Eindrapport Clusterdiversiteitsplan Vesoc Actieplan 2005 Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport Clusterdiversiteitsplan Vesoc Actieplan 2005 Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit"

Transcriptie

1 Eindrapport Clusterdiversiteitsplan Vesoc Actieplan 2005 Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Afdeling werkgelegenheidsbeleid Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL Tel /85 Fax AFDELINGSCODE-01-15BG In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Dit eindrapport, vergezeld van een advies door de SERR van je regio, dien je in bij de afdeling werkgelegenheidsbeleid. Als je vragen hebt bij het invullen, neem dan tijdig contact op met de projectontwikkelaars van de RESOC/SERR van je regio. Zij kunnen je ondersteunen bij het invullen van dit formulier. Identificatie van de aanvrager/promotor Algemene gegevens Naam van de aanvrager/promotor Dirk Meulyzer Straat Bevrijdingslaan Nummer 9 Postcode 9000 Gemeente Gent Telefoon Fax Website RSZ-nummer BTW-nummer Kun je de BTW recupereren Ja. Neen. Activiteit Paritair(e) Comité(s) 319 Aantal werknemers 104 Jeugdwelzijnswerk (Bijzondere Jeugdbijstand) Contactpersoon (indien verschillend van het aanvraagdossier) Naam en voornaam contactpersoon Functie Geslacht Telefoon Fax

2 1 Zijn er wijzigingen opgetreden bij de participerende organisaties/bedrijven? (bijvoorbeeld één van de organisaties is tijdens de uitvoering van het clusterdiversiteitsplan gestopt, de naam is gewijzigd van één van de organisaties/bedrijven, ) Ja. Ga naar vraag 2. Neen. Ga naar vraag 3. 2 Welke wijzigingen zijn er opgetreden? De inhoud van het clusterdiversiteitsplan We weten dat de praktijk vaak anders is dan wat we gepland hebben. Sommige acties heb je misschien niet (helemaal) kunnen uitvoeren. Ook heb je misschien nieuwe of aanvullende acties moeten inpassen in je clusterdiversiteitsplan. In deze rubriek vragen we je welke acties je hebt uitgevoerd, welke er zijn gewijzigd of bijgevoegd. 3 Beschrijf concreet hoe je de voorziene acties hebt aangepakt. Beschrijf actie per actie en geef ze een doorlopende nummering. Dit vereenvoudigt de financiële rapportage. Geef de timing weer van elke actie die je hebt uitgevoerd. Actie 1 : opmaak/opvolging/rapportage diversiteitsplan en afname diva-audit. Het clusterdiversiteitsplan werd na consultatie en overleg met de clusterpartners opgemaakt door de projectpromotor in samenwerking met de projectontwikkelaar. De opvolging en de rapportage gebeurden op de vergaderingen van de projectgroep, samengesteld uit de directies of vertegenwoordigers van de verschillende clusterpartners. Vooral in de opstartfase werd frequent samengekomen. Ondertussen (gedurende de looptijd van het project) werd werk gemaakt van een steviger samenwerkingsprotocol met de clusterpartners (i.f.v. de uitvoering van de kernopdracht van onze organisaties) en werden in het tweede jaar de agendapunten van de projectgroep mee opgenomen in de agenda van het directiecomité die de aansturing van het clusterdiversiteitsplan op deze momenten op zich nam. De diva-audit heeft plaatsgehad in elke voorziening, met medewerking van de projectontwikkelaar. Actie 2 : verbreding rekruteringskanalen (JobKanaal), netwerking met zelforganisaties en hogescholen (stagiairs), een aanvulling arbeidsreglement met non-discriminatiecode en werkafspraken omtrent afstemming arbeid/gezin/thuiswerk Timing : gedurende het gehele project en bij afronding opleidingen ( gender/afstemming werk/gezin) voor wat de inbedding betreft in onze arbeidsreglementen. Op vlak van personeelsbeleid is de invloed van het diversiteitsdenken reeds sterk voelbaar. De personeelsevaluaties zijn meer uitgezuiverd naar beoordeling via competentieprofielen, los van andere (persoonlijke) kenmerken. Er is beperkt ervaring opgedaan met Jobkanaal hoewel dit niet als evident ervaren werd bij het zoeken naar begeleidend personeel binnen onze organisaties. Het gaat vrijwel steeds om tijdelijke vervangingen waarvoor meestal een spoedprocedure zich opdringt. Vaste aanwervingen komen meestal uit de pool van medewerkers die al ervaring hebben opgebouwd in de vervangingscontracten. Met de hogescholen hebben wij afspraken i.v.m. stagiairs. De kans op een stagiair van allochtone afkomst is in het verleden uiterst miniem gebleken. Er is een stagiaire ervaringsdeskundige geweest, maar de stageperiode is, om persoonlijke redenen van de stagiaire, geen succesverhaal gebleken. In de arbeidsreglementen werd een non-discriminatieclausule opgenomen. In enkele van de organisaties werd actief gezocht naar mogelijkheden om beter met de

3 genderproblematiek, afstemming gezin / werk, om te gaan. Gezien het grootste deel van ons personeelsbestand uit vrouwelijke krachten bestaat, is dit voor ons een bijzonder relevant item. In het personeelsbeleid wordt nu meer rekening gehouden met mogelijkheden van thuiswerk (e-work) en is er ruime toepassing van allerlei vormen van tijdskrediet en andere vormen van speciaal verlof. Actie 3 : samenkomst projectgroep op cluster- en organisatieniveau. Zie voor het verloop onder actiepunt 1. De projectgroep stelde zich in de beginfase tot doel de verschillende beoogde actiepunten op te starten. Zo werden afspraken gemaakt m.b.t. de te contacteren opleidingsinstanties, het motiveren van de personeelsgroep om hieraan deel te nemen, het maken van ruimte voor de afname van de diva in aanwezigheid van een representatief deel van de medewerkers, de aanpassing (inhoudelijk en procedureel) van de arbeidsreglementen, de afspraken met de syndicale delegaties, e.d.m. Nadien ging het voornamelijk om de opvolging van de lopende acties, uitwisseling van informatie en het opzetten van de coaching op de werkvloer. Actie 4 : opleiding diversiteitsmanagement intervisiebijeenkomsten coaching op de werkvloer. De kaderleden van de clustervoorzieningen volgden gezamenlijk een driedaagse opleiding bij Acsim gericht op leidinggevenden met als voornaamse luiken : "interculturalisering, interculturele competentie en diversiteitsbeleid". De coaching op de werkvloer is in één organisatie vanaf het tweede half jaar van de uitvoering van het diversiteitsplan een rode draad geweest met maandelijkse bijeenkomsten met de coach, en een afsluitende sessie met de volledige personeelsgroep. In een aantal andere organisaties is de coaching op de werkvloer enkel in de laatste maanden van de looptijd van het project tot stand gekomen. In het geheel van het clusterdiversiteitsplan is het aandeel van de coachting op de werkvloer veel groter geweest dan aanvankelijk ingeschat. We hebben ervoor geopteerd zoveel mogelijk werknemers hierbij te betrekken. Actie 5 : werken in een allochtone context Hiertoe werd een driedaagse opleiding georganiseerd in samenwerking met An Huybrechts, intercultureel (conflict-) bemiddelaar en verantwoordelijke vorming bij VZW OTA van de provincie Antwerpen. Zie het vormingsaanbod in bijlage. Actie 6 : vorming omgaan met niet begeleide buitenlandse minderjarige asielzoekers In de praktijk van de Bijzondere Jeugdbijstand is er de laatste jaren een toename geweest van niet begeleide buitenlandse minderjarigen. Zij komen met een heel eigen en specifieke problematiek die van de hulpverlening een meer geëigende benadering vereist. Hiertoe zijn twee vormingsmodules ingericht geworden, één vanuit de universiteit Gent (Ilse Derluyn) en één vanuit het Pharosinstituut Nederland. Actie 7 : volgen van bijkomende studiedagen ivm genderproblematiek (flexibiliteit afstemming arbeid en gezin). Er bestaan binnen ons paritair comité CAO's die reeds een verregaande flexibiliteit in het arbeidsregime toestaan. Naar interne organisatie toe i.f.v. de continuïteit van de hulp- en dienstverlening, vooral van belang waar het gaat om één-één begeleidingsrelaties, vraagt dit een voortdurende creativiteit om tegelijkertijd te kunnen tegemoetkomen aan de flexibiliteit die de organisatie van de medewerkers vraagt, en de flexibiliteit die de medewerkers rechtmatig via de cao's en de sectorale akkoorden van de werkgever vragen. Deze gaan inderdaad vrijwel steeds om afstemming werk / vrije tijd / gezin. Hiertoe werd een bijkomende opleiding gevolgd m.b.t. tijdskrediet en andere vormen van loopbaanflexibilisering. In meerdere organisaties werden soepeler systemen ontwikkeld om medewerkers en organisatie toe te laten zo dynamisch en flexibel mogelijk om te gaan met de arbeidstijd en bijzondere vormen van verlof. De projectpromotor heeft deelgenomen aan het Diversiteitsplatform op 9 juni 06 georganiseerd door de regionale projectontwikkelaars diversiteit SERR.

4 4 Indien een bepaalde actie niet is uitgevoerd, wat was de reden of oorzaak daarvan? Er is gepoogd aan alle acties uitvoering te geven. Uiteraard is niet alles strikt verlopen volgens de initiële planning. Zo is de actie "interculturele diagnostiek" niet kunnen doorgaan vanwege het doorvoeren van een grondige herstructurering in de initiatiefnemende organisatie. Door o.a. personeelswissels en het uitbouwen van de nieuwe structuren, kon deze actie jammer genoeg niet meer tijdig een plaats krijgen. Ook de intervisie op clusterniveau is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Deze intervisies hadden moeten volgen op de coaching op clusterniveau, en deze laatste zijn slechts naar het einde toe van de looptijd van het diversiteitsplan kunnen georganiseerd worden. 5 Zijn er wijzigingen in de acties opgetreden? Zo ja, welke en waarom? M.b.t. actie 3, de samenkomst van de projectgroep op clusterniveau, gaven we reeds aan dat in het tweede jaar, op één vergadering na, de agendapunten van de projectgroep werden meegenomen naar het nieuw opgerichte directiecomité van de clusterpartners. Dit heeft bepaalde beslissingen op zijn minst bespoedigd, vnl. m.b.t. de organisatie van de coaching op de werkvloer. We hebben ervoor gekozen, gezien onze werkcontext, om zoveel mogelijk medewerkers te laten deelnemen aan de coaching op de werkvloer. Het aandeel hiervan ligt dan ook gevoelig hoger dan aanvankelijk ingeschat. Voor deze coaching opteerden we, na onderling overleg, een matrixmodel te gebruiken. Hiermee bedoelen wij dat deze coaching niet per organisatie wordt verstrekt. Per sessie nemen telkens twee andere medewerkers van de onderscheiden partners deel en telkens ook in een andere organisatie. Dit gaf als voordeel dat binnen de groep de diversiteit in hoge mate voelbaar was (andere organisaties hebben andere culturen, andere opvattingen, regels en gewoonten). Eveneens wat de link naar de praktijk zo beter door te trekken gezien deze organisaties, in het kader van de uitbouw van een multifunctioneel centrum, ook voor de eerste maal gaan samenwerken rond cliënten (vrijwel allen uit kansengroepen). Dit vraagt heel wat afstemming tussen de culturen en wij zagen het als een hefboom om verder te oefenen in het omgaan met diversiteit. 6 Hoe manifesteren de beoogde effecten van de acties rond interne sensibilisatie, beeldvorming, communicatie,.. zich in de bedrijven / organisatie? (bijvoorbeeld de samenwerking op de werkvloer, omgaan met weerstanden en vooroordelen) Wanneer we terugblikken naar de periode voor het werken met het clusterdiversiteitsplan, kunnen we stellen dat onze organisaties in hun cliëntpopulatie al veel te maken hadden gehad met allochtone cliënten, en niet alleen van de Turkse of Marrokaanse gemeenschap, maar ook van ver daarbuiten. Met de komst van de niet begeleide buitenlandse minderjarigen stuitten we verder op de grenzen van onze hulp- en dienstverlening. Daarnaast, met de evoluties binnen de Integrale Jeugdhulp en daarmee samenhangend, de toegenomen aandacht die hierbinnen gegeven wordt aan de mensenrechten en meer specifiek aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, werden we meer in contact gebracht met de bewegingen rond "diversiteit". Tenslotte werden we er ons van bewust dat ook binnen de eigen organisaties we met heel wat diversiteit onder de medewerkers te maken hebben, maar wij daar eigenlijk niet veel mee deden. We waren vroeger wel meer vertrokken van het motto "iedereen moet hier gelijk zijn om onze cliënten ook gelijke kansen te kunnen bieden". Ondertussen hebben we nu wel geleerd dat het ook wel "anders" kan. Mensen worden al veel meer op hun uniciteit aangesproken. Ook bij de personeelsselectie en - aanwerving kunnen we gemakkelijker het onderscheid maken tussen jobrelevante en jobirrelevante factoren. De medewerkers zijn meerdere malen gebrieft geweest over de werkzaamheden en de vorderingen binnen het clusterdiversiteitsplan. Verschillen tussen medewerkers krijgen nu een minder bedreigende betekenis en er is oog voor om deze constructief aan te wenden. 7 Waarom hebben de organisaties / bedrijven de beoogde effecten niet of niet allemaal kunnen bereiken?

5 Er zijn inderdaad wat verschillen in impact die het diversiteitsplan gehad heeft op de onderscheiden deelnemende organisaties. De aanvragende organisatie heeft reeds in een vroeg stadium coaching op de werkvloer georganiseerd met externe begeleiding, in een verderzetting van de interne "werkgroep diversiteit" die reeds korte tijd rond deze thematiek zoekende was. Het spreekt voor zich dat deze grotere investering ook meer vruchten heeft afgeworpen. Idem voor vzw Albezon, die nog eens deelgenomen heeft, hoewel zij net reeds een diversiteitsplan hadden afgerond. Uiteraard vonden ook de andere organisaties het thema relevant voor hun werkingen. In een sector waar momenteel zoveel aan het bewegen is (o.a. de ontwikkelingen binnen de Integrale Jeugdhulp, de omvorming van de clusterpartners tot een multifunctioneel centrum) kan niet iedereen alles met dezelfde prioritering opvolgen. Zo is in het OOOC de opleiding interculturele diagnostiek niet georganiseerd geweest, is de opleiding rond genderproblematiek vrij laat gevolgd geweest waardoor de doorstroming naar de clusterpartners nog niet is gebeurd. 8 Hoe zijn de beoogde effecten van de acties die ingrijpen op de regels/processen/structuren/afspraken binnen de organisaties / bedrijven bereikt? (bijvoorbeeld blijvende aanpassing van selectie- en wervingsprocedure, ontwikkeling competentiebeleid) In onze sector voeren alle organisaties een kwaliteitsbeleid en beschikken zij over een kwaliteitshandboek dat dynamisch wordt bijgewerkt. De selectie- en aanwervingsprocedures maken daar deel van uit, afspraken horende bij de kernprocessen worden er in werkvoorschriften opgenomen. Er is de maandelijke bijeenkomst van de kwaliteitsstuurgroep die alle elementen van het kwaliteitshandboek volgens een vooraf bepaalde regelmaat nakijkt en tijdig bijwerkt. Er gaat daarnaast, en wellicht wel meer ingrijpend, een dynamiek uit van de teamvergaderingen waar nieuwe verworvenheden, ook vanuit de diversiteitswerkzaamheden, een plaats krijgen en ondersteund worden. Dit is recentelijk eerder ook reeds gebeurd met de resultaten van werkgroepen als "toepassing van het decreet rechtspositie van minderjarigen", de "ethische aspecten van het begeleidingswerk". Voor afsluiting van de looptijd van het diversiteitsplan, en ter evaluatie ervan, zijn met de syndicale delegatie (ACV en BBTK) de beide checklisten "diversiteit" zoals deze op de website van deze vakbonden te vinden zijn, doorgenomen en van commentaar voorzien. Ook hier zijn nog een aantal werkpunten uit te genereren. Maar erg belangrijk is tevens de sensibilisering die is uitgegaan van twee jaar bezig zijn met het clusterdiversiteitsplan. Diversiteit is nu veel minder een leeg begrip en we nemen aan dat de openheid naar verschillen en anders zijn zich verder zal doorzetten nu een stevige basis is gelegd. 9 Waarom hebben de organisaties / bedrijven de beoogde effecten niet allemaal kunnen bereiken? Zie punt 7 Streefcijfers en resultaten 10 In het clusterdiversiteitsplan hebben je bedrijven/organisaties een aantal streefcijfers of objectieven vooropgesteld rond instroom, doorstroom en/of opleiding van personen uit de kansengroepen. Graag willen we weten of de organisatie deze doelstellingen hebben bereikt. Geef de cijfers steeds in absolute aantallen en niet in percentages. Instroom Doorstroom Retentie Opleiding Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Totaal tijdens de looptijd van het clusterdiversiteitsplan Waarvan kansengroepen (totaal) Prioritaire kansengroepen Instroom Doorstroom Retentie Opleiding Streef cijfer Resultaat Streef cijfer Resultaat Streef cijfer Resultaat Streefcijf er Result aat Allochtonen

6 Oudere werknemers (45+) Arbeidsgehandicapten Andere kansengroepen (Man/vrouw in roldoorbrekende functies, armen, ex-gedetineerden, kortgeschoolde jongeren) 11 Was het moeilijk om de streefcijfers te behalen? Ja. Neen. 12 Waarom? Onder actie 2 benoemden wij reeds de problemen die zich stellen bij de aanwerving van nieuwe medewerkers. Daarbij komt nog dat de verschillende organisaties uit de cluster kleinschalig zijn en voor wat o.a. het personeelsbeleid betreft zij autonoom t.a.v elkaar zijn. Er wordt momenteel wel werk gemaakt van afstemming van dit personeelsbeleid, maar dit heeft zich nog niet kunnen laten voelen tijdens de looptijd van het diversiteitsplan. Kleinere organisaties hebben veel minder manoeuvreerruimte voor doorstroming en voor flexibilisering van de arbeid. 13 Indien de objectieven niet gehaald zijn, wat is de reden daarvoor? Zie onder 12 a.u.b. Ervaringen 14 Welke knelpunten heb je ervaren bij de uitvoering van je clusterdiversiteitsplan? Het uitvoeren van een clusterdiversiteitsplan vraagt op bepaalde momenten een grote tijdsinvestering. We stelden reeds dat onze sector in een dynamisch veranderingsproces zit dat veel eist van de medewerkers : de implementatie van de Integrale Jeugdhulp en de uitvoering van het Globaal Plan voor de Jeugdzorg waarbinnen de cluster actief bezig is met het pilootproject "multifunctionele centra". Het koste dikwijls moeite om vergadermomenten te vinden die voor iedereen passen. De interessen van de verschillende organisaties waren nogal eens uiteenlopend zodat de deelname aan een aantal activiteiten veel sensibiliseringswerk vroeg. Ook stelden we vast dat verschillende organisaties, vanwege een andere voorgeschiedenis, met een andere snelheid met het diversiteitsplan bezig waren. 15 Wat waren de belangrijkste positieve ervaringen bij de uitvoering van het clusterdiversiteitsplan? De opleidingen die gevolgd werden met deelname van medewerkers uit de verschillende organisaties waren bijzonder verrijkend, niet alleen door de aangeboden inhoud, maar vooral door de interactie vanuit de verschillende organisatieculturen in interactie met deze inhoudelijkheid. Het sensibiliseren van medewerkers voor deze thematiek heeft tijd nodig gehad om goed door te dringen. Vele van de medewerkers zijn nu betrokken geweest in activiteiten m.b.t. diversiteit en het omgaan met verschillen en de tolerantie ervoor is beter bespreekbaar geworden. We stelden reeds dat "diversiteit" een thema is dat in onze sector de laatste jaren meer en meer aandacht krijgt. Maar de informatie die ons bereikte was veelal fragmentarisch. Wel hadden meerderen onder ons reeds veel ervaring met het

7 werken met allochtone gezinnen en jongeren. Maar met de ontwikkeling van het clusterdiversiteitsplan is dit onderwerp verder opengetrokken, hebben wij er meer houvast op gekregen en menen wij op dit vlak opener van geest te zijn geworden. We merken interesse bij de medewerkers om ook na afloop van de clusterdiversiteitsplanning verder met dit thema aan de slag te blijven. 16 Geef aan met welke beleidspartners er een samenwerking was bij de uitvoering van het clusterdiversiteitsplan? Jobkanaal Diversiteitsconsulenten van de vakbonden Sectorconsulenten Zelforganisaties van de kansengroepen Jobconsulenten van de VDAB 17 Hoe verliep de samenwerking en wat waren de effecten? Van Jobkanaal is beperkt gebruik gemaakt, doch is er geen aanwerving gerealiseerd geweest via deze organisatie. Wij werken actief mee met vzw De Zuidpoort, de vereniging waar armen het woord nemen. M.b.t. de vakbonden, zie onder. 18 Hoe verliep de samenwerking met het personeel en/of de werknemersvertegenwoordigers bij de opmaak en uitvoer van je clusterdiversiteitsplan? In de projectgroep op clusterniveau waren medewerkers (zonder lijnfunctie) opgenomen. De werknemersvertegenwoordigers (syndicale delegaties) kozen ervoor niet aan deze projectgroep te participeren. Zij kregen toegang tot de verslagen van deze vergadering, bespraken regelmatig de stand van zaken tijdens het overleg werkgever / werknemer. Zij namen echter wel deel aan de gemeenschappelijke momenten die met de personeelsgroep rond het thema werden georganiseerd. Zij oordeelden dat deze werkwijze hen voldoende betrokkenheid waarborgde bij het opvolgen van het clusterdiversiteitsplan. 19 Hoe heb je de samenwerking ervaren met de SERR/RESOC van je regio? Vooral bij de aanvang hebben we voldoende steun gekregen om het hele proces op gang te trekken. Dit werd afgerond met de bespreking van de Diva-audit. Gezien we reeds vroeg met externe coaching werkten, hebben wij in de loop van het proces geen verder beroep meer gedaan op onze projectontwikkelaar diversiteit. Op het einde van de rit was er een afrondend gesprek waarbij ook instructies werden gegeven voor de opmaak van dit eindrapport. 20 Welk concreet proces of welke concrete acties plan je na afloop van het diversiteitsplan om het diversiteitsbeleid een vaste plaats te geven (te mainstreamen) in het organisatiebeleid? Er zijn twee "diversiteitsconsulenten" aangesteld die de opdracht hebben alle binnenkomend materiaal m.b.t. diversiteit te ordenen en voor de medewerkers ter beschikking te stellen. Ons intranet (toegankelijk voor alle deelnemende organisaties van de cluster) is hiertoe een dankbaar medium. Verder zullen zij mede bewaken dat op de personeelsvergadereingen het thema regelmatig een plaats krijgt. Minstens in één organisatie blijft een interne werkgroep "diversiteit" bestaan die het werk van de interne diversiteitsconsulenten mee zal opvolgen en ondersteunen. 21 Op welke ondersteuning daarbij (en door wie) zou je graag beroep willen doen? Wij kunnen blijvend rekenen op de medewerking van onze diversiteitscoach Alain De Bruyne, die gezien de door ons ontwikkelde activiteiten, zo goed als door iedereen in de voorziening gekend is en zich er geloofwaardig heeft gemaakt. Financiële rapportage

8 In vraag 3 werd gevraagd je acties te nummeren. Dit vereenvoudigt het opstellen van de financiële rapportage. Deze nummering houd je aan in de eerste kolom. In de volgende kolommen geef je de werkelijk gemaakte loon- en werkingskosten weer die je gemaakt hebt. In de laatste kolom vermeld je de nummers van de bewijsstukken (facturen, verklaringen op eer, ) waarop deze kosten betrekking hebben. Deze voeg je dan toe in bijlage. Zowel voor de aanvrager als voor de participerende organisatie stel je een aparte financiële rapportage op. Organisatie 1: naam van de aanvrager/promotor Centrum voor Ambulante Begeleiding , , ,67 333, ,69 772, Organisatie 2 Hadron , , ,56 333, ,57 392, Organisatie 3 Stappen , , , ,19 392, ,97 399,

9 Organisatie 4 Jongerenhuis , , , , Organisatie 5 Albezon , , ,19 07 Handtekening van de aanvragende organisatie/bedrijf/openbaar bestuur Handtekening van de aanvragende organisatie/bedrijf/openbaar bestuur Advies van de SERR (in Brussel van het BNCTO) Positief Negatief Handtekening vertegenwoordiger SERR (i.c. BNCTO) Voor vragen over de eindrapportage kan je steeds terecht bij de projectontwikkelaar van de SERR/RESOC van je regio.

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde

5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde 5 jaar Diversiteitsplannen in Gent Rondom Gent en Meetjesland Leiestreek en Schelde een schets van hoe het was, hoe het is en hoe het (waarschijnlijk) wordt Sint-Laureins, 5/6/2012 Anne Coetsier Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen

Het loopbaan en diversiteitsplan. Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Het loopbaan en diversiteitsplan Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen Ook voor uw bedrijf? U zoekt nieuwe medewerkers en wil nieuwe kanalen ontdekken? U wil uw medewerkers gemotiveerd aan de slag

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011

reatief anwerven oont! a l Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 a l c reatief anwerven oont! Diversiteit loont! SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde Juni 2011 SERR RESOC Sociaal Economische Raad van de Regio Regionaal Economisch Sociaal Overleg Comité Regio

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN

1.3. HET DIVERSITEITSPLAN 1.3. HET DIVERSITEITSPLA Diversiteit is het enige wat wij allemaal gemeenschappelijk hebben nze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing, de vervrouwelijking, de inkleuring

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Implementatie Interculturalisatie

Implementatie Interculturalisatie Implementatie Interculturalisatie Centrum Jeugd en Gezin Een stappenplan als werkwijze voor een intercultureel CJG Nieuwegein Nera Jerkovic 19 februari 2010 Programma s en Projecten Colofon februari 2010,

Nadere informatie

Template (voorlopige versie)

Template (voorlopige versie) Template (voorlopige versie) INTERESSEVERKLARING PILOOTPROJECTEN GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN Naam van het project Identificatie van de toekomstige projectpartners zie punt 4.3.1. van de Gids

Nadere informatie

HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN

HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN HET LOOPBAAN- & DIVERSITEITSPLAN WERKEN AAN DUURZAME LOOPBANEN VOOR IEDEREEN Infomoment Jobkanaal Tewerkstelllingsmogelijkheden en -ondersteuning Geuzenhuis Gent - 27 juni 2013 Carine De Meester SERR Gent

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

REKRUTERING & SELECTIE

REKRUTERING & SELECTIE REKRUTERING & SELECTIE als hefboom van het Diversiteitsbeleid Alona Lyubayeva Vlaams Diversiteitsambtenaar Kernprocessen Instroom: aandacht voor rekrutering & selectie, jobprofiel, wervingsproces, personeelsplan

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel Renée de Reuver Universiteit van Tilburg Murat Can Kompas zorg en welzijn Ab van de Wakker het PON Mate van Interculturalisatie Monocultureel Laagste

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS -------------------------

BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- BIJLAGE BIJ DE CAO NR. 38 VAN 6 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE WERVING EN SELECTIE VAN WERKNEMERS ------------------------- Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ---------------------------------------------

Nadere informatie

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 1 Huidig EAD-beleid Vesoc (1998) - positieve actieplannen: categoriaal Vesoc (2002) - diversiteitsplannen: geïntegreerd en inclusief + Pact van Vilvoorde:

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 03 / 2004 van 15 maart 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel

Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER Fonds Maribel Social (FMS) 330 Fonds Sociale Maribel Kamer voor de Revalidatie centra Chambre des centres de Revalidation JAARRAPPORT 2015 Periode van 1 januari 2015 31 december

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke.

een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke. In de Bijzondere Jeugdzorg van Ter Loke zijn we op zoek naar een geëngageerde en gemotiveerde begeleider (m/v) voor ons begeleidingstehuis t Vlierke. t Vlierke is een begeleidingstehuis in Turnhout voor

Nadere informatie

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken?

2. Op welke manier zullen de partnerorganisaties met elkaar nauwer samenwerken? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 308 van EMMILY TALPE datum: 2 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Campagne Ervaring werkt - Jobkanaal De VDAB heeft

Nadere informatie

Onderzoeksproject 1: Evy Meys, onderzoeker AWP-IO. De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking

Onderzoeksproject 1: Evy Meys, onderzoeker AWP-IO. De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking Onderzoeksproject 1: De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking Evy Meys, onderzoeker AWP-IO Samenwerken om te komen tot Professionele Ondersteuning van personen met

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR)

PROJECTFICHE. Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR) PROJECTFICHE Pilootprojecten voor de Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving (STeR) Dit tweede deel omvat uitsluitend de projectfiche als officieel aanvraagformulier. Oproep

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw. Aanvraagformulier. Demonstratieprojecten 2005

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Land- en Tuinbouw. Afdeling Duurzame Landbouw. Aanvraagformulier. Demonstratieprojecten 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw Aanvraagformulier Demonstratieprojecten 2005 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN IN HET KADER VAN:

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Samenstelling - 8 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties - 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

Samenstelling - 8 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties - 8 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties De Sociaal Economische Raad van de Regio (SERR) is een paritair samengesteld overlegplatform en heeft primair als opdracht om adviezen te formuleren en overleg te voeren met betrekking tot de socio economische

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Welzijn zoekt personeel (M/V)

Welzijn zoekt personeel (M/V) Welzijn zoekt personeel (M/V) Het Vlaams Welzijnsverbond publiceert cijfers over het personeel in de Vlaamse welzijnssector en vergelijkt deze met de tewerkstellingskenmerken van een ruime Vlaamse steekproef

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS

BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS BEGELEIDINGSINSTRUMENT STAGE HOGER ONDERWIJS In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool kunnen studenten stage lopen bij een ondernemer. De stage stelt de student in staat om de op

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ANONIEM vbenchmark Social Profi Mannen % 21%

ANONIEM vbenchmark Social Profi Mannen % 21% Aantal % RESOC-SERR Overzicht man/vrouwverhouding 100% K. Verhaeghe Medewerkers 553 281 ( 0494 535486 Bedienden Arbeiders 453 100 227 54 82% 18% 81% 19% ANONIEM v Social Profi Mannen 63 58 11% 21% 0% 11%

Nadere informatie

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team

De erkenning en de grenzen van ons multidisciplinair team 1 / 6 Gebruikte afkortingen: MDT OBC MDV VAPH BVR Multidisciplinair team Observatie en Behandelingscentrum Multidisciplinair verslag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

ABC van interculturalisering

ABC van interculturalisering ABC van interculturalisering Heeft de diversiteit in de samenleving effect op jouw organisatie? Of verwacht je dat je organisatie hier in de toekomst mee te maken zal krijgen? Wil je weten hoe je als organisatie

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013

Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013 Wedstrijdformulier Jobkanaalprijs 2013 Beste Gelieve aandachtig het wedstrijdreglement door te nemen alvorens deze vragenlijst in te vullen. U vindt er alle nodige informatie over de criteria waaraan uw

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf?

Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf? Een Diversiteits- en Loop baanplan in jouw bedrijf? EEN LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLAN IN JOUW BEDRIJF? We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het. We verschillen van

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 13 OCMW s Zuid-West-Vlaanderen Info- en vormingsavond referentiebudgetten nov/dec 2013 Overzicht Regio-traject In opdracht van regio-overleg

Nadere informatie