Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringsonderzoek Wmo"

Transcriptie

1 Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: Correspondentienummer: DH

2 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT Hoe ervaren de cliënten het contact? Cliëntondersteuning 4 HOOFDSTUK 2 DE ONDERSTEUNING De ontvangen ondersteuning Kwaliteit van de ondersteuning Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten Opmerkingen over ondersteuning 7 BIJLAGE 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGROND KENMERKEN 9 BIJLAGE 2 TABELLEN 11

3 Inleiding Aanleiding Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een bredere verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid). Mensen die voor hun begeleiding (gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid) een beroep deden op de AWBZ, kunnen zich nu wenden tot de gemeente. Het gedeelte van deze doelgroep dat verzorging nodig heeft die in het verlengde van de begeleiding wordt geleverd en daarmee samenhangt, valt sinds 1 januari 2015 ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Voor u ligt het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) waarmee de gemeente aan deze verplichting voldoet. De gehanteerde vragenlijst van dit onderzoek is de verplichten Wmo-vragenlijst aangevuld met eigen vragen van de gemeente naar achtergrondkenmerken van de respondenten. De uitkomsten van de verplichte vragen zijn straks te vergelijken op de website Doelstelling van het onderzoek is te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van Wmocliënten in uw gemeente. Het onderzoek gaat in op thema s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. Vanwege de uniformiteit van de vragenlijst kunnen de uitkomsten met elkaar vergeleken worden (benchmark) om van elkaar te leren. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is. Steekproef en respons De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in Op aanwijzing van BMC heeft de gemeente Raalte een steekproef getrokken uit het Wmo-cliëntenbestand. In totaal zijn in uw gemeente 874 Wmo-cliënten aangeschreven, waarvan 440 cliënten hebben deelgenomen aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen. 1 Daarmee is de respons 50,34%. In de referentiegroep is de gemiddelde respons 37,9%. Er zijn op dit moment 26 gemeenten die gebruik hebben gemaakt van het Wmo-onderzoek bij BMC Onderzoek. Deze gemeenten gelden als de referentiegroep in dit rapport voor de verplichte tien vragen. De referentiegroep voor de extra vragen die de gemeente Raalte heeft gekozen bestaat uit acht gemeenten. 1 Het aantal geretourneerde vragenlijsten bedroeg 512. Een deel hiervan was echter niet leesbaar of voor minder dan de helft ingevuld en daardoor niet meegenomen in de uiteindelijke respons. 1/15

4 Leeswijzer Hoofdstuk 1 gaat in op de ervaringen van respondenten met het contact met de gemeentelijke toegang, gevolgd door hoofdstuk 2 waar de ervaringen met de ondersteuning in worden beschreven. In bijlage 1 staat de onderzoeksverantwoording beschreven en ziet u de achtergrondgegevens van de respondenten. In bijlage 2 staan de uitkomsten van alle vragen op een rij, afgezet tegen de referentiegroep. 2/15

5 Hoofdstuk 1 Het contact 1.1 Hoe ervaren de cliënten het contact? Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket, andere gemeenten voor sociale (wijk)teams waar mensen terechtkunnen met hun hulp. Wat het wijkteam precies doet (verheldering, verwijzing of ook lichte ondersteuning), verschilt per gemeente. In de gemeente Raalte kunnen mensen met een ondersteunings zich melden bij het Sociaal Loket. Afhankelijk van de wordt een afspraak gemaakt met de Wmo-consulent. In een persoonlijk gesprek bekijkt deze met de inwoner de ondersteunings en de passende oplossing. Aan de Wmo-cliënten die zich het afgelopen jaar bij de gemeente hebben gemeld, hebben we ged naar hun ervaring. Ze konden aangeven in hoeverre zij het eens waren met de volgende stellingen. Figuur 1 Ervaring met het contact met de gemeente (%) Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Gemeente G E M E E N TE R E F E R E NTI E G R OE P 29% 31% 3/15

6 In Raalte wist 80% van de respondenten waar zij moesten zijn met hun hulp. Dit is een iets groter aandeel dan in de referentiegroep, waar 75% dit wist. Van de respondenten geeft 76% aan dat zij het (helemaal) eens zijn met de stelling dat zij snel werden geholpen. In de referentiegroep is 72% van de respondenten het hiermee eens. 76% van de respondenten in Raalte is van mening dat zij in een gesprek met de medewerker samen naar oplossingen hebben gezocht. 1.2 Cliëntondersteuning De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Een cliëntondersteuner is iemand die helpt om de weg te vinden naar zorg en ondersteuning. In Raalte biedt MEE Veluwe-IJsseloevers deze cliëntondersteuning. 27% van de respondenten in Raalte weet dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit aandeel is net zo groot als in de referentiegroep. 4/15

7 Hoofdstuk 2 De ondersteuning 2.1 De ontvangen ondersteuning Aan de Wmo-cliënten is ged, welke ondersteuning zij op dit moment ontvangen. Figuur 2 Ondersteuningsvormen (% ja) We zien dat de verdeling van type ondersteuningsvorm in Raalte op een aantal vlakken overeenkomt met de verdeling in de referentiegroep. Ook in Raalte is hulp bij het huishouden de meest voorkomende ondersteuningsvorm, gevolgd door collectief vervoer. Toch is het verschil tussen cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen in Raalte (79%) en de referentiegroep (61%) aanzienlijk. Verder zijn er in vergelijking met de referentiegroep meer respondenten die een scootmobiel of een rolstoel hebben. In Raalte krijgen daarnaast relatief meer cliënten een financiële vergoeding voor vervoer (19%). 5/15

8 2.2 Kwaliteit van de ondersteuning Aan de Wmo-cliënten is ged hoe zij de kwaliteit van de ondersteuning ervaren. Figuur 3 Mening over de kwaliteit van de ondersteuning ( %) Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Gemeente G E M E E N TE R E F E R E NTI E G R OE P 29% 31% 84% van de respondenten in Raalte vindt de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen goed. 5% van de respondenten in Raalte is het niet eens met deze stelling. 81% van de respondenten vindt de ondersteuning die zij krijgen passen bij hun hulp. 9% van de respondenten is de tegenovergestelde mening toegedaan. De waardering over de kwaliteit van de ondersteuning is in Raalte iets positiever dan in de referentiegroep. 2.3 Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten Het effect van de Wmo-ondersteuning op zelfredzaamheid en participatie wordt gemeten via de ervaring van klanten met de volgende stellingen: Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil. Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden. Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven. 6/15

9 Figuur 4 Effect van de ondersteuning Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Gemeente G E M E E N TE R E F E R E NTI E G R OE P 29% 31% 79% van de respondenten in Raalte onderschrijft de stelling dat zij door de ondersteuning die zij krijgen beter de dingen kunnen doen die zij willen. 83% is van mening dat zij zich door de ondersteuning beter kunnen redden (81% bij de vergelijkingsgroep) en 83% vindt dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben. Op alle drie de stellingen scoort Raalte net wat positiever dan de referentiegroep. 2.4 Opmerkingen over ondersteuning In een open tekstvlak konden de respondenten opmerkingen schrijven over de ondersteuning die zij ontvangen. Er dient beseft te worden dat de meeste respondenten die hiervan gebruik hebben gemaakt iets kwijt willen. Deze opmerkingen zijn dus niet per se een weerslag van alle respondenten. De volgende tabel geeft een top 5 van de meest genoemde opmerkingen weer. 2 Een deel van de respondenten gebruikt het open tekstvlak om hun beperking en de vorm van ondersteuning die zij hebben te omschrijven. Of om aan te geven dat zij geen ondersteuning ontvangen. Deze opmerkingen zijn buiten de top 5 gelaten. 2 Deze staat niet noodzakelijk in de juiste volgorde. Het betreft commentaar van cliënten die op velerlei manieren geïnterpreteerd kan worden en valt dus niet te turven. 7/15

10 Tabel 1 Top 5 opmerkingen over de ondersteuning (%) 1 Tevreden over ontvangen ondersteuning 2 Ontevreden over hoge (verhoogde) eigen bijdrage Opmerking 3 Ontevreden over aantal uur hulp/zorg/begeleiding (afname) 4 Ontevreden over (regio)taxi 5 Ontevreden over de huishoudelijke hulp De meeste opmerkingen zijn een uiting van tevredenheid over de ontvangen ondersteuning. Uiteraard zijn er ook kritische opmerkingen gemaakt. Hieronder staan per opmerking enkele citaten weergegeven die de top 5 illustreren. 1. Dankbaar dat de ondersteuning sinds kort is uitgebreid! Zonder hulp kan ik niks meer doen. Zeer tevreden over de hulp die ik heb. Ben tevreden met de ondersteuning die ik krijg! 2. I.v.m. achteruitgang van beweging is meer huishoudelijke hulp nodig, doch meer uren zijn meer kosten voor mij, die nauwelijks zijn op te brengen. De eigen bijdrage vind ik te hoog (naar inkomen). En eigenlijk kan ik nog wel een uur extra hulp gebruiken. 3. Ik ben heel tevreden over de huishoudelijke hulp. Ik vind het jammer dat het aantal uren zo krap is dat ze amper rond kan komen om mijn huis schoon te houden. Ik vind het onterecht dat een week na het overlijden van mijn vrouw direct 1,5 uur hulp in het huishouden werd afgehaald, omdat ik nu alleenstaande ben. Heb minder tijd gekregen van professionele hulpverleners. Verder moet ik beroep doen op vrijwilliger, ondanks veel uitzetten hiervan lukt het niet om een vrijwilliger te vinden. Ander netwerk als professie heb ik niet. 4. Taxi Veel te lang onderweg en tijden vaak veel te vroeg of veel te laat. De taxi heb ik als zeer onprettig ervaren. Taxi is heel slecht! 5. Er gaat nog wel eens wat fout met de vervanging van de huishoudelijke hulp. Ook hebben we geen zicht op de diploma s en kwalificaties in de thuiszorg. Hulp in de huishouding is te weinig en de kwaliteit is niet altijd voldoende. 8/15

11 Bijlage 1 Verantwoording en achtergrond kenmerken Het onderzoek is in het voorjaar van 2016 uitgevoerd. Dit onderzoek is een kwantitatief onderzoek, uitgezet door middel van een schriftelijke vragenlijst. Respons De gemeente heeft op aanwijzing van BMC Onderzoek een steekproef getrokken uit het Wmo-cliëntenbestand. Er zijn 874 brieven verstuurd naar Wmo-cliënten met een schriftelijke vragenlijst. In totaal hebben 440 Wmo-cliënten de vragenlijst volledig ingevuld. De respons is hiermee 50,34%. Voor schriftelijk onderzoek onder deze doelgroep is een respons van 35% gangbaar. De resultaten voor uw gemeente als geheel zijn zeer betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5%. Betrouwbaar wil zeggen dat als het onderzoek op dezelfde wijze wordt herhaald, er (ongeveer) dezelfde uitkomsten uit voortkomen. Een betrouwbaarheidsniveau van 95%, met een foutmarge van 5% betekent dat als het onderzoek 100 keer wordt uitgevoerd, de resultaten in 95 van de 100 gevallen 5% of minder van elkaar afwijken. Het absoluut aantal respondenten is van invloed op de betrouwbaarheid. Achtergrond cliënten Tabel 2 Leeftijd respondenten (%) Uw gemeente 0 t/m 17 0% 1% 18 t/m 25 0% 2% 26 t/m 35 1% 3% 36 t/m 45 2% 4% 46 t/m 55 6% 7% 56 t/m 65 13% 11% 66 t/m 74 15% 15% % 56% Het grootste deel van de respondenten is ouder dan 75 jaar (63%). De leeftijdsopbouw van het cliëntenbestand is ongeveer gelijk aan die van de referentiegroep. Op de of de cliënt een beperking of aandoening heeft, antwoordt 88% ja. Bij degenen die een beperking of aandoening hebben, ligt dit op het volgende vlak (zie figuur 5). 9/15

12 Figuur 5 Soort beperking/aandoening Bij Anders namelijk zijn de volgende klachten het meest genoemd: 1. Hart en vaatziekten 2. Rugklachten 3. Reumatisch ziektebeeld Aan de cliënt is ged wat zijn of haar woonsituatie is. Dit kan natuurlijk gevolgen hebben voor de ondersteuning die iemand nodig heeft. De volgende tabel laat zien hoe de woonsituatie van de respondenten eruit ziet. Tabel 3 Woonsituatie respondenten (%) Uw gemeente Ik woon zelfstandig 73% 74% Ik woon zelfstandig in een aangepaste woning 15% 11% Ik woon bij mijn ouders/verzorgers 1% 4% Ik woon in een tehuis/instelling 4% 5% Ik woon in bij mijn kinderen 1% 1% Anders 5% 5% 10/15

13 Bijlage 2 Tabellen BLOK 1: Contact Uw gemeente Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulp (%(helemaal)mee eens) Ik werd snel geholpen (%(helemaal)mee eens) De medewerker nam mij serieus (%(helemaal)mee eens) 80% N=262 75% N= % N=272 72% N= % N=274 84% N=4644 De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 75% N=252 73% N=4339 (%(helemaal)mee eens) Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke 27% N=371 27% N=5994 cliëntondersteuner? (%ja) BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning Uw gemeente Kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed 84% N=401 81% N=5987 (%(helemaal)mee eens) De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulp 81% N=400 78% N=5936 (%(helemaal)mee eens) 11/15

14 BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? Uw gemeente Wat levert de ondersteuning mij op? Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die ik wil 79% N=381 76% N=5684 (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning kan ik mij beter redden (%(helemaal)mee 83% N=403 80% N=5866 eens) Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van leven 83% N=395 76% N=5816 (%(helemaal)mee eens) 12/15

15 BLOK 4: Ervaringen met de ondersteuning vanuit de gemeente Uw gemeente Ervaringen met de ondersteuning vanuit de gemeente Welke ondersteuning ontvangt u of heeft u ontvangen vanuit de gemeente? Rolstoel (%ja) 21% N=421 15% N=3276 Scootmobiel (of aangepaste fiets, auto, buggy enzovoorts) (%ja) 28% N=421 17% N=3276 Hulp bij het huishouden (%ja) 79% N=421 61% N=3276 Woonvoorziening/woningaanpassing (zoals bijvoorbeeld een traplift) (%ja) Collectief vervoerspasje (regiotaxi, Wmo-taxi, deeltaxi) (%ja) Financiële vergoeding voor vervoer (%ja) 19% N=421 12% N= % N=421 40% N= % N=421 6% N=3276 Begeleiding bij het zelfstandig wonen (bijvoorbeeld hulp bij de 14% N=421 11% N=3276 administratie) (%ja) Begeleiding bij structuur aanbrengen (zoals dagritme, spreiding maaltijden, bezigheden en 11% N=421 12% N=3276 dergelijke) (%ja) Begeleiding bij dagbesteding/regie (%ja) 19% N=421 14% N=3276 Logeervoorziening/logeerhuis (%ja) 1% N=421 1% N=3276 Ik woon in een beschermde woonvorm vanwege psychische 1% N=421 2% N=3276 problemen (%ja) Anders (%ja) 5% N=421 10% N= /15

16 BLOK 5: Over uzelf Uw gemeente Over uzelf Wat is uw leeftijd? 0 t/m 17 0% N=428 1% N= t/m 25 0% N=428 2% N= t/m 35 1% N=428 3% N= t/m 45 2% N=428 4% N= t/m 55 6% N=428 7% N= t/m 65 13% N=428 11% N= t/m 74 15% N=428 15% N= % N=428 56% N=3729 Heeft u beperkingen of aandoeningen (%ja) 88% N=397 90% N=3305 Beperking of aandoening Leggen van sociale contacten (% aangekruist) Lichamelijke handicap (% aangekruist) 10% N=345 15% N= % N=345 43% N=2870 Gedragsproblemen (% aangekruist) 1% N=345 5% N=2870 Geheugen- en oriëntatieproblemen 18% N=345 23% N=2870 (% aangekruist) Zintuiglijke beperking (% aangekruist) Verstandelijke beperking (% aangekruist) Bewegen en verplaatsen (% aangekruist) Psychisch functioneren (% aangekruist) 8% N=345 10% N= % N=345 9% N= % N=345 64% N= % N=345 17% N=2870 Anders (% aangekruist) 9% N=345 13% N=2870 Wat is uw woonsituatie? Ik woon zelfstandig 73% N=420 74% N=3815 Ik woon zelfstandig in een aangepaste woning 15% N=420 11% N=3815 Ik woon bij mijn ouders/verzorgers 1% N=420 4% N=3815 Ik woon in een tehuis/instelling 4% N=420 5% N= /15

17 Ik woon in bij mijn kinderen 1% N=420 1% N=3815 Anders N=0 6% N= /15

18 TELEFOON WEBSITE 16/15

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hardinxveld-Giessendam Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8002 INHOUD INLEIDING 1

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH Effectmeting Wmo Gemeente Hoorn Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0612-8137 EFFECTMETING WMO INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Het Bildt Rapport November 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel S. Wajer Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1811-8104 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Lelystad Rapport Oktober 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1110-8029 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO INHOUD

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6078 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP 2016 IHOUD

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten & afname... 3 Kwalitatieve

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Nulmeting Wmo 2015. Gemeente Sittard-Geleen. December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727

Nulmeting Wmo 2015. Gemeente Sittard-Geleen. December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727 Nulmeting Wmo 2015 Gemeente Sittard-Geleen December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SOCIALE SAMENHANG, EENZAAMHEID EN MEEDOEN

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus 2016. doc. nr.: 16.020085 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Hoorn Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8007 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Klanttevredenheid Sociaal Domein

Klanttevredenheid Sociaal Domein Klanttevredenheid Sociaal Domein Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Rapport 26 april 2016 Nora Kornalijnslijper Tammy Lie Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 342138 Correspondentienummer: DH-2604-4988

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Elburg Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2909-7098 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Veghel Juli 2013 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Het keukentafel gesprek. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Het keukentafel gesprek. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Het keukentafel gesprek Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Elburg - 25 juni 2014 - 1 - - 2 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Onderzoeksmethode.. 6 1.1 Eerste onderzoeksopzet. 6 1.2 Nieuwe

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp Gemeente Best Definitief rapport September 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7038 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016 KTO ISD BOLLENSTREEK Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek 2015 Mei 2016 Samenvatting Doel van het onderzoek Het klanttevredenheidsonderzoek 2015 van ISD Bollenstreek heeft als doel om de klantervaringen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Dantumadeel,Dongeradeel en Schiermonnikoog 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning...

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Dordrecht COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de ondersteuning (CEO Wmo) op basis van een enquête onder burgers van Gemeente Eersel Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Ervaringen klanten met begeleiding 2015

Ervaringen klanten met begeleiding 2015 Ervaringen klanten met begeleiding 2015 IJMOND-GEMEENTEN Januari 2016 I. Dooms BBA Projectnummer: 183081 Correspondentienummer: DH-2701-4768 INHOUD HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 2 INLEIDING EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlem 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 6 1.1

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Wmo monitor Hulst

Wmo monitor Hulst Wmo monitor 2010 Hulst Middelburg, juli 2010 1 Colofon Scoop 2010 Samenstelling Wim van Gorsel Peter van Kooten Jolanda van Overbeeke-van Sluijs Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Leiden COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s

Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de s 1 Wmo Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt doen in de samenleving. De Wmo is er voor iedereen, van jong

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie