Economische visie Roermond. Binden. Boeien. Bewegen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische visie Roermond. Binden. Boeien. Bewegen."

Transcriptie

1 Economische visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen.

2 VOORWOORD Voor u ligt de Economische Visie Roermond. Met deze visie geven wij als College van Roermond antwoord op de vraag welke koers Roermond kiest voor haar economische ontwikkeling. Eerder dan een vraag van wat kan is dat een vraag van wat willen we? Een economische visie is niet alleen een stappenplan van wat er moet gebeuren voor een gezonde economische ontwikkeling, maar ook en vooral een visie op wie wij willen zijn. Een welkome omstandigheid bij het maken van deze visie is geweest dat Economie door bewoners en ondernemers gekozen is als pijler voor de Toekomstvisie. Zodoende hebben we goed gebruik kunnen maken van hetgeen door een rijke schakering van belanghebbenden over de economische ontwikkeling van Roermond is gezegd. Daarin is veel gesproken over wie wij als Roermond willen zijn. Om verdieping te geven aan deze inzichten, zijn aanvullend voor deze visie specifiek gesprekken gevoerd met voor Roermond belangrijke partners: de Limburgse Werkgeversvereniging, de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, Westrom, ROC Gilde Opleidingen, Parkmanagement, ECI Cultuurfabriek en verschillende afzonderlijke bedrijven. Daarnaast is het externe bureau aanwezig geweest bij bijeenkomsten met vastgoedeigenaren en het overlegplatform Economie en Toerisme (OPET). Door deze gesprekken en bijeenkomsten en die van de Toekomstvisie, is deze visie grotendeels de weerslag van informatie die van buiten het gemeentehuis is opgehaald. Naast de wijze waarop deze visie tot stand is gekomen, ben ik als wethouder Economische Zaken trots op het heldere resultaat: we zijn een veelzijdige, zelfbewuste stad en schromen niet om de uitdaging aan te gaan om onze zelfstandige plek in de economische wereld om ons heen te versterken. Dat doen we door jeugd en talent aan ons te binden, bezoekers en bewoners te boeien en als overheid te bewegen. Met deze ambitie geven we onszelf richting en perspectief en kunnen we gaan werken aan een gezamenlijk resultaat. Angely Waajen-Crins Wethouder Economische Zaken Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 3

3 De economie is volop in beweging en verandering 1. WAAROM EEN ECONOMISCHE VISIE? De belangrijkste reden voor het ontwikkelen van een economische visie is dat de economie volop in beweging en verandering is. Hoogopgeleide kenniswerkers zijn meer en meer de stuwende kracht van de economie geworden. Kennis, jong talent en sociaal kapitaal bundelen zich op dit moment sterk in een aantal steden. Tegelijkertijd lossen grenzen op: de economie komt de buurten en wijken in en raakt verknoopt met wonen, cultuur en onderwijs. Oude verdienmodellen verdwijnen, nieuwe zijn soms ongemerkt in opkomst. Dat heeft consequenties voor de ontwikkeling van de stad en het gebruik van de ruimte. Inspelen op kansen in deze snel veranderende wereld vraagt flexibiliteit en pragmatisme. Maar daarvoor is wel beleid en visie nodig. Daarom ligt deze visie voor u. Hierin zetten we neer waar we staan en waar we naartoe willen. De visie is opgesteld in een interactief proces, waarin analyses zijn gecombineerd met interviews met belanghebbenden binnen de Roermondse economie en waarin gebruik is gemaakt van diverse specifieke overleggen om informatie en prioriteiten op te halen. Ook is deze visie in de huidige vorm besproken in een overleg met een brede schakering van belanghebbenden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Roermond. Tenslotte is nauw aangehaakt bij het proces van het opstellen van de Toekomstvisie Roermond 2030: de uitkomsten van (het proces van) de Toekomstvisie zijn gebruikt in als input voor voorliggende visie. Deze visie is nadrukkelijk niet bedoeld als draaiboek of voorschrift. Het is een leidraad voor de gemeente voor de economische ontwikkeling van Roermond. De visie is nadrukkelijk ook bedoeld om het gesprek aan te gaan met ondernemers, investeerders, organisaties, andere overheden en actieve burgers. Het is een invitational document ; een uitnodiging om samen te werken aan de economische toekomst van Roermond. 4 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 5

4 PROCES ECONOMISCHE VISIE VISIE BESPREKINGEN UITWERKING TOEKOMSTVISIE ROERMOND 2030 Om in te spelen op de kansen en uitdagingen van de toekomst, heeft de gemeente in een open co-creërend proces met Roermondenaren en partners in de stad de Toekomstvisie 2030 opgesteld. Een visie die voor vijf thema's het toekomstbeeld schetst: jeugd, ouderen, zorg, economie en de historische binnenstad en het water. Deze thema's zijn in samenwerking met inwoners van Roermond en partners in de stad gekozen en inhoud gegeven. De thema s economie, binnenstad en water maar ook jeugd sluiten inhoudelijk nauw aan op de economische visie. De uitwerking van de Toekomstvisie2030 heeft grotendeels parallel gelopen met dat van de economische visie. Zodoende zijn beide visies inhoudelijk met elkaar verweven. 6 Economische Visie Roermond INTERVIEWS ANALYSE TOEKOMSTVISIE 2030 Binden. Boeien. Bewegen. 7

5 2. DE CONTEXT: EEN ECONOMIE VAN STEDEN De economie verandert. Dat zien we als we naar de stad kijken. Denk aan leegstand in winkelgebieden, minder vraag naar ruimte op bedrijventerreinen en meer ZZP-ers en micro-ondernemingen. In de economie komt steeds meer nadruk te liggen op kennis, kunde, innovatie en netwerken. Grote steden hebben met meer inwoners en meer hoogopgeleiden een voorsprong op middelgrote steden, zoals Roermond. Bedrijven gaan daar zitten waar ze jong en geschoold personeel denken te kunnen werven. Jonge, hoogopgeleide mensen gaan wonen in aantrekkelijke steden met goede baanperspectieven. Deze clustering van hoger opgeleiden en innovatieve bedrijven vindt met name plaats in grote steden waar hoger onderwijs aanwezig is. In de industrie en dienstverlening zien we een enorme toename van automatisering en digitalisering. Dat betekent dat bepaalde soorten banen verdwijnen. Veel administratief werk op mbo-niveau, maar ook op hbo- en wo-niveau verdwijnt door automatisering en robotisering. Maar het betekent ook andere banen. Er is vooral vraag naar mensgerichte bedrijvigheid en naar kennis en innovatie; het werk dat niet geautomatiseerd kan worden. Dat vraagt weer andere vaardigheden en talenten. Die veranderingen hebben gevolgen voor gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik. Werken vindt steeds meer plaats in woonwijken. De scheidslijn tussen wonen en werken is aan het veranderen. Dat roept vragen op over wat kan en mag. Ondernemers zullen zich daarom naar verwachting vaker dan voorheen bij de gemeente melden, op zoek naar mogelijkheden, informatie en een meedenkende partner. 3. POSITIONERING VAN ROERMOND Roermond is een woonstad, een werkstad en een bezoekersstad. De stad en omgeving bieden veel kwaliteiten als woonomgeving. Veel mensen wonen in Roermond en werken elders. Als bezoekersstad heeft Roermond een zeer sterke centrumfunctie. Hier zijn belangrijke regionale voorzieningen als het ziekenhuis, de rechtbank en middelbare opleidingen gevestigd. Daarnaast heeft Roermond als bezoekersstad met de binnenstad en het Designer Outlet Roermond (DOR) sterke troeven in handen: beiden trekken veel bezoekers, tot ver buiten de regio en zelfs internationaal. De werkstad Roermond zorgt voor een forse inkomende pendel: 58% van de arbeidsplaatsen in Roermond wordt door mensen van buiten bezet. Veel mensen uit de regio werken in Roermond. Als de regionale werkstad is Roermond ook aantrekkelijk voor starters op de regionale arbeidsmarkt. De bevolking van de stad is relatief jong, zeker in vergelijking met omliggende gemeenten. Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Industrie Productie, distributie, handel in electriciteit en aardgas Winning / distributie van water; afval(water)beheer Werkgelegenheid naar sector, Bouwnijverheid Groot- en detailhandel; reparatie van auto's Vervoer en opslag Logies-, maaltijd- en drankverstrekking Informatie en communicatie Financiële instellingen Verhuur en handel in onroerend goed Advisering, onderzoek, special, zakelijke dienstverlening Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstv. Openbaar bestuur, overheid, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Bron: Gemeente Roermond, Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 9

6 Sterke sectoren zijn de maakindustrie, zorg en retail. Industrie heeft vaak nog het imago dat het om laaggeschoold en vuil werk gaat. Maar binnen de Roermondse maakindustrie zijn kennisintensieve, high tech bedrijven werkzaam, met betekenis tot ver buiten de regio. Met de komst van het Designer Outlet Roermond, de Retail & Business Academy en straks het Retail Innovation Centre, ontwikkelt Roermond zich als kenniscentrum en laboratorium voor de retail. Daarnaast heeft Roermond met de Maasplassen en Binnenstad een grote potentie. Roermond Positie steden* Aantal arbeidsplaatsen in % beroepsbevolking 121 % 9 Aantal banen industriële sector in % totale werkgelegenheid 18,1 % 8 Aantal hoogopgeleiden in de beroepsbevolking 31,0 % 43 Werkgelegenheidsontwikkeling ,9 % 58 Aantal ZZP-ers in % werkzame beroepsbevolking 13,8 % 50 Leegstand kantoren 12,0 % 22 Leegstand winkels 9,3 % 26 * Deze ranking is gebaseerd op een vergelijking met gemeenten die van vergelijkbare omvang, de zogeheten gemeenten. Het gaat om een lijst van 76 gemeenten, de positie is de score op deze lijst. Maar er zijn zeker ook aandachtspunten. In Roermond is geen hoger onderwijs gevestigd en de stad is sterk afhankelijk van enkele grote sectoren. De beroepsbevolking is laaggeschoold in vergelijking met andere Nederlandse steden. Het aantal ZZP-ers is laag. De werkcultuur is meer die van loondienst dan die van eigen ondernemerschap, hetgeen inherent is aan de structuur van de lokale economie. Het ontbreken van hoger onderwijs is een reëel gemis in een economie waarin het steeds meer gaat om kennis en kwalificaties. Om vitaal te blijven is het van belang een eigen plek te vinden in het netwerk van kennissteden. Gunstig in dat verband is dat Roermond een hoge verhuismobiliteit onder jongvolwassenen kent. Opvallend is het positieve saldo van verhuizingen naar Roermond in de groep jarigen. Dit duidt er op dat jonge mensen zich in Roermond vestigen in de leeftijd waarin zij zich economisch ontwikkelen. 10 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 11

7 4. STRATEGIE ACTIELIJNEN Roermond is al met al een stad met een sterke economische dynamiek: analyse van de positie van Roermond laat zien dat we een veelzijdige stad zijn met een aantal bijzondere kwaliteiten. De economische strategie is daarom een eigen, vitale positie in het stedelijk netwerk van Zuidoost Nederland te behouden en versterken. Deze strategie krijgt vorm langs vier actielijnen: versterken van complete stad, investeren in menselijk kapitaal, ondersteunen van innovatie & ondernemerschap en samenwerken voor een vitale economie. Per actielijn worden specifieke speerpunten benoemd. Deze worden op verschillende abstractieniveaus beschreven, aangezien de opgave per speerpunt verschillend is: aan sommige speerpunten wordt al volop gewerkt, andere vragen nog om nadere verdieping en uitwerking. In het uitvoeringsprogramma voor deze visie, dat na vaststelling van deze visie zal worden ontwikkeld, worden de speerpunten concreter gemaakt en vertaald in acties. ACTIELIJN I: VERSTERKEN COMPLETE STAD Het versterken en uitbouwen van het functioneren van de stad in een aantal opzichten, daar gaat deze actielijn over. Roermond kan en wil functioneren als volwaardige speler in stedelijke netwerken, als aantrekkelijke centrum- en bezoekersstad en als springplank voor ontwikkeling en ontplooiing. De identiteit van de stad is een instrument om ons te profileren. Bereikbaarheid is cruciaal voor het economische functioneren van de stad. Een eigen, vitale postie in het stedelijke netwerk van Zuidoost Nederland ACTIELIJNEN COMPLETE STAD MENSELIJK KAPITAAL INNOVATIE & ONDERNEMERSCHAP SAMENWERKING Positionering in netwerk Scholingsoffensief Innovatie in industrie Partners in de stad Binden jeugd Innovatie in retail Midden-Limburg Kansen voor alle inwoners Zelfstandig ondernemerschap en starters Nieuwe partners Binnenstad Complete stad Toerisme Doorgroeistad Positioneren in netwerk van kennissteden Roermond heeft de ambitie om een complete stad te zijn en om een plek te vinden in het netwerk van kennissteden zoals Eindhoven, Maastricht en Nijmegen. Roermond is een namelijk een complete, multifunctionele stad: een stad met centrumdiensten voor zorg, welzijn en retail voor een groot omliggend gebied; een stad met een status als zelfstandige bestemming voor toeristen en zakelijke bezoekers; een stad met import en exportrelaties met tal van andere landen; een stad met kennisuitwisseling met kenniscentra dichtbij en verder weg. Roermond zal er op inzetten om jonge en ondernemende mensen te binden en aan te trekken. Dit doen we door te zorgen voor een aantrekkelijk voorzieningenniveau, op de kaart te komen als stad waar het goed wonen en werken en ondernemen is, waar start-ups en nieuwkomers welkom zijn, waar ruimte is voor jongeren en starters op de arbeidsmarkt en waar het bedrijfsleven graag samenwerkt met het onderwijs. 12 Economische Visie Roermond Identiteit Bereikbaarheid Zorg Regionale samenwerking en innovatie Relatiebeheer Acquisitie Flexibele overheid Binden. Boeien. Bewegen. 13

8 Roermond is voor jonge mensen een aantrekkelijke plek om zich te vestigen, in de leeftijd waarin zij zich economisch ontwikkelen. Doorgroeistad De bevolking van Roermond is beweeglijker dan van een kleinere stad in een vergrijsde provincie kan worden verwacht. Opvallend is het positieve saldo van verhuizingen naar Roermond in de groep jarigen, namelijk 800 personen tussen 2010 en Dit duidt er op dat Roermond voor deze doelgroep een aantrekkelijke plek is om zich vestigen, in de leeftijd waarin zij zich economisch ontwikkelen. Ze komen naar de stad toe om iets mee te maken, zich te ontplooien, iets nieuws op te zetten. Roermond heeft meer bindend vermogen voor jongeren dan van een stad zonder faciliteiten voor hoger onderwijs kan worden verwacht. Het lijkt er op dat onze stad voor de inwoners kwaliteiten heeft als doorgroeistad en springplank voor ontwikkeling en maatschappelijke ontplooiing. Die kwaliteiten willen wij verder onderzoeken, benutten en uitbouwen. Binnenstad De mooie, historische binnenstad van Roermond is een publiekstrekker van formaat. Daarnaast is het een economische motor van belang: in de binnenstad geven inwoners en mensen van buiten Roermond geld uit en dat zorgt weer voor werkgelegenheid. Jaarlijks trekt de binnenstad ca. zes miljoen bezoekers. Ongeveer een kwart hiervan bezoekt gelijktijdig het DOR. Een groot deel van de bezoekers aan Roermond komt alleen voor de binnenstad. De binnenstad vervult daarmee een centrumfunctie binnen de regio. Behalve de versterking van de relatie met het DOR, zetten we daarom in op het versterken van de centrumfunctie van de binnenstad binnen de regio. De presentatie, communicatie en de dienstverlening aan bezoekers zullen daar nog meer op worden ingesteld. We houden vast aan een compacte binnenstad. Daarbinnen is er ook ruimte voor menging met niet-winkelfuncties als horeca, zakelijke dienstverlening, zorg, cultuur, onderwijs, werkgelegenheid aan huis en start-ups. De opgave is om de kwaliteit van de mooie historische binnenstad te verbinden aan deze stedelijke dynamiek en multifunctionaliteit. Zodoende versterken we de bezoek- en verblijfsfunctie van de binnenstad en blijft de binnenstad een levendig en aantrekkelijk uithangbord voor Roermond. Toerisme Toerisme is belangrijk voor Roermond, omdat het een sector is met flinke groeikansen. Ook hoort toerisme bij een open en gastvrije economie met entreekansen voor iedereen. Een stad die herkenbaar en open is voor bezoekers, is ook herkenbaar en verwelkomend voor jong talent, voor ondernemerschap en voor de eigen bevolking. Roermond heeft met het DOR, de binnenstad, het culturele aanbod, de Maasplassen en de ligging als centrumstad in een omgeving met veel natuurschoon vijf belangrijke kwaliteiten als bezoekersstad voor kort verblijfstoerisme. Deze kwaliteiten kunnen nog beter met elkaar worden verbonden. Roermond zal zich daarom verder inspannen om het toerisme in Roermond verder te ontwikkelen. We zetten in op promotie en marketing, maar ook aan het verbeteren van de toeristische voorzieningen, bijvoorbeeld als het gaat om de toegankelijkheid en de verblijfsmogelijkheden aan de Maasplassen. 14 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 15

9 Zorg Zorg raakt de inwoners direct in hun dagelijks leven. Een goed en compleet aanbod aan zorgvoorzieningen levert een bijdrage aan een aantrekkelijk en prettig woon- en leefklimaat. Het helpt burgers in hun welbevinden en het bindt inwoners aan de stad. Ook voor de toekomst blijft een goede zorg van groot belang voor de inwoners. Daarnaast is de zorgsector een factor van economische betekenis voor Roermond en is de sector is één van de grootste werkgevers in Roermond. Het ziekenhuis, zorg- en welzijnsinstellingen en andere zorgbedrijven zorgen voor circa 7000 banen in de stad. Het opleidingen aanbod van Gilde Opleidingen (MBO) kent diverse zorg-georiënteerde opleidingen. Gilde levert daarmee ook een directe bijdrage aan het potentieel aanbod van werknemers voor de sector en voor de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. De zorgvoorzieningen hebben deels een regionale functie, waardoor Roermond ook het gebied van de zorg een centrumfunctie in Midden Limburg vervult. Voor het functioneren van de sector is het woon- en leefklimaat van Roermond van groot belang: om specialistisch kader van buiten de regio te kunnen werven en zodoende te kunnen blijven concurreren, is een goed voorzieningenniveau cruciaal. Daarnaast is de binding van personeel uit de regio een aandachtspunt. Het Laurentius ziekenhuis bereidt zich voor op de toekomstige zorgvraag en investeert in opleidingen van personeel. Toekomstbestendig worden vraagt investeringen in de kwaliteit van (toekomstig) personeel. Hoe meer het personeel in de regio kan worden geworven, hoe groter de kans is dat het personeel aan de regio gebonden blijft en de investeringen in de kwalificaties van personeel waardevast blijven. We koesteren de aanwezigheid van deze voor Roermond belangrijke sector. Met de sector zullen we daarom in overleg blijven over hun behoeften en wensen om optimaal te kunnen functioneren in Roermond. Identiteitsbepaling Het is belangrijk om als complete stad herkenbaar te zijn, om een verhaal te hebben. Zo ben je vindbaar op de mentale kaart van mensen die besluiten nemen over een bezoek, hun toekomst of die van hun bedrijf. De identiteit van Roermond heeft zich voor een deel historisch gevormd. Opeenvolgende overheersingen van de stad hebben ervoor gezorgd dat de stad een onafhankelijke houding heeft ontwikkeld. Roermondenaren verwachten niet te veel van heil van buitenaf en nemen vooral zelf verantwoordelijkheid. Als klassieke werkstad heerst er een hands-on mentaliteit. Maar tegelijkertijd is het een historische stad van kerkelijk en wereldlijk bestuur; een kwaliteit die in de mooie, goed bewaarde en goed onderhouden binnenstad naar voren komt. Kortom, Roermond is een historisch rijke en gelaagde stad, met interessante paradoxen. We gaan deze identiteit verder onderzoeken en kijken hoe we die als herkenbaar verhaal kunnen gebruiken en presenteren. Bereikbaarheid Voor de economische ontwikkeling van Roermond is het van belang dat de regio Roermond goed bereikbaar is. Werknemers moeten gemakkelijk op hun werk kunnen komen, bezoekers moeten eenvoudig op hun bestemming komen en goederen moet snel en voorspelbaar hun plaats van bestemming bereiken. Daarbij kijken we niet alleen naar het vervoer per vrachtof personenauto, maar ook naar lopen, fietsen, openbaar vervoer, rail en transport over water. De afgelopen jaren is met de realisatie van de A73, N280 Oost en Oosttangent veel geïnvesteerd in weginfrastructuur. De komende jaren wordt ook nog geïnvesteerd in de ombouw van de N280 West. Investeringen in openbaar vervoer, lopen en fiets zijn echter achtergebleven. De inhaalslag die we daarin gaan maken draagt ook bij aan de economische bereikbaarheid. De ontwikkeling van Station Roermond draagt bij aan de ontwikkeling van de binnenstad. En met de aanleg van snelfietsroutes worden de werklocaties beter bereikbaar per fiets. De inzet van de komende jaren is om eerst de bestaande infrastructuur beter te benutten en pas wanneer die mogelijkheden volledig benut zijn, over te gaan tot grootschalige uitbreiding van weginfrastructuur. ACTIELIJN II: INVESTEREN 16 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 17

10 IN MENSELIJK KAPITAAL Het menselijk kapitaal is een steeds grotere factor voor bedrijven en hun concurrentiepositie. En dat kapitaal is schaars: in alle sectoren van industrie tot dienstverlening en van horeca tot overheid is een permanente zoektocht gaande naar mensen met de goede kwalificaties. Daarom is een scholingsoffensief nodig, zoeken we naar kansen voor relaties met het hoger onderwijs en werken we aan het binden van jonge mensen aan de stad. Scholingsoffensief De kenniseconomie vraagt om een hoger scholingsniveau. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en vaktechnische competenties, maar ook om algemene competenties zoals taalvaardigheid, kwaliteitszorg en zelfstandigheid. Een scholingsoffensief is nodig om aan de behoefte van het Roermondse bedrijfsleven aan goed geschoold personeel tegemoet te komen. In Keyport (zie ook bij de pijler Samenwerking ) werken onderwijs en bedrijfsleven in diverse projecten al samen in het afstemmen van het onderwijs, bedrijfsleven en - in toenemende mate - arbeidsmarkt. De samenwerking tussen Keyport en de Arbeidsmarktregio zal daarom intensiever worden. Het onderwijs en de samenleving staan voor de continue uitdaging om met elke student zo veel mogelijk kwalificatiewinst te boeken. Proberen om een student met een niveau 2 diploma naar niveau 3 te brengen. Van mbo-ers hbo-ers maken. Talentmanagement is de basis voor een stabiele ontwikkeling van de economie. Het is aan de ouders, de bedrijven, de samenleving én de overheid om steeds weer te beseffen en te benadrukken dat talenten gebruikt en ontwikkeld moeten worden. Daarvoor moeten er voldoende stageplekken zijn en is het belangrijk dat ondernemerschap door onderwijs en bedrijven wordt gestimuleerd. Binden van de jeugd Veel jongeren leven met het automatisme om na hun middelbare school weg te gaan en op kamers te gaan wonen in een academiestad, terwijl er in Roermond allerlei redenen zijn om te blijven of terug te komen: interessant werk, loopbaanvooruitzichten, kennisontwikkeling. Naast natuurlijk een mooie woonomgeving, een relatief ontspannen woningmarkt en een goede biotoop voor ondernemerschap. Er moet daarvoor wel het nodige gebeuren in de beeldvorming. Al op scholen kan aan de orde komen dat Roermond een interessante plek is voor jongeren om te blijven en een goede uitvalsbasis is voor een studie aan een universiteit of hogeschool in de omgeving. Met de veranderingen in het hoger onderwijs wordt het voor jongeren minder belangrijk om dicht bij de onderwijsinstelling te wonen en wordt het juist belangrijker dat jonge mensen zich buiten de studie kunnen ontplooien. Waar in de toekomst onderwijs steeds meer tijd en plaats onafhankelijk is, kunnen delen van hbo-opleidingen in Roermond gevolgd worden. We gaan werken aan het binden van jonge mensen aan de stad. Dat voor jongeren de grotere stad lonkt, is geen probleem als Roermond zelf jongeren ook veel te bieden heeft, jongeren zich verbonden voelen met de stad en er in de stad en regio voldoende carrièrekansen zijn. Dan blijven zij in Roermond of keren ze er op termijn weer terug. We willen jongeren aan de stad binden door stagenetwerken te ontwikkelen van Roermondse bedrijven met instellingen voor hoger onderwijs in Eindhoven, Nijmegen, Venlo, Maastricht, Sittard en Heerlen; door een campagne onder jonge mensen over de loopbaankansen in de veelzijdige economie van Roermond; door het aanbieden en vermarkten van jongerenhuisvesting; door het stimuleren van een aantrekkelijk woonen leefklimaat voor jongeren en door mogelijkheden te scheppen voor start-ups en jongerencultuur. Kansen voor alle inwoners Voor de kenniseconomie is het belangrijk om te investeren in de jeugd. In opleiding, in baankansen en in het bieden van een aantrekkelijke stad om te studeren, te werken en te ondernemen. Maar Roermond wil kansen bieden voor alle inwoners. Ook ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan op de agenda. Met het oog op de groei van het aantal ouderen op het aantal werkenden komt ook de vraag op hoe ouderen een bijdrage kunnen leveren aan de lokale gemeenschap en de lokale economie. De overheid en het bedrijfsleven dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te vinden in een veilige context. Een andere ambitie is om voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt samenwerking aan te gaan de maatschappelijke instellingen en verenigingen. Denk aan vluchtelingen die door participatie in sportverenigingen integreren in het dagelijks leven. Daarmee wordt een veel snellere start in het onderwijs en op de arbeidsmarkt mogelijk. Ook culturele verenigingen, bedrijven en andere instituten kunnen bijdragen aan deze gemeenschappelijke opgave. De beste conditie om ook voor de onderkant van de arbeidsmarkt mogelijkheden te creëren, is een bloeiende economie, waarin ondernemers vertrouwen hebben in de vestigingsomgeving en er in durven te investeren. ACTIELIJN III: ONDERSTEUNEN VAN INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP Digitalisering en technologische innovatie zorgen ervoor dat bedrijfsformules en werkprocessen veranderen. Kennis, aanpassingsvermogen en innovatiekracht worden daardoor belangrijker. Met innovatie ontstaan nieuwe ondernemerskansen en blijven bedrijven de concurrentie voor. Innovatie vraagt om nieuwe ideeën, en wordt gevoed door ontmoeten en uitwisseling van kennis en competenties. Roermond wil innovatie en ondernemerschap zo goed mogelijk ondersteunen, door onze dienstverlening blijvend te verbeteren. 18 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 19

11 Innovatie in industrie Roermond heeft met de maakindustrie en retail twee sterke sectoren in huis met volop kansen voor innovatie en ondernemershap. Er zijn enkele sterke en innovatieve industriële spelers, met unieke kennis en een unieke marktpositie. Het is van belang de Roermondse maakindustrie goed als kennisintensief cluster te afficheren. We ondersteunen de bedrijfsontwikkeling van bestaande maakindustriële bedrijven, we werven bedrijven uit de waardeketen van de maakindustrie, we streven profilering van technische bedrijven en we bieden steun aan technische start-ups. Tenslotte gaan we met de industriebedrijven in gesprek om met in kaart te brengen wat er nodig is om innovatie in Roermond verder te stimuleren en wat de gemeente hierin kan betekenen. Innovatie in retail Ook ontwikkelt Roermond zich met de komst van het Retail Innovation Centre tot het centrum van innovatie in retail. Roermond was altijd al het koopcentrum van Midden-Limburg. Met de komst van het Designer Outlet Roermond heeft de stad zich nog meer ontwikkeld tot een vrijetijdsbestemming. Ondernemers en onderwijs hebben gezamenlijk gereageerd op deze ontwikkeling met de komst van de Retail and Business Academy, een opleiding voor de detailhandel. De Retail and Business Academy van Gilde opleidingen gaat gevolgd worden door het Retail Innovation Centre (RIC). Het RIC wordt het kennis- en expertisecentrum voor retail in de provincie Limburg. Roermond krijgt daarmee een centrum voor kennis en innovatie over de detailhandel in huis. Daarnaast doet Roermond mee in de landelijke Retail Agenda. Met deze ontwikkelingen en samenwerking met het Rijk worden we hét kenniscentrum voor retail in de provincie en daarbuiten. Met een dynamische winkelsector en een kenniscentrum met regionale betekenis krijgen we de praktijk en de theorie bij elkaar. Voor wie geïnteresseerd is in retail, is Roermond the place to be. Zelfstandig ondernemerschap en startups Het zelfstandig ondernemerschap wordt steeds belangrijker in de nieuwe economie. In Roermond is het aantal ZZP-ers betrekkelijk laag. Dat is, gezien de verwachte groei van de werkgelegenheid in micro-ondernemingen, een aandachtspunt. We zijn daarom alert op de vraag naar ruimte van ZZP-ers, start-ups en micro-ondernemingen, zoals verzamelgebouwen en buurteconomie. We gaan na of er een gemeentelijke rol is in de groeiende behoefte aan informatie en communicatie over (beginnend) ondernemerschap. Daarbij gaat het zowel om praktische informatieverschaffing over ondernemerschap (fiscaliteiten, huisvesting, beoordeling ondernemingsplannen) als om netwerkvorming en meet & greet functies. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan praktische informatie en aan begeleiding, bijvoorbeeld bij het opstellen van businessplannen. We gaan onderzoeken hoe precies aan de behoefte tegemoet kan worden gekomen en kijken of hier een rol voor het Starterscentrum en mogelijk voor OML is weggelegd. In het toetsen van plannen en initiatieven stelt Roermond zich nu al faciliterend op. Dat willen we verder uitbouwen en ons nog actiever opstellen en waar mogelijk mede-planontwikkelaar worden: meedenken, mogelijkheden inventariseren, kneden aan plannen tot ze passen. Daarnaast zullen we bij specifieke locatieontwikkelingen nagaan in hoeverre deze geschikt zijn voor ontwikkeling van bedrijfshuisvesting voor starters dan wel het creëren van een startersmilieu. Roermond wil hiermee op de kaart komen als stad waar start-ups en nieuwkomers welkom zijn. 20 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 21

12 Regionale samenwerking en innovatie Midden-Limburg heeft met Keyport 2020 een werkorganisatie in huis om technologie, innovatie en ondernemerschap te bevorderen. Keyport 2020 verwijst naar de sleutelpositie die Midden-Limburg met zijn industriële techniek in het MKB inneemt in het grotere Brainport Netwerk Zuidoost-Nederland. Keyport 2020 helpt met tot het uitvoering brengen van innovatievragen van intussen honderden bedrijven. Die functie wordt voortgezet. Ook Roermond zelf is bezig om bedrijven te voeden en netwerken te organiseren die bijdragen aan innovatie en ondernemerschap. Nieuwe invulling relatiebeheer Vanouds gaat het in de wisselwerking tussen ondernemers en gemeente om vergunningen en om de dienstverlening die daarmee verbonden is. Daar is in de loop van de tijd steeds meer netwerkvorming bijgekomen, zoals de gemeentelijke ondersteuning van en samenwerking met de BIZ-verenigingen. Maar met het heruitvinden van de economie moet er een geheel nieuwe invulling voor het relatiebeheer komen. De gemeente heeft een andere, activerende rol gekregen in het economische veld, in het signaleren van ontwikkelmogelijkheden in de stad en in het uitnodigen van inwoners, ondernemers en investeerders daarbij. Samen met de ondernemersorganisaties zullen we nagaan wat precies nodig is voor een nieuwe invulling van het relatiebeheer. Acquisitie Ondernemers zullen zich veel vaker dan voorheen bij de gemeente melden, op zoek naar mogelijkheden, informatie en een meedenkende partner. Het gemeentebestuur wil met iedereen in gesprek die een goed plan heeft. Roermond moet bekend worden als de stad waar initiatief welkom is en serieus genomen wordt, waar de gemeente ook bereid is om regels en kaders aan te passen of uitzonderingen mogelijk te maken voor een plan met overtuigingskracht. Voor een serieus initiatief of investeringsplan zal een intaketeam worden samengesteld, waar tenminste economische en ruimtelijke disciplines in zijn vertegenwoordigd. Het intaketeam zal als rode loper de ondernemer helpen zijn plan te versterken en helpen het zo in te passen in het gekozen vestigingsmilieu, dat het bijdraagt aan de totale gebiedskwaliteit. Flexibele overheid Er zijn voortdurend nieuwe ideeën en ondernemingen die niet goed passen in bestaande kaders. De cross-overs tussen retail en horeca en de komst van ondersteunende functies op bedrijventerreinen zijn daar goede voorbeelden van. Zulke nieuwe formules vragen om flexibiliteit van de overheid. Roermond heeft in de afgelopen jaren veel stappen gezet om de ruimtelijke uitdagingen van de nieuwe economie het hoofd te bieden, van het vereenvoudigen van kleinschalige economische initiatieven in de wijk tot aan experimenteerruimte voor blurring van detailhandel of dienstverlening met horecaconcepten. We willen deze pragmatische en toekomstgerichte manier van werken de komende jaren verder ontwikkelen. 22 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 23

13 ACTIELIJN IV: SAMENWERKEN VOOR EEN VITALE ECONOMIE Net zoals de economie sterk aan veranderingen onderhevig is, is de maatschappij en de rol van de overheid in beweging. Ondernemersorganisaties en actieve burgers nemen steeds meer initiatief. De mogelijkheden hiervoor worden krachtiger, denk bijvoorbeeld aan de Bedrijven Investeringszones (BIZ-en). De rol van de gemeente verandert daarmee ook, namelijk die van bepaler naar netwerker en aanjager. Samenwerken wordt belangrijker op alle schaalniveaus. Partners in de stad Een goede samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid is van levensbelang voor een vitale economie. De gemeente hecht daarom belang aan het regelmatige en in een aantal gevallen structurele overleg met natuurlijke gesprekspartners als Citymanagement, de BIZ-en, LWV, MKB, VVV, Parkmanagement, de onderwijsinstellingen in Roermond, sociale instellingen en partners als UWV, Westrom en stuurgroep Arbeidsmarkt, brancheorganisaties en overige ondernemersorganisaties. Wij zijn nadrukkelijk uit op betrokkenheid en een grote medeverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor een duurzame economische ontwikkeling van Roermond. Daarom willen we samenwerken met slagvaardige, zelfstandig functionerende organisaties in de stad. In bijna alle werkgebieden - inclusief de binnenstad zijn in de afgelopen jaren Bedrijven Investeringszones (BIZ-en) georganiseerd. Een BIZ verschaft bedrijven een organisatievorm en een gemeenschappelijk budget, waarmee de voorwaarden voor samenwerking op gebiedsniveau zijn gecreëerd. De Roermondse bedrijven werken nu al op praktische deelbelangen met elkaar samen, met name in de sfeer van schoon, heel en veilig. Voor een bloeiende economie is het belangrijk dat de bedrijven veel verdergaand regie gaan voeren over hun eigen omgeving. Op den duur kunnen ook andere taken, zoals bijvoorbeeld onderhoudsbudgetten voor gebieden, overgaan naar goed georganiseerde ondernemers. BIZ en Citymanagement zullen zich doorontwikkelen en zullen naar verwachting steeds meer taken krijgen in het zelfbeheer van de binnenstad. Samenwerking van zoveel mogelijk ondernemers is cruciaal voor een sterke ontwikkeling van de binnenstad. De uitnodiging aan partijen om samen te werken aan een duurzame toekomst voor Roermond geldt niet meer alleen voor ondernemers uit het midden- en groot bedrijf. Zij blijven onze vaste partners, maar hebben gezelschap gekregen van een hele reeks anderen. Van ZZP-ers en micro-ondernemingen, samen goed voor een flink deel van de beroepsbevolking. Van voorzieningen voor cultuur, onderwijs en zorg, die zich als onderneming zijn gaan opstellen en medebepalend zijn voor het vestigingsklimaat. En van inwoners, die met eigen initiatieven als buurtmaatschappijen en energiecoöperaties burger-ondernemerschap tonen. Midden-Limburg Roermond heeft een groot belang bij een vitale regio en de regio bij een goed functionerende centrumstad. Roermond en Midden-Limburg zijn namelijk van elkaar afhankelijk. Zonder de stad zou de regio snel vergrijzen en ontvolken. Aan de andere kant vormt de bereidheid van de regiogenoten om te werken en te kopen in Roermond een sterk draagvlak voor economie van de stad. Het is daarom belangrijk dat de regionale samenwerking in Midden-Limburg krachtig functioneert. De bestuurlijke relatie tussen Roermond en de gemeenten in de regio Midden-Limburg moet gedragen worden door het besef van deze wederkerige afhankelijkheid. We moeten het elkaar gunnen en de krachten bundelen waar mogelijk. Sinds 2015 werkt de regio binnen het Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML) aan vernieuwing van de samenwerking in de vorm van een strategische investeringsagenda. Deze vinden we heel belangrijk en we blijven ons daar sterk voor maken. Binnen SML zijn ook de provinciale plannen voor het voorraadbeheer van de bedrijventerreinen uitgewerkt in een beleidskader. Dit beleidskader is ook voor Roermond het kader voor voorraadbeheer en vermarkten van werklocaties. Voor uitgifte, beheer en dienstverlening op bedrijventerreinen werken we met omringende gemeenten samen binnen de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). Nieuwe partners Maar Roermond zal als complete stad op meerdere borden tegelijk schaken. Anders zijn we kwetsbaar als stad aan de rand van Nederland. Waar nieuwe samenwerkingsrelaties relevant kunnen zijn voor de ontwikkeling van de stad, zullen die worden gelegd. Ook buiten de regio gaan we daarvoor op zoek naar kansen. De logistieke hub Venlo is dichterbij gekomen. Met de A73 krijgt dat logistieke complex snel uitlopers in zuidelijke richting. Dat is aanleiding voor beide steden om het gesprek aan te gaan en te kijken waar de krachten gebundeld kunnen worden. Roermond en Venlo kunnen zich gezamenlijk profileren als logistiek cluster met meer massa en profiel. De Duitse consument heeft Roermond gevonden. Duitse ondernemers en werkenden volgen echter niet automatisch. Toch tekent zich hier een interessant Duits-Nederlands-Belgisch gebied af, waarin Roermond een positie kan verwerven als strategische centrumlocatie. We gaan kijken of die verworvenheid verder kan worden uitgebouwd. De verworven status als bestemming voor kooptoerisme en leisure, maakt juist Roermond geschikt als uitvalsbasis voor verdere verknoping van de economieën aan weerskanten van de grens. De bedrijvigheid en koopkracht die zich clustert in grote, hoogopgeleide steden slaan ook elders neer; in de directe omgeving en langs transportassen. Voor Roermond is het belangrijk een eigen plek in het stedelijk netwerk van Zuidoost-Nederland veilig te stellen, door stage-afspraken van kennisinstellingen met het Roermondse bedrijfsleven, door lijnen van de woningmarkt in de andere steden naar die van Roermond, door een plek van Roermond in de studentenmarketing en door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking met onderwijsinstellingen elders. 24 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 25

14 5. VERVOLG: UITVOERINGSPROGRAMMA In de voorliggende visie zijn de actielijnen en speerpunten beschreven waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag wil gaan. Deze zullen concreet worden gemaakt in een uitvoeringsprogramma. Dit zal de gemeente in nauwe samenwerking met belanghebbenden ontwikkelen. De visie is immers in sterke mate tot stand gekomen op basis van gesprekken en bijeenkomsten met bedrijven, bedrijvenorganisaties en instellingen. De groep van belanghebbenden heeft ook aangegeven betrokken te willen zijn bij het uitvoeringsprogramma. Daarin worden de acties vastgelegd waarmee deze visie in de komende jaren uitvoering moet krijgen. Nijmegen > 43 km. Eindhoven > 46 km. Venlo > 39 km. Antwerpen > 132 km. Roermond. Düsseldorf > 62 km. Waar nieuwe samenwerkingsrelaties relevant kunnen zijn voor de ontwikkeling van stad, zullen die worden gelegd. Leuven > 118 km. Maastricht > 43 km. Sittard > 29 km. Aken > 65 km. 26 Economische Visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. 27

15 COPYRIGHT Dit document is eigendom van de Gemeente Roermond. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Roermond. Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden in deze uitgave.

Economische visie Roermond. Binden. Boeien. Bewegen.

Economische visie Roermond. Binden. Boeien. Bewegen. Economische visie Roermond Binden. Boeien. Bewegen. VOORWOORD Voor u ligt de Economische Visie Roermond. Met deze visie geven wij als College van Roermond antwoord op de vraag welke koers Roermond kiest

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Economie Roermond trends en toekomst

Economie Roermond trends en toekomst Economie Roermond trends en toekomst Pieter Tordoir GPIO, Universiteit van Amsterdam Telos, Tilburg University Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir Outline Ontwikkelingen in (inter-)nationaal kader Positie

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Zicht op bedrijvigheid

Zicht op bedrijvigheid Zicht op bedrijvigheid CLUSTERS EN KETENS IN REGIONAAL PERSPECTIEF Werksessie clusterontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven Maikel Gijzen Advies Verbinden in economische ontwikkeling Inleiding Waarom?

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland

Economische Monitor Stedelijk netwerk. Arnhem-Nijmegen CONCEPT. Rozendaal Rheden Doesburg. Arnhem. Zevenaar. Renkum. Westervoort. Duiven Montferland CONCEPT Economische Monitor Stedelijk netwerk Renkum Arnhem Rozendaal Rheden Doesburg Zevenaar Westervoort Arnhem-Nijmegen Overbetuwe Lingewaard Duiven Montferland Druten Beuningen Rijnwaarden Wijchen

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Waar gaat LLL over? Onderwijs continuïteit Arbeidsmarkt macro economie Individu employability Sector Regio Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Bedrijven continuïteit, concurrentie Arbeidsmarkt doelen Sectorbeleid

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Montferland. Voorwoord

Montferland. Voorwoord Montferland R U I M T E V O O R O N D E R N E M E N! Rob Visser, wethouder Economische Zaken Voorwoord De gemeente Montferland beschouwt werkgelegenheid als de motor van onze maatschappij. Het scheppen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt 2.0 Woensdag 14 december 2016 Regionaal Platform Jos van Bree/ Paul van Leeuwen

Arbeidsmarkt 2.0 Woensdag 14 december 2016 Regionaal Platform Jos van Bree/ Paul van Leeuwen Arbeidsmarkt 2.0 Woensdag 14 december 2016 Regionaal Platform Jos van Bree/ Paul van Leeuwen Werkplaats arbeidsmarkt 2016-2017 Iedereen arbeidsfit op de arbeidsmarkt Harder nodig dan ooit met wind in de

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Noordoost Fryslân Maakt Verschil!

Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Noordoost Fryslân Maakt Verschil! Marga Waanders - 26 januari 2017 Netwerk Noordoost Gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, de provincie

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie