Integrale analyse HR-monitor 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale analyse HR-monitor 2012"

Transcriptie

1 RAPPORT Integrale analyse HR-monitor 2012 INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 1 VAN 24

2 Voorwoord HR-monitor 2012 In 2013 is door het A&O-fonds Waterschappen in samenwerking met onderzoeksbureau Panteia de HR-monitor 2012 opgeleverd. De HR-monitor geeft een actueel beeld van het personeelsbestand en het HR-beleid binnen de sector waterschappen. Integrale analyse HR-monitor 2012 Voorgaande vragen waren voor het A&O-fonds Waterschappen aanleiding om een integrale analyse uit te laten voeren van de resultaten van de HR-monitor 2012 in samenhang met de resultaten uit andere recente onderzoeken. Vragen Met het verschijnen van de monitor ontstond de vraag hoe de uitkomsten ervan zich verhouden tot diverse toekomstscenario s zoals Waterwerk , mogelijke samenwerkingsverbanden (belastingen en laboratoria), de energiefabriek en de ketensamenwerking. Daarnaast kan de vraag gesteld worden welke interventies uiteindelijk noodzakelijk zijn om op het gebied van HR- en arbeidsmarktbeleid als sector goed te kunnen inspelen op de verwachte ontwikkelingen. Werkwijze Aan Panteia is de opdracht verleend om de integrale analyse uit te voeren. Hierbij is samengewerkt met een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers vanuit de sector: P&O-medewerkers, OR-leden en Unie van Waterschappen. Publicatie In deze publicatie worden de resultaten van de integrale analyse beschreven. Hierin zijn de reacties van de begeleidingscommissie verwerkt. Oktober 2014 Bart de Zwart, Programmamanager A&O-fonds Waterschappen INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 2 VAN 24

3 INTEGRALE ANALYSE INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 3 VAN 24

4 Inleiding Aanleiding voor uitvoeren integrale analyse: Conclusie HR-monitor 2012: het rapport bevestigt het bestaande beeld van de sector Vraag: hoe verhouden zich de uitkomsten van de HR-monitor ten opzichte van de verschillende toekomstscenario s zoals die bestaan binnen de sector zoals: Waterwerk Verdergaande samenwerking (belastingen en waterlaboratoria) Energiefabriek Ketensamenwerking Plan van aanpak Het volgende stappenplan is gehanteerd voor de integrale analyse: 1 Vaststellen van scenario s 2 Deskresearch 3 Analyse a. Hoe verhouden de uitkomsten van verschillende onderzoeken (de huidige situatie) zich tot de toekomstscenario s? Evaluatie IKB Evaluatie systematiek beoordelen en belonen Evaluatie 36-urige werkweek Watermensen werken door, arbeidsmarkt in kaart 2013 Strategische personeelsvraagstukken Medewerkersonderzoek b. Waar zitten eventuele knelpunten? c. Welke interventies zijn nodig om de knelpunten op te lossen? 4 Conclusies INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 4 VAN 24

5 Vaststellen scenario s 9 strategische ontwikkelingen (scenario s) kunnen worden vastgesteld op basis van: Bijeenkomst Waterwerk Jaarplan 2014 A&O-fonds Waterschappen Beleidsprogramma A&O-fondsen Gemeenten, Provincies en Waterschappen Bestuursprogramma Scherp aan de Wind Alle scenario s hebben directe/indirecte personele consequenties De 9 scenario s: 1 Onzekerheid over rol waterschappen en daaraan gekoppelde eisen (regierol of zelf uitvoeren) 2 Uitdagende water-technische opgaven (innovatie, duurzaamheid) 3 Hoge ambities ten aanzien van expertise: wereldwaterkampioen 4 Meer doen met minder financiële middelen 5 Nieuwe soorten van werk doen intrede, andere soorten werk verdwijnen. Aard van het werk verandert: meer abstracte taken en minder routinematige en handmatige taken 6 Nieuwe ICT en technologische mogelijkheden en oplossingen 7 Ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand 8 Jonge generatie heeft andere behoeften ten aanzien van werk 9 Meer nieuwe vormen van samenwerking binnen en buiten de sector INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 5 VAN 24

6 IMPACT HOOG Veel impact, voorspelbaar: Hoge ambities ten aanzien van expertise: waterkampioen (3) Meer doen met minder financiële middelen (4) Ontgroening en vergrijzing personeelsbestand (7) Weinig impact, voorspelbaar: Veel impact, onvoorspelbaar: Onzekerheid over rol en daaraan gekoppelde eisen (regierol of zelf uitvoeren) (1) Nieuwe soorten van werk doen hun intrede, andere soorten werk verdwijnen. Aard van het werk verandert: meer abstracte taken en minder routinematige en handmatige taken (5) Nieuwe ICT en technologische mogelijkheden en oplossingen (6) Jonge generatie heeft andere behoeften ten aanzien van werk (8) Nieuwe vormen van samenwerking binnen en buiten de sector (9) Weinig impact, onvoorspelbaar: Uitdagende water-technische opgaven (2) LAAG LAAG VOORSPELBAARHEID HOOG INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 6 VAN 24

7 Vaststellen scenario s Focus bij integrale analyse alleen op voorspelbare ontwikkelingen die veel impact op het personeelsbestand hebben: Daarnaast ook focus op onderstaande onvoorspelbare ontwikkeling die ook veel impact op het personeelsbestand zal hebben: 1 Hoge ambities ten aanzien van expertise: waterkampioen (3) 2 Meer doen met minder financiële middelen (4) 4 Nieuwe vormen van samenwerking binnen en buiten de sector (9) 3 Ontgroening en vergrijzing personeelsbestand (7) INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 7 VAN 24

8 SCENARIO 1 Wereldwaterkampioen Kenmerken Nederland uitgroeien naar nummer 1 van de wereld op watergebied Excelleren in kennis Topsector Water: Human Capital Water en Delta (NWP) Uitdagingen Voldoen de opleidingen aan de kwaliteitseisen en is er een excellente kennis- en opleidingsstructuur aanwezig? Zijn er voldoende (hoog) gekwalificeerde werknemers, nu en in de toekomst? Worden kennisniveau s en vaardigheden van medewerkers continue ontwikkeld? Worden kritieke functies voldoende vervuld, nu en in de toekomst? Voldoen de opleidingen aan de kwaliteitseisen en is er een excellente kennis- en opleidingsstructuur aanwezig? Reeds bestaande samenwerkingsverbanden met MBO-, HBO- en WO-instellingen (Watermensen werken door, 2013) Samenwerking van waterschappen met onderwijsinstellingen en trainingsbureaus groeit langzaam, urgentie ontbreekt (Watermensen werken door, 2013) Verschillende watergerelateerde opleidingsinitiatieven: Waterschapsacademie, Wateropleidingen, World Water Academy, etc. Wat is bekend over de inhoudelijke kwaliteit? Beoordeling wateropleidingen: actualiteit opleidingen scoort hoog, toepasbaarheid wat lager (Jaarverslag Wateropleidingen, 2012) 21% vindt competenties MBO-studenten goed aansluiten op praktijk, 36% vindt competenties HBO-studenten goed aansluiten op praktijk (Watermensen werken door, 2013) INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 8 VAN 24

9 SCENARIO 1 Wereldwaterkampioen Zijn er voldoende (hoog) gekwalificeerde werknemers, nu en in de toekomst? Worden kennisniveaus en vaardigheden van medewerkers continue ontwikkeld? Relatief weinig werknemers met een WO-opleiding (HR-monitor 2012: 11%, licht stijgend) Aantal HBO ers stabiel met 40% (HR-monitor 2012) Technische uitstroom uit HBO- en WO-opleidingen zal in de toekomst iets toenemen Ondanks toename uitstroom technische opleidingen, wordt een tekort verwacht van mensen (www.platformbetatechniek.nl, 2012) De watersector is niet de enige partij voor afgestudeerde technici! In de sector wordt minder geld vrijgemaakt/uitgegeven voor opleiding en ontwikkeling (HR-monitor 2012) Organisaties geven aan dat scholingsbudgetten soms niet worden uitgeput (Begeleidingscommissie) De meeste opleidingen zijn op het gebied van communicatie (vaak ook kortdurend) (Begeleidingscommissie). Technisch/ vakinhoudelijk opleidingen volgen op de tweede plaats (HR-monitor 2012) In de nieuwe beoordelingssystematiek is er meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling: 80% tevredenheid (Evaluatie beoordelen & belonen, 2012) Het IKB wordt nog weinig aangewend voor aanvullende opleidingskosten: minder dan 1% (Evaluatie IKB, 2013). INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 9 VAN 24

10 SCENARIO 1 Wereldwaterkampioen Worden kritieke functies voldoende vervuld, nu en in de toekomst? Geen eenduidige definitie voor kritieke functies: zijn dit schaarse functies of functies die kritisch zijn binnen de gehele bedrijfsvoering (Begeleidingscommissie) Huidige kritieke functies: vergunningverlening en handhaving, de zuiveringstechnici, procesoperators, ecologen, hydrologen, hoogwaterbescherming (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Om zowel op nationaal als op internationaal niveau als sector een belangrijke rol te blijven spelen is het belangrijk te investeren in technische kennis (Begeleidingscommissie) HoogWaterBeschermingProgramma (HWBP): ingeschat wordt dat het HWBP weinig invloed zal hebben op de toe- of afname van personeel of dat dit nog niet bekend is. Inhuur wordt als mogelijkheid genoemd (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 10 VAN 24

11 SCENARIO 2 Meer doen met minder Kenmerken Werkprocessen aanscherpen en schaalvergroting Simpele taken of niet-kerntaken outsourcen Lean management Uitdagingen Wat betekent het aanscherpen van werkprocessen en schaalvergroting voor medewerkers? Wat zijn de personele consequenties van het aanscherpen van werkprocessen en schaalvergroting? Hoeveel medewerkers houden zich op dit moment bezig met simpele taken en zitten in de lagere salarisschalen? Wat betekent het aanscherpen van werk processen en schaalvergroting voor medewerkers? Het aanscherpen van werkprocessen en schaalvergroting heeft (nog) geen invloed op de tevredenheid over de inhoud van het werk. Tevredenheid is hoog (Waterschappen medewerkersonderzoek, 2014) Toch verwacht men dat medewerkers door het specialiseren binnen de gestandaardiseerde werkprocessen in de toekomst minder vrijheid zullen ervaren (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Er is een spanningsveld tussen competenties van medewerkers en complexiteit en integraal werken (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Managers staan steeds verder weg van de inhoud en krijgen meer administratieve en managementtaken. Behoefte aan dienend leiderschap (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Verschillende waterschappen zijn bezig met trajecten om de cultuur verder te verzakelijken en te professionaliseren (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 11 VAN 24

12 SCENARIO 2 Meer doen met minder Wat zijn de personele consequenties van het aanscherpen van werkprocessen en schaalvergroting? Hoeveel medewerkers houden zich op dit moment bezig met simpele taken en zitten in de lagere salarisschalen? Het aanscherpen van werkprocessen en schaalvergroting heeft nog weinig effect op de werkgelegenheid; het aantal werknemers daalde voor het eerst in 2012 met 3,3% (HR-monitor 2012) Een waterschap geeft aan dat door een efficiencyslag op termijn 30 fte zal verdwijnen (Watermensen werken door, 2013) Een waterschap geeft aan 4 fte te willen bezuinigingen door het Bestuursakkoord Water en een fusie met een ander waterschap (Watermensen werken door, 2013) Verschillende waterschappen geven aan op korte termijn te gaan krimpen (Begeleidingscommissie) Het betreden van nieuwe (private) markten en afscheid nemen van traditionele (publieke ) markten heeft ook effect op de personeelsomvang en benodigde competenties (Begeleidingscommissie). Simpele banen zijn aan het verdwijnen, verminderen in aantal fte s (Watermensen werken door, 2013) Vrijwel geen medewerkers meer in salarisschalen 1 t/m 3 (0,5%). Aantal medewerkers in salarisschalen 3 t/m 6 daalt: van 21,9% in 2008 naar 19,5% in 2012 (HR-monitor 2012) Het aandeel VMBO-werknemers daalt sterk in de sector: nog maar 3% van het personeelsbestand (HR-monitor 2012) Uitdaging: gevolgen Participatiewet (Begeleidingscommissie) INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 12 VAN 24

13 SCENARIO 3 Vergrijzing personeelsbestand Kenmerken Personeelsbestand vergrijst sterk Gemiddelde leeftijd loopt op: nu 46,5 jaar (HR-monitor 2012) Instroom van aantal jongeren daalt: 9% < 25 jaar (HR-monitor 2012) Lange functieduren van gemiddeld 20 jaar (HR-monitor 2012) Lage doorstroom van 4,5% (HR-monitor 2012) Komende jaren grote pensioenpiek? (De grote uittocht herzien, 2013) Uitdagingen Inzetbaarheid ouderen: hoe houd je oudere werknemers duurzaam inzetbaar? Dreigend kennisverlies: wordt hierop voldoende geanticipeerd? Komt weinig nieuwe kennis binnen: wordt er genoeg ruimte geboden voor de jongere generatie? Inzetbaarheid ouderen. Hoe houd je oudere werknemers duurzaam inzetbaar? Oudere medewerkers zijn tevreden over de aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling (Evaluatie beoordelen & belonen, 2012) In vergelijking met andere publieke organisaties zijn medewerkers meer tevreden over de aandacht voor ouderenbeleid (Waterschappen medewerkersonderzoek, 2014) Bij verschillende waterschappen zijn er mogelijkheden voor een stapje terug of opzij op latere leeftijd (HR-monitor 2012) In de CAO is een aantal senioren(overgangs)regelingen opgenomen en activerend personeelsbeleid (Begeleidingscommissie) Toch zijn/blijven oudere medewerkers over het algemeen weinig mobiel (lange functieduren, lage doorstroom). Hierop zijn uiteraard uitzonderingen (Begeleidingscommissie) Mobiliteit versterken door nieuw carrièreperspectief te bieden in laatste fase: loopbaanpaden (Begeleidingscommissie). Goed voorbeeld: functieladders bij Hoogheemraadschap van Rijnland INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 13 VAN 24

14 SCENARIO 3 Vergrijzing personeelsbestand Dreigend kennisverlies. Wordt hierop voldoende geanticipeerd? Vergrijzing geldt vooral voor laag- en middelbaar geschoolde technici. Vervangingsvraag zal lager zijn dan de uitstroom. De uitbreidingsvraag (door nieuwe taken) is te onzeker om goed te kwantificeren (Watermensen werken door, 2013) Huidige uitstroom is vooral pensioen. Vrijwillig ontslag, outsourcing van taken, of krimp door bezuinigingen is zeer laag (HR-monitor 2012). Kwantiteit en kwaliteit uitstroom is dus goed voorspelbaar met strategische personeelsplanning (SPP) Nog niet alle organisaties voeren SPP uit: nu 46% (HR-monitor 2012), het percentage is wel stijgende Bij het doorvoeren van organisatieverandering (timing) zou (meer) rekening gehouden moeten worden met pensioenuitstroom (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Komt weinig nieuwe kennis binnen. Wordt er genoeg ruimte geboden voor de jongere generatie? Het vinden van nieuwe (jonge) instromers vormt geen groot knelpunt. Urgentie dreigende arbeidsmarkttekorten lijkt geheel verdwenen (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Verschillende initiatieven om jongeren te interesseren/ samenwerking met scholen (Jaarplan educatie en arbeidsmarkt ) 5,4% van het personeelsbestand is stagiair, 0,3% trainee. Beide cijfers zijn licht stijgend (HR-monitor 2012) Jongere medewerkers zijn tevreden over de aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling (Evaluatie beoordelen & belonen 2012) INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 14 VAN 24

15 SCENARIO 4 Nieuwe vormen van samenwerking Kenmerken Meer samenwerking binnen de sector Samenwerking tussen waterschappen en andere (decentrale) overheden en ketensamenwerking Regie-organisatie (operationele taken uitbesteden, zonder controleverlies) Uitdagingen Wat gebeurt er nu al op het gebied van samenwerking? Wat zijn de personele consequenties van de samenwerking tot nu toe? Wat zullen de personele consequenties in de toekomst zijn van het op afstand plaatsen van taken of het oprichten van nieuwe samenwerkingsorganisaties? Wat gebeurt er nu al op het gebied van samenwerking? Samenwerking met naburige waterschappen vindt plaats. Samenwerking op grotere schaal is (bestuurlijk) lastiger (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Waterschappen werken samen, maar sterk gefragmenteerd: bijvoorbeeld gezamenlijke opleidingsacademie, muskusrattenbeheer, afvalwaterzuivering (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Ook wordt steeds meer samenwerking gezocht met gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat (Begeleidingscommissie) Bestaan momenteel diverse aan de waterschappen gelieerde instellingen/ samenwerkingsverbanden: Aquon, BsGW, BSR, Hefpunt, Lococensus-Tricijn, RBG, SVHW, Waterproef, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschapshuis, Belastingsamenwerking West-Brabant INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 15 VAN 24

16 SCENARIO 4 Nieuwe vormen van samenwerking Wat zijn de personele consequenties van de samenwerking tot nu toe? Aantal werknemers 2010 Waterschappen (94%) Gelieerde organisaties* 780 (6%) Totaal (100%) Aantal werknemers 2012 Verandering in procenten (92%) -3.3% 935 (8%) +19,8% (100%) -1,9% Het aantal werknemers bij gelieerde organisaties nam toe in 2012 maar dit kan mogelijk ook het effect zijn van een uitbreiding van taken voor andere overheden: gemeenten, provincies (HR-monitor 2012) Wat zullen de personele consequenties in de toekomst zijn van het op afstand plaatsen van taken of het oprichten van nieuwe samenwerkingsorganisaties? Tot nu toe nog geen goed beeld van toekomstige personele consequenties van samenwerking Verdergaande samenwerking vereist mogelijk wel andere competenties van medewerkers: Noodzakelijke cultuurverandering is grootste knelpunt voor samenwerking (Watermensen werken door, 2013) Meer samenwerken met andere organisaties noodzaakt tot verdere professionalisering van relatiemanagement/netwerkmanagement (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) Een regie-organisatie betekent investeren in zwaarder projectmanagement (Strategische personeelsvraagstukken, 2014) * Het gaat hier alleen om gelieerde organisaties die de SAW volgen en om die reden bekend zijn bij het A&O fonds waterschappen. INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 16 VAN 24

17 CONCLUSIES Op basis van de integrale analyse kunnen de volgende conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd: INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 17 VAN 24

18 SCENARIO 1 Conclusies en aanbevelingen Conclusies scenario 1: Ambitie wereldwaterkampioen Aanbevelingen scenario 1: Ambitie wereldwaterkampioen Om de ambitie van wereldwaterkampioen waar te maken is de aanwezigheid van voldoende (hoog) gekwalificeerde werknemers, nu en in de toekomst, een randvoorwaarde. Opleidingen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen en een excellente kennis- en opleidingsstructuur dient aanwezig zijn. Daarnaast zullen medewerkers hun kennisniveaus en vaardigheden moeten blijven ontwikkelen. Uit de analyse blijkt dat de samenwerking met onderwijsinstellingen, trainingsbureaus nog maar langzaam groeit. Ook sluiten competenties van studenten niet altijd goed aan op de praktijk. Verder wordt voor de toekomst een groot tekort verwacht aan technische medewerkers. Daarnaast geven organisaties steeds minder geld uit aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Om op nationaal en internationaal niveau als sector een belangrijke rol te blijven spelen is investeren in (technische) kennis van belang. Het versterken van de samenwerking met opleidingsinstituten (structurele afspraken maken met opleidingen) (Nog) meer focussen op interne opleidingen en cursussen voor medewerkers Beter zicht verkrijgen op de kritieke functies binnen de organisatie en hier de aandacht op richten Investeren in het up-to-date houden van technische kennis binnen de organisatie INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 18 VAN 24

19 SCENARIO 2 Conclusies en aanbevelingen Conclusies scenario 2: Meer doen met minder Meer doen met minder vraagt in de toekomst om het (verder) aanscherpen van werkprocessen en schaalvergroting. Het eventueel outsourcen van simpele taken of niet-kerntaken en lean management maken hier onderdeel van uit. Uit de analyse blijkt dat het aanscherpen van werkprocessen en schaalvergroting tot nu toe nog weinig tot geen invloed heeft gehad op de omvang van het aantal medewerkers dan wel een negatief effect heeft op de tevredenheid van medewerkers over de inhoud van het werk. Binnen de sector leeft echter wel de verwachting dat in de toekomst een krimp zal plaatsvinden van het personeelsbestand. Ook leeft de gedachte dat door verdergaande specialisatie medewerkers minder vrijheid zullen gaan ervaren. Daarnaast zal er ook een spanningsveld ontstaan tussen competenties van medewerkers enerzijds en complexiteit en integraal werken anderzijds. Ook aan leidinggevenden zullen in de toekomst andere competenties worden gevraagd om dit proces te managen. Aanbevelingen scenario 2: Meer doen met minder Verder in kaart brengen van de toekomstige effecten van het aanscherpen van werkprocessen, schaalvergroting en samenwerking Rekening houden en inspelen op de consequenties van aanscherpen van werkprocessen, schaalvergroting en samenwerking op de benodigde competenties van medewerkers INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 19 VAN 24

20 SCENARIO 3 Conclusies en aanbevelingen Conclusies scenario 3: Vergrijzing personeelsbestand Het personeelsbestand in de waterschapsector vergrijst. De gemiddelde leeftijd loopt op en de instroom van jongeren daalt. Daarnaast vindt de komende jaren een grote pensioenpiek plaats. Dit vraagt om aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers en het inspelen op het verlies van oude kennis en binnenhalen van nieuwe kennis en kennisborging. De analyse geeft aan dat er voldoende mogelijkheden zijn om oudere medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Oudere medewerkers zijn/blijven over het algemeen echter weinig mobiel (lange functieduren, lage doorstroom). Door de verwachte pensioenpiek is de kwantiteit en kwaliteit van de uitstroom, en daarmee het dreigend kennisverlies, makkelijk te voorspellen met strategische personeelsplanning (SPP). Nog niet alle organisaties voeren echter SPP uit. In het algemeen wordt in de sector voldoende ruimte geboden voor jongere medewerkers alsmede initiatieven hiervoor ondernomen. Aanbevelingen scenario 3: Vergrijzing personeelsbestand Meer aandacht voor de zelfregie van medewerkers ten aanzien van hun loopbaan en loopbaanontwikkeling (ook in laatste loopbaanfase) Investeren in kennis over kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (kennisvereiste) gevolgen van naderende pensioenpiek. Stimuleren van toepassen SPP. Opzetten van proces van kennisborging binnen organisaties om verlies van kennis door pensioenpiek tegen te gaan. Blijven investeren in het aantrekken en ontwikkelen van jongere medewerkers. INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 20 VAN 24

21 SCENARIO 4 Conclusies en aanbevelingen Conclusies scenario 4: Nieuwe vormen van samenwerking Aanbevelingen scenario 4: Nieuwe vormen van samenwerking Binnen de sector vindt een toenemende samenwerking plaatst. Met name tussen waterschappen en andere (decentrale) overheden en vormen van ketensamenwerking. Daarnaast is de regie-organisatie in opkomst (operationele taken uitbesteden, zonder controleverlies). Deze ontwikkelingen kunnen mogelijk personele consequenties met zich meebrengen. De analyse laat zien dat de personele consequenties van samenwerkingsverbanden momenteel nog minimaal zijn. De huidige samenwerking in de sector is nog sterk gefragmenteerd. Een helder beeld van de toekomstige personele consequenties van samenwerking ontbreekt. De verwachting is dat verdergaande samenwerking in de toekomst andere competenties van medewerkers vereist. Rekening houden en investeren in benodigde competenties van medewerkers voor het werken in nieuwe samenwerkingsverbanden Investeren in zwaarder projectmanagement voor grootschalige samenwerkingsprojecten Verder professionaliseren van relatiemanagement en netwerkmanagement INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 21 VAN 24

22 Overige aanbevelingen en aandachtspunten Veel van de voorgaande aanbevelingen dienen op organisatieniveau gestalte te krijgen. Daarbij is het echter van belang dat organisaties binnen de sector hierbij gezamenlijk op trekken en van elkaar leren, waarbij zij gefaciliteerd worden door sectorale organisaties. De crisis heeft de afgelopen jaren een impact gehad op de sector waterschappen. Toekomstige schommelingen in de maatschappelijke en economische conjunctuur zullen een onvoorspelbare factor blijven bij alle in het rapport geschetste toekomstscenario s. INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 22 VAN 24

23 Geraadpleegde bronnen Strategische personeelsvraagstukken A&O-fonds Waterschappen, The Curious Network, 2014 Jaarplan educatie en arbeidsmarkt Unie van Waterschappen, 2014 Medewerkersonderzoek waterschappen Internetspiegel/Effectory, 2014 De grote uittocht herzien Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013 Jaarverslag Wateropleidingen 2012 Wateropleidingen, 2013 Evaluatie beoordelen & belonen A&O-fonds Waterschappen, Panteia, 2012 HR-monitor 2012 A&O-fonds Waterschappen, Panteia, 2013 Evaluatie IKB A&O-fonds Waterschappen, Panteia, 2013 Watermensen werken door A&O-fonds Waterschappen, Wateropleidingen, 2013 INTEGRALE ANALYSE HR-MONITOR 2012 PAGINA 23 VAN 24

24 Colofon Opdrachtgever Stichting A&O-fonds Waterschappen Programmamanager Emma van Vliet Bart de Zwart Onderzoek en tekst Patricia Honcoop, Panteia Met dank aan Leden begeleidingscommissie Vormgeving RUURD s Resourceful Creatives, Berlijn Oplage 400 exemplaren en webdocument Eindredactie Bart de Zwart Uitgave Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds Waterschappen, Den Haag, oktober Stichting A&O-fonds Waterschappen bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM beleid. Actuele informatie over de verschillende projecten treft u aan op Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerwijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting A&O-fonds Waterschappen. Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen de samenstellers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

JULI 2015 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING IN DE METALEKTRO VOORHEEN AGENDA VOOR DE TOEKOMST

JULI 2015 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING IN DE METALEKTRO VOORHEEN AGENDA VOOR DE TOEKOMST JULI 2015 20 15 EEN UITGAVE VAN DE STICHTING ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING IN DE METALEKTRO VOORHEEN AGENDA VOOR DE TOEKOMST INHOUD Inleiding 3 1 Positieve economische ontwikkelingen en 4 een lichte werkgelegenheidsgroei

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN

BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BEHOUD VAN BOVENTALLIGEN Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs november 2012 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een handreiking voor meer intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo ESF 2007

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie