MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND"

Transcriptie

1 Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 2 e Tussenmeting 2015 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 1

2 COLOFON Titel: Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2 e tussenmeting 2015 Vastgesteld door: Burgemeester en Wethouders van Helmond Samenstelling: Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond Informatie: Gemeente Helmond, afdeling Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek, tel. nr Datum: 9 juni 2015 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2e tussenmeting Inleiding Uitvoering Aanbevelingen Samenvatting resultaten politieregistratie Resultaten uitgaan en veiligheid Veiligheidsmonitor Helmond Bijlage 1 Samenstelling Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond...18 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 3

4 Samenvatting en conclusies Monitor Veilig Uitgaan Helmond 2e tussenmeting 2015 Op woensdag 3 oktober 2013 werd het Convenant over het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond ondertekend door de partners Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond, Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond, Networkprotection, Politie, Gemeente Helmond en Openbaar Ministerie. Hiermee was het project opzetten van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Helmond afgerond en ging de uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond van start. Afgesproken is de voortgang van de uitvoering en de veiligheid(-sbeleving) en overlast in het uitgaansgebied jaarlijks te monitoren. In 2014 werd de 1 e tussenmeting 2014 uitgebracht. In deze 2 e tussenmeting staan, net zoals in de 1 e, naast de stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit het Plan van Aanpak uit 2013 en de politieregistratie uitgaansgerelateerde incidenten in het uitgaansgebied in 2014, ter vergelijking ook resultaten t.a.v. de beleving van uitgaan uit de Veiligheidsmonitor Helmond 2014, recent vastgesteld door B&W Helmond in mei Merendeel van aanbevelingen uitgevoerd Driekwart van de aanbevelingen met prioriteit uitgevoerd 1 Van de 12 aanbevelingen met prioriteit uit het plan van aanpak zijn er in mei (vrijwel) gereed of als lopend proces gestart en zijn er 3 gestart. Daarmee is driekwart van de prioritaire aanbevelingen uitgevoerd inclusief de categorie als proces gestart, en zijn de overige drie opgestart. Twee derde van de overige aanbevelingen uitgevoerd Van de resterende 37 aanbevelingen zijn er 23 gereed of als lopend proces gestart en zijn er nog 14 over. De meeste hiervan (8) zijn gestart, 1 is deels gereed en 5 zijn niet gestart. Niet starten van twee aanbevelingen komt doordat de start wacht op het gereed komen van een ander traject of beschikbaar komen van middelen en de overige vanwege andere prioriteiten. Uitvoering plan van aanpak Veilig Uitgaan Helmond op schema Gesteld kan worden dat de partners met de uitvoering van het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond samen stappen hebben gezet, zowel wat betreft de prioritaire aanbevelingen als voor wat betreft de overige aanbevelingen. Cijfers geven een wisselend beeld over veiligheid en overlast Aantal geregistreerde incidenten neemt toe Het aantal door de politie geregistreerde incidenten is gestegen in 2014 ten opzichte van Er zijn in 2014 meer vernielingen geregistreerd en er is meer overlast geweest door jeugd, alcohol en drugs en geluid, hoewel op jaarbasis is het absolute aantal per categorie nog steeds gering. Geluidsoverlast vormt de grootste categorie. De stijging van incidenten geluidsoverlast is grotendeels te herleiden tot één horecagelegenheid, waarmee vanaf medio 2014 afspraken zijn gemaakt. Het positieve resultaat daarvan is vanaf het derde kwartaal 2014 in de cijfers al zichtbaar en deze tendens zet zich in 2015 voort. Het aantal incidenten jeugdoverlast is gestegen van 3 (2013) naar 15 (2014). Van de 15 incidenten kwam ruim de helft (acht) voor rekening van één locatie dichtbij het horecaconcentratiebied (de overige 7 waren op wisselende locaties). Het bleek te gaan om jongeren die zich daar verzamelden om op stap te gaan, rotzooi achterlieten e.d. Het Jeugd Preventie Team heeft actie ondernomen met als resultaat dat er sinds begin 2015 geen meldingen meer zijn geweest tijdens uitgaansuren. 1 Voor een overzicht van alle aanbevelingen zie: Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond op -> Veilig Uitgaan Helmond. Voor uitleg prioriteit zie hfd. 2 van dit rapport, pag. 7. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 4

5 = 1 horecagelegenheid Markt/Wal = overig Markt/Wal = rest uitgaansgebied Binnen het thema veiligheid zijn er vooral meer eenvoudige mishandelingen en ruzies geregistreerd ten opzichte van Tijdens de traditionele uitgaansavonden en -nachten (vrijdag en zaterdag) zijn er de meeste incidenten en de meeste vinden plaats in de gebieden Steenweg en Havengebied. Ook blijven er na medio 2012 (nulmeting) seizoenspieken: meer incidenten in het 3 e kwartaal ofwel de zomermaanden, wanneer er meer mensen op straat zijn tijdens uitgaan. Dat is ook een logisch bijverschijnsel: als het gezellig druk is in het centrum, dan is de kans dat er wat misgaat ook groter. Ook blijven er in 2014, net zoals in de nulmeting en in 2013 bleek, dagen met meer incidenten dan gemiddeld. Dit heeft dan vaak te maken met een opstootje waarbij meerdere mensen betrokken waren en dat voor overlastgevende en/of onveilige situaties heeft gezorgd. Voorgaande ontwikkelingen zijn besproken met de partners. Zij geven aan niet het gevoel te hebben dat het veiligheidsbeeld in het uitgaansgebied is veranderd. Het kan ook zijn dat de stijging in het aan-tal incidenten (deels) verklaard wordt doordat het publiek/de inwoners meer of sneller melden of aangeven. Uitgaansgelegenheden en horeca leiden tot weinig overlast in beleving van de inwoners van Helmond Uit de Veiligheidsmonitor Helmond 2014 blijkt dat de overlast die samenhangt met uitgaansgelegenheden zoals door bewoners ervaren beperkt lijkt, net zoals in 2013 en 2012: in Helmond voelt in % zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden en 0,3 % ervaart veel hinder van horeca. 2 Tot slot: Veilig uitgaan in Helmond Zoals ook in de 1 e tussenmeting gemeld is geeft de nu gepresenteerde incidentenregistratie van de politie een minder volledig beeld van de veiligheid en overlast dan de nulmeting waarin ook andere instrumenten zoals de publieks- en ondernemersenquête en de gebiedsschouw zijn ingezet. In het Plan van Aanpak immers is afgesproken om alleen de update van de registratie politiecijfers uitgaansgebied jaarlijks uit te voeren tot Dit geeft een globaal maar goed zicht op de ontwik-keling van overlast en veiligheid. In ieder geval geeft de registratie aan dat inzet van alle partijen noodzakelijk blijft om uitgaan te beheersen. De Werkgroep Veilig Uitgaan 3 wil daarom in ieder geval de uitvoering van de bestaande - resterende - aanbevelingen uit het Plan van Aanpak uitvoe-ren. Nieuwe aanbevelingen 4 zijn: 1) het onderzoeken van gevolgen van het wegbezuinigen van de openbare toiletten in de weekenden, 2) het onder de aandacht houden van opvallende stijgingen zoals geluidsoverlast en 3) de Monitor Veilig Uitgaan 2015 bespreken in het komende Groot Horeca Overleg met de horeca-ondernemers centrum en overige partners (najaar 2015). Kortom: de uitvoering van de aanbevelingen Veilig Uitgaan Helmond ligt op schema, de beheersing en beleving van veilig uitgaan zijn in het algemeen goed en op categorieën incidenten met opvallende stijging in de politieregistratie is actie genomen in 2014 en de partners houden hier in nieuwe aanbevelingen aandacht voor. 2 Dit kan zowel gaan om horeca binnen als buiten het centrum/uitgaansgebied en het zijn ook respondenten uit heel Helmond. 3 Voor samenstelling Werkgroep zie bijlage 1. 4 Voor overzicht stand van zaken uitvoering aanbevelingen uit Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond (resterende en nieuwe): zie hfd. 2 Uitvoering aanbevelingen, inclusief uitleg toekenning prioriteit. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 5

6 1. Inleiding Op woensdag 3 oktober 2013 werd het Convenant over het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond ondertekend door de partners Koninklijke Horeca Nederland afdeling Helmond, Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond, Networkprotection, Politie, Gemeente Helmond en Openbaar Ministerie. Hiermee was het project opzetten van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Helmond afgerond en ging de uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond van start. De uitvoering Veilig Uitgaan Helmond wordt door het jaar heen gecoördineerd door de gemeente (coördinator Veilig Uitgaan Helmond) in samenwerking met het Klein Horeca Overleg en overige betrokkenen. Eens per jaar komt de volledige Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond bij elkaar, zoals afgesproken in het Convenant (zie bijlage 1, Samenstelling Werkgroep). Dan bespreken de leden de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen en de ontwikkelingen veilig uitgaan. De basis hiervoor vormt de Monitor Veilig Uitgaan Helmond. Voor u ligt de Monitor Veilig Uitgaan Helmond e Tussenmeting Deze monitor bevat de status van de uitvoering van de aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond In hoofdstuk 2 staat de stand van zaken van de aanbevelingen. In het Plan van Aanpak staat ook het voornemen om ieder jaar tot 2017 de looptijd van het Plan van Aanpak - een overzicht van de politiecijfers uitgaansgebied Helmond te presenteren, om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Daarom bevat deze Monitor tevens de 2e Update Geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond, met de cijfers tot en met december In hoofdstuk 3 staat de samenvatting van de resultaten van analyse van de politieregistratie. Deze analyse is het vervolg op de nulmeting geregistreerde politiecijfers van uitgaansgerelateerde overlast en veiligheid, die onderdeel was van het onderzoeksrapport Veilig Uitgaan in Helmond 2012 en de 1 e update geregistreerde politiecijfers van uitgaansgerelateerde overlast en veiligheid in Tot slot staan in hoofdstuk 4 enige resultaten met betrekking tot veilig uitgaan uit de Veiligheidsmonitor Helmond Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 6

7 2. Uitvoering Aanbevelingen In het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond zijn prioriteiten aangebracht in de aanbevelingen. Dit is een selectie uit alle aanbevelingen die opgenomen staan en komen in de tijd het eerst aan bod. De overige aanbevelingen, zo staat in het Plan van Aanpak vermeld, worden ook onderzocht op mogelijke oplossingen, haalbaarheid e.d. binnen de afgesproken bewakingsstructuur Veilig Uitgaan Helmond, in de loop van 2014 en latere jaren. Een aanbeveling had prioriteit gekregen als het een nieuw punt betrof en het punt: A = betrekking heeft op een wettelijke verplichting of noodzakelijk is in het kader van afstemming of uitvoering van Veilig Uitgaan Helmond en/of B = gericht is op het verminderen van agressie of geweld/het vergroten van de/het veiligheid/sgevoel van uitgaanspubliek of horecapersoneel/beveiliging op straat en/of in horecagelegenheden en/of C = gericht is op vergroten van normbesef en verantwoordelijkheid van stappers/publiek Het schema op de volgende pagina bevat eerst de prioritaire aanbevelingen met aangeduid welke (kern-) partners welke actie uitgevoerd hebben of welke zij nog gaan uitvoeren, mede op basis van de bespreking van de aanbevelingen in de Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond eind mei Daaronder staan de resterende aanbevelingen die (ten dele) nog niet zijn uitgevoerd met recente ontwikkelingen en met toevoeging van drie nieuwe aanbevelingen. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 7

8 AANBEVELINGEN PLAN VAN AANPAK VEILIG UITGAAN HELMOND Stand van zaken resterende aanbevelingen uit het Plan van Aanpak Veilig Uitgaan en nieuwe aanbevelingen mei 2015 Geel = nieuwe ontwikkeling t.o.v. april 2014 Groen = geen ontwikkeling t.o.v. april 2014 Aanbevelingen met prioriteit I.4 Onderzoeken van mogelijkheden vermindering overlast door wildplassen Nieuwe aanbeveling: Gevolgen wegbezuinigen openbare toiletten in uitgaansgebied onderzoeken II.1 Voorlichting brandpreventie I.4 Gemeente i.s.m. politie, Klein Horeca Overleg (KHO), Centrummanagement II.1 Brandweer i.s.m. Horecabelangenvereniging Centrum Helmond De eerdere verplaatsing van de 2 mobiele toiletten (één naar het Steenwegkwartier) is niet meer aan de orde, de weekendplaatsing is wegens de bezuinigingen beëindigd. Meteen na het stoppen van plaatsen (weekend 8-9 mei 15 ) nam volgens de politie het wildplassen enorm toe, en zowel politie als horeca verzoeken plaatsing van de mobiele toiletten te hervatten. De brandweer en de horeca plannen afspraken voor de zomervakantie II.3 Website II.3 KHN afdeling Vrijwel gereed horecaontzeggingen model Helmond i.s.m. Klein Ontwikkelingen: KHN (besloten, alleen te Horeca Overleg 1. Gebiedsontzeggingen is mogelijk: de politie kan aan personen die in de horeca of daarbuiten lastig zijn/ voor raadplegen op basis van incidenten zorgen via de burgemeester een gebiedsontzegging protocol) en mogelijk opleggen. In de praktijk krijgen dergelijke personen eerst een gekoppelde gebiedsontzegging invoeren en bezien daardoor zelden tot een gebiedsontzegging komt. officiële waarschuwing. Dit is doorgaans zo effectief, dat het of ondernemers buiten KVUgebied kunnen aansluiten ontzeggingen: Dit is besproken met de partners. Dit zou moge- 2. Ondernemers buiten KVU-gebied aansluiten bij horecalijk zijn maar niet met de huidige afspraken, onderliggende documenten en uitvoering, die alle op het huidige uitgaansgebied toegesneden zijn. Dit wordt in het kader van doorontwikkelen ontzeggingen meegenomen, zie 3. Vraag raadslid commissie ABA bij 1 e tussenmeting 2014: kan de Molenstraat ook aansluiten bij Veilig Uitgaan Helmond? T.a.v. meedoen aan ontzeggingen: zie hiervoor; verder is het aan de ondernemers in de Molenstraat of ze dat ook zouden willen. T.a.v. registratie politiecijfers in samenhang met aanbevelingen: Molenstraat kan evt. apart worden meegenomen (want ontwikkeling Veilig Uitgaan Helmond vanaf 2013 ander gebied [zie pag. 16], anders niet meer vergelijkbaar). T.a.v. politie-inzet: het horecadetachement politie (koppels op vrijdag, zaterdag en feestdagen-evenementen) is toegesneden op het horecaconcentratiegebied samenhangend met afsprakensets (Kanaalzone/Markt). Een groter gebied voor dit detachement werkt niet vanwege noodzaak wederzijdse assistentie bij incidenten. Buiten het horeca-concentratiegebied is de politie-inzet informatiegestuurd ofwel op afroep, ook m.b.v. Bikers ; deze laatste nemen meestal ook de randen uitgaansgebied mee (Kon. Wal, Molenstraat, Markstraat etc). 3.De afspraken rond ontzeggingen en het protocol worden momenteel doorontwikkeld, inclusief voorlichting aan publiek, Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en zie Statistiek ook III.2 en II.6.1 en

9 III.2 Voorlichting uitgaanspubliek over Veilig Uitgaan Helmond; mogelijk in combinatie met leeftijd alcoholverstrekking 16 -> 18 en/of andere aspecten nieuwe D+H wet/alcoholmatiging III.2 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg en Werkgroep Alcohol en Jeugd De campagne Helmond Fris is afgerond per januari Voor publieksvoorlichting horeca-ontzeggingen komt een aparte website (door partners Veilig Uitgaan ontwikkeld) en infoverstrekking in de horecagelegenheden (bordjes bij ingang over horeca-ontzeggingen bij de horecagelegenheden die daarmee werken). De Werkgroep Alcohol en Jeugd geeft voorlichting met enige regelmaat, ook samen met HelmondJong2Gether georganiseerd bij scholen, tijdens jongerenevenementen, in de media en begeleidt acties en onderzoek in het kader van alcoholmatiging voor en tijdens uitgaan. Voorlichting over andere onderwerpen veilig uitgaan voor publiek volgt nog. Overige aanbevelingen nog niet gereed uit Plan van Aanpak Veilig Uitgaan Helmond De aanbevelingen die - lopend proces hadden als voortgang in het Plan van Aanpak en/of in de 1 e tussenmeting 2014 en waarvan geen wezenlijke ontwikkelingen zijn te melden anders dan dat het proces voortgaat - zijn dit keer niet opgenomen. Voor een totaaloverzicht van alle 49 aanbevelingen uit het Plan van Aanpak VUH en de 1 e tussenmeting zie: -> Veilig Uitgaan Helmond I.3.3 Onderzoek of cameratoezicht vanaf kruising Kanaaldijk NW/kruising Steenwegf/Veestraatbrug tot viaduct Kasteeltraverse mogelijk is. I.4.1 Nader onderzoeken of verkeersveiligheid kruispunt Kanaaldijk NW/Steenweg tijdens uitgaansuren verbeterd kan worden. I.3.3 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg I.4.1 Gemeente i.s.m. Klein-Groot Horecaoverleg Ongewijzigd t.o.v. vaststellen 1 e tussenmeting De evaluatie cameratoezicht waarvan dit onderzoek deel uitmaakt is nog in gang. Op donderdag 21 mei 2015 is hierover op hoofdlijnen een discussie in de raadscommissie Bestuur en Economie gevoerd. Concrete onderzoeken-besluiten zoals dit volgen daarna. Niet gestart Ongewijzigd t.o.v. vaststellen Plan van Aanpak VUH: De mogelijke afsluiting kan pas op termijn onderzocht worden, nadat de westelijke centrumring via de Kasteelherenlaan /Cortenbachstraat en tunnel gereed is. I.4.2 Nader onderzoeken hoe de verkeersveiligheid op de Havenweg, weggedeelte tussen gevelterrassen Bank, Franske, Kapper en Pakhuis en kanaaloever waar ook terrassen staan, verbeterd kan worden. I.4.3 De conclusie dat afsluiting op zich voor uitgaansavonden een succes is betrekken bij evaluatie proef afsluiten Steenweg vanaf Kromme Steenweg tot Kanaaldijk NW. I.4.2 Gemeente i.s.m. Klein-Groot Horecaoverleg I.4.3 Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg Dit m.n. veilige doorgang voor voetgangers op het trottoir - wordt meegenomen bij de actualisering en deregulering Terrasregels. De proef Steenweg is in 2014 geëvalueerd en een Verkeersbesluit Steenwegafsluiting is toen ook genomen. Ook is met de horecaondernemers nader geëvalueerd. Toen bleken er nieuwe ideeën te bestaan die niet overeen kwamen met de proefsituatie en die ook nieuwe afstemming met alle belanghebbenden Steenweg vergden. De proef is in 2015 dus nog een seizoen voortgezet omdat horecaondernemers Steenweg samen met winkeliers en andere belanghebbenden dit idee onderzoeken. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 9

10 I.4.4 Verkeerssituatie bezien i.s.m. ondernemer en instanties (fietsersbromfietsers op trottoir langs gevel horecagelegenheid) I Onderzoeken of er in de parkeergarage(s) borden met verwijzing naar Uitgaansgebied Havenweg- /Steenwegkwartier kunnen komen. I.4.4 Coördinator VUH i.sm. St. Stadswacht I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg Situatie is medio 2014 opnieuw besproken met ondernemer en afspraken zijn gemaakt en situatie is in voorjaar 2015 meegenomen bij de actualisering Terrasregels. Ongewijzigd t.o.v. vaststellen 1 e tussenmeting Dit wordt nog nader bezien in samenhang met mogelijke aanpassing van de inrichting van de garage. I Onderzoeken of op toeristische bewegwijzering ANWB in Centrum Uitgaansgebied Havenweg- /Steenwegkwartier (vanaf Station NS en elders in Centrum) aangebracht kan worden I.5.3 Bezien of betere verwijzing naar vervoersfaciliteiten in donker mogelijk is I.6.1 Evalueren standplaats Kanaaldijk N.O./Havenbrug I.6.2 Evalueren aan- /wegrijroutes I.6.3 Evalueren beschikbaarheid tijdens uitgaan en bij sluitingstijd horeca II.6.1 Bij voorkeur alle ondernemers KVU-gebied hebben huisregels en hangen die zichtbaar op I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg I.5.3 Gemeente i.s.m. Centrummanager/Stuurgroep Kwaliteitsimpuls I Gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg en taxibedrijven II.6.1 Horecaondernemers i.s.m. Horeca Belangenvereniging Centrum Helmond/KHN afd. Helmond en via Klein Horeca Overleg Niet gestart Ongewijzigd t.o.v. vaststellen Plan van Aanpak VUH: Aanbrengen wijzigingen op ca. 60 bordjes in centrum c.a Nog geen middelen voor beschikbaar en gezien de bezuinigingen is hier geen verandering in gekomen. Deels gereed Betere verwijzingen naar fietsenstalling en verlichting (stalling Kasteeltraverse) waren al gereed; verwijzing taxies meenemen bij I.6 en naar NS/bussen bij verbeteringen routing in centrum algemeen zie ook I Deze stand van zaken is nog dezelfde als in de 1 e tussenmeting : I.6.1: Nader overleg tussen partners VUH en taxibedrijven heeft tot resultaat dat er een extra mogelijkheid is gekomen voor inuitstappen bij taxi s onder Kasteeltravere nabij de Kasteellaan. Een officiële taxistandplaats is hier niet mogelijk, zo heeft afdeling Verkeer onderzocht. Niet gestart I.6.2 en 6.3: Evalueren aan-wegrijroutes en beschikbaarheid heeft nog niet plaatsgevonden. Wel blijkt het differentiëren van de sluitingstijden sinds 2014 (deel van de horecagelegenheden sluit om uur en geleidelijk tot uur de overige gelegenheden [met een ontheffing sluitingsuur]) gunstiger voor taxi s omdat inzet taxi s dan beter is te plannen. Dan hoeven niet alle taxi s tegelijk [rond sluitingsuur] er te zijn, beter chauffeurs voor te krijgen. Onderdeel van het door ontwikkelen van collectieve horecaontzeggingen is ook het geven van voorlichting over toegangsregels op een bordje bij de ingang van horecagelegenheden. In de Werkgroep Veilig Uitgaan is afgesproken deze huisregels breder uit te zetten dan alleen bij ondernemers uit het KVU-gebied die meedoen aan ontzeggingen i.s.m. KHN afd. Helmond. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 10

11 II.6.3 Toelatings- /ontzeggingenbeleid breder bekend maken (zie IV.5) II.6.3 KHN afd Helmond+Horeca- Ondernemers+ politie+gemeente (via KHO) Er komt een aparte website met voorlichting over horecaontzeggingen [onderdeel door ontwikkeling horecaontzeggingen] en ook bij de ingang van de horecagelegenheden die meedoen aan horeca-ontzeggingen komt informatie over de regels, zie ook II.6.2 en II.3. Dronken jongeren: III.1.1 Toegang ontzeggen en contact met ouders opnemen met brief van burgemeester III1.2 Halttraject (18-) en nieuw Traject 18+ voor personen die met overmatig alcohol- /drugsgebruik zijn aangehouden III1.3 Alcoholmatiging zoals tegengaan van/voorlichting over indrinken, ook tijdens Uit met Ouders, Glossy Hours (alcoholvrije mixdranken in de aanbieding), meer status BOB (vb. BOB-glazen) Overlast door groepen jongeren: III.2.1 Handhaving verscherpen op specifieke tijdstippen en specifieke plekken op basis van het samenscholingsverbod in de APV III.2.2 Gebiedsontzegging als aanvulling op Horecaontzegging; zie II.6.2 Nieuwe aanbeveling: Partners veilig uitgaan houden extra aandacht voor stijging incidenten zoals geluidsoverlast. III Werkgroep Alcohol en Jeugd i.s.m. horeca-ondernemers/ Klein Horeca Overleg III.2.1: Politie i.s.m. horeca en Horecabelangenvereniging Centrum Helmond (en effecten evalueren binnen KHO) Coördinator VUH, afdelingen gemeente i.s.m. Klein Horeca Overleg, lopend proces [net zoals in 2014]; III1.1: De genoemde aanpak 1.1 wordt nog uitgevoerd III.1.2: De Haltrajecten 18- worden nog steeds uitgevoerd (regulier Halttraject, het traject specifiek gericht op overmatig drankgebruik bleek, zoals landelijk onderzocht, te weinig effect te hebben). Traject 18+ is nog steeds mogelijk. III1.3: Er wordt concreet door de politie i.s.m. de Werkgroep Alcohol en Jeugd een actie in het uitgaansgebied voorbereid (juni 2015) gericht op onderzoek naar dronken jongeren en indrinkgedrag en inclusief blaastests afnemen bij entree van gebied. Hoewel de (lichte) stijging van het aantal incidenten dronkenschap in de politieregistratie 2014 ( absoluut gezien op jaarbasis kleine aantallen zowel bij incidenten als bij bekeuringen) blijft aandacht op dit gebied noodzakelijk., lopend proces [net zoals in 2014]: II.2.1 en 2.2: Wordt/is uitgevoerd: De overlast in de kern van het uitgaansgebied is inmiddels vrijwel verdwenen door het actieve en strikte optreden van de politie. Gebleken is dat als de groep niet meer aanwezig is bij sluitingstijd en in het algemeen dit veel minder problemen geeft met ander publiek. Dus voor de sfeer in het uitgaanscentrum is dit positief. Vanuit de vertegenwoordiging Jeugd en Veiligheid in de Werkgroep Veilig Uitgaan wordt gesteld dat deze groep zich nu deels elders, in aanpalende gebieden in de Binnenstad manifesteert, dus er heeft een zekere verplaatsing plaatsgevonden. De beheersing hiervan en overlast op andere plekken (andere groepen) heeft de volle aandacht van het Jeugd Preventie Team, waarin politie en diverse instanties samenwerken. Gebleken is dat tussentijdse aanpak van overlast e.d. ook echt het verminderen van incidenten tot gevolg had. Dus waakzaamheid en reageren op stijgingen in incidenten is geboden. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 11

12 IV.1.2 Afspraken op alle thema s waar nodig actualiseren en in totaaloverzicht afspraken Veilig Uitgaan verwerken en beheer/up-to-date houden regelen Nieuwe aanbeveling: In het Groot Horecaoverleg in november 2015 de Monitor Veilig Uitgaan agenderen en aandacht besteden aan o.a. geluidsoverlast horeca IV.1.2 Coördinator VUH i.s.m. Klein Horeca Overleg Coördinator VUH Niet gestart. Ongewijzigd t.o.v. vaststellen PvA VUH. Wegens prioriteit nodig voor ontwikkelingen veilig uitgaan en horecabeleid elders. Vanaf najaar 2015 worden de te actualiseren afspraken ingepland samen met KHO. Aandacht vragen en informatie uitwisselen over Veilig Uitgaan om o.a. Geluidsoverlast Horeca te bespreken met de ondernemers horeca centrum en partners. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 12

13 3. Samenvatting resultaten politieregistratie Aanleiding In het voorjaar van 2013 is de veiligheidsrapportage Veilig Uitgaan in Helmond 2012 gepubliceerd. In die rapportage wordt antwoord gegeven op de vraag: Hoe is het gesteld met de objectieve en subjectieve veiligheid in het centrum-uitgaansgebied van Helmond in 2012? Deze rapportage heeft als basis gediend voor het Convenant Veilig Uitgaan Helmond. Dit laatste is een convenant over een plan van aanpak met aanbevelingen die de veiligheid en de leefbaarheid minstens op het huidige niveau houden en zo mogelijk vergroten, waardoor het uitgaansgebied van Helmond nog veiliger wordt voor de ondernemers en nog aantrekkelijker en veiliger voor zijn bezoekers. In het convenant is afgesproken de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in het Helmondse uitgaansgebied te monitoren. Na publicatie in 2014 volgt nu de tweede tussenmeting. In deze tweede tussenmeting beantwoorden we de vraag: Hoe is de ontwikkeling in de, door de politie geregistreerde, overlast- en veiligheidsincidenten in het uitgaansgebied van Helmond? Politiecijfers In deze rapportage worden de meest recente politiecijfers gepresenteerd voor de thema s overlast en veiligheid. Het gaat om voorvallen die geregistreerd zijn door de politie. Voor beide thema s zijn een aantal incidentsoorten geselecteerd die gerelateerd zijn aan uitgaan. Bij overlast gaat het om incidenten zoals vernielingen, diefstal brom-/fiets, jeugdoverlast, overlast alcohol/drugs, overlast door verward/overspannen persoon en geluidsoverlast en bekeuringen voor wildplassen, openbaar dronkenschap en orde verstoren in horecabedrijf. Bij veiligheid gaat het om incidenten die het slachtoffer daarvan direct (in fysieke en psychische zin) persoonlijk raken, zoals eenvoudige of zware mishandeling, bedreiging/belediging, zakkenrollen e.d. Anders dan bij de overlastincidenten waar het gaat om indirect slachtofferschap. Daarnaast zijn er uitgaansgerelateerde incidenten die noch kunnen worden bestempeld als overlast, noch als persoonsgerichte incidenten (bv. aantreffen drugs). Deze hebben wel te maken met een overtreding. Deze worden als overig bestempeld. Het gaat om relatief kleine aantallen. De cijfers hebben betrekking op incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens de uitgaansuren in het uitgaansgebied in het centrum [zie kaartje op pag. 16 met grenzen uitgaansgebied]: vrijdagavond/zaterdagmorgen 22:00-05:00 uur, zaterdagavond-/zondagmorgen 22:00-05:00 uur, zondagavond/maandagmorgen 20:00 03:30 uur. Mini-pv s (bekeuringen) Verschillende incidenten die zich in het uitgaansgebied van Helmond hebben voorgedaan worden niet expliciet geregistreerd in de verwerkingssystemen van de politie, omdat deze vaak ter plaatse al kunnen worden afgehandeld. Dit zijn zaken zoals wildplassen en openbaar dronkenschap. Voor deze incidenten schrijft de politie een zogenaamd mini-procesverbaal (een mini-pv) uit. Dit wordt wel geregistreerd door de politie, maar minder gedetailleerd dan andere soorten incidenten. We weten bijvoorbeeld niet precies hoe laat en op welke dag de bekeuring is uitgeschreven en kunnen het dus niet linken aan de uitgaansavonden en uitgaansuren. De soorten mini-pv s die zijn geselecteerd hangen wel samen met uitgaan dus het is aannemelijk dat de mini-pv s daadwerkelijk betrekking hebben op incidenten die tijdens het uitgaan hebben plaatsgevonden. Aantallen mini-pv s zijn op jaarbasis gepresenteerd, als onderdeel van de tabel op pagina 14. Vergelijking met vorige monitor Door twee ontwikkelingen zijn de in eerdere monitoren gepresenteerde cijfers met terugwerkende kracht (vanaf het jaar 2010) aangepast. In de eerste plaats komt dit door de bekeuringen. Die worden dit jaar op jaarbasis gepresenteerd omdat blijkt dat de datum van registratie niet altijd de datum van uitschrijven is. Ten tweede werd Kanaaldijk Noord-West in de vorige monitor buiten de cijfers Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 13

14 gehouden omdat deze voor een groot deel buiten het uitgaansgebied ligt. Dit jaar is deze straat wel opgenomen omdat ervan wordt uitgegaan dat de meeste uitgaansgerelateerde incidenten toch wel in dat deel van de Kanaaldijk Noord-West plaatsvinden, dat in het uitgaansgebied ligt. Aanwezigheid politie in uitgaansgebied Sinds 2012 is de politie op de vrijdag- en zaterdagavond en nacht standaard te vinden in het uitgaansgebied. Zaterdagavond en -nacht bevinden zich 9 agenten in het uitgaansgebied. Op vrijdag zijn dit er, tussen april en oktober, 4 en buiten de zomermaanden zijn het 2 agenten. Op zondag is er geen horecadetachement, met uitzondering van een aantal feestdagen (waaronder 1 e Paasdag en 1 e Pinksterdag). Aantal geregistreerde incidenten gestegen in 2014 In 2014 hebben zich in het uitgaansgebied van Helmond 376 door de politie geregistreerde incidenten voorgedaan op het gebied van overlast en veiligheid. Dit is een kwart meer dan het jaar ervoor. Zowel op het gebied van overlast als veiligheid is het aantal incidenten gestegen. Er zijn in 2014 meer vernielingen geregistreerd en er is meer overlast geweest door jeugd, alcohol en drugs en geluid. Binnen het thema veiligheid zijn er vooral meer eenvoudige mishandelingen en ruzies geregistreerd ten opzichte van OVERLAST EN VEILIGHEID TOTALE UITGAANSGEBIED OVERLAST* verschil t.o.v. vorige periode -8% -9% -5% +28% VEILIGHEID verschil t.o.v. vorige periode +21% -10% -18% +19% TOTAAL verschil t.o.v. vorige periode +5% -9% -12% +24% *Betreft overlastgevende incidenten en mini-pv s (bekeuringen) Geluidsoverlast vormt de grootste categorie binnen overlast (ruim een derde) en vanaf medio 2013 vindt er een sterke stijging plaats van het aantal incidenten rondom geluidsoverlast. De stijging van incidenten geluidsoverlast is grotendeels te herleiden tot één horecagelegenheid, waarmee vanaf medio 2014 afspraken zijn gemaakt. Het positieve resultaat daarvan is vanaf het derde kwartaal 2014 in de cijfers al zichtbaar en deze tendens zet zich in 2015 voort. Zie grafiek aantal incidenten geluidsoverlast tijdens uitgaansuren op pagina 15. Van de 15 incidenten jeugdoverlast kwam ruim de helft (acht) voor rekening van één locatie dichtbij het horecaconcentratiegebied (de overige 7 waren op wisselende locaties). Het bleek te gaan om jongeren die zich daar verzamelden om op stap te gaan, rotzooi achterlieten e.d. Het Jeugd Preventie Team heeft actie ondernomen met als resultaat dat er sinds begin 2015 geen meldingen meer zijn geweest tijdens uitgaansuren. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 14

15 = 1 horecagelegenheid Markt/Wal = overig Markt/Wal = rest uitgaansgebied Meeste incidenten rond de Steenweg en het Havengebied Over de gehele periode 2010 t/m 2014 zien we dat de meeste geregistreerde overlast en veiligheidsincidenten plaats vinden rond de Steenweg en in het Havengebied. Dit stuk van het uitgaansgebied telt ook de meeste uitgaansgelegenheden. Vanuit het gebied Markt/Wal wordt de meeste geluidsoverlast ervaren. Er wonen in dit deel van het uitgaansgebied, in vergelijking met de andere delen, meer mensen in de directe omgeving van de horecagelegenheden. Hierdoor is het aannemelijk dat er eerder geluidsoverlast wordt ervaren. Afbakening uitgaansgebied Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 15

16 Veel incidenten tijdens vrijdag- en zaterdagnacht Vooral tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag vinden er naar verhouding veel incidenten plaats. Dit zijn ook de traditionele uitgaansavonden waarop het meeste publiek in het uitgaansgebied te vinden is. Aannemelijk is dat het vooral de nachtelijke uren zijn omdat de meeste mensen pas laat arriveren in het centrum en omdat later op de avond alcohol een grotere rol gaat spelen in het ontstaan van agressie en ongewenst gedrag. Relatief veel registraties in de zomer De zomermaanden blijken een tijd waarin de meeste incidenten plaatsvinden. Dit zien we zowel als het gaat om overlast als veiligheid. Het weer zorgt ervoor dat mensen eerder en meer op straat te vinden zijn waardoor mogelijkerwijs meer incidenten plaatsvinden. Daarnaast is het een tijd waarin er geregeld evenementen plaatsvinden in het centrum waardoor er meer bezoekers in het uitgaansgebied zijn en dus de kans ook groter is dat er incidenten plaatsvinden. Zie grafiek hieronder. Incidenten overlast (excl. bekeuringen) en veiligheid per kwartaal Gemiddeld per kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q overlast (excl. bekeuringen) veiligheid Dagen met relatief veel incidenten Er is de afgelopen jaren een aantal avonden/nachten geweest waarop relatief veel incidenten zijn geweest wat in veel gevallen heeft geleid tot uitschieters in bijvoorbeeld aantallen incidenten per maand. Dit heeft dan vaak te maken met een opstootje waarbij meerdere mensen betrokken waren en dat voor overlastgevende en/of onveilige situaties heeft gezorgd. Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 16

17 4. Resultaten uitgaan en veiligheid Veiligheidsmonitor Helmond 2014 Als aanvulling op de registratiegegevens van de politie kunnen we hier voor de 2 e keer enkele recente resultaten weergeven van de gemeentelijke inwonersenquête over veiligheid. Deze waren ten tijde van de nulmeting Veilig Uitgaan Helmond 2012 nog niet beschikbaar, maar in de 1 e tussenmeting van 2013 wel. Zie hieronder de vergelijking in jaren. In het rapport Veiligheidsmonitor Helmond 2014 staan de volgende indicatoren en de volgende toelichting vermeld rond veilig uitgaan. Helmond Overig Peelland Oost- Brabant Nederland % Voelt zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden % Ervaart veel hinder door horeca ,4 2 0, De overlast die samenhangt met uitgaansgelegenheden lijkt beperkt: in Helmond voelt 2% zich vaak onveilig rondom uitgaansgelegenheden (in geheel Helmond) en minder dan 1% ervaart veel hinder van horeca (ook in heel Helmond). De overlast en veiligheid van horeca geven over de afgelopen drie jaren een redelijk stabiel beeld. Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden is in drie jaren licht gedaald. Bron: Veiligheidsmonitor Helmond 2014 Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 17

18 Bijlage 1 Samenstelling Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond Gemeente Helmond: Mw. N. van Dam Mw. H. Reen Dhr. A. Willems Mw. B. van der Donk Mw. J. Vriens Dhr. D. Bemelmans Afd. Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek: Beleidsadviseur horeca, voorzitter Werkgroep Veilig Uitgaan Helmond en coördinator Veilig Uitgaan Helmond Afd. Bestuurs- en Juridische Zaken: Juridisch adviseur Horeca & Handhaving Gemeente, afd. Bouwen en Wonen: Coördinator evenementenvergunningen Gemeente, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening: Voorzitter Werkgroep Alcohol en jeugd Gemeente, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening: Lid Werkgroep Alcohol en jeugd/beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid Gemeente, afd. Communicatie: Communicatieadviseur Politie: Mw. E. Manders Politie Oost Brabant - District Helmond - Basisteam Peelland Centrumondernemers: Dhr. P. van den Heuvel Dhr. J. van Schijndel Dhr. G. Blenckers Mw. M. Drouen Voorzitter Horeca Belangenvereniging Helmond Centrum Helmond (HBHC) Penningmeester HBHC/horecaondernemer Horecaondernemer Centrummanager Helmond Beveiliging: Dhr. H. Donkers Directeur Network Protection Koninklijke Horeca Nederland: Dhr. H. Gruijters Dhr. J. Bekkers Dhr. P. van Teffelen Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afd. Helmond Bestuurslid KHN, afd. Helmond/horecaondernemer Koninklijke Horeca Nederland: Regioconsulent Oost-Brabant Brandweer: Dhr. A. Hofman Preventiemedewerker Openbaar Ministerie: Mw. L.F.C. van der Schoot-van den Braak Adviseur Arrondissementsparket Oost-Brabant Team Beleid, Strategie & Recherche Novadic Kentron: Mw. D. van Pareren Senior-preventiemedewerker Gemeente Helmond Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek 18

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie 1 15-03-2013 2 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

Weinig over de schreef

Weinig over de schreef Weinig over de schreef Weinig over de schreef Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport Annet Tiessen-Raaphorst (SCP) Jo Lucassen (MI) Remko van den Dool (SCP) Janine van Kalmthout (MI)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie