mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten"

Transcriptie

1 mr. H.H. Kelderhuis advocaat bij Kelderhuis Tempel Advocaten 34 LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN

2 NADELIGE GEVOLGEN VAN DE WWZ VOOR OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP BIJ DOORSTART NA FAILLISSEMENT Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) per 1 juli 2015 heeft een fundamentele wijziging plaatsgevonden ten aanzien van de uitleg en het toepassingsbereik van opvolgend werkgeverschap. Van opvolgend werkgeverschap is sprake als een werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar heeft met verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichtte arbeid geacht worden elkaars opvolger te zijn. De wijziging met betrekking tot opvolgend werkgeverschap onder de WWZ is met name van belang in het geval van een doorstart na faillissement en vooral als de doorstart heeft plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van de WWZ. In dit artikel wordt, aan de hand van inmiddels beschikbare jurisprudentie, deze wijziging en de gevolgen daarvan bij een doorstart na faillissement besproken, mede bezien in het licht van de (gewijzigde) ketenregeling en de ingevoerde transitievergoeding. Regelgeving tot 1 juli 2015 Onder het oude recht (het recht vóór 1 juli 2015) bestond in eerste instantie onduidelijkheid over de vraag of bij een doorstart na faillissement, waarbij het personeel uit de gefailleerde onderneming overgenomen werd door de doorstartende partij, sprake was van opvolgend werkgeverschap in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW. In 2006 heeft de Hoge Raad daarin duidelijkheid verschaft met het arrest Boekenvoordeel/Isik. 1 De Hoge Raad heeft in dit arrest beslist dat toepassing van artikel 7:668a lid 2 BW niet is beperkt tot (voorkoming van) misbruiksituaties (situaties waarbij opvolging van werkgevers bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt ingezet om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te voorkomen), maar dat ook bij een doorstart sprake kan zijn van opvolgend werkgeverschap in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW. Gevolg van dit arrest van de Hoge Raad was dat vanaf dat moment in het geval van een doorstart bij het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst rekening moest worden gehouden met het arbeidsverleden van de werknemers van de werkgever die failliet was gegaan. Immers, omdat de arbeidsovereenkomsten van die werknemers van vóór het faillissement meetelden in het kader van de ketenregeling (artikel 7:668a lid 1 BW), was dit arbeidsverleden van belang bij de beantwoording van de vraag of een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege converteerde in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In 2012 heeft de Hoge Raad het arrest Van Tuinen/Taxicentrale Wolters 2 gewezen, waarmee het begrip opvolgend werkgeverschap nader is uitgewerkt. De Hoge Raad heeft in dit arrest aansluiting gezocht bij de jurisprudentie met betrekking tot de rechtsgeldigheid van een proeftijdbeding bij opvolgend werkgeverschap. 1 HR 14 juli 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY3782, JAR 2006/190 (Boekenvoordeel/Isik). 2 HR 11 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9603, JAR 2012/150 (Van Tuinen / Taxicentrale Wolters). LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN 35

3 De Hoge Raad overweegt dat, om te kunnen spreken van opvolgend werkgeverschap, niet alleen sprake moet zijn van het verrichten van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden, maar dat tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever ook zodanige banden moeten bestaan, dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid moet worden toegerekend aan de nieuwe (opvolgende) werkgever. Met dit aanvullende criterium heeft de Hoge Raad een extra drempel opgeworpen om van opvolgend werkgeverschap te kunnen spreken. De vraag die overigens met het Van Tuinen-arrest nog open bleef, was of het dubbele criterium (dus zowel het criterium van het verrichten van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden als het zodanige banden criterium) ook zou gelden in de situatie waarbij sprake was van een doorstart na een faillissement, omdat het Van Tuinen-arrest niet is gewezen in een situatie waarbij sprake was van (een doorstart na) een faillissement. Inmiddels is evenwel gebleken dat in de rechtspraak sinds 2012 (tot de inwerkingtreding van de WWZ), óók in gevallen van (doorstart na) faillissement aansluiting is gezocht bij het Van Tuinen-arrest door beide criteria toe te passen. 1 juli 2015: Wet Werk en Zekerheid Met de inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015 is de uitleg en het toepassingsbereik van het opvolgend werkgeverschap fundamenteel gewijzigd. Hoewel uit de memorie van toelichting op deze wet blijkt dat de wetgever oorspronkelijk van plan was om de tot dan toe geldende jurisprudentie toe te blijven passen, heeft de wetgever uiteindelijk toch een andere keuze gemaakt. Bij nader inzien is de regering, zo blijkt uit de Nota van wijziging van 3 februari 2014, 3 tot de conclusie gekomen dat de invulling die in deze jurisprudentie (NB: het Van Tuinen/Taxicentrale Wolters arrest) gegeven wordt aan het opvolgend werkgeverschap voor de toepassing van de ketenbepaling (en in het verlengde daarvan de bepaling met betrekking tot de transitievergoeding) te beperkt is. De wetgever heeft er vervolgens uitdrukkelijk voor gekozen om te breken met de tot dan toe gehanteerde reikwijdte van opvolgend werkgeverschap door vast te stellen dat het doel van de ketenbepaling is dat de werknemer na zekere tijd, of na een aantal tijdelijke contracten, de zekerheid van een vaste arbeidsovereenkomst moet krijgen en dat daarom in het kader van de ketenbepaling en de transitievergoeding geen inzicht hoeft te bestaan in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer. Met de inwerkingtreding van de WWZ is het criterium voor opvolgend werkgeverschap dus beperkt tot het verrichten van dezelfde of soortgelijke werkzaamheden bij de vorige en de nieuwe werkgever en is het niet langer vereist dat de nieuwe werkgever inzicht heeft in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, zo volgt ook nadrukkelijk uit de huidige tekst van artikel 7:668a lid 2 BW. Het zodanige banden criterium lijkt daarmee losgelaten. Met de inwerkingtreding van de WWZ is ook de transitievergoeding (artikel 7:673 BW) ingevoerd. De werkgever is op grond van de WWZ aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd (of niet verlengd) of op initiatief van de werknemer in het geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever én de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden geduurd heeft en de werknemer 18 jaar of ouder is. Voor de berekening van de duur van die 24 maanden is het opvolgend werkgeverschap van belang. Voorts is nog relevant dat de WWZ ook voorziet in een wijziging ten aanzien van de ketenregeling (artikel 7:668a lid 1 BW). Waar het voorheen mogelijk was om 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar af te sluiten met tussenpozen van maximaal 3 maanden, waarbij de gezamenlijke duur van deze arbeidsovereenkomsten (inclusief de tussenpozen) niet langer dan 36 maanden mocht bedragen voordat 3 Kamerstukken II , 33818, nr LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN

4 van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond, is in de WWZ bepaald dat weliswaar nog steeds 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten achtereenvolgens afgesloten mogen worden, maar de totale duur van de keten mag maximaal 24 maanden bedragen, waarbij de keten pas wordt onderbroken indien er gedurende een periode van tenminste 6 maanden geen arbeidsovereenkomst tussen partijen bestaat. Gevolgen van de wetswijzigingen Een belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving en met name van het loslaten van het zodanige banden criterium, is dat een nieuwe werkgever bij een doorstart na faillissement veel sneller aangemerkt zal worden als opvolgend werkgever, ongeacht of deze werkgever op enige wijze inzicht heeft verkregen in de hoedanigheid en geschiktheid van de over te nemen werknemers. Zodra een werkgever bij een doorstart na faillissement werknemers in dienst neemt die voorheen werkzaam waren bij de werkgever die inmiddels failliet is gegaan en die werknemers dezelfde (of soortgelijke) werkzaamheden laat verrichten is reeds sprake van opvolgend werkgeverschap. Dit geldt ten aanzien van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd. Gevolg van opvolgend werkgeverschap is dat de arbeidsjaren die de overgenomen werknemers werkzaam waren bij de vorige werkgever meetellen bij de vaststelling van de lengte van het (totale) dienstverband van de betreffende werknemers. Niet alleen betekent dit dat de opvolgend werkgever in het kader van de (kortere) ketenregeling veel sneller (en mogelijk zelfs ongemerkt) werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst krijgt, maar ook betekent dit dat de opvolgend werkgever, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst(en) met een of meerdere werknemers, de transitievergoeding is verschuldigd die wordt berekend op basis van het gehele dienstverband en dus inclusief de jaren bij de vorige (failliete) werkgever. Daarnaast wordt de opvolgend werkgever geconfronteerd met langere opzegtermijnen vanwege het meetellen van de dienstjaren bij de vorige werkgever. Financieel kan dit zodoende grote nadelige gevolgen voor de nieuwe (opvolgend) werkgever opleveren. LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN 37

5 In de praktijk Inmiddels zijn de eerste uitspraken bekend in situaties waarbij sprake was van doorstart na faillissement en waarbij de vraag voorlag of sprake was van opvolgend werkgeverschap in de zin van de WWZ. Met name de beschikking van rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, van 15 januari laat zien wat de gevolgen van de WWZ in de praktijk kunnen zijn op een doorstart na faillissement die vóór de inwerkingtreding van de WWZ heeft plaatsgevonden. Kort weergegeven ging het in deze zaak om de volgende feiten. Constar International Holland (plastic) B.V. (hierna: Constar International) is op 28 mei 2014 failliet verklaard en de curator heeft daarop de arbeidsovereenkomsten met de werknemers opgezegd. UTB International B.V. (hierna: UTB) heeft de onderneming van Constar International overgenomen en een deel van haar activiteiten voortgezet in de daarvoor opgerichte nieuwe vennootschap Constar Plastic B.V. (hierna: Constar). Constar neemt uiteindelijk 23 van de 51 werknemers die werkzaam waren bij het failliete Constar International voor bepaalde tijd in dienst. Met deze werknemers werden arbeidsovereenkomsten gesloten voor 3 maanden, die vervolgens zijn verlengd met een jaar tot 10 september Vanwege slechte financiële resultaten van Constar heeft UTB besloten de activiteiten van Constar te beëindigen en heeft zij de werknemers bericht dat de arbeidsovereenkomsten op 10 september 2015 van rechtswege zouden eindigen. De werknemers hebben zich vervolgens op het standpunt gesteld dat sprake is van opvolgend werkgeverschap en dat de arbeidsovereenkomsten onregelmatig zijn opgezegd. Zij vorderen in de procedure bij de kantonrechter in Arnhem (voor zover hier van belang) veroordeling van Constar tot betaling van transitievergoedingen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap en of (als daarvan sprake is) na een doorstart na faillissement aanspraak kan worden gemaakt op de transitievergoeding. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de bepalingen ten aanzien van opvolgend werkgeverschap onder de WWZ veranderd zijn ten opzichte van hetgeen onder oud recht gold, waarbij van belang is dat onder oud recht de eis werd gesteld dat er zodanige banden moesten zijn tussen de oude en de nieuwe werkgever na een doorstart bij faillissement. De kantonrechter verwijst daarbij naar het Van Tuinen-arrest. Dit zodanige-banden criterium speelt volgens de kantonrechter onder het nieuwe recht geen rol meer. In beginsel geldt de WWZ onverkort voor alle arbeidsovereenkomsten die op 1 juli 2015 bestonden. Daarop is in artikel XXIIe lid 2 van het overgangsrecht bij de WWZ een uitzondering gemaakt voor wat betreft de ketenregeling, maar deze overgangsbepaling ziet niet op de situatie hoe opvolgend werkgeverschap moet worden vastgesteld indien sprake is van verschillende werkgevers. De kantonrechter gaat er vervolgens vanuit dat de overgangsbepalingen niet zien op het opvolgend werkgeverschap en dat op dat punt dus sprake moet zijn van onmiddellijke werking. Maar, omdat dit enigszins geweld doet aan de rechtszekerheid, ter voorkoming waarvan de wetgever blijkens de Memorie van Toelichting bij de WWZ juist de overgangsbepaling ten aanzien van de ketenregeling heeft opgenomen, ziet de kantonrechter voldoende aanleiding om die overgangsbepaling ook toepasselijk te achten op het opvolgend werkgeverschap. Derhalve moet in onderhavige situatie de vraag of sprake is van opvolgend werkgeverschap beoordeeld worden naar oud recht, zodat het zodanige-banden -criterium daarbij een rol speelt. De kantonrechter is van oordeel dat, vanwege de rol die een directielid van Constar International heeft gespeeld bij het aangaan van de arbeidsovereenkomsten tussen de werknemers en Constar, voldoende aannemelijk is geworden 4 Ktr. Arnhem 15 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:190, JAR 2016/ LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN

6 dat zodanige banden bestonden tussen Constar International en Constar. De kennis van het directielid ten aanzien van de geschiktheid van de werknemers wordt aan Constar toegerekend. Constar stelt zich op het standpunt dat de aanzegging geen opzegging is en dat derhalve de arbeidsovereenkomsten niet zijn geëindigd. De kantonrechter oordeelt daarop dat in casu sprake is van arbeidsovereenkomsten waarvan Constar dacht dat het arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waren, maar waarvan gebleken is dat deze in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn overgegaan. De aanzegging krijgt in dat geval het karakter van een mededeling die is gericht op beëindiging van de arbeidsovereenkomst als deze ook zo is opgevat door de werknemer. Ook is na 10 september 2015 feitelijk geen invulling meer aan de arbeidsovereenkomsten gegeven. Derhalve zijn de arbeidsovereenkomsten door opzegging geëindigd. Ten aanzien van de verschuldigdheid van de transitievergoeding oordeelt de kantonrechter dat artikel 7:673c lid 1 BW bepaalt dat de failliete werkgever deze vergoeding niet langer verschuldigd is. Maar volgens de kantonrechter strekt deze bepaling er evenwel niet toe een knip aan te brengen in het opvolgend werkgeverschap van voor en na het faillissement als het gaat om de arbeidsduur die meetelt voor de transitievergoeding. De volledige arbeidsduur van voor het faillissement telt daarom mee voor de berekening van de transitievergoeding. Gevolg van deze beschikking is derhalve dat de nieuwe werkgever, Constar, als opvolgend werkgever is aangemerkt, waarmee zij zelf vooraf geen rekening heeft gehouden en dat bovendien een transitievergoeding is verschuldigd aan de werknemers wiens arbeidsovereenkomst door Constar is opgezegd, waarbij óók de arbeidsjaren van voor het faillissement meetellen. Dit leverde een grote financiële strop op voor Constar die deze gevolgen bij het overnemen van het personeel van Constar International nimmer heeft voorzien. Hoger Beroep Constar heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de kantonrechter Arnhem. In hoger beroep heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden 5 bij arrest van 14 juni jl. (voor zover hier van belang), anders dan de kantonrechter, geoordeeld dat er geen sprake is van opvolgend werkgeverschap, omdat niet is voldaan aan het zodanige-banden criterium. De rol die een directielid heeft gespeeld bij de selectie van de werknemers met wie vervolgens een contractbespreking heeft plaatsgevonden is onvoldoende om te oordelen dat sprake is van zodanige banden tussen Constar en Constar International. Constar is volgens het Hof materieel beschouwd niet dezelfde werkgever als Constar International. Omdat volgens het Hof geen sprake is van opvolgend werkgeverschap is Constar geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemers, omdat de arbeidsovereenkomsten korter hebben geduurd dan 24 maanden. Hoewel de beschikking van de kantonrechter in Arnhem is vernietigd, deelt het Hof wel het oordeel van de kantonrechter dat in situaties waarbij een doorstart na faillissement heeft plaatsgevonden vóór 1 juli 2015 (het moment waarop de WWZ in werking trad) het oude recht van toepassing is, en dat in die gevallen derhalve derhalve het zodanige banden criterium een rol speelt. Bij een doorstart die heeft plaatsgevonden na 1 juli 2015 geldt dit criterium niet meer. Ondanks dat in deze zaak volgens het Hof niet aan het zodanige banden criterium is voldaan, zal dat in veel andere situaties waarbij sprake is geweest van een doorstart voor 1 juli 2015 wel het geval zijn. Voor Constar liep het uiteindelijk goed af nu zij geen transitievergoedingen (meer) verschuldigd was, maar voor menig andere (opvolgend) werkgever kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Immers, in die gevallen waar een 5 Hof Arnhem- Leeuwarden 14 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4977, JAR 2016/192. LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN 39

7 doorstart heeft plaatsgevonden op een moment dat de WWZ nog niet in werking was getreden ondervindt de opvolgend werkgever nu de nadelige gevolgen van de WWZ als zij de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen, omdat in dat geval een transitievergoeding is verschuldigd waarbij rekening moet worden gehouden met de dienstjaren van voor het faillissement en/of de doorstart. Na dit arrest van het Hof zijn nog enkele uitspraken van kantonrechters in vergelijkbare situaties gepubliceerd die in lijn zijn met de uitspraak van de kantonrechter Arnhem zoals hiervoor besproken voor wat betreft de uitleg en reikwijdte van opvolgend werkgeverschap en de verschuldigdheid en berekening van de transitievergoeding. 6 Conclusie De WWZ kan, zo illustreert de hiervoor besproken en aangehaalde jurisprudentie, voor opvolgende werkgevers bij een doorstart na faillissement behoorlijk grote (financiële) gevolgen hebben. Ten eerste omdat de reikwijdte van de definitie van opvolgend werkgeverschap is vergroot ten opzichte van het oude recht. Door het loslaten van het zodanige banden criterium is veel sneller sprake van opvolgend werkgeverschap dan voorheen. Daarnaast zal de opvolgend werkgever veel eerder een hogere transitievergoedingen verschuldigd zijn als hij afscheid wil nemen van bij een doorstart na faillissement overgenomen werknemers, omdat ook de dienstjaren bij de vorige werkgever meetellen bij de berekening van de totale lengte van het dienstverband. Tevens wordt de opvolgend werkgever hierdoor geconfronteerd met langere opzegtermijnen. Het verkorten van de ketenregeling tot maximaal 24 maanden heeft tot gevolg dat veel eerder van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, waardoor ook eerder de verplichting tot betaling van een (hogere) transitievergoeding voor de (opvolgend) werkgever ontstaat bij beëindiging van het dienstverband. Als een opvolgend werkgever zich onvoldoende bewust is van het feit dat hij als zodanig wordt aangemerkt in het kader van de WWZ, kan het financieel nadeel flink oplopen als de arbeidsovereenkomsten met de overgenomen werknemers (alsnog) worden beëindigd. Dit geldt zeker in het geval de doorstart en overname van werknemers heeft plaatsgevonden na inwerkingtreding van de WWZ, want als de doorstart en overname vóór die tijd heeft plaatsgevonden zou het oude recht van toepassing kunnen zijn en daarmee mogelijk ook nog het zodanige banden criterium zoals dat voorheen gold, hetgeen de drempel voor opvolgend werkgeverschap verhoogt. Vast staat in ieder geval dat een doorstart onder de WWZ minder aantrekkelijk is dan voorheen, althans voor zover dit wordt bezien vanuit arbeidsrechtelijk perspectief voor werkgevers. De keerzijde is uiteraard dat, als werkgevers vanwege de gevolgen van opvolgend werkgeverschap onder de WWZ minder snel bereid zijn bij een doorstart werknemers over te nemen, veelal werknemers met langere dienstverbanden (en dus vooral de oudere, meer ervaren, werknemers) het slachtoffer zullen worden. Een gevolg dat haaks staat op de bedoelingen van de WWZ. 6 ktr. Lelystad 21 juli 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4242 en ktr. s-hertogenbosch 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016: LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN

8 CUM LAUDE LEERGANG ARBEIDSRECHT DE ARTIKELEN 41

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015

Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Reorganiseren en de WWZ 11 mei 2015 Inleiding Het zal u niet zijn ontgaan. Begin dit jaar is het eerste gedeelte van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking getreden. Zo maar een paar veranderingen:

Nadere informatie

368. Wet Werk en Zekerheid: arbeidsrechtelijke veranderingen met gevolgen voor de insolventiepraktijk

368. Wet Werk en Zekerheid: arbeidsrechtelijke veranderingen met gevolgen voor de insolventiepraktijk 368. Wet Werk en Zekerheid: arbeidsrechtelijke veranderingen met gevolgen voor de insolventiepraktijk Mr. S. jansen en mr. s.w.g. wolters Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid ( WWZ ) verandert

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Brigit van de Ven & Femia van Wijk Naam Datum Op de agenda Flexibele arbeid Ketenregeling Opvolgend werkgeverschap Risicoregeling Ontslagrecht Route Transitievergoeding Ketenregeling

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014

Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 Duidelijk anders Allergrootste wijziging in 68 jaar Symposium Nieuw Arbeidsrecht d.d. 12 juni 2014 2 3 Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 proeftijd concurrentiebeding aanzegtermijn uitzendbeding

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014

Wijziging ontslagrecht / Flexrecht. Juni 2014 Wijziging ontslagrecht / Flexrecht Juni 2014 Idee politiek en vakbonden: De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt sneller, goedkoper en eerlijker. De WW wordt er meer op

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging Wet Werk en Zekerheid. Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Als de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer worden de wijzigingen op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Ketens van contracten

Ketens van contracten Naomi Dempsey Ketens van contracten De wetgever heeft in artikel 7:668a BW beperkingen gesteld aan het aantal keren dat een werkgever een werknemer achtereenvolgens op basis van een arbeidsovereen-komst

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten

Inleiding Wet Werk en Zekerheid. 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Inleiding Wet Werk en Zekerheid 8 mei 2015 mr. D. Hogenboom Taurus Advocaten Agenda Wet Werk en Zekerheid - Versterking rechtspositie flexwerkers - Wijzigingen ontslagrecht Vragen? Doel: WWZ - Voorkomen

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid treedt vanaf 2015 gefaseerd in werking. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen die voor u van belang zijn. Anticipeer op aanzegplicht Voor contracten

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Academie voor de Rechtspraktijk Jurisprudentie WWZ. Eugenie Nunes 9 november 2015

Academie voor de Rechtspraktijk Jurisprudentie WWZ. Eugenie Nunes 9 november 2015 Academie voor de Rechtspraktijk Jurisprudentie WWZ Eugenie Nunes 9 november 2015 Aanzegging Aanzegging einde / voortzetting tijdelijke arbeidsovereenkomst 6 maanden: > Kantonrechter Amsterdam 10 juni 2015

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet Werk en Zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof

Flexibele arbeidsrelaties en de keten. Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Flexibele arbeidsrelaties en de keten Eendaagse Arbeidszaken VNG Esther Nijhof Wet Flexibiliteit en Zekerheid Civiel 1999 Ketenregeling in artikel 7:668a BW: 3 x 3 x 3 Opvolgend werkgeverschap Dezelfde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

News Update Labour & Employment

News Update Labour & Employment In deze News Update: Klik op de titel om door te gaan naar het hele artikel Werkgever schadeplichtig in geval van mondeling aanzeggen?... 1 Stakingsrecht verruimd?... 2 Wet Werk en Zekerheid per 1 juli

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo

De Wet Werk en Zekerheid. Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo De Wet Werk en Zekerheid Mr. J.W. Janse-Velema Mr. R. Di Lorenzo Wijzigingen ontslagrecht (beoogd per 1 juli 2015) Ontslag om bedrijfseconomische redenen en ziekte gaat via UWV en ontslag om persoonlijke

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Met ingang van 1 juli 2015 treedt het gewijzigde artikel 2:4 van de CAR in werking. Dit betreft de keten- en antidraaideurbepalingen zoals die met ingang

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

TRA 2015/3. Aflevering TRA 2015, afl. 1 Publicatiedatum 04-12-2014 Auteur Mr. J.S. Engelsman & dhr. prof. mr. J.M. van Slooten [1]

TRA 2015/3. Aflevering TRA 2015, afl. 1 Publicatiedatum 04-12-2014 Auteur Mr. J.S. Engelsman & dhr. prof. mr. J.M. van Slooten [1] TRA 2015/3 Aflevering TRA 2015, afl. 1 Publicatiedatum 04-12-2014 Auteur Mr. J.S. Engelsman & dhr. prof. mr. J.M. van Slooten [1] Titel Het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid: technisch en belangrijk!

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116.

Het pensioenontslag. ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431; Ktr. Delft, 23 april 2009, JAR 2009/116. 1 Het pensioenontslag Inleiding Het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid is verboden. De hierop betrekking hebbende EG-Richtlijn 1 is in Nederland geïmplementeerd door de Wet gelijke

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief

Wijzigingen arbeidsrecht. Nieuwsbrief Wijzigingen arbeidsrecht Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief: Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2015 Arbeidsrecht nieuwsbrief In onze nieuwsbrief van december 2014 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW

Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW Wet werk en zekerheid de belangrijkste wijzigingen in flexcontracten, ontslagrecht en WW auteur: mr. Jacqueline Caro Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aanvaard.

Nadere informatie

Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen?

Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen? R. Schepers en mr. E.C. van Fenema 1 A r t ikelen Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen? De werknemer die buiten de situatie van overgang van onderneming in het

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

117. Opvolgend werkgeverschap vanaf 1 juli 2015: een overzicht

117. Opvolgend werkgeverschap vanaf 1 juli 2015: een overzicht 117. Opvolgend werkgeverschap vanaf 1 juli 2015: een overzicht Mr. S. PalM De Wet werk en zekerheid ( WWZ ) wijzigt vrij fundamenteel de uitleg en het toepassingsbereik van opvolgend werkgeverschap. Dit

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 juli 2015 Ketenregeling per 1 juli 2015 Maximale keten van tijdelijke (flex)contracten*:

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Heeft u al een systeem om deze aanzegtermijn in de gaten te houden voor uw tijdelijk personeel? Is uw standaardcontract hierop aangepast?

Heeft u al een systeem om deze aanzegtermijn in de gaten te houden voor uw tijdelijk personeel? Is uw standaardcontract hierop aangepast? BENT U GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID? CHECK! VANAF 1 JANUARI 2015: wijzigingen flex contracten A. Als werkgever moet u de werknemer tijdig aanzeggen dat u een contract voor bepaalde tijd

Nadere informatie

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet :

Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : Voorwaarden: Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd > 24 maanden Geëindigd of niet voortgezet : o Op initiatief van de werkgever, of o Op initiatief van de werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II

Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Hoorcollege 6, 17 oktober 2016: Ontslagrecht II Prof. Mr. I. van der Helm Deze week gaan we verder met het ontslagrecht, waarmee we vorige week zijn begonnen. Deze week zal het eind van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Doorwerken na je AOW, ja graag

Doorwerken na je AOW, ja graag Doorwerken na je AOW, ja graag De Algemene Ouderdomswet Eerste volksverzekering Een basispensioen Ingevoerd in 1957 AOW uitgaven: In 1957: 2,4% van het BBP In 2014: 5,6% van het BBP Totale uitgaven in

Nadere informatie

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid

INHOUD WIJZIGINGEN. Proeftijd (1) WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht door de Wet werk en zekerheid Door Mr J.C.J. van den Assem Advocaat INHOUD WIJZIGINGEN 1. verbetering rechtspositie van de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties

Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties 24 september 2015 mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens 1 Wet werk en zekerheid 1. Flexrecht 2. Ontslagrecht 3. WW Gefaseerde inwerkingtreding

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op

Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op grond van de WNT Publicatie JAR 2016 afl. 10 Publicatiedatum 19 juli 2016 College Kantonrechter Rechtbank Midden Nederland zp

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (Wwz): veel gestelde vragen (FAQs)

Wet werk en zekerheid (Wwz): veel gestelde vragen (FAQs) Wet werk en zekerheid (Wwz): veel gestelde vragen (FAQs) De Wet werk en zekerheid (Wwz) is door de Eerste Kamer aangenomen en treedt vanaf 1 januari 2015 fasegewijs in werking. AWVN krijgt veel vragen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1

de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 de Wet werk en zekerheid Praktische informatie over de nieuwe wet Werk en Zekerheid Deel 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 - Proeftijd 4 Hoofdstuk 2 - Concurrentiebeding 6 Hoofdstuk 3 - Aanzegtermijn

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM

Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Verplichte deelneming directeur in pensioenfonds PGGM Mr. Z. Kasim 1 HR 13 juli 2007, nr. C05/331, LJN BA231 Verplichte deelneming pensioenfonds, criteria arbeidsovereenkomst BW artikel 7: 610, artikel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Arbeidsrechtelijke aspecten in geval van faillissement: een update

Arbeidsrechtelijke aspecten in geval van faillissement: een update Arbeidsrechtelijke aspecten in geval van faillissement: een update M r. L. H. v a n d e K a r * Inleiding In de huidige tijd van economische crisis is het aantal faillissementen hoog. Een faillissement

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken

Veelgestelde vragen over de AOW-gerechtigde werknemer. Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Veelgestelde vragen over de Arbeidsgerechtelijke gevolgen van doorwerken Doorwerken Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kan besluiten om te stoppen met werken, maar u mag hem ook in dienst

Nadere informatie

Flexibele arbeid verder(weg?) met WWZ. Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling

Flexibele arbeid verder(weg?) met WWZ. Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling Flexibele arbeid verder(weg?) met WWZ Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling Ontwikkeling van het preventieve ontslagstelsel Generaal H.G. Winkelman Ontwikkeling van het preventieve ontslagstelsel Besluit van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen

Wet Werk en Zekerheid. de belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid de belangrijkste wijzigingen De Eerste Kamer heeft op 10 juni jl. het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. De eerste wijzigingen die over flexibele arbeid gaan, treden per 1

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging ABU CAO. wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging Wet Werk en Zekerheid Flexwet Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Thema-avond WWZ. Wijzigingen (arbeids-)wetgeving. 24 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid

Thema-avond WWZ. Wijzigingen (arbeids-)wetgeving. 24 maart 2015 Wet Werk en Zekerheid Thema-avond WWZ Wijzigingen (arbeids-)wetgeving 2014 2016 agenda wijzigingen per 1 januari 2015 ketenregeling en CAO voor Uitzendkrachten ontslagrecht transitievergoeding 2 wet werk en zekerheid doelstellingen

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1

Wet Werk & Zekerheid. Mr B.J. van Hees partner BDO Legal. Pagina 1 Wet Werk & Zekerheid Mr B.J. van Hees partner BDO Legal Pagina 1 BDO LEGAL Pagina 2 Elke dag haalt de WWZ wel een krant weeffout? FD 05.03.2015 Pagina 3 AGENDA 1. Aanleiding en doelstelling WWZ 2. Enkele

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Jurisprudentie Arbeidsrecht. Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten

Jurisprudentie Arbeidsrecht. Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten Jurisprudentie Arbeidsrecht Maandag 21 december 2015 Mr. K.J. Hillebrandt Palthe Oberman Advocaten Onderwerpen - Introductie - Jurisprudentie WWZ - Overige relevante jurisprudentie Jurisprudentie WWZ -

Nadere informatie