Telecomsector Februari 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telecomsector Februari 2003"

Transcriptie

1 Telecomsector Februari 2003

2 CEVORA Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever dienen hierbij steeds vermeld te worden. Iedere andere reproductie, adaptatie, vertaling en publieke mededeling zijn verboden zonder de schriftelijke toestemming van CEVORA, Eugène Plaskylaan 144, 1030 Brussel.

3 i Inhoudstafel 1. Beschrijving van de sector p De telecomsector p Definitie p Kenmerken van de sector in het ANPCB p. 2 a) Het statuut van de werknemers p. 2 b) De omvang van de ondernemingen p. 3 c) Aanwezigheid per regio p Bereikte steekproef van bedrijven p Beschrijving van de steekproef p Steekproef en respons p. 5 a) Op basis van de NACE-code en de activiteiten van de p. 5 ondernemingen b) Op basis van de omvang van de ondernemingen p. 6 c) Op basis van de regio p Bediendeberoepen p Beschrijving van de organogrammen in functie van de p. 8 ondernemingsgrootte 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele p. 11 afdelingen 3.3. Definitie van de bediendeberoepen in de ondersteunende p. 19 afdelingen 4. Schatting van het aantal bedienden per beroep p Extrapolatie van de enquêtegegevens p Vacatures p Analyse van de vacante betrekkingen p Kernberoepen p De kernberoepen van de sector p Technologies/operations p Customer service p Commercieel p. 33 INLEIDING Bijlagen p. 34 Bijlage A : Bronnen p. 35 Bijlage B : Type-organogrammen van een bedrijf uit de p. 36 telecomsector volgens de bedrijfsgrootte Bijlage C : Organogram van de kernberoepen van de sector p. 41 Bijlage D : Steekproeftrekking voor de telecomsector p. 42 Bijlage E : Lijst van de deelnemende bedrijven p. 44

4 Inleiding Het onderzoek naar beroepenstructuren werd opgestart door de studiedienst van Cevora met de bedoeling de beroepen in kaart te brengen die voorkomen in elk van de activiteitensectoren van het paritair comité In het kader van deze oefening worden organogrammen opgesteld waarin de voornaamste bediendeberoepen van deze sector worden weergegeven, opgesplitst per afdeling. Deze oefening zal worden uitgevoerd voor alle sectoren van het ANCPB, zodat Cevora op het einde van de studie beschikt over de beroepenstructuur van de gehele sector, met name van het ANCPB. Het volgende document zal de telecomsector behandelen. Deze oefening heeft tot doel: een inventaris op te stellen van de bediendeberoepen die men aantreft in de sectoren van het ANCPB en deze beroepen te beschrijven; op nationaal vlak een kwantitatieve raming mogelijk te maken van het aantal bedienden dat tewerkgesteld is in elk beroep; het aantal vacante betrekkingen per beroep te kennen op het ogenblik van de enquête en een raming te maken van de moeilijkheidsgraad om deze vacante betrekkingen in te vullen; de kernberoepen van de sector te bepalen ten behoeve van het onderwijs. INLEIDING Deze studie verloopt in diverse stappen en volgens een vaste methodologie: inzameling en analyse van documentatiebronnen over de sector en de daarin aanwezige beroepen. opstelling van een voorlopige beschrijvende fiche voor de sector en zijn beroepen. eerste validering van de organogrammen en van de definities van de beroepen. Dit gebeurt intern bij de adviseur die verantwoordelijk is voor deze sector en extern via gesprekken bij de ondernemingen van diverse grootte in deze sector. tweede validering aan de hand van een schriftelijke enquête die wordt verstuurd naar een representatieve steekproef van ondernemingen uit deze sector. analyse van de resultaten van de enquête en opstelling van de beschrijvende fiche voor de sector. ii Voor meer details over de methodologie die wordt gevolgd voor het opstellen van de beroepenstructuren van de bedienden binnen het ANCPB, verwijzen wij u naar een ander document van de studiedienst: «Methodologie van de beroepenstructuren van de bedienden in het ANCPB». Deze studie werd uitgevoerd door Cindy Lambrechts, medewerkster van de dienst onderzoek en organisatie van Cevora. 1 Of Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB of PC 218).

5 Beschrijving van de sector 1

6 1.1. De telecomsector Definitie De telecomsector omvat bedrijven die telefonienetwerken uitbaten (vaste, mobiele of satellieten), internetproviders (internet services provider ISP) via verschillende technologieën (kabel, ISDN, ADSL, gewone telefoonlijnen, leased lines, enz.), ontwikkelaars van websites en webhostbedrijven. De door deze ondernemingen geleverde diensten zijn bestemd voor bedrijven en particulieren. Volgens de activiteitennomenclatuur NACE-BEL, afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, krijgt de telecomsector het volgende NACE-code: 642 Telecommunicatie Kenmerken van de sector in het ANPCB a) Het statuut van de werknemers BESCHRIJVING VAN DE SECTOR Tabel 1 Aantal werknemers volgens statuut en ondernemingsgrootte 2 2 Omvang van de ondernemingen Totaal aantal % TOTAAL werknemers ,00 Arbeiders ,82 Bedienden ,18 Waarvan ANPCB bedienden In de privé-sector telt de telecomsector werknemers, waarvan een bediendestatuut hebben. Aan de hand van deze bron valt het op dat bijna 85% van de werknemers in deze sector het bediendestatuut hebben. In dit document zullen we het hebben over deze bedienden. Voor het ANPCB is het interessant om de dekkingsgraad van de sector te berekenen. Onder dekkingsgraad verstaat men de verhouding tussen het aantal ondernemingen (of bedienden) die ressorteren onder het ANCPB en het totaal door de RSZ geregistreerde ondernemingen in de sector. Volgens deze berekening komt men tot een dekkingsgraad van 36,68 % voor de ondernemingen en van 79,3 % voor de bedienden 3. Uit deze dekkingsgraad kan men afleiden dat bijna alle bedienden uit deze sector deel uitmaken van PC Volgens de RSZ-gegevens : aantal op 30 juni 2000 in de sociale zekerheid opgenomen werkgevers en werknemers uit de privé-sector (gecentraliseerde statistiek). 3 De RSZ telt voor de telecomsector 698 bedrijven en bedienden terwijl het ANPCB 256 bedrijven en bedienden telt.

7 b) De omvang van de ondernemingen Tabel 2 Aantal ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte 4 Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden Omvang onderneming aantal % aantal % Gemiddelde - 1 tot , ,08 3,4-10 tot , ,80 22,6-50 tot , ,35 70,3-100 en , ,77 454,4 Totaal ,1 Zoals de meeste ANPCB-sectoren telt de telecomsector hoofdzakelijk KMO s : 88,68 % van de bedrijven telt minder dan 50 werknemers. c) Aanwezigheid per regio Tabel 3 Aantal ondernemingen en bedienden volgens regio 5 Regio Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal BESCHRIJVING VAN DE SECTOR 3 Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gemiddeld aantal bedienden per onderneming 52,1 42,4 26,6 41,1 Van de bedrijven is 36,72% gevestigd in Vlaanderen, 16,8% in Wallonië en 46,48% in Brussel. 4 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het vierde kwartaal van het jaar 2001, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds. 5 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het vierde kwartaal van het jaar 2001, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds.

8 Bereikte steekproef van bedrijven 2

9 2.1. Beschrijving van de steekproef Steekproef en respons Om deze studie uit te voeren, werden enquêteformulieren verstuurd naar alle bedrijven uit de telecomsector, verdeeld over groottes en regio s. Na deze verzending werd er een telefonische herinneringsactie bij de ondernemingen gehouden en aansluitend hiermee een beperkte nieuwe verzending van enquêtes gedaan (gericht aan de personen die telefonisch hadden ingestemd om mee te werken aan de studie). Na deze actie werd de gewenste responsgraad nog niet behaald. We hebben vervolgens een tweede keer de bedrijven aangeschreven, opnieuw verdeeld over groottes en regio s. Deze bedrijven werden ook een tweede keer telefonisch aangemoedigd om deel te nemen aan het onderzoek. Na deze twee verzendingen, was de responsgraad behaald voor de grote bedrijven maar niet voor de kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers). De enquête werd toch afgesloten omdat de respons van de bedienden voldoende hoog was. Een deelnemingstotaal van 47 ondernemingen en bedienden was wenselijk voor het uitvoeren van de enquête; uiteindelijk dekt de enquête 32 ondernemingen en bedienden. Het gedekte aantal bedienden is een belangrijker gegeven dan het aantal ondernemingen, vermits de extrapolatie gebeurt op basis van het aantal bedienden. In bijlage D vindt u een overzichtstabel met het aantal verstuurde enquêteformulieren, het aantal ondernemingen dat bereikt moest worden om een representatieve steekproef te verkrijgen en de gerealiseerde respons volgens een aantal parameters zoals de omvang en de regio. a) Op basis van de NACE-codes en de activiteiten van de ondernemingen Een indeling van de deelnemende bedrijven per NACE-code is onmogelijk, aangezien de sector slechts een NACE-code kent, met name In deze enquête werden de ondernemingen ook gevraagd zelf het type activiteiten dat zij uitvoeren te omschrijven. Volgens deze gegevens zijn de 32 ondernemingen die hebben deelgenomen aan onze enquête, als volgt verdeeld over de subsectoren: BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN 5 15 zijn actief in het telefonie op vaste netwerken; 4 zijn actief in het telefonie op mobiele netwerken; 2 zijn actief in het telefonie op satelliete netwerken; 10 zijn internet service providers; 6 zijn websites ontwikkelaars; 13 hebben nevenactiviteiten (diensten voor electronisch betalingen, verkoop van test- en meetapparatuur voor telecombedrijven, teledistibutie, call center, transport van digitaal gegevens op beveilige netwerken, enz.). Voor de telecomsector heeft de RSZ slechts één heel algemene NACE code in zijn classificatie telecommunicatie. De enquête vermeldt verschillende activiteiten binnen de telecomsector. Deze redenering verklaart de vastgestelde verschillen tussen de indeling van de activiteiten volgens de RSZ en die volgens de enquête.

10 Bovendien konden de bedrijven op de vragenlijst meerdere activiteiten aankruisen, terwijl de RSZ alleen de hoofdactiviteit van de bedrijven opnam. b) Op basis van de omvang van de ondernemingen Tabel 4 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte Omvang onderneming Totaal Aantal bereikte ondernemingen Bereik ondernemingen in % 6,45% 24,39% 9,09% 50,00% 12,50% Aantal bereikte bedienden Bereik bedienden in % 7,82% 14,15% 7,76% 48,19% 39,77% Na afloop van de enquête dekken de gegevens 12,5% van de bedrijven en 39,77% van de bedienden. We beschouwen de steekproef als representatief. We bereikten ongeveer 40% van het aantal bedienden uit de sector. c) Op basis van de regio BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN Tabel 5 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens regio 6 Regio Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Aantal ondernemingen Bereik ondernemingen in % 12,61% 11,63% 12,77% 12,50% Aantal bedienden Bereik bedienden in % 57,03% 1,59% 24,78% 39,77%

11 Bediendeberoepen 3

12 3.1. Beschrijving van de organogrammen in functie van de ondernemingsgrootte In de enquête wordt aan de bedrijven een type-organogram voorgelegd, met de vraag in welke mate dit ook toepasbaar en herkenbaar is voor hun bedrijf. Een typeorganogram is een organogram dat overeenstemt met een typische configuratie van een onderneming in een sector en dat verschilt naargelang de groottecategorie van het bedrijf. De meerderheid van deze ondernemingen moet zich herkennen in dit type-organogram. In het organogram worden de voornaamste beroepen per afdeling weergegeven met hun hiërarchische verbanden. Daartoe moeten de ondernemingen een evaluatie maken van het type-organogram op een schaal van 1 tot 5 (helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord). De globale evaluatie van het organogram bedraagt 3,31 (gemiddelde van 32 evaluaties gemaakt door de ondervraagde ondernemingen). Naast deze eerste evaluatie, moeten de bedrijven het organogram valideren en waar nodig aanvullen. Op basis van de organogrammen die werden aangevuld door de ondernemingen kon de volgende tabel worden opgesteld, met de sectorspecifieke beroepen 6 ingedeeld per operationele afdeling. Onder operationele afdelingen verstaat men de afdelingen die instaan voor de kernactiviteiten van de onderneming. De beroepen die hiervan deel uitmaken staan in voor de basiswerkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Deze afdelingen genereren het zakencijfer en de winst van de onderneming. BEDIENDEBEROEPEN 8 Tabel 6 Hiertegenover staan de transversale beroepen en de ondersteunende afdeling. De transversale beroepen zijn beroepen die in een groot deel van de sectoren min of meer dezelfde taken en invulling hebben. Deze beroepen komen meestal voor in ondersteunende afdelingen. De transversale beroepen komen niet aan bod in dit document omdat er over deze beroepen een aparte bundel «transversale bediendeberoepen» verkrijgbaar is bij Cevora. Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + OPERATIONS/TECHNOLOGIES Operations director x x x x Project manager nieuwe diensten x x Project manager x x x Network architect (data/voice) x x System integrator x x Software architecte x x 6 Zie punt 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen.

13 Tabel 6 Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte (vervolg) BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + Analist-programmeur x x x Technicus O&O Trainer x x RF engineer Security engineer x x Netwerkbeheerder x x x x Databasebeheerder Webmaster Redacteur Verantwoordelijke planning Werfleider Installateur telecommunicatie Technicus telecommunicatie x x x Art director Infograficus Webdesigner x x CUSTOMER SERVICE Verantwoordelijke customer service Teamleader customer service x x Operator customer service x x x Customer technical support engineer COMMERCIEEL Intern x x x x Verantwoordelijke verkoop x x x District manager x x Administratief en commercieel medewerker Televerkoper x x x x Pre-sales consultant x x Traffic manager Extern Account manager x x x x x x x x x x x x x x x x x BEDIENDEBEROEPEN 9

14 Opmerkingen: 1. De type-organogrammen die alle beroepen van bedienden in deze sector bevatten (per operationele en per ondersteunende afdeling), vindt u in de bijlagen. Deze type-organogrammen zijn het resultaat van de samenvatting van alle gegevens die werden doorgestuurd door de ondernemingen. 2. Op de type-organogrammen zijn alle beroepen weergegeven die men kan terugvinden in de sector van ondernemingen die actief zijn in het telefonie op vaste, mobiele en satellieten netwerken, die een internet service provider zijn en die websites ontwikkelen voor andere bedrijven. Indien bepaalde van deze activiteiten wegvallen, verdwijnen ook de bijbehorende beroepen. 10 BEDIENDEBEROEPEN

15 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen A. AFDELING OPERATIONS & TECHNOLOGIES Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, de installatie, de dagelijkse administratie en de herstelling van de infrastructuren, zodat telecommunicatiediensten geleverd kunnen worden. Naargelang van de producten en diensten die de onderneming levert, zal de configuratie van deze dienst verschillen, net zoals de beroepen die ertoe behoren. Operations director: hoofd van de afdeling operations/technologies van het bedrijf en van alle secties die hiertoe behoren. Hij/zij staat in voor de technische kant van de telecommunicatiediensten van de onderneming. Zijn actieterrein zal sterk afhankelijk zijn van de geleverde diensten van het bedrijf. Hij/zij staat in voor de motivering, opvolging en supervisie van alle teamleaders van deze afdeling. Hij/zij brengt bij de algemene directie van het bedrijf verslag uit over alle activiteiten. In kleine bedrijven, kan hij/zij ook de taken van de project manager op zich nemen Andere benamingen: operationeel diensthoofd, operations manager, technisch directeur, CTO (chief technical officer), TEO (technical executive officer). Project manager nieuwe diensten 7 : staat in voor de creatie en ontwikkeling van nieuwe telecommunicatieproducten, in overleg met de dienst marketing. Hij/zij bedenkt en ontwerpt de technische oplossing die het beste aansluit bij de behoeften van het bedrijf en die rekening houdt met de bestaande infrastructuur. Hij/zij kiest de personen (technisch team bestaande uit verschillende specialisten) die zullen instaan voor de ontwikkeling en coördineert hun inspanningen. Hij/zij schrijft de specificaties voor het project uit, beheert het budget, werkt de planning van de verschillende taken uit en zorgt voor de dagelijkse opvolging van het project. Andere benamingen: project manager, (technisch) projectleider, technical project leader. Project manager: stuurt de ontwikkeling van een project en streeft daarbij naar een optimale kostenplaatjes, leveringstijden en kwaliteit. Hij/zij helpt de specificaties van het project definiëren, neemt deel aan de studie van aangepaste technische oplossingen en stelt een planning op voor de verschillende taken. Hij/zij coördineert de inspanningen van het volledige technische team dat bij het project betrokken is. Hij/zij waakt erover dat men zich houdt aan de geplande leveringstermijnen en voorziene uitgaven. Andere benamingen: project manager, (technisch) projectleider, technical project leader. BEDIENDEBEROEPEN 11 Network architect (data/voice): staat in voor de creatie en opbouw van de communicatienetwerken die zullen worden gebruikt om gegevens of spraak uit te wisselen. Hij/zij stelt netwerkarchitecturen voor die rekening houden met de behoeften van de organisatie en de verwachte prestaties, waarbij de kostprijs zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Hij/zij staat eveneens in voor de keuze van de technologie die daarbij zal worden aangewend. Mogelijk moet hij/zij het netwerk 7 Wat de project managers nieuwe diensten onderscheidt van de andere project managers zijn de aard en de lengte van de projecten die ze moeten leiden. De project managers nieuwe diensten houden zich bezig met projecten die de ontwikkeling van nieuwe producten en nooit eerder gecommercialiseerde telecommunicatiediensten beogen. De projecten komen in de buurt van onderzoek en ontwikkeling. De project managers staan in voor projecten op kortere termijn, die vooraf bestudeerde en geteste producten en diensten operationeel willen maken.

16 doen evolueren en/of het materiaal en de bestaande software aanpassen om nieuwe functies te creëren. Het is ook mogelijk dat hij/zij technische oplossingen moet zoeken voor dagelijkse netwerkproblemen. Bovendien neemt hij/zij deel aan de implementatie van het netwerk. Vaak gaat het om een persoon die gespecialiseerd is in data- of spraaknetwerken. In kleine bedrijven kan hij/zij ook instaan voor de integratie van het systeem. Andere benamingen: telecommunicatie-ingenieur, telecommunication engineer, telecommunicatiespecialist, telecommunication specialist, operations network engineer. Software architect: in samenwerking met de network architect, staat hij/zij in voor de structuur en opbouw van het softwareprogramma dat het netwerk zal beheren. Hij/zij analyseert de behoeften van het toekomstige netwerk en staat in voor de keuze van de technologie die zal worden aangewend. Hij/zij staat aan het hoofd van een team van ontwikkelaars, die de functies van het toekomstige softwareprogramma in programmeertaal zullen omzetten. Andere benamingen: software-ontwerper, software-analist. Analist programmeur: programmeert de verschillende functies van het softwareprogramma op basis van het ontwerp en overeenkomstig de aanwijzingen van de software architect. Wanneer de software volledig is geprogrammeerd, staat hij/zij in voor het testen en de goede werking van de software. Afhankelijk van de applicatie die moet worden ontwikkeld, zal de programmeur gespecialiseerd zijn in bepaalde programmeertalen (bv.: C, C++, Java, VB, XML, ASP, HTML, Visual basic, SQL, Java script, VB script, enz.) en/of besturingssystemen (Linux, Unix, Windows, Windows NT, enz.). In grote bedrijven wordt een onderscheid gemaakt op basis van de beroepservaring van de ontwikkelaar (junior, senior). Andere benamingen: ontwikkelaar, developper, programmeur, software engineer, webdevelopper, webontwikkelaar. System integrator: staat in voor de implementatie en eindassemblage van de verschillende onderdelen van het netwerk (software, materiaal, enz.). Hij/zij controleert of alle delen van het netwerk goed functioneren en op elkaar zijn afgestemd, en lost eventuele problemen op. Doorgaans werkt hij/zij nauw samen met de ontwikkelaars om de problemen die zich voordoen (bugs of nodige wijzigingen) op te lossen. Soms staat hij/zij ook in voor de opleiding van de personen die de systemen zullen gebruiken. Andere benamingen: system implementation engineer, test specialist, integratie-ingenieur, systeem integrator. BEDIENDEBEROEPEN 12 Technicus O&O (elektronica/elektriciteit): helpt nieuwe productiemethodes of producten tot stand brengen. Hij/zij zoekt de optimale combinatie van onderdelen voor het maken van prototypes, neemt deel aan de assemblage en voert de nodige tests en metingen uit. Hij/zij helpt eveneens bij het opstellen van technische documentatie, specificaties en rapporten met onderzoeksresultaten. Trainer: staat in voor de organisatie en het beheer van de opleidingen m.b.t. het gebruik van de nieuwe telecommunicatieproducten en -diensten ontwikkeld door de technische ploegen. De opleidingen zijn bestemd voor de interne medewerkers van het bedrijf of voor klanten. Andere benamingen: trainer, technical trainer. RF engineer: alleen actief bij operatoren van mobiele netwerken en satellietnetwerken. Hij/zij staat in voor het ontwerp, de creatie en de optimalisering

17 van radiofrequentie-telecommunicatienetwerken, rekening houdend met de vooropgestelde doelen inzake bereik, belastbaarheid en kwaliteit. Hij/zij is gespecialiseerd in de radiofrequentie voor GSM- en GPRS-netwerken (2G of 2G+) of UMTS-netwerken (3G). Hij/zij staat in voor de 4 fasen van dit proces of is gespecialiseerd in één specifieke fase, met name: De dimensionering: hij/zij definieert de globale structuur van het netwerk in functie van de beoogde doelstellingen inzake belastbaarheid, bereik en kwaliteit van de dienstverlening. Hij/zij maakt een schatting van de infrastructuur die nodig is om het netwerk tot stand te brengen, en raamt de globale kostprijs van het netwerk in overleg met de financiële directie. Hij/zij kan ook samenwerken met de netwerkarchitect voor de creatie van nieuwe netwerken met plaatsing van antennes. De radioplanning: hij/zij bestudeert de infrastructuur van het netwerk al naar gelang van de verspreiding. Hij/zij definieert het bereik, plant de frequenties en bakent het gebied af waarbinnen men op zoek kan gaan naar locaties. Hij/zij onderhoudt contacten met de personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerven van de locaties. De installatie: hij/zij selecteert en rangschikt de potentiële locaties volgens de prestaties op het vlak van radiofrequentie. Hij/zij past de frequentieplannen aan, beschrijft de uitrusting van elke locatie en definieert de initiële parameters van de betreffende uitrusting in functie van locatiegebonden en reglementaire bepalingen. De optimalisering: hij/zij staat in voor de controle en optimalisering van het netwerk op korte en lange termijn. Hij/zij bewaakt de werking van de antennes, zodat eventuele problemen kunnen worden opgespoord en de nodige aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. In grote bedrijven kan hij/zij behoren tot een dienst die zich toelegt op elk van deze taken en door een verantwoordelijke wordt bestuurd. Andere benamingen: radio frequency (RF) engineer, radio frequency architect/designer, specialist in radiofrequentietechnologie. Security engineer: werkt methodes uit om de veiligheid van het netwerk te garanderen (virussen en hackers bestrijden, vermijden dat informatie verloren gaat, de geheimhouding van de gegevens garanderen, enz.). Hij/zij analyseert de netwerkarchitectuur en evalueert de risico's met betrekking tot inbreuk op en/of vernietiging van de gegevens. Hij/zij werkt de beveiligingsprocedures en programma's uit en staat ook in voor de ontwikkeling en implementatie van de betreffende procedures en programma's. Hij/zij kan ook verantwoordelijk zijn voor het maken van veiligheidskopieën. Andere benaming: IT security administrator, beveiligingsexpert. BEDIENDEBEROEPEN 13 Netwerkbeheerder: staat in voor de gebruikskwaliteit en optimalisering van het netwerk. Hij/zij bewaakt doorlopend het onderhoud van het netwerk en de toegangsbeveiliging. Hij/zij analyseert de netwerkprestaties en werkt mee aan de optimalisering van het netwerk. Hij/zij grijpt in wanneer het netwerk in gebreke blijft (defect, overbelasting). Hij/zij plant de netwerkoperaties, bereidt deze voor en staat ook in voor de implementatie (configuratie, nieuwe functies, enz.). Hij/zij werkt doorgaans in teamverband, zodat de bewaking van het netwerk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 is gewaarborgd. Soms maakt men een onderscheid op basis van anciënniteit in de functie (junior/senior) of op basis van bijzondere technische vaardigheden. Bij problemen helpt hij/zij de nodige maatregelen treffen. Andere benamingen: network administrator, netwerksupervisor. Databasebeheerder: staat in voor de kwaliteit en optimalisering van de databanken van het bedrijf door controle en validatie van de gegevens. Hij/zij ontwikkelt

18 databanken, staat in voor het onderhoud van deze databanken en maakt veiligheidskopieën. Andere benamingen: databaseverantwoordelijke, data base administrator (DBA). Webmaster: staat in voor het onderhoud, het beheer, de beveiliging en de updates van de websites van het bedrijf (portaalsite of andere). Hij/zij ontwikkelt soms nieuwe applicaties voor de site. Andere benamingen: internet- of websiteverantwoordelijke, websitebeheerder, webmeester, web edition manager. Redacteur: aanwezig in de ISP bedrijven, hij/zij staat in voor het opstellen van de teksten die op de portaalsite van het bedrijf worden gepubliceerd, past de betreffende teksten aan en controleert of alle geschreven teksten online staan. Soms coördineert hij/zij het werk van externe redacteurs. Andere benaming: content manager. Verantwoordelijke planning: plant de verschillende interventies (nieuwe installaties of herstellingen), meer bepaald de personen die hiervoor worden ingeschakeld. Hij/zij werkt een planning uit voor de verschillende taken, stelt de teams samen en zorgt voor de dagelijkse opvolging van de planning. In sommige bedrijven, zal hij/zij de taken van de werfleider op zich nemen. Werfleider: staat in voor de planning van het materiaal en de uitrusting nodig om de verschillende technische interventies op het terrein uit te voeren. Hij/zij definieert de behoeften inzake materiaal en uitrusting en werkt samen met de planningsverantwoordelijke en de dienst aankoop/logistiek. 14 BEDIENDEBEROEPEN Installateur telecommunicatie: staat in voor de installatie van alle onderdelen van het netwerk en van de verbindingen tussen deze onderdelen. Hij/zij controleert of alle elementen van het netwerk bedrijfsklaar zijn en zorgt ervoor dat de gegevensoverdracht (voice/data) optimaal kan verlopen. Hij/zij kan ook verantwoordelijk zijn voor het installeren van communicatienetwerken bij bedrijven die klant zijn. Er bestaan verschillende specialisaties, zoals installateurs van antennes voor mobiele netwerken en installateurs van kabels voor vaste netwerken. In kleine ondernemingen, zal de technicus telecommunicatie de nieuwe installatie van uitrusting doen. Andere benamingen: installateur van telefoonswitches, ADSL-, kabel-, PBX- of FAXtechnicus. Technicus telecommunicatie: staat in voor het onderhoud en de herstelling van de (elektrische, elektronische of radio-elektrische) telecommunicatie-installaties, - uitrusting en instrumenten van het bedrijf. Hij/zij helpt storingen of defecte functies diagnosticeren, vindt oplossingen en controleert of het systeem opnieuw operationeel is. Hij/zij voert eveneens de preventieve tests en controles van de infrastructuur uit. Mogelijk is hij/zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van de telecommunicatienetwerken van de klanten van het bedrijf. Hij/zij kan zich specialiseren in een specifiek soort apparatuur of in bepaalde soorten interventies. Hij/zij werkt in teamverband en moet soms de permanentie verzekeren. In kleine ondernemingen, zal hij/zij ook de installatie van nieuwe uitrusting doen Andere benamingen: onderhoudstechnicus, customer service engineer, reparatietechnicus, switch technician, data and transmission technician, field technician/engineer. Art director: aanwezig in bedrijven die website ontwikkelen, hij/zij staat in voor de artistieke en grafische kwaliteit van de website. Hij/zij geeft gestalte aan alle ideeën en

19 richtlijnen van de opdrachtgever met betrekking tot het visuele aspect. Hij/zij creëert de grafische kaart van de site en coördineert en leidt het team dat instaat voor de realisatie van de website: een team dat al naargelang de omstandigheden kan bestaan uit grafici, webdesigners, fotografen, illustratoren voor beeld en geluid, enz. Bij kleine producties kunnen de taken van de artistiek directeur worden overgenomen door de infograficus. Andere benaming: artistiek directeur. Webdesigner: aanwezig in bedrijven die website ontwikkelen, hij/zij staat in voor het grafisch ontwerp van een website en van alle visuele toepassingen die deel uitmaken van deze website. Hij/zij beheerst de nodige beeldbewerkingsprogramma's (Photoshop, Illustrator, Frontpage, Flash, enz.) en heeft doorgaans noties van HTML of andere talen voor het maken van webpagina's. In grote bedrijven zijn het de programmeurs die de webpagina's maken. In kleine bedrijven kan het gebeuren dat de webdesigner zelf instaat voor het maken van deze pagina's. Infograficus: aanwezig in bedrijven die website ontwikkelen, hij/zij creëert of bewerkt het beeldmateriaal, de tekeningen en de illustraties van de multimediaproducten die hij/zij op de computer tot stand brengt. Hij/zij volgt de aanwijzigingen van de artistiek directeur en werkt soms samen met een ergonoom. Indien hij/zij animaties of multidimensionele tekeningen ontwerpt, spreekt men over een 2D/3D-animator. Andere benamingen: tekenaar, specialist in synthesebeelden of in 2D/3D. B. AFDELING CUSTOMER SERVICE BEDIENDEBEROEPEN Afdeling die de dagelijkse contacten met de klanten op zich neemt, die betrekking hebben op technische of andere problemen. Deze dienst heeft meestal de vorm van een call center. Voor de technische problemen worden de klanten doorverwezen naar het call center, dat technische ondersteuning geeft. Andere problemen worden behandeld door de algemene afdeling van het call center; dat bestaat soms uit verschillende afdelingen afhankelijk van de te behandelen problemen (facturatie, algemene vragen, klachten, fraude, enz.). Verantwoordelijke customer service: staat aan het hoofd van de afdeling customer service. De afdeling wordt door hem/haar gemotiveerd; hij/zij staat in voor de afdeling zelf en voor alle werkzaamheden die binnen de afdeling plaatsvinden. Hij/zij begeleidt en motiveert het team dat werkzaam is binnen de afdeling customer service (teamleader en operatoren). Hij/zij spant zich voortdurend in om de organisatie en doeltreffendheid van de callcenters te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hij/zij rapporteert aan de directie van het bedrijf. Andere benamingen: directeur klantendienst, directeur callcenter, customer service director. 15 Teamleader customer service: staat in voor de supervisie en de dagelijkse begeleiding van de operatoren. Hij/zij analyseert het werk, de planning en de taakverdeling tussen de verschillende leden van het team en brengt verslag uit over de werkzaamheden bij de verantwoordelijke customer service. Andere benamingen : superviseur, team verantwoordelijke, team manager, customer service supervisor. Operator customer service: verstrekt administratieve, financiële en commerciële gegevens aan de klanten (particulieren of bedrijven), telefonisch of schriftelijk. Hij/zij

20 beantwoordt vragen van klanten met betrekking tot: de producten en diensten van het bedrijf, de gehanteerde tarieven, de behandeling van klachten, facturatieproblemen, problemen die verband houden met fraude, enz. Hij/zij codeert de verschillende gegevens die het resultaat zijn van de telefonische contacten en geeft de betreffende gegevens door aan de betrokken diensten en/of personen. Werkt meestal op wisselende uren. Afhankelijk van de grootte van de afdeling customer service en van de taakverdeling, kan hij/zij slechts enkele van de bovengenoemde taken vervullen. Andere benamingen: customer care operator, customer support center assistant, front office agent, loyalty agent, retention agent, support agent, business segment unit agent, credit en collection agent, fraud analyst, collection assistant, customer care sales specialist, customer support center assistant. Customer technical support engineer: houdt zich bezig met het diagnosticeren en oplossen in eerste instantie via de telefoon en op afstand - van de technische problemen waarmee de gebruikers van de telecommunicatieproducten worden geconfronteerd (configuratieproblemen, toegangsproblemen, netwerkproblemen, problemen in verband met de capaciteit, enz.) 8. Hij/zij begeeft zich soms naar de klanten om de problemen ter plaatse op te lossen. Hij/zij kan zich hebben toegelegd op een specifiek cliënteel (particulieren, bedrijven, enz.) of op specifieke technologieën (telefonie, communicatiegegevens, internettoegang en teledistributie), of kan gespecialiseerd zijn in technische problemen van minder of meer complexe aard. Andere benamingen: IT support operators, technical support assistant, customer support center assistant, helpdesk agent, deskundige technische ondersteuning, customer technical support engineer, hot liner, ingenieur technische ondersteuning, helpdeskmedewerker. 16 BEDIENDEBEROEPEN C. AFDELING VERKOOP Deze afdeling staat in voor de verkoop van telecommunicatieproducten bij de klanten (particulieren en bedrijven). Sommige van deze producten worden standaard verkocht, terwijl andere op maat gemaakt kunnen worden, volgens de behoeften van de klant. Commercieel directeur: stuurt en coördineert de verkoopactiviteiten van het bedrijf. Hij/zij waakt erover dat op lange termijn optimale verkoopcijfers worden behaald. Hij/zij coördineert en bewaakt de inspanningen van alle medewerkers van de dienst Verkoop. Hij/zij brengt bij de directie verslag uit over de commerciële prestaties van het bedrijf. Andere benamingen: verkoopverantwoordelijke, directeur marketing en sales, sales director. District manager: staat in voor de toepassing van de commerciële strategie in een bepaald gebied. Hij/zij is verantwoordelijk voor een klantenportefeuille en kan aan het hoofd staan van een team van account managers en pre-sales consultants. Hij/zij is vooral aanwezig in grote bedrijven die in een uitgestrekt gebied actief zijn. 8 De telefonische ondersteuning is meestal georganiseerd in 3 niveaus. Eerst en vooral is er de eerstelijnsondersteuning, gericht op het oplossen van eenvoudige problemen waarvan de oorzaak makkelijk te ontdekken is en waarvoor een standaardoplossing beschikbaar is. Indien het om complexere problemen gaat, wordt de klant doorverwezen naar de tweede lijn, samengesteld uit personen met een gevorderde technische kennis op bepaalde gebieden. Indien het probleem niet ter plaatse kan worden opgelost, moet de customer technical support engineer zich mogelijk naar de klant begeven. In sommige bedrijven doet men een beroep op andere teams om technische problemen bij de klant te gaan oplossen. In sommige ondernemingen gebeurt de ondersteuning van klanten in de tweede en derde lijn door leden van de afdeling Operations/Technologies.

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Een exploratief onderzoek naar de commerciële relatie tussen de Europese instellingen en de EU-afhankelijke sectoren in Brussel en de Belgische kmo s Jeroen

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid

ASTRID van A tot Z. Communicatie voor veiligheid ASTRID van A tot Z Communicatie voor veiligheid Vooraf ASTRID is de gespecialiseerde telecomoperator van de hulp- en veiligheidsdiensten in België. ASTRID biedt de politie, de brandweer, de hulpdiensten

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Informaticasector ICT-projectleider Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van Cevora Januari 2009 Seth Maenen en Sarah Martens onder leiding

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door

Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door Vergelijkende studie betreffende het prijsniveau van telecomproducten voor zakelijke gebruikers in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door Juni

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Een draadloze wereld

JAARVERSLAG 2006. Een draadloze wereld JAARVERSLAG 2006 Een draadloze wereld Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verantwoordelijk is voor informatica. Het CIBG wil de neutrale,

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie