer zeldzaam op corporatiewebsites. Slechts 4% van de corporaties heeft er één; in 2008 was dat 5%, er is dus weinig veranderd. Vaak genoeg verschijnen er nieuwsberichten over een opening, evenement of wijkactiviteit. Het is een kleine moeite om dit te bundelen en de huurders en stakeholders te laten weten dat ze welkom zijn. Dit vergroot niet alleen vooraf de betrokkenheid, maar verhoogt ook de attentiewaarde wanneer er over het evenement verslag wordt gedaan content: best practices Indienen van klachten Uit de analyse blijkt dat er te weinig vanuit de klant wordt geredeneerd. Een voorbeeld hiervan is dat informatie over het indienen van klachten vaak onder het gedeelte over de organisatie staat in plaats van onder het websiteonderdeel met informatie voor de huurder. Daarnaast is informatie over het indienen van een klacht vaak te vinden onder de onduidelijke kop niet tevreden of geschillen. Wijkinformatie Uit onderzoek van USP blijkt dat informatie over de wijken voor 71% van de woningzoekenden het belangrijkst is in hun zoektocht. Desondanks ontbreekt informatie over de verschillende wijken nog steeds op 20% van de websites. In 2008 was dit nog 40%. Met name voor mensen die niet zo bekend zijn in het gebied waarin een bepaalde corporatie opereert, is deze informatie onontbeerlijk. Bovendien is wijkinformatie een punt waar woningcorporaties juist op kunnen uitblinken. Het werk in de wijk wordt zo duidelijk zichtbaar, wat onderscheidend vermogen biedt en versterkend kan werken voor de reputatie. Woningomschrijving Omdat het online reageren op woningen steeds gebruikelijker wordt (93% van de websites biedt deze mogelijkheid), is een duidelijke woningomschrijving geen overbodige luxe. Vaak wordt er slechts een korte opsomming van de eigenschappen van de woning gegeven, terwijl een potentiële huurder dan nog niet goed weet wat hij van de woning mag verwachten. Een corporatie die veel aandacht aan de woningomschrijving besteedt, is Woonbron. Op het woonruimteverdeelsysteem Woonnet Rijnmond (www.woonnet-rijnmond.nl) leveren zij een heldere omschrijving. Na een aantal praktische details, volgt een korte omschrijving van de wijk. Uitgebreide wijkinformatie is op de website beschikbaar onder het kopje buurt. Vervolgens wordt er een korte omschrijving van de indeling van de woning gegeven. Onder het kopje specificaties volgen nadere kenmerken zoals voorzieningen, oppervlakte van de verschillende vertrekken, servicekosten en de bruto huurprijs. Tenslotte wordt er aangegeven of er speciale voorwaarden voor de woning gelden en geven de foto s een duidelijk beeld van de woning en de straat. 14

15 Onderhoud Informatie over onderhoud zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn op een corporatiewebsite, aangezien de onderhoudsverplichting van corporaties één van de redenen vormt waarom mensen huren. Desondanks beschikt 16% van de corporatiewebsites niet over informatie over onderhoud. Daarnaast zijn onderhoudsschema s vaak niet up-to-date. Er zijn echter ook corporaties die uitgebreide informatie geven over het onderhoud, bijvoorbeeld Nijestee (www.nijestee.nl). Op de verschillende pagina s met wijkinformatie wordt per wijk duidelijk omschreven welke activiteit bij welke woningen plaatsvindt. Huurvoorwaarden Een ander voorbeeld van belangrijke informatie die door ongeveer één derde (30%) van de corporaties niet online wordt aangeboden zijn de algemene huurvoorwaarden. Op één vijfde (20%) van de websites die de voorwaarden wèl aanbiedt, zijn ze slecht vindbaar. Het is wenselijk dat corporaties hun huurvoorwaarden op een goed vindbare plaats op de website publiceren, omdat dit document de rechten en plichten van zowel huurders als de organisatie bevat. In 2008 werd op 38% van de websites helemaal geen huurvoorwaarden aangeboden. Op dit gebied is dus een lichte verbetering opgetreden. Stakeholders Het bezoeken van een website is niet alleen voor huurders en woningzoekenden een laagdrempelige manier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen een corporatie, maar ook voor de overige stakeholders. Verrassend genoeg zijn corporaties die op hun website informatie geven over hun interactie met stakeholders erg schaars. Vaak is de zoekfunctie van een website nodig om informatie te kunnen vinden over bijvoorbeeld de gemeente. Amper één op de drie (29%) van de corporaties biedt specifieke informatie voor de gemeente en zorginstanties. In 2008 was dit nog gemiddeld 24%. Er is dit jaar dus meer aandacht voor stakeholders, maar het blijft nog steeds minimaal. Een corporatie die wel nadrukkelijk ruimte inruimt op zijn website voor stakeholders is Zayaz (www.zayaz.nl). Zij hebben een aparte pagina over de samenwerking met de gemeente s-hertogenbosch. Hierin wordt verteld over de prestatieovereenkomst die zij samen met andere corporaties in de regio gesloten hebben. Deze overeenkomst is voor de bezoeker van de website ook te downloaden. Interactie De eerste stappen naar een interactieve website worden bij verschillende corporaties al gemaakt in de vorm van een weblog, dat vaak door bestuurders wordt bijgehouden. Dit is een gunstige ontwikkeling, maar biedt vaak niet meer dan een kijkje in de keuken van de corporatie. Er komt meer bij kijken om huurders en stakeholders actief te betrekken en daadwerkelijk interactief online met hen te communiceren. Wijkgerichte sociale netwerken kunnen een positieve bijdrage leveren aan de betrokkenheid van huurders, de reputatie van de wijk en ze bieden de mogelijkheid om de wensen en zorgen van (potentiële) bewoners te monitoren. Let wel: een wijkwebsite maakt nog geen sociaal netwerk. Een goed voorbeeld van een sociaal netwerk is de website Buurtleven. nl (www.buurtleven.nl). Bewoners van verschillende Amsterdamse wijken kunnen hier terecht voor wijknieuws en daarnaast kunnen ze zelf berichten en oproepjes plaatsen. resultaten 15

16 4.4 FUNCTIONALITEIT het belang van functionaliteit De laatste dimensie die onderzocht is, is functionaliteit. Waar het 10 jaar geleden nog de norm was om een website te gebruiken als een soort online folder, verwachten gebruikers nu dat ze op een website ook daadwerkelijk iets kunnen doen. Met andere woorden: een website moet functioneel zijn. Acties die anders aan de balie, per post of telefonisch zouden worden uitgevoerd, kunnen door de komst van internet direct online worden afgehandeld. Zo kunnen mensen zich bij veel woningcorporaties online inschrijven, een reparatieverzoek indienen of overlast melden. Functionele toepassingen zorgen niet alleen voor meer gebruiksgemak voor huurders, ze kunnen ook een bijdrage leveren aan een grotere betrokkenheid. Het kost hen immers minder moeite om online bijvoorbeeld suggesties te doen of overlast te melden dan om persoonlijk langs te gaan of te bellen. Voorbeelden van functionaliteiten die de betrokkenheid kunnen vergroten zijn: het aanbieden van een poll, een online enquête of een online ideeënbus. Allemaal simpele zaken die met weinig moeite te realiseren zijn en die een groot effect kunnen sorteren functionaliteit: de resultaten De dimensie functionaliteit is op verschillende criteria beoordeeld. Binnen de dimensie functionaliteit is het grootste aantal corporaties te vinden met een score van acht of hoger (28%). 12% van de corporaties scoort een onvoldoende. De gemiddelde score bedraagt een 7,1, tegenover een 6,5 in Toen had 26% van de corporaties een 8 of hoger, en nog 28% een onvoldoende. Eigen Haard scoort dit jaar het best met een 9,5. Nr. Corporatie Score Score Eigen Haard 9,5 8,5 2 Nijestee 9,2 8,7 3a Staedion 9,0 8,3 3b Com Wonen 9,0 9,0 3c Wonen Breburg 9,0 8,5 Het doormailen van een woning is nog niet op veel websites mogelijk, 26% biedt dit aan. Inschrijven kan op bijna alle websites (93%) en ook het online indienen van reparatieverzoeken wordt steeds gebruikelijker: dit kan op 83% van de websites. Vorig jaar bood 20% een doormail functie, konden woningzoekenden zich op 83% van de websites inschrijven en het indienen van reparatieverzoeken was mogelijk op 79% van de websites. Op alle onderdelen is dus een verbetering te constateren. Overlast is een vervelende en vaak voorkomende realiteit waar zowel huurders als corporaties mee te maken kunnen krijgen. Bij slechts één op de vijf (20%) corporaties kunnen huurders dit online melden. Bij een groot deel van de overige corporaties vindt het plaats via het invullen, printen en opsturen van een formulier. Vorig jaar was het eveneens op 20% van de websites mogelijk om overlast te melden. Hier is dus niets verbeterd. 16

17 4.4.3 functionaliteit: best practices Een voorbeeld van een goed uitgewerkte functionaliteit is het indienen van een reparatieverzoek. Bij 83% van de corporaties kunnen huurders dit online regelen. Nieuwe huurders kunnen zich inmiddels bij vrijwel alle corporaties online inschrijven. In 7% van de gevallen gebeurt dit nog offline. Veel woonruimteverdeelsystemen faciliteren een inschrijffunctie voor verschillende woningcorporaties. Een functie die op steeds meer corporatiewebsites terug komt, is Mijn woningcorporatie. Hier kunnen huurders inloggen en vervolgens hun gegevens raadplegen en allerlei acties ondernemen. Doormailfunctie Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning willen vaak met een bekende overleggen voordat ze een woning accepteren. In een dergelijke situatie is het prettig als een woningomschrijving direct kan worden doorg d. Ruim een kwart (26%) van de corporaties biedt woningzoekenden een doormail functie. Op het woonruimteverdeelsysteem WoningNet,(www.woningnet.nl), waar 22% van de beoordeelde corporaties op aangesloten is, is deze functie aanwezig. In 2008 lag het aantal websites dat een doormail functie aanbiedt op 20%. Online folders Door bruikbare informatie op de website aan te bieden, wordt tijd bespaard doordat medewerkers minder mensen aan de balie, aan de telefoon of per post te woord hoeven te staan. Dit verklaart wellicht waarom 94% van de corporaties online folders aanbiedt. Bij ruim een derde (34%) van deze websites ontbreekt echter een duidelijke pagina waar alle folders bij elkaar verzameld zijn. Daar staan ze meestal alleen op de desbetreffende pagina s, bijvoorbeeld over klussen. Een corporatie die dit goed aanpakt, is Wonen Breburg (www.wonenbreburg.nl). Zij bieden op één pagina een helder overzicht van verschillende publicaties, zoals folders, kluswijzers en formulieren. resultaten 17

18 5. duurzaamheid Duurzaamheid speelt bij veel woningcorporaties een rol, en niet alleen in het bouwproces. Ook het energieverbruik onder huurders is een issue dat zonder meer aandacht verdient. Niet alleen is iedere corporatiewoning sinds 2009 verplicht een energielabel te dragen, ook de groeiende aandacht voor klimaatverandering en zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen én geld spelen een rol. Naast vindbaarheid, usability, content en functionaliteit zijn de 50 websites dit jaar ook onderzocht op de communicatie over duurzaamheid. Wat vertellen corporaties, waar en hoe? Between-us heeft de vijftig websites geanalyseerd op communicatie over duurzaamheid. Hieruit bleek dat er veel verschillen op dit gebied zijn. 5.1 AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID OP CORPORATIEWEBSITES 38% van de corporaties informeert haar huurders over het besparen van energie met praktische woontips, zoals het gebruik van spaarlampen en wassen met een volle trommel. Andere corporaties pakken het grootser op en berichten over duurzame bouwprojecten, zoals De Key, WoonFriesland en IntermarisHoeksteen. Vestia vertelt op haar homepagina over het nieuwbouwproject Warmte uit zee, waarbij warmte wordt opgewekt uit zeewater. De eerste zeewaterwarmtecentrale ter wereld moet gaan zorgen voor een energieneutrale wijk zonder CO2-uitstoot met 789 woningen. Op 20% van de websites is informatie te vinden over WoonEnergie, de collectieve aanbieder van groene stroom. Ook een energiekrant is op verschillende websites aanwezig: 8% publiceert er één. Verder informeert slechts 10% van de corporaties haar huurders over het verplichte energielabel. Corporaties bieden vaak kluswijzers aan. Met een kluswijzer isoleren, die op een aantal websites aanwezig is, kunnen huurders hun woning beter beschermen tegen vocht en kou en bovendien energie besparen op stookkosten. Veel corporaties geven het belang van duurzaamheid in beleidsplannen, jaarverslagen of convenanten aan. Toch ontbreekt vaak hoe dit concreet tot uiting komt. Dit is een verbeterpunt. Op bijna een kwart van de websites (24%) is helemaal geen informatie te vinden over duurzaamheid. 18

19 5.2 DUURZAAMHEID: BEST PRACTICES Wonen West Brabant lanceerde in januari 2009 het E-loket, een speciale website waarop huurders hun energiebesparing kunnen volgen. Huurders, medewerkers, maar ook externen zoals een wethouder geven allerlei tips om energie te besparen. Daarnaast kunnen gebruikers invoeren welke aanpassingen ze hebben toegepast en berekenen hoeveel energie en geld dit hen heeft bespaard. Ze kunnen zelfs hun gas- en energierekening vergelijken met die van andere gebruikers. Daarnaast verschijnt er ieder kwartaal een nieuwsbrief met allerlei nieuwtjes rondom duurzaamheid. 5.3 TREND: INITIATIEVEN RONDOM DUURZAAMHEID In 2007 is er in de woningcorporatiebranche 222 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen geïnvesteerd. Dit getal geeft aan dat de aandacht voor duurzaamheid zeker onder woningcorporaties aanwezig is. Zowel binnen als buiten de branche bestaan verschillende initiatieven die bewuster bouwen, wonen en leven stimuleren. Hieronder volgen enkele voorbeelden. De Duurzaamheidbarometer is een initiatief van een aantal woningcorporaties (waaronder Woonbron, Stadgenoot, Tiwos en Haagwonen) en Stichting Natuur en Milieu. De methode geeft woningcorporaties een breed inzicht in de huidige duurzaamheid van hun woningvoorraad. Daarnaast is het ook een instrument om over langere periode vorderingen in kaart te brengen. Bovendien kan de duurzaamheidbarometer worden ingezet als benchmarkinstrument, waarmee corporaties hun resultaten kunnen vergelijken.binnen het instrument worden vijf duurzaamheidthema s getoetst op verschillende criteria: toekomstwaarde, gezondheid, energie, materialen en water. Hierop kan een score van 1-10 worden behaald. Green Irene komt uit de Verenigde Staten. Consumenten én bedrijven kunnen een eco-consultant laten langskomen bij hen huis of op kantoor. Deze kijkt welke besparende toepassingen kunnen worden ingezet om de ruimte duurzamer te maken. Denk hierbij aan energiebesparing, maar ook aan het reduceren van afval, besparen van water, mogelijkheden voor groene energie, minder gebruik van chemicaliën en aandacht voor veiligheid en gezondheid. De Green Irene consultant levert concrete suggesties voor aanpassingen die op termijn duizenden euro s besparing op kunnen leveren. De Green Home Concierge (www.greenhomesconcierge.co.uk) is een soortgelijk voorbeeld voor Londense huiseigenaren. Het wachten is nog op een Nederlandse Groene Koen. duurzaamheid 19

20 De Google Power Meter is een gratis tool waarmee consumenten hun energieverbruik kunnen meten. Onder het mom You can measure it, you can improve it, moet de real-time weergave van hun persoonlijke energiegebruik mensen bewust maken van hun acties en hen doen realiseren op welke gebieden ze gemakkelijk energie zouden kunnen besparen. Zo is in één oogopslag duidelijk dat een koelkast en tv samen nog minder energie verbruiken dan een wasdroger. De Google Power Meter is gebaseerd op drie stappen: het analyseren van het gebruik, het aanpassen van gedrag, en tenslotte hierover communiceren, bijvoorbeeld door het organiseren van onderlinge besparingswedstrijden. Momenteel loopt er een prototype dat uitgebreid getest wordt onder medewerkers van Google. Met verschillende toepassingen kunnen zowel nieuwe als bestaande huizen dus worden verduurzaamd. Dit kost in het begin geld, maar de investeringen verdienen zich op termijn zeker terug. De verhoging van de huur is door huurders uiteindelijk terug te verdienen én te overtreffen door besparing op de energiekosten. Huurders hoeven per saldo minder woonlasten te betalen. Bovendien wordt het milieu gespaard en stijgt de waarde van de woningvoorraad voor de woningcorporatie. 20

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND?

HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? HOE INFORMATIEF EN INTERACTIEF ZIJN DE ZIEKENHUISWEBSITES IN NEDERLAND? Kijk ook op: sharing.nictiz.nl/ziekenhuiswebsites Datum 25 juni 2014 Auteurs Begeleiding Vormgeving Evalien Veldhuijzen Thien Ly

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014

Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN Mei 2007 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke Vereniging voor Kleine

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie