Auto OBDII/EOBD scanner i Veiligheids voorzorgsmaatregelen en waarschuwinge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auto OBDII/EOBD scanner i810. 1.Veiligheids voorzorgsmaatregelen en waarschuwinge"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzorgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwingen n n n 1 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 4 2.1On 2.1On 2.1On 2.1On-BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's) ) ) ) 5 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 6 2.4OBDI 2.4OBDI 2.4OBDI 2.4OBDIIReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI 7 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 9 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 10 3.Gebruikvande 3.Gebruikvande 3.Gebruikvande 3.Gebruikvandesysteemtester systeemtester systeemtester systeemtester Systeemtester Systeemtester Systeemtester SysteemtesterBeschrijving Beschrijving Beschrijving Beschrijving Specificaties 3.2Specificaties 3.2Specificaties 3.2Specificaties A 3.3A 3.3A 3.3Accessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 14 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie D 4.2D 4.2D 4.2Diagnose iagnose iagnose iagnoseterugkijken terugkijken terugkijken terugkijken DTC 4.3DTC 4.3DTC 4.3DTCBekijken Bekijken Bekijken Bekijken 20

2 5.OBDIIDiagnostics gnostics LeesFoutcode WissenFoutCodes LeesFoutcode Componenttest FreezeFrameData O2SensorMonitoringTest Voertuiginformatie 33

3 1.Veiligheidsvoorzor Veiligheidsvoorzorgsmaatregelenenwaarschuwingen gsmaatregelenenwaarschuwingen Leeseerstdezehandleidingompersoonlijkletselofschade aanvoertuigenen/ofdescannertevoorkomen.neemtuin iedergevaldevolgendeminimumvoorzorgsmaatregelen inimumvoorzorgsmaatregelenin in achtalsuaaneenvoertuig aaneenvoertuiggaatwerken gaatwerken. Altijdtestenineenveiligeomgeving. DraageenveiligheidsbrildieaandeANSI-normenvoldoet. Houdkleding,haar,handen,gereedschap,test gereedschap,etc.wegvanallebewegendeenwarmemotor onderdelen. Laatdemotordraaienineengoedgeventileerde werkruimte:uitlaatgassenzijngiftig. Plaatsblokkenvoordeaangedrevenwielenenlaat hetvoertuignooitonbeheerdachtertijdenshettesten. Weesuiterstvoorzichtigbijhetwerkenronddebobine, verdelerkap,bougiekabelsenbougies.deze onderdelencre reneengevaarlijkhogespanningalsde motordraait. NEUTRAALstand(handgeschakeldetransmissie)enzorg ervoordatdeparkeerremisbediend.

4 Houdeenbrandblusserindebuurtdiegeschiktisvoor hetblussenvanbenzine/chemische/elektrische branden. Geentestkabelsvandetestapparatuuraansluitenof loskoppelenterwijlhetcontactaanstaatofalsde motordraait. Houdhettestgereedschapdroog,schoon,vrijvanolie /waterofvet.gebruikeennietagressief schoonmaakmiddelopeenschonedoekomdebuitenkant vandescannertereinigen,indiennodig. 2.AlgemeneInformatie 2.1On.1On-BoardDiagnos BoardDiagnose(OBD)II (OBD)II DeeerstegeneratievanOn-BoardDiagnostics(OBDIgenoemd) isontwikkelddoordecaliforniaairresourcesboard(arb) eningevoerdin1988omeenaantalvandeemissiecontrole componenten te controleren op voertuigen. Naarmate de technologiewerdge volueerdisdewensomheton-board Diagnose systeem te verbeteren, toegenomen. Een nieuwe generatie van On-Broad Diagnostic systeem is hierdoor ontwikkeld.dezetweedegeneratievanon-broaddiagnose regelgevingwordt"obd-ii"genoemd. Het OBD-II-systeem is ontworpen om emissiebeperkende systemenendebelangrijksteonderdelenvandemotorte controlerendoorhetuitvoerenvancontinueofperiodieke testenvanspecifiekeonderdelenenvoertuigvoorwaarden. Wanneer er een probleem wordt gedetecteerd, draait het OBD-II-systeem op een noodloopsysteem. Het waarschuwingslampje (MIL) in het voertuig op het

5 instrumentenpaneelzaldebestuurderwaarschuwendoorgaans metdewoordenvan"controleermotor"of"servicemotor binnenkort".hetsysteemzalookbelangrijkeinformatie overdegedetecteerdestoringopslaan,zodateentechnicus nauwkeurighetprobleemkanvindenenoplossen.hieronder zijn drie voorbeelden van dergelijke waardevolle informatie: 1)Hetmotorlampje(MIL)is'aan'of'uit'; 2)Eventuelefoutcodes(DTC's)zijnopgeslagen; 3)ReadinessMonitorstatus. 2.2Foutcodes(DTC's) OBD-IIfoutcodeszijncodesdiezijnopgeslagendoorde on-board computer diagnose systeem in reactie op een probleem, gevonden in het voertuig. Deze codes identificereneenbepaaldprobleemgebiedenzijnbedoeld omutevoorzienvaneenhulpmiddeloverwaareenstoring heeftopgetredeninhetvoertuig.obd-iifoutcodesbestaan uiteenvijf-cijferigealfanumeriekecode.heteersteteken, is een Hoofdletter, identificeert in welk system de foutcode is opgetreden. De andere vier karakters, alle getallen, bieden extra informatie over waar de DTC is ontstaan en de operationele omstandigheden die de code veroorzaken.hieronderiseenvoorbeeldvandestructuur diedefoutcodeshebben.

6 2.3Locatievande evandedatalinkconnector(dlc) DataLinkConnector(DLC) DeDLC(DataLinkConnectorofDiagnosticLinkConnector) is de gestandaardiseerde 16-pins connector waar de diagnose-scantoolsinterfaceongeveer12centimetervan hetmiddenvanhetinstrumentenpaneel(dashbord),onderof rondomvoordebestuurderzijdebevindt.alsdatalink

7 Connectorzichnietbevindtonderhetdashboard,moeteen etiketaangevenwaardelocatieis.voorsommigeaziatische eneuropeseauto's,isdedlcachterdeasbakendeasbak moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de aansluiting, indien de DLC niet kan worden gevonden, raadpleegtuuwgebruikershandleidingvanhetvoertuigvoor delocatie. 2.4OBDIIReadinessMonitors OBDIIReadinessMonitors EenbelangrijkonderdeelvaneenvoertuigOBDIIsysteem zijn de Readiness-monitoren, dit zijn indicatoren die worden gebruikt om te zien of alle van de milieu-gerelateerdecomponentenzijnge valueerddoorhet OBD-II-systeem.Zedraaienperiodieketestsvanspecifieke systemenenonderdelenomervoortezorgendatdezebinnen toelaatbaregrenzenblijven. MomenteelzijnerelfOBDIIReadinessMonitoren(of/I / M sensoren) vastgesteld door het Amerikaanse EnvironmentalProtectionAgency(EPA).Nietallemonitoren

8 Auto OBDII/EOBD scanner i810 worden ondersteund door alle voertuigen en het exacte aantal monitoren in een voertuig is afhankelijk van de emissieregelstrategievandefabrikant. Continumonitoren itoren Eendeelvandeauto-onderdelenofsystemenwordencontinu getest door OBD-II-systeem van het voertuig, terwijl anderenalleenonderbepaaldebedrijfsomstandighedenvan hetvoertuigwordengetest.onderstaandecontinusensoren zijnhierafgerond: 1)Overslagdetectie 2)Brandstofsysteem 3)Uitgebreidecomponenten(CCM) Zodrahetvoertuigisgestart,wordthetOBD-II-systeem continugecontroleerdvoordebovenstaandecomponenten, monitoren belangrijke motor sensoren, kijken voor ontstekingsfoutenenbrandstoftoevoercontrole. Niet iet-continumonitoren Continumonitoren Integenstellingtothetcontinumonitoren,veelemissies enmotorsysteemonderdelenvereisendathetvoertuigwordt bediendonderspecifiekevoorwaardenvoordatdemonitor klaar is. Deze monitoren worden hierna aangeduid als niet-continuemonitorenenzijnhieronderopgesomd: 1)EGR-systeem 2)O2sensoren 3)Katalisator 4)Brandstofdampsysteem 5)O2Sensorverwarming 6)Desecundairelucht 7)Verwarmdekatalisator

9 2.5OBDIIMonitorReadinessStatu Status OBD-IIsystemenmoetenaangevenofPCM-monitorsysteemvan deautodetestheeftafgerondopelkonderdeel.onderdelen diezijngetestzullenwordengerapporteerdals"ready"of "compleet",watbetekentdatzezijngoedgekeurddoorhet OBD-II-systeem.Hetdoelvandeopnamebereidheidstatus is om inspecteurs te laten bepalen of het voertuig OBD-II-systeemallecomponentenen/ofsystemenheeft getest. Deaandrijflijnbesturingsmodule(PCM)stelteenmonitor op"ready" of"complete", dan zal hetin deze toestand blijven. Een aantal factoren, zoals het wissen van de diagnostische foutcodes (DTC's) met een scanner of een losgekoppeldeaccu,kanresultereninparametersdie"niet klaar"aangeven.aangeziendesensorencontinuevalueren, zullenzijwordengerapporteerdals"ready"wanneereen test is afgerond. Als het testen van een bepaalde ondersteundeniet-permanentecontrolenognietisafgerond, zaldestatusvandemonitorwordengerapporteerdals"niet compleet"of"nietklaar." OmhetOBDmonitorsysteemomgereedis,moethetvoertuig onderverschillendenormalebedrijfsomstandighedenworden bereden(rijcyclus).dezeomstandighedenkunneneenmixvan snelwegrijden,stoppenengaanomvatten,hettyperijden indestad,entenminsteeenovernachting-uitperiode.voor specifieke informatie over het krijgen van OBD-bewakings-systeemofuwautoklaaris,raadpleegdan dehandleidingvanuwvoertuig.

10 Auto OBDII/EOBD scanner i OBDIIDefinities es AandrijflijnControlModule(PCM)-OBDIIterminologie voordeboordcomputerdiedemotorendeaandrijvingregelt. MalfunctionIndicatorLight(MIL)-MalfunctionIndicator Light(ServiceMotorBinnenkort,ControleerMotor)iseen term die wordt gebruikt voor het lampje op het instrumentenpaneel.hetisvoordebestuurderen/ofde reparateuromtewaarschuwendatereenprobleemismeteen of meerdere voertuigsystemen en kunnen veroorzaken dat uitlaatgasemissieswordenoverschreden.alsdemilbrandt meteenconstantlampaan,geeftdataandateenprobleem is geconstateerd en het voertuig zo snel mogelijk moet onderhoudmoetverkrijgen.onderbepaaldevoorwaarden,zal hetdashboardlampjeknipperen.ditduidtopeenernstig probleemenknipperenisbedoeldomhetvoertuigzosnel mogelijknaardegaragetebrengen.hetvoertuigonboard diagnosesysteemlampje(mil)kannietwordenuitgeschakeld totdat noodzakelijke reparaties zijn voltooid of de toestandnietmeerbestaat. DTC-foutcodes(DTCidentificeertwelkdeelvanhetsysteem eenstoringheeft. Inschakelcriteria - Ook aangeduid als Voorwaarden inschakelen.ditzijndeauto-specifiekegebeurtenissenof omstandighedendiezichvoordoenbinnendemotorvoordat de verschillende monitoren ingesteld worden. Sommige monitorenvereisendathetvoertuigaaneenvoorgeschreven "rijcyclus"moetwordenonderworpenalsonderdeelvande test.rijcyclussenvari rentussenvoertuigenenvoorelke monitorineenbepaaldvoertuig. OBDIIRijcyclus-Rijomstandighedenvanhetvoertuigom alletestenafterondenwaarbijdemonitoren"gereed"

11 moetenaangeven.hetdoelvaneenobd-ii-rijcyclusisom tedwingendathetvoertuigzijnonboarddiagnoseuitvoert. SommigeRij-cyclussenmoetenwordenuitgevoerdnadatDTC's zijngewistuithetgeheugenvanhetstuurapparaatofnadat deaccuontkoppeldisgeweest.doorhetdoorlopenvaneen volledigerijcyclusvaneenvoertuigkunnentoekomstige foutenwordenopgespoord.rijcyclizijnafhankelijkvanhet voertuig en de monitor die moet worden gereset. Voor voertuigspecifiekerijcyclus,raadpleeghandleidingvande autoeigenaar. Freeze Frame Data - Als er een foutcode optreedt, registreertnietalleenhetobd-ii-systeemdecode,maar registreert ook een momentopname van de operationele parameters om te helpen bij het identificeren van het probleem.dezesetvanwaardenwordtaangeduidalsfreeze FrameDataenkunnenbelangrijkemotorparameterszoals motortoerental, de rijsnelheid, de luchtstroom, de motorbelasting,brandstofdruk,brandstofafstellingwaarde, koelvloeistoftemperatuur,ontstekingstijdstipvervroeging, ofgeslotencircuittonen.

12 3.GebruikvandeScanTool GebruikvandeScanTool 3.1ToolBeschrijving Beschrijving

13 DLC - Data Link Connector (DLC), gebruiken om de systeemtesteraantesluitenophetvoertuig; LCDDISPLAY-Geeftdetestresultaten.Kleuren,320x240 pixeldisplaymetinstelbaarcontrast Toetsenbord inclusief[ ][ ][ ][ ][ ] [ ][HELP] USBPOORT--GebruikdescanneraansluitingopPC; 3.2Specificaties es A)Weergave:kleur,320x240pixeldisplaymet instelbaarcontrast B)Werkingstemperatuur: C)OpslagTemperatuur: D)Voeding:8V--24V E)Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte 135mm 85mm 26mm F)Gewicht Nettogewicht:250g Brutogewicht:450g 3.3Accessoires iresinbegrepen inbegrepen A)Gebruikershandleiding-Instructiesoverdewerkingvan hethulpmiddel B)CD-Inclusiefgebruikershandleiding,UpdateSoftware enetc.

14 C)USB-kabel-gebruiktomdescannerteupgraden.

15 3.4ProductFoutopsporing Foutopsporing Auto OBDII/EOBD scanner i810 Voertuigcommunicatiefout Eencommunicatiefouttreedtopalsdescannernieterin slaagt om te communiceren met het voertuig ECU(Engine ControlUnit).Moetuhetvolgendedoenomtecontroleren: A)Controleerofhetcontactaanis; B)ControleerofOBD-IIaansluitingvandescanneris stevigisaangeslotenopdedlc; C)ControleerofhetvoertuigOBD2iscompatibel; D)Zethetcontactuitenwachtongeveer10seconden.Draai de E)Ontstekingterugnaaringeschakeldengadoormettesten. F)Controleerdebesturingsmoduleofdezenietdefectis. Scantoolstartnietop Alsdescannernietkanwordeningeschakeldofnietjuist functioneertopeenanderemanier,moetuhetvolgendedoen omtecontroleren: A)ControleerofdescannerisOBD-IIconnectorgoedis aangeslotenopdedlc; B)ControleerofdeDLCpinnenzijnverbogenofgebroken. ReinigdeDLCpinnenindiennodig. C)Controleerdeaccuvanhetvoertuigomtecontroleren ofhetnogsteedsgoedfunctioneertmettenminste8,0 volt.

16 4.SoftwareFunctie Auto OBDII/EOBD scanner i810 Voorzichtig:Sluitdetestapparatuurofkabelsnietaanof afalshetcontactaanstaatofbijeendraaiendemotor. 1)Zethetcontactuit. 2)Zoekde16-pinsDataLinkConnectorvanhetvoertuig (DLC) 3)Steekdestekkerindesysteemtesterkabelconnectoraan opdedlcvanhetvoertuig,zaldesysteemtesterlicht zijn.zoalshieronder 4)Zethetcontactaan.Motorkanuitgeschakeldzijnmaar magookdraaien. 5)Klikopeenwillekeurigetoetsomhethoofdmenute openen.

17 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Gebruikdetoets[ ][ ]omeenkeuzetemakeninhet [HoofdMenu],endruk[ ]omtebevestigen 4.1Syste SysteemConfigurati mconfiguratie Kies[SYSTEEMCONFIGURATIE]inhetHoofdmenuendruk [ ].Deinterfacezalhetonderstaandescherm weergevenzoalshieronderweergegeven:

18 Descannerstaattoeomdevolgendeinstellingentekiezen. 1)[Taalkeuze]:Hiermeeselecteertudegewenstetaal. Kies[TAAL]endruk[ ]. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven zoalshieronder: Ukuntopde[ ][ ]toetsendrukkenomdeverschillende

19 talentekiezenendrukdan[ ]omhettebevestigen. Het systeem zal direct Converteren naar de gekozen taal-interface. 2)[SYSTEEMINFORMATIE]:toontdesysteeminformatie systeeminformatie Kies[SYSTEEMINFORMATIE]endrukop[ ]. Deinterfacezalhetonderstaandescherm weergevenzoalshieronder:

20 Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[hoofdmenu] 3)[PIEPTOON PIEPTOON]: ]:AA AAN/ N/UIT UIT. Kies[PIEPTOON]endruk[ ],nuwordthetschermvande interfaceweergegevenzoalshieronder: Druk[ ][ ]omteselecteren,endruk[ ]omhette bevestigen.

21 4)[MAATEENHEID]:wijzigdeeenhedenweergavemodus. Kies[MAATEENHEID]endrukop[ ],hetschermzalde interfaceweergevenzoalshieronderweergegeven: Druk[ ][ ]omteselecteren,endruk[ ]omhette bevestigen. 4.2Diagnose Diagnoseterugkijken terugkijken Selecteer[DIAGNOSEterugkijken]inhetHoofdmenuendruk [ ]. Het scherm zal de interface weergeven zoals hieronder:

22 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ][ ]omteselecterenendruk[ ]omhette bevestigen. Erzijndriemenu somtekiezen.elkmenuslaatdegegevens op,dankuntueenopnameschrijvenselecteren.hetlaatste menuisallegegevenswissen. 4.3DTCLOOKUP Selecteer[DIAGNOSEREVIEW]inhethoofdmenuendrukop [ ].Hetschermzaldoordeinterfaceweergegevenworden zoalshieronder:

23 VoerhetDTC-nummer. [ ]en[ ]gebruikenomhetdtc-nummertewijzigen; [ ]en[ ]gebruikenomteselecteren. Drukop[ ]omtebevestigen,zalhetdedtcomschrijving tonen.zoalshierondergetoond:

24 Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[hoofdmenu] 5.OBDIIDiagnostics OBDIIDiagnostics Selecteer[DIAGNOSE]inhethoofdmenuendrukop[ ]. Hetschermzaleenopeenvolgingvanberichtenweergevenvan deobdiiprotocollenzalwordenwaargenomenophetscherm totdathetvoertuigprotocolwordtgedetecteerd. Alsdescannerernietinslaagtomdecommunicatiemet deecuvandeauto,een"error"verschijntophetdisplay Communicatiefout -Zorgervoordat: 1.SysteemmetOBDuitgerust? 2.KabelOk? -Misschienkunjedesleutelop uit zetten,danweer op aan enprobeerhetopnieuw. Wanneerdescannercommuniceertmethetvoertuig,zalhet schermde[diagnostischmenu]weergeven,zoalshieronder:

25 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,endruk[ ]omhettebevestigen LeesFoutco LeesFoutcode de Lezenvandefoutcodeskanwordengedaanmetdesleutel aan endemotoruit(koeo)ofmetdesleutel aan met draaiendemotor(koer). Opgeslagencodeszijnookbekendals"hardecodes"of "permanentecodes".dezecodesleidenertoedathetstoring controlelampje (MIL) bij emissie-gerelateerde storing optreedt. InafwachtingvanCodeswordenookwelaangeduidals 'Pendingcodes"of"wachtkamercontrolecodes".Zijwijzen op problemen die de regelmodule tijdens de huidige of laatste rijcyclus heeft ontdekt, maar zijn nog niet afgerondinhunrijcyclus.inafwachtingvanfoutcodesgaat hetstoringscontrolelampje(mil)nietaan.alsdefoutniet binneneenaantalwarmloopcyclioptreedtwordtdecodeuit hetgeheugengewist. Selecteer[LeesFoutCode]endrukop[ ]in[diagnose menu].alsereenaantalcodesaanwezigzijn,zalhetscherm de mogelijke code varianten weergeven, zoals hieronder beschreven:

26 Volgensdebovenstaandefotoeenanderitemselecterendoor [ ][ ],endruk[ ]omhettebevestigen. Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[diagnose menu] BekijkDTC'senhundefinitiesophetscherm.

27 Alsergeenfoutcodesgevondenzijn,geefthetdisplay "Geenfoutcodes".Wachteenpaarsecondenofdrukop OKomterugtekerennaarhetDiagnoseMenu. Hetbesturingsmoduleaantal,volgordevandeDTC's, Entotaalaantalcodesgedetecteerdentypecodes (Generiekoffabrikantspecifieke)zalworden waargenomeninderechterbovenhoekvanhetscherm. 5.2Wissen ssenfout FoutCodes Codes LETOP:Hetwissenvandefoutcodeskunnenbetekenendatniet alleendecodesvandecomputervandeautowordengewist, maarookdataenfabrikantspecifiekedatazoals"freeze Frames",deI/MStatusMonitor. Dezefunctiewordtuitgevoerdmetsleutel aan motor uit(koeo).startnietmetdemotor. Selecteer[WissenFoutCode]endrukop[ ]in[diagnose menu].deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven:

28 Opmerkingen: *Voorhetuitvoerenvandezefunctie.Zorgervoordatude foutcodestehalenenoptenemen. *Naclearing,moetjefoutcodeseensmeerhalenofdraai decontactsleutelopenopnieuwoptehalencodes.alser nogeenaantalfoutcodesvoorhardeproblemen,vindtude redenindeeersteplaatsdeoorzaakvandefoutcodeenhet oplossenvanhetprobleemdan.nukandefoutcodesworden gewist Le Lezen zendata Data De leesdata functiemaakthetbekijkenvandelive gegevensvandecomputermodulemogelijk. Druk[ ][ ]omteselecteren[lezendata]in[diagnose Menu]endruk[ ]omhettebevestigen. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven:

29 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,endruk[ ]omtebevestigen. Opmerkingen: Ukuntalledataselecterenofalleendedata,diewerd geselecteerd. Selecteer [Toon Alle Data], en Druk op [ ] om een datamodelintevoeren,zaldeinterfacehetonderstaande schermweergeven:

30 Datamodel Auto OBDII/EOBD scanner i810 Als[GRAFIEK]verschijnt,drukdanop[ ]omdegrafiek teopenen. Drukop[ ]omnaarhet[diagnosemenu]terugtekeren. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven

31 Grafiekmodel Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ]omnaarhetdatamodelterugtekeren.druk [ ]omterugtekerennaarhet[diagnosemenu]. 5.4Componenttest.4Componenttest DeComponentTestfunctiemaakthetstartenvaneenlektest voorhetevap-systeemvanhetvoertuig.desysteemtester voertzelfgeenlektestuit,maarvoertopdrachtenvande boordcomputer van de auto uit om de test te starten. Verschillende autofabrikanten hebben verschillende criteriaenmethodenvoorhetstoppenvandetest.voordat u begint met het testen van onderdelen, gebruik dan de handleidingvoorfabrieksinstructiesomdetesttestoppen. Kies[ComponentTest]inde[DiagnoseMenu]endruk[ ] omdeactivatiefunctietebevestigen.alsdeecudeze functie ondersteunt, zal het scherm zoals hieronder weergegevenworden:

32 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ]omtebevestigen,zalhetschermderelatieve informatieoverhetevapsysteemweergeven. Sommigevoertuigfabrikantenstaanniettoedatexterne apparatendevoertuigenkunnencontroleren.alsdeauto dezefunctiewelondersteuntkanhetalsvolgtworden weergegeven: Drukop[ ]omnaardatamodelterugkeren.drukop

33 [ ]omterugtekeren 5.5FreezeFrameData.5FreezeFrameData Als een emissie-gerelateerde storing optreedt, worden bepaalde voertuig voorwaarden vastgelegd door de boordcomputer.dezeinformatiewordtaangeduidalsfreeze framedata.[freezeframedata]iseenmomentopnamevande bedrijfsomstandigheden op het moment van een emissie-gerelateerdestoring. Selecteer[FreezeFrameData]inhet[Diagnosemenu]endruk op[ ],zaldeinterfacehetschermzoalshieronder tonen: Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,druk[ ]omterugtekerenendruk[ ]om hettebevestigen.

34 5.6O2SensorMonitor.6O2SensorMonitorTest Test -OBD2regelgevingstelteisenoverrelevantetestenophet gebiedvanmilieuzoalshettestenvandezuurstof(o2) sensoren om problemen met betrekking tot het brandstofverbruik en de emissies van voertuigen te identificeren.dezetestszijnautomatischetestenwanneer bedrijfomstandighedenbinnenbepaaldegrenzenzijn.deze testresultatenwordenopgeslageninhetgeheugenvande boordcomputer. -DeO2MonitorTestfunctiekanwordenbekekenvoorO2 sensor-monitor testresultaten voor de meest recent uitgevoerdetestenvandeboordcomputervandeauto. -DeO2Monitortestfunctiewordtnietondersteunddoor voertuigendieinverbindingstaanmeteencontrollerarea network (CAN). Voor O2 Monitor Testresultaten van CAN-uitgeruste voertuigen, zie hoofdstuk "On-Board vr. Test". Kies[O2SensorMonitoringtest]in[DiagnoseMenu],en druk[ ].Hetschermwordtweergegevenzoalshieronder:

35 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte BekijkdetestresultatenvangeselecteerdeO2sensor bladeren,druk[ ]omterugtekerenendruk[ ]om hettebevestigen. Opmerkingen: Alshetvoertuigdemodusnietondersteunt,zalereen meldingwordtweergegevenophetscherm. Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,druk[ ]omterugtekeren Voertuig VoertuigInformati Informatie Devoertuiginformatiefunctiekandehetchassisnummer (VIN),CalibratieID(s),kalibratieverificatienrs.(CVNs) tijdenshetgebruikvolgen.

36 Kies[Voertuiginformatie]inde[DiagnoseMenu],endruk [ ].Het scherm wordt weergegeven zoals hieronder weergegeven: Druk[ ]omterugtekerennaarhetdatamodel.druk [ ]omterugtekerennaarhet[diagnosemenu].

37 Auto OBDII/EOBD scanner i810

38 Auto OBDII/EOBD scanner i810

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

Mobiele applicatie Volvo On Call Handleiding

Mobiele applicatie Volvo On Call Handleiding Mobiele applicatie Volvo On Call Handleiding Dit document bevat basisinformatie over de voorwaarden, functies en beperkingen van de mobiele applicatie Volvo On Call. Algemene informatie en beveiliging

Nadere informatie

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder Export Inhoudsopgave BTW Conversie Legal Eagle Integratie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Softwarehandleiding voor OSID

Softwarehandleiding voor OSID Softwarehandleiding voor OSID Aerocheck BV It Molelân 4 9001 XS Grou Tel: 0566-623920 Fax: 0566-621558 Email: info@aerocheck.eu www.aerocheck.eu Installeren van de software De software van OSID wordt op

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

De software kan óf van CD (of USB stick) geïnstalleerd worden op de PC, of van de Concor website.

De software kan óf van CD (of USB stick) geïnstalleerd worden op de PC, of van de Concor website. ConcorZoek programma Korte gebruikershandleiding Versie handleiding: 18 april 2006 Software ontwikkeld door: Wybo Hoekstra Handleiding: Enno van der Velde Beschrijving Met het ConcorZoek programma kan

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

6.3.2 De toepassing Huidig Spoor in de Oregon 6xx

6.3.2 De toepassing Huidig Spoor in de Oregon 6xx Deze informatie wordt u als een extraatje aangeboden bij het boek GPS WIJZER, vierde editie negende druk. Wilt u het boek gps wijzer bestellen, kijk dan op www.gps-wijzer.nl. 6.3.2 De toepassing Huidig

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

Handleiding Gebruik Dashboard. ProMISe 3

Handleiding Gebruik Dashboard. ProMISe 3 Handleiding Gebruik Dashboard ProMISe 3 LUMC Sectie Advanced Data Management (ADM) Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Einthovenweg 20 2333 ZC LEIDEN Telefoon: 071-526 9726 e-mail: ADM@lumc.nl

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

TomTom Documentatiegids

TomTom Documentatiegids TomTom Documentatiegids Inhoud Wat zit er in de doos? 7 Wat zit er in de doos?... 7 Lees mij eerst 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 In je auto installeren... 8 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen...

Nadere informatie

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Versie: Juli 2010, Revisie 2 Coachview.net: 2.05 Auteur(s): Remy Remery / Hilde Driehuis Inhoudsopgave VERWIJDEREN

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Gebruik CRM rekenmachine (versie 1.0) ExamenTester 2.11

Gebruik CRM rekenmachine (versie 1.0) ExamenTester 2.11 Gebruik CRM rekenmachi ine (versie 1.0) ExamenTester 2..11 ICT helpdesk Telefoon rechtstreeks: 026 352 52 52 e mail: ictexamenhelpdesk@cito.nl Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2015)

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

PUBLISHER BEGINNERS HANDLEIDING ZANOX MARKETPLACE - GETTING STARTED! -

PUBLISHER BEGINNERS HANDLEIDING ZANOX MARKETPLACE - GETTING STARTED! - PUBLISHER BEGINNERS HANDLEIDING ZANOX MARKETPLACE - GETTING STARTED! - INHOUD Marketplace zanox publisher... 3 Welkom 3 Voordelen van de marketplace 3 [ 1 ] Profiel aanmaken... 4 Overzichtspagina 5 Profiel

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

ATX-ATV Data Recorders

ATX-ATV Data Recorders ATX-ATV Data Recorders Gebruikers Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding...

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie