Staatsexamen havo/vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsexamen havo/vwo"

Transcriptie

1 Algemeen deel Staatsexamen havo/vwo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur)

2 Inhoudsopgave Algemeen deel staatsexamen havo en vwo *) 3 1. Inleiding Staatsexamens en de vernieuwde tweede fase.. 4 Vakinformatie Examens in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.) Examens in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.) Praktische opdracht, profielwerkstuk en oriëntatie op studie en beroep Praktische opdracht Profielwerkstuk Oriëntatie op studie en beroep Bepalingen betreffende de uitslagregeling, herkansing, vrijstellingen en dergelijke Vaststelling van de uitslag Slaag/zakregeling Herkansing Diploma en cijferlijst Vrijstellingen en ontheffing voor het behalen van een diploma havo of vwo Aanvullende bepalingen en opmerkingen Centraal examen en college-examen De wijze waarop de college-examens worden afgenomen Programma s van toetsing en afsluiting Bewaren van schriftelijke werkstukken Spelling Gebruik toegestane hulpmiddelen..17 Bijlage 1: Wiskunde. 19 2

3 Algemeen deel staatsexamen havo en vwo *) 1. Inleiding De staatsexamens havo en vwo worden afgenomen overeenkomstig de voorschriften in het Staatsexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000, gepubliceerd in het staatsblad nr. 358, juli 2000 aangevuld in Staatsblad , nr , nr en nr Kandidaten kunnen een staatsexamen afleggen ter verkrijging van een diploma havo of vwo of van een certificaat voor één of meer van de voor het staatsexamen voorgeschreven vakken. Staatsexamens zijn bestemd voor kandidaten die niet via een school tegelijkertijd deelnemen aan een examen in hetzelfde vak voor dezelfde schoolsoort. De staatsexamens havo en vwo worden afgelegd volgens de examenprogramma s die gelden voor de dagscholen en de dag/avondscholen. In plaats van de schoolexamens komen de collegeexamens. Het College voor Examens kan afwijken van voorschriften met betrekking tot het schoolexamen die om praktische redenen in het staatsexamen niet uitvoerbaar zijn. Deze afwijking vindt op zodanige wijze plaats dat het college-examen zoveel mogelijk gelijkwaardig blijft aan het schoolexamen. Het staatsexamen bestaat uit een centraal (schriftelijk) examen, dat identiek is aan het centraal examen voor de dagscholen en de dag/avondscholen (in mei) en een college-examen dat voornamelijk mondeling wordt afgenomen in de laatste week van juni en de maand juli. Voor de moderne vreemde talen (uitgezonderd Arabisch elementair en Russisch elementair) wordt voor het college-examen ook een schriftelijke toets afgenomen: deze toets wordt afgenomen in de periode van het centraal examen of op een dag daaraan voorafgaand of daarop volgend. Lees niet alleen dit algemene deel, maar lees ook: - de vakinformatie per vak, - opzet, uitvoering en presentatie van een onderzoek, - specificatie van de niveaus voor de vaardigheden bij de examens in de moderne vreemde talen. *) Daar waar geschreven wordt in de mannelijke vorm, wordt tevens het vrouwelijk equivalent bedoeld. 3

4 2. Staatsexamens en de vernieuwde tweede fase Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de profielen in de tweede fase aangepast. In 2010 worden alle staatsexamens afgenomen volgens de examenprogramma s die passen bij deze gewijzigde profielen. De examenprogramma s en de syllabi voor het centraal examen zijn alle te vinden op de site van het College voor Examens In 2010 wordt er nog staatsexamen afgenomen volgens de vanaf 1996 ingevoerde profielen. Voor havo is 2010 de laatste gelegenheid, voor vwo wordt in 2011 voor het laatst het staatsexamen volgens de oude profielen en de oude examenprogramma s afgenomen. In de havo-overgangsjaar 2010 wordt dus zowel oude als nieuwe havo-staatsexamens aangeboden. In de vwo-overgangsjaren 2010 en 2011 worden dus zowel oude als nieuwe vwostaatsexamens aangeboden. Ten aanzien van de centrale examens zullen de staatsexamens de vastgestelde vernieuwingen volledig doorvoeren. Deze vernieuwingen zijn identiek aan die voor de scholen. Dat betekent onder andere dat aan de nieuwe studielasttabellen voldaan moet zijn en dat de vastgestelde vakinhouden voor de centrale examens ook voor de overeenkomstige staatsexamens onverkort geldig zijn. Naast centraal vastgelegde punten zijn er zaken die de overheid niet centraal regelt, maar aan de scholen en aan het College voor Examens overlaat om hierin keuzes te maken. De wetgever heeft aan de scholen een grote vrijheid gegeven in de vormgeving en opzet van het schoolexamen. De overeenkomstige vrijheid is aan het College voor Examens gegeven voor wat betreft vormgeving en opzet van de college-examens. Het College voor Examens staat daarmee in dezelfde procesgang als de reguliere scholen ten aanzien van de te maken keuzes voor de college-examens. De uitkomsten van de keuzes die het College voor Examens voor de college-examens heeft gemaakt, volgen hierna. 4

5 Algemeen Voor de staatsexamens bestaat voor ieder vak dat in het staatsexamenbesluit is vermeld de mogelijkheid daarin examen af te leggen. Waar in de profielen een keuzemogelijkheid staat (bijvoorbeeld moderne vreemde taal ), heeft de staatsexamenkandidaat de vrijheid zelf een keuze te maken uit de mogelijkheden die het Besluit biedt. Waar in het besluit keuzes aan de reguliere school gegeven worden om al of niet een vakaanbod te doen, is bij de staatsexamens die keuze aan de kandidaat. Het College voor Examens legt geen beperkingen op in de mogelijkheden van te examineren vakken. Er zal bij de staatsexamens geen apart eindcijfer meer gegeven worden voor literatuur. De literatuur zal bij iedere taal zelf meegewogen worden bij de berekening van het cijfer voor de desbetreffende taal. Evenzo wordt geen apart cijfer gegevens voor KCV als een kandidaat ook examen aflegt voor Grieks of Latijn. De vakken waarvoor geen centraal examen bestaat, worden geëxamineerd door middel van een college-examen. In het combinatiecijfer bij het staatsexamen worden uitsluitend betrokken voor havo de cijfers voor het vak maatschappijleer en het profielwerkstuk (zie artikel 6.2). Vakinformatie De informatie per vak zoals die tot dusver jaarlijks op de site van de staatsexamens wordt gepubliceerd geeft gedetailleerde informatie over de vakinhouden die op de examens aan de orde komen. Voor de centrale examens is dit centraal geregeld en te vinden op bijvoorbeeld de officiële site De volledige informatie over de college-examens wordt door het College voor Examens in de bekende vorm gepubliceerd. Er wordt naar gestreefd deinformatie per augustus voorafgaand aan het examenjaar te publiceren. Vooruitlopend daarop: Voor alle vakken, met uitzondering van de talen, geldt: bij het college-examen worden naast de voorgeschreven minimum leerstof ook de onderdelen getoetst die volgens het examenprogramma in het betreffende examenjaar in het centraal examen getoetst worden. Voor de vakken wiskunde: zie bijlage 1. 5

6 3. Examens in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.) Algemene informatie. Het vwo kent vier profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek Elke kandidaat die een diploma wil behalen, moet één of meer van deze profielen kiezen. Bij een atheneum-examen is het mogelijk, in uitzonderingsgevallen, en alleen in de B-profielen, de tweede moderne vreemde taal te vervangen dooreen ander vak. Bij een gymnasium-examen is vervanging van de klassieke taal niet mogelijk. Vereiste studielasturen staatsexamen vwo: gemeenschappelijk deel 1600 verplichte profielvakken 1440/1520 keuze vak verdieping of verbreding ten minste keuze examenvak 440 profielwerkstuk 80 totaal 4000/4080 Examenvakken (met studielasturen): Het gemeenschappelijk deel vwo van elk profiel bestaat uit: Nederlandse taal en literatuur 480 Engelse taal en literatuur 400 (atheneum) Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur, 480 (gymnasium) Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur, algemene natuurwetenschappen, 120 maatschappijleer. 120 Profieldelen (met studielasturen): Profiel natuur en techniek wiskunde B 600 natuurkunde 480 scheikunde 440 één van de volgende profielkeuzevakken: - natuur, leven en technologie informatica biologie wiskunde D 440 Profiel natuur en gezondheid wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B) 520 6

7 scheikunde 440 biologie 480 één van de volgende profielkeuzevakken: - natuur, leven en technologie aardrijkskunde natuurkunde 480 Profiel economie en maatschappij economie 480 wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B) 520 geschiedenis 440 één van de volgende profielkeuzevakken: - management en organisatie aardrijkskunde maatschappijwetenschappen Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur 480 Profiel cultuur en maatschappij wiskunde C (mag vervangen worden door wiskunde A 480 of wiskunde B) geschiedenis 480 één van de volgende profielkeuzevakken: - kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), muziek, tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving: filosofie Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur 480 Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur *) 600 één van de volgende profielkeuzevakken: - aardrijkskunde maatschappijwetenschappen economie 480 *) Als u een volledig pakket doet met Latijn of Grieks, is het vak Klassieke Culturele Vorming (160 uur) verplicht. Hiermee wordt tevens voldaan aan de eisen die gesteld worden voor het behalen van een gymnasiumdiploma. Keuze-examenvak voor vwo (met studielasturen): U kunt kiezen uit: de vakken die zijn vermeld bij de profieldelen met een minimale studielast van 440 uur en die nog niet als examenvak zijn opgenomen in het gekozen profiel, waarbij 7

8 - van de vakken wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C slechts één deel kan uitmaken van het profiel en dat wiskunde D uitsluitend kan worden gekozen, indien ook wiskundeb deel uitmaakt van het profiel; - kunst (beeldende vormgeving) niet gekozen kan worden in combinatie met tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving en kunst (muziek) niet gekozen kan worden in combinatie met muziek; - van de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving er slechts één deel kan uitmaken van het profiel; Spaanse taal en literatuur (elementair): 480 Russische taal en literatuur (elementair): 480 Italiaanse taal en literatuur (elementair): 480 Arabische taal en literatuur (elementair): 480 Turkse taal en literatuur (elementair): 480 voorzover de betreffende taal geen deel uitmaakt van het profiel. Opmerkingen: Er kan ontheffing worden aangevraagd voor een tweede moderne vreemde taal (naast het verplichte vak Engelse taal en literatuur) in de volgende gevallen: a. u heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal; b. u heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal; Het verzoek tot ontheffing dient schriftelijk te worden aangevraagd. Het College voor Examens beslist over het verlenen van de ontheffing (zie art 26e lid 4). Indien er sprake is van een stoornis, als genoemd onder a, dient het verzoek voorzien te zijn van een deskundigenverklaring opgesteld door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog. Als u ontheffing krijgt voor de tweede moderne vreemde taal, dient in plaats van deze taal een extra vak gekozen te worden uit de vakken die vermeld zijn bij de profieldelen. Het vak moet een studielast hebben van tenminste 440 uur. De kandidaten kunnen in meer vakken een examen afleggen, dan in de vakken die tenminste een staatsexamen vormen. Voor de examenprogramma's wordt verwezen naar 8

9 4. Examens in het hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.) Algemene informatie. Het havo kent vier profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek Elke kandidaat die een diploma wil behalen, moet één van deze profielen kiezen. Vereiste studielasturen staatsexamen havo: gemeenschappelijk deel 880 verplichte profielvakken 720/1080 keuzevak verdieping of verbreding 320/640 1 keuze examenvak 320 profielwerkstuk 80 Totaal 2640/2680 Examenvakken (met studielasturen): Het gemeenschappelijk deel havo van elk profiel bestaat uit: Nederlandse taal en literatuur 400 Engelse taal en literatuur 360 maatschappijleer 120 lichamelijke opvoeding (geen staatsexamenvak) culturele kunstzinnige vorming (geen staatsexamenvak) Profieldelen (met studielast): Profiel natuur en techniek wiskunde B 360 natuurkunde 400 scheikunde 320 één van de volgende profielkeuzevakken: - natuur, leven en technologie informatica biologie wiskunde D 320 Profiel natuur en gezondheid wiskunde A (mag u vervangen door wiskunde B) 320 scheikunde 320 biologie 400 één van de volgende profielkeuzevakken: - natuur, leven en technologie aardrijkskunde natuurkunde 400 9

10 Profiel economie en maatschappij economie 400 wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B) 320 geschiedenis 320 één van de volgende profielkeuzevakken - management en organisatie aardrijkskunde maatschappijwetenschappen Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, of Friese taal en cultuur 400 Profiel cultuur en maatschappij geschiedenis 320 Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, of Friese taal en cultuur 400 een van de volgende profielkeuzevakken: - kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), muziek, tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving filosofie Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur of Friese taal en cultuur 400 een van de volgende maatschappelijke profielkeuzevakken: - aardrijkskunde maatschappijwetenschappen economie 400 Keuze-examenvak voor havo (met studielasturen): U kunt kiezen uit: de vakken die zijn vermeld bij de profieldelen en die nog niet als examenvak zijn opgenomen in het gekozen profiel, waarbij - van de vakken wiskunde A en wiskunde B er slechts één deel kan uitmaken van het profiel en dat wiskunde D uitsluitend kan worden gekozen indien ook wiskunde B deel uitmaakt van het profiel, - kunst (beeldende vormgeving) niet gekozen kan worden in combinatie met tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving, dat kunst (muziek) niet gekozen kan worden in combinatie met muziek, - van de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving er slechts één deel kan uitmaken van het profiel - Spaanse taal en literatuur (elementair) Russische taal en literatuur (elementair) Italiaanse taal en literatuur (elementair)

11 - Arabische taal en literatuur (elementair) Turkse taal en literatuur (elementair): 320 voorzover de betreffende taal geen deel uitmaakt van het profiel. algemene natuurwetenschappen 120 Opmerkingen De kandidaten kunnen in meer vakken een examen afleggen, dan in de vakken die tenminste een staatsexamen vormen. Voor de examenprogramma's wordt verwezen naar 11

12 5. Praktische opdracht, profielwerkstuk en oriëntatie op studie en beroep 5.1 Praktische opdracht Voor het vak maatschappijleer uit het gemeenschappelijk deel dient de kandidaat een praktische opdracht te maken. Tijdens de afname van het college-examen maatschappijleer wordt door de kandidaat over het onderzoek een presentatie gegeven en worden vragen over het onderzoek gesteld. Vóór 1 mei van het examenjaar De praktische opdracht voor maatschappijleer dient vóór 1 mei van het betreffende examenjaar in tweevoud te worden opgestuurd naar de afdeling staatsexamens vwo-havo-vmbo van de Informatie Beheer Groep, Postbus 30158, 9700 LK Groningen. Als u bij de presentatie van de praktische opdracht gebruik maakt van een poster dient u zelf mee te brengen naar het examen. Een poster die met de praktische opdracht wordt meegestuurd, kan niet worden verwerkt en wordt vernietigd. Lees voor meer informatie hierover de vakinformatie maatschappijleer. Van werkstukken die Examendiensten ontvangt, krijgt de kandidaat binnen drie weken een ontvangstbevestiging. Als de kandidaat na drie weken nog geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, moet hij/zij contact opnemen met Examendiensten. De kandidaat is er zelf verantwoordelijk voor dat de werkstukken voldoen aan de formeel gestelde eisen. Als de kandidaat voor maatschappijleer in het geheel geen werkstuk instuurt, krijgt hij schriftelijk bericht dat hij voor dat vak niet wordt opgeroepen voor het mondeling examen. Als de kandidaat na het insturen van het werkstuk nog wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, dient hij het gewijzigde werkstuk van het zelfstandig bestudeerde onderwerp in drievoud mee brengen naar het examen. De kandidaat wordt dan geëxamineerd over het aangepaste werkstuk. Zonder een gewijzigd werkstuk wordt de kandidaat geëxamineerd en beoordeeld aan de hand van het werkstuk dat hij vóór 1 mei heeft ingestuurd 5.2 Profielwerkstuk Kandidaten die een volledig examen havo of vwo willen afleggen, moeten een profielwerkstuk inleveren en presenteren. Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden uitgevoerd. Het doorlopend proces moet worden gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde hulpbronnen en dergelijke). Het profielwerkstuk, inclusief presentatie, is een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen, die van betekenis zijn voor het desbetreffende profiel. De kandidaat is er zelf verantwoordelijk voor dat het profielwerkstuk voldoet aan de daaraan gestelde eisen. 5.3 Oriëntatie op studie en beroep Gelijktijdig met het inleveren van het profielwerkstuk dient de kandidaat in tweevoud een verslag in te leveren over zijn oriëntatie op studie en beroep. De kandidaat dient na te gaan in welke van de vervolgopleidingen - die met dit profiel mogelijk zijn - hij is geïnteresseerd. De kandidaat dient bij voorkeur deel te nemen aan een excursie (bijvoorbeeld een bezoek aan bedrijven en instellingen) die in verband staat met het door hem/haar gewenste opleiding en 12

13 beroep. De kandidaat dient zich tevens te informeren naar toekomstperspectieven van beroepen waarvoor hij in verband met dit profiel belangstelling heeft. Tijdens de bespreking van het profielwerkstuk (na de presentatie) worden vragen gesteld over Oriëntatie op studie en beroep. Voor Oriëntatie op studie en beroep wordt geen apart cijfer gegeven. Dit is verwerkt in het cijfer voor het profielwerkstuk. Voor de eisen die gesteld worden aan het profielwerkstuk en aan het verslag Oriëntatie op studie en beroep: zie vakinformatie Profielwerkstuk en beoordelingsformulier havo vwo

14 6. Bepalingen betreffende de uitslagregeling, herkansing, vrijstellingen en dergelijke 6.1 Vaststelling van de uitslag De uitslag wordt door het College voor Examens vastgesteld op grond van (voor zover van toepassing): één of meer door het College voor Examens uitgereikte cijferlijsten; één cijferlijst van een school voor voortgezet onderwijs; één of meer cijferlijsten van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs; door het College voor Examens verleende vrijstellingsbewijzen. Vakken met een eindcijfer vier of 5 mogen bij de uitslag worden betrokken, mits voldaan wordt aan de uitslagregeling. De uitslagregeling geldt ook als de examens voor bepaalde vakken in verschillende jaren zijn afgenomen. De hierboven bedoelde cijferlijsten en vrijstellingsbewijzen worden uitsluitend bij de vaststelling van de uitslag betrokken, indien na het jaar van het verrichten van de onderwijs- of examenprestatie waarop de cijferlijst of de vrijstelling berust, nog geen 10 jaren zijn verstreken. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen voor het staatsexamen, betrekt het College voor Examens een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een staatsexamen te vormen. De uitslag voor het staatsexamen luidt geslaagd of afgewezen. 6.2 Slaag/zakregeling De kandidaat die staatsexamen v.w.o. of h.a.v.o. heeft afgelegd, is geslaagd indien a. hij 1. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of 2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of 3. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, of 4. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, en b. geen van de eindcijfers van onderdelen, genoemd in het vijfde lid, lager is dan 4. Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende vakken aangemerkt als het eindcijfer van één vak (het zgn. combinatievak): - vwo: profielwerkstuk, maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen; - havo: profielwerkstuk, maatschappijleer. Indien de volgende vakken in het examenpakket van de kandidaat voorkomen, worden de eindcijfers hiervan eveneens betrokken in het combinatiecijfer: 14

15 - vwo: literatuur, levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, klassiek culturele vorming, - havo: literatuur, levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, algemene natuurwetenschappen. 6.3 Herkansing Staatsexamenkandidaten mogen voor één vak het college-examen en voor één vak het centraal examen in hetzelfde examenjaar - opnieuw doen, mits zij daardoor alsnog kunnen slagen voor het staatsexamen. Dit kan hetzelfde vak zijn, dat kunnen ook verschillende vakken zijn. Een herkansing is alleen toegestaan voor kandidaten, die in één jaar een volledig examen afleggen en voor kandidaten die in het betreffende examenjaar hun examen afronden (dus een diploma zouden kunnen behalen). Herkansing voor één vak van het centraal examen Dit herkansing is mogelijk tijdens het 3 e tijdvak of in bijzondere gevallen eventueel tijdens het 4 e tijdvak. Bij een herkansing van het centraal examen kan het College voor Examens besluiten om dit examen mondeling af te nemen. Herkansing voor één vak van het college-examen Als een kandidaat bij een herkansing opnieuw deelneemt aan een college-examen in een vak, betreft dit door het College voor Examens vast te stellen onderdelen van het examenprogramma voor dat vak. Het hoogste cijfer telt Het hoogste cijfer van de cijfers (deelcijfers) behaald bij het herkansing en bij het eerder afgelegde college-examen respectievelijk centraal examen geldt als definitief cijfer voor het college-examen respectievelijk centraal examen. Herkansing van deelexamens Herkansing voor deelexamens is niet mogelijk. 6.4 Diploma en cijferlijst Aan de voor een examen havo of vwo geslaagde kandidaat wordt een diploma uitgereikt. Bij het diploma wordt een cijferlijst uitgereikt met daarop vermeld: - de vakken waarin hij is geëxamineerd; - de vakken waarvoor een vrijstelling is verleend; uitzondering hierop: vrijstellingen die zijn verleend voor het vwo op basis van het havo-diploma (maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen) worden niet op de cijferlijst vermeld; - de vakken waarvoor ontheffing is verleend; - de cijfers voor het college-examen en het centraal examen en het eindcijfer per vak; - de titel van het profielwerkstuk en het vak of de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft; - de uitslag: geslaagd. Aan een kandidaat die heeft deelgenomen aan een examen havo of vwo en daarvoor niet is geslaagd wordt een cijferlijst uitgereikt met daarop vermeld: - de vakken waarin hij is geëxamineerd; - de cijfers voor het college-examen, het centraal examen en het eindcijfer per vak; 15

16 - de titel van het profielwerkstuk en het vak of de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft; - de uitslag: afgewezen. Aan een kandidaat die heeft deelgenomen aan een deelexamen havo of vwo wordt een certificaat uitgereikt voor het vak of de vakken waarvoor een eindcijfer 6 of meer is behaald. Op het certificaat en/of cijferlijst staan van de betreffende vakken vermeld: - de cijfers voor het college-examen, het centraal examen en het eindcijfer per vak; - eventueel (indien van toepassing) de titel van het profielwerkstuk en het vak of de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft; Als een examen in een vak bestaat uit een college-examen en een centraal examen dienen deze in hetzelfde examenjaar te worden afgelegd om een certificaat voor dit vak of deelvak te kunnen verkrijgen (zie art 53 tweede lid) 6.5 Vrijstellingen en ontheffing voor het behalen van een diploma havo of vwo Op basis van een eerder afgelegd examen voor dezelfde of een hogere vorm van onderwijs heeft een kandidaat vrijstelling van rechtswege. De kandidaat die examen vwo aflegt en die in het bezit is van het diploma havo vernieuwde profielstructuur is vrijgesteld van het afleggen van een examen in de volgende vakken van het gemeenschappelijk deel: algemene natuurwetenschappen, geschiedenis en maatschappijleer. Op basis van een diploma of getuigschrift, niet zijnde een diploma of certificaat vwo, havo. vmbo, mavo, kan een kandidaat een verzoek om vrijstelling voor een vak of meer vakken indienen. Vrijstelling op basis van certificaten en cijferlijsten vwo, havo, mavo en vmbo is geregeld in de vrijstellingsregeling. Een verzoek om vrijstelling voor een vak dient vóór 1 januari van het jaar waarin men examen wil afleggen, te worden ingediend. Als het College voor Examens positief beslist, wordt aan de kandidaat een Bewijs van vrijstelling` uitgereikt. 7 Aanvullende bepalingen en opmerkingen 7.1 Centraal examen en college-examen Voor de meeste vakken bestaat het examen uit een centraal examen en een college-examen. In de programma s voor toetsing en afsluiting per vak (de vakinformatie) wordt dit beschreven. Lees die zorgvuldig door. Het centraal examen bestaat voor alle vakken uit een schriftelijk examen. De afname van de college-examens wordt in de volgende paragraaf beschreven. 7.2 De wijze waarop de college-examens worden afgenomen Een college-examen kan bestaan uit: - een mondeling examen van 25 of 40 minuten; - eventueel tevens een schriftelijke toets van 120 minuten; - soms een praktijkexamen in plaats van een mondeling examen; Zie de vakinformatie.. 16

17 Voor de meeste vakken bestaat het college-examen uit een mondeling examen. Het wordt na de periode van het centraal examen afgenomen (eind juni of in de maand juli voor de v.s.o.- kandidaten, voor de overige kandidaten in de maand juli). Bij de volgende vakken wordt naast een mondeling examen ook een schriftelijke toets van 120 minuten afgenomen: HAVO: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fries, Arabisch, Italiaans, Italiaans elementair, Russisch, Spaans, Spaans elementair, Turks en Turks elementair (dit betreft het onderdeel schrijfvaardigheid), informatica, natuur, leven en techologie en algemene natuurwetenschappen; VWO: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Fries, Arabisch, Italiaans, Italiaans elementair, Russisch, Spaans, Spaans elementair, Turks en Turks elementair), informatica, natuur, leven en technologie en algemene natuurwetenschappen. De schriftelijke toets van het college-examen wordt afgenomen in de periode van het centraal examen tijdens dagdelen, waarop de betreffende kandidaat geen centraal examen in een vak behoeft af te leggen of op een dag voorafgaand of volgend op deze periode. Praktijkexamens De examens tekenen, handvaardigheid en muziek hebben een onderdeel, waarbij de praktische vaardigheden worden getoetst. Voor de afname van het praktijkexamen is één gehele dag (ca 6 uur, exclusief pauze) of een gedeelte daarvan (bij muziek) nodig. 7.3 Programma s van toetsing en afsluiting Per vak wordt in een programma van toetsing en afsluiting (vakinformatie) onder andere vermeld welke onderdelen van het examenprogramma in het college-examen worden getoetst en op welke wijze. 7.4 Bewaren van schriftelijke werkstukken Het schriftelijk werk van de kandidaten en de ingeleverde werkstukken worden gedurende ten minste zes maanden na afloop van het examen bewaard. Een kandidaat die voor een vak examen (een centraal examen of een college-examen) aflegt kan omtrent zijn werk gedurende genoemde periode van zes maanden inlichtingen inwinnen bij de voorzitter. Als een examen wordt afgelegd met opgaven, die na het examen niet meer geheim zijn, kan een kandidaat vragen om zijn werk te mogen inzien. 7.5 Spelling Bij het centraal examen en het schriftelijk deel van het college-examen geldt de officiële spelling van de Nederlandse taal. De spelling van het Nederlands wordt alleen beoordeeld op onderdelen van het centraal examen en het schriftelijk deel van het college-examen Nederlands (alle schooltypen en leerwegen). 7.6 Gebruik toegestane hulpmiddelen Bij de schriftelijke examens in de moderne vreemde talen is het gebruik van een woordenboek Moderne vreemde talen - Nederlands en Nederlands - Moderne vreemde talen toegestaan. Bij alle schriftelijke examens is een verklarend Nederlands woordenboek toegestaan. 17

18 Bij de voorbereiding voor het college-examen is het gebruik van een zelf meegebracht woordenboeken, BINAS-boek (5 e druk), atlas (52 e of 53 e druk) en, indien het gebruik bij dat vak is toegestaan, een grafische rekenmachine toegestaan (zie vakinformatie). 18

19 Bijlage 1: Wiskunde De eventuele wiskundecomponent bij NLT. Het vak NLT is opgebouwd uit diverse modules. Een wiskundemodule kan deel uitmaken van het college-examen NLT (bijvoorbeeld Dynamische modellen, Cryptografie ). Tijdens de examinering bij NLT zal ook een wiskunde-examinator ingeschakeld zijn. Wiskunde D: collegemodel of samenwerkingsmodel. Voor Wiskunde D bestaat bij de staatsexamens geen mogelijkheid om delen van dit vak vorm te geven in een samenwerkingsmodel (in samenwerking met vervolgopleidingen), daar de wijze waarop een samenwerkingsmodel wordt vormgegeven zich aan de beoordeling van het College voor Examens onttrekt. De omgang met keuzeonderwerpen. Bij verschillende soorten wiskunde is sprake van keuzeonderwerpen. Deze onderwerpen staan vermeld in de vakinformatie. 19

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16226 7 augustus 2012 Regeling van het College voor Examens van 19 juni 2012, nr. CvE-12.01407, houdende vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28530 9 oktober 2013 Regeling van het College voor Examens van 18 juni 2012, nummer CvE-13.01729 houdende vaststelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 24 Besluit van 22 december 2006, houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. WJZ/ 2005/ xxxx (3803), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. WJZ/ 2005/ xxxx (3803), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., en het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in verband met wijziging

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES. Versie 16.05

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES. Versie 16.05 EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES Inhoud Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Aanmelden 5 Artikel 3 Indeling examen 6 Artikel 4 Vakken staatsexamen 7 Artikel 5 Examendossier, werkstukken

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel OCenW-Regelingen Bestemd voor: vwo, havo, vavo verbindend voorschrift Datum: 9 maart 2001 Kenmerk: VO/BOB/2001/10037 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS. Versie 16.09

EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS. Versie 16.09 EXAMENREGLEMENT 2016 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS Inhoud Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Aanmelden 5 Artikel 3 Indeling examen 6 Artikel 4 Vakken staatsexamen 7 Artikel 5 Examendossier, werkstukken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4816 27 februari 2013 Regeling van het College voor Examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00546 houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10165 23 februari 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 6 februari 2017, nummer CvTE- 17.00021 houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10093 29 februari 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE- 16.00018 houdende

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5302 26 februari 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00619 houdende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2018 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES

EXAMENREGLEMENT 2018 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES EXAMENREGLEMENT 2018 STAATSEXAMENS VOORTGEZET ONDERWIJS BES Versie 2018 Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs BES Volgens artikel 2 lid 3 sub a van de Wet College voor toetsen en examens stelt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32150 13 november 2014 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 31 oktober 2014, nummer CvTE-14.02391, houdende

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6723 11 maart 2014 Regeling van het College voor Examens van 11 februari 2014, nummer Cve-14.00866 houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8219 6 mei 2011 Regeling van het College voor Examens van 19 april 2011, nummer Cve-11.0357 houdende vaststelling van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47589 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01280 houdende

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

examenprogramma vmbo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN VMBO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans

examenprogramma vmbo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN VMBO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans Examenprogramma STAATSEXAMEN VMBO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans 1 Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23472 28 april 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 18 april 2017, nummer CvTE-17.00735 houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 23463 21 augustus 2014 Regeling van het College voor Exams van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01698 houdde vaststelling van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44362 9 december 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 30 november 2015, nummer CvTE-15.01455 houdende

Nadere informatie

k. rekentoets: rekentoets als bedoeld in artikel 29, vijfde lid, respectievelijk artikel 60, zesde lid, van de WVO.

k. rekentoets: rekentoets als bedoeld in artikel 29, vijfde lid, respectievelijk artikel 60, zesde lid, van de WVO. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 april 2014, nr. 614197, houdende wijziging van de Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met de invoering

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. OCW Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juni 2008, nr. VO/OK/2008/51284, houdende modellen diploma s, cijferlijsten,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo Mededelingen OCenW Bestemd voor: c scholen voor vwo en havo. Voorlichting Datum: 19 juli 1999 Kenmerk: VO/BOB99/31304 Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag:

Nadere informatie

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur)

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur) Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting (oude profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Beschrijving

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10730 16 april 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 april 2014, nr. 614197,

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000, p. 26-36.

Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000, p. 26-36. (oud) OVERZICHT WET- & REGELGEVING TWEEDE FASE (Bijgewerkt tot en met Gele Katern 14 van 24 mei 2000). Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000,

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

EXAMEN HAVO/VWO 2015

EXAMEN HAVO/VWO 2015 EXAMEN HAVO/VWO 2015 Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie 15 december 2014 examen 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 PROFIELWERKSTUK EN ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP HAVO/VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2017-2018 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 14 Rekentoets 1. De leerling moet de rekentoets als verplicht onderdeel

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 187 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480

Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480 BIJLAGE Tabel 1: profielen vwo Gemeenschappelijk deel (1920 slu, was 1960) Nederlands 480 Engels 400 2 e moderne vreemde taal *) 480 maatschappijleer 120 lich. opvoeding 1 160 ckv 1 óf kcv 160 anw 120

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004 examens van de eindexamens vwo, havo en vmbo in 2004 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor voortgezet onderwijs; instellingen voor beroepsonderwijs en educatie; de staatsexamencommissie. Algemeen

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 Toelichting: Je kiest één van de vier profielen die je in de tweede fase kunt volgen: Cultuur en Maatschappij, en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Elk

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015 Informatieavond profielkeuze 3 vwo 19 januari 2015 Programma 20.00 uur: Welkom en inleiding Informatie over culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer Informatie over de profielen 20.45 uur: Bijeenkomst

Nadere informatie

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

sector vwo en havo; locatie Tongerseweg ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD VAN HET EINDEXAMEN

sector vwo en havo; locatie Tongerseweg ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD VAN HET EINDEXAMEN AFDELING 1 : EXAMENREGLEMENT Bonnefanten College Maastricht sector vwo en havo; locatie Tongerseweg Dit examenreglement is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Wet op het Voortgezet

Nadere informatie

RUSSISCHE TAAL EN LITERATUUR VWO (ELEMENTAIR) VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

RUSSISCHE TAAL EN LITERATUUR VWO (ELEMENTAIR) VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 RUSSISCHE TAAL EN LITERATUUR VWO (ELEMENTAIR) VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

SPOORBOEKJE 2015 2016 HET STAATSEXAMEN TRAJECT OP EIGENWIJS.

SPOORBOEKJE 2015 2016 HET STAATSEXAMEN TRAJECT OP EIGENWIJS. SPOORBOEKJE 2015 2016 HET STAATSEXAMEN TRAJECT OP EIGENWIJS. Inhoudsopgave Wat is er anders aan het staatsexamen? 3-4 Hoe verloopt de aanvraag van het staatsexamen? 5 Welke werkstukken moet je maken? 6

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie BV 19 mei lokaal 114! 3 onderwerpen Informatie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3

PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 PROFIELKEUZEFORMULIER VWO 3 Toelichting: Je kiest één van de vier profielen die je in de tweede fase kunt volgen: Cultuur en Maatschappij, en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Elk

Nadere informatie

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten.

Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. profielwerkstuk 2017 (havo/vwo) Het profielwerkstuk wordt getoetst door middel van een mondeling college-examen. Het mondeling college-examen duurt 25 minuten. Je levert het profielwerkstuk uiterlijk 1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING MODELLEN DIPLOMA S V.W.O.-H.A.V.O.-V.M.B.O.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING MODELLEN DIPLOMA S V.W.O.-H.A.V.O.-V.M.B.O. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11388 7 maart 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2016, nr. VO/786543,

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie