VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING ADRIAEN BANCKERTSTRAAT 10 TE 5666 GH GELDROP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING ADRIAEN BANCKERTSTRAAT 10 TE 5666 GH GELDROP"

Transcriptie

1 /CB/FF VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING ADRIAEN BANCKERTSTRAAT 10 TE 5666 GH GELDROP de te Amsterdam gevestigde de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V., kantoorhoudende te 1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10m ingeschreven in het handelsregister onder nummer en als zodanig bevoegd de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen, ABN AMRO Bank N.V. hierna te noemen: 'verkoper'. I VERKLARINGEN VOORAF De verschenen persoon verklaarde als volgt: DOEL VAN DE AKTE Het doel van deze akte is namens verkoper de voorwaarden vast te stellen waaronder de executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed (inclusief de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) plaatsvindt op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek. DATUM EN PLAATS VEILING Deze executoriale verkoop vindt plaats op twee juni tweeduizend zestien vanaf dertien uur dertig minuten in Van der Valk Hotel Vught, Bosscheweg 2 te 5261 AA Vught voor mij, notaris, of eventueel een van de andere notarissen verbonden aan het kantoor van mij, notaris, alsmede hun waarnemers, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Deze voorwaarden worden geplaatst op hierna te noemen: de website. REGISTERGOED Het bedoelde registergoed is: KADASTRALE GEMEENTE GELDROP tussenwoning met berging, ondergrond, tuin en erf, staande en gelegen aan de Adriaen Banckertstraat 10 te 5666 GH Geldrop, kadastraal bekend gemeente Geldrop, sectie F nummer 86, groot een are zevenenveertig centiare (1 a 47 ca) hierna ook te noemen: het registergoed. Het hiervoor vermelde adres is overeenkomstig de Basisregistraties voor adressen en gebouwen. DE EIGENAAR/SCHULDENAAR BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID Het registergoed werd verkregen door de eigenaar, ieder voor een gelijk deel, door levering krachtens koop. Van deze levering blijkt uit een akte op een december tweeduizend vier verleden voor mr. M.J. Koudijs, notaris te Geldrop-Mierlo, gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze

2 - 2 - akte in de openbare registers van het kadaster te Eindhoven op twee december tweeduizend vier, in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel nummer 162. Uit deze akte blijkt: - kwijting voor de betaling van de koopprijs; en - het ontbreken van ontbindende voorwaarden die de verkrijging ongedaan zouden kunnen maken. De akte maakt geen melding van bezwarende erfdienstbaarheden, andere beperkte rechten of kwalitatieve verplichtingen bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij kettingbeding aan rechtsopvolgers op te leggen persoonlijke verplichtingen, tenzij uit deze akte anders blijkt. HYPOTHEEK/PANDRECHT Op het registergoed is ten behoeve van de verkoper gevestigd een recht van hypotheek respectievelijk pand, hierna te noemen "het hypotheekrecht" respectievelijk "het pandrecht". Hiervan blijkt uit een akte op achtentwintig augustus tweeduizend zeven verleden voor mr. A.L.H.M. van Griensven, kandidaat-notaris, waarnemer van mr. S.J. Billet, notaris te Eindhoven, gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze akte in de openbare registers van het kadaster op achtentwintig augustus tweeduizend zeven, in register Onroerende Zaken Hypotheken 3, deel 54075, nummer 79, deze akte hierna te noemen: de hypotheekakte. Het hypotheek- en pandrecht strekken in de eerste plaats tot zekerheid voor de voldoening van de geldlening en van al hetgeen de schuldenaar uit hoofde van de in de hypotheekakte vastgestelde overeenkomst aan verkoper schuldig is of zal worden en voorts voor al hetgeen de schuldenaar aan verkoper nu of te eniger tijd mocht blijken verschuldigd te zijn, uit welken hoofde ook, zowel in als buiten rekening-courant en al of niet in het gewone bankverkeer. Op het hypotheekrecht zijn van toepassing de bepalingen van de hypotheekakte en de daarin van toepassing verklaarde Algemene (Hypotheek)Voorwaarden. RANGORDE INSCHRIJVING(EN) Het hypotheekrecht en het pandrecht zijn eerste in rang. Op grond hiervan is verkoper bevoegd over te gaan tot executie van het registergoed. SCHULD Van het bestaan en de omvang van de schuld van de schuldenaar aan verkoper blijkt uit de administratie van verkoper. RECHT TOT OPENBARE VERKOOP/OPEISBAARHEID De door de hypotheek gedekte vordering is direct opeisbaar geworden door nalatigheid van de schuldenaar in de terugbetaling van het aan verkoper verschuldigde, ondanks de nodige aanmaningen van verkoper. VERZUIM Op grond van het hiervoor vermelde is de schuldenaar in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt en is verkoper als gevolg daarvan bevoegd gebruik te maken van zijn rechten als eerste hypotheekhouder en als eerste pandhouder. Verkoper kan daarom onder meer gebruikmaken van zijn recht tot executoriale verkoop op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek zoals omschreven in de hypotheekakte. AANZEGGING Deze openbare verkoop is op grond van het bepaalde in artikel 544 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tijdig aangezegd aan: - de eigenaar/schuldenaar;

3 (op basis van artikel 549 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek) de (onder)huurder van de woning, tegen wie het huurbeding kan worden ingeroepen, in verband waarmee verkoper een daartoe strekkend verzoekschrift heeft ingediend bij de voorzieningenrechter. II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006, voor zover deze voorwaarden in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 zijn vastgesteld bij akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, destijds notaris te Andel. Een afschrift daarvan is gedeponeerd bij de Rechtbank Breda op zes februari tweeduizend zes onder nummer 8/2006. Een afschrift van de akte is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster te Eindhoven op een februari tweeduizend zes in deel nummer 198, deze Algemene Veilingvoorwaarden worden hierna ook genoemd: AVVE. Door het uitbrengen van een bod aanvaardt de bieder/koper de rechten en verplichtingen die voor hem uit de AVVE en de navolgende bijzondere veilingvoorwaarden voortvloeien. III BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in: A.1. en A.2. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop (dus als de openbare veiling op twee juni tweeduizend zestien te Vught doorgaat); en B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren. A.1. Openbare executoriale verkoop In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden: 1. Wijze van veilen De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning. 2. Inzet en afslag I. Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt. II. Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom. III. Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod. 3. Voorbehoud recht van beraad, bieden voor een ander a. Verkoper maakt, tenzij hij direct op de dag van veiling tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE, echter met die afwijking dat de termijn niet één dag bedraagt, maar drie (3) werkdagen. b. Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt: "Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het procesverbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en

4 - 4 - verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde". 4. Gunning bij afkoelingsperiode Als ná de veiling echter voordat de verkoper tot gunning is overgegaan een afkoelingsperiode wordt uitgesproken als bedoeld in artikel 63a en 313 Faillissementswet, wordt de termijn voor het overgaan tot gunning verlengd met een periode gelijk aan de afkoelingsperiode, dan wel gegund onder de opschortende voorwaarde van het eindigen van de afkoelingsperiode. Als niet is gegund onder deze opschortende voorwaarde, wordt de bieder/koper gedurende de afkoelingsperiode gehouden aan zijn bod. 5. Inzetpremie De inzetpremie bedoeld in artikel 7 AVVE bedraagt één procent (1%) van de inzetsom. De inzetpremie wordt uitsluitend aan de inzetter uitbetaald. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c AVVE en overeenkomstig artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de inzetpremie voor rekening van verkoper. Als de inzetter ook koper is, wordt volgens artikel 7 lid 2 AVVE de inzetpremie met de koopprijs verrekend. In afwijking van artikel 7 lid 3 AVVE vervalt het recht op inzetpremie in geval van intrekking na de inzet alsook ingeval dat niet tot gunning wordt overgegaan. 6. Legitimatie en verklaring van financiële gegoedheid, aanvullende zekerheden Bieders moeten zich tegenover de notaris kunnen legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders/kopers moeten hun financiële gegoedheid tijdens de veiling desgevraagd kunnen aantonen door: - het gebruikmaken voorafgaand aan de veiling van een internetborg zoals hierna onder III.A.2. sub 14 omschreven; of - een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de wet te overleggen tijdens de veiling, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. Deze verklaring mag op de dag van de veiling niet ouder zijn dan vier (4) weken. De financiële gegoedheid van bieders is uitsluitend ter beoordeling van de notaris. Het staat de notaris te allen tijde vrij tijdens veiling aanvullende zekerheden te verlangen, waaronder begrepen ten aanzien van de betaling van de waarborgsom te bepalen dat die direct of daags ná veiling dient te worden voldaan. Als de verkoper niet tot gunning overgaat terwijl op grond van vorenstaande reeds een waarborgsom is voldaan, wordt deze per omgaande teruggestort casu quo wordt de bankgarantie teruggezonden. Het niet storten van de waarborgsom of het niet stellen van de bankgarantie binnen de gestelde termijn levert aansprakelijkheid op voor de nalatige partij, die daardoor alle voor de verkoper ontstane schade met kosten en rente moet vergoeden. Het verzuim treedt in zonder ingebrekestelling. 7. Waarborgsom, kosten en betaling koopprijs, machtiging aan notaris Waarborgsom Verkoper verlangt betaling van een waarborgsom ter grootte van tien procent (10%) van de koopprijs. Voor zover de waarborgsom nog niet is voldaan op grond van het in artikel 6 bepaalde, moet deze worden voldaan uiterlijk de zesde werkdag na de gunning en zal deze direct na ontvangst van de koopprijs worden teruggestort.

5 - 5 - Het niet storten van de waarborgsom of het niet stellen van de bankgarantie binnen de gestelde termijn levert aansprakelijkheid op voor de nalatige partij, die daardoor alle voor de verkoper ontstane schade met kosten en rente moet vergoeden. Het verzuim treedt in zonder ingebrekestelling. De kosten van de veiling voor zover voor rekening van koper en het bedrag van de overdrachtsbelasting moeten worden voldaan uiterlijk de zesde werkdag na de gunning. De koopprijs en de eventuele overige kosten moeten worden voldaan, met verrekening van dat wat al betaald is, uiterlijk zes weken na de gunning maar, in het geval artikel 3:270 Burgerlijk Wetboek van toepassing is en de eerste hypotheekhouder te kennen heeft gegeven de in dat artikel bedoelde verklaring aan de notaris te willen overleggen, niet eerder dan dat de voorzieningenrechter de in dat artikel bedoelde goedkeuring aan de verklaring heeft verleend. Machtiging aan notaris Betalingsvoorwaarden, ingebrekestelling en verzuim Alle betalingen moeten worden gedaan door storting op een daartoe bestemde rekening van de notaris welke betalingen en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de notaris het aldus ontvangene uit te keren aan wie het toekomt. Indien koper in verzuim is met (tijdige) betaling van de koopprijs zal verkoper koper in gebreke stellen op de in artikel 22 lid 2 AVVE omschreven wijze. Na verloop van de termijn voor ingebrekestelling is de waarborgsom direct opeisbaar en zal die - in afwijking van artikel 12 lid 3 AVVE - door de notaris aan verkoper worden uitgekeerd zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist. 8. Verzuimrente 1. Koper is geen rente verschuldigd. Het bepaalde in artikel 19 lid 2 AVVE en de tweede zin van artikel 19 lid 4 AVVE is niet van toepassing. 2. Koper moet in afwijking van het hiervoor onder 8.1 bepaalde, wel rente betalen over het verschuldigde bedrag vanaf het moment dat enige in de AVVE en deze akte vermelde betalingstermijn wordt overschreden en koper daardoor in verzuim is. De verschuldigde rente is gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met twee procentpunt. 9. Omzet- en overdrachtsbelasting Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 10. Eigenaarslasten Ter informatie: volgens opgave van de desbetreffende instanties bedragen de eigenaarslasten voor het registergoed per vandaag: - onroerend zaakbelasting: eenhonderdachtendertig euro en tweeënnegentig eurocent ( 138,92); - waterschapslasten: vierendertig euro en negenendertig eurocent ( 34,39). Deze eigenaarslasten worden niet verrekend, met uitzondering van het eventueel onder 11 van deze voorwaarden bepaalde. 11. Veilingkosten 1a. In afwijking van artikel 9 lid 1 AVVE komen de volgende kosten en heffingen voor rekening van koper: - het honorarium van de notaris; - de overdrachtsbelasting en omzetbelasting; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;

6 de kosten van ontruiming na de aflevering; - de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is; - alle kosten gepaard gaande met een akte de command. Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht. 1b. Voor het moment van betaling van (een voorschot op) deze kosten wordt verwezen naar het bepaalde onder 7 van deze voorwaarden. 2. De kosten die niet voor rekening van de koper zijn, worden uit de koopprijs voldaan. 12. Feitelijk gebruik en bestemming van het registergoed Het registergoed is, voor zover verkoper bekend, thans in gebruik als woonhuis. Wat betreft de bestemming en het gebruik van het registergoed wordt verwezen naar de website van gemeente Geldrop-Mierlo. Volgens deze website maakt het registergoed deel uit van het bestemmingsplan "Zuid-Oost Geldrop". Blijkens gemeld bestemmingsplan is aan het registergoed de bestemming "Woondoeleinden" toegekend. Voor de van toepassing zijnde regels wordt voorts verwezen naar hetgeen wordt gepubliceerd via en 13. Gebruik bij de eigenaar? Onder gebruikmaking van verkopers bevoegdheid ex 3:267 BW, is aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats s-hertogenbosch, goedkeuring gevraagd om over te gaan tot ontruiming en inbeheerneming van het registergoed. Blijkens beschikking van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats s- Hertogenbosch, is bedoelde goedkeuring verleend, op elf april tweeduizend zestien (zaaknummer/rekestnummer C/01/ / BP RK ). Verkoper is voornemens om onder gebruikmaking van deze beschikking het registergoed te laten ontruimen en in beheer te nemen. 14. Gebruik bij derden? Artikel 20 lid 2 AVVE is niet van toepassing; in plaats daarvan geldt het volgende: 1. Volgens opgaaf van de gemeente staat de eigenaar niet op het adres van het registergoed ingeschreven als bewoner. 2. De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. De verkoper heeft voorafgaand aan de veiling het huurbeding ingeroepen. Blijkens beschikking van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats s-hertogenbosch de dato elf april tweeduizend zestien is het vereiste verlof voor inroeping van het huurbeding verleend. Verkoper is voornemens om onder gebruikmaking van het verkregen verlof tot ontruiming over te gaan. 16. Overige informatie betreffende het registergoed Milieu Het is verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is verkoper verder niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Volgens een bericht van de gemeente Geldrop-Mierlo met datum twaalf april

7 - 7 - tweeduizend zestien, is geen informatie beschikbaar over bodemverontreiniging met betrekking tot het registergoed. Voor zover aan verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Koper aanvaardt de vrijwaring van verkoper door het enkele feit van bieding voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen/materialen kan voortvloeien. Bovendien wordt elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, als gevolg van de aanwezigheid en/of de verwijdering van asbesthoudende stoffen/materialen, uitgesloten. Aanschrijvingen Na schriftelijke informatie ingewonnen bij de daartoe aangewezen gemeentelijke dienst, met datum twaalf april tweeduizend zestien is gebleken dat er geen (voor) aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Energielabel Verkoper beschikt niet over een energielabel. De eigenaar van het registergoed is daarvoor verantwoordelijk. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart verkoper en/of de executienotaris voor alle (eventuele) aanspraken in dat kader. In het geval het energielabel niet beschikbaar is gesteld, dient koper desgewenst zelf melding te maken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Volgens de website van Rijksoverheid (zoekuwenergielabel.nl) is aan het registergoed energielabel C toegekend. Dit betreft een voorlopig label. Aan de eigenaar van het registergoed is schriftelijk verzocht het label aan mij, notaris, te verstrekken, na dat ter zake door hem - zo mogelijk - om de definitieve status is verzocht. Dit label is tot op heden niet verkregen. Indien het label alsnog voor veilingdatum door mij, notaris, wordt ontvangen, zal dit op casu quo bij de objectgegevens van het registergoed vermeld worden. 17. Garanties verkoper De verkoper staat voor de afwezigheid van (op dit moment): 1. gemeentelijke aanschrijvingen inzake het registergoed; 2. inschrijvingen in de openbare registers inzake: - de Monumentenwet; - de Wet Voorkeursrecht Gemeenten; - de Bodembeschermingswet. 3. De verkoper staat niet in voor de bouwkundige staat van het registergoed. Door verkoper worden voor het overige geen garanties verleend, noch ter zake van de materiële conformiteit van het verkochte, noch ter zake van de juridische conformiteit van het verkochte. Het door koper voorgenomen gebruik komt voor rekening en risico van de koper. 18. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen; verwijzing naar eerdere akten Ten aanzien van bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen betreffende het registergoed wordt verwezen naar een akte van akte van levering op vijftien juli negentienhonderd zesenzestig verleden voor A.A. van Leengoed, destijds notaris te Geldrop,

8 - 8 - gevolgd door inschrijving van een afschrift van deze akte in de openbare registers van het kadaster te Eindhoven op eenentwintig juli negentienhonderd zesenzestig in register Onroerende Zaken Hypotheken 4, deel 1730 nummer 120 (waarin het verkochte werd aangeduid als kavel 63). In welke akte onder meer woordelijk is vermeld: 8. Verkrijgers en iedere opvolgende verkrijger in eigendom of zakelijk genotsrecht van het geheel of een gedeelte van het verkregen onroerend goed zijn verplicht: a. enzovoorts. b. de bestemming van woning aan het geheel of een gedeelte van het gebouwde niet te ontnemen of niet bij te bouwen, tenzij na verkregen goedkeuring van Burgemeester en Wethouders. 9. enzovoorts. 11. De muren scheidende de te stichten woningen en garages zijn gemeenschappelijke eigendom van de eigendom van de eigenaren van die woningen en garages. Deze koopovereenkomsten zijn voorts aangegaan onder de navolgende bijzondere bepalingen: I.d. Ten behoeve en ten laste van de bouwterreinen kavelnummers 54 tot en met 67 en ten behoeve en ten laste van het perceel gemeente Geldrop, sectie C, nummer 3632, eigendom van de sub II genoemde naamloze vennootschap en de niet verkochte delen van de percelen gemeente Geldrop, sectie C, nummers 3630 en 3634, eigendom van de gemeente Geldrop, worden over een weer gevestigd al zodanige erfdienstbaarheden voorzover dit niet reeds bij eerdere akte(n) is geschied, waardoor de toestand waarin deze percelen zich ten opzichte van elkander bevinden, na voltooiing van de te bouwen woningen en bergingen blijft gehandhaafd; speciaal voor wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerken of anderszins, eventuele inbalking, inankering, overbouw, toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. Meerdere bebouwing wordt niet aangemerkt als verzwaring van deze erfdienstbaarheid. II.j. Ten behoeve en ten laste van de kavelnummers 56 tot en met 63 en ten behoeve en ten laste van de niet verkochte aangrenzende delen van de kadastrale percelen Geldrop, sectie C, nummers 3634 en 3630, eigendom van de gemeente Geldrop, wordt over en weer gevestigd, voorzover dit niet reeds bij eerder akte(n) is geschied, de erfdienstbaarheid van voetpad, tevens inhoudende het recht om er met een aan de hand geleide voertuigen gebruik van te maken, om te komen en te gaan van de heersende erven naar de openbare straat en terug door de gang gelegen tussen de kavels 56 tot en met 63 en de toekomstige panden Karel Doormanstraat 9 tot en met 23 (oneven nummers), terwijl ten behoeve en ten laste van de kavels 56 tot en met 63 voormelde erfdienstbaarheid tevens wordt gevestigd door de gang gelegen tussen de kavels 59 en 60. Voor zover in die bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is op te leggen, doet hij dat hierbij en worden die verplichtingen hierbij door koper door het enkele feit van bieding aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten hierbij ook door verkoper voor die derden aangenomen. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen moeten

9 overheidsorganen beperkingen registreren van de bevoegdheid tot gebruik van of beschikking over een registergoed (als bedoeld in die wet en het toepasselijke aanwijzingsbesluit). Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op heden zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Ook de betreffende gemeente heeft schriftelijk meegedeeld dat er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend zijn. Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven. 19. Aanvaarding door koper, naleving bepalingen en risico-overgang 1. Het bepaalde in artikel 18 AVVE is niet van toepassing. Het registergoed is voor risico van de koper vanaf het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers. 2. Aanvaarding door de koper betekent niet dat hij afstand doet van eventuele rechten op schadevergoeding. 3. Koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met een eventuele vordering wegens schadevergoeding. 4. Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen. 20. Uitoefening van het recht van parate executie Verkoper oefent bij deze koop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit kader moet verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar, ook als daardoor de koop en/of de levering op grond van de executoriale verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. Koper kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen. A.2 Extra aanvullende voorwaarden in verband met internetbieden Het bieden op deze openbare danwel executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet, en Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing. 1. In aanvulling op de AVVE 2006 (hierna: AVVE) kan ook via internet worden geboden. Als bod in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als bieder in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure Online meebieden op de veiling en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden. 2. In aanvulling op de AVVE wordt onder "registratienotaris" verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure Online meebieden op de veiling en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd. 3. Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure Online meebieden op de veiling. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is één procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro - 9 -

10 ( 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een verklaring van gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien. 4. In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, of de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen. 5. Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW. 6. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris. 7. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder. 8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord bied bij het afroepen van het bedrag door de afslager. 9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat mijn wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken. 10. Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling. 11. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming. 12. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1

11 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een Akte de Command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde. 13. Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene doen wat zij nodig en nuttig acht, waaronder begrepen het ondertekenen van alle gebruikelijke en vereiste stukken om tot ondertekening van een Akte de Command te geraken wanneer daartoe tijdig de verklaringen ex artikel 5 AVVE de notaris hebben bereikt. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen. 14. Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan. B. Onderhandse executoriale verkoop voor de openbare veiling Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is het volgende in het bijzonder van toepassing: 1. Voorwaarden onderhandse executoriale verkoop Bij een onderhandse executoriale verkoop overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek door verkoper, de eigenaar of de executoriaal beslaglegger, zijn op die koop de voorwaarden van de AVVE en alle onder III opgenomen bijzondere veilingvoorwaarden van overeenkomstige toepassing. Dit geldt alleen voor zover de aard van een onderhandse verkoop (niet openbare verkoop via een veiling) zich daar niet tegen verzet en voor zover daarvan in de navolgende tekst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Het hiervoor vermelde geldt ook voor zover hiervan in een tussen verkoper, eigenaar of de executoriaal beslaglegger en koper op te maken koopovereenkomst niet wordt afgeweken. Voor zover de hierna opgenomen bepalingen afwijken van de AVVE en de bijzondere veilingvoorwaarden onder A., prevaleren de volgende bepalingen. 2. Procedure van onderhandse verkoop Tot veertien dagen vóór de voor de openbare executoriale verkoop bepaalde dag, kan onderhands op het registergoed worden geboden bij een aan de notaris gericht schrijven overeenkomstig artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Onder een schriftelijke verklaring wordt ook een bericht per dan wel per fax begrepen. Andere elektronische berichten, zoals per sms, tweet of whatsapp worden niet aangemerkt als schriftelijke verklaringen. Op de website is (onder aan de aankondiging van de executie van het registergoed) een formulier beschikbaar dat bij voorkeur voor biedingen kan worden gebruikt.

12 Verkoper is niet verplicht op het bod in te gaan of het bod te accepteren. 3. Ondertekening koopovereenkomst Direct nadat verkoper kenbaar heeft gemaakt het bod van koper te accepteren, is de koopovereenkomst tot stand gekomen. De koopovereenkomst wordt schriftelijk door de notaris vastgelegd en wordt ondertekend door koper en verkoper. Op eerste verzoek van de notaris moet koper daartoe in eigen persoon verschijnen op het kantoor van de notaris en een geldig identificatiebewijs en bewijs van financiële gegoedheid overleggen. a. Waarborgsom In afwijking van het bepaalde in artikel 12 lid 1 AVVE en het elders in deze akte bepaalde, bedraagt de waarborgsom (inclusief een voorschot op de te betalen kosten) vijftien procent (15%). Is de koper een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en is het registergoed een tot woning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, dan bedraagt de waarborgsom tien procent (10%). In afwijking van het bepaalde in artikel 10 AVVE en het in deze akte onder III.A.1. 6 en 7 bepaalde, moet koper de waarborgsom betalen uiterlijk op: drieëntwintig mei tweeduizend zestien. Een eventueel saldo van de koper bij de Stichting Beheer Internetborg kan niet als waarborgsom worden gebruikt. b. Opschortende voorwaarden/goedkeuring voorzieningenrechter - De koopovereenkomst vindt plaats (met inachtneming van het hierna bepaalde) onder de opschortende voorwaarde dat de in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechterlijke goedkeuring voor deze overeenkomst onvoorwaardelijk zal worden verkregen, nadat het verzoekschrift door verkoper, eigenaar of executoriaal beslaglegger is ingediend. De onthouding van die goedkeuring tot koop zou onder meer ingegeven kunnen worden doordat schuldenaar algeheel heeft gelost (artikel 3:269 BW) of doordat er door verkoper alsnog afspraken met schuldenaar zijn gemaakt welke er toe leiden dat een (onderhandse) executoriale verkoop niet langer gewenst is. Koper is zich er van bewust dat verkoper te allen tijde het recht heeft de executieprocedure te staken, indien er zich na het sluiten van deze overeenkomst nieuwe feiten of omstandigheden voordoen die naar de mening van verkoper de belangen van eigenaar/schuldenaar laten prevaleren boven de belangen van koper om het registergoed te verwerven. In dergelijke gevallen zal er dus geen overeenkomst van koop meer tot stand zijn/kunnen worden gekomen en zal koper geen rechten meer kunnen ontlenen aan de (beoogde) overeenkomst onder opschortende/ontbindende voorwaarden, waaronder het recht op enigerlei (schade-) vergoeding. Partijen zullen alsdan van elkaar bevrijd zijn. - Deze opschortende voorwaarde is echter niet van toepassing op de verplichting voor koper voortvloeiende uit artikel 13 lid 1 AVVE (betaling waarborgsom) en op het hierna bepaalde. - Koper is verplicht om alles te doen wat nodig is om de koopovereenkomst tijdig in te dienen. Koper zal niets doen of laten dat tot gevolg kan hebben dat

13 het hiervoor bedoelde verzoekschrift van verkoper aan de voorzieningenrechter niet op tijd kan worden ingediend of dat dit verzoekschrift zal worden afgewezen. In dat geval is koper verantwoordelijk voor de daardoor ontstane schade, in de ruimste zin van het woord. - Partijen kunnen geen rechten aan deze koopovereenkomst ontlenen als de voorzieningenrechter deze overeenkomst niet zal goedkeuren. - Als het verzoek niet wordt ingediend, wordt afgewezen of als verkoper de koopovereenkomst - tijdig - ontbindt, komt de koop niet tot stand en ontvangt de bieder de waarborgsom geheel terug. c. Tijdstip van betaling De voor de executoriale verkoop en verkrijging van het registergoed verschuldigde kosten die voor rekening van de koper komen, moeten samen met de koopprijs worden voldaan. De betaling moet plaatsvinden uiterlijk dertig dagen nadat de goedkeuring van koopovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: de goedkeuring ), door de voorzieningenrechter is verleend. Als artikel 3:270 lid 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is en de eerste hypotheekhouder te kennen heeft gegeven de in dat artikel bedoelde verklaring aan de notaris te willen overleggen, mag de betaling niet eerder plaatsvinden dan dat de voorzieningenrechter de in dat artikel bedoelde goedkeuring aan de verklaring heeft verleend. Alle betalingen moeten worden gedaan door storting op een daartoe bestemde rekening van de notaris. Zodra koper nalatig is in enige betalingsverplichting, geldt dit als verzuim in de zin van artikel 22 AVVE en moet hij - zonder dat enige ingebrekestelling nodig is - vanaf dat moment over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verhoogd met twee procent (2%) vergoeden. d. Geen verplichting tot indiening verzoek Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen. e. Ontbinding tot datum beschikking Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris. De koop vindt plaats in elk geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar gebruikmaakt van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend. f. Uitoefening van het recht van parate executie Verkoper oefent bij deze koop zijn rechten uit als hypotheekhouder. In dit kader moet verkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar, ook als daardoor de koop en/of de levering op grond van de executoriale verkoop uiteindelijk niet plaatsvindt. Koper kan verkoper hiervoor niet aansprakelijk stellen. g. Risico-overgang Het bepaalde in artikel 18 AVVE is niet van toepassing. Het registergoed is voor risico van koper vanaf de inschrijving van de akte van levering. h. Levering

14 De eigendomsoverdracht van het registergoed komt tot stand door ondertekening van de daartoe bestemde notariële akte waarin ook de notariële verklaring van betaling is opgenomen, gevolgd door inschrijving van een afschrift van die akte in de openbare registers van het kadaster. Deze notariële akte van levering zal worden verleden voor mij, notaris of zijn waarnemer, na betaling van de koopprijs en alle verschuldigde kosten en belastingen. i. Kosten en heffingen De kosten en heffingen worden aan koper respectievelijk verkoper in rekening gebracht overeenkomstig hetgeen is bepaald in deze akte onder III.A.1. onder 11.

A. Openbare executoriale verkoop Wijze van veilen Inzet en afslag Voorbehoud recht van beraad Gunning bij afkoelingsperiode Inzetpremie

A. Openbare executoriale verkoop Wijze van veilen Inzet en afslag Voorbehoud recht van beraad Gunning bij afkoelingsperiode Inzetpremie De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in: A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop (dus als de openbare veiling op zesentwintig oktober tweeduizend

Nadere informatie

Tonnaerstraat 3 te Eindhoven

Tonnaerstraat 3 te Eindhoven Tonnaerstraat 3 te Eindhoven De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in: A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop (dus als de openbare veiling

Nadere informatie

/JSC/hob BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 41 te 7122 AS Aalten

/JSC/hob BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 41 te 7122 AS Aalten 2016.001535.01/JSC/hob - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 41 te 7122 AS Aalten (A) Registergoed de twee-onder-één-kap woning met vrijstaand stenen tuinhuis, tuin, erf, (onder)grond en verder

Nadere informatie

UITTREKSEL VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING ROSSINILAAN 2 TE BERGEN OP ZOOM

UITTREKSEL VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING ROSSINILAAN 2 TE BERGEN OP ZOOM - 1 - REF: 17823/BH UITTREKSEL VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING ROSSINILAAN 2 TE BERGEN OP ZOOM II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden veiling via de Eerste Amsterdamse, aansluitend op de AVVE 2017

Voorwaarden veiling via de Eerste Amsterdamse, aansluitend op de AVVE 2017 Voorwaarden veiling via de Eerste Amsterdamse, aansluitend op de AVVE 2017 In aanvulling van/in afwijking op de AVVE 2017, dienen in de Bijzondere Veilingvoorwaarden in ieder geval de hiernavolgende bepalingen

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN/ /JBO

VEILINGVOORWAARDEN/ /JBO -1- VEILINGVOORWAARDEN/20163046/JBO (Perceel tuin gelegen aan de Heuvelweg te Alphen aan den Rijn) OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP De executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed vindt

Nadere informatie

II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld

II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld II ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij akte op éénendertig januari tweeduizend zes voor mr.

Nadere informatie

II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006, voor

II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006, voor II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006, voor zover deze voorwaarden in deze akte niet worden gewijzigd

Nadere informatie

Frans Snijderslaan 26 te Eindhoven

Frans Snijderslaan 26 te Eindhoven Frans Snijderslaan 26 te Eindhoven De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in: A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop (dus als de openbare

Nadere informatie

Vaststelling voorwaarden hypotheekveiling Parallelweg 30 te Winterswijk

Vaststelling voorwaarden hypotheekveiling Parallelweg 30 te Winterswijk - 1 - UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VASTGESTELD OP 4 NOVEMBER EN VANAF DAT MOMENT TER INZAGE BIJ VWZ NOTARISSEN TE ALMELO Vaststelling voorwaarden hypotheekveiling Parallelweg 30 te Winterswijk

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Kruyderlaan 11A 3431 BM Nieuwegein Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 12 MEI 2017 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, erf, tuin en verder aanbehoren,

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van het eeuwigdurende recht van erfpacht van een perceel grond eigendom van en liggende in de

Nadere informatie

St. Michielsstraat AM Sint-Michielsgestel

St. Michielsstraat AM Sint-Michielsgestel St. Michielsstraat 38 5271 AM Sint-Michielsgestel Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met ondergrond, erf en tuin, Sint-Michielsstraat

Nadere informatie

Boulevard de Wielingen JL Cadzand

Boulevard de Wielingen JL Cadzand Boulevard de Wielingen 54 4506 JL Cadzand Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het pand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden hypotheekveiling Vlammertsehof in Bergen (L) Dossiernummer 2016H34212/CV

Vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden hypotheekveiling Vlammertsehof in Bergen (L) Dossiernummer 2016H34212/CV - 1 - Vaststelling bijzondere veilingvoorwaarden hypotheekveiling Vlammertsehof in Bergen (L) Dossiernummer 2016H34212/CV REGISTERGOED Het bedoelde registergoed is: een perceel bouwterrein gelegen aan

Nadere informatie

Perceel grond gelegen achter Dorpsstraat AP Heel

Perceel grond gelegen achter Dorpsstraat AP Heel Perceel grond gelegen achter Dorpsstraat 70 6097 AP Heel Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Een perceel grond, plaatselijk bekend Dorpsstraat

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bernhardstraat 4 5482 AH Schijndel Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 FEB 2013 Objectomschrijving Het woonhuis met winkel en bijgebouwen,

Nadere informatie

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING BURTON JOSTWEG 21 TE 6041 PG ROERMOND

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING BURTON JOSTWEG 21 TE 6041 PG ROERMOND - 1 - VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING BURTON JOSTWEG 21 TE 6041 PG ROERMOND de te Amsterdam gevestigde de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V., als rechtsopvolger onder algemene titel van

Nadere informatie

VASTSTELLING BIJZONDERE VOORWAARDEN VEILING DUBBELDAMSEWEG 90/92 TE DORDRECHT

VASTSTELLING BIJZONDERE VOORWAARDEN VEILING DUBBELDAMSEWEG 90/92 TE DORDRECHT VASTSTELLING BIJZONDERE VOORWAARDEN VEILING DUBBELDAMSEWEG 90/92 TE DORDRECHT 69204/DH/kp Heden, elf augustus tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr DIEDERIK JOZEFUS MARIA HAASE, notaris te Dordrecht:

Nadere informatie

BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER ROSS VAN LENNEPLAAN 16 TE 6132 AN SITTARD

BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER ROSS VAN LENNEPLAAN 16 TE 6132 AN SITTARD - 1 - BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER ROSS VAN LENNEPLAAN 16 TE 6132 AN SITTARD de te Amsterdam gevestigde de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V., kantoorhoudende

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. vrijdag 18 mei :00 11:00

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. vrijdag 18 mei :00 11:00 Scholtenhoeklaan 20 7573 BH Oldenzaal Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 5 JUN 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, tuin en verder toebehoren

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Oude Liesselseweg 26 5751 WP Deurne Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 4 MEI 2017 Objectomschrijving De vrijstaande woning met (onder)grond, berging, tuin, erf

Nadere informatie

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING BEEKSTRAAT 56 TE 6231 LH MEERSSEN

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING BEEKSTRAAT 56 TE 6231 LH MEERSSEN - 1-155593/CB/FF VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING BEEKSTRAAT 56 TE 6231 LH MEERSSEN de te 's-gravenhage gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AEGON Hypotheken B.V., kantoorhoudende

Nadere informatie

Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum

Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving 1.een perceel (bouw)grond gelegen aan de Lange Kavel 32 te Emmer-Compascuum,

Nadere informatie

II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017, voor zover deze

II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017, voor zover deze II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017, voor zover deze voorwaarden in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld.

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bosstraat 25 6561 CD Groesbeek Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 JAN 2015 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, erf, tuin en verder toebehoren,

Nadere informatie

s-heer Hendrikskinderenstraat BT Goes Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

s-heer Hendrikskinderenstraat BT Goes Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. s-heer Hendrikskinderenstraat 43 4461 BT Goes Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 26 MEI 2015 Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, tuin, (onder)grond en

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Gelreweg 51 3851 GM Ermelo Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 FEB 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Ref: 19708/BHE UITTREKSEL Bijzondere veilingvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Piusstraat 160 te Tilburg

Ref: 19708/BHE UITTREKSEL Bijzondere veilingvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Piusstraat 160 te Tilburg - 1 - Ref: 19708/BHE UITTREKSEL Bijzondere veilingvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Piusstraat 160 te Tilburg 1.11 toepasselijke algemene veilingvoorwaarden Op deze executoriale

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Sint Antoniusstraat 15 6585 WT Mook Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 15 NOV 2016 Objectomschrijving Het half vrijstaande woonhuis met carport, garage en (onder)grond

Nadere informatie

158039/CB/FF BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER SPANJESTRAAT 26 TE 6065 BV MONTFORT

158039/CB/FF BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER SPANJESTRAAT 26 TE 6065 BV MONTFORT - 1-158039/CB/FF BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER SPANJESTRAAT 26 TE 6065 BV MONTFORT de te 's-gravenhage gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Prinsenweg 2b 3237 LN Vierpolders Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 MEI 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, erf, tuin en verder toebehoren,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Eikenstraat 15 4537 VD Terneuzen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 25 OKT 2016 Objectomschrijving Woonhuis met tuin, ondergrond en verder aan- en toebehoren

Nadere informatie

Schouwinkshoeveweg PE Enschede. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Schouwinkshoeveweg PE Enschede. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Schouwinkshoeveweg 22 7534 PE Enschede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 3 DEC 2013 Objectomschrijving Het woonhuis met verdere opstallen, ondergrond, erf,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bargerweg 64 7826 BR Emmen Woonhuis + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 JUN 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Wolbergstraat KE Valkenswaard. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Wolbergstraat KE Valkenswaard. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Wolbergstraat 16 5555 KE Valkenswaard Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 5 JUN 2013 Objectomschrijving Het woonhuis met dubbele garage, (onder)grond, tuin en

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEILING INGEVOLGE ARTIKEL 3:268 EN 3:254 BURGERLIJK WETBOEK VAN:

VEILINGVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEILING INGEVOLGE ARTIKEL 3:268 EN 3:254 BURGERLIJK WETBOEK VAN: 2017.00043.01/HW VEILINGVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEILING INGEVOLGE ARTIKEL 3:268 EN 3:254 BURGERLIJK WETBOEK VAN: het winkelpand met bovenwoning, ondergrond en tuin, gelegen te 4381 RS Vlissingen,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Ridder Hoenstraat 181 6433 EE Hoensbroek Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 26 MEI 2016 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren,

Nadere informatie

Kapelstraat 28 Lomm / bijzondere veilingvoorwaarden / veiling 31 augustus 2017 te Born

Kapelstraat 28 Lomm / bijzondere veilingvoorwaarden / veiling 31 augustus 2017 te Born Kapelstraat 28 Lomm / bijzondere veilingvoorwaarden / veiling 31 augustus 2017 te Born Indeling: 1. Algemene informatie 2. Informatie over het registergoed 3. Financieel 4. Openbare executoriale verkoop

Nadere informatie

UITTREKSEL Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Albastdijk 41 te Roosendaal

UITTREKSEL Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Albastdijk 41 te Roosendaal - 1 - Ref: 19243/BHE UITTREKSEL Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Albastdijk 41 te Roosendaal 1.11 toepasselijke algemene veilingvoorwaarden Op deze executoriale

Nadere informatie

Weerselosestraat DW Borne

Weerselosestraat DW Borne Weerselosestraat 241 7623 DW Borne Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De hoekwoning (twee onder één kap) met garage, (onder)grond en tuin

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Hendrik Droststraat 27 8121 BE Olst 28 FEB Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk

Nadere informatie

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING DR. PHILIPSSTRAAT 65 TE 6136 XX SITTARD

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING DR. PHILIPSSTRAAT 65 TE 6136 XX SITTARD - 1-155720/CB/FF VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING DR. PHILIPSSTRAAT 65 TE 6136 XX SITTARD de te Rotterdam gevestigde de naamloze vennootschap NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Tholensstraat 68 4531 AS Terneuzen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 26 JAN 2016 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Dorpsstraat PC Eexterveen

Dorpsstraat PC Eexterveen Dorpsstraat 62 9658 PC Eexterveen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De halfvrijstaande woonboerderij met (onder)grond, opstallen en tuin

Nadere informatie

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING JUTTERSPLEINTJE 4 TE 1781 JR DEN HELDER. Dossiernummer: /MR Repertoriumnummer: 24982

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING JUTTERSPLEINTJE 4 TE 1781 JR DEN HELDER. Dossiernummer: /MR Repertoriumnummer: 24982 - 1 - Dossiernummer: 2160659/MR Repertoriumnummer: 24982 VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING JUTTERSPLEINTJE 4 TE 1781 JR DEN HELDER Heden dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, meester

Nadere informatie

Coenraad Abelsstraat VL Weert. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Coenraad Abelsstraat VL Weert. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Coenraad Abelsstraat 10 6001 VL Weert Woonhuis + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 MRT 2017 Objectomschrijving A. het woonhuis met bijgebouwen, (onder)grond,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamseweg 54 te 3812 RS Amersfoort

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamseweg 54 te 3812 RS Amersfoort BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamseweg 54 te 3812 RS Amersfoort Registergoed het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de derde verdieping

Nadere informatie

Dommelseweg NS Valkenswaard. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Dommelseweg NS Valkenswaard. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dommelseweg 54 5554 NS Valkenswaard Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 2 APR 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

III - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in: A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van

III - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in: A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van III - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in: A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop (dus als de hiervoor

Nadere informatie

De Zanden PA Teuge

De Zanden PA Teuge De Zanden 1 7395 PA Teuge Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, (onder)grond, tuin en verder toebehoren aan De Zanden

Nadere informatie

Van Millenstraat VL Venlo

Van Millenstraat VL Venlo Van Millenstraat 20 5913 VL Venlo Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met ondergrond en tuin, staande en gelegen aan de Van

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Oosthof 13 7772 GE Hardenberg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 5 SEP 2017 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk

Nadere informatie

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING IL CORSARO 4 TE 5629 NM EINDHOVEN

VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING IL CORSARO 4 TE 5629 NM EINDHOVEN 16.02652.01/EVU VASTSTELLING VOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING IL CORSARO 4 TE 5629 NM EINDHOVEN Heden, dertig september tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Karin Anja Witvoet- Timmerman, notaris te

Nadere informatie

Sint Lambertusstraat AD Cromvoirt

Sint Lambertusstraat AD Cromvoirt Sint Lambertusstraat 65 5266 AD Cromvoirt Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De vrijstaande woonboerderij met inpandige

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 1 Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de eerste étagewoning

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEILING INGEVOLGE ARTIKEL 3: 268 EN 3: 254 BURGERLIJK WETBOEK VAN:

VEILINGVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEILING INGEVOLGE ARTIKEL 3: 268 EN 3: 254 BURGERLIJK WETBOEK VAN: 2016.02773.01/HW VEILINGVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEILING INGEVOLGE ARTIKEL 3: 268 EN 3: 254 BURGERLIJK WETBOEK VAN: het woonhuis met schuur, ondergrond, tuin, pad en verder toebehoren, gelegen

Nadere informatie

Lange Meentweg LB Woerdense Verlaat. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Lange Meentweg LB Woerdense Verlaat. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Lange Meentweg 4 3652 LB Woerdense Verlaat Woonhuis + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 10 JUN 2013 Objectomschrijving 1. het woonhuis met loods, glasopstand,

Nadere informatie

Kleine Kept 6, 5571EW BERGEIJK (39877)

Kleine Kept 6, 5571EW BERGEIJK (39877) Kleine Kept 6, 5571EW BERGEIJK (39877) 2-onder-1-kap woning en garage Twee onder een kap woning met garage en tuin. Begane grond: Entree, hal, meterkast en trapopgang. Toiletruimte. Woonkamer. Keuken.

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Hoofdstraat 94 9528 PH Buinen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 24 MEI 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met garage, (onder)grond, tuin en verder toebehoren

Nadere informatie

Bremstraat CE Neede

Bremstraat CE Neede Bremstraat 34 7161 CE Neede Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfspand met bedrijfswoning, (onder)grond, tuin

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Heusing 11 4817 ZB Breda Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 28 MEI 2015 Objectomschrijving Het bedrijfspand met ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bijsterhuizen 2026 6604 LJ Wijchen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 NOV 2012 Objectomschrijving Het bedrijfspand met (onder)grond, erf, tuin en verder

Nadere informatie

UITTREKSEL Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop Harberskamp 6 te Aalten

UITTREKSEL Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop Harberskamp 6 te Aalten - 1 - UITTREKSEL Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop Harberskamp 6 te Aalten Op negen en twintig december tweeduizend zestien verklaar ik, mr. Jan Gerhardus Smelt, notaris te Almelo: Opdrachtgever

Nadere informatie

Wilhelminastraat EA Bodegraven

Wilhelminastraat EA Bodegraven Wilhelminastraat 54 2411 EA Bodegraven Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met erf, gedeelte weg en verder toebehoren aan

Nadere informatie

Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Hesselinklanden 207 te 7542 KL Enschede

Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Hesselinklanden 207 te 7542 KL Enschede Blad - 1- zaaknr.: 50206aw Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder Hesselinklanden 207 te 7542 KL Enschede Op zeven en twintig januari tweeduizend zeventien verklaar

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westeinde 430-432 7671 CP Vriezenveen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 2 OKT 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk gelegen

Nadere informatie

't Laag 4, 4614PA BERGEN OP ZOOM (40978)

't Laag 4, 4614PA BERGEN OP ZOOM (40978) 't Laag 4, 4614PA BERGEN OP ZOOM (40978) Woonhuis het woonhuis met ondergrond, tuin, pad, cultuurgrond en verdere aanhorigheden het woonhuis met ondergrond, tuin, pad, cultuurgrond en verdere aanhorigheden,

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

Hoogstraat EZ Oisterwijk

Hoogstraat EZ Oisterwijk Hoogstraat 126 5061 EZ Oisterwijk Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, berging, tuin en verder toebehoren,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Zweringweg 88 7545 CX Enschede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 4 DEC 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met berging en tuin aan de Zweringweg 88 te Enschede,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Olivier van Noortstraat BJ Enschede. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Olivier van Noortstraat BJ Enschede. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Olivier van Noortstraat 3 7534 BJ Enschede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 2 SEP 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren,

Nadere informatie

zaaknummer jk

zaaknummer jk zaaknummer 14077.01.jk Bijzondere veilingvoorwaarden executoriale verkoop van een perceel landbouwgrond gelegen aan de Maatschappijweg te Emmer-Compascuum Op dertien februari tweeduizend zeventien verklaar

Nadere informatie

UITTREKSEL. Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop Mandjesberg 4 te Langeveen

UITTREKSEL. Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop Mandjesberg 4 te Langeveen - 1 - UITTREKSEL Bijzondere verkoopvoorwaarden executoriale verkoop Mandjesberg 4 te Langeveen Op zeven en twintig januari tweeduizend zeventien verklaar ik, meester Jan Gerhardus Smelt, notaris te Almelo:

Nadere informatie

Dijkstraat AD Kats

Dijkstraat AD Kats Dijkstraat 57 4485 AD Kats Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving A. het woonhuis met erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Dijkstraat

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

Kasteel Schaloenstraat TP Maastricht

Kasteel Schaloenstraat TP Maastricht Kasteel Schaloenstraat 66 6222 TP Maastricht Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfspand (inclusief de bankkluis)

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VASTGESTELD OP 1 JUNI 2017 EN VANAF DAT MOMENT TER INZAGE BIJ VWZ NOTARISSEN TE ALMELO

UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VASTGESTELD OP 1 JUNI 2017 EN VANAF DAT MOMENT TER INZAGE BIJ VWZ NOTARISSEN TE ALMELO 1 UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VASTGESTELD OP 1 JUNI 2017 EN VANAF DAT MOMENT TER INZAGE BIJ VWZ NOTARISSEN TE ALMELO Bijzondere veilingvoorwaarden executoriale verkoop Davostraat 5 te Deventer

Nadere informatie

I. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN:

I. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN: I. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN: 1. Soort veiling Het is een executieveiling, met de daaruit krachtens de wet en de veilingvoorwaarden voortvloeiende gevolgen. Op deze gevolgen, voor zover zij de rechtspositie

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

157737/CB/FF BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER OERRAEDE 22 TE 6063 EA VLODROP

157737/CB/FF BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER OERRAEDE 22 TE 6063 EA VLODROP - 1-157737/CB/FF BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP DOOR DE HYPOTHEEKHOUDER OERRAEDE 22 TE 6063 EA VLODROP de te Amersfoort gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017, voor zover deze

II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017, voor zover deze II - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze executoriale verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017, voor zover deze voorwaarden in deze akte niet worden gewijzigd of aangevuld.

Nadere informatie

Baarschotsestraat KW Diessen

Baarschotsestraat KW Diessen Baarschotsestraat 46-48 5087 KW Diessen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het restaurant met zaal, parkeerterrein, (onder)grond,

Nadere informatie

Straelseweg 49, 5911CM VENLO (37794)

Straelseweg 49, 5911CM VENLO (37794) Straelseweg 49, 5911CM VENLO (37794) Bedrijfspand / woonhuis cafépand met bovenwoning cafépand met bovenwoning Veilinginfo Status Gegund Veiling Vastgoedveiling Limburg 15 december 2016 Inzet donderdag

Nadere informatie

Roestenbergstraat JB Kaatsheuvel

Roestenbergstraat JB Kaatsheuvel Roestenbergstraat 73 5171 JB Kaatsheuvel Woonhuis + Bedrijfsruimte + Grond + Overig Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met werkplaats,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SINT VITUSHOLT 2E LAAN 13 TE 9674 AN WINSCHOTEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SINT VITUSHOLT 2E LAAN 13 TE 9674 AN WINSCHOTEN BLAD - 1 - D I J KSTRA JANSEN B ERGMAN n otari ssen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SINT VITUSHOLT 2E LAAN 13 TE 9674 AN WINSCHOTEN Op drieëntwintig maart tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, Mr. Frederik

Nadere informatie

UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN (Assiesplein 6-1, 6-2, 6-3 Zwolle) /EAR

UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN (Assiesplein 6-1, 6-2, 6-3 Zwolle) /EAR 1 UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN (Assiesplein 6-1, 6-2, 6-3 Zwolle) 456582/EAR DATUM EN PLAATS VEILING. De executoriale verkoop van het na te melden registergoed vindt plaats op dinsdag zes juni

Nadere informatie

Hoenderweg GL Hilversum

Hoenderweg GL Hilversum Hoenderweg 10 1211 GL Hilversum Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden beslagveiling Vliegerstraat 1 en 3 te 's-gravenhage

Bijzondere veilingvoorwaarden beslagveiling Vliegerstraat 1 en 3 te 's-gravenhage Bijzondere veilingvoorwaarden beslagveiling Vliegerstraat 1 en 3 te 's-gravenhage 1. Algemene informatie 1.1 datum en plaats De executoriale verkoop vindt plaats op dinsdag twaalf september tweeduizend

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., statutair gevestigd te. verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., statutair gevestigd te. verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard: 1 KOPIE 071017.01.01/AK1/NS AKTE HOUDENDE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN Heden, de derde maart tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr Brian Rudie de Randamie, notaris te Rotterdam: mevrouw Gijsbertha

Nadere informatie

Openbare Verkoop De Run 2178-2180 te Veldhoven

Openbare Verkoop De Run 2178-2180 te Veldhoven Openbare Verkoop De Run 2178-2180 te Veldhoven De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in: A. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop (dus als

Nadere informatie

Rivierdael Netwerk Notarissen Postbus AD Venlo Tel E. kantooradres: Albert Cuypstraat 3 Venlo

Rivierdael Netwerk Notarissen Postbus AD Venlo Tel E. kantooradres: Albert Cuypstraat 3 Venlo 1 Rivierdael Netwerk Notarissen Postbus 165 5900 AD Venlo Tel. 077 359 77 77 E. notarissen@rivierdael.nl kantooradres: Albert Cuypstraat 3 Venlo 1200385/rgk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HYPOTHEEKVEILING

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf april tweeduizend

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf april tweeduizend BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf april tweeduizend zestien vanaf dertien uur dertig (13.30 uur) in het

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder HOOGSTRAAT 116 TE DEN HELDER

Bijzondere veilingvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder HOOGSTRAAT 116 TE DEN HELDER 1 MV/989578.01 mr. H.M.F. Neve mr. P. de Vries Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp Bijzondere veilingvoorwaarden executoriale verkoop door de hypotheekhouder HOOGSTRAAT 116 TE DEN HELDER Postadres: Postbus

Nadere informatie

UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pand: 't Hoge te 8071 SV Nunspeet /EAR Rep.nr.:

UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pand: 't Hoge te 8071 SV Nunspeet /EAR Rep.nr.: 1 UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pand: 't Hoge 18-20 te 8071 SV Nunspeet 449299/EAR Rep.nr.: 67.441 (A) Registergoed 1. het bedrijfspand omvattende een horeca gelegenheid, voorraadschuur en wagenloods

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Kwartiersedijk 12 4793 RE Fijnaart Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 SEP 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, gelegen

Nadere informatie