Telecomsector Februari 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telecomsector Februari 2003"

Transcriptie

1 Telecomsector Februari 2003

2 CEVORA Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever dienen hierbij steeds vermeld te worden. Iedere andere reproductie, adaptatie, vertaling en publieke mededeling zijn verboden zonder de schriftelijke toestemming van CEVORA, Eugène Plaskylaan 144, 1030 Brussel.

3 i Inhoudstafel 1. Beschrijving van de sector p De telecomsector p Definitie p Kenmerken van de sector in het ANPCB p. 2 a) Het statuut van de werknemers p. 2 b) De omvang van de ondernemingen p. 3 c) Aanwezigheid per regio p Bereikte steekproef van bedrijven p Beschrijving van de steekproef p Steekproef en respons p. 5 a) Op basis van de NACE-code en de activiteiten van de p. 5 ondernemingen b) Op basis van de omvang van de ondernemingen p. 6 c) Op basis van de regio p Bediendeberoepen p Beschrijving van de organogrammen in functie van de p. 8 ondernemingsgrootte 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele p. 11 afdelingen 3.3. Definitie van de bediendeberoepen in de ondersteunende p. 19 afdelingen 4. Schatting van het aantal bedienden per beroep p Extrapolatie van de enquêtegegevens p Vacatures p Analyse van de vacante betrekkingen p Kernberoepen p De kernberoepen van de sector p Technologies/operations p Customer service p Commercieel p. 33 INLEIDING Bijlagen p. 34 Bijlage A : Bronnen p. 35 Bijlage B : Type-organogrammen van een bedrijf uit de p. 36 telecomsector volgens de bedrijfsgrootte Bijlage C : Organogram van de kernberoepen van de sector p. 41 Bijlage D : Steekproeftrekking voor de telecomsector p. 42 Bijlage E : Lijst van de deelnemende bedrijven p. 44

4 Inleiding Het onderzoek naar beroepenstructuren werd opgestart door de studiedienst van Cevora met de bedoeling de beroepen in kaart te brengen die voorkomen in elk van de activiteitensectoren van het paritair comité In het kader van deze oefening worden organogrammen opgesteld waarin de voornaamste bediendeberoepen van deze sector worden weergegeven, opgesplitst per afdeling. Deze oefening zal worden uitgevoerd voor alle sectoren van het ANCPB, zodat Cevora op het einde van de studie beschikt over de beroepenstructuur van de gehele sector, met name van het ANCPB. Het volgende document zal de telecomsector behandelen. Deze oefening heeft tot doel: een inventaris op te stellen van de bediendeberoepen die men aantreft in de sectoren van het ANCPB en deze beroepen te beschrijven; op nationaal vlak een kwantitatieve raming mogelijk te maken van het aantal bedienden dat tewerkgesteld is in elk beroep; het aantal vacante betrekkingen per beroep te kennen op het ogenblik van de enquête en een raming te maken van de moeilijkheidsgraad om deze vacante betrekkingen in te vullen; de kernberoepen van de sector te bepalen ten behoeve van het onderwijs. INLEIDING Deze studie verloopt in diverse stappen en volgens een vaste methodologie: inzameling en analyse van documentatiebronnen over de sector en de daarin aanwezige beroepen. opstelling van een voorlopige beschrijvende fiche voor de sector en zijn beroepen. eerste validering van de organogrammen en van de definities van de beroepen. Dit gebeurt intern bij de adviseur die verantwoordelijk is voor deze sector en extern via gesprekken bij de ondernemingen van diverse grootte in deze sector. tweede validering aan de hand van een schriftelijke enquête die wordt verstuurd naar een representatieve steekproef van ondernemingen uit deze sector. analyse van de resultaten van de enquête en opstelling van de beschrijvende fiche voor de sector. ii Voor meer details over de methodologie die wordt gevolgd voor het opstellen van de beroepenstructuren van de bedienden binnen het ANCPB, verwijzen wij u naar een ander document van de studiedienst: «Methodologie van de beroepenstructuren van de bedienden in het ANCPB». Deze studie werd uitgevoerd door Cindy Lambrechts, medewerkster van de dienst onderzoek en organisatie van Cevora. 1 Of Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB of PC 218).

5 Beschrijving van de sector 1

6 1.1. De telecomsector Definitie De telecomsector omvat bedrijven die telefonienetwerken uitbaten (vaste, mobiele of satellieten), internetproviders (internet services provider ISP) via verschillende technologieën (kabel, ISDN, ADSL, gewone telefoonlijnen, leased lines, enz.), ontwikkelaars van websites en webhostbedrijven. De door deze ondernemingen geleverde diensten zijn bestemd voor bedrijven en particulieren. Volgens de activiteitennomenclatuur NACE-BEL, afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, krijgt de telecomsector het volgende NACE-code: 642 Telecommunicatie Kenmerken van de sector in het ANPCB a) Het statuut van de werknemers BESCHRIJVING VAN DE SECTOR Tabel 1 Aantal werknemers volgens statuut en ondernemingsgrootte 2 2 Omvang van de ondernemingen Totaal aantal % TOTAAL werknemers ,00 Arbeiders ,82 Bedienden ,18 Waarvan ANPCB bedienden In de privé-sector telt de telecomsector werknemers, waarvan een bediendestatuut hebben. Aan de hand van deze bron valt het op dat bijna 85% van de werknemers in deze sector het bediendestatuut hebben. In dit document zullen we het hebben over deze bedienden. Voor het ANPCB is het interessant om de dekkingsgraad van de sector te berekenen. Onder dekkingsgraad verstaat men de verhouding tussen het aantal ondernemingen (of bedienden) die ressorteren onder het ANCPB en het totaal door de RSZ geregistreerde ondernemingen in de sector. Volgens deze berekening komt men tot een dekkingsgraad van 36,68 % voor de ondernemingen en van 79,3 % voor de bedienden 3. Uit deze dekkingsgraad kan men afleiden dat bijna alle bedienden uit deze sector deel uitmaken van PC Volgens de RSZ-gegevens : aantal op 30 juni 2000 in de sociale zekerheid opgenomen werkgevers en werknemers uit de privé-sector (gecentraliseerde statistiek). 3 De RSZ telt voor de telecomsector 698 bedrijven en bedienden terwijl het ANPCB 256 bedrijven en bedienden telt.

7 b) De omvang van de ondernemingen Tabel 2 Aantal ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte 4 Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden Omvang onderneming aantal % aantal % Gemiddelde - 1 tot , ,08 3,4-10 tot , ,80 22,6-50 tot , ,35 70,3-100 en , ,77 454,4 Totaal ,1 Zoals de meeste ANPCB-sectoren telt de telecomsector hoofdzakelijk KMO s : 88,68 % van de bedrijven telt minder dan 50 werknemers. c) Aanwezigheid per regio Tabel 3 Aantal ondernemingen en bedienden volgens regio 5 Regio Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal BESCHRIJVING VAN DE SECTOR 3 Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gemiddeld aantal bedienden per onderneming 52,1 42,4 26,6 41,1 Van de bedrijven is 36,72% gevestigd in Vlaanderen, 16,8% in Wallonië en 46,48% in Brussel. 4 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het vierde kwartaal van het jaar 2001, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds. 5 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het vierde kwartaal van het jaar 2001, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds.

8 Bereikte steekproef van bedrijven 2

9 2.1. Beschrijving van de steekproef Steekproef en respons Om deze studie uit te voeren, werden enquêteformulieren verstuurd naar alle bedrijven uit de telecomsector, verdeeld over groottes en regio s. Na deze verzending werd er een telefonische herinneringsactie bij de ondernemingen gehouden en aansluitend hiermee een beperkte nieuwe verzending van enquêtes gedaan (gericht aan de personen die telefonisch hadden ingestemd om mee te werken aan de studie). Na deze actie werd de gewenste responsgraad nog niet behaald. We hebben vervolgens een tweede keer de bedrijven aangeschreven, opnieuw verdeeld over groottes en regio s. Deze bedrijven werden ook een tweede keer telefonisch aangemoedigd om deel te nemen aan het onderzoek. Na deze twee verzendingen, was de responsgraad behaald voor de grote bedrijven maar niet voor de kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers). De enquête werd toch afgesloten omdat de respons van de bedienden voldoende hoog was. Een deelnemingstotaal van 47 ondernemingen en bedienden was wenselijk voor het uitvoeren van de enquête; uiteindelijk dekt de enquête 32 ondernemingen en bedienden. Het gedekte aantal bedienden is een belangrijker gegeven dan het aantal ondernemingen, vermits de extrapolatie gebeurt op basis van het aantal bedienden. In bijlage D vindt u een overzichtstabel met het aantal verstuurde enquêteformulieren, het aantal ondernemingen dat bereikt moest worden om een representatieve steekproef te verkrijgen en de gerealiseerde respons volgens een aantal parameters zoals de omvang en de regio. a) Op basis van de NACE-codes en de activiteiten van de ondernemingen Een indeling van de deelnemende bedrijven per NACE-code is onmogelijk, aangezien de sector slechts een NACE-code kent, met name In deze enquête werden de ondernemingen ook gevraagd zelf het type activiteiten dat zij uitvoeren te omschrijven. Volgens deze gegevens zijn de 32 ondernemingen die hebben deelgenomen aan onze enquête, als volgt verdeeld over de subsectoren: BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN 5 15 zijn actief in het telefonie op vaste netwerken; 4 zijn actief in het telefonie op mobiele netwerken; 2 zijn actief in het telefonie op satelliete netwerken; 10 zijn internet service providers; 6 zijn websites ontwikkelaars; 13 hebben nevenactiviteiten (diensten voor electronisch betalingen, verkoop van test- en meetapparatuur voor telecombedrijven, teledistibutie, call center, transport van digitaal gegevens op beveilige netwerken, enz.). Voor de telecomsector heeft de RSZ slechts één heel algemene NACE code in zijn classificatie telecommunicatie. De enquête vermeldt verschillende activiteiten binnen de telecomsector. Deze redenering verklaart de vastgestelde verschillen tussen de indeling van de activiteiten volgens de RSZ en die volgens de enquête.

10 Bovendien konden de bedrijven op de vragenlijst meerdere activiteiten aankruisen, terwijl de RSZ alleen de hoofdactiviteit van de bedrijven opnam. b) Op basis van de omvang van de ondernemingen Tabel 4 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte Omvang onderneming Totaal Aantal bereikte ondernemingen Bereik ondernemingen in % 6,45% 24,39% 9,09% 50,00% 12,50% Aantal bereikte bedienden Bereik bedienden in % 7,82% 14,15% 7,76% 48,19% 39,77% Na afloop van de enquête dekken de gegevens 12,5% van de bedrijven en 39,77% van de bedienden. We beschouwen de steekproef als representatief. We bereikten ongeveer 40% van het aantal bedienden uit de sector. c) Op basis van de regio BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN Tabel 5 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens regio 6 Regio Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Aantal ondernemingen Bereik ondernemingen in % 12,61% 11,63% 12,77% 12,50% Aantal bedienden Bereik bedienden in % 57,03% 1,59% 24,78% 39,77%

11 Bediendeberoepen 3

12 3.1. Beschrijving van de organogrammen in functie van de ondernemingsgrootte In de enquête wordt aan de bedrijven een type-organogram voorgelegd, met de vraag in welke mate dit ook toepasbaar en herkenbaar is voor hun bedrijf. Een typeorganogram is een organogram dat overeenstemt met een typische configuratie van een onderneming in een sector en dat verschilt naargelang de groottecategorie van het bedrijf. De meerderheid van deze ondernemingen moet zich herkennen in dit type-organogram. In het organogram worden de voornaamste beroepen per afdeling weergegeven met hun hiërarchische verbanden. Daartoe moeten de ondernemingen een evaluatie maken van het type-organogram op een schaal van 1 tot 5 (helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord). De globale evaluatie van het organogram bedraagt 3,31 (gemiddelde van 32 evaluaties gemaakt door de ondervraagde ondernemingen). Naast deze eerste evaluatie, moeten de bedrijven het organogram valideren en waar nodig aanvullen. Op basis van de organogrammen die werden aangevuld door de ondernemingen kon de volgende tabel worden opgesteld, met de sectorspecifieke beroepen 6 ingedeeld per operationele afdeling. Onder operationele afdelingen verstaat men de afdelingen die instaan voor de kernactiviteiten van de onderneming. De beroepen die hiervan deel uitmaken staan in voor de basiswerkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Deze afdelingen genereren het zakencijfer en de winst van de onderneming. BEDIENDEBEROEPEN 8 Tabel 6 Hiertegenover staan de transversale beroepen en de ondersteunende afdeling. De transversale beroepen zijn beroepen die in een groot deel van de sectoren min of meer dezelfde taken en invulling hebben. Deze beroepen komen meestal voor in ondersteunende afdelingen. De transversale beroepen komen niet aan bod in dit document omdat er over deze beroepen een aparte bundel «transversale bediendeberoepen» verkrijgbaar is bij Cevora. Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + OPERATIONS/TECHNOLOGIES Operations director x x x x Project manager nieuwe diensten x x Project manager x x x Network architect (data/voice) x x System integrator x x Software architecte x x 6 Zie punt 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen.

13 Tabel 6 Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte (vervolg) BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + Analist-programmeur x x x Technicus O&O Trainer x x RF engineer Security engineer x x Netwerkbeheerder x x x x Databasebeheerder Webmaster Redacteur Verantwoordelijke planning Werfleider Installateur telecommunicatie Technicus telecommunicatie x x x Art director Infograficus Webdesigner x x CUSTOMER SERVICE Verantwoordelijke customer service Teamleader customer service x x Operator customer service x x x Customer technical support engineer COMMERCIEEL Intern x x x x Verantwoordelijke verkoop x x x District manager x x Administratief en commercieel medewerker Televerkoper x x x x Pre-sales consultant x x Traffic manager Extern Account manager x x x x x x x x x x x x x x x x x BEDIENDEBEROEPEN 9

14 Opmerkingen: 1. De type-organogrammen die alle beroepen van bedienden in deze sector bevatten (per operationele en per ondersteunende afdeling), vindt u in de bijlagen. Deze type-organogrammen zijn het resultaat van de samenvatting van alle gegevens die werden doorgestuurd door de ondernemingen. 2. Op de type-organogrammen zijn alle beroepen weergegeven die men kan terugvinden in de sector van ondernemingen die actief zijn in het telefonie op vaste, mobiele en satellieten netwerken, die een internet service provider zijn en die websites ontwikkelen voor andere bedrijven. Indien bepaalde van deze activiteiten wegvallen, verdwijnen ook de bijbehorende beroepen. 10 BEDIENDEBEROEPEN

15 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen A. AFDELING OPERATIONS & TECHNOLOGIES Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, de installatie, de dagelijkse administratie en de herstelling van de infrastructuren, zodat telecommunicatiediensten geleverd kunnen worden. Naargelang van de producten en diensten die de onderneming levert, zal de configuratie van deze dienst verschillen, net zoals de beroepen die ertoe behoren. Operations director: hoofd van de afdeling operations/technologies van het bedrijf en van alle secties die hiertoe behoren. Hij/zij staat in voor de technische kant van de telecommunicatiediensten van de onderneming. Zijn actieterrein zal sterk afhankelijk zijn van de geleverde diensten van het bedrijf. Hij/zij staat in voor de motivering, opvolging en supervisie van alle teamleaders van deze afdeling. Hij/zij brengt bij de algemene directie van het bedrijf verslag uit over alle activiteiten. In kleine bedrijven, kan hij/zij ook de taken van de project manager op zich nemen Andere benamingen: operationeel diensthoofd, operations manager, technisch directeur, CTO (chief technical officer), TEO (technical executive officer). Project manager nieuwe diensten 7 : staat in voor de creatie en ontwikkeling van nieuwe telecommunicatieproducten, in overleg met de dienst marketing. Hij/zij bedenkt en ontwerpt de technische oplossing die het beste aansluit bij de behoeften van het bedrijf en die rekening houdt met de bestaande infrastructuur. Hij/zij kiest de personen (technisch team bestaande uit verschillende specialisten) die zullen instaan voor de ontwikkeling en coördineert hun inspanningen. Hij/zij schrijft de specificaties voor het project uit, beheert het budget, werkt de planning van de verschillende taken uit en zorgt voor de dagelijkse opvolging van het project. Andere benamingen: project manager, (technisch) projectleider, technical project leader. Project manager: stuurt de ontwikkeling van een project en streeft daarbij naar een optimale kostenplaatjes, leveringstijden en kwaliteit. Hij/zij helpt de specificaties van het project definiëren, neemt deel aan de studie van aangepaste technische oplossingen en stelt een planning op voor de verschillende taken. Hij/zij coördineert de inspanningen van het volledige technische team dat bij het project betrokken is. Hij/zij waakt erover dat men zich houdt aan de geplande leveringstermijnen en voorziene uitgaven. Andere benamingen: project manager, (technisch) projectleider, technical project leader. BEDIENDEBEROEPEN 11 Network architect (data/voice): staat in voor de creatie en opbouw van de communicatienetwerken die zullen worden gebruikt om gegevens of spraak uit te wisselen. Hij/zij stelt netwerkarchitecturen voor die rekening houden met de behoeften van de organisatie en de verwachte prestaties, waarbij de kostprijs zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Hij/zij staat eveneens in voor de keuze van de technologie die daarbij zal worden aangewend. Mogelijk moet hij/zij het netwerk 7 Wat de project managers nieuwe diensten onderscheidt van de andere project managers zijn de aard en de lengte van de projecten die ze moeten leiden. De project managers nieuwe diensten houden zich bezig met projecten die de ontwikkeling van nieuwe producten en nooit eerder gecommercialiseerde telecommunicatiediensten beogen. De projecten komen in de buurt van onderzoek en ontwikkeling. De project managers staan in voor projecten op kortere termijn, die vooraf bestudeerde en geteste producten en diensten operationeel willen maken.

16 doen evolueren en/of het materiaal en de bestaande software aanpassen om nieuwe functies te creëren. Het is ook mogelijk dat hij/zij technische oplossingen moet zoeken voor dagelijkse netwerkproblemen. Bovendien neemt hij/zij deel aan de implementatie van het netwerk. Vaak gaat het om een persoon die gespecialiseerd is in data- of spraaknetwerken. In kleine bedrijven kan hij/zij ook instaan voor de integratie van het systeem. Andere benamingen: telecommunicatie-ingenieur, telecommunication engineer, telecommunicatiespecialist, telecommunication specialist, operations network engineer. Software architect: in samenwerking met de network architect, staat hij/zij in voor de structuur en opbouw van het softwareprogramma dat het netwerk zal beheren. Hij/zij analyseert de behoeften van het toekomstige netwerk en staat in voor de keuze van de technologie die zal worden aangewend. Hij/zij staat aan het hoofd van een team van ontwikkelaars, die de functies van het toekomstige softwareprogramma in programmeertaal zullen omzetten. Andere benamingen: software-ontwerper, software-analist. Analist programmeur: programmeert de verschillende functies van het softwareprogramma op basis van het ontwerp en overeenkomstig de aanwijzingen van de software architect. Wanneer de software volledig is geprogrammeerd, staat hij/zij in voor het testen en de goede werking van de software. Afhankelijk van de applicatie die moet worden ontwikkeld, zal de programmeur gespecialiseerd zijn in bepaalde programmeertalen (bv.: C, C++, Java, VB, XML, ASP, HTML, Visual basic, SQL, Java script, VB script, enz.) en/of besturingssystemen (Linux, Unix, Windows, Windows NT, enz.). In grote bedrijven wordt een onderscheid gemaakt op basis van de beroepservaring van de ontwikkelaar (junior, senior). Andere benamingen: ontwikkelaar, developper, programmeur, software engineer, webdevelopper, webontwikkelaar. System integrator: staat in voor de implementatie en eindassemblage van de verschillende onderdelen van het netwerk (software, materiaal, enz.). Hij/zij controleert of alle delen van het netwerk goed functioneren en op elkaar zijn afgestemd, en lost eventuele problemen op. Doorgaans werkt hij/zij nauw samen met de ontwikkelaars om de problemen die zich voordoen (bugs of nodige wijzigingen) op te lossen. Soms staat hij/zij ook in voor de opleiding van de personen die de systemen zullen gebruiken. Andere benamingen: system implementation engineer, test specialist, integratie-ingenieur, systeem integrator. BEDIENDEBEROEPEN 12 Technicus O&O (elektronica/elektriciteit): helpt nieuwe productiemethodes of producten tot stand brengen. Hij/zij zoekt de optimale combinatie van onderdelen voor het maken van prototypes, neemt deel aan de assemblage en voert de nodige tests en metingen uit. Hij/zij helpt eveneens bij het opstellen van technische documentatie, specificaties en rapporten met onderzoeksresultaten. Trainer: staat in voor de organisatie en het beheer van de opleidingen m.b.t. het gebruik van de nieuwe telecommunicatieproducten en -diensten ontwikkeld door de technische ploegen. De opleidingen zijn bestemd voor de interne medewerkers van het bedrijf of voor klanten. Andere benamingen: trainer, technical trainer. RF engineer: alleen actief bij operatoren van mobiele netwerken en satellietnetwerken. Hij/zij staat in voor het ontwerp, de creatie en de optimalisering

17 van radiofrequentie-telecommunicatienetwerken, rekening houdend met de vooropgestelde doelen inzake bereik, belastbaarheid en kwaliteit. Hij/zij is gespecialiseerd in de radiofrequentie voor GSM- en GPRS-netwerken (2G of 2G+) of UMTS-netwerken (3G). Hij/zij staat in voor de 4 fasen van dit proces of is gespecialiseerd in één specifieke fase, met name: De dimensionering: hij/zij definieert de globale structuur van het netwerk in functie van de beoogde doelstellingen inzake belastbaarheid, bereik en kwaliteit van de dienstverlening. Hij/zij maakt een schatting van de infrastructuur die nodig is om het netwerk tot stand te brengen, en raamt de globale kostprijs van het netwerk in overleg met de financiële directie. Hij/zij kan ook samenwerken met de netwerkarchitect voor de creatie van nieuwe netwerken met plaatsing van antennes. De radioplanning: hij/zij bestudeert de infrastructuur van het netwerk al naar gelang van de verspreiding. Hij/zij definieert het bereik, plant de frequenties en bakent het gebied af waarbinnen men op zoek kan gaan naar locaties. Hij/zij onderhoudt contacten met de personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerven van de locaties. De installatie: hij/zij selecteert en rangschikt de potentiële locaties volgens de prestaties op het vlak van radiofrequentie. Hij/zij past de frequentieplannen aan, beschrijft de uitrusting van elke locatie en definieert de initiële parameters van de betreffende uitrusting in functie van locatiegebonden en reglementaire bepalingen. De optimalisering: hij/zij staat in voor de controle en optimalisering van het netwerk op korte en lange termijn. Hij/zij bewaakt de werking van de antennes, zodat eventuele problemen kunnen worden opgespoord en de nodige aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. In grote bedrijven kan hij/zij behoren tot een dienst die zich toelegt op elk van deze taken en door een verantwoordelijke wordt bestuurd. Andere benamingen: radio frequency (RF) engineer, radio frequency architect/designer, specialist in radiofrequentietechnologie. Security engineer: werkt methodes uit om de veiligheid van het netwerk te garanderen (virussen en hackers bestrijden, vermijden dat informatie verloren gaat, de geheimhouding van de gegevens garanderen, enz.). Hij/zij analyseert de netwerkarchitectuur en evalueert de risico's met betrekking tot inbreuk op en/of vernietiging van de gegevens. Hij/zij werkt de beveiligingsprocedures en programma's uit en staat ook in voor de ontwikkeling en implementatie van de betreffende procedures en programma's. Hij/zij kan ook verantwoordelijk zijn voor het maken van veiligheidskopieën. Andere benaming: IT security administrator, beveiligingsexpert. BEDIENDEBEROEPEN 13 Netwerkbeheerder: staat in voor de gebruikskwaliteit en optimalisering van het netwerk. Hij/zij bewaakt doorlopend het onderhoud van het netwerk en de toegangsbeveiliging. Hij/zij analyseert de netwerkprestaties en werkt mee aan de optimalisering van het netwerk. Hij/zij grijpt in wanneer het netwerk in gebreke blijft (defect, overbelasting). Hij/zij plant de netwerkoperaties, bereidt deze voor en staat ook in voor de implementatie (configuratie, nieuwe functies, enz.). Hij/zij werkt doorgaans in teamverband, zodat de bewaking van het netwerk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 is gewaarborgd. Soms maakt men een onderscheid op basis van anciënniteit in de functie (junior/senior) of op basis van bijzondere technische vaardigheden. Bij problemen helpt hij/zij de nodige maatregelen treffen. Andere benamingen: network administrator, netwerksupervisor. Databasebeheerder: staat in voor de kwaliteit en optimalisering van de databanken van het bedrijf door controle en validatie van de gegevens. Hij/zij ontwikkelt

18 databanken, staat in voor het onderhoud van deze databanken en maakt veiligheidskopieën. Andere benamingen: databaseverantwoordelijke, data base administrator (DBA). Webmaster: staat in voor het onderhoud, het beheer, de beveiliging en de updates van de websites van het bedrijf (portaalsite of andere). Hij/zij ontwikkelt soms nieuwe applicaties voor de site. Andere benamingen: internet- of websiteverantwoordelijke, websitebeheerder, webmeester, web edition manager. Redacteur: aanwezig in de ISP bedrijven, hij/zij staat in voor het opstellen van de teksten die op de portaalsite van het bedrijf worden gepubliceerd, past de betreffende teksten aan en controleert of alle geschreven teksten online staan. Soms coördineert hij/zij het werk van externe redacteurs. Andere benaming: content manager. Verantwoordelijke planning: plant de verschillende interventies (nieuwe installaties of herstellingen), meer bepaald de personen die hiervoor worden ingeschakeld. Hij/zij werkt een planning uit voor de verschillende taken, stelt de teams samen en zorgt voor de dagelijkse opvolging van de planning. In sommige bedrijven, zal hij/zij de taken van de werfleider op zich nemen. Werfleider: staat in voor de planning van het materiaal en de uitrusting nodig om de verschillende technische interventies op het terrein uit te voeren. Hij/zij definieert de behoeften inzake materiaal en uitrusting en werkt samen met de planningsverantwoordelijke en de dienst aankoop/logistiek. 14 BEDIENDEBEROEPEN Installateur telecommunicatie: staat in voor de installatie van alle onderdelen van het netwerk en van de verbindingen tussen deze onderdelen. Hij/zij controleert of alle elementen van het netwerk bedrijfsklaar zijn en zorgt ervoor dat de gegevensoverdracht (voice/data) optimaal kan verlopen. Hij/zij kan ook verantwoordelijk zijn voor het installeren van communicatienetwerken bij bedrijven die klant zijn. Er bestaan verschillende specialisaties, zoals installateurs van antennes voor mobiele netwerken en installateurs van kabels voor vaste netwerken. In kleine ondernemingen, zal de technicus telecommunicatie de nieuwe installatie van uitrusting doen. Andere benamingen: installateur van telefoonswitches, ADSL-, kabel-, PBX- of FAXtechnicus. Technicus telecommunicatie: staat in voor het onderhoud en de herstelling van de (elektrische, elektronische of radio-elektrische) telecommunicatie-installaties, - uitrusting en instrumenten van het bedrijf. Hij/zij helpt storingen of defecte functies diagnosticeren, vindt oplossingen en controleert of het systeem opnieuw operationeel is. Hij/zij voert eveneens de preventieve tests en controles van de infrastructuur uit. Mogelijk is hij/zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van de telecommunicatienetwerken van de klanten van het bedrijf. Hij/zij kan zich specialiseren in een specifiek soort apparatuur of in bepaalde soorten interventies. Hij/zij werkt in teamverband en moet soms de permanentie verzekeren. In kleine ondernemingen, zal hij/zij ook de installatie van nieuwe uitrusting doen Andere benamingen: onderhoudstechnicus, customer service engineer, reparatietechnicus, switch technician, data and transmission technician, field technician/engineer. Art director: aanwezig in bedrijven die website ontwikkelen, hij/zij staat in voor de artistieke en grafische kwaliteit van de website. Hij/zij geeft gestalte aan alle ideeën en

19 richtlijnen van de opdrachtgever met betrekking tot het visuele aspect. Hij/zij creëert de grafische kaart van de site en coördineert en leidt het team dat instaat voor de realisatie van de website: een team dat al naargelang de omstandigheden kan bestaan uit grafici, webdesigners, fotografen, illustratoren voor beeld en geluid, enz. Bij kleine producties kunnen de taken van de artistiek directeur worden overgenomen door de infograficus. Andere benaming: artistiek directeur. Webdesigner: aanwezig in bedrijven die website ontwikkelen, hij/zij staat in voor het grafisch ontwerp van een website en van alle visuele toepassingen die deel uitmaken van deze website. Hij/zij beheerst de nodige beeldbewerkingsprogramma's (Photoshop, Illustrator, Frontpage, Flash, enz.) en heeft doorgaans noties van HTML of andere talen voor het maken van webpagina's. In grote bedrijven zijn het de programmeurs die de webpagina's maken. In kleine bedrijven kan het gebeuren dat de webdesigner zelf instaat voor het maken van deze pagina's. Infograficus: aanwezig in bedrijven die website ontwikkelen, hij/zij creëert of bewerkt het beeldmateriaal, de tekeningen en de illustraties van de multimediaproducten die hij/zij op de computer tot stand brengt. Hij/zij volgt de aanwijzigingen van de artistiek directeur en werkt soms samen met een ergonoom. Indien hij/zij animaties of multidimensionele tekeningen ontwerpt, spreekt men over een 2D/3D-animator. Andere benamingen: tekenaar, specialist in synthesebeelden of in 2D/3D. B. AFDELING CUSTOMER SERVICE BEDIENDEBEROEPEN Afdeling die de dagelijkse contacten met de klanten op zich neemt, die betrekking hebben op technische of andere problemen. Deze dienst heeft meestal de vorm van een call center. Voor de technische problemen worden de klanten doorverwezen naar het call center, dat technische ondersteuning geeft. Andere problemen worden behandeld door de algemene afdeling van het call center; dat bestaat soms uit verschillende afdelingen afhankelijk van de te behandelen problemen (facturatie, algemene vragen, klachten, fraude, enz.). Verantwoordelijke customer service: staat aan het hoofd van de afdeling customer service. De afdeling wordt door hem/haar gemotiveerd; hij/zij staat in voor de afdeling zelf en voor alle werkzaamheden die binnen de afdeling plaatsvinden. Hij/zij begeleidt en motiveert het team dat werkzaam is binnen de afdeling customer service (teamleader en operatoren). Hij/zij spant zich voortdurend in om de organisatie en doeltreffendheid van de callcenters te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hij/zij rapporteert aan de directie van het bedrijf. Andere benamingen: directeur klantendienst, directeur callcenter, customer service director. 15 Teamleader customer service: staat in voor de supervisie en de dagelijkse begeleiding van de operatoren. Hij/zij analyseert het werk, de planning en de taakverdeling tussen de verschillende leden van het team en brengt verslag uit over de werkzaamheden bij de verantwoordelijke customer service. Andere benamingen : superviseur, team verantwoordelijke, team manager, customer service supervisor. Operator customer service: verstrekt administratieve, financiële en commerciële gegevens aan de klanten (particulieren of bedrijven), telefonisch of schriftelijk. Hij/zij

20 beantwoordt vragen van klanten met betrekking tot: de producten en diensten van het bedrijf, de gehanteerde tarieven, de behandeling van klachten, facturatieproblemen, problemen die verband houden met fraude, enz. Hij/zij codeert de verschillende gegevens die het resultaat zijn van de telefonische contacten en geeft de betreffende gegevens door aan de betrokken diensten en/of personen. Werkt meestal op wisselende uren. Afhankelijk van de grootte van de afdeling customer service en van de taakverdeling, kan hij/zij slechts enkele van de bovengenoemde taken vervullen. Andere benamingen: customer care operator, customer support center assistant, front office agent, loyalty agent, retention agent, support agent, business segment unit agent, credit en collection agent, fraud analyst, collection assistant, customer care sales specialist, customer support center assistant. Customer technical support engineer: houdt zich bezig met het diagnosticeren en oplossen in eerste instantie via de telefoon en op afstand - van de technische problemen waarmee de gebruikers van de telecommunicatieproducten worden geconfronteerd (configuratieproblemen, toegangsproblemen, netwerkproblemen, problemen in verband met de capaciteit, enz.) 8. Hij/zij begeeft zich soms naar de klanten om de problemen ter plaatse op te lossen. Hij/zij kan zich hebben toegelegd op een specifiek cliënteel (particulieren, bedrijven, enz.) of op specifieke technologieën (telefonie, communicatiegegevens, internettoegang en teledistributie), of kan gespecialiseerd zijn in technische problemen van minder of meer complexe aard. Andere benamingen: IT support operators, technical support assistant, customer support center assistant, helpdesk agent, deskundige technische ondersteuning, customer technical support engineer, hot liner, ingenieur technische ondersteuning, helpdeskmedewerker. 16 BEDIENDEBEROEPEN C. AFDELING VERKOOP Deze afdeling staat in voor de verkoop van telecommunicatieproducten bij de klanten (particulieren en bedrijven). Sommige van deze producten worden standaard verkocht, terwijl andere op maat gemaakt kunnen worden, volgens de behoeften van de klant. Commercieel directeur: stuurt en coördineert de verkoopactiviteiten van het bedrijf. Hij/zij waakt erover dat op lange termijn optimale verkoopcijfers worden behaald. Hij/zij coördineert en bewaakt de inspanningen van alle medewerkers van de dienst Verkoop. Hij/zij brengt bij de directie verslag uit over de commerciële prestaties van het bedrijf. Andere benamingen: verkoopverantwoordelijke, directeur marketing en sales, sales director. District manager: staat in voor de toepassing van de commerciële strategie in een bepaald gebied. Hij/zij is verantwoordelijk voor een klantenportefeuille en kan aan het hoofd staan van een team van account managers en pre-sales consultants. Hij/zij is vooral aanwezig in grote bedrijven die in een uitgestrekt gebied actief zijn. 8 De telefonische ondersteuning is meestal georganiseerd in 3 niveaus. Eerst en vooral is er de eerstelijnsondersteuning, gericht op het oplossen van eenvoudige problemen waarvan de oorzaak makkelijk te ontdekken is en waarvoor een standaardoplossing beschikbaar is. Indien het om complexere problemen gaat, wordt de klant doorverwezen naar de tweede lijn, samengesteld uit personen met een gevorderde technische kennis op bepaalde gebieden. Indien het probleem niet ter plaatse kan worden opgelost, moet de customer technical support engineer zich mogelijk naar de klant begeven. In sommige bedrijven doet men een beroep op andere teams om technische problemen bij de klant te gaan oplossen. In sommige ondernemingen gebeurt de ondersteuning van klanten in de tweede en derde lijn door leden van de afdeling Operations/Technologies.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Uitzendsector Enquête Upedi-Cefora 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie

Nadere informatie

Industriële reiniging

Industriële reiniging Industriële reiniging Februari 2008 CEVORA 2008. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

Studiebureau s December 2003

Studiebureau s December 2003 Studiebureau s December 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Verhuurkantoren CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever

Nadere informatie

Informaticasector Mei 2006

Informaticasector Mei 2006 Informaticasector Mei 2006 CEVORA 2006. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Minerale producten Augustus 2004

Minerale producten Augustus 2004 Minerale producten Augustus 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

Vastgoedsector Oktober 2003

Vastgoedsector Oktober 2003 Vastgoedsector Oktober 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Reclamesector Oktober 2003

Reclamesector Oktober 2003 Reclamesector Oktober 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven

Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel

Nadere informatie

Hout- en meubelsector

Hout- en meubelsector Hout- en meubelsector Juli 2005 CEVORA 2005. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Beroepenstructuur : Groothandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Bouw Juni 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever

Nadere informatie

Drukkerijen Juli 2004

Drukkerijen Juli 2004 Drukkerijen Juli 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur

Nadere informatie

Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen

Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen

Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen Beroepenstructuur : Kleinhandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 18 Callcenters A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Transversale bediendeberoepen Februari 2002 CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.706.485 Aantal bezoeken 1.033.556 Unieke bezoekers 567.185 Aantal jobs 5139

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

Hotsheet juni

Hotsheet juni Hotsheet juni 2014 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,012,616 Aantal bezoeken 381,867 Unieke bezoekers 258,591 Aantal vacatures 1051 Mei in een notendop

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

TTL vacaturevacature voor Office manager

TTL vacaturevacature voor Office manager vacature voor Office manager Bedrijf The Test LeadersThe Test Leaders Auteur Stefan Patry Versie V3.1 Laatste update jul. 1, 2014 Abstract Dit document beschrijft de vacature voor een Office manager. the

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films Paritair Comité voor het filmbedrijf 3030200 Verdeling van films De paritair subcomités 303.02 en 303.04 zijn opgeheven door het Koninklijk Besluit van 18 september 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 3270102 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Sociale werkplaatsen

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

ICT en Mediatechnologie

ICT en Mediatechnologie School voor ICT en Mediatechnologie ICT Beheerder Medewerker Beheer ICT Medewerker ICT Grafisch vormgever Webdeveloper School voor ICT en Mediatechnologie ICT en Mediatechnologie ict beheerder medewerker

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Hotsheet Januari - Maart 2013

Hotsheet Januari - Maart 2013 Hotsheet Januari - Maart 2013 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.523.763 Aantal bezoeken 1.569.025 Unieke bezoekers 1.079.957 Aantal vacatures 4.125

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 16 Reiniging A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met ons communiceert, uw privacy te beschermen en ze veilig

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig.

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig. NATIONALE COMMISSIE WEB EN DATABASE MD 112 BELGIUM (November 2007) GEMEENSCHAPPELIJK HANDVEST VOOR LIONS WEBSITES IN MD 112 BELGIUM PRINCIPES EN VOORSCHRIFTEN VOOR OPBOUW VAN EEN SITE - GEDRAGSCODE 1 PRINCIPES

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/128 BERAADSLAGING NR. 17/058 VAN 4 JULI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN Werk brengt risico s met zich mee. Het productieproces, het transport, de werkorganisatie, de omgeving

Nadere informatie

Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E

Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Standaard rollen/ competentieprofielen PiCompany Om u te helpen bij de keuze voor de te meten competenties heeft

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker evenementenorganisatie Medewerker evenementenorganisatie Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 5 Informatica A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases:

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: Getuigenissen Onderneming 1 Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: De personeelsverantwoordelijke begint met een overzicht van alle verplichte opleidingen die dat jaar

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN 5112/PC/MS BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING De maatschappij voor onderlinge borgstelling...... (statutaire benaming).........

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 13 Selectiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

Fopas Privacy Statement

Fopas Privacy Statement Fopas Privacy Statement Bescherming van uw in professionele context. Laatst bijgewerkt: september 2016 Fopas past zijn beleid inzake bescherming en privacy aan de nieuwe Europese verordening aan die in

Nadere informatie

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000 Curriculum Vitae Personalia Naam Harold de Bruijn Geboortedatum 11 augustus 1972 Woonplaats Vught Rijbewijs B ICT werkervaring sinds 1998 Opleidingen MTS Technische Informatica MTS Elektrotechniek MAVO

Nadere informatie

Hotsheet november 2013

Hotsheet november 2013 Hotsheet november 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,730,386 Aantal bezoeken 553,732 Unieke bezoekers 369,601 Aantal vacatures 1,430 November

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 Presentatie Group S Sociaal Secretariaat Anja Van Houtvinck Inhoudstafel 1. Inleiding / trends 2. Interacties en gegevensstromen 3. Schema s 4. Aangiften 5.

Nadere informatie

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : SAL/TM/001 - Sales Communication Adviser FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail Job architecture VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Kwaliteit

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Professional Services

Professional Services Professional Services Winning deals together with Alcadis Professional Services Experience Center Het Experience Center biedt Alcadis alle faciliteiten om partners te informeren over Wi-Fi, IP-connectiviteit

Nadere informatie

AXI zoekt voor zijn afdeling Ontwikkeling : 4 JUNIOR ORACLE ANALYST/PROGRAMMEUR

AXI zoekt voor zijn afdeling Ontwikkeling : 4 JUNIOR ORACLE ANALYST/PROGRAMMEUR ICT dienstverlener AXI telt 230 enthousiaste medewerkers in België (Willebroek) en Nederland (Breda). AXI schrijft applicaties voor databanken en tot zijn kernactiviteiten behoren: middelgrote organisaties

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE 1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN - NACE De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk beantwoorden aan precieze

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4

1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4 DIENST: NEWSLETTER Inhoudsopgave 1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4 5.1 ALGEMEEN 4 5.2

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie