Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze"

Transcriptie

1 Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Deze agemene voorwaarden zijn van toepassing op ae overeenkomsten inzake de verkoop en evering van goederen en/of diensten, waaronder in beginse tevens wordt verstaan de verkoop en evering van (ontwikkede) besturingssoftware en besturingsopossing(en), voor Lenze, voor zover hiervan niet door Lenze uitdrukkeijk en schrifteijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop of andere voorwaarden wordt door Lenze niet aanvaard. Op reparatieopdrachten zijn deze voorwaarden voor zover mogeijk anaoog toepasseijk. In deze agemene voorwaarden, incusief deze aanhef, zuen de navogende termen de betekenis hebben zoas hieronder aangegeven, tenzij uit de context waarin deze termen worden gebruikt, ondubbezinnig een andere betekenis bijkt: Opdrachtnemer: Lenze athans een van de vennootschappen en/of bedrijfsonderdeen van de Lenze groep, waarvan het hoofdkantoor Lenze S.E. is gevestigd in Duitsand, Aerzen ( in het bijzonder wordt onder Lenze verstaan Lenze B.V., gedeponeerd Handesregister nr KvK s-hertogenbosch, gevestigd in Nederand, Poegweg 15 te 5232 BR s-hertogenbosch en Lenze b.v.b.a., gedeponeerd Handesregister Antwerpen nr , gevestigd in Begië, Rijksweg 10c te B-2880 Bornem. Opdrachtgever: degene tot wie een aanbieding is gericht of met wie een overeenkomst wordt gesoten. Aanbieding: ieder aanbod van Lenze aan een opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Lenze en een opdrachtgever betreffende de evering van goederen en/of diensten door Lenze aan die opdrachtgever, asmede de daarmee verband houdende werkzaamheden en diensten. Artike 1: Aanbiedingen 1. Eke van Lenze uitgegane aanbieding is vrijbijvend. 2. Eke aanbieding is, tenzij uitdrukkeijk anders vermed, gebaseerd op uitvoering onder normae omstandigheden en gedurende normae werkuren. 3. Gegevens vermed in cataogi, afbeedingen, tekeningen, onderdeenijsten, technische beschrijvingen, maat en gewichtsopgaven, e.d. zijn niet bindend, behave voor zover deze uitdrukkeijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door Lenze ondertekende opdrachtbevestiging. 4. De door Lenze uitgebrachte aanbieding asmede de door Lenze verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, e.d. bijven eigendom van Lenze, ook a zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in, dat geen gegevens betreffende de door Lenze gebezigde fabricage en/of constructiemethoden dan met diens uitdrukkeijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 5. Het everen van testrapporten, certificaten en bewijzen van oorsprong asmede het verstrekken van tekeningen, onderdeenijsten, e.d. zijn, voor zover niet uitdrukkeijk anders is vermed, niet in de aanbieding begrepen. Artike 2: Overeenkomst 1. Indien de overeenkomst schrifteijk wordt aangegaan, wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen op de dag van verzending van de schrifteijke opdrachtbevestiging door Lenze. 2. Bij verkoop, mondeing of op schrifteijke besteing, met directe evering uit magazijnvoorraad, treedt de factuur voor de schrifteijke opdrachtbevestiging as bedoed onder 2.1 in de paats. 3. Deze agemene verkoop- en everingsvoorwaarden geden as integraa onderdee van de tussen partijen gesoten overeenkomst, tenzij opdrachtgever en Lenze tezamen uitdrukkeijk afwijkende voorwaarden en/of causues zijn overeengekomen. Zodanige afwijkende voorwaarden en/of causues kunnen uitsuitend schrifteijk worden overeengekomen, en zuks sechts voor eke transactie afzonderijk. Ten aatste op het ogenbik van afname der bestede goederen door opdrachtgever zuen de onderhavige voorwaarden geden as tussen partijen overeengekomen, en dee uitmaken van de betreffende transactie. 4. Ae overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van het niet vodoende kredietwaardig zijn van de opdrachtgever; op eerste verzoek van Lenze dient de opdrachtgever hieromtrent schrifteijk inichtingen te verstrekken en eventuee zekerheid te steen of vooruitbetaing te verrichten. Artike 3: Prijs 1. De door Lenze opgegeven prijzen zijn gebaseerd op evering uit magazijnen uit een van de Euroanden, excusief omzetbeasting en excusief kosten voor verpakking, transport (pus eventuee verzekeringen en meerkosten voor expreszendingen), montage, beproeving. Voor opdrachten wordt een minimae orderprijs in rekening gebracht. Jaarijks worden prijzen bijgested. Zij geden as prijzen voor het moment van het suiten der transactie. De prijzen zijn niet bindend voor eventuee nabesteingen. 2. De overeengekomen prijs voor een contractuee prestatie is maximaa vier maanden na het suiten der transactie gedend. 3. Zowe in geva van transacties waarbij Lenze in een keer moet uiteveren, as in geva van afroepcontracten met of zonder vaste evertermijnen, aswe in geva van evering van de contractuee prestatie na deze periode van vier maanden, za Lenze het recht hebben tot dienovereenkomstige (eenzijdige) prijsverhoging indien en voor zover na de datum van totstandkoming der overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren a dan niet ten gevoge van te voorziene omstandigheden, een verhoging ondergaan. 4. De vorenbeschreven prijsverhoging is niet van toepassing op zogeheten Synchrone Servomotoren indien terzake een Materiaa Toesag of Materia Surcharge (MS) of Materiateuerungszuschag (MTZ) is overeengekomen. De contractuee overeengekomen prijzen bijven asdan ongewijzigd, echter wordt vermeerderd met een variabee toesag. De hoogte van de toesag wordt in beginse vastgested aan de hand van de gedende grondstofprijzen annex materiaaprijzen, op de datum zoas vermed op de factuur voor evering van de contractuee prestatie tot een maximum van 5 dagen na de daadwerkeijke evering van de contractuee prestatie. De precieze berekening van de toesag is onderworpen aan de reges, zoas deze op het moment van het suiten der transactie staan vermed op de website van Lenze ( Eektronisch gearchiveerd document, is zonder handtekening gedig (kopieën zijn niet gedig). Pagina : 1/5

2 Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Artike 4: Afevering en everingstermijn 1. Lenze is vrij in de wijze waarop verzending van goederen za paatsvinden en behoudt zich het recht voor in gedeeten af te everen en deze deeeveringen te factureren. 2. De everingstermijn gaat in beginse in op de dag van verzending van de schrifteijke opdrachtbevestiging, echter niet eerder dan nadat ae detais van de overeenkomst gereged zijn. Van tijdige evering binnen de everingstermijn is sprake indien de goederen binnen de everingstermijn aan opdrachtgever zijn verzonden, danwe indien binnen deze termijn aan opdrachtgever is kennisgegeven dat de goederen ter verzending gereed staan of in het overeengekomen geva ter afhaing gereed staan. 3. Indien een aanbetaing is overeengekomen gaat de everingstermijn in op de dag waarop deze paatsvindt, hetzij door kontante betaing hetzij door girae betaing, waarbij de dag van bijschrijving op de rekening van Lenze gedt as dag van betaing. 4. Indien de overeenkomst na verzending van de schrifteijke opdrachtbevestiging wijzigingen ondergaat, gaat de everingstermijn in op de dag van de verzending van de daaropvogende herziene schrifteijke opdrachtbevestiging. 5. Overschrijding van de everingstermijn door Lenze, door weke oorzaak ook, ontsaat de opdrachtgever niet van enige jegens Lenze aangegane verpichting, en geeft de opdrachtgever geen recht tot het a dan niet met rechterijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst ten aste van Lenze. 6. Op afroep bestede goederen danwe goederen die zonder afroeptermijn zijn bested doch niet tijdig door opdrachtgever zijn afgenomen, dienen, binnen uiterijk 12 maanden, te worden afgenomen, gerekend vanaf de bestedatum van de oorspronkeijke (afroep)opdracht. Na veroop der everingstermijn heeft Lenze het recht om aan opdrachtgever opsagkosten in rekening te brengen ter hoogte van een 1/2 procent van het netto factuurbedrag per maand waarbij een gedeete van de maand gedt as een hee maand. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn van 12 maanden de goederen heeft afgenomen, is Lenze gerechtigd om over de goederen te beschikken, onverminderd de verpichting van opdrachtgever tot vodoening van de koopprijs, vermeerderd met rente en kosten, incusief de maandeijks verschudigde opsagkosten. 7. In geva van omstandigheden geegen buiten de onderneming van Lenze, waaronder uitdrukkeijk mede wordt verstaan arbeidsonrust, stakingen en eventuee as gevog daarvan door Lenze toegepaste werkuitsuiting, a dan niet tijdeijke everings-, import- en/of exportverboden ingested door de bevoegde autoriteiten, transportmoeiijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Lenze, asmede ae andere van de wi van Lenze onafhankeijke omstandigheden wordt de everingstermijn verengd met de duur waarvoor die omstandigheden geden, zonder dat aan opdrachtgever een eenzijdig recht van ontbinding der overeenkomst toekomt. Het hiervoor bepaade gedt geijkeijk in geva van zodanige omstandigheden bij Lenze zeve of everanciers van Lenze. Lenze is verpicht aanvang en einde van zodanige omstandigheden onverwijd aan opdrachtgever te meden. 8. Ontbinding der overeenkomst kan in zodanig geva sechts paats vinden door de rechter, op vordering van de meest gerede partij, en sechts indien en voor zover op enig moment redeijkerwijs vat te voorzien dat de evering bijvend door bedoede omstandigheden za worden verhinderd, dan we zodanig ang za worden beemmerd dat van opdrachtgever of Lenze in redeijkheid niet meer gevergd kan worden de overeenkomst in stand te aten. 9. In geva van vertraging in de afevering door schud van Lenze dan we door omstandigheden die voor rekening en risico van Lenze komen, behoudens in geva van overmacht en andere buiten de onderneming van Lenze geegen omstandigheden as hierboven onder 4.7 bedoed, en waardoor opdrachtgever aantoonbare schade ijdt, heeft opdrachtgever na sommatie met uitsuiting van eke andere vordering tot schadevergoeding recht op een vertragingsschade van een 1/2 procent per week met een maximum van 5 procent, van de netto factuurwaarde van dat dee van de (totaa) everantie dat ten gevoge van de vertraging in de evering niet kan worden gebruikt. 10. Lenze behoudt zich het recht voor om everingen van ter verzending gereed staande goederen en/of het nakomen van garantieverpichtingen achterwege te aten, indien de opdrachtgever niet aan zijn betaingsverpichtingen tegenover Lenze heeft vodaan. Artike 5: Betaing 1. Betaing dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, schudvergeijking, verrekening of opschorting uit weke hoofde dan ook, ten kantore van Lenze of op een door Lenze aan te wijzen rekening, onverschiig of evering door Lenze reeds gehee heeft paatsgevonden. 2. Ingeva het door de opdrachtgever in gebreke bijven met betaing uit hoofde van weke oorzaak dan ook, is Lenze gerechtigd de nakoming van ae op Lenze rustende verpichtingen voortvoeiende uit de overeenkomst op te schorten; de opdrachtgever verkeert in dat geva zonder nadere ingebrekesteing in verzuim, hetgeen Lenze het recht geeft de opdrachtgever vanaf de vervadag rente in rekening te brengen naar een percentage van zeven punten boven de gedende herfinancieringsrente van de ECB (Europese Centrae Bank) en tevens van de opdrachtgever te vorderen ae op de inning van zijn vordering vaende gerechteijke en buitengerechteijke kosten, de aatste met een minimum van EUR 100,- excusief BTW. Artike 6a: Risico- en eigendomsovergang goederen en diensten, met uitzondering van besturingssoftware en besturingsopossingen 1. Dadeijk nadat de goederen vanaf het bedrijf van Lenze zijn verzonden, draagt de opdrachtgever het risico voor ae directe en indirecte schade, die aan of door deze goederen mochten ontstaan. 2. Indien de verzending door toedoen van de opdrachtgever wordt vertraagd, draagt de opdrachtgever het risico vanaf de dag, waarop verzending was overeengekomen. 3. Lenze behoudt zich de eigendom van ae goederen en diensten voor totdat a het aan Lenze ter zake van de evering van de goederen of diensten verschudigde, met inbegrip van eventuee rente en kosten, is vodaan. Zuks gedt insgeijks in geva van deeeveranties, a dan niet op afroep. 4. Indien het geeverde in het onder 6a.3 bedoede geva door verbinding of anderszins dee is gaan uitmaken van andere goederen die ter beschikking van de opdrachtgever staan, dan verwerft Lenze de mede-eigendom van die andere goederen naar evenredigheid van het geeverde. Indien derden rechten uitoefenen op goederen waarvan de door Lenze geeverde goederen dee zijn gaan uitmaken stet de opdrachtgever Lenze hiervan direct schrifteijk in kennis. 5. Bij verkoop door de opdrachtgever van goederen waarvan de door Lenze geeverde goederen die door de opdrachtgever nog niet (voedig) zijn betaad dee zijn gaan uitmaken, draagt de opdrachtgever, door de enkee rechtshandeing van het suiten Eektronisch gearchiveerd document, is zonder handtekening gedig (kopieën zijn niet gedig). Pagina : 2/5

3 Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze der verkoopovereenkomst, bij voorbaat en van rechtswege ae rechten die hij ten opzichte van zijn afnemer heeft tot zekerheid van betaing aan Lenze over. Artike 6b: Risico- en eigendomsovergang ontwikkesoftware c.q. besturingsopossingen 1. Ten aanzien van de door Lenze ontwikkede besturingssoftware en besturingsopossing(en) is artike 6a van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing indien en voor zover in het hiernavogende daarvan niet wordt afgeweken. 2. De door Lenze ontwikkede, (af)geeverde besturingssoftware en de besturingsopossing(en), in de ruimste zin des woord, bijven eigendom van Lenze tot het moment van agehee vodoening van a hetgeen Lenze in verband met de onderiggende overeenkomst en, voor zover de wet zuks toeaat, in verband met andere overeenkomsten tussen Lenze en opdrachtgever van opdrachtgever te vorderen heeft, een en ander met inachtneming van het navogende. 3. Ingeva van verschi van mening tussen Lenze en opdrachtgever aangaande de betaing as genoemd in id 1, bijft het eigendom bij Lenze. 4. De (inhoud van deze) besturingssoftware en de besturingsopossing(en) en de daarin of daarbij toegepaste knowhow mag door opdrachtgever niet aan derden ter beschikking worden gested, worden overgedragen of bekend gemaakt, dan we anderszins worden vervreemd, behoudens uitdrukkeijke schrifteijke toestemming daartoe van Lenze. 5. Het recht deze besturingssoftware en de besturingsopossing(en) te gebruiken is niet excusief. Lenze bijft te aen tijde zef gerechtigd tot het gebruik ervan teneinde soortgeijke programmatuur en opossingen voor zichzef en voor derden te ontwikkeen. 6. De opdrachtgever treft ten opzichte van zijn personee dusdanige maatregeen dat voorkomen wordt dat derden bekend raken met de onderhavige programmatuur en/of de daarbij gebruikte knowhow, behoudens uitdrukkeijke schrifteijke toestemming daartoe van Lenze. 7. De opdrachtgever is in geva van overtreding van één of meer van de bepaingen van dit artike per overtreding een zonder ingebrekesteing, een onmiddeijk opeisbare boete ten bedrage van ,-- verschudigd, onverminderd het recht van Lenze de meerdere schade te vorderen. Artike 7: Keuring 1. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever de goederen in het bedrijf van Lenze za keuren of doen keuren en hij van dat recht binnen de bij de overeenkomst ter zake afgesproken termijn geen gebruik heeft gemaakt, nadat hij van de geegenheid daartoe in kennis is gested, worden de goederen geacht definitief door de opdrachtgever te zijn aanvaard. 2. De kosten van keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever. Artike 8a: Garantie ten aanzien van goederen en diensten, met uitzondering van besturingssoftware en besturingsopossingen 1. Lenze garandeert de deugdeijkheid van de door hem geeverde goederen en/of verrichte werkzaamheden, een en ander op voorwaarde dat opdrachtgever de geeverde goederen gebruikt overeenkomstig de gegeven specificaties, normen en instructies. 2. Deze garantie wordt gegeven voor de tijd van 24 maanden gebaseerd op het gebruik der geeverde goederen gedurende een éénpoegendienst per dag. Bij gebruik gedurende een meerpoegendienst per dag wordt deze tijd evenredig gereduceerd. In het normae geva, d.w.z. bij evering zonder montage, gaat de garantieduur in op de dag van ingebruikneming doch uiterijk 30 dagen nadat de goederen zijn verzonden. 3. Lenze is uit hoofde van zijn garantie sechts aansprakeijk voor gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst, dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan, uitsuitend of overwegend as direct gevog van de ondeugdeijkheid van materiaa, fabricage of uitvoering. Voor gebreken, die het gevog zijn van andere oorzaken, zoas natuurijke sijtage, overmatige beasting, foutieve montage of inbedrijfname, oneigenijk en/of ondeskundig gebruik, ongeschikte bedrijfs- en/of smeermiddeen, het niet in acht nemen van de bedrijfs- en/of montagevoorschriften is Lenze niet aansprakeijk. 4. Lenze is uit hoofde van deze garantie sechts gehouden het ondeugdeijke te zijner beoordeing te vervangen of te hersteen. Vervanging strekt niet verder dan het kosteoos en franco toezenden van een nieuw exempaar (of onderdee daarvan). Herste geschiedt ter beoordeing van Lenze kosteoos in zijn bedrijf of bij de opdrachtgever ter paatse, in wek aatste geva de opdrachtgever verpicht is de reisuren en reis en verbijfkosten te vergoeden, asmede de benodigde en gebruikeijke hupwerkieden, hupwerktuigen, hup en bedrijfsmateriaen, zonder kostenberekening ter beschikking van Lenze te steen. Kosten, ontstaan doordat hieraan niet of niet tijdig is vodaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 5. Niettegenstaande vervanging of herste bijft de oorspronkeijke garantieduur op het vervangen of herstede goed gehandhaafd. 6. Ter zake van de door Lenze uitgevoerde reparatie of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkeijk anders is overeengekomen, aeen garantie gegeven op de deugdeijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen. 7. Indien Lenze ter vodoening aan zijn garantieverpichtingen onderdeen vervangt, worden de vervangen onderdeen eigendom van Lenze. 8. Het beweerdeijk niet nakomen door Lenze van zijn garantieverpichtingen ontsaat de opdrachtgever zijnerzijds niet van de verpichtingen die voor hem voortvoeien uit enige met Lenze gesoten overeenkomst. 9. Indien de opdrachtgever a dan niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige verpichting, die voor hem uit de met Lenze gesoten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvoeit, is Lenze met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd gehouden. 10. De garantie vervat indien de opdrachtgever werkzaamheden aan het geeverde verricht dan we doet of aat verrichten of het geeverde onoordeekundig en/of ondoematig gebruikt dan we doet of aat gebruiken. 11. Recamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogeijk te geschieden doch in geva van uitwendig waarneembare gebreken uiterijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever en in geva van niet uitwendig waarneembare gebreken uiterijk 14 dagen na het verstrijken van de garantieduur, bij overschrijding van weke termijnen eke aanspraak jegens Lenze ter zake van de desbetreffende gebreken vervat. 12. In geva van evering van fabrikaten van derden beperkt de aansprakeijkheid van Lenze zich tot de garantiebepaingen van de betrokken toeeverancier. Eektronisch gearchiveerd document, is zonder handtekening gedig (kopieën zijn niet gedig). Pagina : 3/5

4 Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Artike 8b: Garantie ten aanzien van besturingssoftware en besturingsopossingen 1. De garantie ten aanzien van besturingssoftware en besturingsopossingen houdt in dat Lenze in redeijkheid een goede werking van de aan de opdrachtgever geeverde besturingssoftware c.q. besturingsopossingen garandeert gedurende 3 maanden na ingebruikname daarvan. Significante afwijkingen van het overeengekomene, weke redeijkerwijs niet konden worden ontdekt door de opdrachtgever in de periode voorafgaande aan de ingebruikname ervan, worden door Lenze gratis hersted. 2. Lenze garandeert niet dat de besturingssoftware en besturingsopossingen zonder storingen of gebreken zuen werken, noch dat ae storingen zuen worden opgeost dan we gebreken zuen worden verbeterd. 3. De opdrachtgever verpicht zich de besturingssoftware en besturingsopossingen direct na ontvangst (evering) te onderzoeken en de geconstateerde gebreken direct, in ieder geva binnen twee weken na ontvangst, schrifteijk bij Lenze te meden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht tot het vorderen van nakoming verwerkt. De picht om overeenkomstig direct te recameren gedt ook bij gebreken die pas ater worden vastgested. As de onderzoeks- en recamepicht niet wordt nageeefd, gedt de evering (product, bescheiden en documentatie) ten aanzien van het betreffende gebrek as goedgekeurd. 4. Lenze voert voor het verhepen van gebreken eerst, indien mogeijk, een teediagnose uit en probeert het gebrek op deze wijze te verhepen. Indien dat niet ukt, kan Lenze naar eigen keuze verangen dat eventuee een beschadigd onderdee op kosten van de opdrachtgever wordt opgestuurd voor reparatie en daaropvogende retourzending of dat de opdrachtgever de machine gereedhoudt en een servicemonteur van Lenze bij de opdrachtgever de benodigde werkzaamheden ter paatse uitvoert. As het apparaat of de machine zich op een andere paats bevindt dan de paats van evering (dat is: daar waar de afname van de besturingssoftware en besturingsopossingen heeft paatsgevonden ) van de contractuee prestatie, dan draagt de opdrachtgever de reis-, hote- en (overige) onkosten. 5. Indien de (af)geeverde besturingssoftware c.q. besturingsopossingen van derden is betrokken wordt deze uitsuitend gegarandeerd in overeenstemming met de door de desbetreffende derde aan Lenze vereende en nagekomen garantie. Deze garantie strekt nimmer verder dan tot de verpichtingen tot weke de derde jegens Lenze terzake deze everanties is gehouden. 6. De garantie gedt niet indien sprake is van: - onjuist, onzorgvudig, ondeskundig of oneigenijk gebruik van de zaken in afwijking van de instructies door of via Lenze verstrekt; - veranderingen, reparatie of uitbreiding van de zaken door of onder verantwoordeijkheid van de opdrachtgever zonder uitdrukkeijke toestemming van Lenze; - oorzaken die niet in de zaken zijn geegen doch samenhangen met specifieke omstandigheden zoas kwaiteit van het eektrisch net, vochtigheid, stof en temperatuur; - een omstandigheid, weke buiten de risicosfeer van Lenze igt, waardoor Lenze te dezer zake geen gebruik kan maken van de garantiebepaingen, zoas deze hem door diens everancier zijn verstrekt; - storingen of gebreken in de apparatuur van de opdrachtgever zef, weke gekopped wordt aan door Lenze (af)geeverde besturingssoftware en besturingsopossingen. 5. Indien de opdrachtgever zijn verpichtingen niet nakomt is Lenze as gevog hiervan eveneens ontheven van zijn garantieverpichtingen. Artike 9: Aansprakeijkheid 1. De aansprakeijkheid van Lenze strekt zich in het agemeen niet verder uit dan tot de verpichting die krachtens het vorige hoofdstuk uit hoofde van de garantiebepaingen op Lenze rusten; iedere verdere aansprakeijkheid voor directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen bedrijfsschade en andere gevogschade ten gevoge van niet, niet tijdige of onjuiste evering zijdens Lenze zijn kosten en interessen uitdrukkeijk uitgesoten, behoudens in geva van opzet of grove schud van Lenze. 2. Lenze is niet aansprakeijk voor kosten, schaden en interessen, die mochten ontstaan as direct of indirect gevog van schending van octrooien icenties of andere rechten van derden as gevog van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever is gehouden tot schadeoossteing van Lenze voor ae kosten, schaden en interessen, die voor deze ter zake mochten ontstaan as direct of indirect gevog van rechtsvorderingen van derden. 3. In geva dat Lenze is overeengekomen voorafgaande aan de evering van een (te ontwerpen) goed, dit goed zef te ontwerpen vogens door opdrachtgever te verschaffen specificaties en functievereisten, dan is Lenze sechts aansprakeijk voor een niet goede en/of onjuiste uitvoering van het ontwerp (incusief ingenieursberekeningen) indien de berekeningen en/of het ontwerp niet vodoen aan daaraan binnen vaktechnische kring in redeijkheid te steen eisen, een en ander met voedige uitsuiting van eke bedrijfsschade en andere gevogschade as hierboven onder 9.1 bedoed. Indien en voor zover de uitgevoerde ingenieursberekeningen en het ontwerp voorafgaand aan de productie aan opdrachtgever ter controe en goedkeuring zijn aangeboden, en opdrachtgever deze heeft goedgekeurd, is Lenze uitsuitend aansprakeijk voor een uitvoering van het ontwerp niet overeenkomstig de goedgekeurde berekeningen en/of het goedgekeurde ontwerp. 4. Voor kosteoos verschafte adviezen en/of berekeningen en/of ontwerpen door Lenze wordt geen enkee aansprakeijkheid aanvaard. 5. In aanvuing op de eden 1 tot en met 4 geden ten aanzien van de (evering van) besturingssoftware c.q. besturingsopossingen uitdrukkeijk de vogende bepaingen. a. De werkzaamheden door Lenze betrekking hebbende hierop, zijn te kwaificeren as inspanningsverbintenissen. Lenze is, mede uit dien hoofde, op geen enkee wijze jegens de opdrachtgever aansprakeijk, indien en voor zover het uiteindeijke resutaat van de prestaties van Lenze niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever vodoet, tenzij zuks naar maatstaven van redeijkheid en biijkheid anders is. b. Lenze is niet aansprakeijk voor uitgebeven resutaten van het gebruik van de apparatuur, voor gederfde winst en uitgebeven besparingen. c. As Lenze de opdrachtgever gratis support in de vorm van programmeertips en keine programma s voor producten van Lenze vereent, wordt de opdrachtgever erop gewezen dat impementatie en gebruik op eigen risico geschiedt. De betreffende medewerker van Lenze is vanwege de aard van de communicatie bij teefonische support en de korte tijd Eektronisch gearchiveerd document, is zonder handtekening gedig (kopieën zijn niet gedig). Pagina : 4/5

5 Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze asmede de teroopse aard van de verzochte hup niet in staat tips en voorgestede opossingen zorgvudig van tevoren af te stemmen op de denkbare, compexe eisen van een machine. De gratis support zonder formee opdracht in de vorm van tips, aanwijzingen en de terbeschikkingsteing van programmeerhupen en keine programma s wordt daarom geboden zonder aanvaarding van aansprakeijkheid behave in geva van opzet en in die gevaen waarin Lenze wetteijk verpicht is gratis hup te bieden. d. De bediening van een machine op verzoek van de opdrachtgever voor testdoeeinden door medewerkers van Lenze, gebeurt voor risico van de opdrachtgever. Artike 10: Opschorting en ontbinding 1. Eke a dan niet voorzienbare of toerekenbare tekortkoming in de nakoming of dreigende tekortkoming in de nakoming door de opdrachtgever van diens verpichtingen voortvoeiende uit de overeenkomst met Lenze of uit daarmee samenhangende overeenkomsten, geeft Lenze het recht om zonder nadere ingebrekesteing en zonder rechterijke tussenkomst de krachtens deze overeenkomsten op hem rustende verpichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten of ek der overeenkomsten gehee of ten dee te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden za zijn en onverminderd de hem krachtens het gedende recht overigens toekomende rechten. Zuks gedt evenzeer in geva van surseance van betaing of faiissement aan de zijde van de opdrachtgever en in geva van gehee of gedeeteijke overdracht a dan niet tot zekerheid van het bedrijf of onderdeen van het bedrijf van de opdrachtgever aan derden. 2. In het onder 10.1 genoemde geva van opschorting door zijdens Lenze wordt de overeengekomen prijs ineens opeisbaar, onder aftrek van de reeds vodane termijnen en van daarin begrepen en nog niet door Lenze gemaakte kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betaen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Lenze bevoegd is deze zaken voor rekening van de opdrachtgever te doen opsaan dan we voor diens rekening te verkopen. In geva van ontbinding zijdens Lenze dient de transactie voor het vervog te worden afgewikked met inachtneming van de tot dan toe over en weer gepeegde uitvoering der contractsverpichtingen. 3. In geva van overmacht aan de zijde van Lenze, waaronder ten deze mede wordt verstaan ae buiten de onderneming van Lenze geegen omstandigheden as hierboven onder 4.7 bedoed, ook a was deze ten tijde van de overeenkomst reeds te voorzien waaronder nakoming van de overeenkomst redeijkerwijs van Lenze niet kan worden gevergd, is Lenze gerechtigd om zonder rechterijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst gehee of ten dee te ontbinden zonder dat hij tot enige schadevergoeding of boete gehouden za zijn. 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Artike 11: Inteectuee eigendomsrechten 1. Ae industriëe/inteectuee eigendomsrechten op de door Lenze (af)geeverde goederen en diensten, bijven eigendom van Lenze, tenzij tussen Lenze en opdrachtgever uitdrukkeijk schrifteijk anders overeengekomen. 2. Industriëe/inteectuee eigendomsrechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworven tijdens het verrichten van een opdracht, komen te aen tijde gehee toe aan Lenze. 3. Verveevoudiging, wijziging, bekendmaking, ter beschikking steing aan derden, overdracht of anderszins vervreemding van het werk van Lenze, is de opdrachtgever niet toegestaan dan na schrifteijke toestemming van Lenze. Artike 12: Toepasseijk recht en geschien 1. Op ae overeenkomsten waarop deze voorwaarden gehee of ten dee van toepassing zijn, is steeds Nederands recht van toepassing. 2. Ae geschien die mochten ontstaan naar aaneiding van overeenkomsten waarop deze agemene voorwaarden gehee of ten dee van toepassing zijn zuen bij uitsuiting worden gebracht voor de arrondissementsrechtbank te 's-hertogenbosch, dan we indien de kantonrechter bevoegd mocht zijn voor de bevoegde kantonrechter. Januari 2012 Lenze B.V. gedeponeerd Handesregister nr KvK s-hertogenbosch Januari 2012 Lenze b.v.b.a. gedeponeerd Handesregister Antwerpen nr Eektronisch gearchiveerd document, is zonder handtekening gedig (kopieën zijn niet gedig). Pagina : 5/5

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMARTSPORTS B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten en te sluiten overeenkomsten. 2. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALL-IN-MEDIA 1. Begripsbepaling: In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. All-In-Media: Eenmanszaak All-In-Media., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Algemene Voorwaarden CAD Accent Artikel 1. Definities In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd: Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie