Technische Universiteit tg) Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Universiteit tg) Eindhoven"

Transcriptie

1 Technische Universiteit tg) Eindhoven Faculteit Elektrotechniek Vakgroep Informatie- en Communicatiesystemen Afstudeerverslag: De PC-based switch Ontwerp en Realisatie A.M.A. Wouters Begeleiders: Afstudeerhoogleraar: Datum: dr.ir. J.H.G. van Pol (KPN Research Leidschendam) ir. M.J.M. van Weert Prof.ir. M.P.J. Stevens mei 1997 De Faculeit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van stage- en afstudeerverslagen

2 Auteur(s): Anton Wouters Datum: mei 1997 De PC-based switch Ontwerp en Realisatie Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven R&D-RA

3 R&O-RA KPN Koninklijke PTT Nederland NV,KPN Research Aile rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij eleklron/sch, mechanisch door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schrifteliike toestemming van de rechthebbende. Het vorenstaende is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking. De rechthebbende is met uitsluiting van jeder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopieren als bedoeld in artikel 17, tweede lid, Auteurswet 1912 en het K.B. van 20 juni 1974 (Stb.351) zoals gewijzigd bij het K.B. van 23 augustus 1985 (Stb.471) ex artikel16b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op Ie treden. Voor het ovememen van delen van deze uitgave ex artikel 16 Auteurswet 1912 dient men zich tot de rechthebbende te wenden. KPN Royal PTT Nederland NV, KPN Research All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microlilm or any other means without the prior written permission from the publisher. Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

4 KPN Research /nformatieb/ad bij Rapport R&D-RA Tite/: De PC-based switch Ontwerp en Realisatie Excerpt: In dit rapport wordt de ontwikkeling en realisatie van een PCBX, een PBX in een PC, beschreven. Achtereenvolgens wordt de geschiedenis, de hard- en software keuze en het systeemontwerp van de PCBX behandeld. Auteur(s): Reviewers: Afde/ing: Project: Bege/eiders: Datum: A.M.A. Wouters ir E. van Zegveld NSC PCBX dr ir ~I.H.G. van Pol (KPN Research), ir M.J.M. van Weert (TU[=) mei 1997 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven Uitgegeven onder verantwoorde/ijkheid van: hfd NSC Trefwoorden: PC-based switch, SCSA, Computer Telephony, CTI Verzend/ijst: Research MT NSC, werkveld Bedrijfscommunicatie (NSC), UDP B. Kastelein, H. Nordkamp, J.M. Kloosterman, R.J.N. Kalberg, D. Los, M.P. Miessen, W.G. Levelt, A. Suurmond, J.H.G. van Pol (10x), A.M.A. Wouters (ax) TUE M.J.M. van Weert (2x), M.P.J. Stevens (2x)

5 Voorwoord Dit document is het resultaat van mijn afstudeerproject verricht bij KPN Research te Leidschendam. In de periode van 2 september Vm 31 mei heb ik, bij de afdeling Network and Service Control, gewerkt aan de ontwikkeling van een PC-based switch. Dit verslag vormt de afronding van mijn studie Informatietechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Er zijn een aantal mensen die ik graag wil bedanken voor de steun tijdens mijn afstudeerperiode bij KPN Research. Ten eerste mijn begeleider bij KPN Research John van Pol. Ondanks zijn drukke agenda, was er altjjd wei de mogelijkheid om advies en hulp te vragen. Deze hulp en kritiek hebben er mede toe bijgedragen dat mijn afstudeerproject een succes is geworden. Ook wil ik ir M.J.M. van Weert bedanken voor zijn begeleiding vanuit de TUE. Een groep die ik zeker niet wil vergeten, zijn aile studenten van L E135x. Zij zijn de personen die voor de perfecte sfeer hebben gezol'gd waarin ik mijn afstudeerproject heb voltooid. Maar natuurlijk wil ik vooral mijn ouders (en mijn zusje natuurlijk) bedanken, die mij gedurende mijn studie altijd gesteund hebben en er voor gezorgd hebben dat ik optimaal van mijn studententijd heb kunnen genieten. Mei 1997, Anton Wouters Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

6 Inhoud Voorwoord i Inhoud iii Management Samenvatting v Lijst van afkortingen vii 1 Inleiding De project doelen Leeswijzer 1 2 De PC-based switch , Inleiding Historie Waarom een PC-based switch? Eisen aan een PCBX systeem Standaard schakel-functies Feature 1: Call Forwarding Feature 2: CCBS Feature 3: Transfer Call Feature 4: Driegesprek Flexibiliteit Betrouwbaarheid 9 3 Het systeemontwerp Inleiding De Hardware De standaard protocollen De hardware producenten De hardware keuze De Software Het eisenpakket Beschikbare software pakketten De software keuze 14 Uitsluitend veer gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven iii

7 4 Het object georienteerd systeemmodel voor de PC-based switch Inleiding Object georienteerd programmeren Het Connection State Model De systeemmodellering De Default Services De Default Service voor de lokale terminals De Default Service voor de externe lijnen De POTS Service De Call Forwarding Service Completion of Call to Busy Subscriber (CCBS) Transfer Call Conference Call Het Connection Management 30 5 Resultaten Gerealiseerde features POTS Call Forwarding Transfer Call Conference CalL Voice tv1ail DeskPhone Grafische Interlaces PCBX Nummerplan DeskPhone 36 6 Conclusies & Aanbevelingen 37 7 Referenties 39 Bijlagen 41 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

8 Management Samenvatting De telefoon is tegenwoordig niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Ook binnen bedrijven is dit het geval, waarbij in de bedrijfsomgeving ook een aantal speciale functies, zoals verkort bellen, gemeen goed zjjn geworden. Deze functies zijn mogelijk doordat bedrijven hun eigen telefooncentrale (PBX) hebben waarbij deze functies onafhankelijk van het publieke net, gerealiseerd kunnen worden. Met de opkomst van de informatietechnologie, wordt ook de hiervan met de telecommunicatie interessant. Denk bijvoorbeeld aan bellen vanuit een telefoonlijst. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van Computer Telephony is de PC-based switch (PCBX). Bij een PCBX is de PBX volledig ge"integreerd in de PC. De ontwikkeling van PCBX'en is in een dusdanig stadium dat de PCBX gezien kan worden als een alternatief voor de PBX. Probleemstelling Binnen KPN is er welnlg kennis met betrekking tot PCBX'en. De technische ontwikkelingen en marktontwikkelingen rond PBX'en duiden er echter op dat in de nabije toekomst de PCBX als alternatief voor de PBX gezien kan worden. Het is voor KPN dan ook van belang kennis, inzicht en ervaring te krijgen in de ontwikkeling en mogelijkheden van PCBX'en. Doel Binnen dit project zijn de volgende doelen vastgesteld: Het ontwerpen en realiseren van een PCBX om zo de mogelijkheden en onmogelijkheden van een PCBX te verkennen. Het realiseren van een PCBX voor demonstratie doeleinden. Het opleveren van een rapport waarin de ontwikkeling en de gebruikte concepten van de PCBX gedocumenteerd worden. Conclusies De PCBX bevat een grote flexibiliteit. Dit komt enerzijds door het gebruik van de SCSA standaard, die een open systeem garandeert. Anderzijds door gebruik te maken van object georienteerde software. Deze eigenschappen maken het mogeljjk om op relatief eenvoudige wijze, en dus binnen korte tijd, de capaciteit van het systeem aan te passen en applicaties en features aan het systeem toe te voegen. Aanbevelingen Om de voordelen en mogelijkheden van PCBX'en duidelijker naar voren te laten komen, verdient het aanbeveling om nieuwe features voor de PCBX te ontwikkelen. Hierin kunnen persoons-specifieke voorkeuren en eigenschappen gebruikt worden. Tevens is het interessant om bestaande CTI applicaties te koppelen aan de PCBX. Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven v

9 R&D RA Lijst van afkortingen ACTAS API CA CCBS CM CMA CORBA CTI DECT OPE DSP DTMF EML ISDN LIM MA MNA MVIP NA ODP OS PBX PC PCBX POTS PSTN RA SA SCSA SF SML SSM TA TOM TINA USM Alliance of Computer Based Telephony Application Suppliers Application Programming Interlace Computing Architecture Completion of Call to Busy Subscriber Connection Management Connection Management Architecture Common Object Request Broker Architecture Computer Telephony Integration Digital Enhanced Cordless Telecommunications Distributed Processing Environment Digital Signal Processor Dual Tone Multi Frequency Element Management Layer Integrated Services Digital Network Line Interface Module Management Architecture Multi Node Architecture Multi Vendor Integration Protocol Networking Architecture Open Distributed Processing Operating System Private Branch exchange Personal Computer PC-based switch Plain Ordinary Telephone Service Public Switched Telephone Network Resource Architecture Service Architecture Signal Computing System Architecture Service Factory Service Management Layer Service Session Manager Terminal Agent Time Devision Multiplexing Telecommunications Information Networking Architecture User Session Manager Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven vii

10 1 Inleiding De telefoon is tegenwoordig niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Ook binnen bedrijven is dit het geval, waarbij in de bedrijfsomgeving ook een aantal speciale functies, zoals verkort bellen, gemeenschappelijk goed zijn geworden. Deze functies zijn mogelijk doordat bedrijven hun eigen telefooncentrale hebben (PBX) waarbij deze eigenschappen, onafhankelijk van het publieke net, gerealiseerd kunnen worden. Met de opkomst van de computer technologie, wordt ook de integratie van deze technologie met de telecommunicatie interessant (CTI), denk bijvoorbeeld aan bellen vanuit een telefoonlijst. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van CTI is de PC-based switch (PCBX). Bij een PCBX is de PBX volledig ge"integreerd in de PC. De ontwikkeling van PCBX'en is in een dusdanig stadium dat de PCBX gezien kan worden als een aanvulling of vervanging op PBX'en. 1.1 De project doelen De projecttitelluidt: "Het ontwerpen en bouwen van een PC-based switch". Het doei is het onderzoeken of PCBX'en een aanvulling kunnen vormen op de huidige PBX'en. De volgende vragen spelen hierbij een rol: 1. Heeft een PCBX dezelfde functionaliteit als de huidige PBX systemen? 2. Heeft een PCBX dezelfde betrouwbaarheid als de huidige PBX systemen? 3. Is het systeem flexibel? 4. Is het systeem voor een redelijke prijs te leveren? Vooral de eerste drie vragen staan centraal in dit project. De eventuele prijs van het systeem is een marketing issue en valt buiten de scope van dit project. Op dit moment is er zeer weinig bekend over de mogelijkheden van PCBX systemen. Er zijn op dit moment wei PCBX systemen leverbaar, maar deze zijn voornamelijk gebaseerd op verouderde technologieen en proprietary apparatuur, waardoor ze net zo gesloten en inflexibel zijn als een PBX. Een manier om de gestelde vragen te beantwoorden is het realiseren van een PCBX met de nieuwste technologieen. Zo is het mogelijk zowel de voor- als nadelen van een PCBX aan het licht te brengen. Het ontwikkelen van een PCBX geeft een indicatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van PCBX'en. 1.2 Leeswijzer Het ontwikkelen van de PCBX verloopt in een aantal fasen die in dit verslag beschreven zullen worden. Deze fasen zijn: 1. Het opstellen van een eisenpakket voor een PCBX systeem 2. Het kiezen van de te gebruiken hard- en software 3. Het opstellen van een systeemontwerp en een object model 4. Het ontwikkelen van software voor de PCBX 5. Het testen van de PCBX 6. Het integreren van de PCBX in het SC-Iab In hoofdstuk 2 wordt besproken worden wat de geschiedenis is van de PCBX en aan welke eisen het moet voldoen. In hoofdstuk 3 wordt besproken met welke hard- en software de PCBX gerealiseerd wordt en waarom. In hoofdstuk 4 wordt het object model Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

11 van de software besproken. De uiteindelijke werking van het systeem wordt besproken in hoofdstuk 5. Hier zal worden ingegaan op de manier waarop de verschillende features werken. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 2 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

12 R&D-RA De PC-based switch 2.1 Inleiding Sinds de ontwikkeling van de PBX staat deze centraal in de bedrijfscommunicatie. Met de opkomst van de computer technologie blijkt dat er steeds meer behoefte is om een gedeelte van de besturing van de PBX vanuit de computer te regelen. Deze ontwikkeling, Computer Telephony Integration (CTI), kan gezien worden als een voorloper van PCbased switching, waarbij de telecommunicatie en computer omgeving volledig gei"ntegreerd zijn. In dit hoofdstuk wordt de historie van CTI beschreven en hoe de PCBX daaruit voortvloeit, daarna worden de eisen geformuleerd die aan de te ontwikkelen PCBX zijn gesteld. 2.2 Historie De ontwikkeling van de PCBX is in een aantal fasen verlopen, waarbij de PC een steeds belangrijkere rol ging spelen in de besturing van de PBX. Deze fasen zijn: 1. De PBX 2. Computer Telephony Integration 3. De PC-based switch Door invloed van CTI is de PBX voor een deel geopend, en werd het mogelijk om een deel van de besturing buiten de PBX te laten plaatsvinden. In een later stadium zijn de informatietechnologie en de telecommunicatie volledig met elkaar gei"ntegreerd en is de PCBX een feit geworden. De PBX De eerste PBX'en bezaten geen koppeling met een PC (zie figuur 2.1). De PBX was een compleet gesloten systeem. De enige interactie met de PBX vond plaats via de aangesloten telefoontoestellen en bestond er geen mogelijkheid om op een andere manier invloed uit te oefenen op de PBX.... lokaal netwerk pubi" Iek netwer\ schakeleenheid ",, " y ~ besturingseenheid Flguur 2.1 Schematlsche weergave van een PBX Een PBX was een switch die in staat was twee telefoontoestellen met elkaar te verbinden. Tevens verzorgde de PBX de verbinding van het lokale telefoonnet met het publieke netwerk (via de trunk). De opkomst van computer technologie maakte het mogelijk om een deel van de besturing vanuit een PC te laten plaatsvinden. Computer Telefoon Integratie (CTI) Computer Telephony Integration wordt door ACTAS1 als voigt gedefinieerd. 1 ACTAS Alliance of Computer-Based Telephony Application Suppliers Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 3

13 Computer Telephony Integration provides for the exchange of information between telephones and computers. More specifically, CTI links telephone switches with computers to co-ordinate computer information and intelligence with telephone call handling to automatically add relevant data, fax, graphics and/or video to voice communications. Er bestaan twee verschillende vormen van CTI, First Party control en Third Party control. First Party control. De computer functioneert als verlengstuk van de telefoon (zie figuur 2.2). De gebruiker heeft aileen controle over zijn eigen telefoonfuncties, en kan daarbij ondersteund worden door een computer. -- CTI verbinding publiek netwerḳ. -- telefoon verbinding PBX ~:iin':' 4. :~ Figuur 2.2. First Party control cn Bij First Party Control bestaat de koppeling tussen de PC en de PBX uit een normale telefoonverbinding en "ziet" de PBX dus niets van de PC. Er is wei een specifieke C'-' verbinding aanwezig tussen de PC en het telefoontoestel. Deze wordt gevormd door een zogenaamde TAPI kaart in de PC. Bij First Party control kan de PC gezien worden als een intelligente telefoon. Een voorbeeld van een toepassing met behulp van First Party control is het selecteren van een naam uit een lijst, waarna de PC het bijbehorende nummer kiest. Third Party control. Een CTI server is via een CTI verbinding verbonden met de PBX en krijgt langs die verbinding informatie van de PBX. De CTI server is in staat verbindingen in de PBX tot stand te brengen en te verbreken. De PBX heeft nog steeds een zelfstandig opererend besturingsgedeelte, waar de derde partij (de CTI Server) beperkte invloed op kan uitoefenen. PBX publiek netwer\. - - CTI verbinding LAN Server Figuur 2.3 Third Party control cn In 1991 opgerichte organisatie ter stimulatie van CTI ontwikkelingen 4 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

14 Bij Third Party control zijn de telefoontoestellen direct aan de PBX gekoppeld. Er is een CTI verbinding aanwezig tussen een, al dan niet aan een LAN gekoppelde, CTI server en de PBX. Bij Third Party control vormt de PC een intelligente uitbreiding van de PBX. Een voorbeeld van een Third Party control toepassing is Automatic Call Distribution (ACD), waar bij een inkomend gesprek de CTI server bepaalt naar welk toestel het gesprek wordt doergegeven. Voer zowel First als Third Party control zijn er Application Programming Interfaces (API) entwikkeld, waarmee CTI applicaties ontwikkeld kunnen worden. Een API bedoeld voor First Party control is door Microsoft ge implementeerd in de vorm van TAPI2. Latere versies van TAPI zijn tevens geschikt voor Third Party control. Door Novell en AT&T is TSAPI3 voor Third Party control gei'mplementeerd. De PCBX Door de ontwikkeling van de PCBX zijn de werelden van de telecommunicatie en de Informatie Technologie volledig met elkaar gei'ntegreerd, en is de scheiding tussen PC en PBX verdwenen. Door middel van PC insteekkaarten worden interne toestellen en het publieke net aangesloten op de PC. De software op de PC bestuurt de hardware. Een algemene definitie voor een PC-based switch is: De PC-based switch is een bedrijfstelefooncentrale, geheel ge"integreerd in een PC. Zowel de software, die 20rgt voor de intelligentie, als de hardware bevinden zich in een zelfstandig systeem. In deze definitie worden geen uitspraken gedaan over de soort hard- en software, waarmee een PCBX is opgebouwd. publiek netwer~.. I LAN Figuur 2.4 Een PCBX De binnen dit project ontwikkelde PC-based switch maakt gebruik van software en hardware die voldoet aan een standaard die open systemen garandeert. Wanneer in het vervolg over een PC-based switch wordt gesproken, wordt er uitgegaan van een open systeem. 2.3 Waarom een PC-based switch? Een PC-based switch verschilt op een aantal punten van de PBX. Deze verschillen vormen tezamen het argument om gebruik te maken van een PCBX in plaats van een PBX. 2 TAPI Telephone Applications Programming Interface, API ontwikkeld door Microsoft 3 TSAPI Telephony Server Applications Programming Interface, API ontwikkeld door Novell en AT&T Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 5

15 Een open systeem Door gebruik te maken van een standaard voor open systemen is de PCBX een open systeem. Een standaard voor open systemen voldoet aan twee eisen [Dialogic6]: 1. Een open, software onafhankelijke hardware architectuur. 2. Een open, hardware onafhankelijke software architectuur Dit betekent dat men niet afhankelijk is van producent specifieke hardware en software. Zo lang producten voldoen aan dezelfde standaard, zijn ze uitwisselbaar. Een standaard voor open systemen vormt de basis van de voordelen van PCBX'en. Een gesloten PCBX (wat ook mogelijk is) is geen optie. Een flexibel systeem Een PCBX is, door het gebruik van een standaard voor open systemen, een flexibel systeem. Deze flexibiliteit komt naar voren in zowel de hardware als software (zie figuur 2.5). De capaciteit van PCBX'en is eenvoudig te vergroten door interlace kaarten in de PC toe te voegen. Systemen met een capaciteit van 8 tot 450 interne toestellen zijn op een PC haalbaar. Object georienteerde (00) software maakt het mogelijk om het systeem geheel uit vaste bouwblokken samen te stellen. Hierdoor worden oplossingen op maat mogelijk gemaakt. PC ISDN2 '. interface X., Figuur 2,5 Bouwblokken structuur van de PCBX State of the Art software De software voor de PCBX wordt geheel opnieuw, en op een object georienteerde wijze, geschreven. Deze programmeertechniek vereist een opdeling van het systeem in logische bouwblokken. Dit heeft als voordeel dat de software voor een PCBX vele malen overzichtelijker is opgesteld dan voor vele conventionele systemen (zie figuur 2.6). Hierdoor is het toevoegen en/of wijzigen van features van het systeem vele malen sneller te realiseren. 6 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

16 PB X Software PCBX Software Figuur 2.6 Verschil in software PBX en PCBX systemen Natuurlijke integratie IT & T Een PCBX is gebaseerd op de integratie van informatietechnologie en telecommunicatie (zie figuur 2.7). Waar bij PBX systemen deze gebieden nog geheel gescheiden zijn en verbonden worden door een CTI link, is er bij een PCBX sprake van een overlap van deze gebieden. CTilink PBX Figuur 2. 7 Integratie van IT & T bij de PCBX PCBX Door deze voordelen is een PCBX een sterk alternatief voor de geleverde PBX'en. 2.4 Eisen aan een PCBX systeem De eisen aan het PCBX systeem zijn afgeleid van de functionaliteit van PBX systemen. Moderne PBX systemen bezitten vaak 200 of meer features. Uit onderzoek is gebleken dat het grootste deei daarvan zelden of nooit gebruikt wordt. Het implementeren van aile PBX functies is daarom niet zinvol. Het PCBX systeem moet de meest gebruikte features wei bezitten. Het eisenpakket is als voigt: Het eisenpakket 1. De PCBX moet de standaard schakel functies van een PBX bezitten. 2. Features: a) Call Forwarding b) CCBS (Completion of Call to Busy Subscriber) c) Transfer Call d) Driegesprek (Conference Call) 3. Flexibiliteit 4. Betrouwbaarheid In de volgende paragrafen worden de eisen afzonderlijk besproken Standaard schakel-functies De belangrijkste functie van een PBX systeem is het leggen van verbindingen tussen verschillende telefoonaansluitingen. Deze verbindingen kunnen zowel binnen het lokale telefoonnet gelegd worden, als naar het publieke telefoonnetwerk. Deze functie staat ook wei bekend als POTS (Plain Ordinary Telephone Service) en is de basisfunctie van een PBX. Uitsluitend voer gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 7

17 2.4.2 Feature 1: Call Forwarding Met behulp van Call Forwarding wordt een telefoonnummer doorgeschakeld naar een ander toestel (met een ander nummer). Deze functie kent drie verschillende toestanden. 1. Initialisatie 2. Actief 3. Deactivatie Ad 1. Bij de initialisatie geeft een gebruiker aan dat aanvragen voor gesprekken op een bepaalde terminal (toestel 1) doorgeschakeld worden naar een andere terminal (toestel 2). Na deze initialisatie blijft het wei mogelijk om toestel 2 direct te bereiken. Ad 2. De feature wordt actief wanneer iemand de doorgeschakelde terminal probeert te bereiken. Het systeem grijpt dan in en verbindt de beller door naar de terminal waarnaar doorgeschakeld is (toestel 2). Dit toestel is ook rechtstreeks bereikbaar. Ad 3. Een gebruiker geeft aan dat de doorschakelservice beeindigd moet worden. Gesprekken zullen vanaf dit moment met de oorspronkelijke terminal (toestel 1) worden verbonden Feature 2: CCSS CCBS staat voor Completion of Call to Busy Subscriber. Deze functie zorgt ervoor dat wanneer een toestel in gesprek is, de verbinding later, wanneer beide toestellen vrij zijn, alsnog gemaakt wordt. De beller die het gesprek tot stand probeert te brengen geeft aan de centrale aan dat hij de verbinding later door de centrale tot stand wi! laten brengen. Zodra beide toestellen vrij zijn, wordt eerste de beller gewaarschuwd en daarna het eerder gebelde toeste! Feature 3: Transfer Call Deze functie geeft de gebruiker de mogelijkheid tijdens een gesprek de andere beller door te verbinden naar een derde toeste!. Hij zet de door te schakelen partij in de wachtstand en maakt dan een verbinding met het top-stel waar naartoe moet worden doorverbonden. Door dan de verbinding te verbreken worden de twee andere toestellen met elkaar verbonden Feature 4: Driegesprek Het driegesprek is een uitbreiding van de Transfer Call functie. Bij een Call Transfer bestaat er een verbinding tussen drie toestellen, ge'initieerd door een toeste!. Bij een Call Transfer kunnen echter maar twee toestellen met elkaar communiceren. Bij een driegesprek kunnen aile drie de toestellen met elkaar communiceren. De manier waarop een driegesprek tot stand komt lijkt op die van de TC functie. Nadat de verbinding met de derde partij is gemaakt verbreekt de beller niet de verbinding maar geeft aan dat hij een driegesprek wi!. Hierna zijn de drie partijen met elkaar verbonden. Deze implementatie wijkt af van de wijze waarop deze functie op veel PBX'en ge'implementeerd is. Daar wordt, voordat de derde partij gebeld wordt, aangegeven dat er een driegesprek moet worden opgezet Flexibiliteit De flexibiliteit van de PCBX is een zeer belangrijk punt. Dit is het punt waar de PCBX voordelen biedt boven de huidige PBX systemen. De flexibiliteit geldt zowel voor de software als de hardware. Een PCBX systeem is volledig open. Dit heeft als gevolg dat applicatie ontwikkelaars geheel vrij zijn de hardware te gebruiken zoals zij willen. Hierdoor is er meer vrijheid bij het ontwikkelen van applicaties. Op deze vrijheid wordt later teruggekomen. De opbouw van een PCBX biedt de mogelijkheid om systemen met verschillende capaciteiten aan te bieden. Normaal gesproken hoeft de software niet te worden aangepast. Zo kan er een programma worden ontwikkeld, waar systemen mee kunnen worden bestuurd van verschillende omvang. Dit is voor middelgrote bedrijven een groot 8 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

18 voordeel. Een PCBX hoeft niet op de groei te worden gekocht. Het systeem kan (binnen bepaalde grenzen) worden uitgebreid Betrouwbaarheid PBX systemen staan bekend om hun betrouwbaarheid. Het uitvallen van een telefooncentrale is voor bedrijven ongewenst. De telefoon vormt de verbinding met de buitenwereld. De betrouwbaarheid is hierom een belangrijke eis aan het PCBX systeem. Deze betrouwbaarheid vormt ook de grootste onzekerheid bij de PCBX. Een PCBX is een PC. al dan niet verbonden met andere PC's op een netwerk. De uitval van PC's is groot in vergelijking met de uitval van PBX systemen. Een PCBX met een hoge storingskans is niet acceptabel. De betrouwbaarheid wordt vooral bepaald door het te gebruiken Operating System en het ontwerp van de gebruikte software. Bij de keuze voor het as en de software zal hiermee rekening moeten worden gehouden. Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 9

19 3 Het systeemontwerp 3.1 Inleiding De keuzes die gemaakt moeten worden, voor zowel de software als de hardware, zijn bepalend voor het systeem. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke keuzes er gemaakt zijn en waarom. 3.2 De Hardware De standaard protocollen SCSA Op dit moment zijn er twee CTI bus standaarden beschikbaar, SCSA4 en MVlp5. Beide zijn ontwikkeld om het voor hardware producenten duidelijk te maken aan welke regels ze zich moeten houden om zo compatibiliteit, voor zowel de soft- als hardware, te kunnen garanderen. Zo kan het ene SCSA product van fabrikant A gebruikt worden met een ander SCSA product van fabrikant B. Hetzelfde geldt voor producenten van MVIP producten. SCSA en MVIP beschrijven een zogenaamde standaard voor open systemen, waarmee bedoeld wordt [Dialogic6]: 1. Een open, software onafhankel;~ke, hardware architectuur. 2. Een open, hardware onafhankelijke, software architectuur Deze twee eisen zorgen samen voor een standaard voor open computer telefonie systemen. Dit in tegenstelling tot PBX'en waarbij de systemen gesloten zijn en men gebonden is aan de mogelijkheden die de producent aan zijn product meegeeft. SCSA en MVIP producten zijn onderling niet compatibel, al zijn er wei steeds meer producenten die hun producten door beide systemen laten ondersteunen. Dialogic presenteerde in 1993 SCSA, een standaard die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een volledig open systeem. De SCSA standaard is gebaseerd op de SCbus die de SCSA producten karakteriseert. Deze bus verbindt tot maximaal 16 SCSA kaarten met elkaar. De verschillende kaarten communiceren niet via de PC-bus (bijvoorbeeld PCI) en belasten zo de PC zo min mogelijk. Intensief dataverkeer tussen de verschillende kaarten heeft hierdoor geen invloed op de belasting van de PC. De SCbus heeft een capaciteit van 1024 bi-directionele, 64 Kbps kanalen en maakt gebruik van Time Division Multiplexing (TDM). Zo geeft de bus informatie door van de ene kaart aan de andere. Deze verbinding tussen de kaarten is essentieel voor het systeem. Wanneer men grotere systemen wil ontwikkelen is men genoodzaakt meerdere kaarten te gebruiken, waarbij iedere kaart zijn eigen specifieke functie heeft. Hierbij kan men denken aan ISDN-30, FAX en Voice Processing kaarten, die onderling communiceren via de SCbus. De hoge capaciteit van de SCbus biedt de mogelijkheid grotere systemen te bouwen. ledere verbinding tussen twee kaarten geschiedt via een times/ot van de SCbus, maar door de toepassing van TDM wordt deze niet volledig gebruikt. Hierdoor kunnen 4 SCSA Signal Computing System Architecture 5 MVlp Multi-Vendor Integration Protocol Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 11

20 MVIP meerdere verbindingen worden gemaakt via een times/ot. De capaciteit van de SCbus levert voorlopig geen beperkingen. Natural Microsystems presenteerde in 1990, samen met zes andere bedrijven, de MVIP standaard. Sindsdien zijn er verschiliende verbeteringen van MVIP op de markt gebracht. De laatste versie, MVIP-90, ondersteunt 256 bi-directionele kanalen. Op dit moment wordt H-MVIP getest, deze gaat 1536 bi-directionele kanalen ondersteunen, maar is nog niet leverbaar. Met MVIP kunnen maximaal 1536 poorten (aansluitingen) ongeblokkeerd over de bus worden ondersteunt. De MVIP bus verzorgt, net zoals de SCbus, de verbindingen tussen de verschiliende computerkaarten Vergelijking tussen MVIP en SCSA In de praktijk zijn de verschilien tussen MVIP en SCSA klein. SCSA biedt op dit moment een grotere capaciteit dan MVIP. Zo ondersteunt MVIP 256 bi-directionele verbindingen op zijn bus en SCSA Tevens is MVIP beperkt tot 1536 aansluitingen. Het aantal aansluitingen op een SCSA systeem is onbeperkt. Wei moet gezegd worden dat MVIP op dit moment door meer producten ondersteund wordt dan SCSA. Dit lijkt echter niet lang meer te duren, omdat steeds meer producenten zich voliedig richten op de SCSA standaard. SCSA krijgt de steun van bijna alie producenten en is op weg de standaard te worden. Op grond van bovenstaande overwegingen is besloten gebruik te maken van SCSA producten De hardware producenten Er zijn verschillende producenten van SCSA producten. De bekendste zijn Dialogic (de ontwerper van de SCSA standaard), Dianatel en Rhetorex. Dialogic heeft het grootste assortiment aan SCSA producten en gel:iet als ontwerper van de SCSA standaard duidelijk de voorkeur De hardware keuze Bij het maken van een keuze voor de hardware is als uitgangspunt een zo klein mogelijk systeem genomen, waarmee toch nog de functionaliteit en flexibiliteit goed getest kunnen worden. De uiteindelijke keuze is afgebeeld in figuur 3.1. Er is gekozen voor 2 maal 24 analoge binnenlijnen om ook de interactie tussen twee kaarten te kunnen testen. De verbinding met het publieke telefoon netwerk wordt gerealiseerd met een ISDN 30 kaart. SCbus ISDN-3D Figuur 3. 1 Het systeem in de PC 12 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

Connecsy 6.0 Features

Connecsy 6.0 Features Document versie: 1.0 Status: Final Datum: 13 March 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. CONNECSY DXS/BLF FUNCTIE...3 3. CONNECSY OUTLOOK INTEGRATIE...4 4. CONNECSY NOTITIEVELD...5 5. CONNECSY E-MAIL

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Maak kennis met het nieuwe bellen!

Maak kennis met het nieuwe bellen! Maak kennis met het nieuwe bellen! Waar ik ook ben, je mag mij altijd storen voor echt belangrijk nieuws! U heeft de regie U heeft uw mobility zelf in de hand. Wij verzorgen het beheer voor u, zoals beveiligingsinstellingen,

Nadere informatie

Met Phone Settings kunt u de poortinstellingen voor Voip Poorten FXS1, FXS en ISDN wijzigen.

Met Phone Settings kunt u de poortinstellingen voor Voip Poorten FXS1, FXS en ISDN wijzigen. VoIP Phone Settings Phone Settings Met Phone Settings kunt u de poortinstellingen voor Voip Poorten FXS1, FXS en ISDN wijzigen. Om de instellingen in te zien klikt u op een nummer van de Index bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. LCS loader. LC-Products B.V.

Gebruikershandleiding. LCS loader. LC-Products B.V. LC-Products B.V. tel. +31 (0)88 8111000 fax. +31 (0)88 8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem Een afstudeeropdracht elektrotechniek Auteurs: R. Hulzebos S.H. de Lange Opleiding: Hanzehogeschool faculteit techniek De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Address Mapping Address Mapping regels:

Address Mapping Address Mapping regels: Address Mapping Address Mapping Met de optie Address Mapping kunt u het uitgaande publieke IP-adres instellen voor bepaalde interne IP-adressen. Het verkeer afkomstig van dit desbetreffende interne IP-adres

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

QoS / Quality Of Service

QoS / Quality Of Service Quality of Service QoS / Quality Of Service De QoS-functie zorgt ervoor dat datastromen, zowel inkomend als uitgaand, met een bepaalde prioriteit worden behandeld. Er kan bijvoorbeeld per poort of per

Nadere informatie

Simmpl configuratie-handleiding voor de FRITZ!Box

Simmpl configuratie-handleiding voor de FRITZ!Box Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Simmpl configuratie-handleiding voor de FRITZ!Box v090715mt T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl W www.callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

bria voor iphone versie 1.2.8

bria voor iphone versie 1.2.8 bria voor iphone versie 1.2.8 Altijd en overal bereikbaar op uw Belcentrale VoIP account? Registreer een extensie op uw iphone (3G, 3GS, OS 3.1.2 +), ipod (Touch 2nd Generation +) of ipad met de Bria iphone

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Gevorderden 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: December 2013 ISBN: 978-90-820856-9-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids VoIP Netwerking Configuratie Gids Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids 1 VoIP Netwerking Configuratie gids Specificaties kunnen wijzigen zonder voorgaande. DM-983 NL Draft 2 VoIP Netwerking Configuratie

Nadere informatie

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN Vigor2860/2925 icm VigorSwitch G1241 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2860 & 2925 icm VigorSwitch G1241 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2860

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

innovaphone Pickup calls

innovaphone Pickup calls innovaphone Pickup calls E. Lievens & J. Kater In opdracht van Com8 NV V1.0 Augustus 2010 Versie 8.00 Deze case is uitgevoerd in een testomgeving van com8. Hierbij is gebruik gemaakt van een innovaphone

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

VAMO. Dienstbeschrijving

VAMO. Dienstbeschrijving VAMO Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? Uw telefooncentrale in de cloud? Kostenbesparend Gebruiksvriendelijk Innovatieve mogelijkheden Wat is? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk

Nadere informatie

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl

Zetacom Mobiel November 2014 Telefonie zetacom.nl Zetacom Mobiel November 2014 zetacom.nl 02 Zetacom Mobiel Wilt u een mobiel tenzij beleid invoeren en loopt u tegen beperkingen van techniek of de mobiele provider aan? Wilt u niet meer investeren in nieuwe

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie

Business case Klant. Op basis van VoIP vanuit het DataCenter. Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl. Revisie Business case Op basis van VoIP vanuit het DataCenter Bodis HS Stef Boerhout s.boerhout@bodishs.nl Revisie Versie Datum Opmerking Auteur Status 01 2/25/2013 Business Case G.Dam V1.0 Inleiding 1 Dit document

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2000 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 5 4 Probleemwijzer 6 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Gigaset pro VLAN configuratie

Gigaset pro VLAN configuratie Gigaset pro VLAN configuratie Hogere betrouwbaarheid door gebruik van VLAN s. De integratie van spraak en data stelt eisen aan de kwaliteit van de klanten infrastructuur. Er zijn allerlei redenen waarom

Nadere informatie

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie?

WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? TRITEL EIGENDOM Whitepaper: Is Hosted VoIP een oplossing voor uw organisatie? WHITEPAPER IS HOSTED VOIP EEN OPLOSSING VOOR UW ORGANISATIE? Inleiding Hosted VoIP oplossingen zijn de laatste jaren behoorlijk in opkomst. Hosted VoIP biedt bedrijven namelijk een bijoznder professioneel

Nadere informatie

Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica

Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica Cursusdeel Blok 1 1 De werking van computersystemen Opbouw van een computersysteem Open Universiteit Nederland Faculteit Informatica Cursusteam dhr. ing. N.P.J.M. Baas, cursusteamleider en auteur dhr.

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241

LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN. Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241 LAN Multiple Subnet Tag Based VLAN Vigor2960/3900 icm VigorSwitch G1241 Tag Based VLAN DrayTek Vigor 2960 & 3900 icm VigorSwitch G1241 In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u de DrayTek Vigor 2960

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing

Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Optimale bereikbaarheid Service verhogend Thuiswerken Flexibiliteit Eenvoudig beheer Toekomstvaste technologie Dé complete IP telefonie oplossing Wat is SwyxWare? SwyxWare is de perfecte communicatieoplossing

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

Patton Smart-Link M-ATA-1

Patton Smart-Link M-ATA-1 Patton Smart-Link M-ATA-1 Deze unit kent twee manieren van werken op een Ethernet aansluiting: 1. DHCP client, de unit ontvangt een IP adres vanuit een in het netwerk aanwezige DHCP server. 2. Vast IP

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Opleidingen telefooncentrales najaar 2010

Opleidingen telefooncentrales najaar 2010 Opleidingen telefooncentrales najaar 2010 www.eurodistribution.be/opleidingen Premium Support Program Eurodistribution www.eurodistribution.be support@eurodistribution.be Gentsesteenweg 125 Tel.: +32 56

Nadere informatie

LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN

LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN LAN Subnetten (2) De Vigor 2760 serie ondersteunt Port Based VLAN, middels deze functie kunt u de LAN poorten en SSID netwerken van elkaar scheiden. U hebt de mogelijkheid

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Copyright SBR, Rotterdam Colofon Auteur: prof. ir. E. Gerretsen, TNO-TPD Vormgeving: RePro Slotboom, Breda Druk: W.D. Meinema B.V., Delft Copyright SBR, Rotterdam til stichting bouwresearch Geluidwering

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 fax. (+31) 088-8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG

INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG INTERNET TELEFONIE FLEXIBELE CONFIGURATIE EN KOSTENGUNSTIG Hosted IP Telefonie (HIP Telefonie) is een systeem waarbij U gebruikt kunt maken van een internetverbinding om te telefoneren. De telefooncentrale

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013. 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Expert 2013 2013, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: November 2013 ISBN: 978-90-820856-4-8 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Mr. J. Poelstra, Ir. A. E. de Graaf en Ir. R.J.M.M. Schram Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

Factsheet S-IP Server

Factsheet S-IP Server Factsheet S-IP Server Feature Overzicht Deze paragraaf bevat een overzicht van alle functies. Alle functies zijn beschikbaar zonder restricties1. Telefonie Geavanceerd Voicemail Systeem PIN identificatie

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

FAQ. Koppeling en verbinding

FAQ. Koppeling en verbinding FAQ Bluetooth Algemeen Bluetooth is een protocol voor radiocommunicatie met kort bereik, waarmee men gegevens en diensten kan uitwisselen tussen ten minste twee elektronische apparaten. Het geïntegreerde

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie