Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst"

Transcriptie

1 Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst Plantype bestemmingsplan Status vastgesteld Datum juni 2014

2 2014 2

3 Inhoudsopgave TOELICHTING 5 1 Inleiding Aanleiding Ligging en begrenzing Geldende bestemmingsplannen Leeswijzer 8 2 Beleidskader Streekplan Gelderland Verordening Ruimte Gelderland Structuurvisie Apeldoorn biedt ruimte Notitie speelruimte verblijfsrecreatie Bestemmingsplannen Instemming provincie Conclusie 13 3 Beschrijving plangebied De Pampel Het Lierderholt Het Veluws Hof De Hertenhorst 18 4 Milieuaspecten Bodem Archeologie Cultuurhistorie Watertoets Natuurwaarden Geluid Luchtkwaliteit Milieuzonering en externe veiligheid Conclusie 31 5 Juridische planopzet Planregels Bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie Dubbelbestemmingen 34 6 Economische uitvoerbaarheid 35 Bijlagen bij toelichting Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Natuurtoets groei en krimp aanvullende natuurtoets De Hertenhorst Ontheffing flora en fauna

4 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Natuurontwikkeling aangekochte recreatieterreinen op de Veluwe Natuurtoets Flora- en faunawet rapport effecten stikstofdepositie De Hertenhorst Procedureschema

5 TOELICHTING

6 2014 6

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst hebben plannen voor een beperkte uitbreiding. In de geldende bestemmingsplannen 'Recreatiebedrijven Hoenderloo' en 'Stuwwalrand Parkzone Zuid' is reeds voor deze recreatiebedrijven een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die was beperkt tot kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans. Uitvoering van deze plannen moest wachten op ontwikkelingsruimte vanuit het groei en krimpbeleid van de provincie. Deze ruimte is nu beschikbaar, maar voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat de beperking voor toeristisch kamperen in de wijzigingsbevoegdheid niet meer wenselijk is. Voorliggend bestemmingsplan is zodoende opgesteld om voor de vier genoemde bedrijven gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid inclusief een beperkte afwijking ten aanzien van de toe te stane kampeermiddelen. Daarom is er geen sprake van een wijzigingsplan maar van een bestemmingsplan. 1.2 Ligging en begrenzing De recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof zijn gelegen bij de kern Hoenderloo. Recreatiebedrijf De Hertenhorst is gelegen bij de kern Beekbergen. De plangrens van deze vier terreinen komt exact overeen met de begrenzing van de desbetreffende wijzigingsbevoegdheden voor deze terreinen. 1.3 Geldende bestemmingsplannen Voor de recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof is het bestemmingsplan 'Recreatiebedrijven Hoenderloo' zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2005 en onherroepelijk verklaard op 15 november 2006, geldend. Voor het Recreatiebedrijf De Hertenhorst is het bestemmingsplan 'Stuwwalrandzone Parkzone Zuid' zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2001 en gedeeltelijk goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 4 december 2001, geldend

8 1.4 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk wordt kort het relevante beleidskader ten aanzien van recreatie voor de vier recreatiebedrijven beschreven. Hier wordt ook nog wat uitgebreider aandacht besteed aan de geldende bestemmingsplannen. In hoofdstuk 3 worden uitbreidingen van de vier recreatiebedrijven weergegeven, inclusief de motivering voor de uitbreiding vanuit het geldende bestemmigsplan. Hoofdstuk 4 gaat in op de haalbaarheid van het plan ten aanzien van de diverse milieuaspecten. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens de juridische planopzet behandeld. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid beschreven

9 2 Beleidskader 2.1 Streekplan Gelderland In het Streekplan Gelderland, tevens Structuurvisie, zijn de vier recreatieterreinen aangeduid als 'recreatiecluster (groei krimp)'. Dit duidt op groei- en krimp van verblijfsrecreatie op het Veluwemassief. Ten aanzien van de mogelijke ontwikkelingen van verblijfsrecreatie op het Veluwemassief (in het Reconstructieplan Veluwe Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) genoemd) geldt een specifiek beleid, te weten het Groei- en krimp-scenario, zoals ontwikkeld in het kader van de nota Veluwe 2010 en uitgewerkt in het Reconstructieplan Veluwe. kaart Ruimtelijke Ontwikkeling, Streekplan Gelderland Uitsnede Het Groei- en krimpscenario gaat uit van een betere ruimtelijke afstemming op het Veluwemassief van recreatie en natuur om zo een kwaliteitsslag voor beiden te kunnen maken. Hoofdlijn van dit scenario is het enerzijds groei (ontwikkelingsmogelijkheden) toestaan aan recreatiebedrijven op vanuit natuuroverwegingen minder kwetsbare plekken en anderzijds krimp (saneren) van recreatiebedrijven, die vanuit natuuroverwegingen ongunstig gelegen zijn. Het Groei- en krimpscenario gaat uit van de volgende inhoudelijke hoofdlijnen: groei en krimp houden elkaar in evenwicht; het Groei- en krimpscenario leidt per saldo tot nul-groei in hectares verblijfsrecreatie op het Veluwemassief. groei vindt plaats binnen de aangegeven zoekgebieden voor recreatieclusters van bedrijven (zie themakaart 25 Recreatie en beleidskaart ruimtelijke ontwikkeling ); voorwaarde is dat de betreffende uitbreiding of omzetting past in de ontwikkelingsvisie die voor het gehele zoekgebied is opgesteld; groei wordt ingezet voor toeristische verblijfsrecreatie, d.w.z. voor verblijfsrecreatie, waarbij sprake is van een toeristische verhuur van overnachtingseenheden (tenten, toer- en stacaravans, recreatiebungalows) onder een bedrijfsmatige exploitatie van de terreinen; groei wordt ingezet ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de bedrijven; deze verbetering heeft zowel betrekking op de bedrijven zelf, als op de omgeving en de

10 aanwezige natuur; terreinen, waar permanente bewoning plaatsvindt, worden uitgesloten van groei; dergelijke terreinen komen alleen nog in aanmerking voor mogelijke ontwikkelingskansen, wanneer gegarandeerd is, dat de permanente bewoning is beëindigd; krimp wordt in eerste instantie gezocht in de in het scenario aangegeven solitaire bedrijven; krimp vindt plaats hetzij via sanering van bedrijven, hetzij via uitplaatsing naar de aan de Veluwe grenzende gebieden. In beginsel vindt dit plaats op basis van vrijwilligheid en goed overleg met de betrokken ondernemers. In krimpgebied worden de planologische rest- en omwisselcapaciteiten gesaneerd; in het kader van het Groei- en krimpscenario is sprake van een specifieke toepassing van het regime van bos- en natuurcompensatie. Daarbij vindt de fysieke compensatie voor de groei plaats in de vorm van realisering van de krimplocaties; hierbij wordt uitgegaan van 100% compensatie, in plaats van de gebruikelijke 120, 130 of 140%. Om de kwalitatief best mogelijke invulling te realiseren is voor elk van de zoekgebieden recreatieclusters op gemeentelijk niveau een ontwikkelingsvisie gemaakt. Om Veluwebreed een zorgvuldige afweging mogelijk te maken heeft de provincie een streekplanuitwerking opgesteld als kader voor de gemeentelijke visies Streekplanuitwerking Groei & Krimp Op de Veluwe worden 15 recreatieclusters onderscheiden die de status zoekgebied hebben. Binnen deze zoekgebieden kan middels wijziging van het bestemmingsplan ruimte beschikbaar komen als middel om verblijfsrecreatie op een gezonde en duurzame wijze te ontwikkelen. De groei in recreatieclusters is aan voorwaarden gebonden. Voorkomen moet worden dat de kernwaarden van het toeristisch-recreatieve product (i.c. de bijzondere, groene omgeving van de Veluwe) worden gemarginaliseerd. Gemeenten hebben voor de zoekgebieden recreatieclusters visies opgesteld, om een balans te vinden tussen het behouden van de kernwaarden en het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor de verblijfsrecreatie. Deze zogenaamde clustervisies vormen een leidraad en eerste toetsingskader op lokaal niveau. Alle vier de terreinen vallen binnen een 'zoekgebied recreatiecluster (groei)' Clustervisie verblijfsrecreatie Cluster Hoenderloo Voor het cluster Hoenderloo is in 2008 de clustervisie Hoenderloo opgesteld. De gemeente Apeldoorn heeft voor de cluster Hoenderloo al een bestemmingsplan voor de groei van een aantal bedrijven vastgesteld. Dit zijn de bedrijven het Lierderholt, t Veluws hof, de Pampel en het Schinkel. De clustervisie honoreert deze al vastgestelde planologische ruimte. Nieuwe uitbreidingen moeten de procedure van Groei en krimp doorlopen, waarbij de bedrijven hun uitbreidingsplannen indienen bij de provincie en onder andere getoetst wordt aan de clustervisie. Op de visiekaart is dan ook af te lezen dat de gewenste uitbreidingen voor De Pampel en Het Lierderholt al zijn aangegeven op de kaart als recreatiebedrijf. Alleen voor het recreatiebedrijf Het Veluws Hof is de gewenste uitbreiding nog niet opgenomen als onderdeel van het recreatiebedrijf

11 2.2 Verordening Ruimte Gelderland In de Verordening Ruimte van de provincie Gelderland is het plangebied op de kaart Recreatie aangegeven als 'Recreatieparken Veluwe'. Hiervoor geldt dat op de Veluwe uitbreiding kan worden toegestaan, indien deze uitbreiding zijn grondslag vindt in de "groei- en krimpbenadering" zoals weergegeven in de streekplanuitwerking Groei en Krimp. 2.3 Structuurvisie Apeldoorn biedt ruimte Op 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Apeldoorn biedt ruimte vastgesteld. In deze visie wordt het belang van toeristische vernieuwing en de positie van Apeldoorn met de campings, bungalowparken en atracties als belangrijk concentratiepunt binnen de Veluwe beschreven. Daarnaast biedt De Veluwe het hoogst gewaardeerde landschap van Nederland. Er wordt gestreefd om het toeristische aanbod op de Veluwe bij de tijd houden en de kwaliteit ervan te verhogen. In deze structuurvisie wordt daarom ingezet op: a. het vernieuwen en verbreden van het aanbod aan toeristisch recreatieve voorzieningen en verblijfaccommodatie: b. het versterken van de samenhang tussen de aangeboden toeristisch recreatieve voorzieningen (arrangementen), ook in regionaal verband (Veluwe, Stedendriehoek). 2.4 Notitie speelruimte verblijfsrecreatie De gemeente Apeldoorn heeft de Notitie speelruimte verblijfsrecreatie vastgesteld. Deze notitie biedt flexibiliteit voor de ondernemers om de verblijfsrecreatieve bestemming naar keuze in te richten met tenten, tourcaravans, sta-caravans en trekkershutten (geen zomerhuisjes). Deze flexibiliteit is in het bestemmingsplan verwerkt. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben in november 2011 goedkeuring verleend aan de tweede groei en krimp tender, waardoor een aantal Apeldoornse ondernemers uitbreidingshectares toegewezen hebben gekregen. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is herziening van het bestemmingsplan aan de orde. Ondernemers hebben aangegeven dat de huidige regeling beperkend is in het licht van gewijzigde voorkeuren van consumenten. Daarnaast is voor de maatvoering aansluiting gezocht bij bestaande provinciale kaders

12 2.5 Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Recreatieterreinen Hoenderloo Het groeikrimp beleid is reeds vertaald in het bestemmingsplan Recreatieterreinen Hoenderloo. Na een onafhankelijke beoordeling van ondernemersplannen op het punt van bedrijfseconomische noodzaak c.q. grote wenselijkheid enerzijds en een serie planologische toetsingscriteria anderzijds is aan de bedrijven uitbreidingsruimte toegewezen. In het kader van het door de provincie ontwikkelde groei- en krimpbeleid is bij de vier recreatiebedrijven een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor uitbreiding met een tweede fase. De vier betrokken bedrijven kunnen de eerste fase van hun beoogde uitbreiding via een directe bestemming realiseren. De omvang hiervan blijft binnen de reeds vaststaande krimpplannen qua capaciteit. De tweede fase komt via een wijzigingsbevoegdheid aan de orde als er de komende tijd meer krimpruimte tot stand is gekomen via sanering van bedrijven elders. Met deze aanpak wordt mogelijke strijdigheid met de Vogel- en Habitatrichtlijn vermeden. Er wordt met andere woorden niet geanticipeerd op nog te realiseren krimpruimte als compensatie voor de geboden uitbreidingsruimte. Concreet is de volgende wijzigingsbevoegdheid opgenomen: Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de bestemming "Bos- en natuurgebied" van gronden met op de plankaart de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid verblijfsrecreatie fase 2" wordt gewijzigd in de bestemming "Verblijfsrecreatieve doeleinden" ten behoeve van de uitbreiding van het aan die gronden grenzend verblijfsrecreatieterrein, met inachtneming van de volgende bepalingen: 1.de provincie Gelderland dient schriftelijk verklaard te hebben dat ter realisering van het project krimp en groei elders op de Veluwe minimaal 5,15 ha verblijfsrecreatief terrein is aangekocht ter sanering. Het koopcontract in verband met deze transactie(s) dient ondertekend te zijn; 2.op de gronden met de aanduiding "minimaal aandeel van terrein voor toeristisch kamperen" geldt, dat recreatief nachtverblijf is toegestaan, met dien verstande dat het bij die aanduiding vermelde percentage van de oppervlakte van die gronden uitsluitend mag worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf in kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans. Het in de vorige zin bedoelde percentage bedraagt 100%, behoudens bij Veluws Hof, waar het percentage 20% bedraagt Bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid Het groeikrimp beleid is tevens vertaald in het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Deze uitbreidingsmogelijkheid wordt via een wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden mogelijk gemaakt om recht te doen aan de belangen van natuur en landschap in dit waardevolle natuurgebied. In de voorschriften zijn hiervoor de nodige bepalingen opgenomen. 2.6 Instemming provincie De provincie Gelderland heeft per brief van 7 juni 2005 ingestemd met de tweedeling in fasering en tevens toegezegd, dat deze tweede faseplannen niet behoeven te concurreren met andere groeiplannen en, zodra er voldoende krimp zou zijn opgebouwd, direct gerealiseerd zouden kunnen worden. Bij brief van 10 november 2011 heeft de provincie de uitslag van de groeitender groei en krimp 2011 medegedeeld en aangegeven welke ingediende groeiplannen door de provincie positief zijn beoordeeld. Hierin waren ook de groeiplannen voor onder andere De Pampel (0,65 ha), Het Veluws Hof (2,0 ha) en Het Lierderholt ( ha)

13 meegenomen. Deze terreinen zijn dan ook meegenomen in de voor de groeitender uitgevoerde natuurtoets en blijken daarin te passen. Kortom, bovengenoemde groeiplannen uit de cluster Hoenderloo kunnen worden gerealiseerd, met dien verstande, dat hiervoor nog wel een Natuurbeschermingwetvergunning moet worden aangevraagd en zij planologisch definitief dienen te worden geregeld (via de toepassing van de wijzigingsbevoegheid uit het bestemmingsplan verblijfsrecreatie Hoenderloo). Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt het volgende toegelicht. De uitbreidingen van de campings moeten de procedure doorlopen van Groei en Krimp. Uitgangspunt is dat de krimp voorafgaat aan de groei van recreatiebedrijven. In de tender van 2011 is sprake van krimp op de volgende locaties: 1. Recreatiepark Samoza-terrein Puszta (3 ha) en Recreatiepark Samozaterrein Mosterdveen (10 ha), Nunspeet 2. Filipsberg (2 ha), Wapenveld 3. Oase (8,8 ha), Ede. Overzicht krimplocaties 2011 (uit natuurtoets Groei en Krimp) 2.7 Conclusie In de streekplanuitwerking Groei en Krimp is als beleid vastgesteld, dat de krimp formeel geregeld is, zodra de eigendomsoverdracht is vastgelegd. Deze eigendomsoverdracht heeft bij de notariële aktepassering plaatsgevonden. Inmiddels heeft ook de planologische vertaling plaatsgevonden voor: Vierhouten (gemeente Nunspeet), Puszta en Mosterdveen: bestemmingsplan Recreatieterreinen van de gemeente Nunspeet, vastgesteld op 1 november 2012 en onherroepelijk en voor Heerde: Provinciale Staten hebben op 20 maart 2013 een provinciaal inpassingsplan voor Filipsberg vastgesteld. Voor de Oase in Ede, waarvan de grond in eigendom is bij het Ministerie van Defensie is het bestemmingsplan nog niet in procedure gebracht. De plannen voor de vier recreatiebedrijven passen goed binnen het provinciale beleid en zijn reeds opgenomen in het gemeentelijk beleid middels de reeds opgenomen wijzigingsbevoegdheden in de geldende bestemmingsplannen

14

15 3 Beschrijving plangebied Het plangebied bestaat uit vier recreatiebedrijven, gelegen nabij Hoenderloo en Beekbergen. De plangebieden komen exact overeen met de begrenzing van de wijzigingsgebieden zoals opgenomen in de geldende bestemmingsplannen. 3.1 De Pampel Het recreatiebedrijf De Pampel is gelegen aan de Woeste Hoefweg 35 te Hoenderloo. In het geldende bestemmingsplan is aan De Pampel een uitbreiding van 3,2 ha in het oosten toegestaan. Onderstaande motivering is hierbij opgenomen: De hoge kwaliteit van dit bedrijf rechtvaardigt een uitbreiding, waarmee de continuïteit voldoende wordt gewaarborgd. De bedrijfseconomische noodzaak hiertoe is evident aanwezig. Gezien het feit dat het bedrijf zich met succes richt op de toeristische markt en zich garant stelt de beoogde uitbreiding uitsluitend voor piekbehoeften in het hoogseizoen te benutten, kan een toevoeging van 3,2 ha van het reeds lang in bezit zijnde gebied worden gehonoreerd. Hoewel de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van dit bos bescheiden is, zal een substantieel deel bewaard moeten blijven. Hiermee wordt voorkomen dat de Pampel en bungalowpark Hoenderloo aanééngroeien en het waarborgt tevens een doorgaande zone voor das en ander wild. Hierbij wordt beoogd een strook van 80 tot 100 meter breed (met een oppervlakte van 3,8 ha) vrij te houden. De reeds jaren geleden aangebrachte randbeplanting gedaan in het kader van landschappelijke inpassing, onttrekt het uit te breiden gedeelte reeds grotendeels aan het zicht vanaf de weg. Deze uitbreiding is goed inpasbaar met behoud van de aanwezige natuur- en landschapswaarden, waardoor een netto verlies nauwelijks aan de orde is. In het geldende bestemmingsplan is een deel van de toegestande uitbreiding direct bestemd, namelijk 2,55 ha (op onderstaande locatie aangegeven met een dunne rode lijn). Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de overige uitbreiding van het bedrijf die reeds is vastgelegd middels een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan (op onderstaande locatie aangegeven met een dikke rode lijn). Het betreft een uitbreiding ten noordoosten van het bestaande terrein met 0,65 ha. Deze uitbreiding zal worden gebruikt voor toeristisch kamperen inclusief stacaravans

16 3.2 Het Lierderholt Het recreatiebedrijf Het Lierderholt is gelegen aan de Spoekweg 49 te Beekbergen. In het geldende bestemmingsplan is aan Het Lierderholt een uitbreiding van 4,0 ha in het oosten toegestaan. Onderstaande motivering is hierbij opgenomen: Voor het op kwaliteit houden van dit volwaardige bedrijf wordt, ondanks de wat solitaire ligging, een uitbreiding wenselijk en aanvaardbaar geacht van 25% van het huidige oppervlak, dat wil zeggen ca. 4 ha (direct aansluitend aan de oostzijde in het middengebied). De planologische situering brengt met zich mee dat de voorgestelde uitbreiding geen wezenlijke verstoring of aantasting van het omringende natuurgebied hoeft te betekenen. Het bedrijf kent een rustige ontsluiting naar de Arnhemseweg en heeft een extensieve op natuur gerichte opzet, waarbij de uitbreiding dient voor toeristisch kamperen, welke zich goed laat voegen in de aanwezige terreinsituatie met respect voor aanwezige natuurwaarden. Zowel aan de noordzijde, als aan de zuidzijde wordt voldoende afstand tot de perceelsgrens in acht genomen. Over de niet benodigde eigen gronden kan gesproken worden ten gunste van een toevoeging aan de vrije wildbaan en beheer door een natuurterreinbeheerder. In het geldende bestemmingsplan is een deel van de toegestande uitbreiding direct bestemd, namelijk 2,0 ha (op onderstaande locatie aangegeven met een dunne rode lijn). Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de overige uitbreiding van het bedrijf die reeds is vastgelegd middels een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan (op onderstaande locatie aangegeven met een dikke rode lijn). Het betreft een uitbreiding ten oosten van het bestaande terrein met 2,0 ha. Deze uitbreiding zal worden gebruikt voor toeristisch kamperen inclusief stacaravans. Tevens zal een centrale voorziening worden aangelegd van circa 150 m

17 3.3 Het Veluws Hof Het recreatiebedrijf Het Veluws Hof is gelegen aan de Krimweg 154 te Hoenderloo. In het geldende bestemmingsplan is aan Het Veluws Hof een uitbreiding van 4,0 ha in het westen toegestaan. Onderstaande motivering is hierbij opgenomen: Voor het Veluws Hof is de uitbreiding gedacht aansluitend aan het recreatieterrein in de strook van 4 hectare aan de westzijde, dat deels relatief lage natuurwaarden herbergt. Gekozen is voor deze oplossing om de volgende redenen: Er is uit het ondernemersplan naar voren is gekomen dat uitbreiding noodzakelijk is voor kwaliteitsverbetering en risicospreiding. Deze kwaliteitsverbetering moet zich uiten in de vorm van extensivering en te ontwikkelen toeristische plaatsen. Het vervolgonderzoek bevestigt deze in een eerder stadium al getrokken conclusies. De uitbreidingslocatie maakt onderdeel uit van een te versterken ecologische verbindingszone met hoge natuurwaarde. Door uitbreiding in de voorgestelde omvang van 4 ha zal deze niet in gevaar komen. Door bovendien de toeristische staanplaatsen aan de westzijde van de uitbreiding te situeren is een goede natuuur-inpassing met beperkte uitstraling op het aangrenzende natuurterrein verzekerd. Ook wordt er rekening mee gehouden dat aan de noordzijde van de uitbreidingsstrook een gedeelte van het terrein waar het huidige sportveld ligt geen verblijfsrecratiebestemming komt maar parkstrook met recreatief medegebruik. Overigens wil de betrokken ondernemer in beginsel meewerken aan overdracht van resterende gronden aan een natuurbeherende instantie ten gunste van een ecologische verbindingszone voor de fauna. In het geldende bestemmingsplan is een deel van de toegestande uitbreiding direct bestemd, namelijk 2,0 ha (op onderstaande locatie aangegeven met een dunne rode lijn). Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de overige uitbreiding van het bedrijf die reeds is vastgelegd middels een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan (op onderstaande locatie aangegeven met een dikke rode lijn). Het betreft een uitbreiding ten westen van het bestaande terrein met 2,0 ha. Deze uitbreiding zal worden gebruikt voor toeristisch kamperen inclusief stacaravans

18 3.4 De Hertenhorst Het recreatiebedrijf De Hertenhorst is gelegen aan de Kaapbergweg 45 te Beekbergen. In het geldende bestemmingsplan is aan De Hertenhorst een uitbreiding van ha in het noorden toegestaan middels een wijzigingsbevoegdheid. Onderstaande motivering is hierbij opgenomen: Van alle geuite wensen met een omvang van ca 26 ha is na zorgvuldige afweging dus 9 ha in het voorliggende plan gehonoreerd. Het betreft de volgende bedrijven: Hertenhorst (ca 2 ha) [...]. In enkele gevallen wordt de uitbreiding nadrukkelijk voor toeristisch kamperen bestemd om de aanwezige natuur optimaal te beschermen. De opgenomen uitbreidingsmogelijkheden worden via een wijzigingsbevoegdheid onder stringente voorwaarden mogelijk gemaakt om recht te doen aan de belangen van natuur en landschap in dit waardevolle natuurgebied. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bedrijf die reeds is vastgelegd middels een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan. Het betreft een uitbreiding ten noorden van het bestaande terrein met 1,4035 ha (op onderstaande locatie aangegeven met een dikke rode lijn). Deze uitbreiding zal worden gebruikt voor toeristisch kamperen inclusief stacaravans

19

20

21 4 Milieuaspecten In het kader van de wijzigingsbevoegdheden zijn de diverse milieuaspecten reeds bekeken. De eerste vijf aspecten waren al behandeld in de geldende plannen, hier wordt volstaan met een korte samenvatting die eventueel is aangevuld en/ of geactualiseerd. Vervolgens zijn nog enkele overige milieuaspecten behandeld, die in dit kader ook om de aandacht vragen. 4.1 Bodem Indien uit historisch onderzoek blijkt dat sprake is van een onverdachte locatie kan verkennend veldonderzoek achterwege blijven. Ingeval de bestemming echter gericht is op het realiseren van bouwwerken bestemd voor verblijf van mensen, is het raadzaam alvast een volledig NVN-bodemonderzoek uit te voeren omdat dit onderzoek dan ook vereist zal zijn bij het afgeven van de benodigde bouwvergunning. Blijkens het gemeentelijk bodeminformatiesysteem bestaan er geen vermoedens over bodemverontreiniging op de beoogde uitbreidingslokaties. Het is aan de bedrijven om het benodigde onderzoek tijdig te laten uitvoeren ten behoeve van een bouwvergunning. 4.2 Archeologie Op de gemeentelijke beleidskaart voor archeologische waarden gelden verschillende verwachtigswaarden. Het Veluws Hof en de Hertenhorst zijn vrijwel geheel gelegen in een gebied met een hoge verwachtingswaarde (rood), andere terreinen liggen deels in een gebied met een middelhoge verwachting. Uitsnede beleidskaart archeologishe waarden, gemeente Apeldoorn Om deze mogelijke archeologische waarden te beschermen is een dubbelbestemming opgenomen ten aanzien van de gebieden met een middelhoge en hoge verwachtingswaarde. 4.3 Cultuurhistorie In of in de directe omgeving van het plangebied komen geen rijks- of gemeentelijke monumenten voor. Ook is er geen sprake van een aanwijzing als beschermd dorps- of stadsgezicht

22 4.4 Watertoets In het plangebied varieert de grondwaterstand van 10 m onder het maaiveld in het westen tot 30 m onder maaiveld in het oosten. De bodem bestaat overwegend uit zand. Oppervlaktewater is in het plangebied niet aanwezig. Dit alles heeft er toe geleid dat er begin jaren 1980 alleen een vuilwaterriool is aangelegd. Het regenwater van wegen en andere verharding wordt in de bodem geïnfiltreerd. Van de wegen wordt het regenwater door middel van zinkputten geïnfiltreerd en de woningen lozen het regenwater in het algemeen op het maaiveld in de eigen tuin en/of in een eigen zinkput. De meeste campings lozen hun afvalwater door middel van een eigen pompinstallatie op het gemeentelijke vuilwaterriool. Ook op de campings is en moet er ten behoeve van de uitbreidingen dus alleen een vuilwaterriool aangelegd worden en het regenwater moet in de bodem geïnfiltreerd worden. De uitbreiding van het aantal recreanten bedraagt per saldo ongeveer 700 personen. Het extra afvalwater van deze personen zal naar verwachting zonder problemen door het rioolgemaal verwerkt kunnen worden. 4.5 Natuurwaarden Bestemmingsplan Recreatiebedrijven Hoenderloo In het bestemmingsplan Recreatiebedrijven Hoenderloo zijn uit oogpunt van de aanwezige natuur- en landschapswaarden de volgende conclusies getrokken: Het uitbreidingsgebied van de Pampel herbergt deels een vegetatie met een bijzonder karakter in de vorm van eikenhakhoutbos. Om deze reden is het niet wenselijk dat hier het gehele boogde uitbreidingsterrein voor verblijfsrecreatie wordt vrij gegeven. Het is belangrijk dat er een deel van dit bos behouden blijft om zo dit karakter te behouden. Voor de Pampel is het wel mogelijk om een beperkt gedeelte hiervan voor toeristisch kamperen te benutten. Hierbij wordt gedacht aan een uitbreiding van 3,2 ha direct grenzend aan het huidige kampeerterrein. Op deze wijze blijft een substantieel deel als eikenhakhoutbos behouden en kan een strook van 80 à 100 m breed dienst doen als ecologische zone voor aanwezige fauna. De uitbreiding van het Veluws Hof wordt gewenst in een gebied dat zowel hoge als lage natuurwaarden herbergt. Aansluitend aan het recreatieterrein ligt een strook van 2 à 3 ha dat relatief lage waarden (natuurbehoudswaarde 4) herbergt. In dit gebied is om deze reden uitbreiding denkbaar. In het resterende gebied zijn hoge natuurwaarden aanwezig (natuurbehoudswaarde 6). Om deze reden is bij honorering van uitbreiding in dit gedeelte terughoudendheid op zijn plaats. Het beoogde uitbreidingsgebied van 't Lierderholt is een aansluitend bosgebied met een behoorlijke natuurwaarde. Terughoudendheid is bijgevolg op zijn plaats. Het betreft een besloten particulier terrein van circa 10 ha buiten de vrije wildbaan. Bij een zorgvuldige landschappelijke inpassing zou hierbinnen, zonder de waarde van het omringende natuurgebied en recreatieve uitloopgebied geweld aan te doen, een bescheiden uitbreiding vorm gegeven kunnen worden van circa 4 ha. Op deze maximaal toe te stane uitbreidingsruimte is de grootte van grond met rechtstreekse bestemming (fase 1) en de grond met een wijzigingsbevoegdheid (fase 2) tezamen gebaseerd. Hiervoor dienen de recreatieondernemers nog wel een Natuurbeschermingwetvergunning aan te vragen. Gebiedsbescherming Wat betreft gebiedsbescherming is de "Natuurtoets Groei en Krimp; tweede groeitender 2011" (Arcadis, 2011) relevant. Deze natuurtoets is in de bijlage opgenomen. De natuurtoetstoets ligt aan de basis van de toewijzing van de groei in de aangewezen

23 groeiclusters. Daarin is opgenomen de toetsing aan de instandhoudingsdoelen c.q. de kwalificerende habitattypen, habitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Geconcludeerd wordt dat door de totale omvang van aangevraagde uitbreidingsplannen terug te brengen van 41,05 ha tot 23,8 ha het saldo in evenwicht is (en mogelijk zelfs positief voor een aantal soorten en habitattypen). Dit heeft er toe geleid dat aan een aantal uitbreidingsplannen dus is beperkt, de uitbreidingen van Hoenderloo fase 2 zijn daarin wel gehonoreerd. Soortenbescherming Wat betreft de soortbescherming is te verwijzen naar de eerder afgegeven Ontheffing van de Flora- en faunawet (FF/75C/2005/0046). Deze ontheffing is in de bijlage opgenomen. Bij de aanvraag is rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten en zijn locaties waar deze voorkomen buiten de uitbreidingen gehouden. Daarmee was de voorgenomen uitbreiding in overeenstemming met de natuurwetgeving. De verwachting is dat de huidige voorgestelde uitbreidingen haalbaar zijn. Mogelijk mitigerende maatregelen die nog kunnen voortvloeien uit een thans in uitvoering zijnde actualiserend onderzoek, zullen als randvoorwaarden worden opgenomen. 4.6 Geluid De Wet geluidhinder stelt dat verblijfsrecreatie geen geluidgevoelige bestemming is. Echter, jurisprudentie vereist wel een nadere beschouwing in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Enerzijds dient de akoestische kwaliteit ter hoogte van nieuwe verblijfsrecreatie te worden beschouwd. Er verblijven immers mensen en bij onaanvaardbaar hoge geluidniveaus is er mogelijk geen sprake meer van een goede ruimtelijke ordening. Anderzijds dient ook het akoestische effect van een plan op de bestaande en omliggende leefomgeving te worden beschouwd. Bij een significante verkeerstoename kan immers sprake zijn van onaanvaardbaar hogere geluidsbelasting. Resultaten Op basis van de verkeersmilieukaart is de toekomstige geluidbelasting (2022) bepaald en in onderstaande figuren weergegeven. De classificatie is afgestemd op permanent wonen. Uit de onderstaande figuren valt af te leiden dat ter hoogte van de uitbreidingslocaties sprake is van een rustig gebied met, zeker voor een kortstondig recreatief gebruik, een voldoende goede kwaliteit

24 Ten opzichte van het huidige recreatieve gebruik neemt het gebruik niet zodanig toe dat er een verkeerstoename wordt gegenereerd van meer 30%. Hiervoor liggen de uitbreidingslocaties ook te ver bij elkaar vandaan. Hiermee neemt de geluidsbelasting niet hoorbaar toe in de omgeving. Op grond van het bovenstaande is het plan uitvoerbaar. 4.7 Luchtkwaliteit Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit dient voor nieuwe verblijfsrecreatie te worden bepaald of het plan voldoet aan de Wet milieubeheer. Het plan valt niet onder de situaties die zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling "Niet in betekenende mate bijdragen" en is niet opgenomen in het NSL. Resultaten Uit een berekening volgens de NIBM-tool van Infomil en gelet op de verspreide ligging van de uitbreidingslocaties blijkt dat het plan, zelfs met een worst-case aanname, niet in betekenende mate bijdraagt en dat er wordt voldaan aan de Wet milieubeheer

25 4.8 Milieuzonering en externe veiligheid Bij de ontwikkeling van gebieden wordt met behulp van de systematiek uit de VNG uitgave Bedrijven en milieuzonering (uitgave 2009), bepaald binnen welke straal bedrijven invloed hebben op de omgeving en met welke milieuaspecten (zoals geluid, gevaar, e.d.) rekening gehouden dient te worden. In de VNG uitgave zijn voor de diverse SBI-codes deze zogenoemde milieuzones bepaald ten opzichte van gevoelige functies zoals woningen, uitgaande van het referentie-omgevingstype rustige woonwijk. Tevens is aangegeven voor welke milieuaspecten gecorrigeerd kan worden in geval van een ander omgevingstype. Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de VNG brochure Bedrijven en milieuzonering, kunnen er ook nog afstandscriteria uit specifieke milieuwetgeving gelden. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de agrarische geurwetgeving (Wgv) of de veiligheidsregelgeving (Bevi/Revi). Deze wetgeving geldt uiteindelijk als toetsingskader voor de toegestane milieueffecten. Ook deze afstandscriteria worden meegenomen bij de beoordeling van de aangevraagde ontwikkeling. Per locatie wordt navolgend ingegaan op de milieuzoneringsaspecten. De Pampel In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten het aspect milieuzonering voor het recreatiebedrijf De Pampel aangegeven: Resultaat onderzoek Inwaartse zonering Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied zijn geen bedrijven en instellingen gelegen (voor het aspect externe veiligheid en geur (veehouderijen). Uitwaartse zonering De gewenste activiteit op de planlocatie is uitbreiding recreatieterrein. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor deze gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor de gewenste activiteit op de planlocatie geldt een aan te houden milieuzone van 50 meter. Op meer dan 50 meter van de planlocatie bevinden zich andere gevoelige object of woningen. Deze gevoelige objecten bevinden zich dus buiten de geldende milieuzone

26 50 meter milieucontour rondom De Pampel Overige aspecten In het plangebied zijn met betrekking tot externe veiligheid en elektromagnetische velden de volgende aspecten gecheckt: Conclusie Het plan om op het adres de Woeste Hoefweg 35 te Hoenderloo het recreatieterrein uit te breiden is kansrijk. Het Lierderholt Voor het Lierderholt is bij onderstaande berekening uitgegaan van twee uitbreidingen. In voorliggend bestemmingsplan wordt alleen de zuidelijke uitbreiding geregeld. In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten het aspect milieuzonering voor het recreatiebedrijf Het Lierderholt aangegeven: Resultaat onderzoek

27 Inwaartse zonering Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied zijn geen bedrijven en instellingen gelegen (voor het aspect externe veiligheid en geur (veehouderijen). Uitwaartse zonering De gewenste activiteit op de planlocatie is uitbreiding recreatieterrein. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor deze gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor de gewenste activiteit op de planlocatie geldt een aan te houden milieuzone van 50 meter voor de activiteiten. Propaantank Het Lierderholt valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege de aanwezigheid van een propaantank (propaantank is groter dan 13 m 3 ). Op de locatie Spoekweg 49 staat een bovengrondse propaantank van 40 m 3. Het bedrijf heeft een PR contour (plaatsgebonden risico) van 45 meter rondom de tank. Binnen de PR contour bevinden zich geen woningen van derden.juridisch behoeven de objecten in de inrichting niet beschermd te worden. 50 meter milieucontour rondom Het Lierderholt Overige aspecten In het plangebied zijn met betrekking tot externe veiligheid en elektromagnetische velden de volgende aspecten gecheckt:

28 Conclusie Het plan om op het adres de Spoekweg 49 te Beekbergen het recreatieterrein uit te breiden is kansrijk. Het Veluws Hof In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten het aspect milieuzonering voor het recreatiebedrijf Het Veluws Hof aangegeven: Resultaat onderzoek Inwaartse zonering Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied zijn geen bedrijven en instellingen gelegen (voor het aspect externe veiligheid en geur (veehouderijen). Uitwaartse zonering De gewenste activiteit op de planlocatie is uitbreiding recreatieterrein. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor deze gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor de gewenste activiteit op de planlocatie geldt een aan te houden milieuzone van 50 meter. Op meer dan 50 meter van de planlocatie bevinden zich andere gevoelige object of woningen. Deze gevoelige objecten bevinden zich dus buiten de geldende milieuzone

29 50 meter milieucontour rondom Het Veluws Hof Overige aspecten In het plangebied zijn met betrekking tot externe veiligheid en elektromagnetische velden de volgende aspecten gecheckt: Conclusie Het plan om op Krimweg 154 te Hoenderloo een uitbreiding van het recreatieterrein te realiseren is kansrijk. De Hertenhorst In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten het aspect milieuzonering voor het recreatiebedrijf De Hertenhorst aangegeven:

30 Resultaat onderzoek Inwaartse zonering Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied zijn geen bedrijven en instellingen gelegen (voor het aspect externe veiligheid en geur (veehouderijen). Uitwaartse zonering De gewenste activiteit op de planlocatie is uitbreiding recreatieterrein. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor deze gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor de gewenste activiteit op de planlocatie geldt een aan te houden milieuzone van 50 meter. Op meer dan 50 meter van de planlocatie bevinden zich andere gevoelige object of woningen. Deze gevoelige objecten bevinden zich dus buiten de geldende milieuzone. 50 meter milieucontour rondom De Hertenhorst Overige aspecten In het plangebied zijn met betrekking tot externe veiligheid en elektromagnetische velden de volgende aspecten gecheckt:

31 Hoogspanningsleiding Over de planlocatie is een hoogspanningslijn (Kattenberg-Apeldoorn) aanwezig. De aan te houden indicatieve zone van de hoogspanningslijn bedraagt 80 meter aan weerszijden van de lijn. De planlocatie is in deze zone gelegen. De berekende specifieke zone bedraagt 38,5 meter aan weerszijden van de lijn. De planlocatie is in deze zone gelegen. In de nieuwe situaties gelden belemmeringen voor objecten waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. Aangezien er hier sprake is van uitbreiding van recreatieobjecten is het mogelijk dat er kinderen kunnen verblijven. Voor langdurig verblijf van kinderen is hier mogelijk sprake. Vanuit het voorzorgprincipe wordt aanbevolen om de uitbreiding niet binnen de hieronder weergegeven zones te realiseren. Specifieke zone Hoogspanningslijn Apeldoorn-Kattenberg (links) en rechts geprojecteerd in uitbreiding Conclusie Het plan om op de locatie Hertenhorst, Kaapbergweg 45 te Beekbergen uit te breiden is kansrijk onder de voorwaarde dat de uitbreiding op meer dan 38,5 meter van de hoogspanningslijn wordt geprojecteerd. Om dit te beschermen is een dubbelbestemming voor de hoogspanningsleiding opgenomen. 4.9 Conclusie Vanuit de milieuaspecten zijn geen belemmeringen voor de gewenste uitbreidingen

32

33 5 Juridische planopzet Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen voor het bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de in de Wet algemene bepalingen overgangsrecht geformuleerde uitgangspunten. Daarnaast is het plan opgesteld conform de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP2008) en de Wabo. Tevens is de regeling ontleend aan de gemeentelijke standaard voor het landelijk gebied. De in dit bestemmingsplan voorkomende regeling zal hieronder kort worden besproken. 5.1 Planregels Een bestemmingsplan kent aan gronden een bestemming toe en verbindt regels aan deze bestemming. Deze regels betreffen het gebruik van de gronden, maar onder meer ook de bouwmogelijkheden. De regels zijn nader onder te verdelen in: - inleidende regels; - bestemmingsregels; - algemene regels; - overgangs- en slotregels. Inleidende regels In deze regels staan de begrippen verklaard die in de planregels voorkomen en die om een nadere omschrijving vragen. Verder wordt aangegeven op welke wijze gemeten moet worden om bijvoorbeeld een goot- of bouwhoogte te bepalen. Bestemmingsregels Deze regels betreffen het hart van het bestemmingsplan. In de bestemmingsregels wordt aangegeven waarvoor en - zo nodig - hoe de betreffende gronden gebruikt en mogen worden bebouwd. In dit bestemmingsplan komt alleen de bestemming 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' voor. Tevens gelden twee dubbelbestemmingen voor archeologie, namelijk 'Waarde - Archeologie Hoog' en 'Waarde - Archeologie Middelhoog' en een dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'. Deze (dubbel)bestemmingen worden hieronder uitvoeriger behandeld. Algemene regels Het gaat hier om algemene regels die betrekking hebben op alle bestemmingen in het plan. In plaats van bij elke bestemming dezelfde regel te plaatsen, kan gebruik worden gemaakt van een algemene regel. In dit plan wordt gebruik gemaakt van de anti-dubbeltelbepaling, algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels en algemene wijzigingsregels. Overgangs- en slotregels Hieronder zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen. Deze laatste regel geeft aan op welke wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald

34 5.2 Bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie Voor alle vier de uitbreidingslocaties wordt uitgegaan van een gemengd terrein, waar conform de gemeentelijke Recreatienota, toeristisch kamperen, trekkershutten en stacaravans zijn toegestaan. Hierbij wordt uitgegaan van een dichtheid van circa 30 kampeerplaatsen per hectare. Voor stacaravans geldt een maximale oppervlakte van 55 m 2, voor trekkershutten is deze gelegd op 30 m 2. Per kampeermiddel is tevens 5 m 2 aan sanitaire voorzieningen toegestaan. Voor Het Lierderholt is tevens een centrale sanitaire voorziening van 150 m 2 mogelijk gemaakt. 5.3 Dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie Hoog en Middelhoog Ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden zijn een tweetal archeologische dubbelbestemmingen opgenomen. Bij de gebieden met een hoge verwachtingswaarde is een archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen dieper dan 0,35 m over een oppervlakte van meer dan 50 m 2. Bij een middelhoge verwachting is een archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen dieper dan 0,35 m over een oppervlakte van meer dan 100 m Leiding - Hoogspanningsverbinding Rondom de hoogspanningsverbinding bij recreatiebedrijf De Hertenhorst is een zone van 38,5 m aan weerszijde opgenomen. Hierbinnen mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd

35 6 Economische uitvoerbaarheid Voor zover nu valt te overzien vloeien uit het plan geen risicodragende investeringen voort voor de gemeente. De plannen van de ondernemers worden voor eigen rekening uitgevoerd

36

Raadsvergadering Datum

Raadsvergadering Datum Ruimtelijke Leefomgeving Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering Datum Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Het Veluws Hof en De Hertenhorst

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, het Lierderholt, Het Veluws

Nadere informatie

Zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen

Zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen Zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, het Lierderholt, Het Veluws

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan Recreatie. 20 juni 2013

Facetbestemmingsplan Recreatie. 20 juni 2013 Facetbestemmingsplan Recreatie 20 juni 2013 1. Inleiding Er zijn 2 aanleidingen voor het opstellen van het facetbestemmingsplan Recreatie. De eerste aanleiding is het opstellen van een nieuw Beleidsplan

Nadere informatie

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland

Ontwerp Wijzigingsplan. Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Ontwerp Wijzigingsplan Ballumerweg 23 te Nes Ameland Inhoud Toelichting op wijzigingsplan 1. Beschrijving van het plan 2. Beleidskader 3. Omgevingsaspecten

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 23 maart 2015 Projectnummer

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid. 3 februari 2014

Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid. 3 februari 2014 Aanvulling op de Nota van Wijzigingen bestemmingsplan Westrand Zuid 3 februari 2014 Algemeen: Niet zelfstandig benoemd zijn verbetering type, spellingsfouten en zinsconstructies. Verbeeldingen: wijzigingen

Nadere informatie

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT

PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT PARC TICHELT Rijsbergen Wijzigingsplan GEMEENTE ZUNDERT Nummer Procedurefase Datum 01 Concept Augustus 2013 02 Ontwerp September 2013 03 Vastgesteld 28 november 2013 Wijzigingsplan Parc Tichelt Rijsbergen

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea

RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea RO Wielemakersbaan 6 Ride by the Sea 2 Inhoudsopgave Ruimtelijke Onderbouwing 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1. Aanleiding en doel 1.2. Ligging plangebied 1.3. Geldend bestemmingsplan 1.4. Leeswijzer Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad

Besluit gemeenteraad Besluit gemeenteraad Onderwerp: Aanmeldnotitie m.e.r. De Rooye Asch 2013 Datum besluit: 27 maart 2013 Afdeling/werkterrein: RO/BBA Zaaknr. 630717 Adviesnota Aanmeldnotitie m.e.r. De Rooye Asch Inleiding

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Toelichting 3. Regels 9

Toelichting 3. Regels 9 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 4 Hoofdstuk 3 Kostenverhaal 5 Hoofdstuk 4 Wijze van bestemmen 6 Hoofdstuk 5 Procedure 8 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Beheersverordening Kornputkwartier

Beheersverordening Kornputkwartier Beheersverordening Kornputkwartier ID plan: NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01 datum: maart 2017 status: vastgesteld auteur: SRE Vastgesteld door de raad dd. de griffier, de voorzitter, NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A

BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A wijzigingsplan BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A vastgesteld 18 juli 2017 wijzigingsplan BUITENGEBIED WIJZIGING 2017, VEERSTEEG 12A documentstatus vastgesteld documentversie 1 IMRO-code NL.IMRO.0263.BP1165-

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP 1 INHOUDSOPGAVE Toelichting 3 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

SLUIS Ruimtelijke kwaliteit recreatieterreinen Toetsing en inspiratie

SLUIS Ruimtelijke kwaliteit recreatieterreinen Toetsing en inspiratie SLUIS Ruimtelijke kwaliteit recreatieterreinen Toetsing en inspiratie opdrachtgever: Gemeente Sluis nummer: 1714.009063.50 datum: 19 december 2013 referte: ing. J.A. van Broekhoven INHOUD Inleiding 3 Ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138 Nr. 14032525 Casenr. 2014-07033 Harderwijkerweg 138 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 6 Inleiding Achter op het perceel aan de Harderwijkerweg 138 is een verzoek ingediend om een bedrijfshal en een

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 8 maart 2005 Nr. 2005-00684/10/A.18, RP Verzonden: 9 maart 2005 Bij brief van 14 januari 2003 hebben

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Gemeente Sint Anthonis Gegevens over het plan: Plannaam: Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Identificatienummer: NL.IMRO.1702.8BPWhank39-VA01 Status:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan

Middelburg Loods Muidenweg. Wijzigingsplan Middelburg Loods Muidenweg Wijzigingsplan Wijzigingsplan Loods Muidenweg Middelburg identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0687.BPWBGMMUI ON01 23 02 2015 ontwerp projectnummer:

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING... INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...9 018-537 Gemeente Beuningen Verlengde Reekstraat

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Rapportnummer: IMRO-Idn: 211x06608.077039_1

Nadere informatie

Chw bestemmingsplan Oosterwold

Chw bestemmingsplan Oosterwold Bijlagen bij regels Omgevingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold Oosterwold Chw bestemmingsplan Oosterwold Bijlagen bij regels Definitief Projectorganisatie Oosterwold Grontmij Nederland B.V. Houten, 19

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Thematische herziening archeologie

Thematische herziening archeologie Bestemmingsplan Thematische herziening archeologie Gemeente Brunssum Datum: 23 juli 2015 Projectnummer: 130510 ID: NL.IMRO.0899.BPPPArcheologie-OW01 INHOUD TOELICHTING 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Rapportnummer: 211X07057.079344_1

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

ONDERZOEK EFFECTEN DOOR STIKSTOFDEPOSITIE ALS GEVOLG VAN DE GROEI VAN RECREATIEPARK BEEKBERGEN OP DE VELUWE

ONDERZOEK EFFECTEN DOOR STIKSTOFDEPOSITIE ALS GEVOLG VAN DE GROEI VAN RECREATIEPARK BEEKBERGEN OP DE VELUWE ONDERZOEK EFFECTEN DOOR STIKSTOFDEPOSITIE ALS GEVOLG VAN DE GROEI VAN RECREATIEPARK BEEKBERGEN OP DE VELUWE PROVINCIE GELDERLAND 19 februari 2015 077721297:C.1 - Definitief B02042.000285.0100 Inhoud 1

Nadere informatie

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13

AMER GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED 2004 WIJZIGING AANDUIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ WIJZIGING MARKNESSERWEG 13 EMMELOORD 2008 AMER ADVISEURS BV ZONNEHOF 43 381 1 ND AMERSFOORT TEL

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde Planstatus: vastgesteld Datum: 2017-06-20 IMRO code: NL.IMRO.0246.808BUWHPlakkenwg7a-VA01 B u r o S t e d e n b o u w bv K

Nadere informatie

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Toelichting 16 juni 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: ontwerp datum: 16 juni 2017 IMRO-IDN: NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-2001

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121

Nr Casenr Haspel 121. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Haspel 121 Nr. 14040153 Casenr. 2014-07033 Haspel 121 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 5 Inleiding Initiatiefnemer wil op het perceel Haspel 121 paarden mennen. Dat past niet binnen de huidige bestemming, daarom

Nadere informatie

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Bijlage 1 - Staat van wijzigingen t.o.v. ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Staat van wijzigingen

Nadere informatie

Oosterhout, maart 2010

Oosterhout, maart 2010 TOELICHTING Op 1 juli 2008 heeft de raad van de gemeente Oosterhout het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied vastgesteld. Vervolgens is dat bestemmingsplan op 23 februari 2009 goedgekeurd door

Nadere informatie

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13

Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Ontwerpbestemmingsplan Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13 Gemeente Maastricht Datum: 31 mei 2011 Projectnummer: 90569.01 ID: NL.IMRO.0935.bpGebrHstr11en13-vg01 INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot

Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot Probleemstelling Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen.

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied reparatie 2011 Kamperen bij de boer toelichting gemeente Gulpen-Wittem

bestemmingsplan Buitengebied reparatie 2011 Kamperen bij de boer toelichting gemeente Gulpen-Wittem bestemmingsplan Buitengebied reparatie 2011 Kamperen bij de boer toelichting gemeente Gulpen-Wittem vastgesteld, 31 mei 2012 status: vastgesteld datum: 31 mei 2012 projectnummer: 101510R.2014 adviseur:

Nadere informatie

memo Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming

memo Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming memo aan: van: Ons kenmerk: Gemeente Oldebroek SAB STOO/HOMV/150463 datum: 17 december 2015 betreft: Recreatiepark Mulligen, bureauonderzoek gebiedsbescherming AANLEIDING EN METHODE Aan de Mulligenweg

Nadere informatie