procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per"

Transcriptie

1 Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV van 29 november zullen we de programma s en kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen van 18 maart 2015 vaststellen. Voorafgaande aan deze ALV worden de leden in de gelegenheid gesteld hun oordeel te geven over deze programma s en lijsten. Dat doen de leden niet rechtstreeks, maar zij kunnen hun stem uitbrengen tijdens de daarvoor te beleggen ALV s van de lokale afdelingen. Daarvoor is statutair en bij nadere reglementen van de partij een procedure ontwikkeld, die wij u bij deze onder de aandacht brengen. De voorzitters en secretarissen ontvangen vandaag digitaal deze procedurebeschrijving, de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per afdeling en amendementenformulieren. De secretarissen ontvangen per post deze procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per afdeling, de amendementenformulieren en de officiële stemkaarten voor de kieslijsten van PS2015 en WS2015. Verder zal het CDA Brabant de procedure, de lijsten en de programma s publiceren op de website en via een digitale nieuwsbrief naar de leden sturen. Provinciale Staten. De advieslijst Zoals bekend is de procedure voor deze verkiezingen een open procedure geweest, waarbij iedereen is uitgenodigd te solliciteren. Die uitnodiging gold ook voor de zittende Statenleden. Op die uitnodiging hebben 78 mensen gereageerd. De advieslijst is samengesteld door de door het bestuur van het CDA Brabant benoemde selectiecommissie. Die commissie heeft gesprekken gevoerd met alle mensen die hebben gesolliciteerd en zijn voorgedragen. Aan de hand van deze gesprekken heeft de commissie het bestuur van het CDA Brabant een voorstel gedaan voor de lijst en de lijsttrekker. Het bestuur heeft getoetst of de commissie zorgvuldig had gekeken naar een evenwichtige samenstelling van de lijst naar aspecten als vrouw/man, jong/oud, spreiding over de provincie, ervaring/geen ervaring, etc. Toen bleek dat naar deze aspecten zorgvuldig was gekeken, heeft het bestuur de lijst integraal overgenomen. Vanzelfsprekend is daardoor alleen het bestuur aansprakelijk voor de lijst. Met de kandidaten op de kieslijst is vervolgens door de toetsingscommissie een gesprek gevoerd over verenigbaarheid van functies, als en voor zover dit aan de orde was. In de staart van de lijst staan op de plaatsen 38 t/m 50 een aantal namen van mensen, die niet hebben gesolliciteerd en ook niet in de Staten willen en/of kunnen plaatsnemen. Zij staan als prominente leden op deze plaatsen om daarmee steun te betuigen aan de echte kandidaten op deze lijst. Wat nu voorligt is dus de voorlopige advieslijst, die nu ter beoordeling wordt voorgelegd aan de afdelingen. U heeft als afdeling invloed op de uiteindelijke kieslijst. U kunt middels de officiële stemkaart kandidaten een andere plaats geven. Dit kan echter niet met de lijsttrekker : deze blijft altijd op nummer 1 staan (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 14.4) en is op de stemkaart dus al voor u ingevuld. U kunt wel een tegenkandidaat aandragen mocht u ernstige bezwaren hebben tegen de voorgedragen lijsttrekker. Drie of meer gemeentelijke afdelingen tezamen en/of één procent van de leden van het CDA Brabant (dat zijn 70 personen) kunnen een tegenkandidaat Pagina 1 van 6

2 voordragen. Een voordracht van één of meer tegenkandidaten moet uiterlijk tien dagen vóór de algemene vergadering waarin de lijsttrekker wordt verkozen, schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur. (dus uiterlijk op 19 november 2014) Een voorstel van gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitters en de secretarissen van de desbetreffende afdelingen te zijn ondertekend. Een voorstel van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend. (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 14.2) Op de ALV van 29 november 2014 wordt de lijsttrekker gekozen. Op die ALV wordt niet meer gestemd over de andere kandidaten op de kieslijst. Die stemming vindt al eerder plaats middels stemmingen op de lokale ALV s en de daar opgemaakte en ingevulde stemkaarten. De uitslag daarvan wordt op onze ALV bekend gemaakt en vastgesteld. De kieslijst is op de ALV zelf dus niet meer aan te passen! De uitslag van de stemming via de stemkaarten is beslissend voor de samenstelling van de kandidatenlijst en de volgorde waarin de kandidaten op de in te dienen kandidatenlijst zullen voorkomen. (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 11.3) Valt één van de kandidaten uit, dan vindt aanvulling van de lijst slechts door opschuiving plaats. (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 11.5) Groslijst Artikel 6.4 van het partijreglement voor de Statenverkiezing bepaalt, dat het bestuur een groslijst opstelt. Deze groslijst bevat a. de namen van de personen die door een gemeentelijke afdeling zijn voorgedragen b. de namen van de personen, die hebben gesolliciteerd c. de namen van de zittende leden van Provinciale Staten, met uitzondering van degenen, die voorafgaand aan deze lijst 12 jaar of meer zitting hebben gehad in dit orgaan d. de namen van de zittende gedeputeerden. Degenen, die op de advieslijst zijn gekomen, staan vanzelfsprekend op de groslijst. Alle anderen zijn gebeld door een van de bestuursleden en hen is gevraagd of zij -ondanks dat ze op een naar eigen oordeel - te lage plaats waren geplaatst, toch op de lijst zouden willen blijven staan. Achteraf is ons niet in alle gevallen duidelijk, of een nee op die vraag ook betekent, dat men niet op de groslijst zou willen. Daarom wordt aan hen die vraag nu nog schriftelijk voorgelegd. Wij gaan er van uit, dat de antwoorden voor maandag aanstaande binnen zijn en zullen U de groslijst dan alsnog toesturen. De officiële stemkaart Iedere afdeling ontvangt 1 officiële stemkaart, er is voor elke afdeling slechts 1 exemplaar beschikbaar. U dient de originele stemkaart te retourneren aan het CDA Brabant uiterlijk 19 november (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 10.1)Een afdeling kan van stemming worden uitgesloten als er geen jaarrekening bij het CDA landelijk of het CDA Brabant ingediend is. (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 10.2) Het CDA Brabant meent, dat dat uit democratisch oogpunt niet verstandig is en hebben daarom besloten tot een dispensatie van deze statutaire bepaling. Wij gaan er daarbij wel van uit, dat de betreffende afdelingen zo spoedig mogelijk aan hun statutaire verplichting, het inleveren van de jaarrekening, voldoen. Op de stemkaart staat uw afdeling, de weging van uw stemkaart, een paraaf van het CDA Brabant en een uniek volgnummer. Dit nummer is in ons systeem genoteerd en wordt bij het terugzenden van de stemkaart gecontroleerd. De weging: aan elke gemeentelijke afdeling wordt één stem toegekend en voorts voor ieder vol aantal van vijfenzeventig leden één stem meer. Bij het toekennen van stemmen is de ledenlijst geraadpleegd van 7 oktober Het aantal leden wat uw afdeling op dat moment had bepaald Pagina 2 van 6

3 wat de weging van uw stemkaart is. (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 11.2) Als bijlage bij de stukken treft u de weging van de stemmen per afdeling. Telling: Aan de kandidaat wiens naam op een stembiljet is gesteld op de eerste plaats, worden zoveel punten toegekend als er namen op de kandidatenlijst (zullen) voorkomen, ins ons geval dus 50; de tweede plaats geldt voor één punt minder (49 punten) en zo vervolgens. (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 10.1 t/m 10.7) Het stembiljet dient uiterlijk 18 november 2014 ingevuld aan het bestuur te worden teruggezonden (het stembiljet moet op 19 november 2014 binnen zijn), vergezeld van het ondertekend proces-verbaal van de uitslag van de gehouden stemming tijdens de algemene ledenvergadering van de desbetreffende gemeentelijke afdeling. (CDA kandidaatstellingsreglement PS2015, artikel 10.6) Verkiezingsprogramma Het verkiezingsprogramma is geschreven door een zeer breed samengestelde programmacommissie onder leiding van Pieter van Geel en Stijn Steenbakkers. De brede commissie van leden en niet-leden heeft hard gewerkt om een Brabants CDA-geluid aan u voor te leggen. Desondanks kan het zijn dat u graag wijzigingen zou zien in het stuk. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat dit het officiële programma is, wat leidraad zal zijn voor de coalitiegesprekken en voor de gekozen nieuwe fractie. Later zal in overleg met de beoogd lijsttrekker en de campagneleider een 10 puntenprogramma worden opgesteld, dat in duidelijke en korte bewoordingen de essentie zal verwoorden en dat gebruikt kan worden bij de campagne. Voor wijzigingsvoorstellen in dit officiële stuk, dient u het amendementenformulier in te vullen en terug te sturen, bij voorkeur digitaal. Een amendement kan door een afdeling of door een groep (CDJA, CDAV, cluster van afdelingen) worden ingediend. Gezien de beperkte tijd op de ALV vragen wij u vriendelijk om haalbare en gemotiveerde amendementen in te dienen. Het bestuur van het CDA Brabant zal de ingekomen amendementen van een advies voorzien en publiceren op de website zodat deze ingekeken kunnen worden voor de ALV van 29 november Op de ALV zal per amendement gestemd worden door de aanwezigen. Het amendementenformulier Het amendementenformulier wordt naar de afdelingen verzonden maar kan ook door bijzondere afdelingen (CDJA, CDAV etc.) of door een cluster van afdelingen worden ingediend. Hoe meer steun uw amendement bij het indienen heeft, des te groter is de kans dat deze aangenomen wordt en/of van een positief preadvies wordt verzien. U dient alle kolommen van het formulier in te vullen, te weten: 1) U vult in op welk hoofdstuk en op welke paragraaf uw amendement betrekking heeft. 2) U vermeldt de originele tekst zoals die in het concept programma staat. 3) In kolom drie vermeldt u wat uw amendement is. (in korte, duidelijke bewoording) 4) U vult in kolom 4 uw argumentatie in. De argumentatie is bedoeld om het bestuur te helpen beoordelen bij het geven van preadviezen en om uw collega CDA ers op de ALV inzicht te geven in het belang van uw amendement. 5) U vult hier de indieners van het amendement in. Let wel, u moet alle kolommen invullen! Amendementen waarbij een kolom leeg wordt gelaten worden niet in behandeling genomen. De amendementen dienen uiterlijk op 19 november 2014 te zijn geretourneerd aan het CDA Brabant. Bij voorkeur via de aan Het CDA Brabant clustert de amendementen, voorziet ze van een preadvies en zal ze dan zo snel mogelijk op de website publiceren. Pagina 3 van 6

4 Waterschappen De advieslijsten Zoals bekend is de procedure voor deze Waterschapsverkiezingen een open procedure geweest, waarbij iedereen is uitgenodigd te solliciteren. Die uitnodiging gold ook voor de zittende Waterschapsbestuurders. De advieslijst is samengesteld door de door het bestuur van het CDA Brabant benoemde selectiecommissies. Zij hebben gesprekken gevoerd met alle mensen die hebben gesolliciteerd en zijn voorgedragen. Aan de hand van deze gesprekken hebben de commissies het bestuur van het CDA Brabant een voorstel gedaan voor de lijsten en de lijsttrekkers. Het bestuur heeft getoetst of de commissie zorgvuldig had gekeken naar een evenwichtige samenstelling van de lijst naar aspecten als vrouw/man, jong/oud, spreiding over het Waterschap, ervaring/geen ervaring, etc. Toen bleek dat naar deze aspecten zorgvuldig was gekeken, heeft het bestuur de lijst integraal overgenomen. Vanzelfsprekend is daardoor alleen het bestuur aansprakelijk voor de lijst. Een uitzondering hierop is de samenwerking met Gelderland voor de lijst van Rivierenland. Wat nu voorligt is dus de voorlopige advieslijsten, die nu ter beoordeling wordt voorgelegd aan de afdelingen. U heeft als afdeling invloed op de uiteindelijke kieslijst van het Waterschap waar uw afdeling onder valt. U kunt middels de officiële stemkaart kandidaten een andere plaats geven. Dit kan echter niet met de lijsttrekker : deze blijft altijd op nummer 1 staan (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 14.4) en is op de stemkaart dus al voor u ingevuld. U kunt wel een tegenkandidaat aandragen mocht u ernstige bezwaren hebben tegen de voorgedragen lijsttrekker. Drie of meer gemeentelijke afdelingen tezamen en/of één procent van de leden van het CDA Brabant (dat zijn 70 personen) kunnen een tegenkandidaat voordragen. Een voordracht van één of meer tegenkandidaten moet uiterlijk tien dagen vóór de algemene vergadering waarin de lijsttrekker wordt verkozen, schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur. (dus uiterlijk op 19 november 2014) Een voorstel van gemeentelijke afdelingen dient door de voorzitters en de secretarissen van de desbetreffende afdelingen te zijn ondertekend. Een voorstel van leden dient door alle desbetreffende leden te zijn ondertekend. (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 14.2) Op de ALV van 29 november 2014 wordt de lijsttrekker gekozen. Op die ALV wordt niet meer getemd over de andere kandidaten op de kieslijst. Die stemming vindt al eerder plaats middels stemmingen op de lokale ALV s en de daar opgemaakte en ingevulde stemkaarten en de uitslag daarvan wordt op onze ALV bekend gemaakt en vastgesteld. De kieslijst is op de ALV zelf dus niet meer aan te passen! De uitslag van de stemming via de stemkaarten is beslissend voor de samenstelling van de kandidatenlijst en de volgorde waarin de kandidaten op de in te dienen kandidatenlijst zullen voorkomen. (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 11.3) Valt één van de kandidaten uit, dan vindt aanvulling van de lijst slechts door opschuiving plaats. (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 11.5) Groslijst Op de groslijst staan alle mensen die zich hebben gemeld of die zijn voorgedragen. Een aantal kandidaten hebben te kennen gegeven, dat zij uit een oogpunt van privacy, niet meer op de groslijst willen staan. Het kan dus zo zijn dat u mensen die u aangedragen heeft mist op de groslijst. Ook staan op de groslijst alle zittende Waterschapsbestuurders, ook als zij zich niet meer herkiesbaar hebben gesteld. (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 6.4) Pagina 4 van 6

5 De officiële stemkaart Iedere afdeling ontvangt 1 officiële stemkaart, er is voor elke afdeling slechts 1 exemplaar beschikbaar. U dient de originele stemkaart te retourneren aan het CDA Brabant uiterlijk 19 november (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 10.1)Een afdeling kan van stemming worden uitgesloten als er geen jaarrekening bij het CDA landelijk of het CDA Brabant ingediend is. (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 10.2) Het CDA Brabant meent, dat dat uit democratisch oogpunt niet verstandig is en hebben daarom besloten tot een dispensatie van deze statutaire bepaling. Wij gaan er daarbij wel van uit, dat de betreffende afdelingen zo spoedig mogelijk aan hun statutaire verplichting, het inleveren van de jaarrekening, voldoen. Op de stemkaart staat uw afdeling, de weging van uw stemkaart, een paraaf van het CDA Brabant en een uniek volgnummer. Dit nummer is in ons systeem genoteerd en wordt bij het terugzenden van de stemkaart gecontroleerd. De weging: aan elke gemeentelijke afdeling wordt één stem toegekend en voorts voor ieder vol aantal van vijfenzeventig leden één stem meer. Bij het toekennen van stemmen is de ledenlijst geraadpleegd van 7 oktober Het aantal leden wat uw afdeling op dat moment had bepaald wat de weging van uw stemkaart is. (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 11.2) Als bijlage bij de stukken treft u de weging van de stemmen per afdeling. Telling: Aan de kandidaat wiens naam op een stembiljet is gesteld op de eerste plaats, worden zoveel punten toegekend als er namen op de kandidatenlijst (zullen) voorkomen, de tweede plaats geldt voor één punt minder (49 punten) en zo vervolgens. (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 10.1 t/m 10.7) Het stembiljet dient uiterlijk 18 november 2014 ingevuld aan het bestuur te worden teruggezonden (het stembiljet moet op 19 november 2014 binnen zijn), vergezeld van het ondertekend proces-verbaal van de uitslag van de gehouden stemming tijdens de algemene ledenvergadering van de desbetreffende gemeentelijke afdeling. (CDA kandidaatstellingsreglement AB WS2015, artikel 10.6) Verkiezingsprogramma De verkiezingsprogramma s zijn geschreven door een programmacommissie onder leiding van Erik van Lith. De commissie heeft hard gewerkt om een uniek CDA-geluid aan u voor te leggen. Desondanks kan het zijn dat u graag wijzigingen zou zien in het stuk. Voor wijzigingsvoorstellen in dit officiële stuk, dient u het amendementenformulier in te vullen en terug te sturen, bij voorkeur digitaal. Een amendement kan door een afdeling of door een groep (CDJA, CDAV, cluster van afdelingen) worden ingediend. Gezien de beperkte tijd op de ALV vragen wij u vriendelijk om haalbare en gemotiveerde amendementen in te dienen. Het bestuur van het CDA Brabant zal de ingekomen amendementen van een advies voorzien en publiceren op de website zodat deze ingekeken kunnen worden voor de ALV van 29 november Op de ALV zal per amendement gestemd worden door de aanwezigen. Het amendementenformulier Het amendementenformulier wordt naar de afdelingen verzonden maar kan ook door bijzondere afdelingen (CDJA, CDAV etc.) of door een cluster van afdelingen worden ingediend. Hoe meer steun uw amendement bij het indienen heeft, des te groter is de kans dat deze aangenomen wordt en/of van een positief preadvies wordt verzien. U dient alle kolommen van het formulier in te vullen, te weten: Pagina 5 van 6

6 1) U vult in op welk hoofdstuk en op welke paragraaf uw amendement betrekking heeft. 2) U vermeldt de originele tekst zoals die in het concept programma staat. 3) In kolom drie vermeldt u wat uw amendement is. (in korte, duidelijke bewoording) 4) U vult in kolom 4 uw argumentatie in. De argumentatie is bedoeld om het bestuur te helpen beoordelen bij het geven van preadviezen en om uw collega CDA ers op de ALV inzicht te geven in het belang van uw amendement. 5) U vult hier de indieners van het amendement in. Let wel, u moet alle kolommen invullen! Amendementen waarbij een kolom leeg wordt gelaten worden niet in behandeling genomen. De amendementen dienen uiterlijk op 19 november 2014 te zijn geretourneerd aan het CDA Brabant. Bij voorkeur via de aan Het CDA Brabant clustert de amendementen, voorziet ze van een preadvies en zal ze dan zo snel mogelijk op de website publiceren. Namens het bestuur CDA Brabant Wil van der Kruijs Voorzitter CDA Brabant Hanneke van den Ring Secretaris CDA Brabant Pagina 6 van 6

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen

Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen Ingaande per 17 november 2007 Toepassing. Artikel 1. Dit reglement is van toepassing op de kandidaatstellingprocedures voor de verschillende verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, zoals deze zijn

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers. van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) Vastgesteld op 11 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities en samenstelling Verantwoordingsorgaan (VO) Artikel 2: Profiel

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

uishoudelijk eglement

uishoudelijk eglement uishoudelijk eglement an de SP mei 2009 2 mei 2009 Huishoudelijk reglement van de SP 4 Huishoudelijk reglement van de SP Inhoudsopgave 1. Lidmaatschap 6 2. Contributie 6 3. Oprichting, opheffing en begrenzing

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 concept 17-8-16 college-onderhandelingen STAP 9 21 maart 2018 STAP 8 verkiezingen 6 februari 2018 STAP 7 inleveren kandidatenlijst STAP 5 kandidatencommissie

Nadere informatie

Aangepast in de Ledenraad van 20 december 2012, 23 april 2013, 19 april 2016

Aangepast in de Ledenraad van 20 december 2012, 23 april 2013, 19 april 2016 Reglement Ledenraad Vastgesteld in de Ledenraad van 16 februari 2012 Aangepast in de Ledenraad van 20 december 2012, 23 april 2013, 19 april 2016 Wijzigingen n.a.v. uitkomst evaluatie beroepscommissie

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Zuid-Holland. Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de regio Zuid-Holland. De regio beslaat het grondgebied van de provincie Zuid- Holland.

Zuid-Holland. Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de regio Zuid-Holland. De regio beslaat het grondgebied van de provincie Zuid- Holland. Zuid-Holland Regioreglement Vastgesteld: 22 september 2009 Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het huishoudelijk reglement van D66. Onder fractie wordt verstaan

Nadere informatie

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015 Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd voor het waterschapsbestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta (fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden) door het Provinciaal Bestuur

Nadere informatie

Oplegger voorstel tot wijziging statuten en reglementen. Inleiding

Oplegger voorstel tot wijziging statuten en reglementen. Inleiding Oplegger voorstel tot wijziging statuten en reglementen Inleiding Voor u ligt het voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen van het CDA, waarover de leden op het partijcongres van 4 juni 2016

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer Artikel 1 Krachtens het gestelde in artikel 10 van de Statuten heeft de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer, dit Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 2 Doelstelling 1. De Seniorenraad stelt zich

Nadere informatie

Procedure werving MR-ouderlid

Procedure werving MR-ouderlid Procedure werving MR-ouderlid 1. Opstellen wervingstekst voor Nieuwsslinger en Facebook 2. Verzamelen ingekomen reacties 3. Versturen bevestiging naar geïnteresseerden met daarin uitleg over de vervolgprocedure

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

Voorstellen wijziging Huishoudelijk Reglement

Voorstellen wijziging Huishoudelijk Reglement Voorstellen wijziging Huishoudelijk Reglement Inleiding Het Landelijk Bestuur stelt voor om het Huishoudelijk Reglement op enkele punten aan te passen. Deze aanpassingen zijn ingegeven door ervaringen

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement De Jonge Akademie zoals vastgesteld op 17 maart 2008 door de Algemene Ledenvergadering van DJA

Huishoudelijk Reglement De Jonge Akademie zoals vastgesteld op 17 maart 2008 door de Algemene Ledenvergadering van DJA Page 1 of 8 zoals vastgesteld op 17 maart 2008 door de Algemene Ledenvergadering van DJA 1. Begripsomschrijvingen bestuur: het bestuur van DJA zoals bedoeld in art. 7 van het Reglement DJA commissie: een

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg

Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg Concept Reglement Gemeentelijke Afdeling CDA Leidschendam-Voorburg Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 21 mei 2012 I NAAM, ZETEL EN WERKGEBIED Artikel 1 1. De gemeentelijke afdeling is het

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Gemeenteraden 2014 Algemeen Secretariaat, Judith Tielen

Gemeenteraden 2014 Algemeen Secretariaat, Judith Tielen Gemeenteraden 2014 Algemeen Secretariaat, Judith Tielen Verkiezingen vormen een politiek hoogtepunt van de VVD-afdelingen. Dat geldt voor alle VVD-leden binnen de afdeling, maar met name voor het bestuur

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Begrippen Aanmeldingstermijn: de periode die aanvangt vanaf het moment van uitschrijving door het Bestuur van verkiezingen en die eindigt 25

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

reglement oudercommissie

reglement oudercommissie reglement oudercommissie OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Doelstelling... 3 3 Samenstelling... 3 4 Dagelijks bestuur... 4 5 Taakomschrijving... 5 6 Taakuitvoering... 5 7 Vergaderingen...

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Reglement van het verantwoordingsorgaan Reglement van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV, in overeenstemming

Nadere informatie

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 1. Naam, zetel en verenigingsjaar 1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 1.2 De Vereniging is opgericht op één september

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Verkiezingsprotocol ledenraad NVLF

Verkiezingsprotocol ledenraad NVLF Verkiezingsprotocol ledenraad NVLF 2014 1 Inhoud Artikel 1 - Grondslag 3 Artikel 2 - Ledenraad NVLF 3 Artikel 3 - Openbaarmaking vacature 3 Artikel 4 - Kandidaatstelling 3 Artikel 5 - Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders.

INSTELLING Artikel 2 1. BC Broekhin Roermond heeft een ouderraad ingesteld. 2. De ouderraad is samengesteld uit ouders. REGLEMENT OUDERRAAD BC Broekhin Roermond Ouderraad BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen; b. Ouderraad: de geledingenraad

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM

D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM REGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 - AFDELING ARNHEM D66 ALV 8 juli 2009; BIJLAGE 5 Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het huishoudelijk reglement van D66.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad. 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad

Inhoud. 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad. 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad Inhoud 1. Wat verstaan we onder een leerlingenraad 2. Waarom een leerlingenraad? 3. Opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenenstelling van de raad/verkiezingen b. Wat kan zoal op de agenda

Nadere informatie

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda

Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Road to: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA Gouda Versie 10 mei 2013 Laatste actualisatie: Wijziging verkiezingsdatum in 19 maart 2014 Auteur: M.C. Maijenburg Road to Gemeenteraadsverkiezingen 2014 PvdA

Nadere informatie

REGIOREGLEMENT D66 Limburg

REGIOREGLEMENT D66 Limburg REGIOREGLEMENT D66 Limburg Artikel 1 Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het landelijk geldende huishoudelijk reglement van D66, hierna genoemd huishoudelijk reglement. Onder

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Afdelingsreglement Politieke Partij Democraten 66 Afdeling Zaanstad/Wormerland

Afdelingsreglement Politieke Partij Democraten 66 Afdeling Zaanstad/Wormerland Afdelingsreglement Politieke Partij Democraten 66 Afdeling Zaanstad/Wormerland Revisies Versie Gewijzigd Door Wijziging 0.1 14 januari 2011 Hans Kramer en Ilse Zaal Initiële versie 0.2 12 april 2011 Bestuur

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 REGLEMENT SAMENWERKINGSVERBAND KEMPEN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit reglement is vastgesteld door de ledenvergadering van het samenwerkingsverband Kempen op donderdag 7 juni 2007, en toegezonden aan

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie