AANVRAAGFORMULIER VOOR DOOR DE EU GECOFINANCIERDE AFZETBEVORDERINGSPROGRAMMA'S 1 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER VOOR DOOR DE EU GECOFINANCIERDE AFZETBEVORDERINGSPROGRAMMA'S 1 2"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER VOOR DOOR DE EU GECOFINANCIERDE AFZETBEVORDERINGSPROGRAMMA'S TITEL VAN HET PROGRAMMA 2 INDIENENDE ORGANISATIE(S) 2.1 Presentatie Naam, adres, , telefoon, fax, contactpersoon Voor voorstellen die door meerdere organisaties worden ingediend, moet worden aangegeven welke het programma zal coördineren. 2.2 Representativiteit van de indienende organisatie(s) voor de betrokken sector(en) (Raadpleeg zonodig de bijlage) 2.3 Bewijs van financiële draagkracht (Voor de vereiste bijlagen: zie de toelichting) 3 UITVOERINGSORGAAN (Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd: zie punt 3.4) 3.1 Presentatie Naam, adres, , telefoon, fax, contactpersoon Indien meerdere organisaties zijn geselecteerd, vermeld dan welke acties door elk van hen worden uitgevoerd. 3.2 Beschrijving van de aanbesteding en de criteria voor de selectie van het voorgestelde orgaan Aantal verstuurde uitnodigingen en ontvangen reacties 3.3 Bewijs van technische vaardigheden en vermogen om het programma uit te voeren Verduidelijking van de technische en financiële mogelijkheden van het uitvoeringsorgaan. Voor de vereiste bijlagen: zie de toelichting 1 2 Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie en artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1346/2005 van de Commissie moeten de programma's in een door de Commissie vastgestelde vorm worden ingediend. De bijlage bevat nadere informatie over de gegevens die bij elk punt moeten worden vermeld. Op vindt u de relevante verordeningen over afzetbevordering op de interne markt (Verordening (EG) nr. 2826/1999 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1071/2005) van de Commissie) en in derde landen (Verordening (EG) nr. 2702/1999 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1346/2005) van de Commissie) samen met andere informatie. In het programma en het definitieve begrotingsoverzicht die bij het voor het programma ondertekende uitvoeringscontract moeten worden gevoegd, dienen alle aan het oorspronkelijk door de Commissie goedgekeurde programma aangebrachte wijzigingen te worden opgenomen. 1

2 3.4 Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd: Tijdschema en selectieprocedure 3.5 Indien de indienende organisatie besluit een deel van het programma uit te voeren: De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1346/2005 van de Commissie (derde landen) of van Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie (interne markt) moeten worden nageleefd. 4 DETAILS VAN HET PROGRAMMA 4.1 Betrokken product(en) en sector(en) 4.2 Soort programma: informatie/afzetbevordering/gemengd 4.3 Bevoegde lidstaat/lidstaten Voor voorstellen die door meerdere lidstaten worden ingediend, moet worden aangegeven welke lidstaat het programma zal coördineren. 4.4 Doellidstaat/-lidstaten voor de interne markt Doelmarkt(en) voor derde landen 4.5 Looptijd maanden 4.6 Betreft het een verlenging van een eerder programma voor dezelfde indienende organisatie(s)? 5 BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA 5.1 Algemene achtergrond marktsituatie en vraag 5.2 Doelstelling(en) 5.3 Strategie van het programma 5.4 Doelgroep(en) 5.5 Thema's 5.6 Belangrijkste boodschappen 5.7 Acties Beschrijving per actie Motivering van de voor elke actie voorgestelde begroting 6 VERWACHTE IMPACT Specificeer, en zo mogelijk, kwantificeer de verwachte impact aan de hand van de verhoopte resultaten. Verduidelijk hoe de resultaten/de impact zal worden gemeten. 7 COMMUNAUTAIRE DIMENSIE VAN HET PROGRAMMA Geef de voordelen van een actie op EU-niveau aan. 2

3 8 BEGROTING Overzichtstabel per betrokken land, actie, jaar Bij de presentatie van het begroting moeten de in de beschrijving van de acties (punt 5.7) gebruikte structuur en volgorde worden overgenomen. Zie model in de bijlage. 9 FINANCIERINGSPLAN Zie standaardtabel in de bijlage. 10 ANDERE RELEVANTE INFORMATIE * * * * * VERPLICHTE BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Door de indienende organisatie(s) ondertekende verbintenis dat zij het programma gedurende de volledige looptijd ervan zullen financieren Door de indienende organisatie(s) ondertekende verklaring dat voor het programma geen andere financiële steun van de EU wordt toegekend Identificatiefiche van het programma (als bijlage bij dit formulier) in één van de drie werktalen van de Europese Commissie (DE, EN, FR, naar keuze) TOELICHTING BIJ DIVERSE PUNTEN UIT HET AANVRAAGFORMULIER 3 PUNT 2 INDIENENDE ORGANISATIE(S) 2.2 Geef informatie over de representativiteit van de indienende organisatie(s) op nationaal en/of Europees niveau voor de betrokken sector(en) (bijvoorbeeld aan de hand van het marktaandeel, de betrokken producten en/of gebieden). 2.3 Bevestig voor elke organisatie dat zij over de nodige technische en financiële middelen beschikt om de acties doeltreffend te kunnen uitvoeren. De lidstaat dringt in dit verband aan op overlegging van de documenten die zijns inziens daartoe vereist zijn, zoals kopieën van financiële staten en/of jaarverslagen voor de laatste 3 jaren. Beschrijf ervaringen met de uitvoering van vergelijkbare nationale of regionale programma s. PUNT 3 UITVOERINGSORGAAN 3 In deze toelichting wordt een aantal belangrijke punten uit het aanvraagformulier toegelicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 3

4 Indien het uitvoeringsorgaan al is geselecteerd 3.2 Geef een gedetailleerde beschrijving van de uitvoering van de aanbesteding en van de redenen waarom voor het voorgestelde orgaan is gekozen. N.B.: de uitvoerende organen moeten onafhankelijk zijn van de indienende organisaties. 3.3 Bewijs dat de geselecteerde uitvoeringsorganen technisch en financieel in staat zijn om de betrokken werkzaamheden uit te voeren en dat hun financiële middelen in verhouding staan tot de omvang van het programma. Verstrek gegevens over het aantal en het soort betrokken partnerschappen. Indien het uitvoeringsorgaan nog niet is geselecteerd 3.4 Geef het tijdschema en de aanbestedingsprocedure voor de selectie aan. De selectie dient in elk geval vóór de ondertekening van het contract plaats te vinden. Zodra het uitvoeringsorgaan is geselecteerd, moet de in de punten 3.2 en 3.3 vermelde informatie meteen worden verstrekt. Indien de indienende organisatie besluit een deel van het programma uit te voeren 3.5 De indienende organisatie kan toestemming krijgen om bepaalde delen van het programma uit te voeren, mits de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1346/2005 van de Commissie 4 (derde landen) of van Verordening (EG) nr. 1071/2005 van de Commissie 5 (interne markt) worden nageleefd. PUNT 4 DETAILS VAN HET PROGRAMMA 4.1 De in aanmerking komende producten zijn vermeld in de bijlagen bij Verordeningen (EG) nr. 1346/2005 (derde landen) en (EG) nr. 1071/2005 (interne markt). Afzetbevordering voor merkproducten komt niet in aanmerking voor EU-cofinanciering. Elke verwijzing naar de oorsprong van de producten moet ondergeschikt zijn aan de hoofdboodschap; voor producten met een aanduiding in het kader van de Gemeenschapswetgeving (BOB/BGA/GTS of biologische producten) mag de oorsprong echter wel worden vermeld. 4.2 Vermeld of het programma hoofdzakelijk betrekking heeft op informatie, afzetbevordering of beide. 4.3 Indien een programma door meer dan één organisatie in meer dan één lidstaat wordt ingediend, dient elke lidstaat toestemming te geven voor zijn deel van het programma. 4.4 De lijst van markten die in aanmerking komen voor de uitvoering van programma's in derde landen, is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1346/2005. Voor 4 5 PB L 212 van , blz. 16. PB L 179 van , blz. 1. 4

5 de interne markt bestemde programma's mogen slechts gericht zijn op lidstaten van de EU. 4.5 De minimale en maximale looptijd van een programma bedraagt respectievelijk 12 en 36 maanden. Het programma moet in fasen van 12 maanden zijn opgesplitst. 4.6 Indien het voorstel betrekking heeft op de verlenging van een vorig programma/vorige programma's of indien gelijkaardige programma's lopen of recent zijn afgerond, vermeld dan: - titel, looptijd en doelmarkten van het vorige programma/de vorige programma's - de bereikte resultaten, voorzover die ten tijde van de indiening van het programma bekend zijn. Voeg in voorkomend geval verslagen bij. PUNT 5 BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA 5.1 Geef de motivering voor de indiening van het voorstel, bijvoorbeeld aan de hand van de marktsituatie, de vraag naar het/de betrokken product(en) of de noodzaak om via het programma informatie te verspreiden. 5.2 Preciseer de doelstellingen van het programma aan de hand van concrete en, zo mogelijk, gekwantificeerde doelstellingen. Maak eventueel een onderscheid tussen doelgroepen en/of doelmarkten. 5.3 Zorg ervoor dat, met betrekking tot de voorstellen inzake de interne markt, de strategie en de belangrijkste acties en instrumenten van het programma overeenstemmen met de richtsnoeren in Verordening (EG) nr. 1071/ Doelstellingen, strategie en doelgroepen van een programma moeten een coherent geheel vormen. Met betrekking tot de programma's voor de interne markt bevatten de richtsnoeren in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1071/2005 informatie over de doelgroepen die voor de verschillende sectoren worden aanbevolen. 5.5 Bij verwijzingen naar het gezondheidseffect of de voedingswaarde van een product, moet worden aangegeven op welke wetenschappelijke basis dergelijke beweringen berusten. Bovendien moeten dergelijke verwijzingen in overeenstemming zijn met de nationale en communautaire gezondheidswetgeving. Voor programma s betreffende de interne markt moet materiaal dat gezondheidsbeweringen bevat, door de bevoegde nationale autoriteiten worden geaccepteerd. 5.6 Verwijzingen naar het land of gebied van oorsprong van het product moeten ondergeschikt zijn aan de hoofdboodschap over de kenmerken en kwaliteiten van het product. Wanneer het programma's in derde landen betreft, moet de indienende organisatie bevestigen dat de tot consumenten en andere doelgroepen gerichte informatieboodschappen en/of boodschappen ter bevordering van de afzet in overeenstemming zijn met de wetgeving die in de doellanden van toepassing is. 5

6 5.7 Opgemerkt zij dat programma betrekking heeft op een coherent geheel van acties (i.e. meer dan één enkele actie). Geef ter verantwoording van de voorgestelde begroting voldoende informatie over de acties en over de instrumenten die zullen worden gebruikt voor de uitvoering ervan, met inbegrip van aantal, volume en/of dimensies, alsook over de geraamde kosten per eenheid. Voor elke actie in het programma moet een duidelijke beschrijving van de samenstelling van de daarmee verbonden kosten worden gegeven. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven. Actie X "Deelname aan tentoonstelling AAA" Huur van de locatie /m² Totale kosten Bouw van de stand /m² Totale kosten Personeel voor de stand /persoon/dag Totale kosten Andere (maaltijden, vervoer, enz.) /deelnemer Totale kosten Indien het een groot aantal vergelijkbare acties betreft (zoals acties bij verkooppunten) volstaat een beschrijving van de kostenstructuur van één van deze acties. Het voorstel dient een voorlopig tijdschema voor de uitvoering van de verschillende acties te bevatten. De locatie van de acties moet worden aangegeven (de stad, of in uitzonderlijke gevallen, de regio. De vermelding "Verenigde Staten" is te vaag.). Met betrekking tot media-acties dient een voorlopig mediaprogramma te worden bijgevoegd. In de beschrijving van de acties moet dezelfde structuur (titel/categorie) en dezelfde volgorde (nummering) worden gevolgd als bij de presentatie van de begrotingstabel (zie punt 8). PUNT 6 VERWACHTE IMPACT Preciseer de verwachte impact van het programma op het gebied van de vraag, de bekendheid en/of het imago van het product en/of enig ander aspect dat betrekking heeft op de doelstellingen. Becijfer zo goed mogelijk de resultaten die van de uitvoering van het programma worden verwacht. Geef een beknopte beschrijving van de methode(n) die zal/zullen worden gebruikt om de impact te meten. Indien gedetailleerde informatie hierover voorhanden is of vóór het begin van het programma beschikbaar zal worden gesteld, voeg dan een beschrijving van die informatie bij. PUNT 7 COMMUNAUTAIRE DIMENSIE VAN HET PROGRAMMA Beschrijf de eventuele voordelen die het programma op communautair niveau zal opleveren en die de cofinanciering door de EU rechtvaardigen. 6

7 PUNT 8 BEGROTING Wanneer meerdere landen en/of indienende organisaties bij het programma betrokken zijn, moet één gecoördineerde begroting voor het gehele programma worden ingediend. Wanneer bepaalde geplande acties bijna of helemaal identiek blijken, dient een duidelijke, gedetailleerde en gestructureerde begroting voor de onderdelen van de zogenaamde "modelactie" te worden bijgevoegd. Voor de presentatie van de begroting (in euro) moeten de structuur (titel/categorie) en de volgorde (nummering) van de in punt 5.7 beschreven lijst van acties worden overgenomen. Heeft het programma betrekking op meerdere landen, dan moeten de kosten worden gespecificeerd per land en per actie. Honoraria van de uitvoeringsorganen moeten apart worden opgevoerd. Indien de honoraria van de uitvoeringsorganen als een forfaitair bedrag worden gepresenteerd, mag dat bedrag niet meer bedragen dan 13 % van de werkelijke kosten van de uitvoering van de acties wanneer het door één lidstaat voorgestelde programma's betreft, en niet meer dan 15 % wanneer het door meerdere lidstaten voorgestelde programma's betreft. Indien men van plan is de honoraria van de uitvoeringsorganen op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen, moet in het voorstel een raming worden opgenomen van het aantal vereiste uren en de kosten per eenheid voor dit soort werk. De begroting moet worden gepresenteerd in de vorm van een overzichtstabel met vermelding van alle in het kader van het programma geplande acties en de jaarlijkse en totale kosten daarvan. Let hierbij vooral op uitgaven die niet in aanmerking komen voor cofinanciering door de Gemeenschap (zie bijlage III van het standaardcontract). Overzichtstabel van de begroting in euro ( ) Deze tabellen mogen worden aangepast aan de specifieke kenmerken van het betrokken programma en de verschillende acties; de tabel mag worden ingedeeld volgens de voorschriften van de betrokken lidstaat/lidstaten. ACTIES (voor elk doelland) Actie 1* Actie 2* Actie N* JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 TOTAAL Totaal voor de acties (1) Kosten ter waarborging van de goede werking Honoraria van het uitvoeringsorgaan (max. 13/15 % van (1), bijlage III, punt B.1.2 van het contract) Meting van de resultaten van de 7

8 acties (max. 3 % van (1), bijlage III, punt C.5 van het contract) Totale rechtstreekse kosten van het programma (2) Algemene kosten (max. [3/5 interne markt][4/6 derde landen] % van (2), bijlage III, punt A.2 van het contract) TOTAAL VOOR HET PROGRAMMA * Met inbegrip van de honoraria die op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht (bijlage III, punt B.1.1 van het contract). PUNT 9 FINANCIERINGSPLAN De financiële bijdrage van de Gemeenschap beloopt niet meer dan 50 % van de reële jaarlijkse kosten van het programma. De indienende organisatie dient ten minste 20 % van de reële kosten van het programma voor haar rekening te nemen; de betrokken lidstaat neemt het resterende bedrag ten laste. De financiële bijdrage van de lidstaat kan variëren van 0 tot 30 %. Zelfs indien de lidstaat niet deelneemt in de financiering van het programma, moet hij echter het programma aanvaarden en bij de Commissie indienen. De financiële inbreng van beroepsorganisatie(s) en lidstaten mag afkomstig zijn uit belastingsinkomsten of verplichte bijdragen. Is het programma gezamenlijk door meerdere beroepsorganisaties en lidstaten ingediend, dan moeten de respectieve financiële bijdragen duidelijk worden vastgesteld vóór het programma bij de Commissie wordt ingediend. 8

9 FINANCIËLE JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 TOTAAL BIJDRAGE % % % % Europese Gemeenschap (ten hoogste 50 %) Lidstaat Indienende organisatie (ten minste 20 %) TOTAAL PUNT 10 ANDERE RELEVANTE INFORMATIE Alle andere gegevens waarom de lidstaat verzoekt of die door de indienende organisatie relevant worden geacht. 9

10 BIJLAGE 3 IDENTIFICATIEFICHE VAN HET PROGRAMMA (IN TE VULLEN IN ÉÉN VAN DE WERKTALEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE: EN, FR, DE) I. IDENTIFICATIE VAN HET PROGRAMMA Lidstaat/lidstaten: Titel van het programma: Bevoegde instantie(s): Indienende organisatie(s): Uitvoeringsorga(a)n(en): Soort actie: informatie/afzetbevordering/gemengd Product(en): Doellidstaat/-lidstaten: Looptijd Totale begroting: Datum van ontvangst van het voorstel: II. BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA Doelstelling(en): Strategie: (max. ½ blz.) Doelgroepen: 1. 2.

11 Thema's: Behandelde aspecten 6 : kwaliteit voedselveiligheid specifieke productiemethoden voedingsaspecten gezondheidsaspecten etikettering dierenwelzijn respect voor het milieu imago van de communautaire producten communautaire kwaliteitsregelingen (BOB/BGA/GTS) biologische producten grafische symbolen voor de ultraperifere gebieden communautaire regeling voor wijnen of gedistilleerde dranken met een v.q.p.r.d., geografische aanduiding of voorbehouden traditionele vermelding Boodschappen: Acties per land, met vermelding van omvang/volume en voorlopig tijdschema van de acties Verwachte impact en beoordelingsmethode(n): 6 Schrap wat niet van toepassing is. 11

12 III. BEGROTING - BEGROTINGSOVERZICHT: ACTIE Jaar I Jaar II Jaar III TOTAAL TOTAAL FINANCIERINGSPLAN IN EURO: COFINANCIERING Jaar I % Jaar II % Jaar III % TOTAAL % EU LIDSTAAT INDIENER TOTAAL

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Ares(2014)2316563 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat B. Multilaterale betrekkingen, kwaliteitsbeleid B.5. Afzetbevordering HANDBOEK VOOR DE PROGRAMMA'S

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 3/1 VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 3/1 VERORDENINGEN 5.1.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 3/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 3/2008 VAN DE RAAD van 17

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire

Nadere informatie

LASTENBOEK VOOR HET INDIENEN EN SELECTEREN VAN PROGRAMMA S VOOR VOORLICHTINGS- EN AFZETBEVORDERINGSACTIES VOOR LANDBOUWPRODUCTEN OP DE BINNENMARKT

LASTENBOEK VOOR HET INDIENEN EN SELECTEREN VAN PROGRAMMA S VOOR VOORLICHTINGS- EN AFZETBEVORDERINGSACTIES VOOR LANDBOUWPRODUCTEN OP DE BINNENMARKT LASTENBOEK VOOR HET INDIENEN EN SELECTEREN VAN PROGRAMMA S VOOR VOORLICHTINGS- EN AFZETBEVORDERINGSACTIES VOOR LANDBOUWPRODUCTEN OP DE BINNENMARKT inschrijfperiode : 15 december 2004 31 januari 2005 Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT)

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) Aanvraag inzake de uitvoering van subsidiëring van projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten, bewaren of verbeteren

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2003 UIITNODIIGIING TOT HET IINDIIENEN VAN VOORSSTELLEN MET HET OOG OPP HET VERKRIIJJGEN VAN SSUBSSIIDIIESS VOOR DE ORGANIISSATIIE VAN CONFFERENTIIESS OPP HET GEBIIED VAN ENERGIIE EN VERVOER Uitnodiging tot

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft:

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: Voorstel voor een verordening (EG, EURATOM) van de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stadsregio Arnhem Nijmegen, Postbus 6578, 6503 GB Nijmegen (NL). Contactpunt(en): inno-v,

Nadere informatie

Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE /11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 ( LE) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388

Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE /11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 ( LE) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 mei 2012 (OR. en) 16395/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0303 (E) AMLAT 99 PESC 1390 WTO 388 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-2015/1. Amendement. Alberto Cirio namens de PPE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL B8-2015/1. Amendement. Alberto Cirio namens de PPE-Fractie 27.4.2015 B8-2015/1 1 Paragraaf 6 6. dringt er bij de Commissie op aan onverwijld het rapport te presenteren dat overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1169/2011 in december 2014 had moeten worden ingediend,

Nadere informatie

Leden van de organisaties voor de bevordering van energietechnologieën (FEMOPET)

Leden van de organisaties voor de bevordering van energietechnologieën (FEMOPET) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C298 van 30/09/97 Leden van de organisaties voor de bevordering van energietechnologieën (FEMOPET) Oproep tot het indienen van voorstellen voor de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Richtsnoeren en aanbevelingen Samenwerking, met inbegrip van delegatie, tussen de ESMA, de bevoegde autoriteiten en de sectorale bevoegde autoriteiten krachtens Verordening (EU) nr. 513/2011 inzake ratingbureaus

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland

EUROPESE COMMISSIE. Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Ref. Ares(2015)1912187-06/05/2015 EUROPESE COMMISSIE DG COMMUNICATIE Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland Den Haag, 06/05/2015 Geachte mevrouw, geachte heer, Betreft: "Het verlenen van diensten

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Gezamenlijk voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 4 BIJLAGE bij het Gezamenlijk voorstel voor een besluit van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 5 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 5 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0220 (E) 10974/16 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 BESLUIT

Nadere informatie

AANVRAAGPERIODES BINNENMARKT EN DERDE LANDEN

AANVRAAGPERIODES BINNENMARKT EN DERDE LANDEN BESTEK VOOR HET INDIENEN EN SELECTEREN VAN PROGRAMMA S VOOR VOORLICHTINGS- EN AFZETBEVORDERINGSACTIES VOOR LANDBOUWPRODUCTEN OP DE BINNENMARKT EN IN DERDE LANDEN AANVRAAGPERIODES BINNENMARKT EN DERDE LANDEN

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, L 219/10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 800/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van verslagleggingsprocedures en andere praktische regelingen betreffende de financiering van operationele

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik

Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 1999 (OR. en) 12545/1/99 REV 1 LIMITE SAN 171 Betreft : Conclusies van de Raad betreffende de bestrijding van het tabaksgebruik DG I CONCLUSIES VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 december 2002 (OR. en) 14052/2/02 REV 2 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2002 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0046 (COD) 14052/2/02 REV 2 ADD 1 ECO 336 UD 111 CODEC 1406 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Door de Raad op

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 5.7.2014 L 198/7 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Europees Spoorwegbureau. Valenciennes, Frankrijk ERA/2012/SAF/CALLHF/01

Europees Spoorwegbureau. Valenciennes, Frankrijk ERA/2012/SAF/CALLHF/01 Europees Spoorwegbureau Valenciennes, Frankrijk Oproep tot het indienen van aanvragen voor opname op een lijst van deskundigen op het gebied van menselijk gedrag die het nationaal onderzoeksorgaan in sommige

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) 8642/03 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) EDUC 79 CODEC 518 OC 348 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2003 (06.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2002/0303 (COD) 8642/03 ADD 1 EDUC 79 CODEC 518 OC 348 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32.

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32. Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2013, van het pensioenbijdragepercentage van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie begrotingscontrole 2009 28.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie begrotingscontrole aan de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

AANVRAAGPERIODE DERDE LANDEN 28 FEBRUARI 2011 31 MAART

AANVRAAGPERIODE DERDE LANDEN 28 FEBRUARI 2011 31 MAART BESTEK VOOR HET INDIENEN EN SELECTEREN VAN PROGRAMMA S VOOR VOORLICHTINGS- EN AFZETBEVORDERINGSACTIES VOOR LANDBOUWPRODUCTEN OP DE BINNENMARKT EN IN DERDE LANDEN AANVRAAGPERIODE DERDE LANDEN 28 FEBRUARI

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland over de bescherming

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Gelieve deze projectfiche nauwgezet en volledig in te vullen en er de vereiste bijlagen aan toe te voegen.

PROJECTFICHE. Gelieve deze projectfiche nauwgezet en volledig in te vullen en er de vereiste bijlagen aan toe te voegen. PROJECTFICHE Gelieve deze projectfiche nauwgezet en volledig in te vullen en er de vereiste bijlagen aan toe te voegen. Brussel Participatie en het Participatiecomité staan tot uw beschikking om u daarbij

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2008R0501 NL 31.10.2011 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 501/2008 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

14795/05 ADD 1 gys/lep/dm 1 JUR

14795/05 ADD 1 gys/lep/dm 1 JUR RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2005 (05.12) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2003/0165 (COD) 14795/05 ADD 1 CODEC 1064 DEEG 60 SAN 187 ADDENDUM BIJ NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN Europees Parlement 2014-2019 Commissie verzoekschriften 29.4.2016 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift nr. 0417/2015, ingediend door Lucia D'Aleo en Anastasia Ramazzotti (Italiaanse nationaliteit),

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Natuur 1999 1. Context. In het kader van de verordening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2006 (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) 12131/6/06 REV 6 ADD 1 ENV 429 CODEC 826 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk standpunt

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 19.6.2013 2013/0088(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel voor de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

INFORMATIECAMPAGNE OVER MOBILITEIT

INFORMATIECAMPAGNE OVER MOBILITEIT EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Werkgelegenheidsstrategie en Europees Sociaal Fonds - Beleidsontwikkeling en coördinatie Diensten voor arbeidsvoorziening OPROEP TOT HET INDIENEN

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN In artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de Commissie van elk voornemen tot invoering of wijziging

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/2210(DEC) 15 januari 2004 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen

Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA-BoS-14/170 NL Richtsnoeren voor de behandeling van verbonden ondernemingen, waaronder deelnemingen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.2.2017 COM(2017) 86 final 2017/0038 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de betrokken comités van de Economische

Nadere informatie

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007 Model Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde 2007 Bijlage 1 als bedoeld in artikel 5, derde lid, en artikel 6, onderdeel b, van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 19/03/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen IUCNoord Nationale identificatie: 50973029 Emmasingel 1 NUTScode: 9726 AH Contactpersoon:

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: In alle talenversies van bovengenoemde verordening zijn kennelijke fouten geslopen.

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: In alle talenversies van bovengenoemde verordening zijn kennelijke fouten geslopen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (OR. en) 5998/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0232 (ACC) JUR 49 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.3.2017 COM(2017) 154 final 2017/0070 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het namens de Europese Unie in de Internationale Graanraad in te nemen standpunt met

Nadere informatie

SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.]

SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.] EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL COMMUNICATIE VERTEGENWOORDIGINGEN Thematische ondersteuning SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.] OVEREENKOMSTIG KADEROVEREENKOMST [NR.] Deze specifieke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 4.5.2005 COM(2005) 189 definitief 1992/0449 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 26.9.2014 2013/0184(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol

Nadere informatie

GEEF JE WIJK EEN NIEUWE ADEM DE PROJECTOPROEP VAN DE COLLECTIEVE EN DUURZAME INITIATIEVEN VAN BURGERS

GEEF JE WIJK EEN NIEUWE ADEM DE PROJECTOPROEP VAN DE COLLECTIEVE EN DUURZAME INITIATIEVEN VAN BURGERS KANDIDAATSFORMULIER 2016 GEEF JE WIJK EEN NIEUWE ADEM DE PROJECTOPROEP VAN DE COLLECTIEVE EN DUURZAME INITIATIEVEN VAN BURGERS OPTIE 4 : EEN 'GOOD FOOD-PROJECT' OPZETTEN DUUZAME VOEDING De kandidaatsdossiers

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie