Auto OBDII/EOBD scanner i Veiligheids voorzorgsmaatregelen en waarschuwinge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auto OBDII/EOBD scanner i810. 1.Veiligheids voorzorgsmaatregelen en waarschuwinge"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzorgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwingen n n n 1 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 4 2.1On 2.1On 2.1On 2.1On-BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's) ) ) ) 5 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 6 2.4OBDI 2.4OBDI 2.4OBDI 2.4OBDIIReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI 7 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 9 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 10 3.Gebruikvande 3.Gebruikvande 3.Gebruikvande 3.Gebruikvandesysteemtester systeemtester systeemtester systeemtester Systeemtester Systeemtester Systeemtester SysteemtesterBeschrijving Beschrijving Beschrijving Beschrijving Specificaties 3.2Specificaties 3.2Specificaties 3.2Specificaties A 3.3A 3.3A 3.3Accessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 14 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie D 4.2D 4.2D 4.2Diagnose iagnose iagnose iagnoseterugkijken terugkijken terugkijken terugkijken DTC 4.3DTC 4.3DTC 4.3DTCBekijken Bekijken Bekijken Bekijken 20

2 5.OBDIIDiagnostics gnostics LeesFoutcode WissenFoutCodes LeesFoutcode Componenttest FreezeFrameData O2SensorMonitoringTest Voertuiginformatie 33

3 1.Veiligheidsvoorzor Veiligheidsvoorzorgsmaatregelenenwaarschuwingen gsmaatregelenenwaarschuwingen Leeseerstdezehandleidingompersoonlijkletselofschade aanvoertuigenen/ofdescannertevoorkomen.neemtuin iedergevaldevolgendeminimumvoorzorgsmaatregelen inimumvoorzorgsmaatregelenin in achtalsuaaneenvoertuig aaneenvoertuiggaatwerken gaatwerken. Altijdtestenineenveiligeomgeving. DraageenveiligheidsbrildieaandeANSI-normenvoldoet. Houdkleding,haar,handen,gereedschap,test gereedschap,etc.wegvanallebewegendeenwarmemotor onderdelen. Laatdemotordraaienineengoedgeventileerde werkruimte:uitlaatgassenzijngiftig. Plaatsblokkenvoordeaangedrevenwielenenlaat hetvoertuignooitonbeheerdachtertijdenshettesten. Weesuiterstvoorzichtigbijhetwerkenronddebobine, verdelerkap,bougiekabelsenbougies.deze onderdelencre reneengevaarlijkhogespanningalsde motordraait. NEUTRAALstand(handgeschakeldetransmissie)enzorg ervoordatdeparkeerremisbediend.

4 Houdeenbrandblusserindebuurtdiegeschiktisvoor hetblussenvanbenzine/chemische/elektrische branden. Geentestkabelsvandetestapparatuuraansluitenof loskoppelenterwijlhetcontactaanstaatofalsde motordraait. Houdhettestgereedschapdroog,schoon,vrijvanolie /waterofvet.gebruikeennietagressief schoonmaakmiddelopeenschonedoekomdebuitenkant vandescannertereinigen,indiennodig. 2.AlgemeneInformatie 2.1On.1On-BoardDiagnos BoardDiagnose(OBD)II (OBD)II DeeerstegeneratievanOn-BoardDiagnostics(OBDIgenoemd) isontwikkelddoordecaliforniaairresourcesboard(arb) eningevoerdin1988omeenaantalvandeemissiecontrole componenten te controleren op voertuigen. Naarmate de technologiewerdge volueerdisdewensomheton-board Diagnose systeem te verbeteren, toegenomen. Een nieuwe generatie van On-Broad Diagnostic systeem is hierdoor ontwikkeld.dezetweedegeneratievanon-broaddiagnose regelgevingwordt"obd-ii"genoemd. Het OBD-II-systeem is ontworpen om emissiebeperkende systemenendebelangrijksteonderdelenvandemotorte controlerendoorhetuitvoerenvancontinueofperiodieke testenvanspecifiekeonderdelenenvoertuigvoorwaarden. Wanneer er een probleem wordt gedetecteerd, draait het OBD-II-systeem op een noodloopsysteem. Het waarschuwingslampje (MIL) in het voertuig op het

5 instrumentenpaneelzaldebestuurderwaarschuwendoorgaans metdewoordenvan"controleermotor"of"servicemotor binnenkort".hetsysteemzalookbelangrijkeinformatie overdegedetecteerdestoringopslaan,zodateentechnicus nauwkeurighetprobleemkanvindenenoplossen.hieronder zijn drie voorbeelden van dergelijke waardevolle informatie: 1)Hetmotorlampje(MIL)is'aan'of'uit'; 2)Eventuelefoutcodes(DTC's)zijnopgeslagen; 3)ReadinessMonitorstatus. 2.2Foutcodes(DTC's) OBD-IIfoutcodeszijncodesdiezijnopgeslagendoorde on-board computer diagnose systeem in reactie op een probleem, gevonden in het voertuig. Deze codes identificereneenbepaaldprobleemgebiedenzijnbedoeld omutevoorzienvaneenhulpmiddeloverwaareenstoring heeftopgetredeninhetvoertuig.obd-iifoutcodesbestaan uiteenvijf-cijferigealfanumeriekecode.heteersteteken, is een Hoofdletter, identificeert in welk system de foutcode is opgetreden. De andere vier karakters, alle getallen, bieden extra informatie over waar de DTC is ontstaan en de operationele omstandigheden die de code veroorzaken.hieronderiseenvoorbeeldvandestructuur diedefoutcodeshebben.

6 2.3Locatievande evandedatalinkconnector(dlc) DataLinkConnector(DLC) DeDLC(DataLinkConnectorofDiagnosticLinkConnector) is de gestandaardiseerde 16-pins connector waar de diagnose-scantoolsinterfaceongeveer12centimetervan hetmiddenvanhetinstrumentenpaneel(dashbord),onderof rondomvoordebestuurderzijdebevindt.alsdatalink

7 Connectorzichnietbevindtonderhetdashboard,moeteen etiketaangevenwaardelocatieis.voorsommigeaziatische eneuropeseauto's,isdedlcachterdeasbakendeasbak moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de aansluiting, indien de DLC niet kan worden gevonden, raadpleegtuuwgebruikershandleidingvanhetvoertuigvoor delocatie. 2.4OBDIIReadinessMonitors OBDIIReadinessMonitors EenbelangrijkonderdeelvaneenvoertuigOBDIIsysteem zijn de Readiness-monitoren, dit zijn indicatoren die worden gebruikt om te zien of alle van de milieu-gerelateerdecomponentenzijnge valueerddoorhet OBD-II-systeem.Zedraaienperiodieketestsvanspecifieke systemenenonderdelenomervoortezorgendatdezebinnen toelaatbaregrenzenblijven. MomenteelzijnerelfOBDIIReadinessMonitoren(of/I / M sensoren) vastgesteld door het Amerikaanse EnvironmentalProtectionAgency(EPA).Nietallemonitoren

8 Auto OBDII/EOBD scanner i810 worden ondersteund door alle voertuigen en het exacte aantal monitoren in een voertuig is afhankelijk van de emissieregelstrategievandefabrikant. Continumonitoren itoren Eendeelvandeauto-onderdelenofsystemenwordencontinu getest door OBD-II-systeem van het voertuig, terwijl anderenalleenonderbepaaldebedrijfsomstandighedenvan hetvoertuigwordengetest.onderstaandecontinusensoren zijnhierafgerond: 1)Overslagdetectie 2)Brandstofsysteem 3)Uitgebreidecomponenten(CCM) Zodrahetvoertuigisgestart,wordthetOBD-II-systeem continugecontroleerdvoordebovenstaandecomponenten, monitoren belangrijke motor sensoren, kijken voor ontstekingsfoutenenbrandstoftoevoercontrole. Niet iet-continumonitoren Continumonitoren Integenstellingtothetcontinumonitoren,veelemissies enmotorsysteemonderdelenvereisendathetvoertuigwordt bediendonderspecifiekevoorwaardenvoordatdemonitor klaar is. Deze monitoren worden hierna aangeduid als niet-continuemonitorenenzijnhieronderopgesomd: 1)EGR-systeem 2)O2sensoren 3)Katalisator 4)Brandstofdampsysteem 5)O2Sensorverwarming 6)Desecundairelucht 7)Verwarmdekatalisator

9 2.5OBDIIMonitorReadinessStatu Status OBD-IIsystemenmoetenaangevenofPCM-monitorsysteemvan deautodetestheeftafgerondopelkonderdeel.onderdelen diezijngetestzullenwordengerapporteerdals"ready"of "compleet",watbetekentdatzezijngoedgekeurddoorhet OBD-II-systeem.Hetdoelvandeopnamebereidheidstatus is om inspecteurs te laten bepalen of het voertuig OBD-II-systeemallecomponentenen/ofsystemenheeft getest. Deaandrijflijnbesturingsmodule(PCM)stelteenmonitor op"ready" of"complete", dan zal hetin deze toestand blijven. Een aantal factoren, zoals het wissen van de diagnostische foutcodes (DTC's) met een scanner of een losgekoppeldeaccu,kanresultereninparametersdie"niet klaar"aangeven.aangeziendesensorencontinuevalueren, zullenzijwordengerapporteerdals"ready"wanneereen test is afgerond. Als het testen van een bepaalde ondersteundeniet-permanentecontrolenognietisafgerond, zaldestatusvandemonitorwordengerapporteerdals"niet compleet"of"nietklaar." OmhetOBDmonitorsysteemomgereedis,moethetvoertuig onderverschillendenormalebedrijfsomstandighedenworden bereden(rijcyclus).dezeomstandighedenkunneneenmixvan snelwegrijden,stoppenengaanomvatten,hettyperijden indestad,entenminsteeenovernachting-uitperiode.voor specifieke informatie over het krijgen van OBD-bewakings-systeemofuwautoklaaris,raadpleegdan dehandleidingvanuwvoertuig.

10 Auto OBDII/EOBD scanner i OBDIIDefinities es AandrijflijnControlModule(PCM)-OBDIIterminologie voordeboordcomputerdiedemotorendeaandrijvingregelt. MalfunctionIndicatorLight(MIL)-MalfunctionIndicator Light(ServiceMotorBinnenkort,ControleerMotor)iseen term die wordt gebruikt voor het lampje op het instrumentenpaneel.hetisvoordebestuurderen/ofde reparateuromtewaarschuwendatereenprobleemismeteen of meerdere voertuigsystemen en kunnen veroorzaken dat uitlaatgasemissieswordenoverschreden.alsdemilbrandt meteenconstantlampaan,geeftdataandateenprobleem is geconstateerd en het voertuig zo snel mogelijk moet onderhoudmoetverkrijgen.onderbepaaldevoorwaarden,zal hetdashboardlampjeknipperen.ditduidtopeenernstig probleemenknipperenisbedoeldomhetvoertuigzosnel mogelijknaardegaragetebrengen.hetvoertuigonboard diagnosesysteemlampje(mil)kannietwordenuitgeschakeld totdat noodzakelijke reparaties zijn voltooid of de toestandnietmeerbestaat. DTC-foutcodes(DTCidentificeertwelkdeelvanhetsysteem eenstoringheeft. Inschakelcriteria - Ook aangeduid als Voorwaarden inschakelen.ditzijndeauto-specifiekegebeurtenissenof omstandighedendiezichvoordoenbinnendemotorvoordat de verschillende monitoren ingesteld worden. Sommige monitorenvereisendathetvoertuigaaneenvoorgeschreven "rijcyclus"moetwordenonderworpenalsonderdeelvande test.rijcyclussenvari rentussenvoertuigenenvoorelke monitorineenbepaaldvoertuig. OBDIIRijcyclus-Rijomstandighedenvanhetvoertuigom alletestenafterondenwaarbijdemonitoren"gereed"

11 moetenaangeven.hetdoelvaneenobd-ii-rijcyclusisom tedwingendathetvoertuigzijnonboarddiagnoseuitvoert. SommigeRij-cyclussenmoetenwordenuitgevoerdnadatDTC's zijngewistuithetgeheugenvanhetstuurapparaatofnadat deaccuontkoppeldisgeweest.doorhetdoorlopenvaneen volledigerijcyclusvaneenvoertuigkunnentoekomstige foutenwordenopgespoord.rijcyclizijnafhankelijkvanhet voertuig en de monitor die moet worden gereset. Voor voertuigspecifiekerijcyclus,raadpleeghandleidingvande autoeigenaar. Freeze Frame Data - Als er een foutcode optreedt, registreertnietalleenhetobd-ii-systeemdecode,maar registreert ook een momentopname van de operationele parameters om te helpen bij het identificeren van het probleem.dezesetvanwaardenwordtaangeduidalsfreeze FrameDataenkunnenbelangrijkemotorparameterszoals motortoerental, de rijsnelheid, de luchtstroom, de motorbelasting,brandstofdruk,brandstofafstellingwaarde, koelvloeistoftemperatuur,ontstekingstijdstipvervroeging, ofgeslotencircuittonen.

12 3.GebruikvandeScanTool GebruikvandeScanTool 3.1ToolBeschrijving Beschrijving

13 DLC - Data Link Connector (DLC), gebruiken om de systeemtesteraantesluitenophetvoertuig; LCDDISPLAY-Geeftdetestresultaten.Kleuren,320x240 pixeldisplaymetinstelbaarcontrast Toetsenbord inclusief[ ][ ][ ][ ][ ] [ ][HELP] USBPOORT--GebruikdescanneraansluitingopPC; 3.2Specificaties es A)Weergave:kleur,320x240pixeldisplaymet instelbaarcontrast B)Werkingstemperatuur: C)OpslagTemperatuur: D)Voeding:8V--24V E)Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte 135mm 85mm 26mm F)Gewicht Nettogewicht:250g Brutogewicht:450g 3.3Accessoires iresinbegrepen inbegrepen A)Gebruikershandleiding-Instructiesoverdewerkingvan hethulpmiddel B)CD-Inclusiefgebruikershandleiding,UpdateSoftware enetc.

14 C)USB-kabel-gebruiktomdescannerteupgraden.

15 3.4ProductFoutopsporing Foutopsporing Auto OBDII/EOBD scanner i810 Voertuigcommunicatiefout Eencommunicatiefouttreedtopalsdescannernieterin slaagt om te communiceren met het voertuig ECU(Engine ControlUnit).Moetuhetvolgendedoenomtecontroleren: A)Controleerofhetcontactaanis; B)ControleerofOBD-IIaansluitingvandescanneris stevigisaangeslotenopdedlc; C)ControleerofhetvoertuigOBD2iscompatibel; D)Zethetcontactuitenwachtongeveer10seconden.Draai de E)Ontstekingterugnaaringeschakeldengadoormettesten. F)Controleerdebesturingsmoduleofdezenietdefectis. Scantoolstartnietop Alsdescannernietkanwordeningeschakeldofnietjuist functioneertopeenanderemanier,moetuhetvolgendedoen omtecontroleren: A)ControleerofdescannerisOBD-IIconnectorgoedis aangeslotenopdedlc; B)ControleerofdeDLCpinnenzijnverbogenofgebroken. ReinigdeDLCpinnenindiennodig. C)Controleerdeaccuvanhetvoertuigomtecontroleren ofhetnogsteedsgoedfunctioneertmettenminste8,0 volt.

16 4.SoftwareFunctie Auto OBDII/EOBD scanner i810 Voorzichtig:Sluitdetestapparatuurofkabelsnietaanof afalshetcontactaanstaatofbijeendraaiendemotor. 1)Zethetcontactuit. 2)Zoekde16-pinsDataLinkConnectorvanhetvoertuig (DLC) 3)Steekdestekkerindesysteemtesterkabelconnectoraan opdedlcvanhetvoertuig,zaldesysteemtesterlicht zijn.zoalshieronder 4)Zethetcontactaan.Motorkanuitgeschakeldzijnmaar magookdraaien. 5)Klikopeenwillekeurigetoetsomhethoofdmenute openen.

17 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Gebruikdetoets[ ][ ]omeenkeuzetemakeninhet [HoofdMenu],endruk[ ]omtebevestigen 4.1Syste SysteemConfigurati mconfiguratie Kies[SYSTEEMCONFIGURATIE]inhetHoofdmenuendruk [ ].Deinterfacezalhetonderstaandescherm weergevenzoalshieronderweergegeven:

18 Descannerstaattoeomdevolgendeinstellingentekiezen. 1)[Taalkeuze]:Hiermeeselecteertudegewenstetaal. Kies[TAAL]endruk[ ]. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven zoalshieronder: Ukuntopde[ ][ ]toetsendrukkenomdeverschillende

19 talentekiezenendrukdan[ ]omhettebevestigen. Het systeem zal direct Converteren naar de gekozen taal-interface. 2)[SYSTEEMINFORMATIE]:toontdesysteeminformatie systeeminformatie Kies[SYSTEEMINFORMATIE]endrukop[ ]. Deinterfacezalhetonderstaandescherm weergevenzoalshieronder:

20 Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[hoofdmenu] 3)[PIEPTOON PIEPTOON]: ]:AA AAN/ N/UIT UIT. Kies[PIEPTOON]endruk[ ],nuwordthetschermvande interfaceweergegevenzoalshieronder: Druk[ ][ ]omteselecteren,endruk[ ]omhette bevestigen.

21 4)[MAATEENHEID]:wijzigdeeenhedenweergavemodus. Kies[MAATEENHEID]endrukop[ ],hetschermzalde interfaceweergevenzoalshieronderweergegeven: Druk[ ][ ]omteselecteren,endruk[ ]omhette bevestigen. 4.2Diagnose Diagnoseterugkijken terugkijken Selecteer[DIAGNOSEterugkijken]inhetHoofdmenuendruk [ ]. Het scherm zal de interface weergeven zoals hieronder:

22 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ][ ]omteselecterenendruk[ ]omhette bevestigen. Erzijndriemenu somtekiezen.elkmenuslaatdegegevens op,dankuntueenopnameschrijvenselecteren.hetlaatste menuisallegegevenswissen. 4.3DTCLOOKUP Selecteer[DIAGNOSEREVIEW]inhethoofdmenuendrukop [ ].Hetschermzaldoordeinterfaceweergegevenworden zoalshieronder:

23 VoerhetDTC-nummer. [ ]en[ ]gebruikenomhetdtc-nummertewijzigen; [ ]en[ ]gebruikenomteselecteren. Drukop[ ]omtebevestigen,zalhetdedtcomschrijving tonen.zoalshierondergetoond:

24 Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[hoofdmenu] 5.OBDIIDiagnostics OBDIIDiagnostics Selecteer[DIAGNOSE]inhethoofdmenuendrukop[ ]. Hetschermzaleenopeenvolgingvanberichtenweergevenvan deobdiiprotocollenzalwordenwaargenomenophetscherm totdathetvoertuigprotocolwordtgedetecteerd. Alsdescannerernietinslaagtomdecommunicatiemet deecuvandeauto,een"error"verschijntophetdisplay Communicatiefout -Zorgervoordat: 1.SysteemmetOBDuitgerust? 2.KabelOk? -Misschienkunjedesleutelop uit zetten,danweer op aan enprobeerhetopnieuw. Wanneerdescannercommuniceertmethetvoertuig,zalhet schermde[diagnostischmenu]weergeven,zoalshieronder:

25 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,endruk[ ]omhettebevestigen LeesFoutco LeesFoutcode de Lezenvandefoutcodeskanwordengedaanmetdesleutel aan endemotoruit(koeo)ofmetdesleutel aan met draaiendemotor(koer). Opgeslagencodeszijnookbekendals"hardecodes"of "permanentecodes".dezecodesleidenertoedathetstoring controlelampje (MIL) bij emissie-gerelateerde storing optreedt. InafwachtingvanCodeswordenookwelaangeduidals 'Pendingcodes"of"wachtkamercontrolecodes".Zijwijzen op problemen die de regelmodule tijdens de huidige of laatste rijcyclus heeft ontdekt, maar zijn nog niet afgerondinhunrijcyclus.inafwachtingvanfoutcodesgaat hetstoringscontrolelampje(mil)nietaan.alsdefoutniet binneneenaantalwarmloopcyclioptreedtwordtdecodeuit hetgeheugengewist. Selecteer[LeesFoutCode]endrukop[ ]in[diagnose menu].alsereenaantalcodesaanwezigzijn,zalhetscherm de mogelijke code varianten weergeven, zoals hieronder beschreven:

26 Volgensdebovenstaandefotoeenanderitemselecterendoor [ ][ ],endruk[ ]omhettebevestigen. Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[diagnose menu] BekijkDTC'senhundefinitiesophetscherm.

27 Alsergeenfoutcodesgevondenzijn,geefthetdisplay "Geenfoutcodes".Wachteenpaarsecondenofdrukop OKomterugtekerennaarhetDiagnoseMenu. Hetbesturingsmoduleaantal,volgordevandeDTC's, Entotaalaantalcodesgedetecteerdentypecodes (Generiekoffabrikantspecifieke)zalworden waargenomeninderechterbovenhoekvanhetscherm. 5.2Wissen ssenfout FoutCodes Codes LETOP:Hetwissenvandefoutcodeskunnenbetekenendatniet alleendecodesvandecomputervandeautowordengewist, maarookdataenfabrikantspecifiekedatazoals"freeze Frames",deI/MStatusMonitor. Dezefunctiewordtuitgevoerdmetsleutel aan motor uit(koeo).startnietmetdemotor. Selecteer[WissenFoutCode]endrukop[ ]in[diagnose menu].deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven:

28 Opmerkingen: *Voorhetuitvoerenvandezefunctie.Zorgervoordatude foutcodestehalenenoptenemen. *Naclearing,moetjefoutcodeseensmeerhalenofdraai decontactsleutelopenopnieuwoptehalencodes.alser nogeenaantalfoutcodesvoorhardeproblemen,vindtude redenindeeersteplaatsdeoorzaakvandefoutcodeenhet oplossenvanhetprobleemdan.nukandefoutcodesworden gewist Le Lezen zendata Data De leesdata functiemaakthetbekijkenvandelive gegevensvandecomputermodulemogelijk. Druk[ ][ ]omteselecteren[lezendata]in[diagnose Menu]endruk[ ]omhettebevestigen. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven:

29 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,endruk[ ]omtebevestigen. Opmerkingen: Ukuntalledataselecterenofalleendedata,diewerd geselecteerd. Selecteer [Toon Alle Data], en Druk op [ ] om een datamodelintevoeren,zaldeinterfacehetonderstaande schermweergeven:

30 Datamodel Auto OBDII/EOBD scanner i810 Als[GRAFIEK]verschijnt,drukdanop[ ]omdegrafiek teopenen. Drukop[ ]omnaarhet[diagnosemenu]terugtekeren. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven

31 Grafiekmodel Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ]omnaarhetdatamodelterugtekeren.druk [ ]omterugtekerennaarhet[diagnosemenu]. 5.4Componenttest.4Componenttest DeComponentTestfunctiemaakthetstartenvaneenlektest voorhetevap-systeemvanhetvoertuig.desysteemtester voertzelfgeenlektestuit,maarvoertopdrachtenvande boordcomputer van de auto uit om de test te starten. Verschillende autofabrikanten hebben verschillende criteriaenmethodenvoorhetstoppenvandetest.voordat u begint met het testen van onderdelen, gebruik dan de handleidingvoorfabrieksinstructiesomdetesttestoppen. Kies[ComponentTest]inde[DiagnoseMenu]endruk[ ] omdeactivatiefunctietebevestigen.alsdeecudeze functie ondersteunt, zal het scherm zoals hieronder weergegevenworden:

32 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ]omtebevestigen,zalhetschermderelatieve informatieoverhetevapsysteemweergeven. Sommigevoertuigfabrikantenstaanniettoedatexterne apparatendevoertuigenkunnencontroleren.alsdeauto dezefunctiewelondersteuntkanhetalsvolgtworden weergegeven: Drukop[ ]omnaardatamodelterugkeren.drukop

33 [ ]omterugtekeren 5.5FreezeFrameData.5FreezeFrameData Als een emissie-gerelateerde storing optreedt, worden bepaalde voertuig voorwaarden vastgelegd door de boordcomputer.dezeinformatiewordtaangeduidalsfreeze framedata.[freezeframedata]iseenmomentopnamevande bedrijfsomstandigheden op het moment van een emissie-gerelateerdestoring. Selecteer[FreezeFrameData]inhet[Diagnosemenu]endruk op[ ],zaldeinterfacehetschermzoalshieronder tonen: Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,druk[ ]omterugtekerenendruk[ ]om hettebevestigen.

34 5.6O2SensorMonitor.6O2SensorMonitorTest Test -OBD2regelgevingstelteisenoverrelevantetestenophet gebiedvanmilieuzoalshettestenvandezuurstof(o2) sensoren om problemen met betrekking tot het brandstofverbruik en de emissies van voertuigen te identificeren.dezetestszijnautomatischetestenwanneer bedrijfomstandighedenbinnenbepaaldegrenzenzijn.deze testresultatenwordenopgeslageninhetgeheugenvande boordcomputer. -DeO2MonitorTestfunctiekanwordenbekekenvoorO2 sensor-monitor testresultaten voor de meest recent uitgevoerdetestenvandeboordcomputervandeauto. -DeO2Monitortestfunctiewordtnietondersteunddoor voertuigendieinverbindingstaanmeteencontrollerarea network (CAN). Voor O2 Monitor Testresultaten van CAN-uitgeruste voertuigen, zie hoofdstuk "On-Board vr. Test". Kies[O2SensorMonitoringtest]in[DiagnoseMenu],en druk[ ].Hetschermwordtweergegevenzoalshieronder:

35 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte BekijkdetestresultatenvangeselecteerdeO2sensor bladeren,druk[ ]omterugtekerenendruk[ ]om hettebevestigen. Opmerkingen: Alshetvoertuigdemodusnietondersteunt,zalereen meldingwordtweergegevenophetscherm. Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,druk[ ]omterugtekeren Voertuig VoertuigInformati Informatie Devoertuiginformatiefunctiekandehetchassisnummer (VIN),CalibratieID(s),kalibratieverificatienrs.(CVNs) tijdenshetgebruikvolgen.

36 Kies[Voertuiginformatie]inde[DiagnoseMenu],endruk [ ].Het scherm wordt weergegeven zoals hieronder weergegeven: Druk[ ]omterugtekerennaarhetdatamodel.druk [ ]omterugtekerennaarhet[diagnosemenu].

37 Auto OBDII/EOBD scanner i810

38 Auto OBDII/EOBD scanner i810

systeemtester... ...

systeemtester... ... INDEX Auto OBDII/EOBD scanner i910 1 Veiligheid, Veiligheid,voorzorgsmaatregelenenwaarschuwingen voorzorgsmaatregelenenwaarschuwingen2 2.Gebruikvandesysteemtester systeemtester......4 2.1Systeemtester

Nadere informatie

Auto Advies J.Speksnijder

Auto Advies J.Speksnijder www.apk2.nl Auto Advies J.Speksnijder www.autoadviezen.nl Altijd Praktijkgerichte Kennis 1 Uitleg EOBD en Readiness V_10 17-03-2012 2 1 Welke voertuigen kunnen via EOBD uitgelezen worden Benzine: vanaf

Nadere informatie

Vanaf april 2012 wijziging APK2 GRATIS VERZENDING IN NL.

Vanaf april 2012 wijziging APK2 GRATIS VERZENDING IN NL. Vanaf april 2012 wijziging APK2 NU: APK2 READER 295,00 (excl. 19% BTW) GRATIS VERZENDING IN NL. Vanaf april 2012 bent u verplicht om voor de APK gebruik te maken van een door de RDW goedgekeurde EOBD uitleessysteem.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MS2012 De inhoud van deze handleiding en MS2012 software zijn het eigendom van AUTEC-VLT B.V. Op de gebruikshandleiding en software berust copyright, elke vorm van verveelvoudiging

Nadere informatie

OBD2DISPLAY HANDLEIDING

OBD2DISPLAY HANDLEIDING OBD2DISPLAY HANDLEIDING 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN Voor het voorkomen van persoonlijke verwondingen en schade aan voertuigen of aan het gereedschap, attenderen we u op het lezen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Maart 2011 EAZ0067L43A Rev. A Handelsmerken Bahco, Blue Point, MICROSCAN, Scanner, Snap-on, en ShopStream Connect, ensun zijn handelsmerken van Snap-on Incorporated, die zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Bestnr. 85 76 57 OBDII diagnose-apparaat XXLTECH NX200

Bestnr. 85 76 57 OBDII diagnose-apparaat XXLTECH NX200 Bestnr. 85 76 57 OBDII diagnose-apparaat XXLTECH NX200 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD

Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD August 2008 ZEESCNL225E Rev. E UITSLUITING GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID De auteurs hebben veel zorg besteed aan de samenstelling van deze gebruikershandleiding.

Nadere informatie

Dit handboek hebben wij samengesteld om u een zo goed mogelijk inzicht te geven over de werking van diagnoseapparatuur.

Dit handboek hebben wij samengesteld om u een zo goed mogelijk inzicht te geven over de werking van diagnoseapparatuur. 1 1. Woord vooraf Dit handboek hebben wij samengesteld om u een zo goed mogelijk inzicht te geven over de werking van diagnoseapparatuur. Veel van onze klanten kiezen er voor om met universele apparatuur

Nadere informatie

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8 Alle opdrachten proeve Inhoud Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 2 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen (VW Polo)... 4 Opdracht AST3-3: Fase 3 inleren van

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10)

Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10) Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10) Tab 0 Algemeen De volgende voertuigen hoeven NIET meer gekeurd te worden: - Voertuigen die een kenteken voeren met de lettergroepen: AA, CD en CDJ; -

Nadere informatie

Handleiding Autosnap A810

Handleiding Autosnap A810 Handleiding Autosnap A810 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen 3 2. Algemene informatie 4 2.1. Introductie 4 2.2. On-Board Diagnostics (OBD) II 4 2.3. Foutcodes (Diagnostic Trouble

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Handleiding Autosnap CR800

Handleiding Autosnap CR800 Handleiding Autosnap CR800 INHOUD 1. Product omschrijving 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Specificaties 4 1.3 Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen 4 1.4 Terminologie 5 2. Gebruik van de Autosnap CR800 6 2.1

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

2011 D&K electronics b.v. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

2011 D&K electronics b.v. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Versie 1.3 NL 2011 D&K electronics b.v. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. 2 S.E.S Scoring Systems Inhoudsopgave: Inleiding: 4 Hoofdscherm 5 Bowling: 6 Namen

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen.

De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen. De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen. Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. Stap 1 - Login scherm.

Nadere informatie

Nieuwe componenten elektronisch registeren

Nieuwe componenten elektronisch registeren Nieuwe componenten elektronisch registeren Wanneer een regeleenheid, RF-stimulator of Gait Sensor van de NESS L300 wordt vervangen, moet de nieuwe component elektronisch geregistreerd worden bij de andere

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Product informatie 2.1 Product beschrijving 2.2 Product Specificaties 2.3

Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Product informatie 2.1 Product beschrijving 2.2 Product Specificaties 2.3 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Product informatie...2 2.1 Product beschrijving...2 2.2 Product Specificaties...3 2.3 Accessoires incl...3 2.4 Navigatie Karakters...3 2.5

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 35 AFTER SALES SERVICE CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen.

Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. De app laadt altijd met het logo van Mijn Volkswagen. Na enkele seconden

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Handleiding voor DS350E met Motion J3400 tablet. Dangerfield January 2010 V3.1 Delphi PSS

Handleiding voor DS350E met Motion J3400 tablet. Dangerfield January 2010 V3.1 Delphi PSS Handleiding voor DS350E met Motion J3400 tablet 1 Hoofdonderdelen..3 Bluetooth configuratie. 7 INHOUDSOPGAVE Schrijven naar ECU (OBD).....87 Scannen...90 Hoofdmenu...19 Onderhoudsgeschiedenis..95 Diagnostisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Diagnosesysteem OBD Gebruiksaanwijzing versie 1.3 NL

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Diagnosesysteem OBD Gebruiksaanwijzing versie 1.3 NL Gebruiksaanwijzing Diagnosesysteem OBD Gebruiksaanwijzing versie 1.3 NL 1 Gebruiksaanwijzing Diagnosesysteem OBD v1.3 Copyrights 2010 Autocom Diagnostic Partner AB 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Automotive Diagnosesysteem Innovatieve technologieën maken diagnose eenvoudig! Belangrijke opmerkingen Lees deze handleiding zorgvuldig vooraleer u het toestel gebruikt. Schenk bijzondere

Nadere informatie

DS150E Gebruikershandleiding voor Vista. Dangerfield December 2008 V1.0 Delphi PSS

DS150E Gebruikershandleiding voor Vista. Dangerfield December 2008 V1.0 Delphi PSS DS150E Gebruikershandleiding voor Vista 1 INHOUD Belangrijkste onderdelen... 3 Installatieinstructies........5 Bluetooth Communicatie......30 Diagnoseprogramma..41 Hardwarecode invoeren....50 Firmware

Nadere informatie

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53

Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53 Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53 Generic_Manual_230x163.indd 2 26/07/06 14:26:54 INHOUDSOPGAVE Welkom...3 Een blik op het bedieningspaneel...4 PIN-code voor toegang tot het systeem gebruiken...5

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

operating instructions bedieningshandleiding manuel de l utilisateur bedienungsanweisung istruzioni per l uso instuções de utilização manuel de

operating instructions bedieningshandleiding manuel de l utilisateur bedienungsanweisung istruzioni per l uso instuções de utilização manuel de operating instructions bedieningshandleiding manuel de l utilisateur bedienungsanweisung istruzioni per l uso instuções de utilização manuel de instrucciones Çalıştırma talimatları TRW Safety Bedieningsinstructies

Nadere informatie

2. Motor\Trionic T7 LEV (B2... Storingzoeken, storingcodes - P...

2. Motor\Trionic T7 LEV (B2... Storingzoeken, storingcodes - P... P0455 Tankontluchting. Groot lek in systeem. Storingssymptoom CHECK ENGINE brandt. De motor stinkt eventueel naar benzine. Boorddiagnosesysteem (OBDII) Diagnosetype: - Eenmaal per rijcyclus. De diagnose

Nadere informatie

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 FOCWA Branchetoetsdocument Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3 Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3 versie 09062011 1 FOCWA Branchetoetsdocument: Diagnostische

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... 1 2. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.4 VOORDELEN VAN TPMS... 4 3. TOESTELINFORMATIE...

Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... 1 2. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.4 VOORDELEN VAN TPMS... 4 3. TOESTELINFORMATIE... Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... 1 2. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 TPMS-SYSTEEMOVERZICHT... 3 2.2 TPMS-WETGEVING... 3 2.3 TPMS-VERKLIKKERLAMPJE... 4 2.4 VOORDELEN VAN TPMS...

Nadere informatie

TomTom WEBFLEET 2.17. Inhoud. Let s drive business TM. Releaseopmerkingen mei 2013

TomTom WEBFLEET 2.17. Inhoud. Let s drive business TM. Releaseopmerkingen mei 2013 TomTom WEBFLEET 2.17 Releaseopmerkingen mei 2013 Inhoud Uitgebreide WEBFLEET-rapportage 2 Rapportage Diagnostic Trouble Codes 3 Veiligheidsfuncties 5 Interface voor facturen 7 Standaardritmodus 8 Informatie

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2012 Snap-on Incorporated. Alle rechten voorbehouden. EAZ0075L24A Rev. A Gebruikershandleiding EAZ0075L24A Rev. A Handelsmerken Snap-on, ShopStream, ShopStream Connect en Scanner

Nadere informatie

Snap-on Tools B.V. De Trompet 2100 1967 DC Heemskerk E -Mail: Benelux.info@snapon.com Internet: www.snap-on.eu

Snap-on Tools B.V. De Trompet 2100 1967 DC Heemskerk E -Mail: Benelux.info@snapon.com Internet: www.snap-on.eu Product ondersteuning Als u kiest voor een Snap-on diagnosetester, krijgt u er een diagnosepartner bij. Goede raad is duur, maar niet voor Snap-on klanten! Ervaren diagnose experts staan u graag bij, bel

Nadere informatie

VERHOOG DE PRESTATIES VAN UW WERKPLAATS MET DE AUTODATA TECHNISCHE DATABASE ONLINE

VERHOOG DE PRESTATIES VAN UW WERKPLAATS MET DE AUTODATA TECHNISCHE DATABASE ONLINE VERHOOG DE PRESTATIES VAN UW WERKPLAATS MET DE AUTODATA TECHNISCHE DATABASE ONLINE HET MEEST UITGEBREIDE INFORMATIESYSTEEM VOOR DE GARAGEBRANCHE VOORDELEN: -> Tijdwinst - Geen codes en registraties meer

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Sciento Robot Training Arm CS-113

Sciento Robot Training Arm CS-113 Sciento Robot Training Arm CS-113 Versie: 1.0 Samengesteld door Rudi Niemeijer 1 Inleiding 1.1 Over de CS-113 De Sciento Robot Training Arm CS-113 ( de robotarm ) is een systeem dat is ontworpen om de

Nadere informatie

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing Meervoudige Smart-Card Duplicator Gebruiksaanwijzing Project Specificaties De Smart Card Duplicating PCB is kan zes verschillende type smartcards lezen en schrijven, die allemaal gebaseerd zijn op de microchip

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding ATS - Advanced Lagarde Putten 01/01/2015 13:48 Lagarde BV Voorthuizerstraat 69c 3881 SC Putten Tel: 0341-375757 www.lagarde.nl info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Overzicht bedieningspaneel...

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 570 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

MONITOR ISM / AFx Veiligheidssysteem Meerdere Bewoners Handleiding V1.3

MONITOR ISM / AFx Veiligheidssysteem Meerdere Bewoners Handleiding V1.3 MONITOR ISM / AFx Veiligheidssysteem Meerdere Bewoners Handleiding V.3 Veiligheidssysteem Meerdere Bewoners Handleiding Welkom nieuwe gebruikers! Er zijn twee soorten bediendelen t.b.v. Appartement beveiliging.

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

Bijlage 11 BOORDDIAGNOSESYSTEMEN (OBD-SYSTEMEN) VOOR MOTORVOERTUIGEN

Bijlage 11 BOORDDIAGNOSESYSTEMEN (OBD-SYSTEMEN) VOOR MOTORVOERTUIGEN bladzijde 248 Bijlage 7 Aanhangsel 2 Bijlage 11 BOORDDIAGNOSESYSTEMEN (OBD-SYSTEMEN) VOOR MOTORVOERTUIGEN 1. INLEIDING Deze bijlage betreft de functionele aspecten van boorddiagnosesystemen (OBDsystemen)

Nadere informatie

Instructies interface KNLTB Versie 0.1

Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Handleiding voor de interface met de KNLTB Belangrijk: De eerste keer moet de interface met AllUnited uitgevoerd worden om te kijken of alle parameters goed staan.

Nadere informatie

Uitvoeren Single Band Conducted Immunity (CI) testen conform EN61000-4-6

Uitvoeren Single Band Conducted Immunity (CI) testen conform EN61000-4-6 Measurement Rent-a-Lab equipment Uitvoeren Single Band Conducted Immunity (CI) testen conform EN61000-4-6 pagina 1 van 8 Measurement Rent-a-Lab equipment Veiligheidsinstructies LET OP: Het onjuist uitvoeren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding gemotoriseerd elektronisch cijfercombinatieslot van Het Sargent & Greenleaf slot model 6124 combineert bedieningsgemak met optimale veiligheid. Door het geavanceerde elektronische

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) ELEKTRISCHE INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedienings element 3 Slot met bevestigings elementen 4 Installatie informatie 4 Preparatie van de deur 4 Installtatie 5 Draairichting

Nadere informatie

PRODUCTBESCHRIJVING...

PRODUCTBESCHRIJVING... Naslaghandleiding Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 INHOUD VAN DE DOOS... 4 STROOMVERBRUIK... 4 PRAKTISCHE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN HET CONTROLEAPPARAAT... 5 2. PRODUCTBESCHRIJVING... 6 FUNCTIES VAN HET

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner

Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner Installatiehandleiding Vóór ingebruikname 1. Controleer of u installatierechten heeft op uw Windows-computer. Macintosh wordt niet ondersteund.

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS200ZA, LS200ZB, LS200ZC, LS200ZD, LS200WA, LS200WB, LS200WC, LS200WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0

Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0 Delphi Diagnostics DS100E gebruikershandleiding versie 7.0 Softwareversie 1.17.0 1. Inhoudstabel 1 Overzicht 2 Copyright/handelsmerk 3 Informatie over de DS100E 4 Hoofdfuncties van de DS100E 5 Boorddiagnosesysteem

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER. Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig versterker.

INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER. Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig versterker. Versterker INSTALLATIEHANDLEIDING VERSTERKER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig versterker. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl Op de versterker

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 1

Gebruiksaanwijzing 1 1 Gebruiksaanwijzing Diagnosesysteem OBD v1.6 Copyrights 2012 Autocom Diagnostic Partner AB 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Belangrijke informatie... 6 1.1 Overeenkomst... 6 1.2 Copyrights... 6 1.3

Nadere informatie

ES-S7A. Buitensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Buitensirene. www.etiger.com ES-S7A Buitensirene www.etiger.com NL Kenmerken - Draadloze verbinding voor een eenvoudige installatie - Radiofrequente beveiliging van de accessoires: meer dan een miljoen combinatiecodes - EEPROM-informatiebeveiliging,

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Integra

Gebruikershandleiding Integra Gebruikershandleiding Integra Overzicht van het bediendeel Storing Systeem ingeschakeld Servicemode Alarm De storingsled (geel) zal branden bij een storing aan het syteem. De systeem ingeschakeld led geeft

Nadere informatie

http://fordmondeoclubzuid.yourbb.nl/ Zelf Diagnose Mode Ford Mondeo MK3 http://fordmondeoclubzuid.yourbb.nl/viewtopic.php?f=65&t=2657 Pagina 1 van 2

http://fordmondeoclubzuid.yourbb.nl/ Zelf Diagnose Mode Ford Mondeo MK3 http://fordmondeoclubzuid.yourbb.nl/viewtopic.php?f=65&t=2657 Pagina 1 van 2 1 van 39 26-3-2011 23:49 http://fordmondeoclubzuid.yourbb.nl/ Zelf Diagnose Mode Ford Mondeo MK3 http://fordmondeoclubzuid.yourbb.nl/viewtopic.php?f=65&t=2657 Pagina 1 van 2 Auteur: Ron Evers [ za okt

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw keuze voor Mobile WiFi van HUAWEI

Hartelijk dank voor uw keuze voor Mobile WiFi van HUAWEI Hartelijk dank voor uw keuze voor Mobile WiFi van HUAWEI De ondersteunde functies en het uiterlijk van het apparaat zijn afhankelijk van het specifieke model dat u hebt gekocht. De afbeeldingen zijn louter

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Het Sargent & Greenleaf Pivotbolt Titan slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde elektronische technologie maakt het gemakkelijk om te openen en codes te wijzigen.

Nadere informatie

3 6.2 Werkplaatsgegevens programmeren... 32 6.3 Durametric interface toolinformatie... 32 6.4 Helpfunctie... 33 6.5 Toevoegen klanteninformatie...

3 6.2 Werkplaatsgegevens programmeren... 32 6.3 Durametric interface toolinformatie... 32 6.4 Helpfunctie... 33 6.5 Toevoegen klanteninformatie... Handleiding Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Durametric installeren/update... 4 2.1 Eerste installatie van Durametric op een PC... 5 2.2 Update van Durametric... 9 3. Durametric aansluiten op het voertuig...

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Onboard auto camera Caméra embarquée

Onboard auto camera Caméra embarquée Onboard auto camera Caméra embarquée ONBOARD CAR CAMERA ONBOARD-KFZ-KAMERA up to 32GB Video format Movie 2.0 LCD Screen Low illumination for night operation High speed recording quick response for light

Nadere informatie

SEEDER+ Besturing. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing. Revisie versie 1.7 20130514 (laatste update) Software versie 8:30

SEEDER+ Besturing. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing. Revisie versie 1.7 20130514 (laatste update) Software versie 8:30 Gebruiksaanwijzing SEEDER+ Besturing Revisie versie 1.7 20130514 (laatste update) Software versie 8:30 Inhoudsopgave Beschrijving...1 Programmaversie...1 Invoeren van waarden...2 Het instellen van de parameters...2

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

Introductie. HomeSecure 433MHz Handleiding draadloos keypad: 13-04-2015

Introductie. HomeSecure 433MHz Handleiding draadloos keypad: 13-04-2015 Introductie Het draadloos keypad is bij sommige modellen inbegrepen. Is dat niet het geval, dan kunt u het ook los aanschaffen. In deze handleiding leest u hoe u het keypad met het HomeSecure BASIC V2

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Budget (VX 520) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Budget (VX 520) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Budget (VX 520) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen als

Nadere informatie

Algemeen. Diagnose aansluitingen. Tekstlezer "VCC-033318 NL 2006-11-03" Copyright 2004 Volvo Car Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Algemeen. Diagnose aansluitingen. Tekstlezer VCC-033318 NL 2006-11-03 Copyright 2004 Volvo Car Corporation. Alle rechten voorbehouden. Copyright 2004 Volvo Car Corporation. Alle rechten voorbehouden. "VCC033318 NL 20061103" 1(17) Algemeen Opmerking! USA/CANADA: USA/Canada gebruiken Volvo System Tester in plaats van Volvo Diagnostic Key;

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Versie 1.3 Mei 2012 Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Inhoud Inleiding pag. 2 Instellen van de videotoestellen op Bibus II VOP: pag. 3 Instellen van de

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 520 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 520 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 520 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530 MASTER MENU Het Master Menu geeft de bezitter van de Master Code toegang tot de volgende functies: Tijd en Datum instellen Tijdslot (T.S.) instellen (standaard week en bijzondere gebeurtenissen) Code wijzigen

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie