BUDGET 2016 DIENST BEGROTING. Departement Financiën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUDGET 2016 DIENST BEGROTING. Departement Financiën"

Transcriptie

1 BUDGET 216 DIENST BEGROTING Departement Financiën

2

3 BUDGET 216 DIENST BEGROTING Departement Financiën D/215/18/5-2

4

5 INHOUDSTAFEL BELEIDSNOTA Doelstellingennota (32p) Doelstellingenbudget (4p) Financiële toestand (3p) Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1p) Lijst met daden van beschikking (1p) Lijst met nominatief toegekende subsidies (2p) FINANCIËLE NOTA Exploitatiebudget (2p) Investeringsenveloppe (29p) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (2p) Liquiditeitenbudget (2p)

6

7 BELEIDSNOTA

8

9 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) 1 Koningin Elisabethlei Antwerpen

10 Doelstellingennota Provincie Antwerpen PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten AP Voeren van een Impulsbeleid Economie E , A We versterken het impulsbeleid economie A We zetten initiatieven op in het kader van de verschillende economische speerpuntsectoren AP Verbeteren randvoorwaarden duurzame energie voor bedrijven A We zetten in op geothermie, restwarmte en warmtenetten AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap E , A We stimuleren ondernemerseducatie en ondernemerschap A Bestemmingspromotie binnenlandse markt A Toeristische promotie en/of ontwikkeling - intermediairen A Binnenlandmarketing samen met PTO's A Innovatie en ondernemerschap stimuleren door netwerken van ondernemingen, overheid en onderzoeksinstellingen (triple helix) Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 2 van A Zorginnovatie. Stimuleren van zorginnovatie en- economie met oog voor streekgerichte aanpak A financiële aangelegenheden A Agrocomplex. Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de vleeskuiken- en leghennenhouders en hun sectoren A Hoeve- en streekproductenbeleid A Agrocomplex. Praktijkonderzoek melkveehouderij. Door praktijkgericht onderzoek melkvee en voedergewassen de melkveesector in Vlaanderen ondersteunen bij de implementatie van innovaties en vernieuwende technieken met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en sociaal vlak A Subsidiëring praktijkonderzoek (glas-) tuinbouw A Subsidiëring actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector A bouw. Kenniscentrum A Raamakkoord Universiteit Antwerpen A Samenwerkingsakkoord met VITO A Uitbetaling dotatie Proefbedrijf Pluimveehouderij A Uitbetaling dotatie Hooibeekhoeve A Samenwerking met VZW Innotek A Bouw. Transitie AP Versterken maatschappelijk draagvlak en imago van economische speerpuntsectoren E 75.47, E , A Educatief aanbod Havencentrum A financiële aangelegenheden A financiële aangelegenheden

11 Doelstellingennota A Agrocomplex. Landbouweducatie. Door middel van een educatief programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt HH mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken steeds onderdeel uit van dit programma. A Agrocomplex. Landschapsintegratie. Door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor professionele land- en tuinbouwers in onze provincie de beeldkwaliteit op het platteland verhogen. Tevens zorgen voor kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden. A Communicatie over land- en tuinbouw naar grote publiek,naar de professionele doelgroepen en naar gemeenten Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 3 van A Bouw. Scholenwerking A Bouw. Ondersteunen Lokale Overheden A Uitbetaling dotatie Havencentrum Lillo A Ondersteuning Provinciale Landbouwkamer A Publieksevenementen voor haven, logistiek, industrie en chemie AP Meewerken aan een flankerend Arbeidsmarktbeleid (FAB) E , A Samenwerking met de VDAB A Samenwerking met de Talentenhuizen A Imagocampagnes en -acties door eigen provinciale instellingen A Agrocomplex. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders zijn. A Agrocomplex. Landbouwonderwijs ondersteuning. Hooibeekhoeve biedt pakketten op maat aan van het landbouwonderwijs (gaande van secundair tot universitair) in de provincie Antwerpen en Vlaanderen. Leerkrachten en studenten kunnen kennismaken met nieuwe technieken in de praktijk. A Sociale economie. Subsidies en werkingskosten. Lokale en provinciebrede initiatieven sociale economie A Bouw. Educatie A Sociale economie. Talentenhuis Zorgberoepen A Talenten blijvend inzetten via gidsenwerking Havencentrum Lillo A POM.Chemie/Haven/Logistiek/Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in economische speerpuntsectoren met knelpuntberoepen bevorderen. A Arbeidszorg. Ondersteuning van het provinciaal netwerk van arbeidszorginitiatieven en aanverwante sectoren. A Arbeidszorg. Professionaliseren van de werkvorm arbeidszorg door het organiseren van vorming voor arbeidszorgmedewerkers, begeleiders en coördinatoren A Arbeidszorg. Het voeren van een impulsbeleid door de creatie van nieuwe arbeidszorgplaatsen A Jonge Haven A Jobpromotie. Interesse bij jongeren wekken voor een job in de haven A Bijdragen aan een regionale verankering van het Vlaamse STEM-actieplan door in onze provincies gericht acties te organiseren of te ondersteunen A We bouwen een talentencentrum uit binnen de muren van het Provinciaal Vormingscentrum AP Inzetten op ruimte en bevorderen van innovatieve kennisclusters E , A Glastuinbouwbeleid A Bouw. Conferentie- en Bedrijvencentrum de Basis

12 Doelstellingennota A Bouw. Fysiek Centrum Kamp C A. Inzetten op ruimte om te ondernemen A Stimuleren van duurzame acties op bedrijventerreinen A Uitbetaling dotatie Kamp C A Detailhandel. Het uitwerken van een kernversterkend detailhandelbeleid en van een duurzame ruimtelijke visie voor detailhandel A Landbouwbeleid A Zoeken en voorbereiden van nieuwe opportuniteiten rond duurzame ruimte voor ondernemen A Algemeen. Uitbetaling subsidie aan POM Antwerpen AP Ondersteunen van netwerkvorming, samenwerking en internationalisering E 11.19, A Bouw. We werken aan een partnerschap van Kamp C in alle relevante Europese Projecten in de bouwsector A Projectsteun aan de Europese gemeente Baarle-Hertog A Uitwisselingsproject studenten provincie Antwerpen - China A Agrocomplex. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij participeert actief in de volgende externe netwerken, Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, World's Poultry Science Association (WPSA) en Coordinatiecenturm praktijkonderzoek biologische teelten (CCBT) A Agrocomplex. Kennisnetwerkvorming. Hooibeekhoeve participeert actief in de volgende externe netwerken: Praktijkcentrum Rundvee, European Dairy Farmers, Nederlands Platform voor geïnteresseerden in de weide- en voederbouw (NVWV), CCBT, LCV. In functie van lopende projecten worden bijkomende netwerken opgestart, die afhankelijk van het project al dan niet verder gezet worden. A Agrocomplex. Coördinatie LCV. Hooibeekhoeve coördineert het landbouwcentrum voor voedergewassen en zorgt er op die manier voor dat onderzoek en voorlichting in Vlaanderen op elkaar afgestemd is A Bouw. Netwerking en Samenwerking A Verwerving van Europese projectmiddelen uit Europese fondsen A Vlaams-Nederlandse Delta netwerk A Uitbouwen van een grensoverschrijdend en internationaal beleid en een acquisitieplatform A Bestendigen van de bestuurlijke internationale en grensoverschrijdende samenwerking A Chemie, haven en logistiek, industrie: vertegenwoordiging provincie Antwerpen en het Havencentrum in het Port Center Network A Internationaal ondernemerschap faciliteren A Zakelijke dienstverlening. We breiden contacten verder uit met actoren van de arbeidsmarkt en andere onderwijsverstrekkers door structurele samenwerkingsverbanden. A Zakelijke dienstverlening. We zorgen voor internationale vorming door het organiseren van extramurosactiviteiten in het kader van internationalisering. PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Bebouwd Perifeer Landschap' E , E , A BPL: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Bebouwd perifeer landschap tot 219. AP Coördineren van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 4 van 32

13 Doelstellingennota E , E , A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen tot 219. AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren E 19.22, A We willen de exploitatie voor de toekomst vrijwaren door de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot 219. AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek E , E , A De Schorre zal het thema Vrije Tijd en Cultuur binnen het Gebiedsprogramma Rupel aansturen en prioritaire acties helpen realiseren. A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot 219. AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen-Schoten-Wijnegem E 5., A Albertkanaal: we maken een gebiedsprogramma op voor het Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem tegen midden 215 en coördineren en monitoren de uitvoering ervan tot 219. AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode E 5., A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 217 volledig de coördinerende rol opnemen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren. AP Uitbouwen van de werking van Landschapspark Zuidrand E , E , A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit A We realiseren bovenlokale projecten mbt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de open ruimte AP Ondersteunen van streekoverleg, streekontwikkeling en streekbeleid E ,5 E , A We stimuleren kennisverwerving en kennisdeling voor streekontwikkeling en voor steden en gemeenten A Detailhandel. We ondersteunen een performant detailhandelbeleid bij de steden en gemeenten A Algemeen. Beleidsvoorbereidend werk rond ruimtelijke economie (o.a. brownfieldconvenanten, detailhandel) en kennisclusters en het inschrijven van het beleidsaandachtspunt ruimtelijke economie in de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen (DROM) A Overleg met de vzw Strategisch Projectorganisatie Kempen A Rapportering intercommunales A Streekpacten RESOC en samenwerking binnen het ERSV A Plattelandsbeleid en plattelandsontwikkelingsprogramma A Aangepast vervoer. Uitbouw van een gebiedsgerichte werking aangepast vervoer in de provincie Antwerpen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 5 van 32

14 Doelstellingennota AP Coördineren van gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten A Coördineren en uitvoeren van het gebiedsprogramma macrozone Hoogstraten AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Glastuinbouw Boechout Ranst' A Coördineren en uitvoeren van gebiedsprogramma Glastuinbouw macrozone Boechout-Ranst PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod AP Verder uitbouwen van provinciale culturele instellingen zonder drempels E 98., E 21, A Architectuurarchief: het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar een erkende collectiebeherende instelling AP Opmaken van structuurvisies en beheerplannen A We ondersteunen de toeristische beleidsvoorbereiding: tellen en vertellen/ meten is weten A We maken voor elk van de Antwerpse groendomeinen een structuurvisie en ruimtelijk uitvoeringsplan op en implementeren dit. A We maken structuurvisies en beheersplannen op voor de groendomeinen regio Mechelen. Het doel is de gevormde besluiten te implementeren op het terrein A We maken structuurvisies en beheerplannen op voor de vier Kempense Groendomeinen A We maken voor het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer een masterplan op voor de komende 1 jaar (periode ) voor de verdere en toekomstgerichte uitbouw van het domein. A We ontwikkelen een masterplan voor de toekomstige vernieuwing van het Sport- en recreatiecentrum De Nekker AP Stimuleren van streekontwikkeling via provinciaal vrijetijdsaanbod E , A Toeristische ontwikkeling - Onthaal 2165 A We ontsluiten via communicatie en ondersteuning het streekgericht recreatief vrijetijdsaanbod A PRD de Schorre stelt het coördinatieplatform toerisme Rupelstreek ten dienste van de lokale besturen, organisaties en verenigingen voor de ondersteuning van streekontwikkeling op gebied van erfgoed, landschap en natuur. AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod. E , E , A We bieden een hedendaags, attractief en toegankelijk recreatief en sportief aanbod en infrastructuur aan in de Nekker A We werken aan een verhoging van het aantal bezoekers/gebruikers van het domein De Nekker A We begeleiden en adviseren bij producten rond route-ontwikkeling A financiële aangelegenheden A financiële aangelegenheden A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden A We ondersteunen een pubieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 6 van 32

15 Doelstellingennota A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs. A Publieksgerichte werking. Jaarlijks organiseren we enkele evenementen in eigen beheer; daarnaast faciliteren we de organisatie van evenementen en expo's door externen. We maken hierbij gebruik van moderne communicatiemiddelen. A Infrastructuur. We bieden hedendaagse infrastructuur aan die een efficiënte werking mogelijk maakt en onze domeinen aantrekkelijk maakt voor een divers publiek, gebaseerd op interesse, leeftijdsklassen, culturen, toegankelijkheid en competitie. A BEHEER. We beheren en ontsluiten de provinciale groendomeinen in de Kempen met de goedgekeurde bosbeheerplannen als leidraad en bouwen het vrijetijdsaanbod verder uit, steeds in verhouding tot de draagkracht van de domeinen en met aandacht voor kansengroepen. A We willen sportieve activiteiten organiseren en aanbieden, animatie aanbieden en initiatieven nemen ter realisatie van events in eigen beheer of receptief. A We willen het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie versterken met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde voor zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven. Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 7 van A Uitbetaling dotatie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer A PRD de Schorre organiseert eigen evenementen, gericht naar verschillende doelgroepen en verspreid over heel het jaar om bezoekers uit de Rupelstreek van laagdrempelige recreatie te voorzien. A De Schorre wil actief burgerschap bevorderen door in eigen beheer evenementen te organiseren met aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid. A We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening / beweging door het uitbreiden van het G-sportaanbod, in het bijzonder door het verhogen van het aantal sportclubs met een G-afdeling tot 26, Daarbij wensen we ook het aantal leden, aangesloten bij een G-sportclub te verhogen met 5%. A We organiseren en ondersteunen laagdrempelige bovenlokale sportevenementen en sportprojecten ism de provinciale domeinen en andere partners waarbij we minimum 28 deelnemers duurzaam aan het sporten brengen A Uitbetaling dotatie Sport A infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout instand A We optimaliseren de toegangsprijs van het zwembad en de energiekost A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf A Uitbetaling dotatie De Nekker AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte E , E , A We beheren en onderhouden de (provinciale) toeristische recreatieve routes A financiële aangelegenheden A We verhogen de kwaliteit van de natuur door een gericht beheer van ecologisch waardevolle zones in de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen. A We verhogen de recreatieve waarde van de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen door het uitvoeren van een aantal verbeteringswerken in functie van de recreatieve beleving van deze domeinen. A Groenbeheer en -onderhoud. We verhogen de kwaliteit van de domeinen door een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening houdend met de eigenheid van de locatie. A We willen het aanbod toeristische staanplaatsen op de camping en het aanbod 1 % toegankelijke vakantiewoningen verruimen. A De Schorre ontwerpt een gefaseerd algemeen werkingsplan en voert dit uit met als doel de efficiëntie te verhogen en het energieverbruik te doen dalen binnen de belangrijkste pijlers: logistiek en onderhoud

16 Doelstellingennota A Uitbetaling dotatie de Schorre A Collectie We beheren en versterken de unieke plantencollectie AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie E , E , A De Schorre ontwikkelt acties en initiatieven die het ecologisch bewustzijn van de bezoekers versterkt A Expertisenetwerk NME (natuur- en milieueducatie)/edo (Educatie voor duurzame ontwikkeling) A We beheren botanische collecties, natuurlijk, levend en historisch erfgoed en maken het toegankelijk voor het publiek A We bieden educatieve programma's aan rond NME/EDO, de kinderboerderij en het sprookjeshuis A Natuurbeleving en natuureducatie. We bieden kwaliteitsvolle eerstelijnseducatie aan rond natuurthema's voor een breed publiek. We bereiken hierbij eveneens 12. leerlingen uit de ruime regio Mechelen. A Plantencollecties. We beheren op duurzame wijze de plantencollecties en het levend erfgoed met aandacht voor kennisoverdracht. A NATUURBELEVING. We inspireren de burger om de natuur te beleven door de nodige belevingsinfrastructuur en belevingsmomenten te voorzien in de Kempense groendomeinen. We realiseren kwaliteitsvolle eerstelijnsnatuureducatie voor meer dan 1. leerlingen. A We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van het Arboretum Kalmthout. Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout. Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en evenementen A Uitbetaling dotatie AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit sector sport en toerisme A Toeristische ontwikkeling ingebed in regiowerking A Netwerking A We stimuleren vraaggestuurd een regionaal sportbeleid bij minimum 64 gemeenten in onze provincie met focus op volgende thema s: bovenlokaal sportpromotioneel, G-sport, sportvormingsaanbod en bovenlokale sportinfrastructuur. AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod E , Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 8 van A We voeren promotie naar eigen inwoners, samen met collega's in departement Vrije Tijd A financiële aangelegenheden A Uitbetaling dotatie Toerisme Provincie Antwerpen A Het eigen provinciale vrijetijdsaanbod promoten via het ontwikkelen van nieuwe producten A We willen potentiële bezoekers stimuleren tot een bezoek of een verblijf op het domein A PRD de Schorre voert een brede, consistente en moderne communicatie die de eigen evenementen, het vrijetijdsaanbod, de faciliterende activiteiten en samenwerkingsverbanden promoot. A We zetten jaarlijks communicatie- en netwerkactiviteiten op om het bovenlokaal sportaanbod breed bekend te maken. AP Versterken aanbod bovenlokale sportinfrastructuur E 77.67, E 23.1, A Ondersteunen van de uitbouw van bovenlokale sportinfrastructuur A We coördineren en stimuleren overleg ism de sector, de gemeenten en Vlaanderen ifv mogelijke realisaties van bovenlokale sportinfrastructuur

17 Doelstellingennota A We bouwen het Sportcentrum Peerdsbos uit tot een sportcentrum met een uitgesproken bovenlokaal profiel met een bezetting van 17. uren per jaar. AP Werken aan cultuur zonder drempels E , E , A Communicatie cultuur. Coördineren, begeleiden en opzetten van diverse communicatie-inititatieven van en voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur. A Digitaal erfgoeddepot. Met het oog op een brede digitale ontsluiting van provinciale erfgoedcollecties tegen 215 realiseren we een gemeenschappelijke digitaal erfgoeddepot voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur. A Kleuters naar theater en museum. Opzetten, stimuleren en coördineren van initiatieven die kleuters en lagere scholieren naar theater en museum brengen A Kunstcollectie. Ontsluiting van de kunstcollectie A 1% cultuur. Prospekta bouwt 1% cultuur verder uit tot een platform voor de sectorale en regionale marketing en promotie van het culturele aanbod in de provincie Antwerpen. A Meer PBS. De verdere uitbouw van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) zowel wat betreft het aantal deelnemende bibliotheken als naar inhoud en vorm. AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels E , E , A financiële aangelegenheden A financiële aangelegenheden A financiële aangelegenheden A financiële aangelegenheden A financiële aangelegenheden A Culturele instellingen kwaliteit. We faciliteren en ondersteunen een kwalitatief beheer van de provinciale culturele instellingen. A Kasteel d'ursel. Het kasteel d'ursel en haar domein als waardevol erfgoed op een veelzijdige en dynamische manier laten beleven door inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen. A Zilvermuseum. Het Zilvermuseum vervelt tot een nieuw museum in het historische hart van Antwerpen. Dit nieuwe museum met als focus edelsmeed- en juweelkunst, zal op deze nieuwe locatie een breed publiek aantrekken vanaf A Uitbetaling dotatie Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant A Fotomuseum. Het Fotomuseum is het expertise- en ontmoetingscentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen. De frisse en dynamische aanpak met betrekking tot de vier museale basisfuncties bevordert de passie voor en de kennis over fotografie bij een breed en divers publiek. Het FotoMuseum inspireert bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid draagt het FotoMuseum zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen en versterkt zijn postitie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak A Uitbetaling dotatie Fotomuseum A ModeMuseum. Het MoMu is een dynamisch, innovatief, duurzaam en toegankelijk expertisecentrum voor mode, met een internationale uitstraling, voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek A Uitbetaling dotatie Modemuseum A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg A Arenberg. Arenberg is een sterk cultuurhuis met een breed toegankelijk aanbod, een flexibele omkadering en een voortrekkersrol op gebied van talentontwikkeling, diversiteit en cultureel ondernemen. Vanuit haar grootstedelijke ligging wil Arenberg vanuit een sterke netwerkpositie met de overige culturele actoren, de cultuurparticipatie verhogen, het culturele aanbod verbreden en de bovenlokale uitstraling van de Antwerpse cultuurregio versterken Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 9 van 32

18 Doelstellingennota A Warande. Bevorderen van de cultuurdeelname en -creatie door het initiëren, ondersteunen, verbeteren, verantwoord spreiden (geografisch en sociaal), promoten en kenbaar maken van het kunsten cultuuraanbod van onze eigen organisatie alsook een gedragen receptieve werking A Uitbetaling dotatie Warande AP Verbeteren kwaliteit amateurkunsten E , A Koren en orkesten. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor koren en orkesten A Dans en theater amateurkunstenaars. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting en feedback voor amateur dans- en theatergezelschappen. AP Faciliteren doorstroming artistiek talent E , E 33, A Muziek en podiumkunsten serrefunctie. Ondersteuning en trajectbegeleiding van muzikanten, muziekensembles, podiumkunstenaars en podiumkunstenorganisaties met professionele ambities. A Beeldende kunst serrefunctie. Ondersteuning en trajectbegeleiding van beeldende kunstenaars met professionele ambities (Prijs beeldende kunst). A Serrefunctie Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Zilvermuseum. A Serrefunctie Fotomuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Fotomuseum. A Serrefunctie Modemuseum. Ondersteuning en trajectbegeleiding van nieuw professioneel talent door het Modemuseum. AP Stimuleren bovenlokale samenwerking cultuur E , A Cultuurforum. Provinciaal cultuurforum A Bovenlokale culturele projecten. Ondersteunen bovenlokale culturele projecten A Intergemeentelijke culturele samenwerking. Ondersteunen intergemeentelijke culturele samenwerking in de sectoren kunsten, erfgoed en bibliotheken A Bovenlokale culturele infrastructuur. Faciliteren van bovenlokale culturele infrastructuur A Festival van Vlaanderen in de Kempen. Festival van Vlaanderen in de Kempen - Musica Divina A Cultuurprijs. Provinciale cultuurprijs AP Streven naar meer diversiteit in cultuur A Kleur in cultuur DCUL. Diversiteitsplan en trajectbegeleiding voor de diensten en instellingen van het departement Cultuur A Kleur in cultuur extern. Trajectbegeleiding voor culturele organisaties in de provincie Antwerpen A MAF. Mestizo Arts Festival uitbouwen tot een provinciaal diversiteitsplatform voor de podiumkunsten in de provincie Antwerpen. A Gastcurator Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Het Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-west-europees profiel. A Gastcurator Fotomuseum. Het Fotomuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-west-europees profiel. A Gastcurator Modemuseum. Het Modemuseum zet minstens één belangrijk publieksproject op in samenwerking met een gastcurator met niet-west-europees profiel. AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en jongeren Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 1 van 32

19 Doelstellingennota E 25., A We voeren een positief feestbeleid A We stimuleren en ondersteunen het jeugdwerk om de toegankelijkheid ervan te verhogen A We voeren een inspirerend jeugdcultuurbeleid PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen AP Wonen E , E 1., A Wonen. Het huidige concept wonen kritisch analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren. A Wonen. Ontwikkelen van een impulsbeleid op vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen A Wonen. Het verder vormgeven van een geïntegreerd woonwagenbeleid tegen A Wonen. Meewerken aan de inhoudelijke onderbouwing van de Nota ruimte wat het onderdeel 'wonen' betreft. AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid E , E 5.1, A Buurtwegen: we behandelen de dossiers van de buurtwegen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn. A Ondersteuning gemeenten: we bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit door gemeentelijke ruimtelijke dossiers op een kwaliteitsvolle manier te adviseren binnen de decretaal vastgestelde termijn. A Nota ruimte: we leggen een nota ruimte (de startnota voor de herziening van het RSPA) ter goedkeuring voor aan de deputatie tegen eind 215. A Jaarprogramma DRP: we maken ruimtelijke studies, plan-mer's en PRUP's op zoals opgenomen in het jaarprogramma ruimtelijke planning 215. A Bouwberoepen: we behandelen de stedenbouwkundige beroepen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn. A Atrium: we bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit via het overlegplatform Atrium. AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid E , E , A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) voor 74% in A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets. AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie E 31., E 7., A Mobiliteitsadvies: we adviseren de lokale overheden en de Vlaamse overheid op een kwaliteitsvolle manier over mobiliteitsplannen, -studies en -projecten binnen de vastgestelde termijn. A Midden-Kempen: we werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 218. A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 219. A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP) Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 11 van 32

20 Doelstellingennota AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer E , A Verhogen van de biodiversiteit in de provinciale waterlopen door het oplossen van vismigratieknelpunten en het realiseren van beekherstel A Uitbouwen van een digitaal waterinformatiesysteem A Het beheren van de provinciale waterlopen A Ondersteuning lokale besturen A Ontwikkelen van diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te informeren over de activiteiten van DIW. A Initiëren en faciliteren van gebiedsgerichte dossiers waar verschillende overheden en sectoren bij betrokken zijn A Uitvoeren van beleidstaken in het kader van het decreet integraal waterbeleid AP Stimuleren van 'Ruimte voor water' E 9., E 1.25, A Realiseren van integrale projecten die bijdragen aan een duurzaam provinciaal waterbeleid en veiligheid. A Initiatieven met betrekking tot de aanpak van de overstromingsproblematiek en watersysteemmodellering A Behandelen van adviesvragen en machtigingen AP Bijdragen aan het realiseren van de NATURA 2 doelstellingen A We werken actief mee aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen via onze bevoegdheden, binnen ons patrimonium en via een gerichte ondersteuning van de gemeenten. AP Faciliteren van een functionele groene infrastructuur E 9., A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit AP Verder uitbouwen van het kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en Ecosysteemdiensten E , E 25., A We inventariseren en ontsluiten kennis over biodiversiteit, ecosysteemdiensten en landschap ter ondersteuning van het provinciale en gemeentelijke beleid. AP Stimuleren van landschapszorg E , E , A We werken participatief aan kwaliteitsvolle landschappen van bovenlokaal belang A We coördineren de werking rond trage wegen AP Vrijwaren van ruimte voor landbouw A Ruimte vrijwaren voor professionele landbouw PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een transparante besluitvorming AP Investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers E , Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 12 van 32

21 Doelstellingennota A Dienst Talent en loopbaan biedt het personeel laagdrempelige psychosociale dienstverlening aan A Dienst Talent en Loopbaan biedt het personeel loopbaanbegeleiding aan AP Beschikbaar stellen van relevante financiele en beleidsmatige gegevens in elk deputatiebesluit A Wij streven er naar in 9% van de relevante deputatiebesluiten de budgettaire impact, van het actieplan en/of de actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert, weer te geven. AP Opvolgen van de afsprakennota in functie van samenwerking tussen politici en medewerkers A We evalueren jaarlijks voor de begrotingsbesprekingen aanvangen de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota. AP Digitaal besturen A We digitaliseren de subsidieprocessen van de organisatie (van aanvraag tot afhandeling) 2161 A We ontwikkelen een klantvriendelijk geïntegreerd elektronisch systeem voor het afhandelen van subsidies AP Tijdige agendering in functie van goede besluitvorming A We streven ernaar om de deputatiebesluiten 6 dagen vóór de zitting aan de deputatieleden te bezorgen en de stukken binnen de wettelijke termijn aan de provincieraadsleden te bezorgen. AP Verbeteren van interne werking (meten = weten) E , A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en het geven van ad-hoc adviezen. A Wij faciliteren het proces van organisatiebeheersing in de organisatie met als doel om de kwalitatieve werking van het bestuur te verbeteren. A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving, verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde besluitvorming binnen provincie Antwerpen te komen. A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces, via overleg met de BBC-ambassadeurs, gerichte en kwaliteitsvolle communicatie, het opvolgen van individuele vragen en het organiseren van multilaterales in het kader van de budgetopmaak. AP Evolueren naar een klimaatneutrale organidatie in 22 E , E , A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 22' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek A We organiseren een groepsaankoop energie AP Groeien in maatschappelijk verantwoord ondernemen met ISO141 als basis E 56.6, A We behouden het ISO-certificaat voor de ganse organisatie door blijvend in te zetten op het verduurzamen van onze activiteiten. A Als Fair Trade Provincie promoten we eerlijke handel als ontwikkelingsmodel en onderdeel van een breder duurzaam aankoopbeleid. AP Hanteren van gelijke kansen als een sturend principe van het provinciebestuur A Gelijke Kansen. De provincie bouwt op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen in Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 13 van 32

22 Doelstellingennota PBDS Garanderen van de afgesproken dienstverlening aan de interne klanten van de organisatie AP Afstemmen HR-processen, HR IT-architectuur en dienstverlening op de nieuwe klantenomgeving E , A De HR accountmanagers begeleiden de personele aspecten bij de transitie-trajecten A We lichten de huidige HR-IT architectuur door naar mogelijke verbeterpunten bij het verminderen van de personeelsadministratie en het verbeteren van de HR-processen. We passen de HR-IT architectuur aan op basis van gekende noden. AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling E , A Wij bieden begeleiding aan rond organisatieontwikkeling, proceswerking of projectwerking A Wij dragen een standaardprojectmethodologie uit in de organisatie via opleiding en tools AP Optimaliseren samenwerking met verzelfstandigde entiteiten A Wij voeren in de eerste jaarhelft een evaluatiegesprek met alle departementshoofden over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met de extern verzelfstandigde entiteiten. AP Optimaliseren van informatieveiligheidsbeleid in functie van Federale en Vlaamse regelgeving A Wij werken elk jaar een aantal acties uit ter verbetering van het informatieveiligheidsbeleid binnen het informatieveiligheidsplan AP Uitbouwen front-office ondersteunende departementen A De ondersteunende departementen organiseren samen bilaterale gesprekken met de beleidsdepartementen voor het afstemmen van vraag en aanbod in het kader van de jaarlijkse budgetopmaak. A De ondersteunende departementen zorgen voor de uitbouw van hun accountmanagement, zodat de klant de kortste weg naar de dienstverlening kan nemen op een gecoördineerde manier. Door regulier overleg tussen de accountmanagers detecteren de ondersteunende departementen de vragen uit de organisatie en stemmen de dienstverlening op elkaar af. A De ondersteunende departementen beschrijven de modaliteiten van hun dienstverlening in SLA's, die zo veel mogelijk afgestemd worden op de behoeften binnen de organisatie. A De ondersteunende departementen zullen de klanttevredenheidsmetingen verder uitbouwen en eens systeem van klachtenmanagement opzetten zodat de klanttevredenheid verhoogt en verbeteracties kunnen gedetecteerd worden AP Aanbieden moderne werkomgeving E , A DLOG coördineert de bouw van een nieuw provinciehuis zodat de provinciale medewerkers in de loop van 217 hun nieuwe werkplek kunnen innemen A We ondersteunen waaierwerken zodat de medewerkers van de provincie Antwerpen onafhankelijk van de werkplek binnen het PaS en het nieuwe provinciehuis toegang hebben tot de documenten en de toepassingen die zij nodig hebben. A We volgen op en implementeren de ICT-gerelateerde componenten in de aanbesteding voor het nieuw provinciehuis (Datacenter, Telefonie en Backoffice,...). AP Beheren van informatie en informatiestromen E , A We creëren tegen 217 een digitaal depot dat bruikbaar is voor de gehele organisatie en een garantie biedt op lange termijnbewaring van onze digitale archieven Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 14 van 32

23 Doelstellingennota A We zorgen voor een maximale kennisdeling binnen de organisatie door het uitbouwen van de huidige centrale bibliotheek en het archief tot een dynamisch en digitaal infocentrum dat de organisatie voorziet van de relevante informatie om optimaal te kunnen functioneren. A DIB staat in voor het beheren, bewaren en ontsluiten van de gearchiveerde dossiers van de provincie Antwerpen. Dossiers die ouder zijn dan 3 jaar en waarvan het administratieve nut voorbij is, worden in goede en geordende staat overgedragen aan het Rijksarchief. A We voeren de roadmap digitaal werken uit om de bewaring, het beheer en het delen van informatie te optimaliseren PBDS Zo decentraal mogelijk communiceren, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier AP In de kijker zetten van best (DMCO-)practices E , E 74.5, A DMCO ( alle diensten) zetten concrete verwezelijkingen in de verf door systematisch de (vak)pers te halen, door op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd, door op een ruimer forum als gastspreker te fungeren of zelf op te treden als organisator. Het departement zet haar werking in de verf via netwerking door aanwezig te zijn in, en eventueel als trekker te fungeren van, vakgroepen en georganiseerde overlegstructuren van elk HR of CD-domein. AP Uitvoeren van doelgroepenonderzoek en analyse E 34.3, A De communicatiedienst optimaliseert haar bestaande onderzoektools, om deze effectiever in te zetten in haar eigen communicatie en communicatieondersteuning. A De communicatiedienst organiseert focusgroepen, om een beter inzicht te verwerven in het imago van de provincie Antwerpen en haar positionering. AP Voeren van een efficiënt en klantgericht communicatiebeleid voor de provincie Antwerpen E , A De communicatiedienst optimaliseert haar dienstverlening in 216 door op geregelde tijdstippen in dialoog te treden met haar klanten en dit op basis van de in de SLA van 215 gemaakte afspraken. A De communicatiedienst biedt ondersteuning aan de hele organisatie bij communicatievragen, zowel on- als offline. A De communicatiedienst wil de provincie Antwerpen laten evolueren naar een (meer) converserende overheid. A De communicatiedienst wenst in 216 de reeds ontwikkelde websitecomponenten verder te optimaliseren, alsook een upgrade door te voeren van het Wordpress platform, teneinde de kwaliteit van onze online dienstverlening en producten te verbeteren. AP Uitbouwen van het merk provincie Antwerpen E , A De communicatiedienst onderneemt ad-hoc-promotieacties, om van provincie Antwerpen een sterk merk te maken. A De communicatiedienst publiceert een klantenmagazine voor de provincie Antwerpen, om het imago van de provincie te verhogen. AP Organiseren interne communicatie E 34., A In 216 ontvangen alle medewerkers van de provincie Antwerpen op hun thuisadres, 5 edities van een 36 pagina s tellend personeelsblad. Het blad fungeert als krachtig bindmiddel voor de hele organisatie en zal aan het einde van het jaar beoordeeld worden op het lezersgedrag via de Custometer BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 15 van 32

24 Doelstellingennota AP Ondersteunen inzake sociale kaart en Sociale Planning E 76.4, A Personen met een beperking. Het ondersteunen van de Vlaamse wachtlijstwerking voor personen met een beperking. A Personen met een beperking. Het Coördinatiepunt Handicap faciliteert de doelstelling van de zorgregie om personen met de grootste zorgbehoeften de meeste kansen tot een zorgoplossing te bieden. A Vrijwillige Inzet. De vernieuwing van de interprovinciale vrijwilligersvacaturebank op en de aanmaak van een gedeelte vrijwilligersprofielen naast het gedeelte vacatures. A Sociale Kaart. Uitbouwen en operationaliseren van de nieuwe databank Platform Welzijn en Gezondheid met oog voor de ontwikkeling van nieuwe ontsluitingsvormen en een aangepast vormingsaanbod. A Planning. Verzamelen/aanbieden van sociaaleconomische en welzijnsgegevens over gemeenten binnen het grondgebied van de provincie Antwerpen; dossiers publiceren over verschillende welzijnsthema s en doelgroepen alsook het ondersteunen van lokale besturen, welzijnsorganisaties en eigen provinciale diensten met betrekking tot hun eigen (beleids)planning en onderzoek. AP Bevorderen van netwerkvorming binnen de Welzijns- en Gezondheidssector E 182., E 125., A Intrafamiliaal Geweld. Het blijvend faciliteren en ondersteunen van een overlegstructuur inzake intrafamiliaal geweld (IFG) en ouderen(mis)behandeling (OMB), op arrondissementeel niveau. A Jeugdwelzijn. De bestaande overlegorganen binnen de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) worden gefaciliteerd en ondersteund, evenals de vernieuwende projecten die hieruit voortvloeien. A Jeugdwelzijn. Triple P. het actief informeren van ouders via het magazine 'Triple P Provant' over het programma Triple P (met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen). Er zijn twee uitgaves van het Triple P magazine. A Personen met een beperking. Het coördineren en ondersteunen van de dagelijkse werking en de verdere uitbouw van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) in de provincie Antwerpen. A Preventieve Gezondheid. De uitbouw van een eerstelijns-geestelijke-gezondheidszorg voor jongeren in de provincie Antwerpen. A Ouderen. Het versterken van de ouderenparticipatie op regionaal niveau door het ondersteunen van drie regionale stuurgroepen Mechelen, Kempen en Antwerpen A Preventieve Gezondheid. Uitbouw van een Netwerk Preventie Geestelijke Gezondheid A Ouderen. Realisatie van een provinciaal actieplan 'dementie' met specifieke aandacht voor beeldvorming, deskundigheidsbevordering & de uitbouw van aangepast aanbod rond vroegdementie. A Ouderen. Het versterken van de ouderenparticipatie op provinciaal niveau door het formuleren van adviezen vanwege de provinciale ouderenadviesraad(por) A Armoedebestrijding. De ondersteuning van OCMW's in hun taken op vlak van armoedebestrijding A Armoedebestrijding. De organisatie van praatcafés over het thema 'armoede en psychische kwetsbaarheid' in de regio's Mechelen en Turnhout. A Jeugdwelzijn. De provincie ondersteunt de overlegorganen binnen de Integrale Jeugdhulp, waaronder het IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp) en de arrondissementele netwerkstuurgroepen integrale jeugdhulp. AP Voeren van een impulsbeleid E ,21 E 111.3, A Jeugdwelzijn. Ontwikkelen van innovatieve projecten om, door middel van de combinatie van innovatieve arbeidsorganisatie en geweldloze communicatie het jeugdwelzijn te bevorderen A Armoedebestrijding. Uitvoering van een actieplan om de Voedselbank verder te professionaliseren Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 16 van 32

25 Doelstellingennota A Intrafamiliaal Geweld. Ontwikkelen van innovatieve projecten om de multidisciplinaire ketenaanpak bij intrafamiliaal geweld (IFG) te promoten. A Intrafamiliaal Geweld. Het sensibiliseren van professionelen en burgers inzake de problematiek van intrafamiliaal geweld (IFG). A Intrafamiliaal Geweld. Het organiseren en ondersteunen van vormingen, trainingen of andere initiatieven inzake intrafamiliaal geweld (IFG) om de deskundigheid van professionelen die in aanraking komen met gezinnen waar IFG voorkomt, te bevorderen. A Jeugdwelzijn. De stuurgroep ("het comité V") komt regelmatig samen om aanvragen te bespreken van jongeren die hun slachtoffer willen vergoeden via het vereffeningsfonds. A Jeugdwelzijn. Het organiseren van een netwerktafel (cliëntoverleg) of bemiddeling voor jongeren in een zeer complexe psychosociale situatie met problemen op meerdere domeinen, in het kader van de Integrale Jeugdhulp. A Jeugdwelzijn. De inhoudelijke ondersteuning van Triple P medewerkers door de organisatie van themabijeenkomsten en/of studiedagen. A Vrijwillige inzet. Voeren van een impulsbeleid rond vermaatschappelijking van de zorg gericht op innovatie m.b.t. "mantelzorg" "krachtgericht werken", en "vrijwillige inzet" A Ouderen. Afstemming van de werking van de palliatieve netwerken in de provincie Antwerpen met het brede welzijnsveld door middel van netwerking en het ondersteunen van provinciale vormingsinitiatieven A Preventieve Gezondheid. Het ontwikkelen van een beleid jongeren-suïcidepreventie A Ouderen. Digitaal Netwerk Kortverblijven: Via de interprovinciale webapplicatie kan de bezoeker nagaan waar er vrije plaatsen zijn in een kortverblijf en kan hij/ zij een reservatie maken voor een verblijf in een centrum voor kortverblijf. A Toegankelijke gezondheidszorg. De gezondheidszorg (van het preventief aanbod tot de 2-de lijn) beter toegankelijk maken voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. A Algemeen Welzijnsbeleid. De provincie stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid. A Armoedebestrijding. Het uitvoeren van het plan van aanpak voor de bestrijding van jongerenarmoede. A Vrijwillige Inzet. Een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk toegankelijk maken via de website vrijwilligerswerk.be en gemeentes aanspreken om lokaal een grotere rol bij de erkenningen te spelen A Algemene werkingskosten impulsbeleid A Jeugdwelzijn. Opvoedingsondersteuning: Uitvoeren van een provinciaal impulsbeleid rond preventieve gezinsondersteuning. AP Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, een provinciebreed instrument A financiële aangelegenheden AP Uitbouwen van het Gouverneur Kinsbergencentrum als intersectoraal expertisecentrum E , E 3.726, A Uitbetaling dotatie Gouverneur Kinsbergencentrum A Het Gouverneur Kinsbergencentrum biedt antwoord op complexe diagnostische vragen bij kinderen, jongeren en volwassenen en geeft advies over het vervolgtraject na diagnostisch onderzoek A Het Gouverneur Kinsbergencentrum vervult een trekkersrol in de intersectorale samenwerking rond het thema niet-aangeboren hersenletsel en kwetsbare groepen met een dubbele diagnose (verstandelijke handicap en autismespectrumstoornis, verstandelijke handicap en psychiatrische problematiek) A Overhead Gouverneur Kinsbergencentrum AP Ondersteunen van de gezondheid van kwetsbare burgers Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) / Budget 216 Pagina 17 van 32

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

BUDGET 2017 DIENST BEGROTING. Departement Financiën

BUDGET 2017 DIENST BEGROTING. Departement Financiën BUDGET 217 DIENST BEGROTING Departement Financiën BUDGET 217 DIENST BEGROTING Departement Financiën D/216/18/5-2 INHOUDSTAFEL BELEIDSNOTA Doelstellingennota (33p) Doelstellingenbudget (5p) Financiële

Nadere informatie

BUDGET 2015 DIENST BEGROTING. Departement Financiën

BUDGET 2015 DIENST BEGROTING. Departement Financiën BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën D/214/18/5-2 INHOUDSTAFEL BELEIDSNOTA Doelstellingennota (37p) Doelstellingenbudget (4p) Financiële

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/2 Vierde reeks wijzigingen van 2015. Diverse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/3 Derde reeks wijzigingen 2014. Departement Mens,

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Dienst Economie en Internationale Samenwerking

Jaarverslag 2014 Dienst Economie en Internationale Samenwerking Jaarverslag 2014 Dienst Economie en Internationale Samenwerking Inleiding De provincie Antwerpen is nog steeds dé economische motor van Vlaanderen. 2014 was een jaar waarin voornamelijk veel beleid werd

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Beleidskader Voorbereidende stappen - Proces Uitgangspunten Focus en Rol van Vlaanderen Vlaams regeerakkoord Beleidsnota Afbakenen type Sportinfrastructuur

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten (Tinne Van Looy: plattelandscoördinator provincie Antwerpen) Vrijdag 27/11/2009 Landgoed Rhederoord Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 603 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 27 JUNI 2013 1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 43, &2, 9 en artikel 43, &2, 11 van het provinciedecreet.

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Dienst Economie en Internationale Samenwerking

Jaarverslag 2015 Dienst Economie en Internationale Samenwerking Jaarverslag 2015 Dienst Economie en Internationale Samenwerking Inleiding De provincie Antwerpen is vandaag nog steeds een sterke Europese én Vlaamse economische regio. Onze provincie realiseert meer dan

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu Doelstelling 1 Sterk Limburg

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Iedereen mee, iedereen actief Reflecties over samenwerking tussen Vlaamse overheid en lokale besturen De theorie: conceptnota(2007) en ERSV decreet (2004) Het lokaal

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 maart 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 43 Agenda nr. 10/1 Provinciale initiatieven. Stopzetting reglementen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/4 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 april 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/2 Overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg

POM-ERSV Limburg. Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Socio-economische ontwikkeling van Limburg POM-ERSV Limburg Overleg Vertegenwoordiging Studiewerk Ondersteuning Uitvoering Dienstverlening van het sociaal-economisch beleid in Limburg

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLING 1

OPERATIONELE DOELSTELLING 1 SD 1: Binnen het GGZ-landschap versterkt OPZC Rekem zijn forensisch psychiatrische werking, het forensisch zorgaanbod en het forensisch wetenschappelijk onderzoek. Iedere medewerker van het cluster forensische

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 115 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2014 1 Provincieraad. Ontslag van de heer Jan Hofkens. Opvolging. 2 Provincieraad. Ontslag van mevrouw Hilde De

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014

BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014 962 BESLUITEN GENOMEN DOOR DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 JUNI 2014 1 Gewone Provinciebedrijven opheffing GPB Arenbergschouwburg en overdracht eindbalans naar beginbalans APB Arenbergschouwburg.

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 4/14 Tweede reeks wijzigingen van 2014. Technische

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan Thema 1:Landbouw- en natuureducatie D1: Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet,

Nadere informatie

Land- en tuinbouw in provincie Antwerpen - Ontwikkelingskansen glastuinbouw

Land- en tuinbouw in provincie Antwerpen - Ontwikkelingskansen glastuinbouw Land- en tuinbouw in provincie Antwerpen - Ontwikkelingskansen glastuinbouw Koen Eyskens 1-16/06/2017 Antwerpse land- en tuinbouw, een divers maar sterk merk! Enkele cijfers (2015): 3600 bedrijven 15%

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie