Auto OBDII/EOBD scanner i Veiligheids voorzorgsmaatregelen en waarschuwinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auto OBDII/EOBD scanner i810. 1.Veiligheids voorzorgsmaatregelen en waarschuwinge"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzo 1.Veiligheidsvoorzorgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwinge rgsmaatregelenenwaarschuwingen n n n 1 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 2.AlgemeneInformatie 4 2.1On 2.1On 2.1On 2.1On-BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II BoardDiagnose(OBD)II Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's Foutcodes(DTC's) ) ) ) 5 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 2.3LocatievandeDataLinkConnector(DLC) 6 2.4OBDI 2.4OBDI 2.4OBDI 2.4OBDIIReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI IReadinessMonitorsI 7 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 2.5OBDIIMonitorReadinessStatus 9 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 2.6OBDIIDefinities 10 3.Gebruikvande 3.Gebruikvande 3.Gebruikvande 3.Gebruikvandesysteemtester systeemtester systeemtester systeemtester Systeemtester Systeemtester Systeemtester SysteemtesterBeschrijving Beschrijving Beschrijving Beschrijving Specificaties 3.2Specificaties 3.2Specificaties 3.2Specificaties A 3.3A 3.3A 3.3Accessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ccessoiresinbegrepen ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 3.4ProductFoutopsporing 14 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie 4.SoftwareFunctie SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie 4.1SysteemConfiguratie D 4.2D 4.2D 4.2Diagnose iagnose iagnose iagnoseterugkijken terugkijken terugkijken terugkijken DTC 4.3DTC 4.3DTC 4.3DTCBekijken Bekijken Bekijken Bekijken 20

2 5.OBDIIDiagnostics gnostics LeesFoutcode WissenFoutCodes LeesFoutcode Componenttest FreezeFrameData O2SensorMonitoringTest Voertuiginformatie 33

3 1.Veiligheidsvoorzor Veiligheidsvoorzorgsmaatregelenenwaarschuwingen gsmaatregelenenwaarschuwingen Leeseerstdezehandleidingompersoonlijkletselofschade aanvoertuigenen/ofdescannertevoorkomen.neemtuin iedergevaldevolgendeminimumvoorzorgsmaatregelen inimumvoorzorgsmaatregelenin in achtalsuaaneenvoertuig aaneenvoertuiggaatwerken gaatwerken. Altijdtestenineenveiligeomgeving. DraageenveiligheidsbrildieaandeANSI-normenvoldoet. Houdkleding,haar,handen,gereedschap,test gereedschap,etc.wegvanallebewegendeenwarmemotor onderdelen. Laatdemotordraaienineengoedgeventileerde werkruimte:uitlaatgassenzijngiftig. Plaatsblokkenvoordeaangedrevenwielenenlaat hetvoertuignooitonbeheerdachtertijdenshettesten. Weesuiterstvoorzichtigbijhetwerkenronddebobine, verdelerkap,bougiekabelsenbougies.deze onderdelencre reneengevaarlijkhogespanningalsde motordraait. NEUTRAALstand(handgeschakeldetransmissie)enzorg ervoordatdeparkeerremisbediend.

4 Houdeenbrandblusserindebuurtdiegeschiktisvoor hetblussenvanbenzine/chemische/elektrische branden. Geentestkabelsvandetestapparatuuraansluitenof loskoppelenterwijlhetcontactaanstaatofalsde motordraait. Houdhettestgereedschapdroog,schoon,vrijvanolie /waterofvet.gebruikeennietagressief schoonmaakmiddelopeenschonedoekomdebuitenkant vandescannertereinigen,indiennodig. 2.AlgemeneInformatie 2.1On.1On-BoardDiagnos BoardDiagnose(OBD)II (OBD)II DeeerstegeneratievanOn-BoardDiagnostics(OBDIgenoemd) isontwikkelddoordecaliforniaairresourcesboard(arb) eningevoerdin1988omeenaantalvandeemissiecontrole componenten te controleren op voertuigen. Naarmate de technologiewerdge volueerdisdewensomheton-board Diagnose systeem te verbeteren, toegenomen. Een nieuwe generatie van On-Broad Diagnostic systeem is hierdoor ontwikkeld.dezetweedegeneratievanon-broaddiagnose regelgevingwordt"obd-ii"genoemd. Het OBD-II-systeem is ontworpen om emissiebeperkende systemenendebelangrijksteonderdelenvandemotorte controlerendoorhetuitvoerenvancontinueofperiodieke testenvanspecifiekeonderdelenenvoertuigvoorwaarden. Wanneer er een probleem wordt gedetecteerd, draait het OBD-II-systeem op een noodloopsysteem. Het waarschuwingslampje (MIL) in het voertuig op het

5 instrumentenpaneelzaldebestuurderwaarschuwendoorgaans metdewoordenvan"controleermotor"of"servicemotor binnenkort".hetsysteemzalookbelangrijkeinformatie overdegedetecteerdestoringopslaan,zodateentechnicus nauwkeurighetprobleemkanvindenenoplossen.hieronder zijn drie voorbeelden van dergelijke waardevolle informatie: 1)Hetmotorlampje(MIL)is'aan'of'uit'; 2)Eventuelefoutcodes(DTC's)zijnopgeslagen; 3)ReadinessMonitorstatus. 2.2Foutcodes(DTC's) OBD-IIfoutcodeszijncodesdiezijnopgeslagendoorde on-board computer diagnose systeem in reactie op een probleem, gevonden in het voertuig. Deze codes identificereneenbepaaldprobleemgebiedenzijnbedoeld omutevoorzienvaneenhulpmiddeloverwaareenstoring heeftopgetredeninhetvoertuig.obd-iifoutcodesbestaan uiteenvijf-cijferigealfanumeriekecode.heteersteteken, is een Hoofdletter, identificeert in welk system de foutcode is opgetreden. De andere vier karakters, alle getallen, bieden extra informatie over waar de DTC is ontstaan en de operationele omstandigheden die de code veroorzaken.hieronderiseenvoorbeeldvandestructuur diedefoutcodeshebben.

6 2.3Locatievande evandedatalinkconnector(dlc) DataLinkConnector(DLC) DeDLC(DataLinkConnectorofDiagnosticLinkConnector) is de gestandaardiseerde 16-pins connector waar de diagnose-scantoolsinterfaceongeveer12centimetervan hetmiddenvanhetinstrumentenpaneel(dashbord),onderof rondomvoordebestuurderzijdebevindt.alsdatalink

7 Connectorzichnietbevindtonderhetdashboard,moeteen etiketaangevenwaardelocatieis.voorsommigeaziatische eneuropeseauto's,isdedlcachterdeasbakendeasbak moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de aansluiting, indien de DLC niet kan worden gevonden, raadpleegtuuwgebruikershandleidingvanhetvoertuigvoor delocatie. 2.4OBDIIReadinessMonitors OBDIIReadinessMonitors EenbelangrijkonderdeelvaneenvoertuigOBDIIsysteem zijn de Readiness-monitoren, dit zijn indicatoren die worden gebruikt om te zien of alle van de milieu-gerelateerdecomponentenzijnge valueerddoorhet OBD-II-systeem.Zedraaienperiodieketestsvanspecifieke systemenenonderdelenomervoortezorgendatdezebinnen toelaatbaregrenzenblijven. MomenteelzijnerelfOBDIIReadinessMonitoren(of/I / M sensoren) vastgesteld door het Amerikaanse EnvironmentalProtectionAgency(EPA).Nietallemonitoren

8 Auto OBDII/EOBD scanner i810 worden ondersteund door alle voertuigen en het exacte aantal monitoren in een voertuig is afhankelijk van de emissieregelstrategievandefabrikant. Continumonitoren itoren Eendeelvandeauto-onderdelenofsystemenwordencontinu getest door OBD-II-systeem van het voertuig, terwijl anderenalleenonderbepaaldebedrijfsomstandighedenvan hetvoertuigwordengetest.onderstaandecontinusensoren zijnhierafgerond: 1)Overslagdetectie 2)Brandstofsysteem 3)Uitgebreidecomponenten(CCM) Zodrahetvoertuigisgestart,wordthetOBD-II-systeem continugecontroleerdvoordebovenstaandecomponenten, monitoren belangrijke motor sensoren, kijken voor ontstekingsfoutenenbrandstoftoevoercontrole. Niet iet-continumonitoren Continumonitoren Integenstellingtothetcontinumonitoren,veelemissies enmotorsysteemonderdelenvereisendathetvoertuigwordt bediendonderspecifiekevoorwaardenvoordatdemonitor klaar is. Deze monitoren worden hierna aangeduid als niet-continuemonitorenenzijnhieronderopgesomd: 1)EGR-systeem 2)O2sensoren 3)Katalisator 4)Brandstofdampsysteem 5)O2Sensorverwarming 6)Desecundairelucht 7)Verwarmdekatalisator

9 2.5OBDIIMonitorReadinessStatu Status OBD-IIsystemenmoetenaangevenofPCM-monitorsysteemvan deautodetestheeftafgerondopelkonderdeel.onderdelen diezijngetestzullenwordengerapporteerdals"ready"of "compleet",watbetekentdatzezijngoedgekeurddoorhet OBD-II-systeem.Hetdoelvandeopnamebereidheidstatus is om inspecteurs te laten bepalen of het voertuig OBD-II-systeemallecomponentenen/ofsystemenheeft getest. Deaandrijflijnbesturingsmodule(PCM)stelteenmonitor op"ready" of"complete", dan zal hetin deze toestand blijven. Een aantal factoren, zoals het wissen van de diagnostische foutcodes (DTC's) met een scanner of een losgekoppeldeaccu,kanresultereninparametersdie"niet klaar"aangeven.aangeziendesensorencontinuevalueren, zullenzijwordengerapporteerdals"ready"wanneereen test is afgerond. Als het testen van een bepaalde ondersteundeniet-permanentecontrolenognietisafgerond, zaldestatusvandemonitorwordengerapporteerdals"niet compleet"of"nietklaar." OmhetOBDmonitorsysteemomgereedis,moethetvoertuig onderverschillendenormalebedrijfsomstandighedenworden bereden(rijcyclus).dezeomstandighedenkunneneenmixvan snelwegrijden,stoppenengaanomvatten,hettyperijden indestad,entenminsteeenovernachting-uitperiode.voor specifieke informatie over het krijgen van OBD-bewakings-systeemofuwautoklaaris,raadpleegdan dehandleidingvanuwvoertuig.

10 Auto OBDII/EOBD scanner i OBDIIDefinities es AandrijflijnControlModule(PCM)-OBDIIterminologie voordeboordcomputerdiedemotorendeaandrijvingregelt. MalfunctionIndicatorLight(MIL)-MalfunctionIndicator Light(ServiceMotorBinnenkort,ControleerMotor)iseen term die wordt gebruikt voor het lampje op het instrumentenpaneel.hetisvoordebestuurderen/ofde reparateuromtewaarschuwendatereenprobleemismeteen of meerdere voertuigsystemen en kunnen veroorzaken dat uitlaatgasemissieswordenoverschreden.alsdemilbrandt meteenconstantlampaan,geeftdataandateenprobleem is geconstateerd en het voertuig zo snel mogelijk moet onderhoudmoetverkrijgen.onderbepaaldevoorwaarden,zal hetdashboardlampjeknipperen.ditduidtopeenernstig probleemenknipperenisbedoeldomhetvoertuigzosnel mogelijknaardegaragetebrengen.hetvoertuigonboard diagnosesysteemlampje(mil)kannietwordenuitgeschakeld totdat noodzakelijke reparaties zijn voltooid of de toestandnietmeerbestaat. DTC-foutcodes(DTCidentificeertwelkdeelvanhetsysteem eenstoringheeft. Inschakelcriteria - Ook aangeduid als Voorwaarden inschakelen.ditzijndeauto-specifiekegebeurtenissenof omstandighedendiezichvoordoenbinnendemotorvoordat de verschillende monitoren ingesteld worden. Sommige monitorenvereisendathetvoertuigaaneenvoorgeschreven "rijcyclus"moetwordenonderworpenalsonderdeelvande test.rijcyclussenvari rentussenvoertuigenenvoorelke monitorineenbepaaldvoertuig. OBDIIRijcyclus-Rijomstandighedenvanhetvoertuigom alletestenafterondenwaarbijdemonitoren"gereed"

11 moetenaangeven.hetdoelvaneenobd-ii-rijcyclusisom tedwingendathetvoertuigzijnonboarddiagnoseuitvoert. SommigeRij-cyclussenmoetenwordenuitgevoerdnadatDTC's zijngewistuithetgeheugenvanhetstuurapparaatofnadat deaccuontkoppeldisgeweest.doorhetdoorlopenvaneen volledigerijcyclusvaneenvoertuigkunnentoekomstige foutenwordenopgespoord.rijcyclizijnafhankelijkvanhet voertuig en de monitor die moet worden gereset. Voor voertuigspecifiekerijcyclus,raadpleeghandleidingvande autoeigenaar. Freeze Frame Data - Als er een foutcode optreedt, registreertnietalleenhetobd-ii-systeemdecode,maar registreert ook een momentopname van de operationele parameters om te helpen bij het identificeren van het probleem.dezesetvanwaardenwordtaangeduidalsfreeze FrameDataenkunnenbelangrijkemotorparameterszoals motortoerental, de rijsnelheid, de luchtstroom, de motorbelasting,brandstofdruk,brandstofafstellingwaarde, koelvloeistoftemperatuur,ontstekingstijdstipvervroeging, ofgeslotencircuittonen.

12 3.GebruikvandeScanTool GebruikvandeScanTool 3.1ToolBeschrijving Beschrijving

13 DLC - Data Link Connector (DLC), gebruiken om de systeemtesteraantesluitenophetvoertuig; LCDDISPLAY-Geeftdetestresultaten.Kleuren,320x240 pixeldisplaymetinstelbaarcontrast Toetsenbord inclusief[ ][ ][ ][ ][ ] [ ][HELP] USBPOORT--GebruikdescanneraansluitingopPC; 3.2Specificaties es A)Weergave:kleur,320x240pixeldisplaymet instelbaarcontrast B)Werkingstemperatuur: C)OpslagTemperatuur: D)Voeding:8V--24V E)Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte 135mm 85mm 26mm F)Gewicht Nettogewicht:250g Brutogewicht:450g 3.3Accessoires iresinbegrepen inbegrepen A)Gebruikershandleiding-Instructiesoverdewerkingvan hethulpmiddel B)CD-Inclusiefgebruikershandleiding,UpdateSoftware enetc.

14 C)USB-kabel-gebruiktomdescannerteupgraden.

15 3.4ProductFoutopsporing Foutopsporing Auto OBDII/EOBD scanner i810 Voertuigcommunicatiefout Eencommunicatiefouttreedtopalsdescannernieterin slaagt om te communiceren met het voertuig ECU(Engine ControlUnit).Moetuhetvolgendedoenomtecontroleren: A)Controleerofhetcontactaanis; B)ControleerofOBD-IIaansluitingvandescanneris stevigisaangeslotenopdedlc; C)ControleerofhetvoertuigOBD2iscompatibel; D)Zethetcontactuitenwachtongeveer10seconden.Draai de E)Ontstekingterugnaaringeschakeldengadoormettesten. F)Controleerdebesturingsmoduleofdezenietdefectis. Scantoolstartnietop Alsdescannernietkanwordeningeschakeldofnietjuist functioneertopeenanderemanier,moetuhetvolgendedoen omtecontroleren: A)ControleerofdescannerisOBD-IIconnectorgoedis aangeslotenopdedlc; B)ControleerofdeDLCpinnenzijnverbogenofgebroken. ReinigdeDLCpinnenindiennodig. C)Controleerdeaccuvanhetvoertuigomtecontroleren ofhetnogsteedsgoedfunctioneertmettenminste8,0 volt.

16 4.SoftwareFunctie Auto OBDII/EOBD scanner i810 Voorzichtig:Sluitdetestapparatuurofkabelsnietaanof afalshetcontactaanstaatofbijeendraaiendemotor. 1)Zethetcontactuit. 2)Zoekde16-pinsDataLinkConnectorvanhetvoertuig (DLC) 3)Steekdestekkerindesysteemtesterkabelconnectoraan opdedlcvanhetvoertuig,zaldesysteemtesterlicht zijn.zoalshieronder 4)Zethetcontactaan.Motorkanuitgeschakeldzijnmaar magookdraaien. 5)Klikopeenwillekeurigetoetsomhethoofdmenute openen.

17 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Gebruikdetoets[ ][ ]omeenkeuzetemakeninhet [HoofdMenu],endruk[ ]omtebevestigen 4.1Syste SysteemConfigurati mconfiguratie Kies[SYSTEEMCONFIGURATIE]inhetHoofdmenuendruk [ ].Deinterfacezalhetonderstaandescherm weergevenzoalshieronderweergegeven:

18 Descannerstaattoeomdevolgendeinstellingentekiezen. 1)[Taalkeuze]:Hiermeeselecteertudegewenstetaal. Kies[TAAL]endruk[ ]. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven zoalshieronder: Ukuntopde[ ][ ]toetsendrukkenomdeverschillende

19 talentekiezenendrukdan[ ]omhettebevestigen. Het systeem zal direct Converteren naar de gekozen taal-interface. 2)[SYSTEEMINFORMATIE]:toontdesysteeminformatie systeeminformatie Kies[SYSTEEMINFORMATIE]endrukop[ ]. Deinterfacezalhetonderstaandescherm weergevenzoalshieronder:

20 Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[hoofdmenu] 3)[PIEPTOON PIEPTOON]: ]:AA AAN/ N/UIT UIT. Kies[PIEPTOON]endruk[ ],nuwordthetschermvande interfaceweergegevenzoalshieronder: Druk[ ][ ]omteselecteren,endruk[ ]omhette bevestigen.

21 4)[MAATEENHEID]:wijzigdeeenhedenweergavemodus. Kies[MAATEENHEID]endrukop[ ],hetschermzalde interfaceweergevenzoalshieronderweergegeven: Druk[ ][ ]omteselecteren,endruk[ ]omhette bevestigen. 4.2Diagnose Diagnoseterugkijken terugkijken Selecteer[DIAGNOSEterugkijken]inhetHoofdmenuendruk [ ]. Het scherm zal de interface weergeven zoals hieronder:

22 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ][ ]omteselecterenendruk[ ]omhette bevestigen. Erzijndriemenu somtekiezen.elkmenuslaatdegegevens op,dankuntueenopnameschrijvenselecteren.hetlaatste menuisallegegevenswissen. 4.3DTCLOOKUP Selecteer[DIAGNOSEREVIEW]inhethoofdmenuendrukop [ ].Hetschermzaldoordeinterfaceweergegevenworden zoalshieronder:

23 VoerhetDTC-nummer. [ ]en[ ]gebruikenomhetdtc-nummertewijzigen; [ ]en[ ]gebruikenomteselecteren. Drukop[ ]omtebevestigen,zalhetdedtcomschrijving tonen.zoalshierondergetoond:

24 Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[hoofdmenu] 5.OBDIIDiagnostics OBDIIDiagnostics Selecteer[DIAGNOSE]inhethoofdmenuendrukop[ ]. Hetschermzaleenopeenvolgingvanberichtenweergevenvan deobdiiprotocollenzalwordenwaargenomenophetscherm totdathetvoertuigprotocolwordtgedetecteerd. Alsdescannerernietinslaagtomdecommunicatiemet deecuvandeauto,een"error"verschijntophetdisplay Communicatiefout -Zorgervoordat: 1.SysteemmetOBDuitgerust? 2.KabelOk? -Misschienkunjedesleutelop uit zetten,danweer op aan enprobeerhetopnieuw. Wanneerdescannercommuniceertmethetvoertuig,zalhet schermde[diagnostischmenu]weergeven,zoalshieronder:

25 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,endruk[ ]omhettebevestigen LeesFoutco LeesFoutcode de Lezenvandefoutcodeskanwordengedaanmetdesleutel aan endemotoruit(koeo)ofmetdesleutel aan met draaiendemotor(koer). Opgeslagencodeszijnookbekendals"hardecodes"of "permanentecodes".dezecodesleidenertoedathetstoring controlelampje (MIL) bij emissie-gerelateerde storing optreedt. InafwachtingvanCodeswordenookwelaangeduidals 'Pendingcodes"of"wachtkamercontrolecodes".Zijwijzen op problemen die de regelmodule tijdens de huidige of laatste rijcyclus heeft ontdekt, maar zijn nog niet afgerondinhunrijcyclus.inafwachtingvanfoutcodesgaat hetstoringscontrolelampje(mil)nietaan.alsdefoutniet binneneenaantalwarmloopcyclioptreedtwordtdecodeuit hetgeheugengewist. Selecteer[LeesFoutCode]endrukop[ ]in[diagnose menu].alsereenaantalcodesaanwezigzijn,zalhetscherm de mogelijke code varianten weergeven, zoals hieronder beschreven:

26 Volgensdebovenstaandefotoeenanderitemselecterendoor [ ][ ],endruk[ ]omhettebevestigen. Druk[ ]of[ ]omterugtekerennaarhet[diagnose menu] BekijkDTC'senhundefinitiesophetscherm.

27 Alsergeenfoutcodesgevondenzijn,geefthetdisplay "Geenfoutcodes".Wachteenpaarsecondenofdrukop OKomterugtekerennaarhetDiagnoseMenu. Hetbesturingsmoduleaantal,volgordevandeDTC's, Entotaalaantalcodesgedetecteerdentypecodes (Generiekoffabrikantspecifieke)zalworden waargenomeninderechterbovenhoekvanhetscherm. 5.2Wissen ssenfout FoutCodes Codes LETOP:Hetwissenvandefoutcodeskunnenbetekenendatniet alleendecodesvandecomputervandeautowordengewist, maarookdataenfabrikantspecifiekedatazoals"freeze Frames",deI/MStatusMonitor. Dezefunctiewordtuitgevoerdmetsleutel aan motor uit(koeo).startnietmetdemotor. Selecteer[WissenFoutCode]endrukop[ ]in[diagnose menu].deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven:

28 Opmerkingen: *Voorhetuitvoerenvandezefunctie.Zorgervoordatude foutcodestehalenenoptenemen. *Naclearing,moetjefoutcodeseensmeerhalenofdraai decontactsleutelopenopnieuwoptehalencodes.alser nogeenaantalfoutcodesvoorhardeproblemen,vindtude redenindeeersteplaatsdeoorzaakvandefoutcodeenhet oplossenvanhetprobleemdan.nukandefoutcodesworden gewist Le Lezen zendata Data De leesdata functiemaakthetbekijkenvandelive gegevensvandecomputermodulemogelijk. Druk[ ][ ]omteselecteren[lezendata]in[diagnose Menu]endruk[ ]omhettebevestigen. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven:

29 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,endruk[ ]omtebevestigen. Opmerkingen: Ukuntalledataselecterenofalleendedata,diewerd geselecteerd. Selecteer [Toon Alle Data], en Druk op [ ] om een datamodelintevoeren,zaldeinterfacehetonderstaande schermweergeven:

30 Datamodel Auto OBDII/EOBD scanner i810 Als[GRAFIEK]verschijnt,drukdanop[ ]omdegrafiek teopenen. Drukop[ ]omnaarhet[diagnosemenu]terugtekeren. Deinterfacezalhetonderstaandeschermweergeven

31 Grafiekmodel Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ]omnaarhetdatamodelterugtekeren.druk [ ]omterugtekerennaarhet[diagnosemenu]. 5.4Componenttest.4Componenttest DeComponentTestfunctiemaakthetstartenvaneenlektest voorhetevap-systeemvanhetvoertuig.desysteemtester voertzelfgeenlektestuit,maarvoertopdrachtenvande boordcomputer van de auto uit om de test te starten. Verschillende autofabrikanten hebben verschillende criteriaenmethodenvoorhetstoppenvandetest.voordat u begint met het testen van onderdelen, gebruik dan de handleidingvoorfabrieksinstructiesomdetesttestoppen. Kies[ComponentTest]inde[DiagnoseMenu]endruk[ ] omdeactivatiefunctietebevestigen.alsdeecudeze functie ondersteunt, zal het scherm zoals hieronder weergegevenworden:

32 Auto OBDII/EOBD scanner i810 Druk[ ]omtebevestigen,zalhetschermderelatieve informatieoverhetevapsysteemweergeven. Sommigevoertuigfabrikantenstaanniettoedatexterne apparatendevoertuigenkunnencontroleren.alsdeauto dezefunctiewelondersteuntkanhetalsvolgtworden weergegeven: Drukop[ ]omnaardatamodelterugkeren.drukop

33 [ ]omterugtekeren 5.5FreezeFrameData.5FreezeFrameData Als een emissie-gerelateerde storing optreedt, worden bepaalde voertuig voorwaarden vastgelegd door de boordcomputer.dezeinformatiewordtaangeduidalsfreeze framedata.[freezeframedata]iseenmomentopnamevande bedrijfsomstandigheden op het moment van een emissie-gerelateerdestoring. Selecteer[FreezeFrameData]inhet[Diagnosemenu]endruk op[ ],zaldeinterfacehetschermzoalshieronder tonen: Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,druk[ ]omterugtekerenendruk[ ]om hettebevestigen.

34 5.6O2SensorMonitor.6O2SensorMonitorTest Test -OBD2regelgevingstelteisenoverrelevantetestenophet gebiedvanmilieuzoalshettestenvandezuurstof(o2) sensoren om problemen met betrekking tot het brandstofverbruik en de emissies van voertuigen te identificeren.dezetestszijnautomatischetestenwanneer bedrijfomstandighedenbinnenbepaaldegrenzenzijn.deze testresultatenwordenopgeslageninhetgeheugenvande boordcomputer. -DeO2MonitorTestfunctiekanwordenbekekenvoorO2 sensor-monitor testresultaten voor de meest recent uitgevoerdetestenvandeboordcomputervandeauto. -DeO2Monitortestfunctiewordtnietondersteunddoor voertuigendieinverbindingstaanmeteencontrollerarea network (CAN). Voor O2 Monitor Testresultaten van CAN-uitgeruste voertuigen, zie hoofdstuk "On-Board vr. Test". Kies[O2SensorMonitoringtest]in[DiagnoseMenu],en druk[ ].Hetschermwordtweergegevenzoalshieronder:

35 Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte BekijkdetestresultatenvangeselecteerdeO2sensor bladeren,druk[ ]omterugtekerenendruk[ ]om hettebevestigen. Opmerkingen: Alshetvoertuigdemodusnietondersteunt,zalereen meldingwordtweergegevenophetscherm. Druk[ ][ ]omteselecteren,[ ]en[ ]omte bladeren,druk[ ]omterugtekeren Voertuig VoertuigInformati Informatie Devoertuiginformatiefunctiekandehetchassisnummer (VIN),CalibratieID(s),kalibratieverificatienrs.(CVNs) tijdenshetgebruikvolgen.

36 Kies[Voertuiginformatie]inde[DiagnoseMenu],endruk [ ].Het scherm wordt weergegeven zoals hieronder weergegeven: Druk[ ]omterugtekerennaarhetdatamodel.druk [ ]omterugtekerennaarhet[diagnosemenu].

37 Auto OBDII/EOBD scanner i810

38 Auto OBDII/EOBD scanner i810

systeemtester... ...

systeemtester... ... INDEX Auto OBDII/EOBD scanner i910 1 Veiligheid, Veiligheid,voorzorgsmaatregelenenwaarschuwingen voorzorgsmaatregelenenwaarschuwingen2 2.Gebruikvandesysteemtester systeemtester......4 2.1Systeemtester

Nadere informatie

Handleiding APK2Reader Model 2017

Handleiding APK2Reader Model 2017 Handleiding APK2Reader Model 2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. INFORMATIE OVER OBDII/EOBD 2 2.1 ON-BOARD DIAGNOSE (OBD) II 2 2.2 DIAGNOSTIC TROUBLE CODES (DTC S) 2/3 2.3 LOCATIE VAN DE DATA LINK CONNECTOR

Nadere informatie

APK2 Reader. AA-Equipment BV Helmond. 1. Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2

APK2 Reader. AA-Equipment BV Helmond. 1. Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. INFORMATIE OVER OBDII/EOBD 2 2.1 ON-BOARD DIAGNOSE (OBD) II 2 2.2 DIAGNOSTISCHE TROUBLE CODES (DTC S) 2 2.3 LOCATIE VAN DE DATA LINK CONNECTOR 3 2.4 OBD II READINESS MONITOREN

Nadere informatie

Auto Advies J.Speksnijder

Auto Advies J.Speksnijder www.apk2.nl Auto Advies J.Speksnijder www.autoadviezen.nl Altijd Praktijkgerichte Kennis 1 Uitleg EOBD en Readiness V_10 17-03-2012 2 1 Welke voertuigen kunnen via EOBD uitgelezen worden Benzine: vanaf

Nadere informatie

OBDII/EOBD&CAN Auto Diagnoseapparaat i800

OBDII/EOBD&CAN Auto Diagnoseapparaat i800 icarsoft OBDII/EOBD&CAN Auto Diagnoseapparaat i800 E 1. Het gebruik van het diagnoseapparaat 1. Apparaat omschrijving 1 OBD II CONNECTOR-- Sluit het diagnoseapparaat aan op de diagnosepoort van de auto.

Nadere informatie

Vanaf april 2012 wijziging APK2 GRATIS VERZENDING IN NL.

Vanaf april 2012 wijziging APK2 GRATIS VERZENDING IN NL. Vanaf april 2012 wijziging APK2 NU: APK2 READER 295,00 (excl. 19% BTW) GRATIS VERZENDING IN NL. Vanaf april 2012 bent u verplicht om voor de APK gebruik te maken van een door de RDW goedgekeurde EOBD uitleessysteem.

Nadere informatie

Handleiding van de AREX OBD-scanner voor de APK

Handleiding van de AREX OBD-scanner voor de APK Handleiding van de AREX OBD-scanner voor de APK Product van: Arex Test Systems bv Vennestraat 4-b 2161 LE Lisse Nederland Tel: +31 (0)252 419151 Fax: +31 (0)252 420510 E-mail: info@arex.nl De inhoud van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MS2012 De inhoud van deze handleiding en MS2012 software zijn het eigendom van AUTEC-VLT B.V. Op de gebruikshandleiding en software berust copyright, elke vorm van verveelvoudiging

Nadere informatie

Multi-Systeem Scanner Serie Gebruikershandleiding

Multi-Systeem Scanner Serie Gebruikershandleiding Disclaimer Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de meest recente informatie op het moment van publicatie. Het recht is voorbehouden om verandering

Nadere informatie

1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Locatie van de Data Link Connector (DLC)...2 3. Product informatie...3 3.1 Beschrijving van het product...3 3.2 Product Specificaties...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4. Garantie en Service...19

Inhoudsopgave. 4. Garantie en Service...19 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Product informatie 2.1 Product beschrijving....2 2.2 Product specificaties....3 2.3 Accessoires incl...3 2.4 Navigatie karakters..3 2.5

Nadere informatie

Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD

Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD August 2008 ZEESCNL225E Rev. E UITSLUITING GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID De auteurs hebben veel zorg besteed aan de samenstelling van deze gebruikershandleiding.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Garantie en Service...24

Inhoudsopgave. 5. Garantie en Service...24 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Algemene informatie 2.1 On-Board Diagnostics (OBD)II......2 2.2 Diagnose Fout Codes (DTC s)....2 2.3 Locatie van de Data Link Connector

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Algemene informatie 2.1 On-Board-Diagnostics OBDII 2.2 Diagnose Fout Codes (DTC s) 2.

Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Algemene informatie 2.1 On-Board-Diagnostics OBDII 2.2 Diagnose Fout Codes (DTC s) 2. Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Algemene informatie...2 2.1 On-Board-Diagnostics OBDII...2 2.2 Diagnose Fout Codes (DTC s)...2 2.3 Locatie van de Data Link Connector (DLC)...3

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen. icarsoft Nederlandse handleiding

Gebruiksvoorwaarden. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen. icarsoft Nederlandse handleiding 2015-02-06 V1.00.00 Opmerking: Deze handleiding is geschreven voor de icarsoft 2e generatie producten en de CR Plus en kan zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd. Daarnaast worden

Nadere informatie

OBD2DISPLAY HANDLEIDING

OBD2DISPLAY HANDLEIDING OBD2DISPLAY HANDLEIDING 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN Voor het voorkomen van persoonlijke verwondingen en schade aan voertuigen of aan het gereedschap, attenderen we u op het lezen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Maart 2011 EAZ0067L43A Rev. A Handelsmerken Bahco, Blue Point, MICROSCAN, Scanner, Snap-on, en ShopStream Connect, ensun zijn handelsmerken van Snap-on Incorporated, die zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Bestnr. 85 76 57 OBDII diagnose-apparaat XXLTECH NX200

Bestnr. 85 76 57 OBDII diagnose-apparaat XXLTECH NX200 Bestnr. 85 76 57 OBDII diagnose-apparaat XXLTECH NX200 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Dit handboek hebben wij samengesteld om u een zo goed mogelijk inzicht te geven over de werking van diagnoseapparatuur.

Dit handboek hebben wij samengesteld om u een zo goed mogelijk inzicht te geven over de werking van diagnoseapparatuur. 1 1. Woord vooraf Dit handboek hebben wij samengesteld om u een zo goed mogelijk inzicht te geven over de werking van diagnoseapparatuur. Veel van onze klanten kiezen er voor om met universele apparatuur

Nadere informatie

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8 Alle opdrachten proeve Inhoud Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 2 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen (VW Polo)... 4 Opdracht AST3-3: Fase 3 inleren van

Nadere informatie

[GEBRUIKERSHANDLEIDING] Tecnomotor EOBD scan tool APK 2

[GEBRUIKERSHANDLEIDING] Tecnomotor EOBD scan tool APK 2 2012 [GEBRUIKERSHANDLEIDING] APK 2 Rocar-Tech Garage Equipment BV Granaatstraat 55 7554 TN Hengelo Tel. 074 2594161 www.rocartech.nl Inhoudsopgave Gegevens producent en leverancier... 2 Producent... 2

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10)

Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10) Belangrijkste wijzigingen per 1 April 2012. (V -10) Tab 0 Algemeen De volgende voertuigen hoeven NIET meer gekeurd te worden: - Voertuigen die een kenteken voeren met de lettergroepen: AA, CD en CDJ; -

Nadere informatie

OBD PID s MODE 1 EN 2

OBD PID s MODE 1 EN 2 OBD PID s MODE 1 EN 2 In onderstaande tabel worden de belangrijkste PIDs ondersteund door mode 1 en 2 Modus 1 wordt gebruikt om de huidige waarde van de corresponderende PID kennen. Modus 2 wordt gebruikt

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Nieuw uniek product CAN TEST BOX

Nieuw uniek product CAN TEST BOX Nieuw uniek product CAN TEST BOX Wat is een CTB Kit? De CAN Test Box (CTB) is een diagnoseapparaat dat aangesloten wordt op de OBDII connector van de auto waarmee u snel en eenvoudig electrische storingen

Nadere informatie

(DLC) OBDII/EOBD 2.5 OBDII/EOBD 2.6 OBDII/EOBD

(DLC) OBDII/EOBD 2.5 OBDII/EOBD 2.6 OBDII/EOBD Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen... 1 2. Algemene informatie... 2 2.1 On-Board-Diagnose OBDII... 2 2.2 Diagnose Fout Codes (DTC s)... 2 2.3 Locatie van de Data Link Connector (DLC)...

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

Handleiding Autosnap A810

Handleiding Autosnap A810 Handleiding Autosnap A810 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen 3 2. Algemene informatie 4 2.1. Introductie 4 2.2. On-Board Diagnostics (OBD) II 4 2.3. Foutcodes (Diagnostic Trouble

Nadere informatie

De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen.

De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen. De mijn Volkswagen app koppelen aan uw Volkswagen. Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. Stap 1 - Login scherm.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Product informatie 2.1 Product beschrijving 2.2 Product Specificaties 2.3

Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen Product informatie 2.1 Product beschrijving 2.2 Product Specificaties 2.3 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen...1 2. Product informatie...2 2.1 Product beschrijving...2 2.2 Product Specificaties...3 2.3 Accessoires incl...3 2.4 Navigatie Karakters...3 2.5

Nadere informatie

2011 D&K electronics b.v. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

2011 D&K electronics b.v. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Versie 1.3 NL 2011 D&K electronics b.v. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. 2 S.E.S Scoring Systems Inhoudsopgave: Inleiding: 4 Hoofdscherm 5 Bowling: 6 Namen

Nadere informatie

Handleiding Autosnap CR800

Handleiding Autosnap CR800 Handleiding Autosnap CR800 INHOUD 1. Product omschrijving 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Specificaties 4 1.3 Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen 4 1.4 Terminologie 5 2. Gebruik van de Autosnap CR800 6 2.1

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen.

Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. Voordat u gebruik kunt maken van de Mijn Volkswagen app koppelt u eerst de app aan uw Volkswagen. Volg de hierna beschreven stappen. De app laadt altijd met het logo van Mijn Volkswagen. Na enkele seconden

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Automotive Diagnosesysteem Innovatieve technologieën maken diagnose eenvoudig! Belangrijke opmerkingen Lees deze handleiding zorgvuldig vooraleer u het toestel gebruikt. Schenk bijzondere

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Diagnosesysteem OBD Gebruiksaanwijzing versie 1.3 NL

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Diagnosesysteem OBD Gebruiksaanwijzing versie 1.3 NL Gebruiksaanwijzing Diagnosesysteem OBD Gebruiksaanwijzing versie 1.3 NL 1 Gebruiksaanwijzing Diagnosesysteem OBD v1.3 Copyrights 2010 Autocom Diagnostic Partner AB 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR LEXIA PROXIA CD 35 AFTER SALES SERVICE CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

DS150E Gebruikershandleiding voor Vista. Dangerfield December 2008 V1.0 Delphi PSS

DS150E Gebruikershandleiding voor Vista. Dangerfield December 2008 V1.0 Delphi PSS DS150E Gebruikershandleiding voor Vista 1 INHOUD Belangrijkste onderdelen... 3 Installatieinstructies........5 Bluetooth Communicatie......30 Diagnoseprogramma..41 Hardwarecode invoeren....50 Firmware

Nadere informatie

Nieuwe componenten elektronisch registeren

Nieuwe componenten elektronisch registeren Nieuwe componenten elektronisch registeren Wanneer een regeleenheid, RF-stimulator of Gait Sensor van de NESS L300 wordt vervangen, moet de nieuwe component elektronisch geregistreerd worden bij de andere

Nadere informatie

Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD

Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD Voertuigcommunicatiesoftware OBD-II/EOBD Januari 2013 ZEESCNL225E Rev. F Uitsluiting garantie beperking van aansprakelijkheid Aan de lezer De auteurs hebben veel zorg besteed aan de samenstelling van deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2012 Snap-on Incorporated. Alle rechten voorbehouden. EAZ0075L24A Rev. A Gebruikershandleiding EAZ0075L24A Rev. A Handelsmerken Snap-on, ShopStream, ShopStream Connect en Scanner

Nadere informatie

operating instructions bedieningshandleiding manuel de l utilisateur bedienungsanweisung istruzioni per l uso instuções de utilização manuel de

operating instructions bedieningshandleiding manuel de l utilisateur bedienungsanweisung istruzioni per l uso instuções de utilização manuel de operating instructions bedieningshandleiding manuel de l utilisateur bedienungsanweisung istruzioni per l uso instuções de utilização manuel de instrucciones Çalıştırma talimatları TRW Safety Bedieningsinstructies

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Handleiding voor DS350E met Motion J3400 tablet. Dangerfield January 2010 V3.1 Delphi PSS

Handleiding voor DS350E met Motion J3400 tablet. Dangerfield January 2010 V3.1 Delphi PSS Handleiding voor DS350E met Motion J3400 tablet 1 Hoofdonderdelen..3 Bluetooth configuratie. 7 INHOUDSOPGAVE Schrijven naar ECU (OBD).....87 Scannen...90 Hoofdmenu...19 Onderhoudsgeschiedenis..95 Diagnostisch

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Inhoud AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve.doc Pagina 1 van 16

Inhoud AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve.doc Pagina 1 van 16 Alle opdrachten proeve Inhoud Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 2 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen (VW Polo)... 4 Opdracht AST3-3: Fase 3 inleren van

Nadere informatie

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 FOCWA Branchetoetsdocument Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3 Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3 versie 09062011 1 FOCWA Branchetoetsdocument: Diagnostische

Nadere informatie

INDEX. 1.Safety Precautions and Warnings Using the Scan Tool...

INDEX. 1.Safety Precautions and Warnings Using the Scan Tool... INDEX 1.Safety Precautions and Warnings... 3 2. Using the Scan Tool... 5 2.1 Tool Description... 5 2.2 Specifications... 6 2.3 Accessories Include... 6 2.4 Product Troubleshooting... 8 3. Software Function......

Nadere informatie

Activering EK-krachtafnemer. Algemene informatie

Activering EK-krachtafnemer. Algemene informatie Algemene informatie EK-krachtafnemers worden mechanisch aangedreven door het vliegwiel. Algemene informatie Informatie over hoe krachtafnemers kunnen worden gecombineerd vindt u in het document Krachtafnemercombinaties.

Nadere informatie

Snap-on Tools B.V. De Trompet 2100 1967 DC Heemskerk E -Mail: Benelux.info@snapon.com Internet: www.snap-on.eu

Snap-on Tools B.V. De Trompet 2100 1967 DC Heemskerk E -Mail: Benelux.info@snapon.com Internet: www.snap-on.eu Product ondersteuning Als u kiest voor een Snap-on diagnosetester, krijgt u er een diagnosepartner bij. Goede raad is duur, maar niet voor Snap-on klanten! Ervaren diagnose experts staan u graag bij, bel

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 2. ALGEMENE INFORMATIE... FOUT!

Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 2. ALGEMENE INFORMATIE... FOUT! Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 2. ALGEMENE INFORMATIE... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 2.1 ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) II... 2 2.2

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Sciento Robot Training Arm CS-113

Sciento Robot Training Arm CS-113 Sciento Robot Training Arm CS-113 Versie: 1.0 Samengesteld door Rudi Niemeijer 1 Inleiding 1.1 Over de CS-113 De Sciento Robot Training Arm CS-113 ( de robotarm ) is een systeem dat is ontworpen om de

Nadere informatie

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing

Meervoudige Smart-Card Duplicator. Gebruiksaanwijzing Meervoudige Smart-Card Duplicator Gebruiksaanwijzing Project Specificaties De Smart Card Duplicating PCB is kan zes verschillende type smartcards lezen en schrijven, die allemaal gebaseerd zijn op de microchip

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53

Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53 Generic_Manual_230x163.indd 1 26/07/06 14:26:53 Generic_Manual_230x163.indd 2 26/07/06 14:26:54 INHOUDSOPGAVE Welkom...3 Een blik op het bedieningspaneel...4 PIN-code voor toegang tot het systeem gebruiken...5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Xstream alarmontvanger

Gebruiksaanwijzing. Xstream alarmontvanger Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger Alarmontvanger algemeen Geluid aan Dag, datum en tijd In netwerk Batterij status Triller aan Terug toets (Escape) Verlichting aan/uit Scroll toetsen Algemene instellingen

Nadere informatie

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product!

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Neemt u a.u.b. deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

2. Motor\Trionic T7 LEV (B2... Storingzoeken, storingcodes - P...

2. Motor\Trionic T7 LEV (B2... Storingzoeken, storingcodes - P... P0455 Tankontluchting. Groot lek in systeem. Storingssymptoom CHECK ENGINE brandt. De motor stinkt eventueel naar benzine. Boorddiagnosesysteem (OBDII) Diagnosetype: - Eenmaal per rijcyclus. De diagnose

Nadere informatie

1. Werking en gebruik van ESN

1. Werking en gebruik van ESN 1. Werking en gebruik van ESN Info over ESN (ECLIPSE Security Network) Dit product is voorzien van ESN (ECLIPSE Security Network). Wanneer de accu van het voertuig wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten,

Nadere informatie

Connect + Reset Handleiding

Connect + Reset Handleiding Connect + Reset Handleiding Multi-Applicatie Tool Deze handleiding geeft inzicht in de werking van de multi-applicatie tool en hoe u toegang verkrijgt tot de ingebouwde functies. Version 1.001 Connect

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PCE-OBD 2

GEBRUIKSAANWIJZING PCE-OBD 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING PCE-OBD 2 1 Inleiding Onze

Nadere informatie

TomTom WEBFLEET 2.17. Inhoud. Let s drive business TM. Releaseopmerkingen mei 2013

TomTom WEBFLEET 2.17. Inhoud. Let s drive business TM. Releaseopmerkingen mei 2013 TomTom WEBFLEET 2.17 Releaseopmerkingen mei 2013 Inhoud Uitgebreide WEBFLEET-rapportage 2 Rapportage Diagnostic Trouble Codes 3 Veiligheidsfuncties 5 Interface voor facturen 7 Standaardritmodus 8 Informatie

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

1:2 standalone USB 2.0 flashdriveduplicator en - wisser - flashdrivekopieerder

1:2 standalone USB 2.0 flashdriveduplicator en - wisser - flashdrivekopieerder 1:2 standalone USB 2.0 flashdriveduplicator en - wisser - flashdrivekopieerder Product ID: USBDUP12 De USBDUP12 standalone flashdriveduplicator/wisser biedt een snelle en gemakkelijke oplossing voor het

Nadere informatie

ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29

ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29 ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29 Installatiehandleiding Benodigde gereedschappen: - Torx T20 - Inbussleutel 8 mm - Telefoontang - Heteluchtpistool - ISIS crank trekker Verwijder voor

Nadere informatie

Setupprogramma. Gebruikershandleiding

Setupprogramma. Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

VERHOOG DE PRESTATIES VAN UW WERKPLAATS MET DE AUTODATA TECHNISCHE DATABASE ONLINE

VERHOOG DE PRESTATIES VAN UW WERKPLAATS MET DE AUTODATA TECHNISCHE DATABASE ONLINE VERHOOG DE PRESTATIES VAN UW WERKPLAATS MET DE AUTODATA TECHNISCHE DATABASE ONLINE HET MEEST UITGEBREIDE INFORMATIESYSTEEM VOOR DE GARAGEBRANCHE VOORDELEN: -> Tijdwinst - Geen codes en registraties meer

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display

Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display Handleiding: instelling en werking E-Drive LCD display 1 Product en type naam 1.1 Intelligent LCD Display 1.2 Model: APT12LCD800S 2 Elektrische Parameters 24V/36V/48V batterij ondersteuning Rated operating

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... 1 2. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.4 VOORDELEN VAN TPMS... 4 3. TOESTELINFORMATIE...

Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... 1 2. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.4 VOORDELEN VAN TPMS... 4 3. TOESTELINFORMATIE... Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN... 1 2. ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 TPMS-SYSTEEMOVERZICHT... 3 2.2 TPMS-WETGEVING... 3 2.3 TPMS-VERKLIKKERLAMPJE... 4 2.4 VOORDELEN VAN TPMS...

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Bijlage 11 BOORDDIAGNOSESYSTEMEN (OBD-SYSTEMEN) VOOR MOTORVOERTUIGEN

Bijlage 11 BOORDDIAGNOSESYSTEMEN (OBD-SYSTEMEN) VOOR MOTORVOERTUIGEN bladzijde 248 Bijlage 7 Aanhangsel 2 Bijlage 11 BOORDDIAGNOSESYSTEMEN (OBD-SYSTEMEN) VOOR MOTORVOERTUIGEN 1. INLEIDING Deze bijlage betreft de functionele aspecten van boorddiagnosesystemen (OBDsystemen)

Nadere informatie

ewon Reset en Recovery

ewon Reset en Recovery ewon Reset en Recovery In deze handleiding wordt in stappen een ewon reset en Recovery uitgelegd. Deze handelingen zijn te gebruiken voor al de Cosy 131 en Flexy 201 modellen. 3316 KE Dordrecht P a g i

Nadere informatie

Elektronische registratie

Elektronische registratie Elektronische registratie De onderdelen van het NESS L300 Plus-systeem moeten elektronisch voor elkaar worden geregistreerd om draadloos te kunnen communiceren. De onderdelen in de L300 Plus-systeemkit

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl

Verkorte gebruikershandleiding. CCV Smart (VX 570 + VX 820) www.ccv.nl Verkorte gebruikershandleiding CCV Smart (VX 570 + VX 820) Introductie In deze verkorte gebruikershandleiding voor uw betaalautomaat vindt u veel voorkomende handelingen. Ook is beschreven wat u kunt doen

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 fax. (+31) 088-8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

WS 9006 instructiehandleiding. Gebruikershandleiding 1. Functies

WS 9006 instructiehandleiding. Gebruikershandleiding 1. Functies WS 9006 instructiehandleiding Gebruikershandleiding 1. Functies 1.1 Regenmeter - Controle van de Actuele, 1 H, 24 H en Totale Regenval - Controle Dagelijkse, Wekelijkse en Maandelijkse Regenval in Staafdiagrammen

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

Instructies interface KNLTB Versie 0.1

Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Handleiding voor de interface met de KNLTB Belangrijk: De eerste keer moet de interface met AllUnited uitgevoerd worden om te kijken of alle parameters goed staan.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530 MASTER MENU Het Master Menu geeft de bezitter van de Master Code toegang tot de volgende functies: Tijd en Datum instellen Tijdslot (T.S.) instellen (standaard week en bijzondere gebeurtenissen) Code wijzigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Advisor Advanced

Gebruikershandleiding. Advisor Advanced Gebruikershandleiding Advisor Advanced Inhoud Bediendelen en lezers 1 Algemene toetsreeksen voor LCD-bediendeel 2 Toegang tot het systeem met uw PIN-code en/of kaart 2 Het systeem in- en uitschakelen 3

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Versie 1.3 Mei 2012 Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Inhoud Inleiding pag. 2 Instellen van de videotoestellen op Bibus II VOP: pag. 3 Instellen van de

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Tractor Rapid-kit inbouw instructies. Handleiding voor het inbouwen en aansluiten van: Rapid KT-LPT-07. Tuning-kit voor Tractoren

Tractor Rapid-kit inbouw instructies. Handleiding voor het inbouwen en aansluiten van: Rapid KT-LPT-07. Tuning-kit voor Tractoren Tractor Rapid-kit inbouw instructies Handleiding voor het inbouwen en aansluiten van: Rapid KT-LPT-07 Tuning-kit voor Tractoren DezehandleidingvindtuinKLEURop: WWW.TERLOUWTUNING.NL Rechtsstaat.Ditkuntuaanklikkenenop

Nadere informatie