Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede"

Transcriptie

1 Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009)

2 Inhoud 1. Inleiding Selectie leverancier Uitgangspunten informatiearchitectuur Gemeentelijke midoffice architectuur... 5 Uitgangspunten bij de midoffice architectuur Functionele eisen en wensen Technische eisen en wensen Beheer, onderhoud en implementatie Kosten en investeringen...18 Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 2

3 1. Inleiding. De aanschaf van een gegevensmagazijn past voor de gemeente Wijk bij Duurstede binnen het programma Digitaal Werken. Dit programma heeft als doelstelling om de komende twee jaar 30 werkprocessen te digitaliseren. Om gebruik te kunnen maken van de bijbehorende digitale gegevensstromen is de implementatie van een gegevensmagazijn noodzakelijk. Voor een marktverkenning heeft de gemeente 4 leveranciers uitgenodigd om hun gegevensmagazijn te presenteren. Naar aanleiding van deze presentaties is de gemeente Wijk bij Duurstede tot de conclusie gekomen dat het gegevensmagazijn is op te delen in 2 verschillende modules. Dit zijn de datasynchronisatie module en het gegevensmagazijn zelf. De leverancier wordt gevraagd aan te geven of deze modules afzonderlijk zijn te leveren. De gemeente heeft tevens gemerkt dat de definitie van een gegevensmagazijn verschilt tussen de verschillende leveranciers. Dit bemoeilijkt de selectie. De verschillende leveranciers kijken ook verschillend tegen het zakenmagazijn aan. Aangezien de samenwerking van het gegevensmagazijn met het zakenmagazijn (en de evt. routering van gegevens richting de front-office) essentieel is voor een goede werking van de gemeentelijke midoffice is ook een module zakenmagazijn opgenomen in het pakket van eisen. De gemeente zal aan de hand van de reacties bepalen of het een nieuw zakenmagazijn aanschaft of niet. Momenteel is de gemeente in het bezit van het zakenmagazijn van BCT. Naast de aanschaf van een gegevensmagazijn, een data synchronisatiemodule en evt. een zakenmagazijn worden ook de volgende producten en diensten verwacht: Installatie van de verschillende aan te schaffen modules/applicaties Realisatie van koppelingen van het gegevensmagazijn/data synchronisatiemodule met: o Document Management systeem van BCT/Corsa o GBA applicatie van Getronics PinkRoccade o BAG applicatie van Getronics PinkRoccade o Zakenmagazijn o GBA-V webservice van T&T voor uitwisseling gegevens buitengemeentelijke personen Instructie/opleiding van applicatiebeheerder, systeembeheerder zodat zij in de toekomst zelf de gegevensstromen kunnen opzetten en beheren. Begeleiding applicatiebeheer bij het inrichten van de verschillende gegevensstromen behorende bij de bovengenoemde koppelingen Onderhoud en verzorging technische updates voor een periode van 3 jaar Gebruik service desk, 2 e en 3 e lijns ondersteuning voor een periode van 3 jaar Optioneel aan te bieden producten en diensten zijn: Zakenmagazijn ASP oplossing (hosting elders) Deze offerte aanvraag zal worden verstuurd naar 2 partijen. Bij het vergelijken van de toegestuurde offertes zal worden gekeken naar de kwaliteit van de verschillende modules, de realiseerbaarheid en de kosten van de verschillende gevraagde koppelingen, de combineerbaarheid met modules van andere leveranciers. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 3

4 2. Selectie leverancier Per module zijn er maximaal 100 punten te verdienen als het gaat om de functionaliteit. Dit is uitgezonderd van het zakenmagazijn. De gemeente ziet dit als optionele functionaliteit. De keuze van de leverancier hangt primair af van de kwaliteit en functionaliteit van de modules datasynchronisatie en gegevensmagazijn. Het aantal punten voor de functionaliteit wordt in onderstaand voorbeeld met F aangeduid. Voor het geheel aan modules gelden er algemene eisen die zijn beschreven onder de hoofdstukken Technische Eisen en Wensen en Beheer, Onderhoud en Implementatie. Voor elk hoofdstuk zijn maximaal 100 punten te verdienen. In het voorbeeld hieronder worden deze puntenaantallen met resp. T en B aangeduid. Het aantal punten per module aangaande de prijs wordt als volgt berekend: De module met de laagste prijs krijgt 100 punten. Dit is in dit voorbeeld module ABC. De module met de hoogste prijs krijgt: ( 1- ((Prijs DEF - Prijs ABC) / Prijs ABC) ) * 100 Het totaal aantal punten voor de prijs wordt in onderstaand voorbeeld met P aangeduid. Het totaal aantal punten per module per leverancier wordt als volgt berekend: (0.3*F) + (0.15*T) + (0.15*B) + (0.4*P) Uiteindelijk komt het voor 2 leveranciers per module op de volgende scores neer: Leverancier Datasynchronisatie Gegevensmagazijn TOTAAL ABC X Y X+Y DEF A B A+B De gemeente kan overwegen voor 2 modules 2 verschillende leveranciers te kiezen. Dit is in bovenstaand voorbeeld het geval wanneer de scores X + B samen hoger uitkomen als de som van X + Y. Randvoorwaarde voor deze combinatie is natuurlijk de realiseerbaarheid van de koppeling tussen de modules. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 4

5 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur 3.1. Gemeentelijke midoffice architectuur Het gegevensmagazijn speelt in de architectuur van de gemeente Wijk bij Duurstede een centrale rol. Hier wordt een kopie opgeslagen van de gegevens die in basisregistraties staan. De gegevens worden via de data synchronisatiemodule uitgewisseld met de verschillende BackOffice applicaties (onder meer WABO en de diverse applicaties bij Burgerzaken). Tevens is het gegevensmagazijn de bron van gegevens richting de front office. Samen met de functionaliteit van het zakenmagazijn zorgt het gegevensmagazijn voor het aanleveren van de gegevens die nodig zijn om de burger te voorzien van de relevante informatie aangaande lopende dossiers. In het zakenmagazijn wordt alle statusinformatie verzameld over de lopende dossiers. In het document management systeem van BCT Corsa (niet weergegeven in bovenstaand plaatje) worden alle documenten opgeslagen. Op het moment van het schrijven van dit pakket van eisen zijn alleen de inkomende documenten opgeslagen in het DMS. Vanaf het tweede kwartaal van 2009 komen daar geleidelijk aan ook de uitgaande en interne documenten bij, op basis van de sjablonen vanuit Smartdocuments. De Icontroler van SplitVision (niet weergegeven in bovenstaand plaatje) heeft tot slot een regiefunctie binnen de architectuur van de gemeente. In deze metadatamanager tool wordt alle metadata opgeslagen van documenten, processen, producten, etc. De te digitaliseren werkprocessen, de proces- en documentnamen worden vastgelegd in de Icontroler, welke deze gegevens doorgeeft aan de verschillende Mid-Office componenten. Op deze wijze worden de gegevens eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt en wordt voorkomen dat er verschillende benamingen voor processtappen, documenten etc. in omloop zijn. De gegevensset die opgeslagen wordt in de Icontroler wordt daarom ook wel de taal van de organisatie genoemd. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 5

6 3.2. Uitgangspunten bij de midoffice architectuur De volgende uitgangspunten gelden bij de informatiearchitectuur van de gemeente Wijk bij Duurstede: Vragen van klanten moeten sneller en beter worden beantwoord. Dit betekent o.a. dat de dienstverlening en de informatievoorziening vraaggerichter moet. Klant moet via meerdere kanalen kunnen communiceren met de gemeente. Dit betekent dat de informatievoorziening via meerdere kanalen beschikbaar moet zijn. De informatie zal daarom kanaal onafhankelijk moeten worden. Dit betekent echter ook dat de informatie transparant moet zijn. Het moet nl. niet meer uitmaken of een klant nu met zijn/haar vraag aan de balie komt of via het internet stelt: het antwoord moet altijd hetzelfde zijn. De dienstverlening zal flexibeler en transparanter moeten worden. Dit heeft o.a. consequenties voor de werkprocessen (meer standaardiseren/uniformeren) en de informatievoorziening (o.a. statusinformatie voor de klant en sturingsinformatie voor de managers). Er zal meer behoefte ontstaan aan zowel status- als managementinformatie. De informatievoorziening zal éénmalige registratie en meervoudig gebruik moeten gaan ondersteunen. Een andere eis is dat producten binnen de afhandelingstermijn worden geleverd. Dit kan worden gerealiseerd door processen te gaan standaardiseren. De gemeente Wijk bij Duurstede wil marktvolgend zijn en zoveel mogelijk gebruik maken van standaardsystemen, die ook open standaarden ondersteunen. Als de organisatie zich via het internet open stelt voor het publiek betekent ook dat de organisatie kwetsbaar wordt. Niet iedereen kan en mag zomaar gevoelige informatie inzien of gebruiken. Er zullen daarom op het vlak van de beveiliging maatregelen getroffen moeten worden om dit te waarborgen. De inbedding van nieuwe systemen in de organisatie zal zodanig vorm moeten worden gegeven, dat de werking doeltreffend en doelmatig blijft voortbestaan of tijdig kan worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Kortom, nieuwe systemen zullen door de eigen organisatie onderhouden en beheerd moeten kunnen worden. ICT dient ter ondersteuning van vrijwel alle processen bij de gemeente. De organisatie wordt hierdoor steeds afhankelijker van de inzet van ICT middelen. De organisatie kan zich niet permitteren dat deze langere tijd uit de lucht zijn. Er zal extra aandacht moeten zijn om de continuïteit van de apparatuur en programmatuur te waarborgen door met externe partijen o.a. duidelijke contracten af te sluiten. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 6

7 4. Functionele eisen en wensen Module data synchronisatie Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag DS-01 E Het is mogelijk om gegevens vanuit de reeds aanwezige registraties zoals de BAG (PinkRoccade), GBA (PinkRoccade) alsmede uit diverse back office applicaties te halen en de gegevens onderling te synchroniseren. Hierbij moet ook kunnen worden omgegaan met diakrieten. DS-02 E Het is mogelijk om de module data synchronisatie te koppelen met het financiële systeem Key2Financien van Centric, het burgerzaken systeem van Getronics PinkRoccade, de BAG applicatie van Getronics PinkRoccade, het DMS van BCT (Corsa) en een gegevensmagazijn van een andere leverancier. DS-03 W Het is mogelijk om de module data synchronisatie te koppelen met toekomstige WABO systemen van Genetics en van Roxit (beslissing welke moet nog vallen). DS-04 W Het synchroniseren van het gegevensmagazijn met andere applicaties mag niet van invloed zijn op de prestaties van de BackOffice applicaties. DS-05 E Gegevens kunnen instelbaar worden gesynchroniseerd per gegevensklasse met gegevensverzamelingen in de BackOffice. DS-06 E De uitwisseling van gegevens verloopt volgens geldende (open) standaarden (XML, en StUF-Basis Gegevens). DS-07 E Het is mogelijk gegevens van buitengemeentelijke personen op te halen vanuit de GBA-V middels de koppeling met de GBA webservice van de firma T&T. Vraag DS-01 Geef aan welke koppelingen met BackOffice- en midoffice applicaties reeds op de plank liggen en wat de aanschaf-, licentieen onderhoudskosten hiervan zijn. Vraag DS-02 Hoe wordt omgegaan met de geometrische gegevens? Worden deze gegevens via de datasynchronisatie module ook in het gegevensmagazijn opgeslagen? Vraag DS-03 Geef aan welke type inspanningen (overleg, programmeren, inrichten etc.) nodig zijn om een basisregistratie of BackOffice applicatie aan de datasynchronisatie module te koppelen. Voor zowel de koppelingen die op de plank liggen als voor de overige koppelingen. Welke personen/rollen zijn hierbij nodig en hoeveel tijd per persoon/rol is gemiddeld vereist om een werkende koppeling te krijgen? Vraag DS-04 Geef aan bij welke gemeenten de koppeling met de GBA webservice van T&T al eerder is gerealiseerd Vraag DS-05 Geef aan wat de benodigde inspanning en kosten zijn van de realisatie van de koppeling met de T&T Webservice van T&T. Vraag DS-06 Geef aan hoe de datasynchronisatie module de verschillende gegevens onderling te synchroniseren tussen de BackOffice applicaties en de basisregistraties. Ja/Nee/bij lage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 7

8 Module Gegevensmagazijn GM-01 E Het gegevensmagazijn is functioneel ingericht volgens EGEM referentiemodel stelsel van gemeentelijke basisgegevens incl. genoemde basisregistraties. GM-02 E Het is mogelijk om het gegevensmagazijn te vullen met gestructureerde (basis)gegevens vanuit diverse BackOffice applicaties (incl. de basisregistraties) van de BackOffice naar de midoffice. Hierbij moet ook kunnen worden omgegaan met diakrieten. GM-03 E De privacy van de gegevens is gewaarborgd in het gegevensmagazijn en voor de gegevens die vandaar uit naar de front-office gaan (tbv. bijvoorbeeld het vooraf invullen van formulieren). GM-04 W Gegevens (van basis- en kernregistraties) zijn 7 x 24 uur beschikbaar voor alle kanalen. GM-05 W Het is mogelijk om historie-informatie per object (metagegevens) te leveren. GM-06 E Het is mogelijk een koppeling te realiseren met een zakenmagazijn van Corsa, Exxellence en Getronics PinkRoccade, het workflow management systeem van BCT (Corsa Case). GM-07 W Het is mogelijk om de module data synchronisatie te koppelen met toekomstige WABO systemen van Genetics en van Roxit (beslissing welke moet nog vallen). GM-07 E Het gegevensmagazijn moet gekoppeld kunnen worden aan de Typo3 Website. Hiervoor moeten de broncode toegankelijk zijn van de functies die aangeroepen moeten worden. GM-08 E Het is mogelijk om natuurlijke en niet-natuurlijke personen, te selecteren. GM-09 E Het is mogelijk om gegevens aan mijn loket te leveren. GM-10 W Creëren van management informatie rapporten door middel van een Impromptu Report tool is mogelijk. In het gegevensmagazijn moeten hiervoor catalogs beschikbaar worden gesteld en worden onderhouden. GM-11 E De systemen voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. GM-12 W Rapportages t.a.v. gebruik en misbruik dienen duidelijk en op een eenvoudige manier uit het systeem te halen zijn. Vraag GM-01 De gemeente Wijk bij Duurstede heeft als standaard de Oracle Standard Edition, versie 10.2 (draaiend op Unix) in huis. Geef aan of deze standaard voor het gegevensmagazijn toegepast kan worden. Vraag GM-02 De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een gegevensmagazijn van NedGraphics in bezit. Hoe wordt omgegaan met de geometrische gegevens in het gegevensmagazijn? Worden deze gegevens door het gegevensmagazijn opgeslagen en geleverd aan de website of worden deze gegevens niet in het gegevensmagazijn opgeslagen? Vraag GM-03 Beschrijf op welke niveaus medewerkers en klanten geautoriseerd kunnen worden en hoe het beheer van de autorisaties is opgezet en geregeld. Vraag GM-04 Geef aan hoe de privacy van de gegevens in het gegevensmagazijn is gewaarborgd en hoe dit door middel van logging is vast te stellen. Geef aan welke eisen de ICT infrastructuur van de gemeente aan moet voldoen om deze privacy te waarborgen. Vraag GM-05 Geef aan welke koppelingen met BackOffice- en midoffice applicaties reeds op de plank liggen en wat de aanschaf-, licentieen onderhoudskosten hiervan zijn. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 8

9 Vraag GM-06 Geef aan bij welke gemeenten de koppelingen met de Typo 3 website, zakenmagazijn van BCT Corsa / exxellence en het WFM van BCT corsa zijn gerealiseerd. Vraag GM-07 Geef aan welke type inspanningen (overleg, programmeren, inrichten etc.) nodig zijn om de bovengenoemde MidOffice component en de Typo 3 website aan het gegevensmagazijn te koppelen. Voor zowel de koppelingen die op de plank liggen als voor de overige koppelingen. Welke personen/rollen zijn hierbij nodig en hoeveel tijd per persoon/rol is gemiddeld vereist om een werkende koppeling te krijgen? Module Zakenmagazijn Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag ZM-01 E Het zakenmagazijn is functioneel ingericht volgens GFO zaken. ZM-02 E Het zakenmagazijn is functioneel ingericht volgens EGEM referentiemodel Midoffice. ZM-03 E Zaakfunctionaliteit is via Intranet ontsloten (te benaderen). ZM-04 W Registreren/creëren zaak via post (DMS) kanaal is in het aangeboden ZM-05 E Creëren/registreren zaak via web kanaal is in het aangeboden ZM-06 W Automatische aanmaken van een zaak op basis van gegevens webformulieren is in het aangeboden ZM-07 W Creëren/registreren zaak via balie kanaal is in het aangeboden ZM-08 W Creëren/registreren zaak via telefonie kanaal is in het aangeboden ZM-09 W Automatisch wegschrijven afspraak als zaak is in het aangeboden ZM-10 E Administreren en bijwerken zaak is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk m.b.t. het registreren/controleren/wijzigen zaakkenmerken, toekennen zaaktype, wijzigen zaakstatus. ZM-11 E Leveren (gepersonifieerde) zaak (status)informatie via website (Mijnloket) is in het aangeboden ZM-12 W Versturen signaleringen van statuswijzigingen via is in het aangeboden ZM-13 W Versturen signaleringen van statuswijzigingen via sms is in het aangeboden ZM-14 E Variabele kenmerken (metagegevens) kunnen worden toegekend per zaaktype. ZM-15 E Zaak voorzien van geometrische gegevens is in het aangeboden ZM-16 E Opschorten van een zaak is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk. ZM-17 E Verlenging doorlooptijd van een zaak is in het aangeboden ZM-18 E Toewijzen zaak (of taak) aan een medewerker is in het aangeboden ZM-19 W Toewijzing van taken en zaken op basis van toegewezen rol, functie of organisatieonderdeel is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk. ZM-20 E Accepteren of weigeren zaak door medewerker/afdeling is in het aangeboden ZM-21 W Informatie over aanwezigheid medewerkers (werkduur, ziekte, vakanties,.etc.) kan worden weergegeven. Ja/Nee/bij lage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 9

10 ZM-22 W Creëren van management informatie rapporten door middel van een Impromptu Report tool is mogelijk (o.a. doorlooptijden, overzichten onderhand werk en prioriteiten). In het zakenmagazijn moeten hiervoor catalogs beschikbaar worden gesteld en onderhouden worden. ZM-23 W Toewijzen prioriteit aan zaak (bijv. op basis van kwaliteitsafspraken zoals termijnen) is mogelijk. ZM-24 W Afwijking van prioriteit is mogelijk door medewerker. ZM-25 W Ondersteuning behandelaar m.b.v. suggesties t.a.v. statuswijziging (checklist) is in het aangeboden ZM-26 W Het is mogelijk om (persoonlijke) signalen (op processtappen) aan een zaak te koppelen. ZM-27 W Vanuit taakoverzicht (taakbak) is directe toegang tot een aanvraag mogelijk. ZM-28 W Controle op aanwezigheid (benodigde) documenten in dossier op basis van zaaktype is in het aangeboden ZM-29 W Leveren klant tevredenheidvragen/informatie per zaak (kenmerken, locatie, status, doorlooptijd, documenten, verwijzingen gerelateerde zaken, reageren) is in het aangeboden ZM-30 W Uitwisseling zaakgegevens aan Persoonlijke Internet Pagina (PIP) is in het aangeboden ZM-31 W Opnemen persoonlijke gegevens vanuit Mijnloket/PIP (niet opgeslagen in basis- en kernregistraties) bij een zaak is in het aangeboden ZM-32 W Aanpassing status zaak vanuit (specialistische BackOffice) applicaties is in het aangeboden ZM-33 E Geïndexeerd zoeken in zaakdossiers op basis van trefwoorden, op basis van volledige tekst en op basis van kenmerken is in het aangeboden ZM-34 E Aanmaken/wijzigen zaakdossier is in het aangeboden ZM-35 E Bevriezen zaakdossier (documenten) is in het aangeboden ZM-36 E Opnemen (telefoon)notities bij zaakdossier en documenten is in het aangeboden ZM-37 E Verwerken betaling zaak (in zaakdossier) is in het aangeboden ZM-38 E Matchen betaling met zaak (bijv. productaanvraag) na ontvangst in het financiële systeem (Key2Financien) is in het aangeboden ZM-39 W Logging van wijzigingen m.b.t. zaken is in het aangeboden ZM-40 W Zaken relateren aan andere zaken of besluiten is in het aangeboden ZM-41 W Koppelen zaak aan een niet natuurlijk persoon, aan een adres of aan een natuurlijk persoon is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk. ZM-42 W Tonen kaart met betrekking tot een zaak is in het aangeboden ZM-43 W Bij de weergave van een zaakdossier dient minstens het volgende getoond worden: zaaknummer, aanvrager, omschrijving, status, (links naar) gerelateerde documenten, behandeld ambtenaar, productcategorie of zaaktype. ZM-44 W De gebruiker kan door het kiezen tussen verschillende zoekingangen op diverse manieren zaakdossiers zoeken/opvragen. ZM-45 W De gebruiker moet in staat gesteld worden door te klikken op Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 10

11 gepresenteerde gegevens, waarna de detailgegevens getoond worden. Doorklikken moet minstens mogelijk zijn voor de personen en/of instanties gerelateerd aan de zaak, eventuele gerelateerde documenten en de behandelende ambtenaar. ZM-46 W Gegevens in het zakensysteem dienen 7x24 uur beschikbaar te zijn voor alle dienstverleningskanalen (balie, telefoon, Internet, Intranet). ZM-47 E Het zakenmagazijn moet gekoppeld kunnen worden aan het financiële systeem van Centric (Key2Financien), het DMS en het workflow systeem van BCT, aan de WABO systemen van Genetics en van Roxit en aan de Icontroler van SplitVision (levering metadata aangaande processen, documenten, namen etc.). ZM-48 E Het zakenmagazijn moet gekoppeld kunnen worden aan de Typo3 Website. Hiervoor moeten de broncode toegankelijk zijn van de functies die aangeroepen moeten worden. Ook moeten gegevens vanuit de SDU E-grant formulieren op de typo-3 website zijn over te hevelen naar het zakenmagazijn. ZM-49 E Systeemgeforceerde controles t.b.v. geheimhouding en beveiligde afhandeling van passwords is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk (geen zichtbaarheid, printen of logging van passwords mogelijk, etc.). ZM-50 E De systemen voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ZM-51 E Door middel van een toegangslog worden de gebruikersaccounts en identificaties vastgelegd. ZM-52 W Het is in het aangeboden zakenmagazijn mogelijk om precies te achterhalen wie wat waar heeft ingevoerd dan wel gewijzigd (logging). ZM-53 W Rapportages met daarin een overzicht van welke gebruiker welke rechten in het zakenmagazijn heeft zijn op een eenvoudige en snelle manier uit de systemen te halen. ZM-54 E Rapportages t.a.v. gebruik en misbruik dienen duidelijk en op een eenvoudige manier uit het systeem te halen zijn. Vraag ZM-01 Gegevens van zaakdossiers moeten niet alleen beschikbaar zijn in het medewerkerloket, maar moeten ook ontsloten worden naar burgers en bedrijven. Geef ook aan welke standaard koppelingsmogelijkheden bestaan. Vraag ZM-02 Geef aan bij welke gemeenten de koppelingen met de Typo 3 website, het gegevensmagazijn van exxellence en GetronicsPinkRoccade en het WFM van BCT corsa zijn gerealiseerd. Vraag ZM-03 Vraag ZM-04 Vraag ZM-05 Vraag ZM-06 Vraag ZM-07 Geef aan met welke midoffice componenten en Websites een koppeling op de plank ligt, en wat de kosten qua aanschaf, licentie en onderhoud zijn. Beschrijf op welke niveaus medewerkers en klanten geautoriseerd kunnen worden en hoe het beheer van de autorisaties is opgezet en geregeld. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft als standaard de Oracle Standard Edition, versie 10.2 (draaiend op Unix) in huis. Geef aan of deze standaard voor het zakenmagazijn toegepast kan worden. Zijn er naast het gegevensmagazijn, het zakenmagazijn, de data synchronisatiemodule, het DMS, de metadata manager (Icontroler) en een WFM nog andere midoffice componenten die in uw oplossing noodzakelijk zijn voor het goed laten werken van de gemeentelijke midoffice? Zo ja, beschrijf deze modules en geef aan waarom deze noodzakelijk zijn. Geef ook aan wat de aanschaf, onderhouds- en evt. licentiekosten hiervan zijn. Geef aan welke type inspanningen (overleg, programmeren, Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 11

12 Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 12 inrichten etc.) nodig zijn om de bovengenoemde MidOffice component en de Typo 3 website aan de het zakenmagazijn te koppelen. Voor zowel de koppelingen die op de plank liggen als voor de overige koppelingen. Welke personen/rollen zijn hierbij nodig en hoeveel tijd per persoon/rol is gemiddeld vereist om een werkende koppeling te krijgen?

13 5. Technische eisen en wensen Infrastructuur Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag Vraag INF-01 Vraag INF-02 Vraag INF-03 Vraag INF-04 Vraag INF-05 Vraag INF-06 Schaalbaarheid Geef de noodzakelijke aanvullende randvoorwaarden voor een goede werking van de door u aangeboden oplossingen met betrekking tot de infrastructuur (hardware, datacommunicatie e.d.): a. Aanbevolen CPU per 200 gebruikers. b. Aanbevolen intern geheugen per 200gebruikers. c. Aanbevolen netwerk bandbreedte per 200 gebruikers. d. Aanbevolen opslagcapaciteit per 200 gebruikers. Geef aan in hoeverre uw oplossingen probleemloos te integreren zijn met open source toepassingen op het gebied van besturingssoftware, relationele database managementsystemen en kantoorautomatisering. Geef tevens aan om welke open source toepassingen het hierbij gaat. Geef aan of monitoring van uw totale oplossing middels System & Network Monitoring-tools mogelijk is. Zo ja, geef aan welke aspecten gemonitord kunnen worden. Welke serverlicentie is nodig? Moet het systeem op een stand alone omgeving draaien of kan het ook op een virtuele server draaien? Zo ja, kan het systeem op VMWare ESX 3.0 werken? Kan er gewerkt worden met het maken van snap-shots? Ja/Nee/ Bijlage Eis (E) / Wens (W) / Vraag Ja/Nee/ bijlage Vraag SCH-01 Geef aan in welke mate en wijze de verschillende aangeboden oplossingen uitbreidbaar en schaalbaar zijn. Neem hierin de situatie mee dat er verschillende gemeenten 1 gegevensmagazijn delen. Integratie Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag INT-01 E Het systeem beschikt over functionaliteit voor datareplicatie (zowel realtime als geplande), die eenvoudig te integreren zijn met bestaande back-up (Backup Exec)-, recovery- en rapportageoplossingen en synchronisatie. INT-02 W Er is een webinterface aanwezig voor benadering van het systeem van buiten het gemeentehuis. INT-03 E Ondersteuning van de volgende gangbare internetbrowsers is mogelijk: Microsoft Internet Explorer 6 of hoger, Firefox/Mozilla, Opera en Netscape. Ja/Nee/ bijlage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 13

14 Vraag INT-01 Vraag INT-02 Voor een goede werking is de kwaliteit van de adapters van groot belang. Geef aan hoe met incidenten en wijzigingen wordt omgegaan in de beheerfase. Geef aan welke vormen van datareplicatie aanwezig zijn in de modules. Geef ook aan hoe deze te integreren is in de bestaande back-up-, recovery- en rapportage-oplossingen en synchronisatie. Performance Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag PER-01 W Er wordt gegarandeerd dat de oplossing bij maximale belasting (300 ingelogde personen) minimaal voldoet aan de volgende performance-eis: de maximale laadtijd van een pagina of zoekresultaten scherm in een webapplicatie mag maximaal 1 seconde bedragen bij gebruik van een eenvoudige ADSL verbinding in Nederland (2 Mbit/512 kbit; ping: 20 ms). Ja/Nee/ bijlage Beschikbaarheid Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag Ja/Nee/ bijlage Vraag BE-01 Over het algemeen wordt een beschikbaarheid van 95% gehaald bij een ICT systeem/component en vaak is dat voldoende. De ICT systemen en componenten die worden gebruikt tijdens kantooruren ( uur en woensdag avond tot 19:30 uur) en daarnaast worden ingezet voor het beschikbaar stellen van informatie via de website (7 x 24 uur) moeten echter over een beschikbaarheidspercentage van 98% of hoger beschikken. Dit houdt in dat de gebruikers tijdens kantoortijd de aangeboden functionaliteit voor maximaal 49 uur per jaar moeten missen (uitgaande van een uptime van 2444 uur 52 weken x 47 uur) en klanten die de website bezoeken voor maximaal 175 uur per jaar de functionaliteit moeten missen (uitgaande van een uptime van 8736 uur 52 weken x 7 dagen x 24 uur). Dat is wat de organisatie acceptabel vindt. Kunt u dat garanderen en zo ja, hoe kunt u dat garanderen? Welke maatregelen treft u daar zelf voor en welke aanvullende maatregelen moet de gemeente hiervoor zelf nog gaan treffen? Denk hierbij aan maatregelen zoals het online uitvoeren van back-ups, aantal upgrades per jaar, mogelijkheid om oplossingen redundant uit te voeren, het elimineren van Single Points of Failure maar ook bijvoorbeeld aan pro-actief beheer, het continue monitoren van de gehele infrastructuur en uitwijk. Beveiliging (incl. integriteit) Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag BV-01 E In de demilitarized zone (DMZ) van de firewall staan geen privacygevoelige gegevens. BV-02 E U staat een beveiligingsaudit toe op uw oplossing. BV-03 E Het systeem houdt een lijst bij met elektronische bestanden die vernietigd zijn zodat deze bij het terugzetten van een back-up Ja/Nee/ bijlage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 14

15 opnieuw vernietigd kunnen worden. BV-04 W Het systeem bezit de mogelijkheid om een back-up te vervaardigen terwijl het systeem online is. Gebruikers ondervinden hiervan geen hinder. BV-05 E Een procedure voor het kunnen herstellen van de omgeving vanaf een bepaalde transactie (een momentopname reconstrueren) is mogelijk en wordt in de aanbieding meegeleverd. Vraag BV-01 Beschrijf op welke manier in de oplossing de integriteit van de gegevens wordt gewaarborgd. Geef aan indien van toepassing welke extra voorzieningen de gemeente moet treffen om de integriteit van gegevens zo optimaal mogelijk te maken. Vraag BV-02 Geef aan hoe verlies van gegevens wordt voorkomen, ook bij storingen. Vraag BV-03 Wat is de maximale tijd na een storing waarop vanuit de back-up en de mutatie logging de situatie wordt hersteld. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 15

16 6. Beheer, onderhoud en implementatie Documentatie Nr. DOC- 01 DOC- 02 DOC- 03 Eis (E) / Wens (W) / Vraag E E E De leverancier dient duidelijke, consistente en correcte Nederlandstalige documentatie en Nederlandstalige handleidingen te leveren t.b.v. gebruik en beheer. Alles is volledig (elektronisch) gedocumenteerd. Daarnaast is elke nieuwe release voorzien van actuele aanvullende of gewijzigde of nieuwe - documentatie (versiebeheer). De standaard meegeleverde documentatie is voldoende om de beheerders van de noodzakelijke en additionele informatie te voorzien zodat zij hun taken ten aanzien van het beheer van aangeboden oplossing goed kunnen uitvoeren. Duidelijke systeemdocumentatie van hoe één en ander in de gemeente Wijk bij Duurstede is geïnstalleerd en geconfigureerd, inclusief een functioneel datamodel, maakt deel uit van het project. Nieuwe versies dienen binnen 3 weken beschikbaar te worden gesteld. Ja/Nee/ bijlage Beheer Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag BE-01 W Het functionele en technische applicatiebeheer van de aangeboden oplossing moet eenvoudig en zelfstandig door de gemeente plaats kunnen vinden: zonder ondersteuning door de leverancier. Voorbeeld is de initiële vulling van de database en het onderhoud daarvan. BE-02 W De leverancier heeft mogelijkheden om de aangeboden oplossing in service te kunnen aanbieden (ASP-oplossing). Deze mogelijkheden en kosten worden als mogelijk keuze meegenomen. BE-03 W Aanwezigheid van een Nederlandstalig (online) forum voor beheerders en gebruikers; de leverancier levert hieraan zelf een actieve bijdrage. BE-04 W De inrichting (zoals de configuratie, parametrisering, selectietabellen, kenmerken, schermen, etc.) van het systeem moet automatisch met behulp van gereedschappen van de ene omgeving (bijv. test) naar een andere omgeving (bijv. productie) kunnen worden overgezet. BE-05 E Uit de systemen kan informatie worden gegenereerd met betrekking tot doorlooptijden, performance, uitgevoerde zoekopdrachten, afgehandelde aanvragen, e.d. Vraag BE-01 Welke eisen worden gesteld aan functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch (systeem)beheer in termen van capaciteit in fte s per jaar en opleidings- en kennisniveau. Vraag BE-02 Beschrijf welke reguliere activiteiten t.a.v. het functioneel en systeembeheer moeten worden uitgevoerd nadat het gehele systeem in bedrijf is gesteld. Ga er daarbij vanuit dat in de operationele fase regelmatig nieuwe producten worden toegevoegd (zie ook thema schaalbaarheid ). Vraag BE-03 Geef aan hoeveel tijd een gemiddelde applicatiebeheerder aan het applicatiebeheer van het gegevensmagazijn en evt aan het Ja/Nee/ bijlage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 16

17 Vraag BE-04 applicatiebeheer van het zakenmagazijn bezig is bij een gemeente met ongeveer inwoners. Wat zijn de eisen aan de infrastructuur van de gemeente Wijk bij Duurstede in het geval een of meer van de aangeboden modules extern gehost worden (alleen te beantwoorden als deze ASP oplossing ook additioneel geboden wordt). Installatie en implementatie Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag IMP-01 E De installatie zal moeten worden uitgevoerd op basis van een duidelijk installatieplan. Hierin moeten op zijn minst de volgende onderdelen terugkomen: welke activiteiten u wanneer uitvoert en welke activiteiten door de gemeente zelf uitgevoerd moeten worden. IMP-02 E Technische installatie van de toepassing(en) dient door leverancier te gebeuren in samenwerking met medewerkers van de ICT afdeling van opdrachtgever. IMP-03 E Leverancier dient zich bij de technische installatie te conformeren aan structuren en richtlijnen van de opdrachtgever. Vraag IMP-01 Geef aan op welke termijn de installatie kan starten bij de aanname dat de gunning van het gegevensmagazijn per 13 maart plaatsvindt. Vraag IMP-02 Geef aan hoe lang het implementatietraject duurt en welke fasering hierbij wordt gehanteerd uitgaande van het gegevensmagazijn en de datasynchronisatie. Geef daarnaast ook aan welke termijn en fasering moet worden gehanteerd bij implementatie van een zakenmagazijn. Uitgangspunt hierbij is dat aan de kant van de gemeente 0.5 fte aan de implementatie zal meewerken, naast natuurlijk de medewerking (beantwoording vragen) van de medewerkers in de BackOffice.. Vraag IMP-03 Hoeveel dagen training zijn nodig voor zowel de applicatiebeheerders, de systeembeheerders en de eindgebruikers voor alle aangeboden componenten. Ja/nee/ bijlage Ondersteuning Nr. Eis (E) / Wens (W) / Vraag Ond-01 E De leverancier beschikt over een Nederlandstalige helpdesk die beschikbaar is per telefoon, en anderszins en ad hoc ondersteuning biedt bij problemen en vragen van gebruikers en/of applicatiebeheerders. Ond-02 E De leverancier is in staat tot het leveren van 2e en 3e lijns ondersteuning voor het oplossen van storingen. Ond-03 E De leverancier dient, indien noodzakelijk bij calamiteiten, binnen 16 uur personeel op locatie te kunnen hebben voor ondersteuning. Ond-04 E De leverancier dient continuïteit te garanderen bij het beschikbaar komen van nieuwe versies van het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows en Unix) en de onderliggende databaseplatforms (bijvoorbeeld Oracle). Migratie naar nieuwere versies van deze platforms moet mogelijk zijn. Vraag Ond-01 Geef aan op welke wijze u ondersteuning biedt en geef aan welke bereikbaarheid en beschikbaarheid u hierbij biedt. Geef tevens aan hoe u omgaat met correctief onderhoud (hersteltijd, responsetijd, Ja/nee/ bijlage Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 17

18 etc.). 7. Kosten en investeringen Vraag KOST-01 Vraag KOST-02 Vraag KOST-03 Geef aan welke totale onderhoudskosten gelden voor een periode van 5 jaar. Dit is inclusief evt. aangeboden 1 e, 2 e en/of 3 e lijns ondersteuning. Ook inclusief alle gevraagde koppelingen. Maak hierbij onderscheid tussen de onderhoudskosten voor een systeem wat 24x7 online moet zijn en een systeem wat s nachts een bepaalde tijd down gaat voor backup en dergelijke. Wat zijn de implementatiekosten inclusief alle gevraagde koppelingen, installatie, configuratie, opleiding, begeleiding (consultancy). Laat de onderverdeling van de kosten naar de verschillende onderdelen van de implementatie zien. Ook van de optioneel aangeboden oplossingen. Wat zijn de eventuele benodigde licentiekosten voor een periode van 5 jaar? Maak hierbij onderscheid tussen de onderhoudskosten voor een systeem wat 24x7 online moet zijn en een systeem wat s nachts een bepaalde tijd down gaat voor backup en dergelijke. Programma van eisen Gegevensmagazijn versie 1.0.doc 18

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Instructie en gebruik GEMSS 3D VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door KING Datum 29 december 2014

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie