Eindverantwoordelijkheid: het DB-Jeugd is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle Jeugdteams.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverantwoordelijkheid: het DB-Jeugd is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle Jeugdteams."

Transcriptie

1 1. Selectiebeleid Selectiebeleid Jeugd hockeyclub MMHC Voordaan Rev ) Toelichting gebruikte termen Zie Jeugdbeleid 1) Definities en afkortingen. 2) Uitgangspunten Algemeen: alle jeugdspelers worden in de gelegenheid gesteld om binnen de juiste sociale context en op het voor hen geschikte niveau te hockeyen. Om dat te bereiken is er een zorgvuldige procedure voor de samenstelling van de F- en E6-teams, de samenstelling/preselectie van de E8-teams en de samenstelling/selectie van de Jeugdteams (D t/m A).Leidraad voor beslissingen. Een uitlegbare selectie voor alle jeugdteams Plezier en hockey op passend niveau (technisch, tactisch,fysiek en sociaal Eenvoudiger en duidelijker proces - dus vroegtijdig communiceren met ouders Transparant (proces) én vertrouwelijk (omgaan met beoordelingen) gaan hand in hand Als basis is het niveau van het kind tijdens de reguliere (inloop)trainingen en wedstrijden. Aanvullend willen we naar zo min mogelijk extra activiteiten. Geldigheid: deze procedure geldt voor de samenstelling van alle Jeugdteams. Deze procedure geldt ook voor de Jongste Jeugd, waar deze niet van toepassing is wordt dit in dit document separaat vermeld. Gelijkheid: de procedure is voor alle teams gelijk. Wel kunnen, indien nodig, per lijn en/of per soort team (o.a. lijnteams) specifieke en/of aanvullende werkwijzen gelden. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een specifieke paragraaf in de beoordelingsformulieren. Onafhankelijkheid: bij het samenstellen van de teams is de beoordeling van trainers, coaches, professionals, deskundigen, selecteurs, lijncoördinatoren, leden van het DB- Jeugd en eventuele andere kaderleden van de vereniging niet leidend voor het indelen van hun eigen gezinsleden en/of familieleden. Zij onthouden zich van commentaar/stemming wanneer het over hun gezinsleden en/of familieleden gaat. Eindverantwoordelijkheid: het DB-Jeugd is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle Jeugdteams. Herkenbaarheid: om de herkenbaarheid van spelers te bevorderen spelen alle lijn- en opleidingsteams vanaf aanvang seizoen met rugnummers dan wel namen op de shirts. Voor de Jongste Jeugd geldt dit alleen voor de achttallen.

2 Deelnemers Selectieteams: er is een logische samenstelling van de spelers in de selectieteams dit zijn de kandidaten en de talenten. De indeling voor de selectieteams voor het komend seizoen is als volgt: - eerstejaars in een lijnteam zijn kandidaat voor hetzelfde lijnteam, - tweedejaars in een lijnteam zijn kandidaat voor het lijnteam in de volgende lijn, - eerstejaars in een opleidingsteam zijn kandidaat voor het lijnteam, - tweedejaars in een opleidingsteam zijn kandidaat voor het opleidingsteam in de volgende lijn, - talenten die het eerste jaar in een lijn spelen zijn kandidaat voor het opleidingsteam in dezelfde lijn, - talenten die het tweede jaar in een lijn spelen zijn kandidaat voor het opleidingsteam in de volgende lijn, - - talenten die spelen in een lijnteam, maar er mogelijk wel voor in aanmerking komen kunnen in de 2 e helft van het seizoen meetrainen met het opleidingsteam. Voor de Jongste Jeugd categorieën F en E6 zijn er geen selectieteams. Overhevelregeling: voor de lijnteams geldt dat er wordt gewerkt op basis van een open selectie. Bij voorkeur blijven lijnteams in vaste bezetting spelen na de herfstvakantie, maar indien daartoe aanleiding is kan de trainer/coach van het lijnteam, in overleg met de TCM, de lijncoördinator en de trainer/coach van het opleidingsteam, een speler van team wisselen. Planning: bij aanvang van het seizoen wordt een integrale planning voor het proces van het samenstellen van de teams voor het komend seizoen via de website bekend gemaakt. De planning wordt samengesteld door het DB Jeugd en de TC Jeugd. Grootte van de teams: de jeugdteams bestaan uit 15 spelers; lijnteams kunnen echter uit 14 of 15 spelers bestaan. De trainer/coach, het TSV en de TC Jeugd kunnen namelijk gezamenlijk besluiten dat een lijnteam een wisselspeler minder telt. Samenstelling eerste en tweedejaars: we streven naar een gelijke verdeling van eerste en tweedejaars spelers. Dit zal niet altijd 50/50 zijn. Het belangrijkste is dat de kinderen een plaats krijgen passend bij hun niveau en sociale context, rekening houdend met de verwachte groei van het kind. Vrijwilligheid: deelname aan specifieke selectie-activiteiten is vrijwillig. 3) Stappen/planning van de Selectieprocedure De procedure kent zes stappen, welke hierna worden beschreven: 1. Volgen van spelers door trainers en coaches Trainers en coaches vullen 2 x Checklists Progressie in waarmee zij de spelers individueel beoordelen voor een plaats voor volgend seizoen. Het eerste formulier betreft de vorderingen in de eerste seizoenshelft en wordt uiterlijk 24 december digitaal bij de TC Jeugd ingeleverd. Het tweede formulier

3 heeft betrekking op de tweede seizoenshelft en wordt uiterlijk 30 april digitaal bij de TC Jeugd ingeleverd. Eventuele deelname aan zaalhockey wordt via een aparte procedure beoordeeld. De trainers en coaches zijn primair verantwoordelijk voor de beoordeling van de spelers in hun team(s). De formulieren van de trainers en coaches richten zich op een objectieve beoordeling ten opzichte van een universele maatstaf binnen het team. Vanaf de E8-tallen geldt dat de formulieren na de tweede beoordeling resulteren in een advies per speler: Kandidaat, Talent of niet-lijnsportspeler. Dit advies per speler is de uitgangspositie voor de indeling van de teams voor het volgend seizoen. Om de sociale context voor de niet-lijnsportteams te benadrukken geldt dat de coaches aangeven in welke teamsamenstelling zij volgend seizoen verder willen gaan. Indien trainers en/of coaches te laat of niet hun formulieren inleveren dan beoordeelt de het DB Jeugd en TC Jeugd wie de kandidaten of talenten van dit team zijn. Hierover is, nadat dit door deze commissie is vastgesteld, geen discussie meer mogelijk. De informatie die op de formulieren wordt vermeld is vertrouwelijk van aard en wordt alleen bij de TC Jeugd en TSV bekend gemaakt. Trainers en coaches hebben wel de taak om de (ouders van de) spelers mondeling te informeren of de betreffende speler een kandidaat, talent of niet-lijnsportspeler is. Naast de gewone beoordelingsformulieren wordt sinds 2014 ook de cirkelbeoordeling gehanteerd. Trainer/coaches van selectieteams dienen in de herfstvakantie een cirkelbeoordeling van hun team te maken en naar de commissie Technisch Beleid te sturen. 2. Beoordeling door professionals en deskundigen Professionals en deskundigen beoordelen spelers van de lijnteams en de opleidingsteams op meerdere momenten tijdens wedstrijden, maar minstens eenmaal voor de winterstop en minstens eenmaal na de winterstop en vullen de cirkelbeoordelingsformulieren digitaal in. De scouts beoordelen ten opzichte van dezelfde maatstaf als de trainers en coaches en leveren de Checklists Progressie volgens dezelfde planning als de trainers en de coaches in bij de TC Jeugd. Bij de Jongste Jeugd wordt alleen gescout bij de E6- en E8-tallen. 3. Samenstelling teams komend seizoen De samenstelling van de teams voor komend seizoen gaat als volgt: Opstellen van planbord komend seizoen (hoeveel spelers stromen door) Longlist van teamindelingen. Op basis van de beoordelingen eerste indicatie van plaatsing (Februari) Meetrainen tweede helft van het seizoen met hoger teams voor lijnteamspelers (zie paragraaf 4) Bepalen plaatsing externe spelers (zie paragraaf 5) Onderlinge wedstrijden juni voor lijnteams (paragraaf 6)

4 Bepalen plaatsingen niet-lijnteams (paragraaf 7) 4. Meetrainen tweede helft van het seizoen Vanuit de longlist gaan kinderen op toerbeurt meetrainen na de winterstop met een hoger team. Doel is om spelers als te laten kennismaken met hun nieuwe lichting en voor de E8tallen aan een groter veld/grotere trainingsvormen. Het is ook een bekijkmoment, géén ijkmoment. Praktisch werkt dat als volgt. We verwachten dat spelers 2 tot 4x meetrainen na de winterstop op toerbeurt iedereen evenveel. Ze doen dat in groepjes van 2 á 3 spelers. Voor de verschillende lijnen geldt: Selectiespelers lijnen E8/D/C/B/A 1 e teams - E8 tallen trainen mee met D: E81 traint mee met JD1-2 e -jaars spelers JB1 en MB1 trainen mee met JA1 en MA1-2 e -jaars spelers JC1 en MC1 trainen mee met JB1 en MB1-2 e -jaars spelers JD1 en MD1 trainen mee met JC1 en MC1-2 e -jaars spelers JB1 en MB1 trainen mee met JA1 en MA1 Selectiespelers lijnen E8/D/C/B/A 2 e teams - 2e-jaars spelers JC2 cirkel 1 beoordeling trainen mee met JB1 (omdat JB2 geen selectieteam is, moeten zij ook ergens een niveau hoger proberen) - 2e-jaars spelers MC2 trainen mee met MB2-2e-jaars spelers MB2 cirkel 1 trainen mee met MA1 (hetzelfde als bij JC2 >JB1) - E82 traint mee met D2 Alle overige spelers trainen gewoon alleen met hun eigen teams. Op invitatie van TSV in overleg met de TC Jeugd kunnen spelers van 2 e teams van C en D gevraagd worden om met een hoger team mee te trainen Niet-lijnteamspelers groeispurters Met name in de E8 tallen, de derde teams van de D en C zitten kinderen waar een groeispurt op hockeygebied mogelijk is. Zij worden op invitatie van TSV in overleg met de TC gevraagd om een paar keer mee te trainen met een 2 e team. Niet-lijnteamspelers die een treetje hoger kunnen en willen. Dit zijn soms laatbloeiers, soms zij-instromers van andere sporten die een stapje kunnen maken. Op basis van de beoordelingen en in overleg met TSV en de coach wordt bekeken naar een passend team om eens mee te trainen. Afstemming: TCJ, TCM maken lijst en stemmen af met trainers/coaches van selectieteams. De trainers/coaches stellen een schema op en communiceren naar spelers en TCJ/TCM die meetrainen. 5. Bepalen plaatsing Externe spelers Voor spelers van buiten de club geldt het besluit van de Algemene Ledenvergadering. Dit houdt het volgende in: - Indien de lijn geheel vol is, (15 spelers per team), dan is er geen plaats voor externe spelers. - Indien er in een lijn 14 of 15 spelers per team zitten, dan kan een externe speler in een lijnteam worden geplaatst, mits hij tot de beste 8 spelers behoort voor de A- en B lijn. Van de E tot en met de C zijn we geen talentopbouw club voor de regio. Alleen wanneer aannemelijk te maken is dat kinderen voor langere tijd behouden blijven, kunnen ze in een selectieteam geplaatst worden onder bovenstaande condities - Indien er in een lijn minder dan 14 of 15 spelers per team zitten, dan geldt deze voorwaarde niet.

5 Bij de beoordeling of een speler tot de beste 8 behoort, geldt het volgende: de beoordeling vindt plaats door tenminste drie personen, zijnde de TMJ, de TCM/TCJ en de TC Jeugd. Waar nodig wordt de mening van een lid van de JHA gevraagd. Voor spelers van buiten de club die op basis van hun niveau niet in aanmerking komen voor een plaats in een selectieteam (en dus niet lijn-teamspeler zijn) geldt het volgende: Indien de lijn geheel vol is, (15 spelers per team), dan is er geen plaats voor externe spelers. Indien een lijn niet geheel vol is, dan wordt de speler geplaatst in een van de niet-lijnsportteams. Aanmelding gaat volgens de reguliere aanmeldingsprocedure. 6. Onderlinge wedstrijden juni voor lijnteams Op basis de longtlist van spelers en het beeld van de ontwikkeling van de spelers via de beoordelingsformulieren, van het TSV en de scouts, worden de conceptlijsten met deelnemers aan de onderlinge wedstrijden in juni door de TC Jeugd opgesteld. De spelers worden uitgenodigd via de coaches van hun teams uitgenodigd voor deze wedstrijden. Uiterlijk een week voordat de wedstrijden beginnen, worden de definitieve lijsten ook op de site geplaatst. In de wedstrijden is ook ruimte voor additionele trainingsvormen om alle spelers voldoende aan bod te laten komen. Deze wedstrijden vinden plaats gedurende één week voor de D en de C, voor de B en de A kan een afwijkende invulling gegeven worden (lees korter). Deze wedstrijden dienen ter bevestiging van het beeld van de voorlopige indeling van de teams. Na afloop van de wordt de definitieve indeling per lijn besproken en door de TMJ bekrachtigd. Voor de C en D is dat na de tweede onderlinge wedstrijddag. Voor de A en B kan dit ook na de eerste wedstrijddag. De spelers krijgen dan ook direct te horen in welk team ze zijn geplaatst. Voor de specifieke (twijfel)gevallen worden individuele scouts benoemd die ieder één of meerdere spelers beoordelen voor een specifieke plaats in een specifiek team. De beoordeling wordt vastgelegd op een formulier. 7. Samenstelling selectieteams Na de week met de onderlinge wedstrijden voor lijnteams wordt de definitieve indeling van alle teams in een lijn door de lijncoördinatoren gemaakt en op de site gepubliceerd. Zij nemen mee de door de TC Jeugd gebundelde (TSV en scouts) adviezen voor plaatsing. Uitzondering voor de A- en de B-categorie: Lijnteams bestaan uit 14 of 15 spelers, maar indien nodig of gewenst, kunnen de lijncoördinatoren en de TC Jeugd besluiten een voorlopig lijnteam met maximaal 18 en een voorlopig opleidingsteam met 12 spelers samen te stellen. Tijdens trainingen tot aan de zomervakantie kan dan in overleg met de trainer/coach bekeken worden wat de best uitgebalanceerde samenstelling van het lijnteam is. Spelers schuiven dan nog voor de zomervakantie door naar het opleidingsteam. Zij krijgen dit uiterlijk in de laatste week voor de zomervakantie persoonlijk te horen.

6 De niet-lijnsportteams worden primair op basis van sterkte ingedeeld, waarbij ook rekening kan worden gehouden met sociale voorkeuren. Hierbij geldt dat als twee spelers in twee teams zijn ingedeeld, maar samen willen spelen, zij in het laagste van de twee teams worden geplaatst. Aanpassing teams na bekendmaking indeling komend seizoen In principe worden er na het bekend maken van de definitieve indeling geen wijzigingen meer in de samenstelling van een niet-lijnsportteam aangebracht. In uitzonderlijke gevallen kan een individueel geval door het DB-Jeugd in behandeling worden genomen. Mocht blijken dat een speler daadwerkelijk niet in het juiste team is geplaatst, dan beslist de TCJ samen TC Jeugd na consultatie met de lijncoördinator over betreffende geval.

7 2. Eisen die gesteld worden aan spelers selectieteams Dit onderdeel beschrijft de criteria waaraan een speler van een selectieteam geacht wordt te voldoen. Een speler in een selectieteam kiest er bewust voor om samen met zijn team een prestatie te leveren, en realiseert zich daarbij dat: 1) hij altijd en op tijd bij trainingen en wedstrijden aanwezig is, dringende uitzonderingen voor verplichtingen van school daar gelaten. Voorbeeld: een feestje van een vriendje of de tenniscompetitie zijn dus geen geldige excuses voor afwezigheid. Een belangrijk proefwerk de volgende dag of een schoolkamp zijn wel voorbeelden van een goede reden voor afwezigheid 2) hij bereid is zijn eigen belang ondergeschikt te maken aan het belang van het team 3) hij opdrachten en aanwijzingen van de trainer en coach dient te aanvaarden 4) hij wordt verwacht vanaf drie of vier weken (afhankelijk van de zomervakanties) voor aanvang van de competitie beschikbaar is voor trainingen en oefenwedstrijden 5) hij fit en uitgerust aan trainingen en wedstrijden dient deel te nemen 6) er een hogere contributie voor lijnteamspelers van toepassing is, dit om de kosten die speciaal voor lijnteams worden gemaakt (deels) te dekken. Lijnteams spelen in principe met de sterkste opstelling, hierdoor zal het voorkomen dat sommige spelers minder speelminuten maken dan anderen. Voor de D- en C- jeugd zal in ieder geval gestreefd worden dat spelers minstens 35 minuten per wedstrijd in het veld staan (bij volledige fitheid). Daar waar spelers in cirkel 3 beoordeling vallen en er is geen zicht op structurele verbetering kan door de TCM of TCJ een gesprek met de coaches en ouders geïnitieerd worden. Een optie kan zijn om deze speler meer speeltijd en ritme te bieden in het eerst volgende team.

8 3. Cirkelbeoordelingen Aanleiding Voordaan is een ambitieuze en gezellige hockeyclub die jeugdleden de ruimte wil bieden om zich in sportief en sociaal opzicht in de niet-lijnsport of in een selectieteam te ontwikkelen. Om elk seizoen ieder jeugdlid in het voor hem best passende team te kunnen indelen, worden spelers gedurende het seizoen beoordeeld en is er aan het einde van het seizoen een selectieperiode. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid om het beoordelingssysteem te wijzigen. Het MATTTS systeem De afgelopen jaren zijn spelers beoordeeld op de aspecten Mentaliteit/motivatie, Atletisch vermogen, Tactisch inzicht, Techniek, Trainingsopkomst en Sociaal vermogen. (MATTTS) Beoordelingen worden gemaakt door de eigen coach, waar mogelijk de eigen trainer, de Technische Staf (de respectievelijke verantwoordelijken voor de Jongste Jeugd, de Meisjeslijn en de Jongenslijn) en de Jeugd Hockey Adviesraad. De gezamenlijke informatie van deze beoordelaars leidt over het algemeen tot een goed beeld van de spelers. Het cirkelsysteem Het is de afgelopen jaren echter gebleken dat het invullen van de beoordelingen niet eenvoudig is. De diversiteit ook hockey- en begeleidingservaring is zeer divers. Daarom werken we ook met het zogenoemde cirkel-systeem dat gemakkelijker werkt en aan bovengenoemde bezwaren tegemoet komt. Dit beoordelingssysteem is gebaseerd op drie cirkels. Elke speler wordt binnen de context van zijn team in een van deze drie cirkels ingedeeld: - in cirkel 1 bevinden zich de dragende spelers van een team, ca. 2-4 spelers in totaal. Deze spelers maken in de wedstrijd het zichtbare verschil, zowel in hockey-technisch opzicht als in motivatie. Iedere toeschouwer zal deze spelers vrij snel in het veld herkennen. - In cirkel 2 bevinden zich de spelers die prima meekunnen op het niveau van het team, maar die doorgaans niet het beeld van een wedstrijd sterk zullen beïnvloeden. Het betreft ca. 6 tot 8 spelers. Deze spelers zijn solide en betrouwbare krachten in het team. - In cirkel 3 bevinden zich spelers die zich nog verder moeten ontwikkelen om goed op het niveau van het team te kunnen presteren, het gaat hierbij om ca. 2-4 spelers. Vaak zijn dit spelers die uit een lager team komen, of die nog wat jonger zijn.

9 Spelers uit ieder team (zowel selectieteams en niet-lijnsportteams) kunnen binnen de context van hun eigen team in deze drie cirkels worden ingedeeld. In de lentebeoordeling van seizoen zal de coaches dan ook worden gevraagd om aan te geven in welke cirkel van het team de individuele spelers zich bevinden. De individuele ontwikkeling van een speler kan met deze cirkels gemakkelijk worden aangeven. Als een speler zich sneller ontwikkelt dan zijn teamgenoten, dan komt deze speler in cirkel 1 terecht en kan wellicht in een hoger team gaan spelen. Bij een langzamer ontwikkeling komt een speler in cirkel 3 van zijn team terecht, en is leidende rol in een niet-lijnsportteam misschien een betere plek voor hem (zie afbeelding). Lijn team 1 Prestatie team 1 Breedtesport Team Tijdens de selectieprocedure zal het met name interessant zijn om de (ontwikkeling van de) spelers in cirkel 3 van de lijn- en selectieteams te vergelijken met de spelers in cirkels 1 en 2 van de niet-lijnsportteams! Dit beoordelingssysteem is ingevoerd in seizoen Het huidige beoordelingssysteem zal worden behouden, om zodoende ervaringen met het nieuwe systeem te kunnen gaan opdoen zonder de waardevolle informatie die nu door coaches en trainers wordt verstrekt te verliezen.

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Jeugdbeleid DFS Arnhem

Jeugdbeleid DFS Arnhem Jeugdbeleid DFS Arnhem Voor iedereen een plek bij DFS!! 1) Inleiding DFS Arnhem is een handbalclub, ontstaan uit een fusie tussen AHV Swift en AAC 1899 in 2017. De naam/afkorting DFS staat voor 'Door Fusie

Nadere informatie

Leeftijdskenmerken 100%

Leeftijdskenmerken 100% AthenA Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 Het Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 is onderdeel van het AthenA Jeugdplan. Dit AthenA Jeugdplan plan wordt ieder jaar besproken en waar nodig aangepast door

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Doel van vanavond Uitleggen wat er verandert voor jullie kinderen Uitleggen hoe de teamindeling tot stand komt Selectie

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018 02 jun 2017 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat

Nadere informatie

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 pagina 1 van 6 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Inleiding Ieder jaar weer staat de commissie Hockey

Nadere informatie

Selectie- en indelingsproces veld

Selectie- en indelingsproces veld Selectie- en indelingsproces veld In dit document wordt de procedure volledig beschreven zoals die van toepassing is op de jeugd. Voor senioren gelden enkele specifieke bepalingen. Ook wordt separaat ingegaan

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018

Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018 Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018 Beste ouders en spelers, Met dit schrijven willen we helderheid verschaffen rondom de te volgen teamindelingsprocedure en data van de jeugd voor het seizoen 2017/2018.

Nadere informatie

Selectiebeleid Upward Topteams

Selectiebeleid Upward Topteams Selectiebeleid Upward Topteams 1. Inleiding Dit beleidsstuk zet in paragraaf 2 de doelstellingen van het jeugdbeleid uiteen. Paragraaf 3 geeft een toelichting op de teamindelingen. Tot slot behandelt paragraaf

Nadere informatie

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Seizoen 2019-2020 Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Hoe gaan we dat doen? De technische staf en de ABCD-commissie informeren alle ouders van de ABCD jeugd graag over de manier waarop we de teams

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

Handboek Jeugd. Door: DB-Jeugd. Versie 1

Handboek Jeugd. Door: DB-Jeugd. Versie 1 Handboek Jeugd 2015 2016 Door: DB-Jeugd Datum: 6 november 2015 Versie 1 1 Inhoud 1. Handleiding voor gebruik Handboek Jeugd... 3 2. Wie is Wie... 3 3. Definities en afkortingen... 4 4. Rollen en communicatielijnen...

Nadere informatie

Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams,

Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams, Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams, De data vanuit de KNHB zijn inmiddels bekend gemaakt, kleine wijzigen zijn

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk

De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2018-2019 Mei 2018, jeugd@hgc.nl Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2017-2018 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren 1) Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Inleiding Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Selectie beleidsplan

Selectie beleidsplan Selectie beleidsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1 Technische Commissie... 3 2.2 Trainingscoördinator(en)... 3 2.3 Lijncoördinatoren... 3 3. Beoordeling... 4 4. Selectie...

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Inleiding Ieder jaar weer staat de Technische Commissie Junioren voor het gigantische karwei om de spelers opnieuw in teams in te

Nadere informatie

Selectieproces junioren (A t/m D)

Selectieproces junioren (A t/m D) Selectieproces junioren (A t/m D) HC Houten vindt het belangrijk dat spelers zoveel mogelijk spelen op het niveau dat bij de individuele speler past. Er is een selectieprocedure opgesteld om te komen tot

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS Algemeen De organisatie van de junioren is onderverdeeld in Jeugd (A t/m D) en Jongste Jeugd (E en jonger). De Technische Zaken Jeugdcommissie ("de Jeugdcommissie

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015 Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort TEAMINDELINGSBELEID Hockeyclub Montfoort Mei 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE ACHTERGROND VAN DIT DOCUMENT 3 WAT ZIJN ONZE INTENTIES? 3 ROL VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 4 TEAMINDELINGSCRITERIA 4 LEEFTIJD 4 HET

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren Versie 7 21 maart 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Teamindeling Jongste Jeugd...

Nadere informatie

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9 Selectieplan 2015 MHC Purmerend Versie 0.9 Versiebeheer Seizoen 2006-2007 1 e versie: 27 maart 2007 Seizoen 2007-2008 Herziene versie: 26 februari 2008 Seizoen 2008-2009 Herziene versie: 15 april 2009

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019 April 2018 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces Uitgangspunten: seizoen 2018/2019 De Head Coach (HC) 1 is samen met de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding

Nadere informatie

Selectieprocedure & Teamindeling

Selectieprocedure & Teamindeling Selectieprocedure & Teamindeling Jeugd 2016-2020 MHC Bennebroek Versie 2016-1 Bestuur Technische zaken jeugd Beleid Teamindeling en Selectieprocedure Aan het einde van het lopende seizoen worden de teamindelingen

Nadere informatie

SV Baarn Technische Commissie. Selectieprocedure

SV Baarn Technische Commissie. Selectieprocedure SV Baarn Technische Commissie Selectieprocedure 2018-2019 Uitgave: SV Baarn - Technische Commissie / maart 2018 1 Inleiding Uit een enquête van eind seizoen 2016-2017 is naar voren gekomen dat wij als

Nadere informatie

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Selectiebeleid. Mensen (en dus ook spelers) zijn verschillend gemotiveerd. Sociaal gemotiveerde spelers maak je er niet altijd blijer mee als je constant druk

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Van E naar D Informatieavond ouders. 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie

Van E naar D Informatieavond ouders. 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie Van E naar D Informatieavond ouders 5 juni 2019 RHV Leonidas - Jeugd Commissie Doel van de avond / Agenda Wat er verandert voor jullie kinderen Hoe de teamindeling tot stand komt Aangepast technisch beleid

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

April Beste Voordaners,

April Beste Voordaners, April 2017 Beste Voordaners, Deze jeugdnieuwsbrief gaat helemaal over de selecties bij de jeugd. Bij veel mensen een beladen woord. Het roept associaties op van spanning, geheimzinnigheid en strenge blikken.

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures Selectiebeleid en -procedures Oranje Wit is een professioneel georganiseerde vereniging die alle leden de gelegenheid geeft om op haar/zijn niveau korfbal te spelen. Ckv Oranje Wit Dordrecht Januari 2012

Nadere informatie

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Opgesteld door: DB-Jeugd 2 november 2015 Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Toelichting plan 3. Vragenronde 4. Vervolgstappen 5. Wie doet er mee Toelichting plan Introductie

Nadere informatie

HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING

HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING 2018-2019 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Bij HCOB stellen de selectiecommissie en lijncoördinatoren (samen verder de indelingscommissie genoemd) in gezamenlijkheid

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

MHC Woerden. Jeugdopleidingsplan. 2012/2013 tot 2017/2018

MHC Woerden. Jeugdopleidingsplan. 2012/2013 tot 2017/2018 MHC Woerden Jeugdopleidingsplan 2012/2013 tot 2017/2018 Joost Bitterling 2013 Inhoudsopgave 1. Geschiedenis jeugdopleiding bij MHC Woerden 2. Huidige stand van zaken (2013-2014) 3. Prognose van het aantal

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2016/2017

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2016/2017 April 2016 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces seizoen 2016/2017 Uitgangspunten: De Technisch Directeur 1, ondersteund door de Technische Commissie (TC), is verantwoordelijk voor de indeling

Nadere informatie

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Inleiding De indeling van de jeugdteams is een jaarlijkse taak van de Jeugdcommissie (JC) en de TOP Hockey Commissie (THC). De Jeugdcommisie

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2016-2017 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is dat

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures 23 Dit rapport heeft 12 pagina s Selectiebeleid v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Algemeen 2 3 Voorbereiding selectieperiode 4 4 Selectieperiode 7 5 Evaluatie selectieperiode 8 6 Inventarisatie huidige

Nadere informatie

TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN

TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN 2018-2019 Deze handleiding bevat de uitgangspunten en procedures voor teamindelingen en selecties voor de Junioren zoals die in (aanloop naar) het seizoen 2018-2019

Nadere informatie

Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen

Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen 2019-2020 1. Inleiding De KNHB heeft enige tijd geleden haar Strategische visie 2020 opgesteld. In deze visie zijn 4 thema s benoemd om de toekomstige

Nadere informatie

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014 Van harte welkom Jongste Jeugd Commissie agenda Teamindeling seizoen 2014 2015 Doel Indelingscriteria Prognose aantal teams Procedure Van E8-tal naar D-elftal Van

Nadere informatie

Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen

Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen 2016-2017 Inleiding Bij Gooische HC maken we onderscheid tussen Lijnteams (1-2) Breedteteams (3 e en lager) De Top Hockey Commissie ( THC ) en de Junioren

Nadere informatie

Inleiding. 1 Doelgroepen en doelstellingen. Visiestatement HCOB. 1.1 Doelstelling Technische Commissie HCOB (hierna te noemen TC)

Inleiding. 1 Doelgroepen en doelstellingen. Visiestatement HCOB. 1.1 Doelstelling Technische Commissie HCOB (hierna te noemen TC) Inleiding Doel van dit technisch plan is vastlegging van de wijze waarop HCOB komende 3 tot 5 jaren technisch verder wil groeien naar een hockeyvereniging met een sterke jeugd- en seniorenafdeling. Daarbij

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Informatie Avond HCS

Informatie Avond HCS Klik om de modelstijlen te bewerken Informatie Avond HCS HCS teamindelingen Door werkgroep hockey Locatie: SH Spirit 14-12-2015 Voor dat we beginnen. 14-12-2015 www.hcschiedam.nl 2 Voor dat we beginnen.

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Zaalhockey 2015-2016 Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Agenda 20.00 uur Opening - Opzet Zaalhockey 2015-2016 - CompeEEe - CompeEEe organisaee - Weekendtrainingen 20.45 uur Zaalhockey regels

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Sportiviteit, plezier en prestatie gaan hand in hand! Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beleidsplan Jeugd. Door: DB-Jeugd.

Sportiviteit, plezier en prestatie gaan hand in hand! Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beleidsplan Jeugd. Door: DB-Jeugd. Sportiviteit, plezier en prestatie gaan hand in hand! Onlosmakelijk met elkaar verbonden Beleidsplan Jeugd 2015 2018 Door: DB-Jeugd Datum: 23 oktober 2015 Versie 1 final 1 Inhoud 1. Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Informatie indeling jeugd seizoen 2014-2015 Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met respect en plezier.

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

TC-Informatieavond 01 mei 2017

TC-Informatieavond 01 mei 2017 TC-Informatieavond 01 mei 2017 - Samenstelling Technische Commissie (TC) - Teamvisies - Teamindeling seizoen 2017-2018 Inclusief selectieprocedure - Spelervolgsysteem (SVS) - Jaarkalender - Contactgegevens

Nadere informatie

RGC Competitiereglement 2019

RGC Competitiereglement 2019 RGC Competitiereglement 2019 1. Inleiding De animo om aan de NGF competitie mee te doen is bij onze club groot. Daarom is in 2013 besloten een competitiereglement te schrijven met criteria waaraan moet

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg

Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg De weg naar een goede jeugdopleiding De jeugd is de toekomst! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Visie... 1 1.2 Ambities, waar willen we staan in 2018?... 1 1.3 HC Ypenburg

Nadere informatie

TC Jeugd Handboek TC Jeugd, mei 2015

TC Jeugd Handboek TC Jeugd, mei 2015 TC Jeugd Handboek TC Jeugd, mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord. p.1 Hfd 1. Doelstellingen, uitgangspunten, selectiecriteria en selectie procedure p.4 Hfd 2. Voorwaarden TC teams p.10 Hfd 3. Invallen en doorschuiven.

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Groesbeeks Glorie. Beleid: richtlijnen teamindeling

Groesbeeks Glorie. Beleid: richtlijnen teamindeling Groesbeeks Glorie Beleid: richtlijnen teamindeling Agenda Aanleiding Doelstelling Visie handbalvereniging Uitgangspunten Selectie criteria Jeugd Senioren Proces teamindeling Planning 2012 Onderwerpen voor

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen beleidsdocumenten

Nadere informatie

DMHC Dordrecht Commissie Talentherkenning & Indeling INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE

DMHC Dordrecht Commissie Talentherkenning & Indeling INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE Zoeken DMHC Dordrecht Blind overwegen DMHC Dordrecht Praktijk testen en beoordelen DMHC Dordrecht Aanvullende informatie inwinnen bij trainers / coaches DMHC Dordrecht Inpassen

Nadere informatie

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015 Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team 26 juni 2015 Agenda Even voorstellen Waarom gemengde teams Organisatie en rollen rond het team Trainingen & wedstrijden Zaalhockey Tenue Administratieve

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA 2017-2020 versie 2 augustus 2017 tc@kvavolleybal.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie... 3 3. Technisch beleid senioren... 4 3.1 Training/wedstrijden...

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers 1. Indeling Gebeurt op basis van: kalenderleeftijd. biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving voetbalingesteldheid Indeling van ploegen Aantal

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Coachprofiel HC Gemert

Coachprofiel HC Gemert Coachprofiel HC Gemert Profiel Wat verwachten wij van een coach; wanneer past iemand in het profiel? a. (Coach)gedrag Een coach moet beschikken over (een bepaalde mate van) leidinggevende capaciteiten.

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017. Beleid teamindeling Jongste Jeugd Victoria

Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017. Beleid teamindeling Jongste Jeugd Victoria Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017 Het belangrijkste voor minihockey is hockeyplezier Hockeyplezier krijg je door samen met je team een leuk seizoen te maken, sociaal en sportief.

Nadere informatie

CONTRIBUTIE 2014-2015

CONTRIBUTIE 2014-2015 CONTRIBUTIE 2014-2015 Lidmaatschap Het lidmaatschap van MHCZ staat open vanaf de leeftijd van 5 jaar. Men is lid van MHCZ voor een heel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie