Technische Universiteit tg) Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Universiteit tg) Eindhoven"

Transcriptie

1 Technische Universiteit tg) Eindhoven Faculteit Elektrotechniek Vakgroep Informatie- en Communicatiesystemen Afstudeerverslag: De PC-based switch Ontwerp en Realisatie A.M.A. Wouters Begeleiders: Afstudeerhoogleraar: Datum: dr.ir. J.H.G. van Pol (KPN Research Leidschendam) ir. M.J.M. van Weert Prof.ir. M.P.J. Stevens mei 1997 De Faculeit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van stage- en afstudeerverslagen

2 Auteur(s): Anton Wouters Datum: mei 1997 De PC-based switch Ontwerp en Realisatie Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven R&D-RA

3 R&O-RA KPN Koninklijke PTT Nederland NV,KPN Research Aile rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij eleklron/sch, mechanisch door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schrifteliike toestemming van de rechthebbende. Het vorenstaende is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking. De rechthebbende is met uitsluiting van jeder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopieren als bedoeld in artikel 17, tweede lid, Auteurswet 1912 en het K.B. van 20 juni 1974 (Stb.351) zoals gewijzigd bij het K.B. van 23 augustus 1985 (Stb.471) ex artikel16b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op Ie treden. Voor het ovememen van delen van deze uitgave ex artikel 16 Auteurswet 1912 dient men zich tot de rechthebbende te wenden. KPN Royal PTT Nederland NV, KPN Research All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microlilm or any other means without the prior written permission from the publisher. Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

4 KPN Research /nformatieb/ad bij Rapport R&D-RA Tite/: De PC-based switch Ontwerp en Realisatie Excerpt: In dit rapport wordt de ontwikkeling en realisatie van een PCBX, een PBX in een PC, beschreven. Achtereenvolgens wordt de geschiedenis, de hard- en software keuze en het systeemontwerp van de PCBX behandeld. Auteur(s): Reviewers: Afde/ing: Project: Bege/eiders: Datum: A.M.A. Wouters ir E. van Zegveld NSC PCBX dr ir ~I.H.G. van Pol (KPN Research), ir M.J.M. van Weert (TU[=) mei 1997 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven Uitgegeven onder verantwoorde/ijkheid van: hfd NSC Trefwoorden: PC-based switch, SCSA, Computer Telephony, CTI Verzend/ijst: Research MT NSC, werkveld Bedrijfscommunicatie (NSC), UDP B. Kastelein, H. Nordkamp, J.M. Kloosterman, R.J.N. Kalberg, D. Los, M.P. Miessen, W.G. Levelt, A. Suurmond, J.H.G. van Pol (10x), A.M.A. Wouters (ax) TUE M.J.M. van Weert (2x), M.P.J. Stevens (2x)

5 Voorwoord Dit document is het resultaat van mijn afstudeerproject verricht bij KPN Research te Leidschendam. In de periode van 2 september Vm 31 mei heb ik, bij de afdeling Network and Service Control, gewerkt aan de ontwikkeling van een PC-based switch. Dit verslag vormt de afronding van mijn studie Informatietechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Er zijn een aantal mensen die ik graag wil bedanken voor de steun tijdens mijn afstudeerperiode bij KPN Research. Ten eerste mijn begeleider bij KPN Research John van Pol. Ondanks zijn drukke agenda, was er altjjd wei de mogelijkheid om advies en hulp te vragen. Deze hulp en kritiek hebben er mede toe bijgedragen dat mijn afstudeerproject een succes is geworden. Ook wil ik ir M.J.M. van Weert bedanken voor zijn begeleiding vanuit de TUE. Een groep die ik zeker niet wil vergeten, zijn aile studenten van L E135x. Zij zijn de personen die voor de perfecte sfeer hebben gezol'gd waarin ik mijn afstudeerproject heb voltooid. Maar natuurlijk wil ik vooral mijn ouders (en mijn zusje natuurlijk) bedanken, die mij gedurende mijn studie altijd gesteund hebben en er voor gezorgd hebben dat ik optimaal van mijn studententijd heb kunnen genieten. Mei 1997, Anton Wouters Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

6 Inhoud Voorwoord i Inhoud iii Management Samenvatting v Lijst van afkortingen vii 1 Inleiding De project doelen Leeswijzer 1 2 De PC-based switch , Inleiding Historie Waarom een PC-based switch? Eisen aan een PCBX systeem Standaard schakel-functies Feature 1: Call Forwarding Feature 2: CCBS Feature 3: Transfer Call Feature 4: Driegesprek Flexibiliteit Betrouwbaarheid 9 3 Het systeemontwerp Inleiding De Hardware De standaard protocollen De hardware producenten De hardware keuze De Software Het eisenpakket Beschikbare software pakketten De software keuze 14 Uitsluitend veer gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven iii

7 4 Het object georienteerd systeemmodel voor de PC-based switch Inleiding Object georienteerd programmeren Het Connection State Model De systeemmodellering De Default Services De Default Service voor de lokale terminals De Default Service voor de externe lijnen De POTS Service De Call Forwarding Service Completion of Call to Busy Subscriber (CCBS) Transfer Call Conference Call Het Connection Management 30 5 Resultaten Gerealiseerde features POTS Call Forwarding Transfer Call Conference CalL Voice tv1ail DeskPhone Grafische Interlaces PCBX Nummerplan DeskPhone 36 6 Conclusies & Aanbevelingen 37 7 Referenties 39 Bijlagen 41 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

8 Management Samenvatting De telefoon is tegenwoordig niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Ook binnen bedrijven is dit het geval, waarbij in de bedrijfsomgeving ook een aantal speciale functies, zoals verkort bellen, gemeen goed zjjn geworden. Deze functies zijn mogelijk doordat bedrijven hun eigen telefooncentrale (PBX) hebben waarbij deze functies onafhankelijk van het publieke net, gerealiseerd kunnen worden. Met de opkomst van de informatietechnologie, wordt ook de hiervan met de telecommunicatie interessant. Denk bijvoorbeeld aan bellen vanuit een telefoonlijst. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van Computer Telephony is de PC-based switch (PCBX). Bij een PCBX is de PBX volledig ge"integreerd in de PC. De ontwikkeling van PCBX'en is in een dusdanig stadium dat de PCBX gezien kan worden als een alternatief voor de PBX. Probleemstelling Binnen KPN is er welnlg kennis met betrekking tot PCBX'en. De technische ontwikkelingen en marktontwikkelingen rond PBX'en duiden er echter op dat in de nabije toekomst de PCBX als alternatief voor de PBX gezien kan worden. Het is voor KPN dan ook van belang kennis, inzicht en ervaring te krijgen in de ontwikkeling en mogelijkheden van PCBX'en. Doel Binnen dit project zijn de volgende doelen vastgesteld: Het ontwerpen en realiseren van een PCBX om zo de mogelijkheden en onmogelijkheden van een PCBX te verkennen. Het realiseren van een PCBX voor demonstratie doeleinden. Het opleveren van een rapport waarin de ontwikkeling en de gebruikte concepten van de PCBX gedocumenteerd worden. Conclusies De PCBX bevat een grote flexibiliteit. Dit komt enerzijds door het gebruik van de SCSA standaard, die een open systeem garandeert. Anderzijds door gebruik te maken van object georienteerde software. Deze eigenschappen maken het mogeljjk om op relatief eenvoudige wijze, en dus binnen korte tijd, de capaciteit van het systeem aan te passen en applicaties en features aan het systeem toe te voegen. Aanbevelingen Om de voordelen en mogelijkheden van PCBX'en duidelijker naar voren te laten komen, verdient het aanbeveling om nieuwe features voor de PCBX te ontwikkelen. Hierin kunnen persoons-specifieke voorkeuren en eigenschappen gebruikt worden. Tevens is het interessant om bestaande CTI applicaties te koppelen aan de PCBX. Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven v

9 R&D RA Lijst van afkortingen ACTAS API CA CCBS CM CMA CORBA CTI DECT OPE DSP DTMF EML ISDN LIM MA MNA MVIP NA ODP OS PBX PC PCBX POTS PSTN RA SA SCSA SF SML SSM TA TOM TINA USM Alliance of Computer Based Telephony Application Suppliers Application Programming Interlace Computing Architecture Completion of Call to Busy Subscriber Connection Management Connection Management Architecture Common Object Request Broker Architecture Computer Telephony Integration Digital Enhanced Cordless Telecommunications Distributed Processing Environment Digital Signal Processor Dual Tone Multi Frequency Element Management Layer Integrated Services Digital Network Line Interface Module Management Architecture Multi Node Architecture Multi Vendor Integration Protocol Networking Architecture Open Distributed Processing Operating System Private Branch exchange Personal Computer PC-based switch Plain Ordinary Telephone Service Public Switched Telephone Network Resource Architecture Service Architecture Signal Computing System Architecture Service Factory Service Management Layer Service Session Manager Terminal Agent Time Devision Multiplexing Telecommunications Information Networking Architecture User Session Manager Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven vii

10 1 Inleiding De telefoon is tegenwoordig niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Ook binnen bedrijven is dit het geval, waarbij in de bedrijfsomgeving ook een aantal speciale functies, zoals verkort bellen, gemeenschappelijk goed zijn geworden. Deze functies zijn mogelijk doordat bedrijven hun eigen telefooncentrale hebben (PBX) waarbij deze eigenschappen, onafhankelijk van het publieke net, gerealiseerd kunnen worden. Met de opkomst van de computer technologie, wordt ook de integratie van deze technologie met de telecommunicatie interessant (CTI), denk bijvoorbeeld aan bellen vanuit een telefoonlijst. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van CTI is de PC-based switch (PCBX). Bij een PCBX is de PBX volledig ge"integreerd in de PC. De ontwikkeling van PCBX'en is in een dusdanig stadium dat de PCBX gezien kan worden als een aanvulling of vervanging op PBX'en. 1.1 De project doelen De projecttitelluidt: "Het ontwerpen en bouwen van een PC-based switch". Het doei is het onderzoeken of PCBX'en een aanvulling kunnen vormen op de huidige PBX'en. De volgende vragen spelen hierbij een rol: 1. Heeft een PCBX dezelfde functionaliteit als de huidige PBX systemen? 2. Heeft een PCBX dezelfde betrouwbaarheid als de huidige PBX systemen? 3. Is het systeem flexibel? 4. Is het systeem voor een redelijke prijs te leveren? Vooral de eerste drie vragen staan centraal in dit project. De eventuele prijs van het systeem is een marketing issue en valt buiten de scope van dit project. Op dit moment is er zeer weinig bekend over de mogelijkheden van PCBX systemen. Er zijn op dit moment wei PCBX systemen leverbaar, maar deze zijn voornamelijk gebaseerd op verouderde technologieen en proprietary apparatuur, waardoor ze net zo gesloten en inflexibel zijn als een PBX. Een manier om de gestelde vragen te beantwoorden is het realiseren van een PCBX met de nieuwste technologieen. Zo is het mogelijk zowel de voor- als nadelen van een PCBX aan het licht te brengen. Het ontwikkelen van een PCBX geeft een indicatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van PCBX'en. 1.2 Leeswijzer Het ontwikkelen van de PCBX verloopt in een aantal fasen die in dit verslag beschreven zullen worden. Deze fasen zijn: 1. Het opstellen van een eisenpakket voor een PCBX systeem 2. Het kiezen van de te gebruiken hard- en software 3. Het opstellen van een systeemontwerp en een object model 4. Het ontwikkelen van software voor de PCBX 5. Het testen van de PCBX 6. Het integreren van de PCBX in het SC-Iab In hoofdstuk 2 wordt besproken worden wat de geschiedenis is van de PCBX en aan welke eisen het moet voldoen. In hoofdstuk 3 wordt besproken met welke hard- en software de PCBX gerealiseerd wordt en waarom. In hoofdstuk 4 wordt het object model Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

11 van de software besproken. De uiteindelijke werking van het systeem wordt besproken in hoofdstuk 5. Hier zal worden ingegaan op de manier waarop de verschillende features werken. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 2 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

12 R&D-RA De PC-based switch 2.1 Inleiding Sinds de ontwikkeling van de PBX staat deze centraal in de bedrijfscommunicatie. Met de opkomst van de computer technologie blijkt dat er steeds meer behoefte is om een gedeelte van de besturing van de PBX vanuit de computer te regelen. Deze ontwikkeling, Computer Telephony Integration (CTI), kan gezien worden als een voorloper van PCbased switching, waarbij de telecommunicatie en computer omgeving volledig gei"ntegreerd zijn. In dit hoofdstuk wordt de historie van CTI beschreven en hoe de PCBX daaruit voortvloeit, daarna worden de eisen geformuleerd die aan de te ontwikkelen PCBX zijn gesteld. 2.2 Historie De ontwikkeling van de PCBX is in een aantal fasen verlopen, waarbij de PC een steeds belangrijkere rol ging spelen in de besturing van de PBX. Deze fasen zijn: 1. De PBX 2. Computer Telephony Integration 3. De PC-based switch Door invloed van CTI is de PBX voor een deel geopend, en werd het mogelijk om een deel van de besturing buiten de PBX te laten plaatsvinden. In een later stadium zijn de informatietechnologie en de telecommunicatie volledig met elkaar gei"ntegreerd en is de PCBX een feit geworden. De PBX De eerste PBX'en bezaten geen koppeling met een PC (zie figuur 2.1). De PBX was een compleet gesloten systeem. De enige interactie met de PBX vond plaats via de aangesloten telefoontoestellen en bestond er geen mogelijkheid om op een andere manier invloed uit te oefenen op de PBX.... lokaal netwerk pubi" Iek netwer\ schakeleenheid ",, " y ~ besturingseenheid Flguur 2.1 Schematlsche weergave van een PBX Een PBX was een switch die in staat was twee telefoontoestellen met elkaar te verbinden. Tevens verzorgde de PBX de verbinding van het lokale telefoonnet met het publieke netwerk (via de trunk). De opkomst van computer technologie maakte het mogelijk om een deel van de besturing vanuit een PC te laten plaatsvinden. Computer Telefoon Integratie (CTI) Computer Telephony Integration wordt door ACTAS1 als voigt gedefinieerd. 1 ACTAS Alliance of Computer-Based Telephony Application Suppliers Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 3

13 Computer Telephony Integration provides for the exchange of information between telephones and computers. More specifically, CTI links telephone switches with computers to co-ordinate computer information and intelligence with telephone call handling to automatically add relevant data, fax, graphics and/or video to voice communications. Er bestaan twee verschillende vormen van CTI, First Party control en Third Party control. First Party control. De computer functioneert als verlengstuk van de telefoon (zie figuur 2.2). De gebruiker heeft aileen controle over zijn eigen telefoonfuncties, en kan daarbij ondersteund worden door een computer. -- CTI verbinding publiek netwerḳ. -- telefoon verbinding PBX ~:iin':' 4. :~ Figuur 2.2. First Party control cn Bij First Party Control bestaat de koppeling tussen de PC en de PBX uit een normale telefoonverbinding en "ziet" de PBX dus niets van de PC. Er is wei een specifieke C'-' verbinding aanwezig tussen de PC en het telefoontoestel. Deze wordt gevormd door een zogenaamde TAPI kaart in de PC. Bij First Party control kan de PC gezien worden als een intelligente telefoon. Een voorbeeld van een toepassing met behulp van First Party control is het selecteren van een naam uit een lijst, waarna de PC het bijbehorende nummer kiest. Third Party control. Een CTI server is via een CTI verbinding verbonden met de PBX en krijgt langs die verbinding informatie van de PBX. De CTI server is in staat verbindingen in de PBX tot stand te brengen en te verbreken. De PBX heeft nog steeds een zelfstandig opererend besturingsgedeelte, waar de derde partij (de CTI Server) beperkte invloed op kan uitoefenen. PBX publiek netwer\. - - CTI verbinding LAN Server Figuur 2.3 Third Party control cn In 1991 opgerichte organisatie ter stimulatie van CTI ontwikkelingen 4 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

14 Bij Third Party control zijn de telefoontoestellen direct aan de PBX gekoppeld. Er is een CTI verbinding aanwezig tussen een, al dan niet aan een LAN gekoppelde, CTI server en de PBX. Bij Third Party control vormt de PC een intelligente uitbreiding van de PBX. Een voorbeeld van een Third Party control toepassing is Automatic Call Distribution (ACD), waar bij een inkomend gesprek de CTI server bepaalt naar welk toestel het gesprek wordt doergegeven. Voer zowel First als Third Party control zijn er Application Programming Interfaces (API) entwikkeld, waarmee CTI applicaties ontwikkeld kunnen worden. Een API bedoeld voor First Party control is door Microsoft ge implementeerd in de vorm van TAPI2. Latere versies van TAPI zijn tevens geschikt voor Third Party control. Door Novell en AT&T is TSAPI3 voor Third Party control gei'mplementeerd. De PCBX Door de ontwikkeling van de PCBX zijn de werelden van de telecommunicatie en de Informatie Technologie volledig met elkaar gei'ntegreerd, en is de scheiding tussen PC en PBX verdwenen. Door middel van PC insteekkaarten worden interne toestellen en het publieke net aangesloten op de PC. De software op de PC bestuurt de hardware. Een algemene definitie voor een PC-based switch is: De PC-based switch is een bedrijfstelefooncentrale, geheel ge"integreerd in een PC. Zowel de software, die 20rgt voor de intelligentie, als de hardware bevinden zich in een zelfstandig systeem. In deze definitie worden geen uitspraken gedaan over de soort hard- en software, waarmee een PCBX is opgebouwd. publiek netwer~.. I LAN Figuur 2.4 Een PCBX De binnen dit project ontwikkelde PC-based switch maakt gebruik van software en hardware die voldoet aan een standaard die open systemen garandeert. Wanneer in het vervolg over een PC-based switch wordt gesproken, wordt er uitgegaan van een open systeem. 2.3 Waarom een PC-based switch? Een PC-based switch verschilt op een aantal punten van de PBX. Deze verschillen vormen tezamen het argument om gebruik te maken van een PCBX in plaats van een PBX. 2 TAPI Telephone Applications Programming Interface, API ontwikkeld door Microsoft 3 TSAPI Telephony Server Applications Programming Interface, API ontwikkeld door Novell en AT&T Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 5

15 Een open systeem Door gebruik te maken van een standaard voor open systemen is de PCBX een open systeem. Een standaard voor open systemen voldoet aan twee eisen [Dialogic6]: 1. Een open, software onafhankelijke hardware architectuur. 2. Een open, hardware onafhankelijke software architectuur Dit betekent dat men niet afhankelijk is van producent specifieke hardware en software. Zo lang producten voldoen aan dezelfde standaard, zijn ze uitwisselbaar. Een standaard voor open systemen vormt de basis van de voordelen van PCBX'en. Een gesloten PCBX (wat ook mogelijk is) is geen optie. Een flexibel systeem Een PCBX is, door het gebruik van een standaard voor open systemen, een flexibel systeem. Deze flexibiliteit komt naar voren in zowel de hardware als software (zie figuur 2.5). De capaciteit van PCBX'en is eenvoudig te vergroten door interlace kaarten in de PC toe te voegen. Systemen met een capaciteit van 8 tot 450 interne toestellen zijn op een PC haalbaar. Object georienteerde (00) software maakt het mogelijk om het systeem geheel uit vaste bouwblokken samen te stellen. Hierdoor worden oplossingen op maat mogelijk gemaakt. PC ISDN2 '. interface X., Figuur 2,5 Bouwblokken structuur van de PCBX State of the Art software De software voor de PCBX wordt geheel opnieuw, en op een object georienteerde wijze, geschreven. Deze programmeertechniek vereist een opdeling van het systeem in logische bouwblokken. Dit heeft als voordeel dat de software voor een PCBX vele malen overzichtelijker is opgesteld dan voor vele conventionele systemen (zie figuur 2.6). Hierdoor is het toevoegen en/of wijzigen van features van het systeem vele malen sneller te realiseren. 6 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

16 PB X Software PCBX Software Figuur 2.6 Verschil in software PBX en PCBX systemen Natuurlijke integratie IT & T Een PCBX is gebaseerd op de integratie van informatietechnologie en telecommunicatie (zie figuur 2.7). Waar bij PBX systemen deze gebieden nog geheel gescheiden zijn en verbonden worden door een CTI link, is er bij een PCBX sprake van een overlap van deze gebieden. CTilink PBX Figuur 2. 7 Integratie van IT & T bij de PCBX PCBX Door deze voordelen is een PCBX een sterk alternatief voor de geleverde PBX'en. 2.4 Eisen aan een PCBX systeem De eisen aan het PCBX systeem zijn afgeleid van de functionaliteit van PBX systemen. Moderne PBX systemen bezitten vaak 200 of meer features. Uit onderzoek is gebleken dat het grootste deei daarvan zelden of nooit gebruikt wordt. Het implementeren van aile PBX functies is daarom niet zinvol. Het PCBX systeem moet de meest gebruikte features wei bezitten. Het eisenpakket is als voigt: Het eisenpakket 1. De PCBX moet de standaard schakel functies van een PBX bezitten. 2. Features: a) Call Forwarding b) CCBS (Completion of Call to Busy Subscriber) c) Transfer Call d) Driegesprek (Conference Call) 3. Flexibiliteit 4. Betrouwbaarheid In de volgende paragrafen worden de eisen afzonderlijk besproken Standaard schakel-functies De belangrijkste functie van een PBX systeem is het leggen van verbindingen tussen verschillende telefoonaansluitingen. Deze verbindingen kunnen zowel binnen het lokale telefoonnet gelegd worden, als naar het publieke telefoonnetwerk. Deze functie staat ook wei bekend als POTS (Plain Ordinary Telephone Service) en is de basisfunctie van een PBX. Uitsluitend voer gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 7

17 2.4.2 Feature 1: Call Forwarding Met behulp van Call Forwarding wordt een telefoonnummer doorgeschakeld naar een ander toestel (met een ander nummer). Deze functie kent drie verschillende toestanden. 1. Initialisatie 2. Actief 3. Deactivatie Ad 1. Bij de initialisatie geeft een gebruiker aan dat aanvragen voor gesprekken op een bepaalde terminal (toestel 1) doorgeschakeld worden naar een andere terminal (toestel 2). Na deze initialisatie blijft het wei mogelijk om toestel 2 direct te bereiken. Ad 2. De feature wordt actief wanneer iemand de doorgeschakelde terminal probeert te bereiken. Het systeem grijpt dan in en verbindt de beller door naar de terminal waarnaar doorgeschakeld is (toestel 2). Dit toestel is ook rechtstreeks bereikbaar. Ad 3. Een gebruiker geeft aan dat de doorschakelservice beeindigd moet worden. Gesprekken zullen vanaf dit moment met de oorspronkelijke terminal (toestel 1) worden verbonden Feature 2: CCSS CCBS staat voor Completion of Call to Busy Subscriber. Deze functie zorgt ervoor dat wanneer een toestel in gesprek is, de verbinding later, wanneer beide toestellen vrij zijn, alsnog gemaakt wordt. De beller die het gesprek tot stand probeert te brengen geeft aan de centrale aan dat hij de verbinding later door de centrale tot stand wi! laten brengen. Zodra beide toestellen vrij zijn, wordt eerste de beller gewaarschuwd en daarna het eerder gebelde toeste! Feature 3: Transfer Call Deze functie geeft de gebruiker de mogelijkheid tijdens een gesprek de andere beller door te verbinden naar een derde toeste!. Hij zet de door te schakelen partij in de wachtstand en maakt dan een verbinding met het top-stel waar naartoe moet worden doorverbonden. Door dan de verbinding te verbreken worden de twee andere toestellen met elkaar verbonden Feature 4: Driegesprek Het driegesprek is een uitbreiding van de Transfer Call functie. Bij een Call Transfer bestaat er een verbinding tussen drie toestellen, ge'initieerd door een toeste!. Bij een Call Transfer kunnen echter maar twee toestellen met elkaar communiceren. Bij een driegesprek kunnen aile drie de toestellen met elkaar communiceren. De manier waarop een driegesprek tot stand komt lijkt op die van de TC functie. Nadat de verbinding met de derde partij is gemaakt verbreekt de beller niet de verbinding maar geeft aan dat hij een driegesprek wi!. Hierna zijn de drie partijen met elkaar verbonden. Deze implementatie wijkt af van de wijze waarop deze functie op veel PBX'en ge'implementeerd is. Daar wordt, voordat de derde partij gebeld wordt, aangegeven dat er een driegesprek moet worden opgezet Flexibiliteit De flexibiliteit van de PCBX is een zeer belangrijk punt. Dit is het punt waar de PCBX voordelen biedt boven de huidige PBX systemen. De flexibiliteit geldt zowel voor de software als de hardware. Een PCBX systeem is volledig open. Dit heeft als gevolg dat applicatie ontwikkelaars geheel vrij zijn de hardware te gebruiken zoals zij willen. Hierdoor is er meer vrijheid bij het ontwikkelen van applicaties. Op deze vrijheid wordt later teruggekomen. De opbouw van een PCBX biedt de mogelijkheid om systemen met verschillende capaciteiten aan te bieden. Normaal gesproken hoeft de software niet te worden aangepast. Zo kan er een programma worden ontwikkeld, waar systemen mee kunnen worden bestuurd van verschillende omvang. Dit is voor middelgrote bedrijven een groot 8 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

18 voordeel. Een PCBX hoeft niet op de groei te worden gekocht. Het systeem kan (binnen bepaalde grenzen) worden uitgebreid Betrouwbaarheid PBX systemen staan bekend om hun betrouwbaarheid. Het uitvallen van een telefooncentrale is voor bedrijven ongewenst. De telefoon vormt de verbinding met de buitenwereld. De betrouwbaarheid is hierom een belangrijke eis aan het PCBX systeem. Deze betrouwbaarheid vormt ook de grootste onzekerheid bij de PCBX. Een PCBX is een PC. al dan niet verbonden met andere PC's op een netwerk. De uitval van PC's is groot in vergelijking met de uitval van PBX systemen. Een PCBX met een hoge storingskans is niet acceptabel. De betrouwbaarheid wordt vooral bepaald door het te gebruiken Operating System en het ontwerp van de gebruikte software. Bij de keuze voor het as en de software zal hiermee rekening moeten worden gehouden. Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 9

19 3 Het systeemontwerp 3.1 Inleiding De keuzes die gemaakt moeten worden, voor zowel de software als de hardware, zijn bepalend voor het systeem. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke keuzes er gemaakt zijn en waarom. 3.2 De Hardware De standaard protocollen SCSA Op dit moment zijn er twee CTI bus standaarden beschikbaar, SCSA4 en MVlp5. Beide zijn ontwikkeld om het voor hardware producenten duidelijk te maken aan welke regels ze zich moeten houden om zo compatibiliteit, voor zowel de soft- als hardware, te kunnen garanderen. Zo kan het ene SCSA product van fabrikant A gebruikt worden met een ander SCSA product van fabrikant B. Hetzelfde geldt voor producenten van MVIP producten. SCSA en MVIP beschrijven een zogenaamde standaard voor open systemen, waarmee bedoeld wordt [Dialogic6]: 1. Een open, software onafhankel;~ke, hardware architectuur. 2. Een open, hardware onafhankelijke, software architectuur Deze twee eisen zorgen samen voor een standaard voor open computer telefonie systemen. Dit in tegenstelling tot PBX'en waarbij de systemen gesloten zijn en men gebonden is aan de mogelijkheden die de producent aan zijn product meegeeft. SCSA en MVIP producten zijn onderling niet compatibel, al zijn er wei steeds meer producenten die hun producten door beide systemen laten ondersteunen. Dialogic presenteerde in 1993 SCSA, een standaard die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een volledig open systeem. De SCSA standaard is gebaseerd op de SCbus die de SCSA producten karakteriseert. Deze bus verbindt tot maximaal 16 SCSA kaarten met elkaar. De verschillende kaarten communiceren niet via de PC-bus (bijvoorbeeld PCI) en belasten zo de PC zo min mogelijk. Intensief dataverkeer tussen de verschillende kaarten heeft hierdoor geen invloed op de belasting van de PC. De SCbus heeft een capaciteit van 1024 bi-directionele, 64 Kbps kanalen en maakt gebruik van Time Division Multiplexing (TDM). Zo geeft de bus informatie door van de ene kaart aan de andere. Deze verbinding tussen de kaarten is essentieel voor het systeem. Wanneer men grotere systemen wil ontwikkelen is men genoodzaakt meerdere kaarten te gebruiken, waarbij iedere kaart zijn eigen specifieke functie heeft. Hierbij kan men denken aan ISDN-30, FAX en Voice Processing kaarten, die onderling communiceren via de SCbus. De hoge capaciteit van de SCbus biedt de mogelijkheid grotere systemen te bouwen. ledere verbinding tussen twee kaarten geschiedt via een times/ot van de SCbus, maar door de toepassing van TDM wordt deze niet volledig gebruikt. Hierdoor kunnen 4 SCSA Signal Computing System Architecture 5 MVlp Multi-Vendor Integration Protocol Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven 11

20 MVIP meerdere verbindingen worden gemaakt via een times/ot. De capaciteit van de SCbus levert voorlopig geen beperkingen. Natural Microsystems presenteerde in 1990, samen met zes andere bedrijven, de MVIP standaard. Sindsdien zijn er verschiliende verbeteringen van MVIP op de markt gebracht. De laatste versie, MVIP-90, ondersteunt 256 bi-directionele kanalen. Op dit moment wordt H-MVIP getest, deze gaat 1536 bi-directionele kanalen ondersteunen, maar is nog niet leverbaar. Met MVIP kunnen maximaal 1536 poorten (aansluitingen) ongeblokkeerd over de bus worden ondersteunt. De MVIP bus verzorgt, net zoals de SCbus, de verbindingen tussen de verschiliende computerkaarten Vergelijking tussen MVIP en SCSA In de praktijk zijn de verschilien tussen MVIP en SCSA klein. SCSA biedt op dit moment een grotere capaciteit dan MVIP. Zo ondersteunt MVIP 256 bi-directionele verbindingen op zijn bus en SCSA Tevens is MVIP beperkt tot 1536 aansluitingen. Het aantal aansluitingen op een SCSA systeem is onbeperkt. Wei moet gezegd worden dat MVIP op dit moment door meer producten ondersteund wordt dan SCSA. Dit lijkt echter niet lang meer te duren, omdat steeds meer producenten zich voliedig richten op de SCSA standaard. SCSA krijgt de steun van bijna alie producenten en is op weg de standaard te worden. Op grond van bovenstaande overwegingen is besloten gebruik te maken van SCSA producten De hardware producenten Er zijn verschillende producenten van SCSA producten. De bekendste zijn Dialogic (de ontwerper van de SCSA standaard), Dianatel en Rhetorex. Dialogic heeft het grootste assortiment aan SCSA producten en gel:iet als ontwerper van de SCSA standaard duidelijk de voorkeur De hardware keuze Bij het maken van een keuze voor de hardware is als uitgangspunt een zo klein mogelijk systeem genomen, waarmee toch nog de functionaliteit en flexibiliteit goed getest kunnen worden. De uiteindelijke keuze is afgebeeld in figuur 3.1. Er is gekozen voor 2 maal 24 analoge binnenlijnen om ook de interactie tussen twee kaarten te kunnen testen. De verbinding met het publieke telefoon netwerk wordt gerealiseerd met een ISDN 30 kaart. SCbus ISDN-3D Figuur 3. 1 Het systeem in de PC 12 Uitsluitend voor gebruik binnen KPN en de Technische Universiteit Eindhoven

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Digitale Architectuur

Digitale Architectuur Digitale Architectuur E E N A R C H I T E C T U U R S C H E T S V A N D E D I G I T A L E W E R K R U I M T E V A N E E N T O P M A N A G E R Sietse Overbeek e-office B.V., Huis ter Heide (Utrecht) Digitale

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie

Productcatalogus 2012/13

Productcatalogus 2012/13 Productcatalogus 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Nederlands Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie