Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur"

Transcriptie

1

2 Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen, hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Tevens verklaart u kennis te hebben genomen van de Dienstenwijzer REAAL Bancaire Diensten. Ondertekening Plaats Datum Handtekening rekeninghouder Naam adviseur Legitimatiebewijs Natuurlijke personen: paspoort/gemeentelijke identiteitskaart/nederlands Rijbewijs Dit formulier dient ingevuld en ondertekend inclusief een door uw adviseur gewaarmerkte kopie legitimatiebewijs opgestuurd te worden naar: REAAL Bancaire Diensten Antwoordnummer VB Alkmaar

3 Aanvraag REAAL LijfrenteOpbouwRekening (Beleggen) U kunt op een snelle en eenvoudige wijze met één handtekening via uw REAAL LijfrenteOpbouwRekening beleggen in de beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V., beleggingsproducten van SNS Bank NV en andere effecten (zoals nader gespecificeerd in Bijlage 1 bij de Overeenkomst tot tot Execution-Only Dienstverlening REAAL Bancaire Diensten) door deze overeenkomst te sluiten. Wij verzoeken u daaraan voorafgaand de bijbehorende voorwaarden en reglementen (zie artikel 2 Overeenkomst tot Execution-Only Dienstverlening REAAL Bancaire Diensten) en in het bijzonder de onderdelen Cliëntgegevens, Inventarisatie Kennis en Ervaring en Overeenkomst tot Execution-Only Dienstverlening REAAL Bancaire Diensten zoals opgenomen in deze overeenkomst goed door te lezen en (voor zover van toepassing) de gevraagde gegevens in te vullen. Onder effecten verstaan wij in deze documentatie financiële instrumenten in de zin van de Wet op het financieel toezicht. I Cliëntgegevens Rekeningnummer REAAL LijfrenteOpbouwRekening (Sparen) (indien bekend) Rekeninghouder (natuurlijk persoon) Naam Voorletters Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Adres Beroep Postcode en woonplaats Opleiding/ studie II Inventarisatie Kennis en Ervaring (execution-only) 1 Hoe lang belegt u al in effecten, en wat is de omvang en frequentie van uw eerdere transacties? Beleggingsfondsen Garantieproducten Aandelen Obligaties Ervaring Omvang en frequentie transacties * Geen Minder dan 3 jaar 3-5 jaar Meer dan 5 jaar Gering Gemiddeld Hoog Zeer hoog 2 Hoeveel beleggingskennis hebt u en kent u de belangrijkste risico s per productcategorie? * Baseert u uw antwoord op het aantal en de omvang van uw jaarlijkse mutaties in verhouding tot uw gehele portefeuille Beleggingsfondsen Garantieproducten Aandelen Obligaties Kennis Zicht op belangrijkste risico s Geen Basis Goed Professioneel * Beperkt Redelijk Goed * Professionele kennis is kennis die u uit hoofde van uw beroep of opleiding hebt verkregen. 3 Indien u hebt aangegeven dat u kennis en ervaring hebt opgedaan, hoe hebt u deze verkregen (meerdere antwoorden mogelijk)? Via Zelfstandig beleggen via beleggingsfondsengiro, een orderlijn en/of internet Adviseur van de bank, effecteninstelling, vermogensbeheerder of tussenpersoon Beroepsmatig, toelichting Mijn studie/opleiding, toelichting Andere wijze, toelichting REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te s Utrecht. K.v.K. nr REAAL Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer

4 Waarschuwing Via REAAL LijfrenteOpbouwRekening krijgt u geen advies. Zelfstandig beleggen (execution-only) zonder dat u door middel van zelf verworven kennis en ervaring goed zicht op de risico s hebt gekregen, wordt sterk door ons afgeraden. Wij raden u aan uw beleggingen te beperken tot uitsluitend die productcategorieën waarvan u een goede kennis hebt opgedaan en waarvan u de risico s begrijpt. Transacties buiten die categorieën kunnen leiden tot verliezen waarvan u de hoogte van tevoren niet hebt kunnen inschatten. Bent u er niet zeker van of u de risico s van uw voorgenomen beleggingstransacties begrijpt, dan is zelfstandig beleggen (execution-only) ongeschikt voor u en raden wij u aan om zich te oriënteren op andere vormen van dienstverlening. REAAL Bancaire Diensten zal bij uw effectenorders geen nadere waarschuwingen of enige vorm van advies geven. Evenmin wordt uw portefeuille periodiek door ons beoordeeld. U dient derhalve zelf na te gaan of binnen uw portefeuille de verhouding tussen risico en rendement aansluit op uw persoonlijke situatie. Wel kunt u via op eenvoudige wijze zelf uw risicoprofiel vaststellen, waarbij REAAL Bancaire Diensten aangeeft wat de bijpassende portefeuilleverdeling is. U kunt dit echter niet beschouwen als een beleggingsadvies. Cliënt(en) verklaart (verklaren): voor eigen rekening en risico te handelen en te beleggen in effecten; zich bewust te zijn van de beleggingsrisico s verbonden aan effecten en deze risico s te aanvaarden; zich bewust te zijn van het feit dat REAAL Bancaire Diensten u erop wijst dat zelfstandig handelen in producten waarvan u de werking en de risico s niet goed kent, kan resulteren in negatieve beleggingsresultaten waarvan u de omvang niet van tevoren kunt inschatten. akkoord te gaan met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de cliëntenregistratie van REAAL Bancaire Diensten. verplicht te zijn eventuele wijzigingen in deze Inventarisatie Kennis en Ervaring terstond aan REAAL Bancaire Diensten schriftelijk mede te delen Alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. De Inventarisatie Kennis en Ervaring vormt een integraal onderdeel van de Overeenkomst tot Execution-Only Dienstverlening REAAL Bancaire Diensten die tussen REAAL Bancaire Diensten en u is gesloten. III Overeenkomst tot Execution-Only Dienstverlening REAAL Bancaire Diensten Partijen De ondergetekenden: Zoals vastgelegd in onderdeel I van dit document, hierna, indien van toepassing, zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen, cliënt, en De naamloze vennootschap SNS Regio Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, tevens handelend onder de naam REAAL Bancaire Diensten, hierna te noemen de Bank ; In overweging nemende dat: Cliënt REAAL LijfrenteOpbouwRekening wenst te openen, bestaande uit een spaarrekening alsmede een effectendepot, teneinde te beleggen in effecten of te sparen en daarbij gebruik wil maken van de dienstverlening van de Bank; deze dienstverlening ten aanzien van het beleggen in effecten beperkt is tot het uitvoeren van door de cliënt opgegeven effectenorders waarbij de Bank geen beleggingsadviezen zal verstrekken aan cliënt ( executiononly ); cliënt kennis heeft genomen en akkoord is met de voorwaarden waaronder de Bank haar dienstverlening aanbiedt; cliënt en de Bank hun afspraken wensen vast te leggen in deze overeenkomst alsmede de daarbij horende reglementen en (algemene) voorwaarden; Zijn overeengekomen als volgt: 1 Dienstverlening 1.1 De Bank zal aan cliënt haar diensten als effectenbemiddelaar ( executiononly ) aanbieden middels de door de Bank aangeboden REAAL Beleggersgiro. Dit houdt in dat cliënt opdrachten aan de Bank kan geven tot het verrichten van transacties in SNS Beleggingsfondsen N.V., ASN Beleggingsfondsen N.V. en andere beleggingsinstellingen alsmede beleggingsproducten van SNS Bank N.V., zoals nader gespecificeerd in bijlage 1 bij deze overeenkomst ( Bijlage 1 ), die de Bank na aanvaarding, zal uitvoeren. De Bank zal cliënt informeren omtrent wijzigingen van deze Bijlage 1. De Bank zal geen beheer voeren over de aan cliënt toebehorende effectenportefeuille. De Bank zal cliënt evenmin adviseren over de samenstelling van de aan cliënt toebehorende effectenportefeuille en over de door cliënt voorge-nomen effectentransacties. Uitsluitend cliënt is verantwoordelijk voor de opgegeven effectentransacties en diens beleggingsbeleid (beleggingsstrategie). 1.2 De Bank zal voor haar dienstverlening een vergoeding aan cliënt in rekening brengen bestaande uit transactiekosten. De hoogte van deze vergoedingen zal door de Bank worden bepaald en zijn, zoals deze gelden ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst, vermeld in onderdeel IV (Tarieven) van dit 2 document. De Bank zal de cliënt informeren omtrent wijzigingen van deze vergoedingen. Alle kosten en vergoedingen die cliënt aan de Bank verschuldigd is zullen worden voldaan middels debitering van de door cliënt bij de Bank aangehouden spaarrekening. 2 Toepasselijke overeenkomsten en voorwaarden 2.1 De verhouding tussen cliënt en de Bank wordt naast deze overeenkomst (inclusief onderdelen I, III en IV van dit document), beheerst door de door de Bank gehanteerde: de Voorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening; de belangrijkste kenmerken en risico s van effecten, de bepalingen SNS Global Custody B.V., de Voorwaarden Verpanding en het Reglement REAAL Beleggersgiro (opgenomen in het boekje 'Kenmerken en Risico s, Voorwaarden en Reglementen REAAL Beleggingsrekening'); alsmede, voor zover daarvan in deze overeenkomst en de Voorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening niet wordt afgeweken, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten. 2.2 Cliënt verklaart voorafgaand aan het aangaan van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van de inhoud van deze overeenkomst(en), de bijbehorende onderdelen I, III en IV en de in deze overeenkomst vermelde reglementen en (algemene) voorwaarden en zich met de inhoud daarvan te kunnen verenigen. 2.3 Middels het aangaan van deze overeenkomst worden alle in het eerste lid genoemde overeenkomst(en), reglementen en (algemene) voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen cliënt en de Bank. 3 Beleggingsrisico s 3.1 Het verrichten van transacties in effecten brengt risico s met zich mee. Cliënt verklaart zich bewust te zijn van de risico s die verbonden zijn aan het beleggen in effecten en kennis te hebben genomen van de door de bank beschikbaar gestelde informatie omtrent de belangrijkste kenmerken van effecten en de specifiek daaraan verbonden risico s, in het bijzonder de paragraaf Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten zoals opgenomen in de uitgave Kenmerken en risico s, Voorwaarden en Reglementen. 3.2 Cliënt verklaart de risico s verbonden aan beleggen in effecten te aanvaarden en eventueel daaruit voortvloeiende verliezen te kunnen dragen. 3.3 Cliënt kan op diverse wijzen opdrachten verstrekken aan de bank tot het in zijn naam en voor zijn rekening en risico verrichten van transacties in effecten. Cliënt is zich ervan bewust dat de bank bij opdrachten uitsluitend zal toetsen of de klant over voldoende saldo op de rekening REAAL LijfrenteOpbouwRekening beschikt om de transactie uit te kunnen voeren. Cliënt is zich ervan bewust dat de bank klant daarbij niet zal adviseren, begeleiden of waarschuwen. 3.4 Cliënt is zich ervan bewust dat beleggen met geleend geld additionele risico s met zich meebrengt omdat naast eventuele verliezen voortvloeiende uit beleggingen in effecten ook het geleende bedrag (vermeerderd met rente) terugbetaald dient te worden.

5 4 Spaarrekening en Effectendepot REAAL Bancaire Diensten 4.1 Ten behoeve van de dienstverlening door de Bank, geeft cliënt hierbij opdracht aan de Bank om op zijn naam - voor zover nog niet geschied - om zowel een spaarrekening als een effectendepot bij de Bank te openen en te administreren ( REAAL LijfrenteOpbouwRekening ). 4.2 Opdrachten tot het verrichten van aan- of verkoop transacties in SNS Beleggingsfondsen N.V., ASN Beleggingsfondsen N.V. en andere beleggingsinstellingen, zoals nader gespecificeerd in Bijlage 1, worden (uitsluitend) uitgevoerd via het beleggersgirosysteem van de Stichting REAAL Beleggersgiro middels debitering respectievelijk creditering van de spaarrekening. 4.3 Opdrachten tot het verrichten van aankooptransacties in SNS Beleggingsfondsen N.V., ASN Beleggingsfondsen N.V. en andere beleggingsinstellingen alsmede beleggings-producten van SNS Bank N.V., zoals nader gespecificeerd in Bijlage 1, worden uitsluitend uitgevoerd indien het saldo op de spaarrekening daartoe toereikend is. 4.4 De cliënt zal geïnformeerd worden omtrent de gegevens van zijn spaarrekening en effectendepot. 6 Verpanding 6.1 Cliënt verpandt hierbij aan de Bank de effecten en vorderingen zoals bedoeld, en conform de voorwaarden en condities vermeld in de door de Bank gehanteerde Voorwaarden Verpanding. 6.2 De Stichting REAAL Beleggersgiro verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat aan haar mededeling is gedaan van deze verpanding en dat zij van de inhoud van deze overeenkomst kennis heeft genomen. IV Tarieven Tarieven en beleggingsfondsen REAAL LijfrenteOpbouwRekening Voor de middels debitering respectievelijk creditering van de spaarrekening van REAAL LijfrenteOpbouwRekening verrichtte aan- en verkooporders, worden geen transactiekosten in rekening gebracht voor zover deze orders betrekking hebben op SNS Beleggingsfondsen N.V., ASN Beleggingsfondsen N.V. en eventuele andere beleggingsinstellingen alsmede beleggingsproducten van SNS Bank NV, zoals nader gespecificeerd in Bijlage 1. 5 Rapportages 5.1 Cliënt wenst (naar keuze van de Bank) schriftelijk of elektronisch een effectennota te ontvangen, welke door de Bank aan cliënt zal worden verstrekt. Cliënt is zich bewust van de risico s verbonden aan elektronische verstrekking van effectennota s. Indien en voor zover de Bank kiest voor het aanvullend dan wel uitsluitend in elektronisch vorm toezenden van effectennota s, verleent cliënt daarvoor reeds hierbij zijn toestemming aan de Bank. Gedurende de wettelijke bewaartermijn wordt de cliënt desgevraagd onverwijld een kopie van de effectennota verstrekt. 5.2 Cliënt zal periodiek (naar keuze van de Bank) schriftelijk of elektronisch een overzicht van de samenstelling van de aan de Bank of middels de Bank in bewaring gegeven effecten ontvangen. Dit overzicht vermeldt de marktwaarde en de samenstelling van het in bewaring gegeven vermogen, gespecificeerd naar de soort effecten en naar individuele effecten alsmede de aan cliënt voor de bewaring van effecten in rekening gebrachte kosten. 3

6 Middels ondertekening hieronder zijn partijen overeengekomen hetgeen bepaald is in deze overeenkomst, de daarin genoemde overeenkomsten, voorwaarden en reglementen en verklaart cliënt dat de gegevens opgenomen in de onderdelen Cliëntgegevens en het Inventarisatie Kennis en Ervaring correct en volledig zijn. Tevens verklaart de rekeninghouder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening. Aldus opgemaakt en ondertekend: Ondergetekende Y.H.R. Vloeijberghs Hoofd REAAL Bancaire Diensten SNS Regio Bank N.V. (handelend onder de naam REAAL Bancaire Diensten) Ondertekening Plaats REAAL Beleggersgiro Datum R. van Schaik Directeur REAAL Beleggersgiro Handtekening rekeninghouder Handtekening ouder/voogd (indien rekeninghouder minderjarig is) Dit formulier dient ingevuld en ondertekend opgestuurd te worden naar: Naam adviseur REAAL Bancaire Diensten Antwoordnummer VB Alkmaar Bijlage 1 van Aanvraag REAAL LijfrenteOpbouwRekening Overzicht beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V. Beleggingsfondsen SNS Nederlands Aandelenfonds SNS Euro Liquiditeitenfonds SNS Euro Obligatiefonds SNS Euro Aandelenfonds SNS Euro Mixfonds SNS Hoogdividend Aandelenfonds SNS Duurzaam Aandelenfonds SNS Azië Aandelenfonds SNS Amerika Aandelenfonds SNS Wereld Aandelenfonds SNS Euro Vastgoedfonds SNS Opkomende Landen Aandelenfonds SNS Optimaal Blauw SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Optimaal Paars ASN Obligatiefonds ASN Milieu & Waterfonds ASN Mixfonds ASN Aandelenfonds ASN Small & Midcap Fonds 4

7 Aanvraag REAAL LijfrenteOpbouwRekening (Deposito) Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeningnummer REAAL LijfrenteOpbouwRekening (Sparen) (indien bekend) Rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Adres Telefoonnummer Nationaliteit Legitimatiebewijs Postcode en woonplaats adres Burgerservicenummer Nummer Legitimatie Verzendadres (indien afwijkend van woon-/zakenadres) Adres Postcode en woonplaats Bescherming persoonsgegevens Bij de aanvraag van een financieel product en/of financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons, respectievelijk een andere tot SNS REAAL behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiële producten en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars of van de Nederlandse Vereniging van Banken U kunt de Gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, telefoon ). Looptijd (minimaal 1 jaar, maximaal 30 jaar) jaar Inleg Ingangsdatum bedrag Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent de (mede-) rekeninghouder een opdracht aan REAAL Bancaire Diensten om van bovengenoemde REAAL LijfrenteOpbouwRekening het opgegeven bedrag éénmalig te doen afschrijven ten gunste van de REAAL LijfrenteDeposito REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr REAAL Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer

8 Legitimatiebewijs Natuurlijke personen: paspoort/gemeentelijke identiteitskaart/nederlands Rijbewijs Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten, de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening en het Reglement Spaaarrekeningen te hebben ontvangen, hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Dit formulier dient ingevuld en ondertekend opgestuurd te worden naar: REAAL Bancaire Diensten Antwoordnummer VB Alkmaar Ondertekening Plaats Datum Handtekening rekeninghouder Naam adviseur 2

9 Incassomachtiging REAAL LijfrenteOpbouwRekening Dit formulier kunt u gebruiken om vanaf uw (privé)rekening periodiek geld te sparen of beleggen op uw REAAL LijfrenteOpbouwRekening. U kunt met dit formulier ook een bestaande machtiging wijzigen of beëindigen. Lees voor het invullen van dit formulier de toelichting op de achterzijde. Gegevens rekeninghouder Naam Voorletter(s) Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Rekeningnummer (Vermeld het rekeningnummer van uw REAAL LijfrenteOpbouwRekening) Machtiging Opdracht Nieuwe machtiging of Wijziging machtiging of Beëindigen machtiging Incasso Per maand of Per kwartaal of Per jaar of Eenmalig (niet bij verpande rekening) Bedrag (minimaal 25,-) Ingangsdatum (In principe is dit de eerste dag van de maand (of eerstvolgende werkdag) na ontvangst van dit formulier) Incasso van Rekeningnummer Op naam van Door ondertekening van deze incassomachtiging verleent de rekeninghouder tot wederopzegging machtiging aan REAAL Bancaire Diensten om van bovengenoemde tegenrekening bedragen te doen afschrijven ten gunste van zijn/haar rekening bij REAAL Bancaire Diensten. De rekeninghouder kan op elk gewenst moment de machtiging intrekken. De rekeninghouder dient dit schriftelijk mede te delen aan REAAL Bancaire Diensten. Plaats Indien de rekeninghouder het niet eens is met een bepaalde automatische afschrijving heeft hij/zij dertig dagen de tijd om de betaling te weigeren door aan het bankkantoor waar de tegenrekening wordt geadministreerd opdracht te geven tot terugstorting van het bedrag dat is afgeschreven. Als het hierbij gaat om aankoop van beleggingsfondsen, worden de transactiekosten en eventueel koersverlies ten laste gebracht van uw rekening bij REAAL Bancaire Diensten. Fondskeuze (Verdeel mijn inleg als volgt over de fondsen, maximaal vijf verschillende fondsen, minimale inleg per fonds 5,-) 1 ASN Aandelenfonds % 9 SNS Nederlands Aandelenfonds % 17 SNS Duurzaam Aandelenfonds % 2 ASN Milieu & Waterfonds % 10 SNS Euro Aandelenfonds % 18 SNS Optimaal Blauw % 3 ASN Mixfonds % 11 SNS Wereld Aandelenfonds % 19 SNS Optimaal Geel % 4 ASN Obligatiefonds % 12 SNS Euro Vastgoedfonds % 20 SNS Optimaal Oranje % 5 ASN Small & Midcap Fonds % 13 SNS Hoogdividend Aandelenfonds % 21 SNS Optimaal Rood % 6 SNS Euro Liquiditeitenfonds % 14 SNS Amerika Aandelenfonds % 22 SNS Optimaal Paars % 7 SNS Opkomende Landen Aandelenfonds % 15 SNS Azië Aandelenfonds % 23 % 8 SNS Euro Obligatiefonds % 16 SNS Euro Mixfonds % 24 Totaal 100 % Ondertekening Plaats Datum Handtekening rekeninghouder Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend op te sturen in bijgesloten antwoordenveloppe naar: REAAL Bancaire Diensten Antwoordnummer VB Alkmaar REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr REAAL Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer

10 Toelichting Incassomachtiging Automatisch Beleggen Met de Incassomachtiging REAAL LijfrenteOpbouwRekening machtigt u REAAL Bancaire Diensten om periodiek geld van uw (privé)rekening over te boeken naar uw REAAL LijfrenteOpbouwRekening en dit te beleggen in de door u gekozen beleggingsfondsen, of als u geen fondskeuze aangeeft, te sparen. Hoe vult u de incassomachtiging in? Gegevens rekeninghouder Vul uw persoonlijke gegevens in. Vul ook het nummer van de rekening bij REAAL Bancaire Diensten in. Machtiging - Opdracht Geef aan dat het om een nieuwe machtiging gaat of dat u de bestaande machtiging wilt wijzigen of beëindigen. Als u een nieuwe machtiging wilt opgeven, vul dan de frequentie, het bedrag en de ingangsdatum in. Als u de bestaande machtiging wilt wijzigen, vul het nieuwe bedrag en/of de nieuwe frequentie hierna in en geeft u de ingangsdatum van de wijziging aan. Als u de incasso wilt beëindigen, vult u de gegevens van de bestaande machtiging in en geeft bij ingangsdatum de datum aan per wanneer de incasso kan worden stopgezet. Machtiging - Inleggen Kies de frequentie wanneer wij iedere keer het bedrag van uw tegenrekening kunnen incasseren. Machtiging - Bedrag Vul het bedrag in dat wij periodiek van uw tegenrekening gaan incasseren. Het minimumbedrag is e 25,-. Machtiging - Ingangsdatum Kies de ingangsdatum per wanneer de periodieke incasso in kan gaan. Let er op dat dit altijd gebeurt op de 1e dag van de kalendermaand volgend op de door u ingevulde datum gebeurd. Incasso Vul het rekeningnummer in, waarvan REAAL Bancaire Diensten het bedrag kan incasseren. Het rekeningnummer dient de zelfde tenaamstelling als uw rekening bij REAAL Bancaire Diensten te hebben en de rekening kan geen spaarrekening zijn. Ondertekening Onderteken de incassomachtiging. Na ondertekening kunt u de machtiging in een antwoordenvelop opsturen naar REAAL Bancaire Diensten, Antwoordnummer 11, 1800 VB Alkmaar. U kunt het ook faxen naar Hebt u vragen? Als u meer wilt weten over de producten van REAAL Bancaire Diensten of nadere informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met REAAL Bancaire Diensten of uw financieel adviseur. REAAL Bancaire Diensten Telefoon Fax Website REAAL Bancaire Diensten is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot uur.

11 Orderuitvoeringsbeleid REAAL Bancaire Diensten Voor het uitvoeren van uw beleggingsorders is een orderuitvoeringsbeleid opgesteld. Het orderuitvoeringsbeleid geldt voor de volgende producten: REAAL Beleggingsrekening REAAL CombiSparen REAAL CombiSparen Zakelijk REAAL GarantieBeleggen REAAL Levenslooprekening REAAL Vermogensbeheerrekening Threadneedle-rekening REAAL Bancaire Diensten neemt alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor uw beleggingsorders te behalen. Hierbij houdt REAAL Bancaire Diensten rekening met de prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten. De aspecten prijs en kosten zijn daarbij het meest van belang. Alle door REAAL Bancaire Diensten ontvangen orders worden conform dit beleid uitgevoerd. Instructies die een andere manier van uitvoering inhouden, voert REAAL Bancaire Diensten niet uit. Wij gaan ervan uit dat u instemt met dit orderuitvoeringsbeleid als u van onze dienstverlening gebruik maakt. REAAL Bancaire Diensten heeft de volgende plaatsen van uitvoering geselecteerd voor de beleggingsproducten waarin u via één of meerdere beleggingsvormen van REAAL Bancaire Diensten kunt handelen: Product Plaats van uitvoering * Beleggingsfondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. Beleggingsfondsen van ASN Beleggingsfondsen N.V. Andere beleggingsfondsen en beleggingsproducten van SNS Bank N.V. SNS Participatie Certificaten Beleggingsfondsen aangeboden via de REAAL Vermogensbeheerrekening Threadneedle beleggingsfondsen aangeboden via de Threadneedle-rekening REAAL Beleggersgiro REAAL Beleggersgiro REAAL Beleggersgiro N.v.t.; raadpleeg het prospectus op voor een beschrijving van de aan- of verkoopmogelijkheden Optimix Beleggersgiro Threadneedle Portfolio Services Limited * Waar als plaats van uitvoering een Beleggersgiro wordt genoemd, betekent dit dat de aan- en verkooporders dagelijks worden gesaldeerd door de betreffende Beleggersgiro. Voor details over de werking van de REAAL Beleggersgiro verwijzen wij u naar het Reglement REAAL Beleggersgiro in het boekje Kenmerken en risico s, Voorwaarden en Reglementen REAAL Beleggingsrekening, of, voor de REAAL Vermogensbeheerrekening, naar de Voorwaarden REAAL Vermogensbeheerrekening in het boekje Voorwaarden en overige belangrijke informatie REAAL Vermogensbeheerrekening. Vanaf 1 november 2007 publiceert REAAL Bancaire Diensten de meest recente versie van haar orderuitvoeringsbeleid op Gepubliceerde wijzigingen treden vier weken na publicatie in werking. De meest recente versie is ook verkrijgbaar via REAAL Bancaire Diensten. Alkmaar, Oktober REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr REAAL Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer

12 Dienstenwijzer Juni 2008 In deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij REAAL Bancaire Diensten. Hier vindt u onze algemene gegevens, de aard van onze dienstverlening en de klachtenprocedure. Wie is REAAL Bancaire Diensten? REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. SNS Regio Bank N.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam onder andere geregistreerd in hoedanigheid van aanbieder onder nummer en is als effecteninstelling bevoegd effectendiensten te verrichten en/of uit te voeren. Het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensatiestelsel zijn van toepassing op tegoeden van klanten bij REAAL Bancaire Diensten. Deze stelsels zorgen ervoor dat klanten spaar- en/of beleggingstegoeden terug krijgen tot een bepaald maximum wanneer een financiële dienstverlener failliet gaat. Producten Spaarproducten REAAL Spaarrekening REAAL Depositorekening REAAL Zakelijk Sparen REAAL Spaarloonrekening REAAL Levenslooprekening REAAL JaarSparen REAAL LoyaalSparen REAAL InternetSparen REAAL InternetSparen Zakelijk Beleggingsproducten REAAL Beleggingsrekening REAAL Vermogensbeheerrekening REAAL GarantieBeleggen REAAL CombiSparen REAAL CombiSparen Zakelijk Betaalproduct REAAL Servicerekening Verzekeringsproduct REAAL Levensloop Bonusregeling REAAL Verzekeringen is aanbieder en bij de AFM geregistreerd onder nummer Soort dienstverlening Als u een betaal-, spaar- of leenproduct via uw tussenpersoon bij REAAL Bancaire Diensten koopt, treedt REAAL Bancaire Diensten op in de hoedanigheid van aanbieder en niet als adviseur. Via internet zijn wij bereikbaar via Bedenktijd Na aankoop van een product van REAAL Bancaire Diensten via internet kan de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen (voor de REAAL Levensloop Bonusregeling heeft u daar 30 kalenderdagen de tijd voor) ongedaan worden gemaakt. Deze 14 of 30 kalenderdagen gaan in vanaf het moment dat u de overeenkomst bent aangegaan, dat wil zeggen het moment dat u de stukken ter bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen. Wij kunnen hiervoor administratiekosten in rekening brengen. U kunt de overeenkomst ongedaan maken door, binnen de hiervoor genoemde termijn, een brief of een te sturen aan REAAL Bancaire Diensten. Een brief stuurt u naar: REAAL Bancaire Diensten Postbus BH in Alkmaar. Een stuurt u naar: Hebt u een klacht? Neem contact op met een medewerker van REAAL Bancaire Diensten via telefoonnummer of mail naar Als u niet tevreden bent met het antwoord, leg dan uw klacht schriftelijk voor aan REAAL Bancaire Diensten, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar. Bel uw tussenpersoon via wie u het REAAL Bancaire Diensten product heeft gekocht. Bent u ontevreden over de manier waarop REAAL Bancaire Diensten met uw klacht is omgegaan, neem dan contact op met onderstaande onafhankelijke geschillencommissie: Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD) Algemene gegevens Bezoekadres Vestigingsadres Wognumsebuurt 10 Croeselaan BH Alkmaar 3521 BJ Utrecht Postadres Telefoon Postbus 274 Fax BH Alkmaar Bereikbaarheid Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van tot uur op telefoonnummer U kunt ook een sturen naar REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr REAAL Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer

13 Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening ` 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bank REAAL Bancaire Diensten, handelsnaam van SNS Regio Bank NV, statutair gevestigd te Utrecht. 1.2 LijfrenteDeposito De geblokkeerde rekening LijfrenteDeposito, die op naam is gesteld van Rekeninghouder en waarop uitsluitend een bedrag vanaf de Rekening kan worden gestort in het kader van fiscaal gefacilieerd lijfrente sparen zoals bedoeld in artikel 3.126a Wet inkomstenbelasting 2001 en waarbij het gestorte bedrag voor een vooraf overeengekomen looptijd wordt vastgezet, tegen een vooraf overeengekomen gegarandeerd rentepercentage. 1.3 Jaarruimte Het bedrag dat door Rekeninghouder, als uitgaven voor inkomensvoorziening, in mindering op het inkomen kan worden gebracht op grond van artikel 3.127, eerste lid van de Wet inkomstenbelasting Lijfrentespaartegoed Het geblokkeerde saldo van de Rekening luidende in contanten en/of in effecten, bestaande uit de op de Rekening gestorte bedragen en de daarop behaalde rendementen. 1.5 Lijfrente Sparen Een regeling die uitsluitend ten doel heeft het opbouwen van een fiscaal gefacilieerde voorziening in geld en/of effecten voor de oudedag zoals bedoeld in artikel 3.126a Wet inkomstenbelasting Overige Voorwaarden Algemene (Bank)voorwaarden, het Reglement Spaarrekeningen Particulieren, Voorwaarden Gebruik Tincode en de Algemene voorwaarden REAAL Bancaire Diensten Internetbankieren, steeds in hun meest recente versie. 1.7 Rekeninghouder De natuurlijke persoon die bij de Bank een Lijfrente Spaarrekening aanhoudt. 1.8 Rekening De op naam van Rekeninghouder bij de Bank aangehouden geblokkeerde REAAL LijfrenteOpbouwRekening zonder debetfaciliteit, al dan niet (indien overeengekomen) gecombineerd met een beleggingsrekening en/of gecombineerd met LijfrenteDeposito s en/of andere door de Bank aan te wijzen geblokkeerde spaar en/ of beleggingsmogelijk-heden. 1.9 Reserveringsruimte Het bedrag dat door Rekeninghouder, als uitgaven voor inkomensvoorziening, in mindering op het inkomen kan worden gebracht op grond van artikel 3.127, tweede lid van de Wet inkomstenbelasting Voorwaarden Deze voorwaarden LijfrenteOpbouwRekening, steeds in hun meeste recente versie. 2 Doel 2.1 Op de Rekening kan de Rekeninghouder fiscaal gefacilieerd Lijfrente Sparen in de zin van artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting Het Lijfrentespaartegoed is niet vrij opneembaar. Het Lijfrentespaartegoed kan uitsluitend worden aangewend voor aanschaf van een lijfrente die door een verzekeraar wordt uitgekeerd zoals bedoeld in artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001, dan wel voor aanschaf van een lijfrente die door een kredietinstelling gedurende een van te voren bepaald aantal jaren in vaste en gelijkmatige termijnen wordt uitgekeerd zoals bedoeld in artikel 3.126a, vierde tot en met zevende lid, van de Wet inkomstenbelasting De Rekening kan slechts op naam van één Rekeninghouder worden geopend. 2.4 De LijfrenteOpbouwRekening kan geen onderdeel uitmaken van een stelsel van rente- dan wel saldocompensatie. 3 Opbouw van het Lijfrentespaartegoed 3.1 De Rekeninghouder mag uitsluitend en maximaal de wettelijk toegestane Jaarruimte en/of Reserveringsruimte aan de Rekening toevoegen. Indien de Rekeninghouder een ondernemer is in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001, mag de Rekeninghouder tevens (een gedeelte van) de oudedagsreserve storten zoals bedoeld in artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001 en tevens mag de Rekeninghouder (een gedeelte van) de stakingswinst storten zoals bedoeld in artikel van de Wet inkomstenbelasting De Rekeninghouder mag bovendien een bij een verzekeraar of bank fiscaal gefacilieerd opgebouwd lijfrentekapitaal, bedoeld als voorziening voor de oudedag, op de Rekening storten. 3.2 De Rekeninghouder is zelf verantwoordelijk voor de berekening van de hoogte van de wettelijk toegestane bedragen zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze Voorwaarden. 3.3 De Rekeninghouder is zelf verantwoordelijk voor het storten van maximaal de wettelijk toegestane bedragen op de Rekening. Een eventueel te hoge storting kan uitsluitend door de Bank worden teruggestort na ontvangst van een toestemmingsverklaring van de fiscus. De Rekeninghouder is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de toestemmingsverklaring en dient deze aan de Bank in voorkomend geval te overleggen. 3.4 De Rekeninghouder mag van elke toegestane liquiditeiten- en/of spaarrekening tegoeden aan de Rekening toevoegen. 3.5 De Rekening kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of - in tegenstelling tot hetgeen in artikel 18 van de algemene bankvoorwaarden is bepaald - formeel of feitelijk tot voorwerp van zekerheid dienen. De Rekeninghouder is zich er van bewust dat, indien de Rekeninghouder in strijd handelt met een van de hiervoor genoemde wettelijke verboden, dit fiscale consequenties met zich mee brengt. 3.6 Het Lijfrentespaartegoed is geblokkeerd. Dit houdt in, dat de Rekeninghouder niet vrijelijk over de gestorte bedragen en de daarop behaalde rendementen kan beschikken. Met behoud van de gunstige fiscale behandeling kunnen deze bedragen uitsluitend worden aangewend voor aanschaf van een lijfrente die door een verzekeraar wordt uitgekeerd zoals bedoeld in artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001, dan wel voor aanschaf van een lijfrente die door een kredietinstelling gedurende een van te voren bepaald aantal jaren in vaste en gelijkmatige termijnen wordt uitgekeerd zoals bedoeld in artikel 3.126a, vierde tot en met zevende lid, van de Wet inkomstenbelasting Het Lijfrentespaartegoed is geblokkeerd tot uiterlijk het einde van het kalenderjaar waarin de Rekeninghouder de leeftijd van zeventig jaar bereikt. Binnen een redelijke termijn na dit tijdstip dient de Rekeninghouder het Lijfrentespaartegoed te hebben aangewend zoals bedoeld in artikel 3.6 van deze Voorwaarden. Indien de Rekeninghouder niet aan deze voorwaarde voldoet handelt de Rekeninghouder in strijd met de fiscale voorwaarden. 3.8 De Bank maakt het gedeblokkeerde Lijfrentespaartegoed over aan de instelling waar de Rekeninghouder een lijfrente aankoopt zoals bedoeld in artikel van de Wet Inkomstenbelasting 2001, dan wel aan de instelling die het gedeblokkeerde Lijfrentespaartegoed in vaste REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr REAAL Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer

14 en gelijkmatige termijnen gaat uitkeren, zoals bedoeld in artikel 3.126a, vierde tot en met zevende lid, van de Wet inkomstenbelasting Voordat het Lijfrentespaartegoed wordt overgemaakt controleert de Bank of het Lijfrentespaartegoed wordt aangewend zoals bedoeld in artikel 3.6 van deze Voorwaarden. De Rekeninghouder dient alle relevante gegevens aan de Bank te overleggen waaruit blijkt dat de Rekeninghouder het gedeblokkeerde Lijfrentespaartegoed aanwendt zoals bedoeld in artikel 3.6 van deze Voorwaarden. 4 Rente 4.1 De Bank vergoedt over het Lijfrentespaartegoed (in liquide middelen) een door haar vast te stellen variabele rente. 4.2 De door de Bank te vergoeden rente wordt per kalenderjaar berekend. Hierbij wordt een maand gesteld op dertig dagen en een jaar op 360 dagen. Jaarlijks wordt de rentevergoeding in de maand januari van het volgende jaar op de rekening bijgeschreven met als valutadatum 1 januari van dat jaar. 4.3 De volgens artikel 4.1 en 4.2 van deze Voorwaarden vastgestelde rente wordt uitsluitend bijgeboekt op de Rekening. 4.4 De Bank behoud zich het recht voor de rente en de gehanteerde berekeningsmethode te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen. 4.5 De Bank heeft de mogelijkheid andere, nader door de Bank te bepalen, spaar- en beleggingsmogelijkheden aan te bieden en aan de Rekening te koppelen. 5 Deposito 5.1 De Rekeninghouder heeft de mogelijkheid om (een gedeelte van) het Lijfrentespaartegoed te storten in een LijfrenteDeposito. 5.2 De minimum inleg voor de LijfrenteDeposito bedraagt 500,- (zegge: vijfhonderd euro). 5.3 De Looptijd van de LijfrenteDeposito bedraagt minimaal één jaar (twaalf gehele kalendermaanden) en maximaal dertig jaar (360 gehele kalendermaanden). Het ingelegde bedrag wordt aan het einde van de vooraf overeengekomen termijn van de LijfrenteDeposito op de Rekening overgeboekt. De Rekeninghouder kan de Bank verzoeken het in de LijfrenteDeposito ingelegde bedrag, aan het einde van de looptijd opnieuw vast te zetten, voor een op dat moment nader vast te stellen termijn en tegen de dan geldende voorwaarden en condities. 5.4 Op de LijfrenteDeposito kunnen gedurende de looptijd geen extra stortingen gedaan worden. Indien de Rekeninghouder een extra storting in een LijfrenteDeposito wil doen, dient hiertoe een nieuwe LijfrenteDeposito te worden geopend waarop het bedrag kan worden gestort. Op deze nieuw geopende LijfrenteDeposito zijn de dan geldende voorwaarden en condities van toepassing. 5.5 Voor de renteberekening wordt een maand gesteld op dertig dagen en een jaar op 360 dagen. De rente wordt telkens na een periode van twaalf maanden, na de datum van inleg, op de LijfrenteDeposito geboekt. 5.6 Indien de Rekeninghouder de LijfrenteDeposito vóór het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk wenst te beëindigen, zal de Bank over het opgenomen saldo een retourrente van 1,25% per niet volgemaakt spaarjaar inhouden, met een maximum percentage dat afhankelijk is van de oorspronkelijke looptijd waarvoor de LijfrenteDeposito is afgesloten. Indien de LijfrenteDeposito is afgesloten voor een looptijd van één jaar (twaalf gehele kalendermaanden) tot en met tien jaar (120 gehele kalendermaanden), bedraagt het maximum percentage 4,5%. Indien de LijfrenteDeposito is afgesloten voor een looptijd van meer dan tien jaar (vanaf 121 gehele kalendermaanden) tot en met dertig jaar (360 gehele kalendermaanden) bedraagt het maximum percentage 9,5%. Ingeval van overlijden van de Rekeninghouder voor 2 het einde van de looptijd is geen retourrente verschuldigd. 6 Beleggen 6.1 Indien de Rekeninghouder het Lijfrentespaartegoed geheel of gedeeltelijk wenst aan te wenden voor de aankoop van effecten, dient Rekeninghouder een beleggingsovereenkomst inzake de Lijfrente OpbouwRekening aan te gaan met de Bank. 6.2 Indien de Rekeninghouder gebruik maakt van de mogelijkheid zoals genoemd in artikel 6.1 van deze Voorwaarden, kunnen met de beleggingsrechten behaalde rendementen uitsluitend worden aangewend ter verkrijging van een of meer geblokkeerde lijfrentebeleggingsrechten. 6.3 Rekeninghouder kan uitsluitend beleggen in overeenstemming met de in artikel 6.1 bedoelde overeenkomst, alsmede de daarop van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden en reglementen van de Bank, voor zover daarvan in deze Voorwaarden niet is afgeweken. 7 Overlijden 7.1 Ingeval de Rekeninghouder overlijdt terwijl het Lijfrentespaartegoed nog niet is aangewend zoals bedoeld in artikel 3.6 van deze Voorwaarden, komt het Lijfrentespaartegoed toe aan de (wettelijke) erfgenamen. De (wettelijke) erfgenamen dienen zich als zodanig bij de Bank kenbaar te maken door onderbouwde documenten aan de Bank te overleggen. Het Lijfrentespaartegoed dient vervolgens in termijnen aan de (wettelijke) erfgenamen te worden uitgekeerd met inachtneming van de in artikel 3.126a, vierde lid, letter b van de Wet inkomstenbelasting 2001 genoemde voorwaarden. 7.2 Is de erfgenaam een bloed- of aanverwant, niet zijnde de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn, ouder dan dertig jaar, dan dient de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten minste twintig jaar te bedragen. 7.3 Is de erfgenaam een bloed- of aanverwant, niet zijnde de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad van de zijlijn jonger dan dertig jaar, dan bedraagt de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten minste vijf jaar. Is deze erfgenaam tussen de vijfentwintig en dertig jaar dan bedraagt de periode tussen de eerste en de laatste termijn nooit meer dan het aantal jaren dat deze bloed of aanverwant jonger is dan dertig jaar ten tijde van het uitkeren van de eerste termijn. De erfgenaam kan ook kiezen voor een uitkering waarbij de periode tussen de eerste en de laatste termijn ten minste twintig jaar bedraagt. 7.4 Ingeval de termijnen toekomen aan een ander persoon dan bedoeld onder artikel 7.2 en 7.3 van deze Voorwaarden, bedraagt de periode tussen de eerste en de laatste termijn ten minste vijf jaar. 7.5 Het tegoed op de Rekening mag in één termijn worden uitgekeerd, indien het bedrag van de met toepassing van vorengaande bepalingen, op jaarbasis ten hoogste uit te keren termijn per rechthebbende, lager is dan het in bedrag bedoeld in artikel 66 van de Pensioenwet. 7.6 Indien de Rekeninghouder het Lijfrentespaartegoed geheel of gedeeltelijk heeft aangewend voor aankoop van een LijfrenteDeposito of aankoop van effecten, worden deze zonder kosten afgewikkeld. Het resterende saldo wordt vervolgens op de Rekening overgemaakt. 8 Berichtgeving De Bank informeert de Rekeninghouder bij mutaties op de Rekening op een door de Bank te bepalen wijze. 9 Doorgeven wijziging Mededelingen van een wijziging door de Rekeninghouder kunnen uitsluitend schriftelijk aan de Bank geschieden. Het staat de Bank vrij een andere wijze van mededelen aan te wijzen. De Bank zal de Rekeninghouder hierover informeren op een nader door haar te bepalen wijze.

15 10 Sanctiebepaling 10.1 Indien in strijd wordt gehandeld met de fiscale voorwaarden die gelden voor fiscaal gefacilieerd lijfrentesparen, behoudt de Bank zich het recht voor om de bedragen, waarvoor de Bank aansprakelijk kan worden gesteld ingevolge de fiscale bepalingen, onder zich te houden. Tevens zal de Bank de strijdige handeling melden aan de Belastingdienst Indien en nadat de klant aan zijn verplichtingen jegens de Belastingdienst heeft voldaan en dit aan de Bank heeft aangetoond, en de Belastingdienst kwijting heeft verleend van de aansprakelijkheid van de Bank jegens de Belastingdienst, zal de Bank de bedragen die de Bank conform het voorgaande lid onder zich heeft gehouden, alsnog overmaken aan de Rekeninghouder. 11 Slotbepalingen 11.1 De Bank behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dan wel aan te vullen of de REAAL Lijfrentespaartegoed op te heffen en de Rekening om te zetten naar een andere spaarrekening, mits deze aan de wettelijke vereisten van een lijfrentespaarrekening voldoet De Bank zal Rekeninghouder op een door haar nader te bepalen wijze tenminste dertig dagen voorafgaande aan een voorgenomen wijziging, aanvulling of opheffing als in artikel 11.1 bedoeld, hieromtrent op de hoogte stellen, na afloop van welke periode deze wijziging, aanvulling of opheffing van kracht wordt Voor zover daarvan in bovenstaande niet is afgeweken, zijn tevens de Overige Voorwaarden van toepassing Ingeval van strijdigheid van de Voorwaarden met de Overige Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden Indien een bepaling van deze Voorwaarden (of een onderdeel daarvan) te eniger tijd nietig is, dan wel wordt vernietigd, dan blijven voor het overige de bepalingen van deze Voorwaarden van kracht Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

16 Reglement Spaarrekeningen Definities Bij het openen van een spaarrekening verstrekt REAAL Bancaire Diensten een exemplaar van dit reglement. In dit reglement wordt verstaan onder: a Bank REAAL Bancaire Diensten, handelsnaam van SNS Regio Bank NV, statutair gevestigd te Utrecht. b Elektronisch geldverkeer De, zonder directe tussenkomst van medewerkers van de Bank, doormiddel van daartoe bestemde apparatuur aan de Bank gegeven opdrachten tot: - Overschrijving naar bepaalde andere Rekeningen. - Rechtstreekse uitbetaling van bedragen. - Andere door de Bank te bepalen verrichtingen met betrekking tot de Rekening. c Gevolmachtigde De perso(o)n(en) die door de Rekeninghouder word(t)(en) gemachtigd om namens hem(hen) transacties te verrichten op de Rekening. d Klant De Rekeninghouder en/of de Gevolmachtigde. e Rekening Een spaarrekening op naam van één of meer Rekeninghouders, voorzien van een uniek Rekeningnummer. f Rekeninghouder Degene die bij de Bank één of meerdere Rekeningen aanhoudt. g Voorwaarden De productinformatie welke door de Bank voor elke rekeningsoort voor zover vereist afzonderlijk is opgemaakt. 2 Tenaamstelling (gezamenlijk)/volmacht 2.1 De Rekening wordt gesteld op naam van de Rekeninghouder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2.2 De Rekening kan op naam worden gesteld van twee of meerdere Rekeninghouders, met inachtneming van het volgende: 1 De Rekeninghouders zijn hoofdelijke schuldeisers van al hetgeen zij terzake van de Rekening van de Bank te vorderen hebben of krijgen. 2 De Rekeninghouders zijn hoofdelijke schuldenaren van al het geen de Bank, uit welken hoofde ook, volgens haar administratie, terzake van de Rekening te vorderen heeft of krijgt. 3 De Bank behoudt zich het recht voor, in bijzondere gevallen zulks naar het oordeel van de Bank, de medewerking van ieder der Rekeninghouders te verlangen. 4 De Bank is bevoegd een vordering op één van de Rekeninghouders te verrekenen met het saldo op de gezamenlijke Rekening, terwijl zij tevens bevoegd is een vordering terzake van deze Rekening te verrekenen met alle waarden van ieder der Rekeninghouders, die de Bank onder zich heeft. 5 De akkoordbevinding van de op de Rekening betrekking hebbende bescheiden door één der Rekeninghouders geldt als goedkeuring van de Rekeninghouders gezamenlijk. 6 De Rekeninghouders verbinden zich zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, om de Bank te vrijwaren tegen alle aanspraken, die tegen haar worden ingesteld, door wie dan ook, met betrekking tot de Rekening als gevolg van de betaling van enig bedrag of van iedere andere handeling overeenkomstig de instructie van één der Rekeninghouders. 7 Na het overlijden van een der Rekeninghouders heeft de overblijvende Rekeninghouder met uitsluiting van de erfgenamen van de overleden Rekeninghouder de bevoegdheid over de Rekening te beschikken. 2.3 De Rekeninghouder kan schriftelijk één of meerdere personen als zijn Gevolmachtigde(n) aanwijzen om hem afzonderlijk of gezamenlijk tegenover de Bank te vertegenwoordigen met betrekking tot de Rekening. Indien de Rekeninghouder een personenassociatie of een rechtspersoon is, dient hij schriftelijk op te geven, welke persoon of personen afzonderlijk of gezamenlijk hem met betrekking tot de Rekening vertegenwoordigen. Zodanige volmachten dienen op een daartoe door de Bank beschikbaar gesteld formulier dan wel door haar akkoord bevonden formulier(en) te geschieden. Mededeling aan de Bank van een wijziging in de beschikkingsbevoegdheid van de Rekeninghouder zelf of van de perso(o)n(en) die hem vertegenwoordig(t)(en) dient schriftelijk ten genoegen van de Bank te geschieden. Intrekking van een volmacht dient eveneens schriftelijk te geschieden. 2.4 De Rekeninghouder blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor handelingen door de Gevolmachtigde(n) verricht. Geen van de hiernavolgende artikelen kan hieraan afbreuk doen. 3 Spaarrekeningen met rekeningafschriften 3.1 De Bank kent Rekeningen met rekeningafschriften. 3.2 Indien de Klant geen gebruik meer wenst te maken van de mogelijkheid tot Electronisch geldverkeer, dan wel, indien de Rekeninghouder zijn Gevolmachtigde(n) dit gebruik wenst te ontzeggen, dient de Rekeninghouder daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Bank. 3.3 Van de mutaties op de Rekening wordt de Rekeninghouder door middel van een rekeningafschrift op door de Bank te bepalen tijdstippen, opgave gedaan. De Bank zendt dit (deze) rekeningafschrift(en) toe aan het door de Rekeninghouder opgegeven adres. 4 Beschikken 4.1 De Klant kan, voor zover niet anders bepaald, over het tegoed beschikken. 4.2 De Bank stelt formulieren, waarvan zij het gebruik voorschrijft voor het kunnen beschikken over het saldo, ter beschikking van de Klant. De Bank kan echter in bepaalde door haar te beoordelen gevallen, waaronder begrepen het Electronisch geldverkeer, ook op andere wijze gegeven opdrachten accepteren. 4.3 De Rekeninghouder blijft te allen tijde volledig aansprakelijk voor handelingen door de Gevolmachtigde(n) verricht. 5 Aansprakelijkheid 5.1 De Klant dient de hem door de Bank uitgereikte bescheiden zorgvuldig te bewaren en is aansprakelijk voor elk gebruik daarvan. 5.2 De Klant zal verlies, diefstal, misbruik, vervalsing, of anderszins van de in artikel 4.2 genoemde bescheiden zo spoedig mogelijk na ontdekking melden bij de politie en bij het adres dat de Bank hem daartoe heeft gegeven. 5.3 De Klant dient zich te houden aan alle aanwijzingen van de Bank om schade als gevolg van het bepaalde in artikel 5.2. bescheiden te voorkomen dan wel te beperken. 5.4 Indien de Bank aantoont dat de Klant met de aan hem uitgereikte bescheiden frauduleuze handelingen pleegt of wel in strijd handelt met de bepalingen van dit reglement dan wel in strijd handelt met de, REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr REAAL Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer

17 voorzover van toepassing zijnde Voorwaarden, is de Bank bevoegd de verstrekte bescheiden ongeldig te verklaren en bij aanbieding bij één der kantoren van de Bank in te houden. 5.5 De Bank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van apparatuur voor Electronisch geldverkeer. 6 Renteberekening 6.1 De Bank bepaalt de rente welke over de tegoeden op de Rekening wordt vergoed, en de rente welke zij in rekening zal brengen bij eventuele debetsaldi op de Rekening. Tevens bepaald de Bank de wijze van renteberekening. De Bank heeft het recht de rentepercentages en berekeningsmethoden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Van deze wijzigingen wordt aan de Rekeninghouder, op een door de Bank te bepalen wijze, opgaaf gedaan. 6.2 De Bank bepaalt de periode waarover de rente kan worden genoten dan wel verschuldigd over de tegoeden, alsmede de tijdstippen waarop de genoten en/of verschuldigde rente op de Rekening wordt geboekt,met inachtneming van het bepaalde in de betreffende, voorzover van toepassing zijnde, Voorwaarden. 6.3 Bij opheffing van de Rekening wordt tevens de tot op dat moment opgebouwde rente en de tot op dat moment eventueel verschuldigde rente verrekend. 7 Saldo 7.1 Debetstanden op spaarrekeningen zijn niet toegestaan. 7.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is de Bank gerechtigd over een eventueel debetsaldo een rente in rekening te brengen, welke wordt berekend over de periode dat de debetstand wordt aangehouden. 7.3 De Rekeninghouder is in gebreke indien hij niet op eerste aanmaning van de Bank onmiddellijk een tekort op de Rekening aanzuivert. 8 Legitimatie 8.1 De Bank behoudt zich het recht voor zowel bij opening als tijdens de duur dat de Rekening nadere legitimatie van de Klant te vragen. 9 Opheffing 9.1 De Bank is bevoegd bij opheffing van de Rekening(en) de verrekening van het (de) resterende tegoed(en) op te schorten, totdat alle verstrekte bescheiden bij één der kantoren van de Bank door de Rekeninghouder ingeleverd zijn en alle in relatie met de Bank bestaande verplichtingen terzake van de op te heffen Rekening(en) zijn nagekomen. 10 Voorwaarden De Bank kan voor de verscheidene rekeningsoorten in de Voorwaarden, voorzover noodzakelijk, ondermeer bepalen dat: a De Rekeninghouder op zijn naam een door de Bank te bepalen aantal Rekeningen van gelijke soort kan aanhouden. b Een Rekening slechts in combinatie met een Rekening van een andere rekeningsoort kan worden aangehouden. c Opening en de duur van aanhouding van een Rekening afhankelijk gesteld kan worden van de leeftijd van de Rekeninghouder. d De Bank minimum- en maximum bedragen kan vaststellen welke door de Klant in een door de Bank vastgestelde periode op de Rekening gestort of opgenomen kunnen worden. Deze periode kan door de Bank afhankelijk gesteld worden van de duur dat de Rekening door de Rekeninghouder wordt aangehouden dan wel volgens door de Bank te bepalen duur kan worden aangehouden. e De Bank aangeeft op welke wijze de Klant op zijn Rekening kan disponeren. 2 f Tegoeden tenminste gedurende een door de Bank te bepalen periode moeten worden aangehouden. g De rentevergoeding over een door de Bank te bepalen maximumbedrag kan plaatsvinden. h De rente aan het tegoed wordt toegevoegd, dan wel dat deze wordt bijgeschreven op een, ter keuze van de Rekeninghouder, door de Bank daartoe aangewezen rekeningsoort(en). i De disponering slechts onder nader door de Bank aangegeven voorwaarden mogelijk is. j De Klant bij beëindiging van dan wel bij het disponeren over het tegoed op de Rekening een opzegtermijn in acht moet nemen. k Bij opname van tegoeden op Rekeningen, de Bank retourrente c.q. opnamekosten in rekening kan brengen dan wel de Bank geen retourrente dan wel opnamekosten in rekening brengt in geval van door de Bank aangewezen bestedingsdoeleinden. l De Bank de wijze aangeeft op welke wijze de Rekening gebruikt moet worden in relatie tot het Electronisch geldverkeer. 11 Geschillenregeling 11.1 In geval van klachten dient de Rekeninghouder zich eerst tot de Bank te wenden. De Bank is verantwoordelijk voor de geëigende afhandeling van de klachten In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de Rekeninghouder het geschil ten aanzien van spaarproducten voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Telefoon , Internet 12 Slotbepalingen 12.1 De toepassingsmogelijkheden, waarop dit reglement van kracht is, kunnen te allen tijde worden gewijzigd, uitgebreid dan wel beëindigd, zonder dat daaraan jegens de Bank enig recht kan worden ontleend De Bank behoudt zich het recht voor dit reglement en/of Voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen, welke wijzigingen c.q. aanvullingen binnen één (1)maand na publicatie van het desbetreffende besluit van kracht worden Bij het openen van een Rekening wordt door de Bank een exemplaar van dit reglement aan de Rekeninghouder uitgereikt Voorzover daarvan in het bovenstaande niet is afgeweken zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Bank In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Bank. Alkmaar, 1 april 2008 REAAL Bancaire Diensten

18 Kenmerken en risico s, Voorwaarden en Reglementen REAAL Beleggingsrekening REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr REAAL Bancaire Diensten is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als REAAL Bancaire Diensten in de hoedanigheid van aanbieder onder nummer

19 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten 3 Algemeen Beleggingsfondsen Garantieproducten Aandelen Certificaten van aandelen Obligaties Converteerbare obligaties Opties Het kopen van opties Het verkopen of schrijven van opties Warrants Overig Artikel Reglement REAAL Beleggersgiro 5 1 Definities 2 Toepasselijkheid 3 Dienstverlening 4 Uitbesteding werkzaamheden 5 Eigendom van Effecten 6 Koop 7 Verkoop 8 Premiebetaling ten behoeve van REAAL Levensverzekeringen N.V. 9 Omzetten van Effecten in een Giraal Effectentegoed en vice versa 10 Kosten 11 Volmacht 12 Uitkeringen (dividenden en bonussen) 13 Ruilopdrachten 14 Effectennota s 15 Verplichting REAAL Beleggersgiro 16 Stemrecht Belegger 17 Beëindiging 18 Aansprakelijkheid 19 Overdraagbaarheid en verpanding Giraal Effectentegoed 20 Reglement 21 Toepasselijk recht; Forum 27 Privacy 28 Klachten 29 Reglement 30 Toepasselijk recht en Forum 31 Duur en beëindiging Artikel Voorwaarden Verpanding 15 1 Het pandrecht 2 Zekerheden 3 Herverpanding 4 Vervreemding en bezwaring door Cliënt 5 Uitoefening pandrecht 6 Inlichtingsplicht 7 Overige bepalingen 8 Toepasselijke Voorwaarden 9 Toepasselijk Recht en Forum Bepalingen SNS Global Custody B.V. 17 Algemene Informatie 20 Bijlage 1 9 Bijlage Artikel Reglement REAAL Beleggingsrekening 11 1 Definities 2 Toepasselijkheid 3 Dienstverlening en Beperkingen 4 Tenaamstelling (gezamenlijk)/volmacht 5 Beschikken 6 Saldo 7 Renteberekening 8 Berichtgeving 9 Legitimatie 10 Opheffing 11 Verstrekken gegevens 12 Risico s verbonden aan beleggen 13 Aansprakelijkheid 14 Koersopgaven 15 Regelgeving en gebruiken 16 Beleggerscompensatie 17 Koersgevoelige of andere vertrouwelijke marktinformatie 18 Belangentegenstellingen 19 Uitvoering 20 Bijzondere omstandigheden 21 Administratie 22 Administratieve voorschriften 23 Inschakeling van derden 24 Vergoedingen 25 Verklaring van Erfrecht 26 Faillissement, beslag

20 Voorwoord Deze Kenmerken en risico s, Voorwaarden en Reglementen geven een overzichtelijke weergave van alle relevante informatie met betrekking tot uw REAAL Beleggingsrekening en REAAL Beleggersgiro. Met uw REAAL Beleggingsrekening kunt u aandelen van de SNS en ASN beleggingsfondsen kopen, beleggen in garantieproducten en overige effecten en gelden tijdelijk stallen. REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V., gevestigd te Utrecht, HRnr Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Wij wijzen u erop dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Immers aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico s met zich meebrengt. Zeker bij het beleggen in buitenlandse effecten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in buitenlandse effecten rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico. REAAL Bancaire Diensten wijst u er nadrukkelijk op dat alle met het houden, kopen of verkopen van effecten samenhangende belastingen voor rekening zijn van de belegger. Beleggers wordt dan ook aangeraden om, mede in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen fiscale adviseur te raadplegen. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken en risico s van de belangrijkste effecten besproken. Overigens zijn niet alle beschreven effecten via uw REAAL Beleggingsrekening aan te kopen. Beleggingsfondsen Een beleggingsfonds belegt op collectieve basis geld van beleggers. De beleggers besteden zo het beheer van hun belegging uit aan de beheerder van het beleggingsfonds, een gespecialiseerde vermogensbeheerder. Beleggingsfondsen worden meestal naar beleggingscategorie ingedeeld. De belangrijkste categorieën zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen, vastgoedfondsen en gemengde of mixfondsen. Aandelenfondsen worden vaak weer onderverdeeld in regio s (bijvoorbeeld Europa, Amerika, Azië of Wereld), thema s (bijvoorbeeld duurzaam of innovatie) of sectoren (bijvoorbeeld informatietechnologie of banken en verzekeraars). Omdat bijvoorbeeld de meeste aandelenfondsen in aandelen, certificaten van aandelen, warrants en opties kunnen beleggen zijn de risico s van dit type effecten ook van toepassing op aandelenfondsen. Evenzo geldt dat de risico s van obligaties, converteerbare obligaties en (rente)opties van toepassing zullen zijn op de meeste obligatiefondsen. Wel is er bij beleggingsfondsen sprake van een grote mate van spreiding waardoor individuele risico s in de regel een minder groot effect zullen hebben. De kenmerken en specifieke risico s van aandelen, certificaten van aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, warrants en opties worden hierna beschreven. Bij beleggingsfondsen zijn een prospectus en financiële bijsluiter in beginsel verplicht. Hierin kunt u alle relevante informatie vinden over het fonds, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees deze voordat u besluit te gaan beleggen in het betreffende fonds. Garantieproducten Garantieproducten zijn producten waarbij in de regel sprake is van een vaste looptijd waarbij de belegger in meer of mindere mate kan profiteren van koers- of rendementsontwikkelingen van de onderliggende belegging(en) en waarbij tevens garanties of andere waarborgen tegen ongelimiteerde verliezen zijn ingebouwd. Een garantie kan bijvoorbeeld inhouden dat de belegger op de einddatum van het product in ieder geval zijn inleg geheel of voor een groot deel terugkrijgt. Omdat de garantie vaak alleen op de einddatum geldt en deze producten vaak minder goed verhandelbaar zijn kan er gedurende de looptijd van het product wel degelijk sprake zijn van koersrisico. Verder geldt bij garantieproducten dat de garantie kosten met zich meebrengt waardoor altijd een afweging gemaakt moet worden of deze kosten opwegen tegen eventueel gemiste beleggingsopbrengsten. Normaal gesproken is bij een garantieproduct een prospectus verplicht. Hierin kunt u alle relevante informatie vinden over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees de prospectus voordat u besluit het betreffende garantieproduct te kopen. Een financiële bijsluiter is niet altijd verplicht bij een garantieproduct. Aandelen Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De aandeelhouder mag zich - economisch gezien - beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder luiden. Bij aandelen is sprake van risicodragend kapitaal. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul. De waardeontwikkeling is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap. Aandeelhouders komen pas voor dividend in aanmerking, nadat alle overige kapitaalverschaffers het aan hen toekomende rendement hebben ontvangen. De risico s van een belegging in aandelen kunnen dus zeer verschillend zijn, afhankelijk van onder meer de ontwikkelingen bij de onderneming en de kwaliteit van het management. Ingeval van faillissement van de uitgevende instelling gelden de aandeelhouders als concurrente crediteuren van de uitgevende instelling, tenzij ten behoeve van de aandeelhouder een zekerheid is bedongen. Certificaten van aandelen Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. Bij certificering van aandelen verkrijgt veelal een Administratiekantoor de aandelen waartegenover certificaten worden uitgegeven. Het Administratiekantoor verkrijgt de aandelen op eigen naam en wordt rechthebbende daarop (juridische eigenaar) terwijl de certifcaathouder economisch belanghebbende wordt. Het Administratiekantoor gaat de aandelen houden ten titel van beheer voor rekening en risico van de certificaathouder. Het woord certificaat is de benaming van de vorderingsrechten van de certificaathouder jegens het Administratiekantoor. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt). Onderscheid kan worden gemaakt tussen niet-royeerbare, beperkt royeerbare en royeerbare certificaten. Met royeerbaar wordt bedoeld inwisselbaar (door de certificaathouder) tegen het onderliggende aandeel. Bij niet royeerbare certificaten is deze inwisselbaarheid er in het geheel niet, bij (onbeperkt) royeerbare is deze er te allen tijde, bij beperkt royeerbare alleen onder de bepaalde omstandigheden of voorwaarden. De risico s zijn in principe dezelfde als de risico s aan gewone aandelen. Obligaties Obligaties zijn schuldbrieven van een lening uitgegeven door een (overheids)instelling. Over de schuld wordt door de instelling die de obligatie heeft uitgegeven over het algemeen een vooraf overeengekomen rente vergoed. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar. Obligaties behoren tot het zogenaamde vreemd vermogen (geleend geld) van een onderneming. Er bestaan bijzondere vormen van obligaties. Deze bijzondere vormen kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, de wijze 3

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening Particulier Banksparen Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder a Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. b Lijfrente Deposito De geblokkeerde

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Geldig vanaf 1 januari 2016 4.1016.00 (02-05-2016) 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a Afbouwperiode De looptijd waarin het geblokkeerde

Nadere informatie

Aanvraag. SNS Spaarmix (Beleggen) I Klantgegevens. II Klantprofiel SNS Spaarmix. Financiële positie

Aanvraag. SNS Spaarmix (Beleggen) I Klantgegevens. II Klantprofiel SNS Spaarmix. Financiële positie Aanvraag SNS Spaarmix (Beleggen) Met SNS Spaarmix kunt u naast sparen tegen een aantrekkelijke rente ook beleggen in SNS Beleggingsfondsen NV en ASN Beleggingsfondsen NV alsmede beleggingsproducten van

Nadere informatie

Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only)

Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only) Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only) U opent op een snelle en eenvoudige wijze met dit document een SNS Effectenrekening. Wij verzoeken u daaraan voorafgaand de bijbehorende Handleiding, Overeenkomsten

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beleggingsrekening ASN Optimaalbeleggen

Aanmeldingsformulier beleggingsrekening ASN Optimaalbeleggen Aanmeldingsformulier beleggingsrekening ASN Optimaalbeleggen Gratis Waka Waka Power+ Stuur het formulier voor 1 oktober 2016 in en ont vang deze compacte oplader en lamp op zonne-energie, met een waarde

Nadere informatie

Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek

Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek PARTIJEN 1 De naamloze vennootschap SNS Bank NV, statutair gevestigd te Utrecht en mede kantoorhoudende aan Croeselaan 1 te Utrecht

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanvraag. SNS Spaarmix Zakelijk (Beleggen) I Klantgegevens

Aanvraag. SNS Spaarmix Zakelijk (Beleggen) I Klantgegevens Aanvraag SNS Spaarmix Zakelijk (Beleggen) Met SNS Spaarmix kunt u sparen tegen een aantrekkelijke rente maar ook beleggen in SNS Beleggingsfondsen NV en ASN Beleggingsfondsen NV alsmede beleggingsproducten

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Als u iets wilt veranderen in uw Levensloop Totaalpakket, dan vult u dit formulier in. Dat doet u bijvoorbeeld als u een andere werkgever krijgt. Of als u stopt

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op het Prospectus. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Aanvraag REAAL JaarSparen

Aanvraag REAAL JaarSparen Aanvraag REAAL JaarSparen Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk persoon

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Spaarrekening

Aanvraag REAAL Spaarrekening Aanvraag REAAL Spaarrekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Depositorekening

Aanvraag REAAL Depositorekening Aanvraag REAAL Depositorekening Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Assurantiekantoor "de Braecken" Adres Groeneweg 31 Tussenpersoonnummer 23466 Onderdeel van REAAL Financieel Plan Postcode

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Artikel 1 Definities 1.1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelnemer: de persoon op wiens naam Participaties worden geadministreerd onder de voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (onverpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (onverpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (onverpand) 26 25b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier

Voorwaarden. Voorwaarden. Betalen. Overstapservice. 1 Definities Aanvraagformulier. 2 Keuze en inleveren Aanvraagformulier Voorwaarden Betalen Voorwaarden 1 Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

Toelichting aanvragen REAAL Uitgestelde LijfrenteRekening

Toelichting aanvragen REAAL Uitgestelde LijfrenteRekening Toelichting aanvragen REAAL Uitgestelde LijfrenteRekening Het aanvragen van een REAAL Uitgestelde LijfrenteRekening kan op drie manieren: 1. U heeft tijdens het adviesgesprek de beschikking over internet

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

Postbus 9500 Postbus 256 2300 RA LEIDEN 3000 AG Rotterdam. GEGEVENS DEELNEMER Achternaam : Vrouw [ ] Man [ ]..

Postbus 9500 Postbus 256 2300 RA LEIDEN 3000 AG Rotterdam. GEGEVENS DEELNEMER Achternaam : Vrouw [ ] Man [ ].. AANMELDINGSFORMULIER voor de Spaarloonregeling 1/2... _ Vul dit aanvraagformulier volledig in en onderteken het. Lever het formulier in bij uw werkgever. Zodra ABN AMRO uw aanvraag heeft verwerkt, ontvangt

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

Rentetarieven. Sparen. Per 28 februari 2011. Spaarrekeningen met variabele rente. Jeugdrekeningen

Rentetarieven. Sparen. Per 28 februari 2011. Spaarrekeningen met variabele rente. Jeugdrekeningen Rentetarieven Sparen Per 28 februari 2011 Spaarrekeningen met variabele rente Variabele rente Bonus Sparen Basisrente: 1,30%. Bonusrente: 1,00%. De basisrente wordt vergoed over het hele saldo. De bonusrente

Nadere informatie

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening

Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening REGLEMENT Delta Lloyd Lijfrente Groeirekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank: Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank,

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Voorwaarden Zilvervloot Sparen

Voorwaarden Zilvervloot Sparen Voorwaarden Zilvervloot Sparen 8.4239.00.1701 (01-01-2017) Voorwaarden Zilvervloot Sparen Dit zijn de Voorwaarden Zilvervloot Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo Rendement Rekening

Voorwaarden Rabo Rendement Rekening R Voorwaarden Rabo Rendement Rekening 1 Productkenmerken en informatie over de Rabo Rendement Rekening 2 Algemene voorwaarden voor de Rabo Rendement Rekening 2002 Productkenmerken Rabo Rendement Rekening

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrentespaarrekening?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken 2 5. Einddatum van de rekening 2 6. Rente op de rekening

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Reglement ZZP Pensioen LSB. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Reglement ZZP Pensioen LSB. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Reglement ZZP Pensioen LSB Artikel 1 Definities 1.1. In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelfonds een deelfonds van het Fonds; b. Deelnemer de persoon op wiens naam een Geblokkeerd recht van deelneming

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 3. Informatieblad

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

RenteRekening. Reglement

RenteRekening. Reglement RenteRekening Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of RenteRekening : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een RenteRekening.

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE ALGEMENE VOORWAARDEN OVERSTAPSERVICE 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier Overstapservice, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Contractsvervaldatum

Nadere informatie

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Polisnummer Soort verzekering Lees voor het invullen van het formulier de invulinstructie: de verzekeringnemer

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Groeirente Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Groeirente Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Groeirente. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27349 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie