Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteit en resultaten op 30 september 2005"

Transcriptie

1 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei van kapitaalbasis DERDE KWARTAAL Nettoresultaat - groepsaandeel 502 miljoen EUR Verschil tegenover Q3 - gerapporteerd: + 28,6 % - onderliggend***: + 10,9 % Winst per aandeel*: 0,47 EUR + 34,3 % tegenover Q3 Return on Equity**: 19,3 % 14,4 % in Q3 NEGEN MAANDEN Nettoresultaat - groepsaandeel miljoen EUR Verschil over 9 maanden - gerapporteerd: + 6,4 % - onderliggend***: + 8,1 % Winst per aandeel*: 1,36 EUR + 9,3 % Return on Equity**: 19,3 % 17,5 % in dezelfde periode Tier 1 ratio 9,9 % 9,4 % op 30 juni *Niet verwaterd ** Op jaarbasis ***Zonder niet recurrente elementen en marked-to-market-verschillen op CDSportefeuille van FSA I. I. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING OP 30 SEPTEMBER 1/17

2 Voorwoord 1. De resultaten van de eerste negen maanden en het derde kwartaal worden voorgesteld volgens de EU GAAP (d.i. IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Commissie), waarbij de IAS 32, IAS 39 en IFRS 4 normen inbegrepen zijn. Vergelijkingen met de overeenkomstige periodes van zijn niet echt relevant, vermits de drie bovengenoemde normen in niet van kracht waren. 2.Onderstaande geconsolideerde rekeningen bevatten de bijdrage van FSA, ondanks de beslissing van deze dochteronderneming om haar resultaten van het derde kwartaal pas later mee te delen vanwege het verzoek van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission om haar vorige resultaten te herformuleren (zie perscommuniqué van 8 november ). Deze herformuleringen zullen geen gevolgen hebben voor de geconsolideerde rekeningen van Dexia tot in en zullen geen impact van betekenis hebben op de rekeningen van. De Raad van Bestuur van Dexia kwam op 17 november bijeen en keurde de rekeningen van de Groep van 30 september goed. Geconsolideerde resultatenrekening in miljoenen EUR Q3 04 Q3 05 verschil 9M 9M verschil Opbrengsten ,5% ,3% Kosten ,3% ,4% Brutobedrijfsresultaat ,4% ,1% Kosten van risico n.s ,9% Waardevermindering op (im)materiële vaste activa -1 0 n.s; n.s. Belastinglasten ,8% ,2% Nettoresultaat ,1% ,4% Aandeel van derden ,8% ,6% Nettoresultaat - groepsaandeel ,6% ,4% Exploitatiecoëfficiënt 58,0% 54,4% - 54,1% 54,2% - ROE (op jaarbasis) 14,4% 19,3% - 17,5% 19,3% - Het nettoresultaat groepsaandeel beliep in de eerste negen maanden van miljoen EUR, een stijging van 89 miljoen EUR (+ 6,4 %) tegenover dezelfde periode van. In de consolidatiekring werden enkele minder belangrijke wijzigingen doorgevoerd, die tot een klein verschil leidden (-2 miljoen EUR), en de bijdrage van de niet-operationele elementen was iets kleiner in (148 miljoen EUR, tegenover 158 miljoen EUR in dezelfde periode van ). Het onderliggende 1 resultaat steeg derhalve in totaal met +100 miljoen EUR of 8,1% (+8,7% bij 1 De onderliggende resultaten bevatten geen niet-operationele elementen, d.w.z. noch de niet recurrente elementen van de periode, apart beschreven en gekwantificeerd, noch de verschillen in marked-to-market-waarde van de CDS-portefeuille van FSA. Daar deze laatste instrumenten als afgeleide producten worden beschouwd, wordt de evolutie van hun marktwaarde tijdens de verslagperiode als een bedrijfsresultaat gezien; deze behandeling volgens IAS 39 maakt echter een goed begrip van de economische resultaten onmogelijk, daar deze portefeuille bestaat uit instrumenten met een AAA-rating die door FSA worden verzekerd tot hun vervaldatum. De positieve of negatieve marked-to-market-verschillen in gelijk welke periode zijn dus geen onderliggende resultaten, daar ze samen uiteindelijk op nul zullen uitkomen. 2/17

3 gelijkblijvende wisselkoers) en was goed voor alle metiers, in het bijzonder voor Public Finance (+15,0%) en Personal Financial Services (+13,1%). Tijdens het derde kwartaal beliep het nettoresultaat groepsaandeel 502 miljoen EUR, een groei van 28,6% tegenover het derde kwartaal. Dit grote verschil is grotendeels te danken aan de bijdrage van de niet-operationele elementen (78 miljoen EUR tijdens het kwartaal, tegenover 8 miljoen EUR in hetzelfde kwartaal ). Zoals hieronder zal worden uiteengezet, was de onderliggende trend in de metiers echter ook erg positief, in het bijzonder in Financiële Dienstverlening aan de Publieke Sector (+23% tegenover Q3 ), Financiële Dienstverlening aan Particulieren (+9,8%), Financieel Beheer en Verzekeringen ( 29,7%), en Thesaurie en Financiële Markten (+56,0%). De totale opbrengsten voor de eerste negen maanden van beliepen miljoen EUR, een toename van 221 miljoen EUR. Bij gelijkblijvende consolidatiekring bedroeg de stijging 235 miljoen EUR (+ 5,6%) tegenover dezelfde periode van. De opbrengsten uit Central Assets en niet-operationele elementen lagen 52 miljoen EUR lager dan in de overeenkomstige periode van zoals we hieronder zullen zien terwijl de onderliggende opbrengsten in alle metiers sterk zijn gegroeid, respectievelijk +166 miljoen EUR voor Public Finance (+11,1%, of +12,0% bij gelijke wisselkoers); +66 miljoen EUR voor Financiële Dienstverlening aan Particulieren (+4,1%), +33 miljoen EUR voor Financieel Beheer en Verzekeringen (+7,2%) en +23 miljoen EUR voor Thesaurie en Financiële Markten (+6,7%). In het derde kwartaal beliepen de totale opbrengsten miljoen EUR, een stijging van 191 miljoen EUR in vergelijking met het derde kwartaal (+14,5%). De niet-operationele elementen en Central Assets verklaren 35 miljoen EUR van dit verschil zoals we hieronder zullen zien en de rest vloeit voort uit de sterke onderliggende prestatie van alle metiers. De kosten beliepen in de eerste negen maanden van miljoen EUR, een toename van 5,4% (en +5,6% bij gelijke wisselkoers en zonder niet-operationele elementen). Deze evolutie is grotendeels het gevolg van de uitgaven voor de diverse ontwikkelingsprojecten die begin dit jaar van start gingen. De Financiële Dienstverlening aan Particulieren is er in deze context echter in geslaagd om haar kostenbasis onder controle te houden, met een stijging van slechts 1,2% tegenover dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal beliepen de kosten 821 miljoen EUR. Dit bedrag omvat nietweerkerende lasten van 11 miljoen EUR i.v.m. de sluiting Rekord, een verzekeringsdochter in Duitsland. Daarnaast werden de lasten onder IFRS voor het stockoptieplan in ongelijkmatig verdeeld gedurende de eerste drie kwartalen (respectievelijk 1 miljoen EUR in het eerste en het tweede kwartaal en 13 miljoen EUR in het derde kwartaal). De exploitatiecoëfficiënt bedroeg in de eerste negen maanden van 54,2% en bleef daarmee nagenoeg onveranderd t.o.v. dezelfde periode in. De onderliggende exploitatiecoëfficiënt beliep 55,5% (tegenover 55,4% in de eerste negen maanden van ), een miniem verschil in het licht van de uitgaven voor de ontwikkeling van de activiteit van Dexia wereldwijd sinds het begin van het jaar. Het brutobedrijfsresultaat beliep miljoen EUR voor de eerste negen maanden van, een stijging van 5,1% tegenover de eerste negen maanden van. Op onderliggende basis was de groei +5,2% (+5,7% bij gelijke wisselkoers). Als we geen rekening houden met het effect van de niet-operationele elementen, zien we dat de metiers erg bevredigende onderliggende prestaties leveren, vooral Public Finance, dat een groei op jaarbasis van +12,1% vertoonde (+ 13,2% bij gelijke wisselkoers), en Financiële Dienstverlening aan Particulieren, dat eveneens een vooruitgang van +12,1% liet optekenen, na twee jaar van een sterke groei met twee cijfers zie gedetailleerde analyse hieronder. In het derde kwartaal beliep het brutobedrijfsresultaat 689 miljoen EUR, een stijging van 135 miljoen EUR (+24,4%) tegenover het derde kwartaal, waarbij de niet-operationele elementen 3/17

4 in belangrijke mate aan dit verschil hebben bijgedragen (respectievelijk 69 miljoen EUR in Q3 en 8 miljoen EUR in Q3 ). Op onderliggende basis was de groei zeer sterk, nl %. De kosten van risico (waardeverliezen op leningen en voorzieningen voor kredietrisico s) beliepen 26 miljoen EUR in de eerste negen maanden van, tegenover 23 miljoen EUR in dezelfde periode van. Als we geen rekening houden met de wijzigingen in de voorzieningen bij Dexia Bank Nederland (zie hieronder), was er een lichte stijging van de onderliggende kosten van risico tijdens de periode (EUR 36 miljoen, tegenover 28 miljoen EUR in dezelfde periode van ), maar ze bleven nog steeds erg laag. De belastingen (zowel de lopende als de uitgestelde) bedroegen 467 miljoen EUR in de eerste negen maanden van, een stijging van 8,2% tegenover dezelfde periode van. Deze bedragen bevatten niet-operationele elementen (belastingskrediet van respectievelijk 25 miljoen EUR in en 63 miljoen EUR in ). Als we die elementen uitsluiten, blijven de onderliggende belastingen vrij stabiel, op 491 miljoen EUR. De Return on Equity (ROE op jaarbasis) beliep 19,3% (tegenover 17,5% in de eerste negen maanden van ). De winst per aandeel (WPA) beliep voor de eerste negen maanden van 1,36 EUR (niet verwaterd), een stijging van 9,3% tegenover de eerste negen maanden van. Belangrijk is dat het programma voor de inkoop van aandelen in het derde kwartaal werd voortgezet, met ingekochte aandelen tijdens de periode, wat het totale aantal sinds het begin van het jaar verworven aandelen op brengt, wat overeenkomt met 427 miljoen EUR. De Tier 1 ratio van de Groep 2 bleef stijgen in het derde kwartaal en stond op 30 juni op 9,9 % (9,4% op 30 juni ). II. ACTIVITEIT EN ONDERLIGGENDE RESULTATEN VAN DE METIERS 1. Public/Project Finance en Credit Enhancement In dit metier zijn zowel de volumes als de winst globaal gezien verder toegenomen, ondanks de aanhoudende concurrentiedruk. Activiteit De verbintenissen op lange termijn 3 stegen tijdens de voorbije twaalf maanden met 18,9% tot 221,2 miljard EUR. Daarvan waren 203,5 miljard EUR verbintenissen van de lokale publieke sector, een stijging van 19,8% in een jaar, terwijl de corporate- en project finance-verbintenissen met 9,4% toenamen tegenover de eerste maanden van en 17,6 miljard EUR beliepen. Vermeldenswaard is dat in de eerste helft van het jaar bepaalde activa (2,8 miljard EUR) van Thesaurie en Financiële Markten naar dit metier werden overgeheveld. De langetermijnproductie 4 nam in de eerste negen maanden van gevoelig toe tot 33,8 miljard EUR, een stijging van 59,4% tegenover dezelfde periode van, met een zeer hoge productie in het derde kwartaal. Maar zelfs zonder de interne overdracht van bepaalde portefeuilles van Thesaurie en Financiële Markten naar het eerste metier tijdens het tweede kwartaal, zou de stijging +44,0% 2 Voor de berekening van deze ratio wordt de winst van de periode min het dividend (geraamd voor de eerste negen maanden ) meegerekend in het eigen vermogen 3 Volledig geconsolideerde dochterondernemingen. 4 Volledig geconsolideerde dochterondernemingen, zonder Duitsland 4/17

5 hebben bedragen. Dit hoge cijfer is te danken aan de meeste landen waar Dexia actief is, maar vooral aan Amerika, Centraal- en Oost-Europa, Spanje, Italië, België en Luxemburg. Wat de regio s betreft, zagen de commerciële prestaties er als volgt uit : In België beliepen de nieuwe kredieten 3,2 miljard EUR, een stijging van 21,3% tegenover de eerste negen maanden van. Deze gestage activiteit was vooral te danken aan de lokale besturen (meer dan 40% in een jaar). Op 30 september bedroegen de uitstaande langetermijnfinancieringen 27,4 miljard EUR, een stijging van 4,9% tegenover het jaar voordien. In Frankrijk daalde de langetermijnproductie met 5,2% tot 5,1 miljard EUR, vooral door de scherpe concurrentie en vertraging in het afronden van enkele grote transacties die op stapel stonden. Desondanks vertoonden de totale uitstaande langetermijnfinancieringen in Frankrijk nog een stevige groei van +5,2% tot 55,1 miljard EUR. Daarnaast sleepte Dexia nog verscheidene adviesmandaten voor projectfinanciering in de wacht, meer bepaald een financiële consultancyopdracht voor het infrastructuurproject van de hogesnelheidstrein Lyon-Turijn. In Italië bedroegen de nieuwe kredieten in de eerste negen maanden 4,5 miljard EUR, een stijging van 31,3% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Op 30 september beliepen de langetermijnfinancieringen 30,5 miljard EUR (+11,8% tegenover 30 september ). Bijzonder vermeldenswaard voor het derde kwartaal, was het mandaat dat Dexia Crediop in de wacht sleepte als co-arranger, joint book runner en joint lead manager voor een ABSuitgifte van 336 miljoen EUR van de regio Abruzzen. In Spanje steeg de langetermijnproductie tot 1,4 miljard EUR, d.i. +44,9% in de context van een intense activiteit met de grote cliënten. De langetermijnverbintenissen stegen over de voorbije twaalf maanden met 33,9%. Wat project finance betreft, slaagde Dexia erin om, na de ondertekening van het mandaat voor de organisatie van een van de grootste schuldpakketten (2,5 miljard EUR) voor de renovatie en uitbreiding van de ringweg rond Madrid, voor diezelfde transactie een overbruggingsfinanciering op te zetten ten belope van 400 miljoen EUR. In het Verenigd Koninkrijk beliepen de langetermijnverbintenissen 1,6 miljard EUR (+15,5% in een jaar) door een sterk groeiende activiteit in de sector van de sociale huisvesting. De activiteit in de lokale publieke sector vertraagde globaal genomen, maar enkel lokale besturen gingen belangrijke transacties op lange termijn aan. De activiteit corporate en project finance groeide sterk, nl. met 69,8 % tegenover dezelfde periode vorig jaar, en Dexia organiseerde verscheidene Private Finance Initiatives, onder meer in de onderwijssector. De totale langetermijnverbintenissen stegen met 30,4% (tot het equivalent van 6,2 miljard euro). In Centraal- en Oost-Europa bleven de langetermijnverbintenissen van Dexia in een hoog tempo stijgen, nl. tot 2,8 miljard EUR aan het einde van de eerste negen maanden van (van 510 miljoen EUR op 30 september ). De activiteit was bijzonder groot op het vlak van soevereine schulden. Vermeldenswaard is de deelname van Dexia Capital Market als co-leadmanager aan een uitgifte van soevereine obligaties voor 500 miljoen EUR in Polen. In Amerika steeg de totale nieuwe productie 5 tot 8,2 miljard EUR (equivalent), d.i. +86,8% tegenover het bedrag van dezelfde periode vorig jaar en zelfs boven het recordpeil van de eerste negen maanden van Deze toename was het resultaat van de grote activiteit in sector van de liquiditeitsgarantie en van nieuwe opportuniteiten op de Amerikaanse markt van de gemeenteobligaties, met name op het gebied van belastingvrije uitgiften. De nieuwe productie op het vlak van corporate en project finance vervijfvoudigde bijna, meer bepaald dankzij twee grote transacties in de windmolensector. Op 30 september waren de totale verbintenissen met 43,1% gestegen tot 39,6 miljard EUR (equivalent). 5 FSA wordt hieronder besproken 5/17

6 Uitstaande langetermijnverbintenissen Public/Project Finance in miljarden EUR 30 sept. 30 sept. Verschil België 26,1 27,4 + 4,9% Frankrijk 52,4 55,1 + 5,2% Luxemburg 1,3 2,0 + 56,4% Nederland 0,7 0,8 + 15,2% Verenigd Koninkrijk 4,7 6,2 + 30,4% Zweden 3,2 3,6 + 13,0% Italië 27,3 30,5 + 11,8% Spanje 4,6 6,2 + 33,9% Duitsland 31,0 33,5 + 8,2% Centraal & Oost-Europa 6 0,5 2,8 x 5,5 Amerika 27,7 39,6 + 43,1% Andere 6 6,6 13,5 x 2,0 Totaal 186,1 221,2 + 18,9% Het schuldbeheer bleef in het derde kwartaal groeien, en had betrekking op 6,9 miljard EUR aan transacties in Frankrijk (+50% tegenover vorig jaar) en 3,7 miljard EUR in België (+2,0 miljard EUR). Er waren ook enkele grote transacties in Italië, Spanje en Groot-Brittannië. De kredietverbintenissen op korte termijn beliepen op 30 september 20,1 miljard EUR, een lichte daling t.o.v. vorig jaar (20,4 miljard EUR). Deze beperktere activiteit inzake kortetermijnkredieten heeft te maken met de lage langetermijnrente, waardoor de cliënten de voorkeur geven aan langetermijnfinanciering. De deposito s en activa in beheer voor de cliënteel van het metier bleven stijgen, nl. tot 28,7 miljard EUR eind september, een toename van 20,4% in een jaar. Deze groei werd hoofdzakelijk bereikt in België, met een zeer goede vooruitgang van 4 miljard EUR tegenover de overeenkomstige periode van vorig jaar in het segment van corporate en project finance. Verzekeringsactiviteit (zonder FSA): Dexia Sofaxis inde in de eerste negen maanden van premies ten belope van 350 miljoen EUR, d.i. 4,0% meer dan in de eerste negen maanden van. Dexia Insurance inde 465 miljoen EUR aan premies in negen maanden, een stijging van 63,9 % tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dexia Pensioensparen, ten slotte, had dit jaar eveneens een stevige commerciële activiteit, met uitstaande bedragen die stegen van 63 miljoen EUR op het einde van tot 139 miljoen EUR eind september. 6 Omvat de interne overdracht van bepaalde activa in de 1ste helft van TFM naar dit metier. 6/17

7 Wat FSA betreft, beliep de bruto geactualiseerde waarde (GW) van de premies 720,9 miljoen USD voor de eerste 9 maanden van, een stijging van 1,5% tegenover het recordpeil van de nieuwe productie in. Wat de Amerikaanse gemeenteactiviteit betreft, bedroeg de GW van de premies in een sterk competitieve omgeving 344,8 miljoen USD, d.i. +6,8% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De FSA activiteit was zeer goed gespreid over de sector van de gemeentelijke overheden. Vooral vermeldenswaard was een grote PPS-transactie die in het derde kwartaal werd afgesloten voor de Chicago Skyway, ten belope van 1,4 miljard USD. Op het vlak van Asset-Backed Securities (ABS) in de VS, daalde de bruto geactualiseerde waarde van de premies in de eerste negen maanden met 7,7% tot 171,2 miljoen USD. Wat de internationale activiteit betreft, is de GW van de premies in het derde kwartaal toegenomen tot 48,4 miljoen USD, tegenover 34,7 miljoen USD voor dezelfde periode van, wat het bedrag van de premies GW voor de eerste negen maanden van op 132,4 miljoen USD brengt. Op 30 september beliepen de netto uitstaande verzekerde bedragen 351,6 miljard USD (+4,8% tegenover het jaar voordien). We noteren dat FSA tot nu toe nog geen eisen tot schadevergoeding heeft gekregen i.v.m. de orkanen Katrina en Rita. Onderliggende resultaten in miljoenen EUR Q3 Q3 Opbrengsten ,4% Evol. bij gelijke wisselk oers 9 mdn 9 mdn Evol. bij gelijke wisselk oers +17,2% ,1% + 12,0% Kosten ,4% +9,3% ,0% + 9,6% + Brutobedrijfsresultaat ,6% ,1% + 13,2% 18,2% Nettoresultaat , groepsaandeel 23,0% % 15,0% 16,2% Exploitatiecoëfficiënt 35,2% 33,0% ,0% 33,3% - - ROEE** 22,4% 24,8% ,3% 23,1% - - Onderliggende* resultaten - Public/Project Finance en Credit Enhancement * d.i. zonder niet-operationele elementen; pro forma voor Q3 en 9 maanden ** Return op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat - groepsaandeel voor de eerste negen maanden van bedraagt 745 miljoen EUR (+15,0% tegenover de eerste negen maanden van en +16,2% bij gelijke wisselkoers). In het derde kwartaal beliep het 267 miljoen EUR (+23,0 %, en +26,6 % bij gelijke wisselkoers). De totale opbrengsten van het metier vertoonden in de eerste negen maanden van een stevige groei van +11,1% (+12,0% bij gelijke wisselkoers). Dit werd positief beïnvloed door de lagere kosten voor langetermijnfinanciering en ook door enkele meerwaarden (26,2 miljoen EUR) op afgewikkelde transacties waarin Dexia een participatie had. Voor het derde kwartaal bedroegen de opbrengsten 571 miljoen EUR, een stijging van 14,4% (+17,2 % bij gelijke wisselkoers) tegenover hetzelfde kwartaal in. De kosten voor het metier beliepen in totaal 555 miljoen EUR, d.i. +9,0% (+9,6% bij gelijke wisselkoers). Zoals eerder gezegd, is deze stijging het resultaat van de aanzienlijke kosten voor het ontwikkelen van de activiteiten van Dexia wereldwijd, en de belangrijkste entiteiten waarvoor de kosten het meeste stijgen zijn die waar de ontwikkeling van de activiteit het grootst is. Voor het derde kwartaal bedroegen de onderliggende kosten 188 miljoen EUR, een toename van 7,4% tegenover het derde kwartaal. 7/17

8 Bijgevolg beliep het brutobedrijfsresultaat voor de eerste negen maanden van miljoen EUR, een stijging van 12,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en van 13,2% bij gelijke wisselkoers. In de eerste negen maanden van bleef de exploitatiecoëfficiënt van het metier stabiel op slechts 33,3%. De kosten van risico voor de eerste negen maanden van beliepen 20 miljoen EUR, wat iets meer is dan in dezelfde periode van (17 miljoen EUR). Daardoor blijven de kosten van risico in de buurt van hun historisch dieptepunt. De return on economic equity (ROEE) van het metier stond tijdens de eerste negen maanden op 23,1% (op jaarbasis). Dit blijft een stevige prestatie, omdat er enerzijds een sterke ontwikkeling van het metier aan de gang is, die tot bijkomende kosten leidt, en er anderzijds druk blijft op de marges, in een sterk competitieve omgeving. 2. FINANCIËLE DIENSTVERLENING AAN PARTICULIEREN De prestatie van het metier Financiële Dienstverlening aan Particulieren verbeterde in het derde kwartaal opnieuw, waardoor de reeds sterke trend van groeiende volumes en winsten werd voortgezet. Zowel de opbrengstenstijgingen als de degelijke kostenbeheersing bleven het eindresultaat positief beïnvloeden. Activiteit Op 30 september beliepen de cliëntentegoeden 124,9 miljard EUR (een aangroei van 1,5% over het voorbije kwartaal en van 8,4% over de voorbije twaalf maanden). De marketingcampagnes op de Belgische markt in de eerste helft van het jaar resulteerden in een behoorlijke groei van de verkoop van buitenbalansproducten en van de verzekeringsactiviteit, terwijl de marktpositie voor balansproducten vrij stabiel kon worden gehouden. De combinatie van verkoopincentives en een goede prestatie van de aandelenmarkten droeg bij aan de stevige toename van de verkoop van beleggingsproducten en verzekeringen in het derde kwartaal. Deze resultaten bewijzen het succes van de productmixstrategie van het metier die verscheidene maanden geleden werd ingevoerd. Globaal genomen bedroegen de balanstegoeden van de cliënten voor het metier (met inbegrip van de segmenten Retail en Private Banking) op 30 september 55,0 miljard EUR, een daling van 2,1% tegenover een jaar eerder. De buitenbalanstegoeden beliepen op 30 september 61,0 miljard EUR, d.i. +3,7% tegenover het vorige kwartaal en +18,5% tegenover een jaar voordien. De levensverzekeringstegoeden beliepen op 30 september 8,9 miljard EUR, d.i. 4,1% tegenover het vorige kwartaal en 18,4% tegenover een jaar voordien. Wat Retail Banking betreft, bedroegen de totale cliëntentegoeden op 30 september 83,5 miljard EUR, een stijging van 0,4% tegenover het vorige kwartaal en van 7,0% tegenover het jaar voordien. De product mix bestond in het derde kwartaal voor 52% uit balansproducten, voor 40% uit buitenbalansproducten en rechtstreekse effecten, en voor 8% uit verzekeringsproducten. Dit in vergelijking met een mix van respectievelijk 58%, 35% en 7% een jaar geleden. Deze veranderende samenstelling van de portefeuillemix voor retailbankieren is een bewijs van de succesvolle verschuiving naar buitenbalans- en verzekeringsproducten, terwijl de volumes van de balansproducten vrij stabiel bleven. De relatieve daling van de kasbons en termijndeposito s werd ruimschoots gecompenseerd door de vooruitgang van de gegarandeerde verzekeringsproducten (tak 21) en aan de aandelenmarkt gekoppelde producten (tak 23 en sicavs), dankzij succesvolle marketingcampagnes. De cliëntentegoeden op het gebied van Private Banking beliepen op 30 september 41,3 miljard EUR, d.i. +3,7% tegenover het vorige kwartaal en +11,5% tegenover een jaar voordien. 0,9 miljard EUR van de groei van de voorbije drie maanden kan echter worden verklaard door een hersegmentatie 8/17

9 waarbij tegoeden van retailbanking naar private banking werden overgeheveld. De productmix van de tegoeden inzake private banking bestond op 30 september voor 28% uit balansproducten, voor 67% uit buitenbalansproducten en voor 5% uit verzekeringsproducten. Een jaar voordien was de vergelijkbare mix respectievelijk 31%, 64% en 5%. In België en Luxemburg, die samen goed zijn voor meer dan 80% van de totale private-bankingtegoeden van de Groep, profiteerde de privatebankingactiviteit ook van de succesvolle marketingcampagnes voor het retailsegment. Tegoeden van de cliënteel (einde v/h kwartaal) in miljarden EUR Sept. 04 Dec. 04 Maart 05 Juni 05 Sept. 05 Sept 05 / Juni 05 Sept 05 / Sept 04 Balansproducten. (Deposito s, kasbons) 56,2 55,7 55,8 55,7 55,0-1,2% - 2,1% Buitenbalansproducten (ICBE s, aandelen, ) 51,4 53,1 55,6 58,8 61,0 + 3,7% + 18,5% Verzekering (Levensverzekering 7,5 8,0 8,0 8,5 8,9 + 4,1% + 18,4% technische reserve) Totale cliëntentegoeden 115,1 116,7 119,4 123,1 124,9 + 1,5% + 8,4% waarvan retailbanking 78,1 78,9 81,2 83,2 83,5 + 0,4% + 7,0% waarvan private banking 37,1 37,8 38,2 39,9 41,3 + 3,7% + 11,5% De uitstaande kredieten aan retail- en particuliere cliënten beliepen op 30 september 28,2 miljard EUR, een stijging van 3,0% in drie maanden en van 8,6% tegenover twaalf maanden eerder. De hypotheekleningen in het bijzonder, gingen in het derde kwartaal met 4,1% omhoog, gestimuleerd door de aanhoudend lage rentevoeten, die voor een vrij groot aantal herfinancieringen zorgden. Door de grote concurrentie op de markt bleven de marges onder druk, maar de opbrengsten stegen toch dankzij de commissielonen en kosten die op de terugbetalingen werden ontvangen. De productie van nieuwe consumptiekredieten aan de retailcliënten gedurende de eerste drie kwartalen van was aanzienlijk hoger dan gedurende de overeenkomstige periode in. Nochtans, de run off van bestaande leningen was ook hoog, wat leidde tot een lichte daling van de uitstaande omloop aan consumentenkredieten (- 1,1%). in miljarden EUR Kredieten aan de cliënteel (einde v/h kwartaal) Sept. 04 Dec. 04 Maart 05 Juni 05 Sept. 05 Sept 05 / Juni 05 Sept 05 / Sept 04 Hypotheekleningen aan retailcliënten 15,2 15,5 15,8 16,3 17,0 + 4,1% + 11,8% Consumptiekredieten aan retailcliënten 2,3 2,4 2,3 2,3 2,3-1,8% - 1,1% Kredieten aan KMO s en zelfstandigen 6,0 6,0 6,1 6,3 6, ,6% Kredieten aan privatebankingcliënten 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 + 8,1% + 8,0% Totale cliëntenkredieten 26,0 26,4 26,7 27,4 28,2 + 3,0% + 8,6% 9/17

10 Onderliggende resultaten Onderliggende resultaten* Financiële Dienstverlening aan Particulieren in miljoenen EUR Q3 Q3 9 mdn 9 mdn Opbrengsten ,0% ,1% Kosten ,1% ,2% Brutobedrijfsresultaat ,9% ,1% Nettoresultaat groepsaandeel ,8% Exploitatiecoëfficiënt 72,2% 70,8% - 73,4% 71,3% ,1% ROEE** 23,7% 25,5% - 21,9% 24,3% - * d.i. zonder niet-operationele elementen; pro forma voor Q3 en 9 maanden ** Return op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat - groepsaandeel van het metier beliep in de eerste negen maanden 320 miljoen EUR, een groei van 13,1% tegenover dezelfde periode van. In het derde kwartaal beliep het 112 miljoen EUR, een stijging van 9,8% tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Deze nieuwe belangrijke verbetering van de onderliggende rentabiliteit na twee recordjaren op het vlak van groei werd bereikt dankzij een verdere opbrengstenstijging, terwijl de kosten lichtjes omhoog gingen (+1,2%). De opbrengsten voor de eerste negen maanden van bedroegen miljoen EUR, een stijging van 4,1%, grotendeels dank zij de toename van de nettocommissielonen (+11,6%), die stegen door de sterke productie van buitenbalansproducten en verzekeringen, zoals blijkt uit de bovenstaande paragraaf over de activiteit. Zoals vermeld in de bekendmaking van de opbrengsten van het tweede kwartaal, zou de opbrengstengroei nog groter geweest zijn als de boekhoudkundige verwerking van gestructureerde producten niet veranderd was met IFRS. Met dezelfde boekhoudmethodes zouden de opbrengsten 5,5% gestegen zijn. Zoals in de andere metiers, is het management van Dexia erg tevreden over de vooruitgang van de opbrengsten en vooral over de sterke opbouw van de nieuwe activiteiten, die toekomstige opbrengsten zullen genereren. De totale opbrengsten voor het derde kwartaal bedroegen 572 miljoen EUR, een toename van 5,0% tegenover het derde kwartaal. De trends zijn in ruime mate dezelfde als in het eerste halfjaar. Op het vlak van deposito s ging de bijdrage van de spaarrekeningen echter omhoog na als gevolg van een nieuwe tarifering in augustus, en wat de buitenbalansproducten betreft, ondervinden de opbrengsten nu de volle impact van de nieuwe productie van de eerste twee kwartalen. De kosten voor de eerste negen maanden van beliepen miljoen EUR, een stijging van 1,2% tegenover dezelfde periode, die in de lijn ligt van het streefdoel van het metier. De kosten voor het derde kwartaal beliepen 406 miljoen EUR, d.i. +3,1% tegenover het derde kwartaal. Vermeldenswaard is dat het aantal agentschappen eind september bedroeg. Het in 2001 vastgelegde streefdoel is overschreden. Het brutobedrijfsresultaat van de eerste negen maanden van steeg aldus met 12,1% tot 481 miljoen EUR. Onderstaande tabel toont de aanhoudend positieve trend van het brutobedrijfsresultaat van het metier, die te danken is aan een gevoelige stijging van de opbrengsten in combinatie met een goede kostenbeheersing. De exploitatiecoëfficiënt blijft verbeteren en daalt tot 71,3% (73,4% tijdens de eerste negen maanden van ). 10/17

11 Kwartaalevolutie van de onderliggende resultaten in miljoenen EUR Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Opbrengsten Kosten Brutobedrijfsresulta at * Pro forma. De kosten van risico bleven erg beperkt, met 2 miljoen EUR voor het derde kwartaal en 16 miljoen EUR voor de eerste negen maanden (-28,3% tegenover dezelfde periode vorig jaar). De return on economic equity (ROEE) beliep aldus 24,3% (op jaarbasis) voor de eerste negen maanden van, tegenover 21,9% voor dezelfde periode van. 3. FINANCIEEL BEHEER EN VERZEKERINGEN Activiteit Dit metier omvat drie segmenten : vermogensbeheer, administratief fondsenbeheer en verzekeringen. Vermogensbeheer en administratief fondsenbeheer bleven in het derde kwartaal sterk groeien, maar de verzekeringspremies daalden in vergelijking met vroegere periodes, die profiteerden van specifieke promotiecampagnes voor levensverzekeringen. De uitstaande activa beliepen op 30 september 87,9 miljard EUR, een stijging van 8,0% tegenover 30 juni en van 30,0% in vergelijking met het einde van het derde kwartaal. De businessmix van de uitstaande activa was op 30 september als volgt samengesteld : 71% beleggingsfondsen (met inbegrip van zowel retail als institutioneel), 24% institutionele mandaten en 5% discretionaire privé-mandaten. De vergelijkbare mix voor het derde kwartaal was respectievelijk 69%, 25% en 6%. 65% van de stijging van de uitstaande activa tussen het tweede en het derde kwartaal kan worden verklaard door interne groei en 35% door het markteffect. In vergelijking met twaalf maanden geleden, wordt 63% van de stijging in uitstaande activa door interne groei verklaard en 37% door het markteffect. Interne groei blijft dus de belangrijkste reden van de stijging in uitstaande activa. De productiviteit bleef in het derde kwartaal erg hoog, waarbij de kosten maar twaalf basispunten van de uitstaande activa vertegenwoordigden en dus op hetzelfde lage peil als in het vorige kwartaal stonden. Op het gebied van administratief fondsenbeheer : De activa in bewaring beliepen op 30 september 402,4 miljard EUR, waarvan 239,5 miljard EUR onder de vorm van mandaten aan Dexia Fund Services d.i. +8,2% tegenover het vorige kwartaal en +32,5% tegenover een jaar geleden. De uitstaande activa op het vlak van centrale administratie stegen met 7,6% tot 227,7 miljard EUR tegenover vorig kwartaal en met 20,9% tegenover een jaar geleden. Het aantal transacties (inschrijvingen/wederinkoop) voor de activiteit van transferagent nam toe met 12,0% tegenover vorig kwartaal en met 16,4% tegenover een jaar geleden. Zoals eerder bekendgemaakt, hebben Dexia en Royal Bank of Canada besloten hun diensten voor institutionele beleggers samen te brengen in een joint venture waarin beide een even grote participatie bezitten. 11/17

12 De nieuwe onderneming, die de naam RBC Dexia Investor Services krijgt, zal tot de 10 grootste global custodians wereldwijd behoren en een volledige waaier van beleggingsdiensten aanbieden aan instellingen overal ter wereld. Deze aankondiging werd door de cliënteel zeer positief onthaald. De nieuwe entiteit zal zijn activiteiten starten begin Wat verzekeringen aangaat, bedroegen de premies in het derde kwartaal 700 miljoen EUR, tegenover 845 miljoen EUR in het tweede kwartaal en 686 miljoen EUR het derde kwartaal. Het is echter zo, dat de groei van de verzekeringspremies in het laatste kwartaal en de eerste twee kwartalen aanzienlijk was gestimuleerd door grote marketingcampagnes, zodat de terugloop van het derde kwartaal verwacht was. 86% van de verzekeringspremies in het derde kwartaal was afkomstig van levensverzekeringen en 14% van niet-levensverzekeringen. Onderliggende resultaten Onderliggende* resultaten - Financieel Beheer en Verzekeringen in miljoenen EUR Q3 Q3 9 mdn 9 mdn Opbrengsten ,3% ,2% Kosten ,5% ,3% Brutobedrijfsresultaat ,5% ,9% Nettoresultaat - groepsaandeel ,7% ,9% Exploitatiecoëfficiënt 67,6% 70,9% - 60,3% 62,6% - ROEE** 18,9% 22,6% - 24,8% 26,5% - * d.i. zonder niet-operationele elementen; pro forma voor Q3 en 9 maanden ** Return op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat - groepsaandeel van het metier voor de eerste negen maanden bedraagt 156 miljoen EUR (+15,9% tegenover de eerste negen maanden en +16,4% bij gelijke wisselkoers). In het derde kwartaal was de bijdrage 44 miljoen EUR, tegenover 34 miljoen EUR in hetzelfde kwartaal. Hieronder vindt u de prestatie van de verschillende segmenten. Vermogensbeheer bleef goed presteren na een zeer goed eerste halfjaar, met toegenomen opbrengsten (+7,6%, of 10 miljoen EUR). Dergelijke stijging vloeit voort uit de wijziging die doorgevoerd werd in het commissiestructuur aangezien er geen prestatiecommissies meer zijn in ( 19 miljoen EUR) en een reeks factoren zoals : i) grotere volumes in beheer; ii) ii) hogere beheerscommissies omwille van de hoger vermelde wijziging die doorgevoerd werd in het commissiestructuur (+9 miljoen EUR), en iii) een verschillende verdeling van commissies tussen distributeurs en vermogensbeheerders (+9 miljoen EUR). Wat de kosten betreft, is de stijging van 10 miljoen EUR gedeeltelijk het gevolg van de grote ontwikkeling van Dexia Asset Management bij zijn institutionele cliënten in een ruimer geografisch gebied. De opbrengsten van het administratief fondsenbeheer groeiden met 12,3% (of +23 miljoen EUR) tot 209 miljoen EUR in de eerste negen maanden van, waarbij de meeste winstfactoren het goed bleven doen. De opbrengsten stegen door de grotere volumes aan beleggingsfondsen en wisselwinsten, en daalden door de afsluiting van de operaties in Nederland en lagere provisies. De onderliggende kosten stegen met 10,4% of 13 miljoen EUR. 12/17

13 Deze stijging werd grotendeels veroorzaakt door de IT-migratie naar de nieuwe gemeenschappelijke entiteit met RBC, en ook door de Spaanse en de Italiaanse entiteiten. De verzekeringsactiviteiten leverden in de eerste negen maanden van 148 miljoen EUR aan opbrengsten op. De kosten stegen in dezelfde periode met 8 miljoen EUR tot 93 miljoen EUR, deels door hogere IT-uitgaven, deels door de overschakeling naar IFRS, en tot slot ook door IAS 19-pensioenlasten. Het brutobedrijfsresultaat van het segment ging daardoor met 8 miljoen EUR naar beneden, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door een positieve evolutie van de belastingen (+21 miljoen EUR verschil van jaar tot jaar), waardoor de uiteindelijke bijdrage 15 miljoen EUR hoger lag dan vorig jaar. Producten die met beleggingsfondsen te maken hebben (Tak 23), worden krachtens IFRS echter op een andere manier geboekt dan vroeger krachtens Dexia GAAP, zodat de vergelijking met niet echt relevant is. Onderliggende bijdrage van de segmenten Financieel Beheer en Verzekeringen in miljoenen EUR Administratief Vermogensbeheer Verzekeringen fondsenbeheer 9M 04* 9M 05 9M 04* 9M 05 9M 04* 9M 05 Opbrengsten Kosten Brutobedrijfsresulta at * Pro forma. Focus op de bijdrage van de verzekeringsactiviteit in alle metiers* De verzekeringsactiviteit is in alle metiers van de Groep terug te vinden. Public/Project Finance (PPF) en Financiële Dienstverlening aan Particulieren (FDP) zorgen beide voor de distributie van producten die provisie opbrengen, terwijl Financieel Beheer en Verzekeringen (FBV) de productiefuncties waarborgt en dus instaat voor de technische en fiscale opbrengsten. De respectieve bijdragen van de metiers in termen van premies waren 18% van PPF, 70% van FDP en 12% van FBV. De bijdrage van de metiers aan de opbrengsten beliep in de eerste negen maanden 309 miljoen EUR (+ 5,4% tegenover dezelfde periode vorig jaar). De respectieve bijdragen van de metiers aan de opbrengsten beliepen in de eerste negen maanden van 5% voor PPF, 47% voo FDP en 48% voor FBV. * Zonder FSA en Dexia Sofaxis 4. THESAURIE EN FINANCIËLE MARKTEN Het derde kwartaal werd gekenmerkt door een sterke activiteit, met uitstekende financiële resultaten en zeer efficiënte lange- en kortetermijnfinanciering. De nieuwe uitgiften voor langetermijnfinanciering beliepen in de eerste negen maanden van nagenoeg 25 miljard EUR (4,5 miljard EUR meer dan in dezelfde periode van ). De uitgiften van Dexia waren bij de beheerders van obligatieportefeuilles erg in trek, en Dexia slaagde erin om zijn kosten voor langetermijnfinanciering tegenover vorig jaar met ongeveer één basispunt te doen dalen. De activiteit inzake kortetermijnfinanciering was eveneens groot, met hogere volumes en lagere kosten. 13/17

14 In de Credit Spread Portfolio waren er nieuwe transacties met aantrekkelijke voorwaarden, waardoor de uitstekende kwaliteit van de portefeuille nog verbeterde. Op 30 september beliep de portefeuille 51,1 miljard EUR. in miljoenen EUR Onderliggende* resultaten Thesaurie en Financiële Markten Q3 Q3 Evol. bij gelijke wisselko ers 9 mdn 9 mdn Evol. bij gelijke wisselko ers Opbrengsten ,5% + 54,7% ,7% + 7,7% Kosten ,1% + 2,2% ,8% + 4,2% Brutobedrijfsresultaat ,7% x 2, ,2% +9,7% Nettoresultaat - groepsaandeel ,0% + 61,8% ,4% + 12,9% Exploitatiecoëfficiënt 47,8% 32,1% 35,9% 35,0% ROEE** 20,9% 30,8% 27,8% 29,3% * d.i. zonder niet-operationele elementen; pro forma voor Q3 en 9 maanden ** Return op het economisch eigen vermogen, op jaarbasis. Het nettoresultaat groepsaandeel bedroeg in het derde kwartaal 73 miljoen EUR, wat overeenkomt met het gemiddelde van de eerste twee kwartalen van. Er is van kwartaal tot kwartaal echter enige volatiliteit : de bijdrage van de tradinginkomsten gedurende het derde kwartaal was dit keer groot, daar de mark-to-marketwaardering van kwaliteitsvolle CDS in de Credit Spread Portfolio erg positief was, in een omgeving van afnemende spreads. Voor de eerste negen maanden van beliep het nettoresultaat groepsaandeel 208 miljoen EUR, een stijging van 11,4% tegenover dezelfde periode van. Deze sterke algemene prestatie was van alle segmenten afkomstig, maar meer in het bijzonder van de andere desks zoals hieronder aangegeven. De desk Financiële Engineering en Afgeleide Producten en de effectiseringsentiteiten in de VS en België waren ver voorop en de aandelendesks herstelden zich enigermate. Onderliggende bijdrage van de belangrijkste TFM-segmenten Credit Spread Portfolio in miljoenen EUR Money Market Andere desks Totaal 9M 9M 9M 9M 9M 05 9M 05 9M 05 04* 04* 04* 04* 9M 05 Opbrengsten Kosten Kosten van risico Belastingen Nettoresultaat - groepsaandeel * pro forma Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale opbrengsten in de eerste negen maanden van 23 miljoen EUR meer beliepen dan in de eerste negen maanden van (+6,7%), terwijl de kosten met 3,8 % toenamen. Opmerkelijk is dat de belastinguitgaven in lager liggen, ondanks het hogere brutobedrijfsresultaat. Zoals eerder gezegd wordt dit verklaard door enkele aan aandelen gekoppelde producten, die enige volatiliteit creëren voor zowel opbrengsten als belastingen, zonder echter het eindresultaat te beïnvloeden. 14/17

15 III. CENTRAL ASSETS en NIET-OPERATIONELE ELEMENTEN Het segment Central Assets, een van de vijf activiteitssegmenten van de organisatie, boekt voornamelijk de opbrengsten uit overtollig kapitaal, participaties in bedrijven (dividenden, meerwaarden en minderwaarden) en deviezendekkingscontracten. Central Assets kent ook economisch kapitaal toe aan de metiers die daarop notionele interest ontvangen, die wordt aangerekend op de kostenzijde van de Central Assets, het segment boekt de niet-toewijsbare kosten op een specifiek metier. Sinds 1 januari boekt Central Assets ook alle resultaten van de aandelenleasingactiviteiten bij Dexia Bank Nederland. Daarnaast heeft het management ervoor gekozen om die items apart te zetten die een invloed hebben op de gepubliceerde rekeningen, maar door hun aard de interpretatie van de echte onderliggende trends bemoeilijken. Daarom worden niet-weerkerende elementen, zoals eenmalige meerwaarden of minderwaarden, geïsoleerd en in detail beschreven. En sinds de invoering van IAS 32 en 39 op 1 januari van dit jaar, worden de opbrengstverschillen die veroorzaakt zijn door de marking-to-market van de CDS-portefeuille van FSA, ook als niet-operationeel beschouwd (zie voetnoot 1 op p. 2). Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de samengevoegde bijdrage van Central Assets en de niet-weerkerende elementen aan de resultaten van Dexia. Resultaten van Central Assets en de niet-weerkerende elementen in miljoenen EUR Q3 * Q3 9 maanden 9 maanden * Opbrengsten Kosten Brutobedrijfsresultaat Kosten van risico Waardevermindering op (im)materiële vaste activa Belastinglasten Aandeel van derden Nettoresultaat groepsaandeel * Pro forma voor Q3 en 9 maanden. Tijdens de eerste negen maanden van beloopt de bijdrage van alle bovengenoemde componenten +56 miljoen EUR, tegenover +142 miljoen EUR in dezelfde periode van. Dit is te wijten aan diverse factoren, die een impact hebben op de belangrijkste rubrieken uit de resultatenrekening: Wat de totale opbrengsten betreft, kan de daling van 260 miljoen EUR naar 208 miljoen EUR ( 52 miljoen EUR) als volgt worden verklaard: - Een cumulatieve + 21 miljoen EUR mark-to-market van de CDS-portefeuille van FSA, waarvoor er in geen equivalent bestond. - Een onderliggende bijdrage van Central Assets die 71 miljoen EUR lager ligt (82 miljoen EUR tijdens de eerste negen maanden van tegen 153 miljoen EUR tijdens de vergelijkbare periode in ), die voornamelijk afkomstig zijn van: i) een daling met 34 miljoen EUR van de opbrengsten uit indekkingen van vreemde munten; ii) een daling met 22 miljoen EUR in netto-interesten, aangezien er meer economisch eigen vermogen werd toegewezen aan de metiers; en iii) inefficiënt deel van de hedgerelatie op achtergestelde lening uitgegeven door Dexia Bank België (-10 miljoen EUR), zonder equivalent in. - De niet-weerkerende opbrengsten in heel de Groep (voornamelijk meerwaarden), lagen dit jaar (105 miljoen year to date) 2 miljoen lager dan vorig jaar (107 miljoen EUR tijdens de eerste negen maanden). Meer details hierover vindt u in het Activity Report op pagina /17

16 Aangaande de kosten is de stijging met 39 miljoen EUR te wijten aan enkele niet-weerkerende elementen (11 miljoen EUR i.v.m. de sluiting van Rekord in Duitsland) en aan Central Assets als gevolg van diverse rubrieken, met als belangrijkste: i) een toename met 9 miljoen EUR bij de holdingmaatschappij als gevolg van diverse groepsontwikkelingsprojecten; ii) 2 miljoen EUR voor het oprichten van de hoofdzetel voor Centraal-en Oost Europa ; iii) voor 7 miljoen EUR meer toewijzingen voor IAS 19 bij Dexia Bank Belgium; iv) 4 miljoen EUR voor sociale plannen en pensioenpremies; v) 2 miljoen EUR voor IT-projecten. De kosten van risico bedragen 9 miljoen EUR year to date in, tegenover 2 miljoen EUR in dezelfde periode in. Dit houdt verband met Dexia Bank Nederland. Zoals reeds werd gemeld werden er in Q1 05 extra kosten van 97 miljoen EUR gedaan in het kader van de bemiddeling door de heer Duisenberg, en beliepen de nettolasten tijdens het kwartaal 83 miljoen EUR (na het terugnemen van 14 miljoen EUR aan vroegere voorzieningen). Tijdens het tweede kwartaal van leidden een aantal factoren, waaronder het niveau van de AEX, tot een terugneming van 56 miljoen EUR (in het kader van IAS 39), en ten slotte was er tijdens het derde kwartaal van een verdere terugneming van 36 miljoen EUR die leidde tot een nettobedrag van + 9 miljoen EUR voor de eerste negen maanden van. Wat de belastingen aangaat, zien we dit jaar opnieuw belastingkredieten verschijnen, zij het voor kleinere bedragen dan vorig jaar en niet gelijk verdeeld over de drie kwartalen. Ze vloeien vooral voort uit de fiscale weerslag van de niet-operationele elementen voor de betrokken periodes, uit de positieve afwikkeling van een belastinggeschil (10 miljoen EUR in Q1 ; 6 miljoen EUR in Q2 en 15 miljoen EUR in Q1, 5 miljoen EUR in Q3 ), en ten slotte uit de positieve fiscale weerslag van waardeverliezen op participaties (17 miljoen EUR in Q1 04; 41 miljoen EUR in Q2 04; 17 miljoen EUR in Q1 05 en 3 miljoen EUR in Q2 05) en het effect van uitgestelde belastingen als gevolg van een wijziging van de belastingsvoet in Luxemburg ( - 7 miljoen EUR Q3 05). In een toelichting bij de resultaten zei Pierre RICHARD, CEO en voorzitter van het directiecomité van Dexia : Ook dit kwartaal leveren onze resultaten het bewijs van de robuustheid van Dexia. Voor Public Finance is het bijzonder aangenaam een groei vast te stellen van het nettoresultaat van meer dan 15% op jaarbasis in een metier waarin wij wereldleider zijn en waarin de concurrentie er niet op verminderd.. Voor de Financiële Dienstverlening aan Particulieren worden kwartaal na kwartaal nieuwe successen geboekt, met stijgende opbrengsten en kosten die onder controle blijven. Ten slotte hebben onze metiers Financieel Beheer & Verzekeringen en Thesaurie & Financiële Markten een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de stijging van de groepswinst. We zijn er tevens in geslaagd onze activiteit te vergroten zonder onze twee centrale doelstellingen in gevaar te brengen: nl. een hoog rendement op eigen vermogen en onze totale exploitatiecoëfficiënt op het gewenste peil houden, en dit ondanks de gemaakte investeringen voor de ontwikkeling van onze activiteiten wereldwijd. We zijn ervan overtuigd dat de resultaten voor het hele jaar in de lijn zullen liggen van onze doelstellingen op middellange termijn,, wat efficiëntie en onderliggende groei betreft, en hoger wat het rendement op het eigen vermogen aangaat,en dit ondanks de recordprestatie van. Contacten Pers Parijs: Brussel: Investor Relations Parijs: /82 54 Brussel: /49 16/17

17 Bijlage En miljarden EUR 30 Sept. (1) Balans 1 Januari (2) 30 Sept. (2) Evolutie 30 Sept. 1 Jan. Totale activa 369,4 405,9 498,5 +22,8% waarvan Kredieten en voorschotten aan cliënten 167,1 170,6 183,8 +7,7% Kredieten en effecten 141,0 146,1 184,0 +26,0% Totale passiva 357,3 392,9 484,2 +23,3% waarvan Schulden aan cliënten 82,3 93,1 111,6 +19,9% In schuldbewijzen belichaamde schulden 141,2 146,1 171,2 +17,2% Totaal eigen vermogen 12,2 13,1 14,3 +9,5% waarvan Eigen kernvermogen 11,7 10,7 11,1 +4,0% Totaal eigen vermogen 11,7 12,4 13,3 +7,8% (1) Zonder IAS 32 & 39 en IFRS 4 zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. (2) Met IAS 32 & 39 en IFRS 4 zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. 17/17

Sterke onderliggende groei in alle metiers

Sterke onderliggende groei in alle metiers 26/05/2005 17 BLZ. PERSBERICHT Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004

Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteiten en resultaten op 30 september 2004 Stevige activiteit,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T 9/2/2005 8 p. Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 23 mei 2006

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit van de groep Dexia in 2003 5 februari 2004! Recordjaar inzake

Nadere informatie

Forse toename van de resultaten

Forse toename van de resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 4de kwartaal 2006 Brussel, Parijs

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be ACTIVITEIT VAN DE GROEP DEXIA IN 2002! Sterke toename van de activiteit

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten van Dexia 2T 2008 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 29 augustus 2008, 7:00 a.m. Highlights De verhoging van de provisies bij FSA had een gevoelige

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 31 maart 2003 : EUR 315 miljoen Globaal

Nadere informatie

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit

Andermaal een kwartaal van stevige groei en nieuwe activiteit P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 7-11, Quai André Citroën, F-75901 Paris Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 22 p. Parijs en Brussel, 16 november

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten

Eerste kwartaal 2007: opnieuw sterke resultaten P E R S B E R I C H T Dexia N.V., Rogierplein 11, B-1210 Brussel / 1, Passerelle des Reflets, La Défense 2, F-92919 La Défense Cedex Rekeningnr. : 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 21 pagina

Nadere informatie

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004

Resultaten vierde kwartaal en jaar 2004 P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Rek. Nr.: 068-2113620-17 - RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 3/3/2005

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Resultaten vierde kwartaal en jaar 2003 Nettores. groepsaandeel 2003:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Persdienst - 1, de Meeûssquare - 1000 Brussel - Tel. : 02 222 45 33 - Fax : 02 222 90 90 - pressdexia@dexia.be Activiteit en resultaten op 30 september 2002 : 957 miljoen EUR (-13.3%)

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit

Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Gereglementeerde informatie** Brussel, Parijs, 6 augustus 2010 7.00 uur Nettowinst van 248 miljoen EUR in 2T 2010 Versnelde inkrimping van de balans Gevoelige vooruitgang inzake liquiditeit Highlights

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 26 februari 2009 7 uur Nettoverlies van 3 326 miljoen EUR in 2008 Tier 1-ratio blijft stevig op 10,6 % Highlights van het volledige jaar

Nadere informatie

Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9M 2007

Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9M 2007 Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9 november 2007 (7.00 uur) KBC sloot het derde kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 639 miljoen euro, dat is 1,85 euro per aandeel. Omdat hetzelfde kwartaal

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG_REKENINGEN EN VERSLAGEN 2004 2004 Rekeningen en Verslagen 2004 Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten............................................

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 3de trimester 2011 Zware terugval in het derde trimester. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste

Nadere informatie

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011

Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Belgische Vereniging van Asset Managers Persbericht Cijfers ICB-sector 2de trimester 2011 Licht herstel gedurende het tweede trimester van 2011. Executive Summary De Belgische fondsensector kende gedurende

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007

KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007 KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007 16 mei 2007 (voor beurstijd) KBC sloot het eerste kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 997 miljoen euro (2,85 euro per aandeel). De onderliggende

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

Financieel verslag 2T en 1H 2011

Financieel verslag 2T en 1H 2011 1 Financieel verslag 2T en 1H 2011 driemaandelijks financieel verslag OPGESTELD OvereenkOmsTIG de BEPalingen VAN HET KB van 14 NOvemBer 2007 samen naar de essentie I n h o u d s t a f e l I. B e h e e

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012

Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Persbericht 20 april 2012 Aanhoudende groei in uitgiftevolume en omzet in eerste kwartaal 2012 Uitgiftevolume gestegen met 10,4%*, in lijn met de jaarlijkse groeidoelstelling van de Groep tussen 6% en

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007

Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007 Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007 10 augustus 2007 (7 uur) KBC sloot het tweede kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 936 miljoen euro, wat de nettowinst voor het eerste halfjaar op 1

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Financieel verslag 1T 2010

Financieel verslag 1T 2010 0 Financieel verslag 1T 2010 Driemaandelijks financieel verslag OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET KB VAN 14 NOVEMBER 2007 Inhoudstafel I. Beheersverslag 3 I.1. Financieel profiel 3 I.2. Financiële

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015

VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2015 Beide activiteiten (D Ieteren Auto en Belron) realiseerden een hogere omzet en boekten betere resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2015. Het marktaandeel

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009

Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009 Halfjaarlijks financieel verslag 2T en 1H 2009 halfjaarlijks financieel verslag OPGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET KB VAN 14 NOVEMBER 2007 Inhoudstafel I. Beheersverslag 3 I.1. Financieel profiel

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Persbericht - Brussel, 12/02/2002

Persbericht - Brussel, 12/02/2002 Persbericht - Brussel, 12/02/2002 GROEP DEGROOF ZET MET VERTROUWEN HAAR GROEISTRATEGIE VOORT ONDANKS EEN RESULTAAT DAT TE KAMPEN HAD MET EEN TEGENVALLENDE CONJUNCTUUR In het boekjaar 2000-2001 wist groep

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2013

Resultaten op 31 maart 2013 Resultaten op 31 maart 2013 8 mei 2013 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Toename van de cash earnings tot 39 miljoen euro; Groei van het aangepaste netto-actief tot 13,6

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

KBC boekt jaarwinst van miljoen euro over 2006 Laatste kwartaal bleef profiteren van sterke opbrengstenontwikkeling

KBC boekt jaarwinst van miljoen euro over 2006 Laatste kwartaal bleef profiteren van sterke opbrengstenontwikkeling Communiqué over het jaar 2006 Publicatieschema voor 22 februari 2007 Resultaten beschikbaar op www.kbc.com 7.00 uur Persconferentie (Brussel) 10.30 uur Telefoonconferentie / webcast voor financieel analisten

Nadere informatie