MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND"

Transcriptie

1 Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 2 e Tussenmeting 2015 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 1

2 COLOFON Titel: Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2 e tussenmeting 2015 Vastgesteld door: Burgemeester en Wethouders van Helmond Samenstelling: Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond Informatie: Gemeente Helmond, afdeling Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek, tel. nr Datum: 9 juni 2015 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2e tussenmeting Inleiding Uitvoering Aanbevelingen Samenvatting resultaten politieregistratie Resultaten uitgaan en veiligheid Veiligheidsmonitor Helmond Bijlage 1 Samenstelling Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond...18 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 3

4 Samenvatting en conclusies Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2e tussenmeting 2015 Op woensdag 3 oktober 2013 werd het Convenant over het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond ondertekend door de partners Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond, Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond, Networkprotection, Politie, Gemeente Helmond en Openbaar Ministerie. Hiermee was het project opzetten van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Helmond afgerond en ging de uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond van start. Afgesproken is de voortgang van de uitvoering en de veiligheid(-sbeleving) en overlast in het uitgaansgebied jaarlijks te monitoren. In 2014 werd de 1 e tussenmeting 2014 uitgebracht. In deze 2 e tussenmeting staan, net zoals in de 1 e, naast de stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit het Plan van Aanpak uit 2013 en de politieregistratie uitgaansgerelateerde incidenten in het uitgaansgebied in 2014, ter vergelijking ook resultaten t.a.v. de beleving van uitgaan uit de Veiligheidsmonitor Helmond 2014, recent vastgesteld door B&W Helmond in mei Merendeel van aanbevelingen uitgevoerd Driekwart van de aanbevelingen met prioriteit uitgevoerd 1 Van de 12 aanbevelingen met prioriteit uit het plan van aanpak zijn er in mei (vrijwel) gereed of als lopend proces gestart en zijn er 3 gestart. Daarmee is driekwart van de prioritaire aanbevelingen uitgevoerd inclusief de categorie als proces gestart, en zijn de overige drie opgestart. Twee derde van de overige aanbevelingen uitgevoerd Van de resterende 37 aanbevelingen zijn er 23 gereed of als lopend proces gestart en zijn er nog 14 over. De meeste hiervan (8) zijn gestart, 1 is deels gereed en 5 zijn niet gestart. Niet starten van twee aanbevelingen komt doordat de start wacht op het gereed komen van een ander traject of beschikbaar komen van middelen en de overige vanwege andere prioriteiten. Uitvoering plan van aanpak Veilig Uitgaan Helmond op schema Gesteld kan worden dat de partners met de uitvoering van het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond samen stappen hebben gezet, zowel wat betreft de prioritaire aanbevelingen als voor wat betreft de overige aanbevelingen. Cijfers geven een wisselend beeld over veiligheid en overlast Aantal geregistreerde incidenten neemt toe Het aantal door de politie geregistreerde incidenten is gestegen in 2014 ten opzichte van Er zijn in 2014 meer vernielingen geregistreerd en er is meer overlast geweest door jeugd, alcohol en drugs en geluid, hoewel op jaarbasis is het absolute aantal per categorie nog steeds gering. Geluidsoverlast vormt de grootste categorie. De stijging van incidenten geluidsoverlast is grotendeels te herleiden tot één horecagelegenheid, waarmee vanaf medio 2014 afspraken zijn gemaakt. Het positieve resultaat daarvan is vanaf het derde kwartaal 2014 in de cijfers al zichtbaar en deze tendens zet zich in 2015 voort. Het aantal incidenten jeugdoverlast is gestegen van 3 (2013) naar 15 (2014). Van de 15 incidenten kwam ruim de helft (acht) voor rekening van één locatie dichtbij het horecaconcentratiebied (de overige 7 waren op wisselende locaties). Het bleek te gaan om jongeren die zich daar verzamelden om op stap te gaan, rotzooi achterlieten e.d. Het Jeugd Preventie Team heeft actie ondernomen met als resultaat dat er sinds begin 2015 geen meldingen meer zijn geweest tijdens uitgaansuren. 1 Voor een overzicht van alle aanbevelingen zie: Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond op -> Veilig Uitgaan Helmond. Voor uitleg prioriteit zie hfd. 2 van dit rapport, pag. 7. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 4

5 = 1 horecagelegenheid Markt/Wal = overig Markt/Wal = rest uitgaansgebied Binnen het thema veiligheid zijn er vooral meer eenvoudige mishandelingen en ruzies geregistreerd ten opzichte van Tijdens de traditionele uitgaansavonden en -nachten (vrijdag en zaterdag) zijn er de meeste incidenten en de meeste vinden plaats in de gebieden Steenweg en Havengebied. Ook blijven er na medio 2012 (nulmeting) seizoenspieken: meer incidenten in het 3 e kwartaal ofwel de zomermaanden, wanneer er meer mensen op straat zijn tijdens uitgaan. Dat is ook een logisch bijverschijnsel: als het gezellig druk is in het centrum, dan is de kans dat er wat misgaat ook groter. Ook blijven er in 2014, net zoals in de nulmeting en in 2013 bleek, dagen met meer incidenten dan gemiddeld. Dit heeft dan vaak te maken met een opstootje waarbij meerdere mensen betrokken waren en dat voor overlastgevende en/of onveilige situaties heeft gezorgd. Voorgaande ontwikkelingen zijn besproken met de partners. Zij geven aan niet het gevoel te hebben dat het veiligheidsbeeld in het uitgaansgebied is veranderd. Het kan ook zijn dat de stijging in het aan-tal incidenten (deels) verklaard wordt doordat het publiek/de inwoners meer of sneller melden of aangeven. Uitgaansgelegenheden en horeca leiden tot weinig overlast in beleving van de inwoners van Helmond Uit de Veiligheidsmonitor Helmond 2014 blijkt dat de overlast die samenhangt met uitgaansgelegenheden zoals door bewoners ervaren beperkt lijkt, net zoals in 2013 en 2012: in Helmond voelt in % zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden en 0,3 % ervaart veel hinder van horeca. 2 Tot slot: Veilig uitgaan in Helmond Zoals ook in de 1 e tussenmeting gemeld is geeft de nu gepresenteerde incidentenregistratie van de politie een minder volledig beeld van de veiligheid en overlast dan de nulmeting waarin ook andere instrumenten zoals de publieks- en ondernemersenquête en de gebiedsschouw zijn ingezet. In het Plan van Aanpak immers is afgesproken om alleen de update van de registratie politiecijfers uitgaansgebied jaarlijks uit te voeren tot Dit geeft een globaal maar goed zicht op de ontwik-keling van overlast en veiligheid. In ieder geval geeft de registratie aan dat inzet van alle partijen noodzakelijk blijft om uitgaan te beheersen. De Werkgroep Veilig Uitgaan 3 wil daarom in ieder geval de uitvoering van de bestaande - resterende - aanbevelingen uit het Plan van Aanpak uitvoe-ren. Nieuwe aanbevelingen 4 zijn: 1) het onderzoeken van gevolgen van het wegbezuinigen van de openbare toiletten in de weekenden, 2) het onder de aandacht houden van opvallende stijgingen zoals geluidsoverlast en 3) de Monitor Veilig Uitgaan 2015 bespreken in het komende Groot Horeca Overleg met de horeca-ondernemers centrum en overige partners (najaar 2015). Kortom: de uitvoering van de aanbevelingen Veilig Uitgaan Helmond ligt op schema, de beheersing en beleving van veilig uitgaan zijn in het algemeen goed en op categorieën incidenten met opvallende stijging in de politieregistratie is actie genomen in 2014 en de partners houden hier in nieuwe aanbevelingen aandacht voor. 2 Dit kan zowel gaan om horeca binnen als buiten het centrum/uitgaansgebied en het zijn ook respondenten uit heel Helmond. 3 Voor samenstelling Werkgroep zie bijlage 1. 4 Voor overzicht stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond (resterende en nieuwe): zie hfd. 2 Uitvoering aanbevelingen, inclusief uitleg toekenning prioriteit. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 5

6 1. Inleiding Op woensdag 3 oktober 2013 werd het Convenant over het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond ondertekend door de partners Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond, Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond, Networkprotection, Politie, Gemeente Helmond en Openbaar Ministerie. Hiermee was het project opzetten van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Helmond afgerond en ging de uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond van start. De uitvoering Veilig Uitgaan Helmond wordt door het jaar heen gecoördineerd door de gemeente (coördinator Veilig Uitgaan Helmond) in samenwerking met het Klein Horeca Overleg en overige betrokkenen. Eens per jaar komt de volledige Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond bij elkaar, zoals afgesproken in het Convenant (zie bijlage 1, Samenstelling Werkgroep). Dan bespreken de leden de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen en de ontwikkelingen veilig uitgaan. De basis hiervoor vormt de Monitor Veilig Uitgaan Helmond. Voor u ligt de Monitor Veilig Uitgaan Helmond e Tussenmeting Deze monitor bevat de status van de uitvoering van de aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond In hoofdstuk 2 staat de stand van zaken van de aanbevelingen. In het Plan van Aanpak staat ook het voornemen om ieder jaar tot 2017 de looptijd van het Plan van Aanpak - een overzicht van de politiecijfers uitgaansgebied Helmond te presenteren, om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Daarom bevat deze Monitor tevens de 2e Update Geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond, met de cijfers tot en met december In hoofdstuk 3 staat de samenvatting van de resultaten van analyse van de politieregistratie. Deze analyse is het vervolg op de nulmeting geregistreerde politiecijfers van uitgaansgerelateerde overlast en veiligheid, die onderdeel was van het onderzoeksrapport Veilig Uitgaan in Helmond 2012 en de 1 e update geregistreerde politiecijfers van uitgaansgerelateerde overlast en veiligheid in Tot slot staan in hoofdstuk 4 enige resultaten met betrekking tot veilig uitgaan uit de Veiligheidsmonitor Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 6

7 2. Uitvoering Aanbevelingen In het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond zijn prioriteiten aangebracht in de aanbevelingen. Dit is een selectie uit alle aanbevelingen die opgenomen staan en komen in de tijd het eerst aan bod. De overige aanbevelingen, zo staat in het Plan van Aanpak vermeld, worden ook onderzocht op mogelijke oplossingen, haalbaarheid e.d. binnen de afgesproken bewakingsstructuur Veilig Uitgaan Helmond, in de loop van 2014 en latere jaren. Een aanbeveling had prioriteit gekregen als het een nieuw punt betrof en het punt: A = betrekking heeft op een wettelijke verplichting of noodzakelijk is in het kader van afstemming of uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond en/of B = gericht is op het verminderen van agressie of geweld/het vergroten van de/het veiligheid/sgevoel van uitgaanspubliek of horecapersoneel/beveiliging op straat en/of in horecagelegenheden en/of C = gericht is op vergroten van normbesef en verantwoordelijkheid van stappers/publiek Het schema op de volgende pagina bevat eerst de prioritaire aanbevelingen met aangeduid welke (kern-) partners welke actie uitgevoerd hebben of welke zij nog gaan uitvoeren, mede op basis van de bespreking van de aanbevelingen in de Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond eind mei Daaronder staan de resterende aanbevelingen die (ten dele) nog niet zijn uitgevoerd met recente ontwikkelingen en met toevoeging van drie nieuwe aanbevelingen. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 7

8 AANBEVELINGEN PLAN VAN AANPAK VEILIG UITGAAN HELMOND Stand van zaken resterende aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan en nieuwe aanbevelingen mei 2015 Geel = nieuwe ontwikkeling t.o.v. april 2014 Groen = geen ontwikkeling t.o.v. april 2014 Aanbevelingen met prioriteit I.4 Onderzoeken van mogelijkheden vermindering overlast door wildplassen Nieuwe aanbeveling: Gevolgen wegbezuinigen openbare toiletten in uitgaansgebied onderzoeken II.1 Voorlichting brandpreventie I.4 Gemeente i.s.m. politie, Klein Horeca Overleg (KHO), Centrummanagement II.1 Brandweer i.s.m. Horecabelangenvereniging Centrum Helmond De eerdere verplaatsing van de 2 mobiele toiletten (één naar het Steenwegkwartier) is niet meer aan de orde, de weekendplaatsing is wegens de bezuinigingen beëindigd. Meteen na het stoppen van plaatsen (weekend 8-9 mei 15 ) nam volgens de politie het wildplassen enorm toe, en zowel politie als horeca verzoeken plaatsing van de mobiele toiletten te hervatten. De brandweer en de horeca plannen afspraken voor de zomervakantie II.3 Website II.3 KHN afdeling Vrijwel gereed horecaontzeggingen model Helmond i.s.m. Klein Ontwikkelingen: KHN (besloten, alleen te Horeca Overleg 1. Gebiedsontzeggingen is mogelijk: de politie kan aan personen die in de horeca of daarbuiten lastig zijn/ voor raadplegen op basis van incidenten zorgen via de burgemeester een gebiedsontzegging protocol) en mogelijk opleggen. In de praktijk krijgen dergelijke personen eerst een gekoppelde gebiedsontzegging invoeren en bezien daardoor zelden tot een gebiedsontzegging komt. officiële waarschuwing. Dit is doorgaans zo effectief, dat het of ondernemers buiten KVUgebied kunnen aansluiten ontzeggingen: Dit is besproken met de partners. Dit zou moge- 2. Ondernemers buiten KVU-gebied aansluiten bij horecalijk zijn maar niet met de huidige afspraken, onderliggende documenten en uitvoering, die alle op het huidige uitgaansgebied toegesneden zijn. Dit wordt in het kader van doorontwikkelen ontzeggingen meegenomen, zie 3. Vraag raadslid commissie ABA bij 1 e tussenmeting 2014: kan de Molenstraat ook aansluiten bij Veilig Uitgaan Helmond? T.a.v. meedoen aan ontzeggingen: zie hiervoor; verder is het aan de ondernemers in de Molenstraat of ze dat ook zouden willen. T.a.v. registratie politiecijfers in samenhang met aanbevelingen: Molenstraat kan evt. apart worden meegenomen (want ontwikkeling Veilig Uitgaan Helmond vanaf 2013 ander gebied [zie pag. 16], anders niet meer vergelijkbaar). T.a.v. politie-inzet: het horecadetachement politie (koppels op vrijdag, zaterdag en feestdagen-evenementen) is toegesneden op het horecaconcentratiegebied samenhangend met afsprakensets (Kanaalzone/Markt). Een groter gebied voor dit detachement werkt niet vanwege noodzaak wederzijdse assistentie bij incidenten. Buiten het horeca-concentratiegebied is de politie-inzet informatiegestuurd ofwel op afroep, ook m.b.v. Bikers ; deze laatste nemen meestal ook de randen uitgaansgebied mee (Kon. Wal, Molenstraat, Markstraat etc). 3.De afspraken rond ontzeggingen en het protocol worden momenteel doorontwikkeld, inclusief voorlichting aan publiek, Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en zie Statistiek ook III.2 en II.6.1 en

9 III.2 Voorlichting uitgaanspubliek over Veilig Uitgaan Helmond; mogelijk in combinatie met leeftijd alcoholverstrekking 16 -> 18 en/of andere aspecten nieuwe D+H wet/alcoholmatiging III.2 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg en Werkgroep Alcohol en Jeugd De campagne Helmond Fris is afgerond per januari Voor publieksvoorlichting horeca-ontzeggingen komt een aparte website (door partners Veilig Uitgaan ontwikkeld) en infoverstrekking in de horecagelegenheden (bordjes bij ingang over horeca-ontzeggingen bij de horecagelegenheden die daarmee werken). De Werkgroep Alcohol en Jeugd geeft voorlichting met enige regelmaat, ook samen met HelmondJong2Gether georganiseerd bij scholen, tijdens jongerenevenementen, in de media en begeleidt acties en onderzoek in het kader van alcoholmatiging voor en tijdens uitgaan. Voorlichting over andere onderwerpen veilig uitgaan voor publiek volgt nog. Overige aanbevelingen nog niet gereed uit Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond De aanbevelingen die - lopend proces hadden als voortgang in het Plan van Aanpak en/of in de 1 e tussenmeting 2014 en waarvan geen wezenlijke ontwikkelingen zijn te melden anders dan dat het proces voortgaat - zijn dit keer niet opgenomen. Voor een totaaloverzicht van alle 49 aanbevelingen uit het Plan van Aanpak VUH en de 1 e tussenmeting zie: -> Veilig Uitgaan Helmond I.3.3 Onderzoek of cameratoezicht vanaf kruising Kanaaldijk NW/kruising Steenwegf/Veestraatbrug tot viaduct Kasteeltraverse mogelijk is. I.4.1 Nader onderzoeken of verkeersveiligheid kruispunt Kanaaldijk NW/Steenweg tijdens uitgaansuren verbeterd kan worden. I.3.3 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg I.4.1 Gemeente i.s.m. Klein-Groot Horecaoverleg Ongewijzigd t.o.v. vaststellen 1 e tussenmeting De evaluatie cameratoezicht waarvan dit onderzoek deel uitmaakt is nog in gang. Op donderdag 21 mei 2015 is hierover op hoofdlijnen een discussie in de raadscommissie Bestuur en Economie gevoerd. Concrete onderzoeken-besluiten zoals dit volgen daarna. Niet gestart Ongewijzigd t.o.v. vaststellen Plan van Aanpak VUH: De mogelijke afsluiting kan pas op termijn onderzocht worden, nadat de westelijke centrumring via de Kasteelherenlaan /Cortenbachstraat en tunnel gereed is. I.4.2 Nader onderzoeken hoe de verkeersveiligheid op de Havenweg, weggedeelte tussen gevelterrassen Bank, Franske, Kapper en Pakhuis en kanaaloever waar ook terrassen staan, verbeterd kan worden. I.4.3 De conclusie dat afsluiting op zich voor uitgaansavonden een succes is betrekken bij evaluatie proef afsluiten Steenweg vanaf Kromme Steenweg tot Kanaaldijk NW. I.4.2 Gemeente i.s.m. Klein-Groot Horecaoverleg I.4.3 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg Dit m.n. veilige doorgang voor voetgangers op het trottoir - wordt meegenomen bij de actualisering en deregulering Terrasregels. De proef Steenweg is in 2014 geëvalueerd en een Verkeersbesluit Steenwegafsluiting is toen ook genomen. Ook is met de horecaondernemers nader geëvalueerd. Toen bleken er nieuwe ideeën te bestaan die niet overeen kwamen met de proefsituatie en die ook nieuwe afstemming met alle belanghebbenden Steenweg vergden. De proef is in 2015 dus nog een seizoen voortgezet omdat horecaondernemers Steenweg samen met winkeliers en andere belanghebbenden dit idee onderzoeken. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 9

10 I.4.4 Verkeerssituatie bezien i.s.m. ondernemer en instanties (fietsersbromfietsers op trottoir langs gevel horecagelegenheid) I Onderzoeken of er in de parkeergarage(s) borden met verwijzing naar Uitgaansgebied Havenweg- /Steenwegkwartier kunnen komen. I.4.4 Coördinator VUH i.sm. St. Stadswacht I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg Situatie is medio 2014 opnieuw besproken met ondernemer en afspraken zijn gemaakt en situatie is in voorjaar 2015 meegenomen bij de actualisering Terrasregels. Ongewijzigd t.o.v. vaststellen 1 e tussenmeting Dit wordt nog nader bezien in samenhang met mogelijke aanpassing van de inrichting van de garage. I Onderzoeken of op toeristische bewegwijzering ANWB in Centrum Uitgaansgebied Havenweg- /Steenwegkwartier (vanaf Station NS en elders in Centrum) aangebracht kan worden I.5.3 Bezien of betere verwijzing naar vervoersfaciliteiten in donker mogelijk is I.6.1 Evalueren standplaats Kanaaldijk N.O./Havenbrug I.6.2 Evalueren aan- /wegrijroutes I.6.3 Evalueren beschikbaarheid tijdens uitgaan en bij sluitingstijd horeca II.6.1 Bij voorkeur alle ondernemers KVU-gebied hebben huisregels en hangen die zichtbaar op I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg I.5.3 Gemeente i.s.m. Centrummanager/Stuurgroep Kwaliteitsimpuls I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg en taxibedrijven II.6.1 Horecaondernemers i.s.m. Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond/KHN afd. Helmond en via Klein Horeca Overleg Niet gestart Ongewijzigd t.o.v. vaststellen Plan van Aanpak VUH: Aanbrengen wijzigingen op ca. 60 bordjes in centrum c.a Nog geen middelen voor beschikbaar en gezien de bezuinigingen is hier geen verandering in gekomen. Deels gereed Betere verwijzingen naar fietsenstalling en verlichting (stalling Kasteeltraverse) waren al gereed; verwijzing taxies meenemen bij I.6 en naar NS/bussen bij verbeteringen routing in centrum algemeen zie ook I Deze stand van zaken is nog dezelfde als in de 1 e tussenmeting : I.6.1: Nader overleg tussen partners VUH en taxibedrijven heeft tot resultaat dat er een extra mogelijkheid is gekomen voor inuitstappen bij taxi s onder Kasteeltravere nabij de Kasteellaan. Een officiële taxistandplaats is hier niet mogelijk, zo heeft afdeling Verkeer onderzocht. Niet gestart I.6.2 en 6.3: Evalueren aan-wegrijroutes en beschikbaarheid heeft nog niet plaatsgevonden. Wel blijkt het differentiëren van de sluitingstijden sinds 2014 (deel van de horecagelegenheden sluit om uur en geleidelijk tot uur de overige gelegenheden [met een ontheffing sluitingsuur]) gunstiger voor taxi s omdat inzet taxi s dan beter is te plannen. Dan hoeven niet alle taxi s tegelijk [rond sluitingsuur] er te zijn, beter chauffeurs voor te krijgen. Onderdeel van het door ontwikkelen van collectieve horecaontzeggingen is ook het geven van voorlichting over toegangsregels op een bordje bij de ingang van horecagelegenheden. In de Werkgroep Veilig Uitgaan is afgesproken deze huisregels breder uit te zetten dan alleen bij ondernemers uit het KVU-gebied die meedoen aan ontzeggingen i.s.m. KHN afd. Helmond. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 10

11 II.6.3 Toelatings- /ontzeggingenbeleid breder bekend maken (zie IV.5) II.6.3 KHN afd Helmond+Horeca- Ondernemers+ politie+gemeente (via KHO) Er komt een aparte website met voorlichting over horecaontzeggingen [onderdeel door ontwikkeling horecaontzeggingen] en ook bij de ingang van de horecagelegenheden die meedoen aan horeca-ontzeggingen komt informatie over de regels, zie ook II.6.2 en II.3. Dronken jongeren: III.1.1 Toegang ontzeggen en contact met ouders opnemen met brief van burgemeester III1.2 Halttraject (18-) en nieuw Traject 18+ voor personen die met overmatig alcohol- /drugsgebruik zijn aangehouden III1.3 Alcoholmatiging zoals tegengaan van/voorlichting over indrinken, ook tijdens Uit met Ouders, Glossy Hours (alcoholvrije mixdranken in de aanbieding), meer status BOB (vb. BOB-glazen) Overlast door groepen jongeren: III.2.1 Handhaving verscherpen op specifieke tijdstippen en specifieke plekken op basis van het samenscholingsverbod in de APV III.2.2 Gebiedsontzegging als aanvulling op Horecaontzegging; zie II.6.2 Nieuwe aanbeveling: Partners veilig uitgaan houden extra aandacht voor stijging incidenten zoals geluidsoverlast. III Werkgroep Alcohol en Jeugd i.s.m. horeca-ondernemers/ Klein Horeca Overleg III.2.1: Politie i.s.m. horeca en Horecabelangenvereniging Centrum Helmond (en effecten evalueren binnen KHO) Coördinator VUH, afdelingen gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg, lopend proces [net zoals in 2014]; III1.1: De genoemde aanpak 1.1 wordt nog uitgevoerd III.1.2: De Haltrajecten 18- worden nog steeds uitgevoerd (regulier Halttraject, het traject specifiek gericht op overmatig drankgebruik bleek, zoals landelijk onderzocht, te weinig effect te hebben). Traject 18+ is nog steeds mogelijk. III1.3: Er wordt concreet door de politie i.s.m. de Werkgroep Alcohol en Jeugd een actie in het uitgaansgebied voorbereid (juni 2015) gericht op onderzoek naar dronken jongeren en indrinkgedrag en inclusief blaastests afnemen bij entree van gebied. Hoewel de (lichte) stijging van het aantal incidenten dronkenschap in de politieregistratie 2014 ( absoluut gezien op jaarbasis kleine aantallen zowel bij incidenten als bij bekeuringen) blijft aandacht op dit gebied noodzakelijk., lopend proces [net zoals in 2014]: II.2.1 en 2.2: Wordt/is uitgevoerd: De overlast in de kern van het uitgaansgebied is inmiddels vrijwel verdwenen door het actieve en strikte optreden van de politie. Gebleken is dat als de groep niet meer aanwezig is bij sluitingstijd en in het algemeen dit veel minder problemen geeft met ander publiek. Dus voor de sfeer in het uitgaanscentrum is dit positief. Vanuit de vertegenwoordiging Jeugd en Veiligheid in de Werkgroep Veilig Uitgaan wordt gesteld dat deze groep zich nu deels elders, in aanpalende gebieden in de Binnenstad manifesteert, dus er heeft een zekere verplaatsing plaatsgevonden. De beheersing hiervan en overlast op andere plekken (andere groepen) heeft de volle aandacht van het Jeugd Preventie Team, waarin politie en diverse instanties samenwerken. Gebleken is dat tussentijdse aanpak van overlast e.d. ook echt het verminderen van incidenten tot gevolg had. Dus waakzaamheid en reageren op stijgingen in incidenten is geboden. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 11

12 IV.1.2 Afspraken op alle thema s waar nodig actualiseren en in totaaloverzicht afspraken Veilig Uitgaan verwerken en beheer/up-to-date houden regelen Nieuwe aanbeveling: In het Groot Horecaoverleg in november 2015 de Monitor Veilig Uitgaan agenderen en aandacht besteden aan o.a. geluidsoverlast horeca IV.1.2 Coördinator VUH i.s.m. Klein Horeca Overleg Coördinator VUH Niet gestart. Ongewijzigd t.o.v. vaststellen PvA VUH. Wegens prioriteit nodig voor ontwikkelingen veilig uitgaan en horecabeleid elders. Vanaf najaar 2015 worden de te actualiseren afspraken ingepland samen met KHO. Aandacht vragen en informatie uitwisselen over Veilig Uitgaan om o.a. Geluidsoverlast Horeca te bespreken met de ondernemers horeca centrum en partners. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 12

13 3. Samenvatting resultaten politieregistratie Aanleiding In het voorjaar van 2013 is de veiligheidsrapportage Veilig Uitgaan in Helmond 2012 gepubliceerd. In die rapportage wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe is het gesteld met de objectieve en subjectieve veiligheid in het centrum-uitgaansgebied van Helmond in 2012? Deze rapportage heeft als basis gediend voor het Convenant Veilig Uitgaan Helmond. Dit laatste is een convenant over een plan van aanpak met aanbevelingen die de veiligheid en de leefbaarheid minstens op het huidige niveau houden en zo mogelijk vergroten, waardoor het uitgaansgebied van Helmond nog veiliger wordt voor de ondernemers en nog aantrekkelijker en veiliger voor zijn bezoekers. In het convenant is afgesproken de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in het Helmondse uitgaansgebied te monitoren. Na publicatie in 2014 volgt nu de tweede tussenmeting. In deze tweede tussenmeting beantwoorden we de vraag: Hoe is de ontwikkeling in de, door de politie geregistreerde, overlast- en veiligheidsincidenten in het uitgaansgebied van Helmond? Politiecijfers In deze rapportage worden de meest recente politiecijfers gepresenteerd voor de thema s overlast en veiligheid. Het gaat om voorvallen die geregistreerd zijn door de politie. Voor beide thema s zijn een aantal incidentsoorten geselecteerd die gerelateerd zijn aan uitgaan. Bij overlast gaat het om incidenten zoals vernielingen, diefstal brom-/fiets, jeugdoverlast, overlast alcohol/drugs, overlast door verward/overspannen persoon en geluidsoverlast en bekeuringen voor wildplassen, openbaar dronkenschap en orde verstoren in horecabedrijf. Bij veiligheid gaat het om incidenten die het slachtoffer daarvan direct (in fysieke en psychische zin) persoonlijk raken, zoals eenvoudige of zware mishandeling, bedreiging/belediging, zakkenrollen e.d. Anders dan bij de overlastincidenten waar het gaat om indirect slachtofferschap. Daarnaast zijn er uitgaansgerelateerde incidenten die noch kunnen worden bestempeld als overlast, noch als persoonsgerichte incidenten (bv. aantreffen drugs). Deze hebben wel te maken met een overtreding. Deze worden als overig bestempeld. Het gaat om relatief kleine aantallen. De cijfers hebben betrekking op incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens de uitgaansuren in het uitgaansgebied in het centrum [zie kaartje op pag. 16 met grenzen uitgaansgebied]: vrijdagavond/zaterdagmorgen 22:00-05:00 uur, zaterdagavond-/zondagmorgen 22:00-05:00 uur, zondagavond/maandagmorgen 20:00 03:30 uur. Mini-pv s (bekeuringen) Verschillende incidenten die zich in het uitgaansgebied van Helmond hebben voorgedaan worden niet expliciet geregistreerd in de verwerkingssystemen van de politie, omdat deze vaak ter plaatse al kunnen worden afgehandeld. Dit zijn zaken zoals wildplassen en openbaar dronkenschap. Voor deze incidenten schrijft de politie een zogenaamd mini-procesverbaal (een mini-pv) uit. Dit wordt wel geregistreerd door de politie, maar minder gedetailleerd dan andere soorten incidenten. We weten bijvoorbeeld niet precies hoe laat en op welke dag de bekeuring is uitgeschreven en kunnen het dus niet linken aan de uitgaansavonden en uitgaansuren. De soorten mini-pv s die zijn geselecteerd hangen wel samen met uitgaan dus het is aannemelijk dat de mini-pv s daadwerkelijk betrekking hebben op incidenten die tijdens het uitgaan hebben plaatsgevonden. Aantallen mini-pv s zijn op jaarbasis gepresenteerd, als onderdeel van de tabel op pagina 14. Vergelijking met vorige monitor Door twee ontwikkelingen zijn de in eerdere monitoren gepresenteerde cijfers met terugwerkende kracht (vanaf het jaar 2010) aangepast. In de eerste plaats komt dit door de bekeuringen. Die worden dit jaar op jaarbasis gepresenteerd omdat blijkt dat de datum van registratie niet altijd de datum van uitschrijven is. Ten tweede werd Kanaaldijk Noord-West in de vorige monitor buiten de cijfers Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 13

14 gehouden omdat deze voor een groot deel buiten het uitgaansgebied ligt. Dit jaar is deze straat wel opgenomen omdat ervan wordt uitgegaan dat de meeste uitgaansgerelateerde incidenten toch wel in dat deel van de Kanaaldijk Noord-West plaatsvinden, dat in het uitgaansgebied ligt. Aanwezigheid politie in uitgaansgebied Sinds 2012 is de politie op de vrijdag- en zaterdagavond en nacht standaard te vinden in het uitgaansgebied. Zaterdagavond en -nacht bevinden zich 9 agenten in het uitgaansgebied. Op vrijdag zijn dit er, tussen april en oktober, 4 en buiten de zomermaanden zijn het 2 agenten. Op zondag is er geen horecadetachement, met uitzondering van een aantal feestdagen (waaronder 1 e Paasdag en 1 e Pinksterdag). Aantal geregistreerde incidenten gestegen in 2014 In 2014 hebben zich in het uitgaansgebied van Helmond 376 door de politie geregistreerde incidenten voorgedaan op het gebied van overlast en veiligheid. Dit is een kwart meer dan het jaar ervoor. Zowel op het gebied van overlast als veiligheid is het aantal incidenten gestegen. Er zijn in 2014 meer vernielingen geregistreerd en er is meer overlast geweest door jeugd, alcohol en drugs en geluid. Binnen het thema veiligheid zijn er vooral meer eenvoudige mishandelingen en ruzies geregistreerd ten opzichte van OVERLAST EN VEILIGHEID TOTALE UITGAANSGEBIED OVERLAST* verschil t.o.v. vorige periode -8% -9% -5% +28% VEILIGHEID verschil t.o.v. vorige periode +21% -10% -18% +19% TOTAAL verschil t.o.v. vorige periode +5% -9% -12% +24% *Betreft overlastgevende incidenten en mini-pv s (bekeuringen) Geluidsoverlast vormt de grootste categorie binnen overlast (ruim een derde) en vanaf medio 2013 vindt er een sterke stijging plaats van het aantal incidenten rondom geluidsoverlast. De stijging van incidenten geluidsoverlast is grotendeels te herleiden tot één horecagelegenheid, waarmee vanaf medio 2014 afspraken zijn gemaakt. Het positieve resultaat daarvan is vanaf het derde kwartaal 2014 in de cijfers al zichtbaar en deze tendens zet zich in 2015 voort. Zie grafiek aantal incidenten geluidsoverlast tijdens uitgaansuren op pagina 15. Van de 15 incidenten jeugdoverlast kwam ruim de helft (acht) voor rekening van één locatie dichtbij het horecaconcentratiegebied (de overige 7 waren op wisselende locaties). Het bleek te gaan om jongeren die zich daar verzamelden om op stap te gaan, rotzooi achterlieten e.d. Het Jeugd Preventie Team heeft actie ondernomen met als resultaat dat er sinds begin 2015 geen meldingen meer zijn geweest tijdens uitgaansuren. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 14

15 = 1 horecagelegenheid Markt/Wal = overig Markt/Wal = rest uitgaansgebied Meeste incidenten rond de Steenweg en het Havengebied Over de gehele periode 2010 t/m 2014 zien we dat de meeste geregistreerde overlast en veiligheidsincidenten plaats vinden rond de Steenweg en in het Havengebied. Dit stuk van het uitgaansgebied telt ook de meeste uitgaansgelegenheden. Vanuit het gebied Markt/Wal wordt de meeste geluidsoverlast ervaren. Er wonen in dit deel van het uitgaansgebied, in vergelijking met de andere delen, meer mensen in de directe omgeving van de horecagelegenheden. Hierdoor is het aannemelijk dat er eerder geluidsoverlast wordt ervaren. Afbakening uitgaansgebied Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 15

16 Veel incidenten tijdens vrijdag- en zaterdagnacht Vooral tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag vinden er naar verhouding veel incidenten plaats. Dit zijn ook de traditionele uitgaansavonden waarop het meeste publiek in het uitgaansgebied te vinden is. Aannemelijk is dat het vooral de nachtelijke uren zijn omdat de meeste mensen pas laat arriveren in het centrum en omdat later op de avond alcohol een grotere rol gaat spelen in het ontstaan van agressie en ongewenst gedrag. Relatief veel registraties in de zomer De zomermaanden blijken een tijd waarin de meeste incidenten plaatsvinden. Dit zien we zowel als het gaat om overlast als veiligheid. Het weer zorgt ervoor dat mensen eerder en meer op straat te vinden zijn waardoor mogelijkerwijs meer incidenten plaatsvinden. Daarnaast is het een tijd waarin er geregeld evenementen plaatsvinden in het centrum waardoor er meer bezoekers in het uitgaansgebied zijn en dus de kans ook groter is dat er incidenten plaatsvinden. Zie grafiek hieronder. Incidenten overlast (excl. bekeuringen) en veiligheid per kwartaal Gemiddeld per kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q overlast (excl. bekeuringen) veiligheid Dagen met relatief veel incidenten Er is de afgelopen jaren een aantal avonden/nachten geweest waarop relatief veel incidenten zijn geweest wat in veel gevallen heeft geleid tot uitschieters in bijvoorbeeld aantallen incidenten per maand. Dit heeft dan vaak te maken met een opstootje waarbij meerdere mensen betrokken waren en dat voor overlastgevende en/of onveilige situaties heeft gezorgd. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 16

17 4. Resultaten uitgaan en veiligheid Veiligheidsmonitor Helmond 2014 Als aanvulling op de registratiegegevens van de politie kunnen we hier voor de 2 e keer enkele recente resultaten weergeven van de gemeentelijke inwonersenquête over veiligheid. Deze waren ten tijde van de nulmeting Veilig Uitgaan Helmond 2012 nog niet beschikbaar, maar in de 1 e tussenmeting van 2013 wel. Zie hieronder de vergelijking in jaren. In het rapport Veiligheidsmonitor Helmond 2014 staan de volgende indicatoren en de volgende toelichting vermeld rond veilig uitgaan. Helmond Overig Peelland Oost- Brabant Nederland % Voelt zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden % Ervaart veel hinder door horeca ,4 2 0, De overlast die samenhangt met uitgaansgelegenheden lijkt beperkt: in Helmond voelt 2% zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden (in geheel Helmond) en minder dan 1% ervaart veel hinder van horeca (ook in heel Helmond). De overlast en veiligheid van horeca geven over de afgelopen drie jaren een redelijk stabiel beeld. Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden is in drie jaren licht gedaald. Bron: Veiligheidsmonitor Helmond 2014 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 17

18 Bijlage 1 Samenstelling Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond Gemeente Helmond: Mw. N. van Dam Mw. H. Reen Dhr. A. Willems Mw. B. van der Donk Mw. J. Vriens Dhr. D. Bemelmans Afd. Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek: Beleidsadviseur horeca, voorzitter Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond en coördinator Veilig Uitgaan Helmond Afd. Bestuurs- en Juridische Zaken: Juridisch adviseur Horeca & Handhaving Gemeente, afd. Bouwen en Wonen: Coördinator evenementenvergunningen Gemeente, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening: Voorzitter Werkgroep Alcohol en jeugd Gemeente, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening: Lid Werkgroep Alcohol en jeugd/beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid Gemeente, afd. Communicatie: Communicatieadviseur Politie: Mw. E. Manders Politie Oost Brabant - District Helmond - Basisteam Peelland Centrumondernemers: Dhr. P. van den Heuvel Dhr. J. van Schijndel Dhr. G. Blenckers Mw. M. Drouen Voorzitter Horeca Belangenvereniging Helmond Centrum Helmond (HBHC) Penningmeester HBHC/horecaondernemer Horecaondernemer Centrummanager Helmond Beveiliging: Dhr. H. Donkers Directeur Network Protection Koninklijke Horeca Nederland: Dhr. H. Gruijters Dhr. J. Bekkers Dhr. P. van Teffelen Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afd. Helmond Bestuurslid KHN, afd. Helmond/horecaondernemer Koninklijke Horeca Nederland: Regioconsulent Oost-Brabant Brandweer: Dhr. A. Hofman Preventiemedewerker Openbaar Ministerie: Mw. L.F.C. van der Schoot-van den Braak Adviseur Arrondissementsparket Oost-Brabant Team Beleid, Strategie & Recherche Novadic Kentron: Mw. D. van Pareren Senior-preventiemedewerker Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 18

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 2 e Tussenmeting 2015 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie,

Nadere informatie

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 1 e Tussenmeting 2014 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond 1 COLOFON Titel: Monitor Veilig

Nadere informatie

VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017

VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017 1 Horecabelangenvereniging Centrum Helmond VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017 PLAN VAN AANPAK 2 COLOFON: Titel: Plan van Aanpak Veilig uitgaan Helmond 2013-2017 Samenstelling: Projectgroep Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 1 Inleiding Vanuit de Deventer horeca is de wens uitgesproken voor meer flexibiliteit en vrij ondernemerschap. In het bestuursakkoord 2014-2018

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Veilig Uitgaan Heerhugowaard

Veilig Uitgaan Heerhugowaard PLAN VAN AANPAK Veilig Uitgaan Heerhugowaard Oktober 2012 Doel, Uitvoeringsplan, Planning, (concept) begroting facultatieve enquêtes 1. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 1.1 Inleiding De Kwaliteitsmeter Veilig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie... Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Horst

Veilig uitgaan in Horst Veilig uitgaan in Horst Uitgaan doen we allemaal voor ons plezier, het moet vooral leuk en gezellig maar ook veilig zijn. Iedereen wil stappen in een relaxte sfeer! Een gezellig en veilig uitgaansleven

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Horecaconvenant Schiermonnikoog.

Horecaconvenant Schiermonnikoog. convenant Schiermonnikoog. Januari 2015. Inhoud. Convenantpartners Besluiten 1. Overleg. 2. Vellige inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. 3. Openings- en sluitingstijden. 4. Toezicht: toelatingsbeleid;

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Helmond 2012

Veilig uitgaan in Helmond 2012 Logo in Grijs: PA Rood: P nota Veilig uitgaan in Helmond 2012 Onderzoek (0-meting) als basis voor de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Helmond Nota VEILIG UITGAAN IN HELMOND 2012 Onderzoek (O-meting) als

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen

Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen 1 Inleiding Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen de Integrale Horecanota Voor en door een

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Publiekssamenvatting. Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015. Gemeente Helmond,

Publiekssamenvatting. Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015. Gemeente Helmond, Publiekssamenvatting Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Gemeente Helmond, Juli 2011 1 1. Inleiding Waarom een nieuw horecabeleidsplan? De looptijd van het Horecabeleidsplan Helmond 2000-2010 De smaak

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede 2 EINDEVALUATIE CAMERATOEZICHT Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksgebied... 7

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Samenvatting en aanbevelingen. 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie...

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsanalyse Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 2 Samenvatting In juni 2009 is in s-hertogenbosch en Rosmalen gestart

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie convenant Veilig Uitgaan Januari 2012

Tussentijdse evaluatie convenant Veilig Uitgaan Januari 2012 Tussentijdse evaluatie convenant Veilig Uitgaan Januari 2012 1. Inleiding In 2009 is het Convenant Veilig Uitgaan vastgesteld. Doel van het convenant is om te komen tot een gezamenlijke aanpak rondom het

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Evaluatie Grote handhavingsactie Veilig Uitgaan Haarlem centrum, najaar 2012

Evaluatie Grote handhavingsactie Veilig Uitgaan Haarlem centrum, najaar 2012 Evaluatie Grote handhavingsactie Veilig Uitgaan Haarlem centrum, najaar 2012 Het motto voor uitgaan in Haarlem is Gezellig, Gastvrij en Veilig. Door de vele inspanningen in het kader van het Actieprogramma

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

06-35113527 Geraadpleegd consulent. bijlagen: Collegeleden, Jeroen Göttgens, Carla Dupont

06-35113527 Geraadpleegd consulent. bijlagen: Collegeleden, Jeroen Göttgens, Carla Dupont VOORSTEL AAN BURGEMEESTER RAADSINFORMATIEBRIEF & Van : Dat um: M. Elberse Tel,nr, : 06-35113527 Geraadpleegd consulent 20 januari 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukk en: Afschrift aan:

Nadere informatie

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld:

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld: Vragen van de raad Datum 06-12-2011 Registratienummer Rs11.00657 Portefeuillehouder Franc M. Weerwind Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Beryl Dreijer over maatregelen tegen agressie en/of

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006

63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006 63 Jaar: 2006 Nummer: Besluit: B & W 31 oktober 2006 Gemeenteblad MANDAATBESLUIT GEBIEDSONTZEGGING 2006 De ambtenaar van de Regiopolitie Brabant Zuidoost, aangewezen als Hulp Officier van Justitie, de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00275

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00275 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00275 Van: College van burgemeester en wethouders Datum 13 augustus 2013 Portefeuillehouder(s) : burgemeester Molkenboer Portefeuille(s) Contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Advies Politie De politie heeft een positief advies gegeven over deze pilot en dit advies is bijgevoegd als bijlage 5.

Advies Politie De politie heeft een positief advies gegeven over deze pilot en dit advies is bijgevoegd als bijlage 5. Aan: College van Burgemeester en Wethouders Van: Burgemeester Mw. P.J.M.G. Blanksma Datum: 29 mei 2013 Advies Politie: 30 mei 2013 Bespreking Kerngroep Integraal Horecabeleid: 6 juni 2013 Behandeling college

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Uitgaan van veiligheid

Uitgaan van veiligheid E R VA R I N G E N VA N AV O N D B E Z O E K E R S I N G R O N I N G S E C A M E R AG E B I E D Uitgaan van veiligheid B. Bieleman M. Hoorn A. Kruize ERVARINGEN VAN AVONDBEZOEKERS IN GRONINGS CAMERAGEBIED

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Veel bedrijven gaan om 02.00 uur dicht, dit omdat de bedrijfsvoering daar op is ingericht.

Veel bedrijven gaan om 02.00 uur dicht, dit omdat de bedrijfsvoering daar op is ingericht. Vragen, op- en aanmerkingen op concept horecaconvenant 2014 Een convenant om het uitgaan in de Zaanstreek te verbeteren is een goede toevoeging, echter is het convenant in deze vorm een dwangmiddel dat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

In dit weekbericht Even voorstellen.. Stichting Veads Veiligheid Herhaald bericht Nieuwsarchief. 30 november 2015

In dit weekbericht Even voorstellen.. Stichting Veads Veiligheid Herhaald bericht Nieuwsarchief. 30 november 2015 In dit weekbericht Even voorstellen.. Stichting Veads Veiligheid Herhaald bericht Nieuwsarchief 30 november 2015 Even voorstellen.. Ik ben Sander van Breugel, 36 jaar, woonachtig in Breda, samen met Sharon

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Notitie Commentaar op de Inspraak. Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015

Notitie Commentaar op de Inspraak. Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Notitie Commentaar op de Inspraak Concept-Horecabeleidsplan Helmond 2011-2015 Helmond, 31 mei 2011, College van burgemeester en wethouders. 1 1. Inleiding: De gemeente heeft in samenspraak met direct belanghebbenden

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals Gemeente Westland, Communicatie afdeling Planontwikkeling Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015 Bijeenkomst 17.30 uur Aanwezig: Astrid Feiter, procesbegeleider Anjalie Kishoen-Misier,

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Hoorn

Veilig uitgaan in Hoorn Veilig uitgaan in Hoorn Gemeente Hoorn Mei 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel.nr: 0229-282555 Rapportnummer 2011-1763 Datum Mei 2011 Opdrachtgever Gemeente Hoorn Postbus

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

HORECA CONVENANT. Vraagt een ontheffing aan van artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening.

HORECA CONVENANT. Vraagt een ontheffing aan van artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening. HORECA CONVENANT Ondergetekende: Ondernemer van het horecabedrijf.. Gevestigd in het pand te:.. Vraagt een ontheffing aan van artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening. Verklaart hierbij kennis

Nadere informatie

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur

Stedelijk Kompas. Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Stedelijk Kompas Criteria locatiekeuze woonvoorzieningen verslaafde daklozen Werkbijeenkomst Commissie Maatschappij Donderdag 8 december 16.00 19.00 uur Programma Opening door wethouder Meeuwis Toelichting

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

HORECACONVENANT VEILIG UITGAAN IN HOF VAN TWENTE

HORECACONVENANT VEILIG UITGAAN IN HOF VAN TWENTE HORECACONVENANT VEILIG UITGAAN IN HOF VAN TWENTE november 2013 Burgemeester gemeente Hof van Twente Basisteam chef midden, Politie Oost Nederland Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Oost Nederland

Nadere informatie

Handhaving@horeca Breda

Handhaving@horeca Breda Handhaving@horeca Breda 1. Inleiding Breda is een Bourgondische en gezellige uitgaansstad. De haven is opgeknapt waardoor er een groot aantal terrassen aan het water is verschenen. Door de komst van de

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie