IS 3.2 KB brand - methoden RIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IS 3.2 KB brand - methoden RIE"

Transcriptie

1 IS 3.2 KB brand - methoden RIE Malle - 09 februari 2017 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel Fax

2 2

3 inhoud Het KB van 28/03/2014 definieert en omschrijft de maatregelen ivm. brandpreventie die de werkgever moet nemen. Dit KB kan aanzien worden als een aanvulling op art. 52 dat zich richt tot de constructie van gebouwen. Hoe implementeren? Welke zijn (belangrijke) aandachtspunten? Wat is de link met diverse aanverwante wetgevende elementen? Hoe de verplichte risicoanalyse uitvoeren? 3

4 4

5 KB 28/03/2014 nieuw Risicoanalyse : scenario s en preventiemaatregelen. Oprichten brandbestrijdingsdienst (ook indien < 50 werknemers). Beschrijving vaardigheden / opleiding brandbestrijdingsdienst; (T + P) Informatie aan alle WKN s bij eerste werkdag (geen verplichting wat te doen bij brand afficheren) + opleiding. Aankoopprocedure beschermingsmiddelen tegen brand (cfr. CBM). Evacuatieplan : ingang van gebouw + per niveau. Interventiedossier aan ingang gebouw. Brandpreventiedossier ter beschikking. Omschrijving van de informatie te voorzien voor derden. Vuurvergunning verplicht voor derden én eigen werknemers. Risico s beperken ontvlambare vloeistoffen, ongeacht hoeveelheid. 5

6 Preventiemaatregelen (art. 5) ALGEMENE (art. 5) Brand voorkomen. Veiligheid verzekeren van personen, veilige evacuatie. Elk begin van brand vlug en efficiënt bestrijden om uitbreiding te voorkomen. Schadelijke gevolgen van brand voorkomen. Tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken. SPECIFIEKE (art. 8-23) Brandbestrijdingsdienst (art. 8-9) Preventie van brand (art. 10) Evacuatie (art ) Brandbestrijding (art ) Schadelijke gevolgen beperken (art. 21) Gemakkelijk interventie openbare hulpdiensten (art. 22) Periodieke controle en onderhoud (art. 23) 6

7 7

8 Brandpreventiedossier (art. 25) 1. Resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen. 2. Organisatie van de brandbestrijdingsdienst. 3. Schriftelijke procedures. 4. Evacuatieplan. 5. Interventiedossier. 6. Verslagen van evacuatieoefeningen. 7. Lijst van beschermingsmiddelen tegen brand + situering op plan. 8. Data + vaststellingen van de controles en onderhoudsbeurten 1. beschermingsmiddelen tegen brand; 2. gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties; 3. elektrische installaties. 9. Lijst van toegestane afwijkingen van art Adviezen van Preventieadviseur arbeidsveiligheid (+ arbeidsgeneesheer), Comité, Openbare hulpdiensten (O.H.). 11. Informatie overgemaakt aan O.H. 8

9 Vuurvergunning (art. 29) Indien werkzaamheden een bijkomende risicofactor inhouden is een voorafgaande toestemming nodig v/d WKG. Deze toestemming wordt opgenomen in een document dat bevat: 1. de plaats en aard van de werkzaamheden, de risicoanalyse en de te nemen preventiemaatregelen; 2. de door de aannemer geachte noodzakelijk preventiemaatregelen, bovenop deze opgesomd in 1. Het document wordt ondertekend door de WKG; zijn bevoegde preventieadviseur arbeidsveiligheid; de aannemer (of onderaannemer). De (onder)aannemer ontvangt een afschrift van de toestemming. Werkzaamheden door eigen werknemers (art. 30) : Indien de werkzaamheden een bijkomende risicofactor inhouden is een voorafgaande toestemming nodig van de werkgever (zoals voor derden). Document wordt gegeven aan een lid HL, belast met de leiding van de dienst die de werkzaamheden uitvoert. 9

10 10

11 11

12 KB 28/03/2014 risicoanalyse Bepalen van scenario s met omvang v/d voorspelbare gevolgen Materiële en organisatorische preventiemaatregelen Risicoanalyse bijwerken : regelmatig bij wijzigingen met invloed op het brandrisico 12

13 RA elementen brandlast (art.4): 1. Gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, oxidatiemiddel, ontstekingsbron 2. Arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen 3. Aard van de activiteiten 4. Grootte van de onderneming 5. Max. aantal werknemers en andere personen 6. Specifieke risico s eigen aan bepaalde groepen van personen 7. Ligging en bestemming van lokalen 8. Aanwezigheid van meerdere ondernemingen op eenzelfde of aanpalende arbeidsplaats 9. Werkzaamheden door externe ondernemingen 13

14 Risicoanalyse elementen in beschouwing te nemen? Brandlast : wat? Hoe indelen? Brandbaarheid : Gevaar en risico bepalen? (evaluatiemethoden?) Energie? Zuurstof? : => brandrisico (naakt) 14

15 Risicoanalyse elementen in beschouwing te nemen? Maatregelen : Welke? Niveaus? Impact en efficiëntie? Specifiek : Evacuatieprocedures en -systemen Nooduitgangen Detectiesystemen Blusmiddelen Controleprogramma s => brandrisico (restrisico) 15

16 Toepasselijke wetgeving 16

17 Brandwetgeving 17

18 ARAB art

19 KB 07/07/ bijlage 6 19

20 Risicoanalyse? Methode? Checklist What-if Standaardiseren? 2. CHECKLIST DEEL 1: Constructie van het gebouw Is de besproken ruimte een 1. gebouw? ja (ga naar 2) nee (ga naar ) Is het gebouw een 2. industriegebouw? ja (ga naar 3) nee (ga naar ) Werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het industriegebouw of voor uitbreidingen aan een bestaand industriegebouw ingediend na augustus 2009? ja (ga naar 4) nee(ga naar ) Wanneer? DEEL 2: Bepalen van het brandrisico De aanwezigheid van ontvlambare of brandbare stoffen 1. Zijnerbrandstoffenaanwezig? ja (ga naar 2) nee (ga naar 4) Welke zijn dit? Hoeveel eenheden en wat is de inhoud ervan (uitgedrukt in kg of l)? In welke staat bevinden de recipiënten naam van brandbare 2. zich? stof aantal eenheden inhoud staat (indien geen inventaris voorhanden is) geopend gesloten 3. Brandveilige opslag van 1. Voorwaarden voor brandveilige opslag: ja nee geopend gesloten geopend gesloten geopend gesloten 20

21 21

22 Risicoanalyse brand : methoden? Checklijsten diverse Fiches FOD-WASO PREBES, werkgroep brand Risicoanalyse brand (2014) CFPA European Guideline introduction to qualitative fire risk assessment (2010) ANPI : Dossier TD156 methode voor de kwalitatieve evaluatie van het brandrisico (2013) ANPI : Technische nota 172 checklist betreffende brandpreventie op de arbeidsplaats (2015) 22

23 Risicoanalyse brand : methoden? Checklijsten Safety Snapper checklist brand 23

24 24

25 Fiches FOD-WASO bijlagen KB brand Risicoanalyse Constructie van de gebouwen Werkzaamheden inrichting Brandpreventiedossier Intern noodplan Nooduitgangen Ontvlambare brandbare stoffen Brandbestrijdingsdienst Beschermingsmiddelen brand 25

26 26

27 27

28 28

29 RISICO-ANALYSE BRAND Bedrijf: Uitgevoerd door: Adres: - - Locatie Datum: Scenario: Gevolgen: 1. Bepalen van het risico op brand BRANDLAST: BRANDBAARHEID < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,of < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken 25 0,5 ENERGIE warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - ) 4 ZUURSTOF normale atmosferiche omstandigheden (21 % ) 1 NAAKT RISICO Brand verhoogd brandrisico, maatregelen nodig Maatregel Keuze maatregel Risicoreductiefa ctor Maatregel 1: geen 1 Maatregel 2: geen 1 Maatregel 3: geen 1 Maatregel 4: geen 1 Opmerking REST RISICO Brand verhoogd brandrisico, maatregelen nodig Bepalen van het risico bij evacuatie detectietijd automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid 0,5 afstand afstand < 30 m 1 evacuatieoefening opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie 0,5 uitgangen één uitgang of meerdere bij elkaar 2 evacuatietijd onbekend 1,0 Opmerkingen REST RISICO EVACUATIE evacuatie voldoende Brandbestrijdingsdienst Kennis & kunde Middelen Geen brandbestrijdingsdienst. 10 Geen eerste interventiemiddelen 10 Opmerkingen REST RISICO Dienst brandbestrijdingsdienst onbestaande 29

30 Risicofactoren opgenomen in de RA Brand. 1 de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof product [brandlast & brandbaarheid], een oxidatiemiddel [zuurstof] en een ontstekingsbron [energie], noodzakelijk voor het ontstaan van een brand; 2 de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, producten [brandlast & brandbaarheid], de processen en hun eventuele interacties; [energie] 3 de aard van de activiteiten; [energie] 4 de grootte van de onderneming of inrichting;[ compartimentering verschillende locaties/gebouwen] 30

31 Risicofactoren opgenomen in de RA Brand. 5 het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of inrichting;[ uitgangen] 6 de specifieke risico s eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;[detectietijd] 7 de ligging en de bestemming van de lokalen;[afstand] 31

32 Niet van toepassing op: de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk III van de wet; de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen zoals bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling I van de wet. Deze risicoanalyse is niet geschikt voor chemische processen, opslag van gevaarlijke producten in grote hoeveelheden waarbij de Seveso richtlijn van toepassing is. Alle bestaande wetgeving en de verplichtingen die daaruit volgen m.b.t. brand blijven gelden ongeacht de resultaten van de risicoanalyse. 32

33 Schematisch overzicht RA 33

34 Hoofd van de RA Scenario: beschrijving van het scenario door de brandoorzaak (energie) en wat er gaat branden (brandstof) te beschrijven. Gevolgen: beschrijf de schade zowel op menselijk als materieel vlak. 34

35 Bepalen van het brandrisico. 35

36 Brandlast omschrijving ( / 20 m²) waarde code < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ) 5 Geen < 50 kg vaste brandbare stoffen OF < 25 l brandbare vloeistof OF Continue brandstoftoevoer naar stooklokaal 15 Lage < 100 kg vaste brandbare stoffen OF < 50 l brandbare vloeistof,of < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof 25 gemiddeld < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF < 200 l brandbare vloeistof, OF < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof 50 verhoogde > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF > 200 l brandbare vloeistof, OF > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof). 100 Hoge Vaste brandstoffen zijn vaste brandbare materialen zoals papier hout (meubelen) textiel (stoelen bekleding gordijnen) kunststof (PC bureaubenodigdheden - ) Brandbare vloeistoffen zijn vloeistoffen die niet makkelijk branden zoals diesel olie vetten [P3 producten of de vloeistoffen met een vlampunt tussen 55 C & 100 C. R10 of H226: Verwarmd tot een temperatuur (vlampunt 10 C) moeten deze als ontvlambaar aanschouwd worden. (Licht) ontvlambare vloeistoffen zijn brandbare vloeistoffen of gassen die weinig energie nodig hebben om te ontsteken. Voorbeelden zijn benzine, solventen, aardgas, acetyleen, koolwaterstoffen, P1 of P2 producten vlampunt < 55 C. R11 of R12 of H225 of H224 Continue brandstoftoevoer naar stooklokaal is dat de toevoer van aardgas/stookolie naar een stookinstallatie een beperkte hoeveelheid is. Bij uitval van de stookinstallatie wordt de toevoer gestopt. Zo niet wordt de brandlast veel groter. Explosieve atmosfeer: Indien de ruimte een ATEX-zone is volgens de zone-indeling van het AREI. [gas- en stofexplosie. 36

37 Brandbaarheid omschrijving waarde code onbrandbaar materiaal (staal - steen - ) 0,1 Niet compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken 0,5 Moeilijk te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret ) 1 gemiddeld te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar) 4 brandbaar direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar) 10 ontvlambaar onbrandbaar materiaal : dit is materiaal dat niet te ontsteken is in normale omstandigheden zoals omgevingslucht en temperatuur. Voorbeelden hiervan zijn : steen, staal, beton, gips, compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken: Dit is brandbaar materiaal maar door de stapeling (onvoldoende lucht aanwezig) quasi niet in brand te steken. Dit zijn voornamelijk vaste stoffen. Door de slechte verhouding lucht / brandstof kan er moeilijk brand ontstaan. te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret) : Dit materiaal is vooral terug te vinden in kantoren en burelen of andere werkplaatsen. Het betreft stoelen, gordijnen, computers, bureaubenodigdheden, kledij, kunststoffen gebruiksvoorwerpen, e.d. Deze kunnen na enige tijd (minuten) aan warmte / energie blootgesteld, gaan branden. Dit zijn voornamelijk vaste brandbare stoffen. te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar): Dit materieel wordt ontstoken door de enkele seconden contact met een vlam. direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar): Deze materialen worden ontstoken door een zeer kleine energiebron zoals een vonk ( mechanisch elektrostatisch - ) of vlam. Het betreft de licht ontvlambare producten, verwarmde producten tot aan hun vlampunt, brandbare gassen (aardgas, acetyleen, ), explosiegevoelig stoffen. 37

38 Energie omschrijving waarde code geen elektriciteit - geen verwarming 0,1 Geen beperkte elektriciteit - weinig verblijf 0,5 Laag kantoortoestellen - computers - verlichting - 1 gemiddeld warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties (lasposten - machines - ) 4 verhoogd werken met open vlam - branders - 10 Aanwezig geen elektriciteit - geen verwarming: Er zijn hier geen energiebronnen aanwezig. beperkte elektriciteit - weinig verblijf: Er is enkel een basisverlichting en/of stopcontacten aanwezig en weinig aanwezigheid van personeel of activiteiten. kantoor toestellen- computers - verlichting - : Kantooromgeving waarbij o.a. huishoudtoestellen aanwezig zijn. warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - ): Hier zijn effectief warme oppervlaktes aanwezig, die een hoog energie inhoud hebben. Er zijn gecontroleerd vlammen aanwezig zoals de branders van het fornuis of vonken van elektrische machines. werken met open vlam - branders - : In dit geval is er sprake van werken met open vuur of vlam. Bijv. Lassen, slijpen, branden, 38

39 Zuurstof omschrijving waarde code zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %) 0,1 geen lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ) 0,5 laag normale atmosferische omstandigheden (21 % ) 1 normaal oxiderende stoffen aanwezig 4 verhoogd hoge zuurstofconcentratie (> 24 %) 10 hoog Zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %): Hier is brand quasi onmogelijk. De concentratie dient bewaakt te worden zodat deze niet kan stijgen. Lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ): De kans dat er brand ontstaat is klein tgv het gebrek aan zuurstof. Normale atmosferische omstandigheden (21 % ): Normale atmosferische omstandigheden. Oxiderende stoffen aanwezig: Door de aanwezigheid van deze stoffen verhoogd de kans op brand of verhoogt de kans op spontane ontbranding van brandbare stoffen. Hoge zuurstofconcentratie (> 24 %): Hierbij gaan zelf onbrandbare stoffen branden. 39

40 BRANDRISICO < Omschrijving 25 normaal brandrisico, basisbeveiliging 100 verhoogd brandrisico, maatregelen nodig 400 hoog brandrisico, technische maatregelen nodig zeer hoog brandrisico, Normaal brandrisico, basisbeveiliging Dit brandrisico wordt als aanvaardbaar beschouwd. Een basis beveiliging van 1 bluseenheid per 150 m² is voldoende. Verhoogd brandrisico, maatregelen nodig Dit brandrisico omvat een verhoogd risico op brand. Er dienen bijkomende maatregelen genomen te worden om dit risico te beheersen. Bij een verhoogd risico is het aanvaardbaar om naast een hogere beveiliging van 1 bluseenheid per 75 m² ook nog procedurele of organisatorische maatregelen te nemen. Hoog brandrisico, technische maatregelen nodig Een hoog brandrisico eist dat er naast de hogere beveiliging van 1 bluseenheid per 75 m² nog bijkomende technische maatregelen dienen genomen te worden. Bijvoorbeeld: compartimentering, branddetectie, automatische blusinstallaties of het aanpassen van de werkwijze, kunnen maatregelen zijn. Organisatorische maatregelen alleen kunnen dit brandrisico niet beheersen. Zeer hoog brandrisico Bij een quotering van zeer hoog brandrisico is het aangeraden om het advies van een expert m.b.t. brandpreventie/- bestrijding in te winnen. De hogere beveiliging van 1 bluseenheid per 75 m² en mogelijke technische en organisatorische maatregelen dienen dan afgestemd te worden met het aanwezige risico. Met behulp van een brandexpert kan dan een doorgedreven risicoanalyse uitgevoerd worden. 40

41 Voorbeeld Bedrijf: Adres: Locatie Scenario: Gevolgen: Prebes Edegem Rode zaal RISICO-ANALYSE BRAND Brand door kortsluiting in projector. Uitgevoerd door: - Peter Wydooghe - - Brand in de ruimte met verlies van gebouw en mensenlevens. - - Datum:

42 Maatregelen EX-materiaal conform zonering: Het materieel is conform het zoneringsplan en het explosieveiligheidsdocument uitgevoerd. De installatie is elektrisch gekeurd volgens AREI inclusief voor artikelen 105 e.v. en periodiek onderhouden. Brandkast / compartimentering: De brandkast / compartimentering is gecertificeerd volgens EI en in goede staat. Detectie met beveiliging: Volgens bestaande normen uitgevoerde detectie waarbij een actie bijv. alarm bij een permanentie of die een automatische blussing start. Periodiek onderhoud & keuring: Minimaal de wettelijke periodiciteit of de opgegeven duur van de leverancier. Reduceren zuurstofconcentratie < 10 %: Ruimte met een zuurstofconcentratie < 10 vol% en geborgen door een meting. 42

43 Maatregelen Reduceren zuurstofconcentratie < 16 %: Ruimte met een zuurstofconcentratie < 16 vol% en geborgen door een meting. Vuurvergunning met adequate maatregelen Beperken brandlast: Verlagen van de hoeveelheid brandlast per oppervlakte. Rookverbod: Er is een verbod op roken dat actief wordt bewaakt. Vonkarm materiaal: Dit is materieel dat zelden vonken kan maken bij gebruik. 43

44 Bepalen van risico bij evacuatie. 2. Bepalen van het risico bij evacuatie detectietijd automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid 0,5 afstand afstand < 10 m 0,3 evacuatieoefening begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie uitgangen twee uitgangen tegenovergesteld 1 evacuatietijd onbekend 1 REST RISICO EVACUATIE evacuatie voldoende Het bepalen van het risico bij evacuatie kan op 2 wijzen gebeuren. Een eerste manier is door het gebruik te maken van de combinatie van volgende evacuatierisicofactoren nl.: detectietijd, afstand, evacuatieoefeningen en uitgangen. Een tweede wijze is om effectief de evacuatietijd te bepalen door deze te meten. Dan wordt de evacuatietijd ingevuld. 0,2 44

45 detectietijd geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid 10 geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid 2 automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid 1 automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid 0,5 automatische detectie met automatische blussysteem 0,1 geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid In deze situatie is er geen branddetectie aanwezig EN de aanwezige personen zijn aan het slapen of kunnen niet op eigen kracht evacueren. Het ontstaan van een brand zal niet ontdekt worden. geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid In deze situatie is er geen branddetectie doch er is personeel aanwezig die een (beginnende) brand kunnen detecteren en alarm kan slaan. De aanwezige personen zijn in staat om op eigen initiatief een evacuatie uit te voeren. automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid In deze situatie is er een branddetectie die bij begin van brand alarm geeft. De aanwezige personen zijn echter niet in staat om op eigen kracht te evacueren. automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid In deze situatie is er branddetectie die alarm geeft en waarbij de aanwezige personen op eigen kracht kunnen evacueren. automatische detectie met automatische blussysteem In deze situatie zal bij het detecteren van brand door de branddetectie, automatisch een blussing starten. 45

46 Afstand Afstand < 10 m 0,3 Afstand < 20 m 0,6 Afstand < 30 m 1 Afstand < 50 m 5 Afstand > 50 m 10 Afstand: de maximale afstand die moet afgelegd worden om een veilige plaats te bereiken. De afstand die je dient uit te voeren om een hoogteverschil te overbruggen (bijv. trap) dient te worden verhoogt door het hoogteverschil te vermenigvuldigen met de factor 2,5. veilige plaats: plaats waar men in veilige omstandigheden de komst van de interventieploegen kan afwachten of verder kan evacueren (evacuatieweg, niet getroffen compartiment, buitenlucht ) (definitie basisnormen) een gedeelte van het gebouw buiten het compartiment waar de brand zich bevindt en van waaruit het gebouw kan verlaten worden zonder door het door de brand getroffen compartiment te moeten gaan 46

47 evacuatieoefening opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie 0,5 begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie 0,2 opleiding mbt evacuatieprocedure 1 geen jaarlijkse evacuatieoefening 5 geen evacuatieprocedure 10 Opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie Hier kan aangetoond worden dat jaarlijks iedere werknemer deelgenomen heeft aan een realistische evacuatieoefening. Van de oefeningen is een verslag waarbij verbeterpunten en sterke punten beschreven staan alsook de naamlijst van de deelnemers. Begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie Naast de deelname aan de jaarlijkse evacuatieoefening zijn er specifieke werknemers opgeleid en beschikbaar om tijdens een evacuatie de aanwezige personen te begeleiden. Opleiding mbt evacuatieprocedure Er wordt een opleiding voorzien voor de medewerkers waarin de te nemen maatregelen bij een evacuatie worden toegelicht. Er is geen evacuatieoefening gehouden. Geen jaarlijkse evacuatieoefening Er is een evacuatieprocedure die niet ingeoefend wordt. Geen evacuatieprocedure Er is niks aanwezig qua evacuatieprocedure. 47

48 uitgangen (doorgangseenheid = # pers/60) Twee uitgangen tegenovergesteld 1 Eén uitgang of meerdere bij elkaar 2 Uitgangcapaciteit > 60 pers / doorgangseenheid 5 Doorgangseenheid: minimale breedte die nodig geacht wordt voor de doorgang van een persoon. Deze betreft 60 cm. (vb deur 90 geeft 1 eenheid en 60 personen kunnen evacueren, deur 120 cm geeft 2 eenheden en 120 personen kunnen evacueren) Twee uitgangen tegenovergesteld Er zijn 2 uitgangen die diagonaal tegenovergesteld geplaatst zijn. Zo is er steeds één evacuatieweg beschikbaar tov een mogelijke brand. Eén uitgang of meerdere bij elkaar Er zijn voldoende uitgangen doch deze zijn op één locatie geconcentreerd zodat er geen 2de vluchtweg aanwezig is. Uitgangcapaciteit > 60 pers / doorgangseenheid De breedte van de deur is onvoldoende om het aantal personen te kunnen evacueren. Een deur met breedte van 60 cm tot 119 cm kan 60 personen evacueren. Een deur met breedte 120 cm tot 179 cm kan 120 personen evacueren, enz. Indien het aantal personen in de ruimte groter is dan het aantal personen die kunnen evacueren volgens de deurbreedte zal de evacuatie langer duren. 48

49 Gemeten tijd tot veilige locatie Tijd < 1 minuten 0,1 Tijd < 3 minuten 0,5 Tijd < 5 minuten 1 Tijd < 10 minuten 5 Tijd < 15 minuten 10 Onbekend 1 Evacuatietijd: geeft de tijd aan die nodig is om van de te ontruimen plaats een veilige plaats te bereiken. Deze tijd wordt bepaald gedurende een of meerdere realistische evacuatieoefeningen. gemeten tijd tot veilige plaats: tijd gemeten gedurende een reële evacuatie 49

50 EVACUATIERISICO < Omschrijving 25 evacuatie voldoende 100 evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig 400 evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers evacuatie voldoende. De tijd om te evacueren t.o.v. het brandrisico is aanvaardbaar. evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig De tijd om te evacueren is te lang om aanvaardbaar te zijn. Bijkomende organisatorische of procedurele maatregelen zijn nodig om het evacuatierisico te beheersen. evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig De tijd om te evacueren is te groot. Er zijn technische maatregelen nodig om de evacuatie van de medewerkers te verzekeren. Bijkomende organisatorische of procedurele maatregelen zijn hier onvoldoende. evacuatie onbestaand, dodelijke slachtoffers Het evacuatierisico is onaanvaardbaar. Een veilige en adequate evacuatie o.b.v. het brandrisico is niet haalbaar. Bijkomende technische en organisatorische maatregelen zijn hoogstwaarschijnlijk onvoldoende om een veilige evacuatie te verzekeren. Bijkomend advies van een expert is hier nodig. 50

51 Bepalen nodige kennis en kunde interne brandbestrijdingsdienst 3 Brandbestrijdingsdienst Kennis & kunde Middelen REST RISICO Dienst 3 25 Brandbestrijdingsdienst getraind voor bedrijfsspecifieke brandrisico's Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet. Brandbestrijdingsdienst adequaat 0,05 0,1 51

52 Brandbestrijdingsdienst Geen brandbestrijdingsdienst. 10 Brandbestrijdingsdienst, geen periodieke opleiding 7 Brandbestrijdingsdienst, periodieke opleiding (theorie en praktijk) 0,1 Brandbestrijdingsdienst getraind voor bedrijfsspecifieke brandrisico's 0,05 Bedrijfsbrandweer opgeleid in industriële brandbestrijding 0,01 Geen brandbestrijdingsdienst. Er zijn geen medewerkers die kennis of opleiding hebben om met beginnende brand om te gaan. Brandbestrijdingsdienst, geen periodieke opleiding Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die een éénmalige basisopleiding hebben gehad met betrekking tot de eerste blusmiddelen. Er worden geen herhalingsopleidingen of oefeningen gehouden. Brandbestrijdingsdienst, periodieke opleiding (theorie en praktijk) Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die een basisopleiding hebben gehad met betrekking tot de eerste blusmiddelen. Er worden herhalingsopleidingen of oefeningen gehouden. Brandbestrijdingsdienst getraind voor bedrijfsspecifieke brandrisico's Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die een basisopleiding hebben gehad met betrekking tot de eerste blusmiddelen alsook de specifieke blustechnieken/-middelen voor bedrijfsspecifieke branden. Er worden herhalingsopleidingen en oefeningen, specifiek voor de brandscenario s van het bedrijf, gehouden. Bedrijfsbrandweer opgeleid in industriële brandbestrijding Er zijn voldoende medewerkers aanwezig die naast een basisopleiding met betrekking tot de eerste blusmiddelen ook een voortgezette opleiding industriebranden (2de interventiemiddelen) hebben gehad. Er worden herhalingsopleidingen en oefeningen, specifiek voor de brandscenario s van het bedrijf, gehouden. 52

53 Brandbestrijdingsmiddelen Geen eerste interventiemiddelen 10 Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico 7 Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico 0,1 Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. 0,5 Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet. 0,1 Geen eerste interventiemiddelen Er zijn geen draagbare blustoestellen aanwezig. Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico Er zijn draagbare blusmiddelen aanwezig doch niet specifiek voor de mogelijke scenario s. Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico De draagbare blusmiddelen zijn afgestemd op de brandrisico s en per brandklasse. Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet. Naast de draagbare blusmiddelen zijn ook muurhaspels aanwezig. Er zijn hydranten beschikbaar voor de openbare brandweer of de eigen interne brandbestrijdingsdienst. De voeding van het water is via het openbaar waternet. Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet. Naast de draagbare blusmiddelen zijn ook muurhaspels aanwezig. Er zijn hydranten beschikbaar voor de openbare brandweer of de eigen interne brandbestrijdingsdienst. De voeding van het water is via een eigen beheerd en onderhouden brandweernet. 53

54 Brandbestrijdingsdienst < Omschrijving 25 brandbestrijdingsdienst adequaat 100 brandbestrijdingsdienst onvoldoende 400 brandbestrijdingsdienst problematisch brandbestrijdingsdienst onbestaande Brandbestrijdingsdienst voldoende. De interne brandbestrijdingsdienst is adequaat voor het aanwezige brandrisico. Brandbestrijdingsdienst onvoldoende De interne brandweerdienst is onvoldoende getraind of heeft onvoldoende maatregelen om het brandrisico te beheersen. Bijkomende opleiding of middelen zijn nodig. Brandbestrijdingsdienst problematisch De interne brandbestrijdingsdienst is niet in staat om het brandbestrijdingsrisico te beheersen. Brandbestrijdingsdienst onbestaand De interne brandbestrijdingsdienst is onbestaand t.o.v. het brandrisico. 54

55 De RA Brand Excell Voor versie 2010 Voor versie 2007 Cellen zijn beveiligd. Enkel de gele cellen zijn bedienbaar of invulbaar. 55

56 56

57 57

58 Intuïtieve benadering Eerste bewustwording van het brandrisico Gebaseerd op beschrijving van een situatie tabellen-/controlelijsten Bronnen van gevaar Mogelijke ernst Nadruk op de menselijke gevolgen Middel om een situatie te meten, actieplan op te stellen en voorzorgsmaatregelen te bepalen. 58

59 evaluatie Basishypothese : Risico is functie van Gevaar en Blootstelling Gevaar : 0 = geen gevaar 1 = gevaar Blootstelling (mogelijke gevolgen van brand) : Niveau 1 : eigendommen beschadigd, mensen niet direct blootgesteld aan gevaar. Niveau 2 : mensen getroffen, in staat te evacueren of te vluchten indien nodig. Eigendommen kunnen ernstig beschadigd worden Niveau 3 : potentiële menselijke slachtoffers. Eigendommen zijn vernietigd. Brand kan evolueren in een catastrofe. 59

60 Score Risicofactor omschrijving evaluatie R = 0 Geen risico Geen risico Risiconiveaus : Geen preventieve actie nodig Geen diepgaande studie of gedocumenteerd dossier vereist R = 1 Laag risico Risico is zeer laag, bijna onbestaande (weinig brandbare producten, geen ontvlambare materialen, nagenoeg geen ontstekingsbronnen) R = 2 Normaal risico Brand zal naar verwachting beperkt blijven of zich relatief langzaam ontwikkelen en verspreiden R = 3 Hoog risico Risico op brand is reëel Brand kan zich snel ontwikkelen. Vlammen, hitte en rook verspreiden zich Grote menselijke aanwezigheid in gebouwen Brandgevaar is bewezen, ernst hangt af van de mate van blootstelling 60

61 61

62 62

63 BIJLAGE 1 evaluatietabel v/d risico s A B C D E F G Identificatie van de zone Beschrijving van de activiteit Beschrijving van de zone Zone van het specifieke risico Materialen en stoffen Ontstekingsbronnen Gebreken van de constructie en de middelen H Interne organisatie (*) I Blootgestelde personen (*) J Blootgestelde eigendommen/goederen 63

64 64

65 BIJLAGE 1 evaluatietabel v/d risico s K L M N O P Algemene voorzorgsmaatregelen Actieve beveiliging Passieve beveiliging Functies Betrouwbaarheid van de procedures Verwezenlijking van de principes van de verordening 305/2011/EU Doelstelling van de Wet Welzijn Restrisico Aanvaardbaar / niet aanvaardbaar 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 1. Inplanting 2. Beschrijving van de gebruikers 3. Documenten ter beschikking 4. Risicoanalyse 1. Factoren die aanleiding geven 2. Bezwarende factoren aan de bezetting 3. Factoren verbonden aan de werkprocedés 4. Preventiemaatregelen 70

71 5. Brandbestrijding 1. Brandbestrijdingsdienst 2. Melding 3. Waarschuwing 4. Alarm evacuatie 5. Evacuatieplan 6. Brandbestrijdingsmiddelen 7. Passieve bescherming 8. Periodische controle en onderhoud 71

72 6. Tijdelijke werken in het bedrijf 1. Toelatingsprocedure 2. Werken door derden 3. Informatie derden 4. Werken met bijkomende risicofactor 5. Intern uitgevoerde werken 7. Informatie en opleiding 72

73 8. Documenten brandpreventie 1. Interventiedossier 2. Intern noodplan 3. Het brandpreventiedossier 73

74 Checklist brand RA 74

75 75

76 76

77 77

78 3 CHECKLIJST: invullen per gebouw Afdeling 1: Constructie van het gebouw 1 Is de besproken ruimte een gebouw? ja (ga naar 2) nee (Deze checklist kan niet gebruikt worden) KB 7 juli Is het gebouw een industriegebouw? ja (ga naar 3) nee (ga naar Afdeling 2 en 3) Wanneer? KB 7 juli Werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het industriegebouw of voor uitbreidingen aan een bestaand industriegebouw ingediend na 15 augustus 2009? Werd de brandklasse van het gebouw door de bouwheer vastgesteld? Welke brandklasse van het gebouw werd door de bouwheer vastgesteld? ja (ga naar 4) nee (ga naar Afdeling 2 en 4) ja (ga naar 5) klasse A (ga naar Lijst Klasse A) nee (automatisch klasse C (opslag/productie + ga naar 6) klasse B (ga naar Lijst Klasse B) klasse C (ga naar Lijst Klasse C productie) klasse C opslag (ga naar Lijst Klasse C opslag)! Indien de brandklasse voor elk van de verschillende compartimenten bepaald is, moet enkel het compartiment aan de eisen van de bepaalde klasse voldoen KB 1 maart Is het gebouw gecompartimenteerd? & Is er een rook-en warmteafvoerinstallatie aanwezig in de compartimenten: van Klasse A met een oppervlakte groter dan m²? van Klasse B met een oppervlakte groter dan 500m²? die niet van een sprinklerinstallatie voorzien zijn? & & & nee (nietconformiteit) nee (nietconformiteit) nee (nietconformiteit) 7 Is het gebouw uitgerust met een automatische branddetectie-installatie? (uitgezonderd gebouw van Klasse A met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 2 000m²) & nee (nietconformiteit) 8 Indien het gebouw Klasse A is en de oppervlakte is kleiner dan of gelijk aan 2 000m²: is het gebouw uitgerust met handbediende brandmelders? n.v.t. & nee (nietconformiteit) 78

79 KLASSE A Bijlage 6, Hebben de compartimentswanden een vlamdichtheid van minimum 60min.? ja nee (niet-conformiteit) 2 Hebben de compartimentswanden een temperatuursisolatie van minimum 60min.? ja nee (niet-conformiteit) 3 Hebben de zelfsluitende deuren een vlamdichtheid van minimum 60min.? ja nee (niet-conformiteit) 4 Hebben de zelfsluitende deuren een temperatuursisolatie van minimum 60min.? ja nee (niet-conformiteit) 5 Zijn de structurele elementen van type 1 zodanig dat de draagstabiliteit van de constructie tijdens brand gedurende minimum 60min. behouden blijft? ja nee (niet-conformiteit) 6 Zijn de structurele elementen van type 2 zodanig dat de draagstabiliteit van de constructie tijdens brand gedurende minimum 15 min. behouden blijft? ja nee (niet-conformiteit) Zijn er sprinklers aanwezig? ja: het compartiment mag een maximale oppervlakte van m² hebben nee: het compartiment mag een maximale oppervlakte van m² hebben 30 min. behouden blijft? ja nee (niet-conformiteit) Zijn er sprinklers aanwezig? ja: het compartiment mag een maximale oppervlakte van m² hebben nee: het compartiment mag een maximale oppervlakte van m² hebben 7 Voldoen de compartimentswanden die grenzen aan compartimenten met een hogere klasse (klasse B of C) steeds aan de hoogste eisen? ja nee (niet-conformiteit) KLASSE B Bijlage 6, Hebben de compartimentswanden een vlamdichtheid van minimum 120min.? ja nee (niet-conformiteit) 2 Hebben de compartimentswanden een temperatuursisolatie van minimum 120min.? ja nee (niet-conformiteit) 3 Hebben de zelfsluitende deuren een vlamdichtheid van minimum 60min.? ja nee (niet-conformiteit) 4 Hebben de zelfsluitende deuren een temperatuursisolatie van minimum 60min.? ja nee (niet-conformiteit) 5 Zijn de structurele elementen van type 1 zodanig dat de draagstabiliteit van de constructie tijdens brand gedurende minimum 120min. behouden blijft? ja nee (niet-conformiteit) 6 Zijn de structurele elementen van type 2 zodanig dat de draagstabiliteit van de constructie tijdens brand gedurende minimum 79

80 Afdeling 2: Intern noodplan 1 Zijn er schriftelijke, gepaste procedures vastgesteld voor de uitvoering van de taken van de brandbestrijdingsdienst? ja nee (nietconformiteit) de evacuatie van personen? ja nee (nietconformiteit) de evacuatieoefeningen? ja nee (nietconformiteit) het gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand? ja nee (nietconformiteit) de informatie en opleiding van werknemers? ja nee (nietconformiteit) 2 Werd er advies gegeven over deze schriftelijke procedures door de bevoegde preventieadviseur? ja nee (nietconformiteit) het Comité? ja nee (nietconformiteit) 3 Werden deze procedures voor gezien getekend door de preventieadviseur? ja nee (nietconformiteit) 4 Is de preventieadviseur belast met leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of in voorkomend geval, van de afdeling van de interne dienst? ja nee (nietconformiteit) Afdeling 3: Het interventiedossier 1 Is er een interventiedossier ter beschikking gesteld van de openbare hulpdiensten aan de ingang van het gebouw? 2 Bevat dit interventiedossier ja nee (nietconformiteit) de elementen van het brandpreventiedossier? (zie Checklijst 3 (per inrichting): Afdeling 4) ja nee (nietconformiteit) de locatie van de elektrische installaties? n.v.t. ja nee (nietconformiteit) de locatie en werking van sluitkranen van fluïda? n.v.t. ja nee (nietconformiteit) de locatie en werking van ventilatiesystemen? n.v.t. ja nee (nietconformiteit) de locatie van branddetectiecentrale? n.v.t. ja nee (nietconformiteit) 80

81 Afdeling 4: Evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen 1 Kan evacuatie naar een veilige plaats vlug en in optimale omstandigheden plaatsvinden? ja nee (niet-conformiteit) 2 Zijn de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen bepaald op basis van de risicoanalyse? ja nee (niet-conformiteit) 3 Is er een plan opgesteld waarop het aantal, de verspreiding en de afmetingen van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen duidelijk is? ja nee (niet-conformiteit) 4 Is het aantal, de verspreiding en de afmetingen van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen in functie van: het gebruik van de arbeidsplaats? ja nee (niet-conformiteit) de inrichting van de arbeidsplaats? ja nee (niet-conformiteit) de afmetingen van de arbeidsplaats? ja nee (niet-conformiteit) het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn? ja nee (niet-conformiteit) Worden lokalen die op bovenverdiepingen gelegen zijn door ten minste één trap bediend? (ongeacht het bestaand van elk ander toegangsmiddel) n.v.t. ja nee (niet-conformiteit) 5 6 Worden lokalen die in de kelderverdiepingen gelegen zijn door ten minste één trap bediend? (ongeacht het bestaand van elk ander toegangsmiddel) n.v.t. ja nee (niet-conformiteit) 7 Betreft de afmetingen van de trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden: Is de breedte van de trappen ten minste gelijk aan of groter dan 0,80m (indien de bouw van het gebouw aangevangen werd na : 0.70m)? n.v.t. ja nee (niet-conformiteit) Is de breedte van de uitgangswegen ten minste gelijk aan (in centimeter) het aantal personen die ze moeten gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken en minimaal 0,80m? ja nee (niet-conformiteit) 81

82 3 CHECKLIST: invullen per compartiment Afdeling 1: Specifieke preventiemaatregelen betreffende ontvlambare of brandbare stoffen Arab 52.2 / KB 13 maart Zijn er zeer licht ontvlambare vloeistoffen aanwezig? ja nee (ga naar 2) Arab Welke zijn dit? Hoeveel eenheden en wat is de inhoud ervan (uitgedrukt in kg of l)? In welke staat bevinden de recipiënten zich? Zijn deze brandveilig opgeslagen? Zie inventaris ja Indien geen inventaris voorhanden is: eerst een inventaris opmaken. nee (nietconformiteit) 2 Zijn er licht ontvlambare vloeistoffen aanwezig? ja nee (ga naar 3) Arab Welke zijn dit? Hoeveel eenheden en wat is de inhoud ervan (uitgedrukt in kg of l)? In welke staat bevinden de recipiënten zich? Zie inventaris Indien geen inventaris voorhanden is: eerst een inventaris opmaken. Zijn deze in een hoeveelheid groter of gelijk aan 50l aanwezig? ja (ga naar lijst GROEP 1.) nee Arab Zijn deze brandveilig opgeslagen? ja nee (nietconformiteit) 3 Zijn er ontvlambare vloeistoffen aanwezig? ja nee (ga naar 4) Arab Welke zijn dit? Hoeveel eenheden en wat is de inhoud ervan (uitgedrukt in kg of l)? In welke staat bevinden de recipiënten zich? Zie inventaris Indien geen inventaris voorhanden is: eerst een inventaris opmaken. Zijn deze in een hoeveelheid groter of gelijk aan 500l aanwezig? ja (ga naar lijst GROEP 1.) nee Arab Zijn deze brandveilig opgeslagen? ja nee (nietconformiteit) 82

83 83

84 84

85 SafetySnapper Veiligheidsverslagen zonder kopzorgen 85

86 SafetySnapper: de voordelen Standaard checklijsten en standaard opmerkingen Auto-synchronisatie mobile en web Alles gecentraliseerd Cloud, 24/7, overal Automatisch verzenden Werven importeren Volledige verzendgeschiedenis Automatische backups Werkt ook offline Eenvoudige rapportering van opmerkingen bvb. per periode (maand/jaar), per status (OK/NOK), per verantwoordelijke, etc. SafetySnapper

87 Verslagen afwerken van op PC

88 Checklist brand Safety Snapper Gebouw buitenzijde Gebouw binnenzijde + algemeen Documentatie Brandpreventie Evacuatie Onderhoud toestellen SafetySnapper 88

89 Checklist brand Safety Snapper Ventilatie en airco Compartimentering Brandbestrijding Chemicaliën Elektrische installaties SafetySnapper 89

90 90

91 91

92 92

93 93

Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum

Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum Inhoud Voorstelling projectgroep RA Brand Doelstelling Detail bespreking van de risicoanalyse

Nadere informatie

Risicoanalyse brand toepassen in een schoolomgeving

Risicoanalyse brand toepassen in een schoolomgeving Risicoanalyse brand toepassen in een schoolomgeving Jos Van Laeken Lid Projectgroep Onderwijs 16/10/2015 1 overzicht schoolomgeving Wetgevend kader Risicoanalyse Scenario bepalen Enkele voorbeelden 16/10/2015

Nadere informatie

Risico-analyse brand Praktische benadering

Risico-analyse brand Praktische benadering Risico-analyse brand Praktische benadering Piet Franssen HSE-Manager Unilin / Lid werkgroep brand Prebes Hasselt 19 november 2014 Agenda 1. Korte voorstelling bedrijf 2. Risico analyse brand KB brandpreventie

Nadere informatie

Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB.

Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Rev. 0/09/204 Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Page Rev. 0/09/204 Voorwoord Na het verschijnen van het Koninklijk besluit van 28 maart 204 betreffende de brandpreventie

Nadere informatie

Circulaire BRANDPREVENTIE

Circulaire BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN PRINCIPE De wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen ( Codex Boek III, Titel 3) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen inzake brandpreventie.

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Brandpreventie op arbeidsplaatsen. Kristof WELLENS ATECON vzw

Brandpreventie op arbeidsplaatsen. Kristof WELLENS ATECON vzw Brandpreventie op arbeidsplaatsen Kristof WELLENS ATECON vzw Historiek Sociale wetgeving 2 ARAB 11/02/1946 AREI 01/10/1981 AREI 01/01/1983 Arbeidsmiddelen 12/08/1993 CODEX 28/09/1993 Wet op het Welzijn

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

BRAND- EN INTERVENTIEDOSSIER

BRAND- EN INTERVENTIEDOSSIER BRAND- EN INTERVENTIEDOSSIER Brandpreventiedossier 11 domeinen 12/10/2017 Over Mensura: wie zijn we? 3 organisaties 2 12-10-2017 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers 3 12-10-2017 Doelstelling en

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14 Infosessie September 2014 DOELSTELLING Bespreken van de nieuwe wetgeving Overzicht geven van wat er nieuw is Overzicht geven van wat Provikmo

Nadere informatie

Overzicht wetgeving brandpreventie. Ir. Pieter De Munck

Overzicht wetgeving brandpreventie. Ir. Pieter De Munck Overzicht wetgeving brandpreventie Ir. Pieter De Munck Inleiding In België zijn de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en zelfs de gemeenten in diverse hoedanigheden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats

KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Risicoanalyse BRAND. infosessie IS /03/2018

Risicoanalyse BRAND. infosessie IS /03/2018 9/03/08 Risicoanalyse BRAND infosessie IS. Ronny Maes HSE manager Philips Lighting Belgium Wettelijke context Het opmaken van een risicoanalyse brand is verplichten vergt het in kaart brengen van mogelijke

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE BRAND KB 28/03/2014 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. (In het kader van de wetgeving «welzijn op het werk») Hugo Steeman, ir - AD TWW 1 Overzicht Wat was het? Wat is het nu en de toekomst? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied

Nadere informatie

27 oktober 2005 Brand cellencomplex Schiphol Oost. Lessen uit - de eerste acties - de evacuatie

27 oktober 2005 Brand cellencomplex Schiphol Oost. Lessen uit - de eerste acties - de evacuatie 27 oktober 2005 Brand cellencomplex Schiphol Oost Lessen uit - de eerste acties - de evacuatie 1 DE BRAND EN EERSTE ACTIES: Vaststelling: Onvoldoende gekend en geoefend door het personeel (gebrek aan coördinatie,

Nadere informatie

Brandbeveiligingsregels

Brandbeveiligingsregels Brandveiligheid in schoolgebouwen Brandbeveiligingsregels Broers R. Gemeenschappelijke Preventie Dienst GO! 8 december 2016 1 Brandveiligheid in schoolgebouwen 1. Inleiding 2. Brandreglementering 3. Europese

Nadere informatie

Brandpreventie in het bedrijfsleven

Brandpreventie in het bedrijfsleven Brandpreventie in het bedrijfsleven 1 artikel 52 van het ARAB Art.52.1.1 Onverminderd de andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij de vergunningsbesluiten

Nadere informatie

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2 Preventie en wetgeving 2014/2 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.2.1 Artikel 52... 5 1.2.2 Herziening... 5 1.3 KB Brandpreventie... 8 1.4 Andere relevante wetgeving...

Nadere informatie

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen NL FR einde Publicatie : 2014-04-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen FILIP, Koning

Nadere informatie

Brandpreventie. Jo De Jonghe, Expert Health & Prevention

Brandpreventie. Jo De Jonghe, Expert Health & Prevention Brandpreventie Jo De Jonghe, Expert Health & Prevention Quick tour: KB brandpreventie 2 Partiële omzetting: ARAB artikel 52 BS: 28 maart 2014 - KB van 2014 betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats?

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 23 april 2014 BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt

Nadere informatie

HSE World Event Marc Aspeslagh 27 april 2017

HSE World Event Marc Aspeslagh 27 april 2017 HSE World Event 2017 Marc Aspeslagh 27 april 2017 Agenda 1. KB Brand 24/3/2014 2. Menselijk gedrag als rode draad 3. Risicoanalyse Brand Six Step Assesment Methode Inschatten risico s Bevoegdheid zonale

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Focus op brandpreventie

Focus op brandpreventie 3 Codex III.3 Focus op brandpreventie Auteur: Juli 2018 2 Focus op brandpreventie Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.2.1 Artikel 52... 5 1.2.2 Herziening... 5 1.3 Codex

Nadere informatie

30/01/2019. Brandwerende oplossingen voor opslag van (zeer) licht ontvlambare stoffen. Wie is CGK Group? Onze expertises

30/01/2019. Brandwerende oplossingen voor opslag van (zeer) licht ontvlambare stoffen. Wie is CGK Group? Onze expertises Brandwerende oplossingen voor opslag van (zeer) licht ontvlambare stoffen Wie is CGK Group? Onze expertises 1 Wie is CGK Group? Uw voordelen Sleutel-op-dedeur-projecten (al dan niet op maat) 1 projectleider

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Concordantietabel boek III Arbeidsplaatsen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek III Arbeidsplaatsen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek III Arbeidsplaatsen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden

Nadere informatie

Concordantietabel boek III Arbeidsplaatsen van de codex welzijn op het werk

Concordantietabel boek III Arbeidsplaatsen van de codex welzijn op het werk Concordantietabel boek III Arbeidsplaatsen van de codex welzijn op het werk Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden

Nadere informatie

3/06/2014. Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem. 10/06/2014 Studiedag brand Prebes INHOUD:

3/06/2014. Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem. 10/06/2014 Studiedag brand Prebes INHOUD: 1 10/06/2014 Studiedag brand Prebes Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem INHOUD: 1. Nieuwe wetgeving -> belang van RA-brand 2. Welke methodieken zijn er beschikbaar?

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

Leidraad voor opstellen interventiedossier

Leidraad voor opstellen interventiedossier Leidraad voor opstellen interventiedossier HVZ TAXANDRIA - 1 - Leidraad voor opstellen interventiedossier Inhoud Algemeen... 3 Concept... 3 Wettelijke verplichting... 3 Toepassingsgebied... 3 Inhoud...

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

Fiche 9 (Analyse): Artikel 52 van het ARAB

Fiche 9 (Analyse): Artikel 52 van het ARAB Fiche 9 (Analyse): Artikel 52 van het ARAB Deze fiche herneemt in detail de inhoud en de grote lijnen van artikel 52 Verplichtingen van de werkgever brand voorkomen ieder begin van brand snel bestrijden

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Brandbestrijding in het onderwijs. Lt. Jörge Engels technicus brandvoorkoming, interventieplanning, jeugdbrandweer

Brandbestrijding in het onderwijs. Lt. Jörge Engels technicus brandvoorkoming, interventieplanning, jeugdbrandweer Brandbestrijding in het onderwijs Lt. Jörge Engels technicus brandvoorkoming, interventieplanning, jeugdbrandweer Inhoud en structuur Brandfenomenen Flashover Backdraft Fire Gas Ignition Rook Gevaren Rookschade

Nadere informatie

Risicoanalyse brand Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreven>e op de arbeidsplaatsen (B.S )

Risicoanalyse brand Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreven>e op de arbeidsplaatsen (B.S ) Risicoanalyse Brand Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreven>e op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Beschrij) de verplich/ngen van de werkgever volgens de nieuwe preven/e benadering:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014) Contents Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Wat is een explosie? Een explosie is een zeer snel verlopende brand met een vrijkomende (verwoestende) drukgolf.

Wat is een explosie? Een explosie is een zeer snel verlopende brand met een vrijkomende (verwoestende) drukgolf. Toolbox: Brand en Explosie Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is brand? Brand is een chemische reactie van

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten

Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten Ing. Lucie Guillemyn Toezicht op het Welzijn op het Werk CGC meeting s Hertogenbosch 13 juni 2013 Welke technieken Inhoud

Nadere informatie

Oprichten en opleiden van de brandbestrijdingsdienst. Luc De Wilde directeur Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen

Oprichten en opleiden van de brandbestrijdingsdienst. Luc De Wilde directeur Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen Oprichten en opleiden van de brandbestrijdingsdienst Luc De Wilde directeur Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen Inhoud: - Wat zegt het KB over de oprichting van een brandbestrijdingsdienst?

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Handleiding brandpreventieverslag

Handleiding brandpreventieverslag Handleiding brandpreventieverslag Versie 2016-10-07 Brandpreventieverslag - PrevAnt Handleiding checklist 1 Het verslag bestaat uit vijf delen: Deel 1: Algemeen Verwijzend naar de convenant en de mogelijke

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem

BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem BRAND Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk door Paul Peeters, Technical manager, A-First 16 juni 2011 De Montil Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax.

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Brandweerzone Centrum

Brandweerzone Centrum Brandweerzone Centrum Politieverordening Publiek Toegankelijke Inrichtingen Regelgeving sinds 2003 en 2007 Wijzigingen => nieuw reglement sinds 1 januari 2016 Brandweerzone Centrum Aanleiding 1 januari

Nadere informatie

Betrouwbaar, Technisch, Vriendelijk

Betrouwbaar, Technisch, Vriendelijk Betrouwbaar, Technisch, Vriendelijk Stofexplosiegevaar Thema avond PREBES Aquafin Harelbeke 08/06/2017 G. Cailliau, sectormanager BTV West Vlaanderen Inhoud Wanneer is er explosiegevaar? Wettelijk kader.

Nadere informatie

Opstellen van een evacua-eplan en een nood- en interven-eplan; Claude Monserez Ommegangstraat 1P 8550 Zwevegem 0475/

Opstellen van een evacua-eplan en een nood- en interven-eplan; Claude Monserez Ommegangstraat 1P 8550 Zwevegem 0475/ Opstellen van een evacua-eplan en een nood- en interven-eplan; Claude Monserez Ommegangstraat 1P 8550 Zwevegem 0475/200.366 info@succesinvest.be STATISTIEK BELGIE Aantal branden op jaarbasis: +/- 10.000

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BRANDPREVENTIE

INLICHTINGENFORMULIER BRANDPREVENTIE INLICHTINGENFORMULIER BRANDPREVENTIE A. PROJECTGEGEVENS 1. Bouwplaats Naam inrichting:... Adres/ligging:...... CRAB (indien gekend):... Kadaster:... 2. Bouwheer Firmanaam:... Adres:... Telefoon:... E-mail:...

Nadere informatie

PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING

PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 PERIODIEKE CONTROLES MET BETREKKING TOT BRANDBESTRIJDING 2017/12/05 vzw ANPI asbl INLEIDING Inleiding Het spreekt

Nadere informatie

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Samenwerken aan een veilige werk- en leefomgeving Bedrijventerreinmanagement Jukeboxmuseum Menen 21 januari 2012 Voorstelling Delegatie Jan Leenknecht,

Nadere informatie

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven. ZONE MIDOW Commissaris F. Lapierre Evenementenbeheer Politiezone MIDOW Wielsbekestraat 23 8780 Oostrozebeke 056/67.19.42 bestuurlijk@midow.be Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

KB met de algemene bepalingen van de norm NBN inzake brandbescherming in hoge gebouwen

KB met de algemene bepalingen van de norm NBN inzake brandbescherming in hoge gebouwen Informatie en ondersteuning Basisnormen Naar aanleiding van een aantal rampen (dancing in La Louvière, Innovation in Brussel) en verschillende alleenstaande gevallen, werd de wet van 30 juli 1979 opgesteld.

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

Hoe kan Provikmo u praktisch bijstaan? Infosessie September 2014

Hoe kan Provikmo u praktisch bijstaan? Infosessie September 2014 Hoe kan Provikmo u praktisch bijstaan? Infosessie September 2014 Aanbod Provikmo Uitvoeren van risicoanalyse (art. 4) met toetsing conformiteit KB Opleiding brandbestrijdingsdienst (bijlage 1) Informatie

Nadere informatie

AANVRAAG BRANDPREVENTIE

AANVRAAG BRANDPREVENTIE AANVRAAG BRANDPREVENTIE PROJECTGEGEVENS 1. Aanvrager Naam & functie: Organisatie: Adres: E-mail: Telefoon: 2. Geografische situering Naam inrichting: Adres/ligging: CRAB: Kadaster: 3. Architect Naam: Adres:

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting over controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand

Uitgebreide toelichting over controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand Uitgebreide toelichting over controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand Voor afdeling 7 Periodieke controle en onderhoud van boek III, titel 3, hoofdstuk III van de codex over het welzijn

Nadere informatie

VR DOC.0787/4

VR DOC.0787/4 VR 2018 1307 DOC.0787/4 Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [ ] tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor

Nadere informatie

Fireforum Congress 20/11/2018. Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent)

Fireforum Congress 20/11/2018. Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Maj. Dieter Brants (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) Robby De Roeck (MSc, PgD Fire Safety Engineer UGent) 1 Parkeergebouwen Toekomstige wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling

Nadere informatie

Inlichtingenformulier brandpreventie

Inlichtingenformulier brandpreventie Inlichtingenformulier brandpreventie A. PROJECTGEGEVENS 1. Bouwplaats Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zal uitvoeren. Naam project / inrichting:

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Inlichtingenformulier preventie

Inlichtingenformulier preventie Inlichtingenformulier preventie A. Algemene informatie 1. Aanvrager Naam Firmanaam Adres Telefoonnr. E-mail 2. Adres van het project / inrichting Naam Firmanaam Adres Telefoonnr. E-mail 3. Facturatieadres

Nadere informatie

BRAND. Module 4. Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex

BRAND. Module 4. Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex BRAND Module 4 Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex Hugo Steeman, Directiehoofd Directie van de veiligheid, FOD WASO 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes

Nadere informatie

Explosieveiligheid. Meer voor Minder. Roger Bours Fike Europe bvba. easyfairs Solids 2011 Learnshop 6/04/2011

Explosieveiligheid. Meer voor Minder. Roger Bours Fike Europe bvba. easyfairs Solids 2011 Learnshop 6/04/2011 Explosieveiligheid Meer voor Minder Roger Bours Fike Europe bvba easyfairs Solids 2011 Learnshop 6/04/2011 Explosieveilig Werken Waarom? Explosieveilig Werken Waarom? Er bestaan verschillende motieven

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

ANPI 18/11/2009. NOTIFIED BODY n 1134 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW. Groep n 2 : Overheden Openbare diensten

ANPI 18/11/2009. NOTIFIED BODY n 1134 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW. Groep n 2 : Overheden Openbare diensten NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST EN 17025 003-INSP EN 17020 003- PROD EN 45011 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW Statutaire organisatie van ANPI vzw Groep n 1 : Verzekering ondernemingen Groep n

Nadere informatie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Brandveiligheid Technische regelgeving en normalisatie Bart Vanbever Lead Expert Fire Safety NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Doel van deze presentatie Een handleiding voor: Toepassing

Nadere informatie

Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij

Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij Naam gebouw en gebruik Adres Postcode Naam uitvoerder risicoanalyse Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij Rob Nachtergaele Datum van uitvoering risicoanalyse 23/04/2014 Handtekening STAP 1 IDENTIFICEREN

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV VITRA, GULKENRODESTRAAT

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

Inlichtingenformulier brandpreventie

Inlichtingenformulier brandpreventie Inlichtingenformulier brandpreventie A. PROJECTGEGEVENS 1. Bouwplaats Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zal uitvoeren. Naam project / inrichting:

Nadere informatie

1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn

1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn Hoofdstuk 11 ATEX Doelstellingen 1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn ATEX staat voor ATmosphéres EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer

Nadere informatie

Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Explosieveiligheidsdocument (EVD) EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT (EVD) Explosieveiligheidsdocument (EVD) INHOUD 1 DOEL 2 2 DEFINITIES 2 3 AFKORTINGEN 3 4 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 4 5 TOEPASSINGSGEBIED 5 6 MODELINDELING VAN EEN

Nadere informatie