Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Bedrijven en Beroepen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Bedrijven en Beroepen"

Transcriptie

1 Inhoud Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 De omschrijving en verlening van de rechtsbijstand Artikel 3 De wachttijd Artikel 4 Verplichtingen van de verzekerde Artikel 5 Geschillen Artikel 6 Correspondentie over zaakbehandeling Artikel 7 Premiebetaliing Artikel 8 Premie-indexering Artikel 9 Wijziging van de premie en/of de voorwaarden Artikel 10 Einde van de verzekering Artikel 11 Verzekerden Artikel 12 De verzekerde activiteiten Artikel 13 De franchise Artikel 14 Aanvullende uitsluitingen Artikel 15 De kosten van rechtsbijstand Artikel 16 Het dekkingsgebied Artikel 17 Waarborgsom Artikel 18 Risicowijziging en premievaststelling Incassobijstand Artikel 19 Algemeen Artikel 20 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 21 Het verzekerde risico Artikel 22 De aanspraak op incassobijstand Artikel 23 De verlening van incassobijstand Artikel 24 De kosten van incassobijstand Artikel 25 De franchise Artikel 26 Verplichtingen van de verzekerde Artikel 27 Uitsluitingen Artikel 28 Het dekkingsgebied Artikel 29 De geschillenregeling Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen In deze Bijzondere Voorwaarden verstaan wij onder: 1. DAS DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. Bezoekadres: Karspeldreef 15, 1102 BB Amsterdam Postadres: Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam Telefoon: (020) Telefax : (020) Gebeurtenis Het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling met de wederpartij tot uiting is gebracht en daardoor redelijkerwijs kan worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan rechtsbijstand. 3. Rechtens bevoegde deskundige Een ter zake kundige die volgens toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen. 4. Verzekeringsjaar Een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldatum en elke aansluitende periode van dezelfde duur. Als de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldatum of vanaf de premievervaldatum tot de einddatum korter is dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar gezien. Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden, is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 5. Wachttijd De termijn waarbinnen geen rechten aan de dekking kan worden ontleend. Deze termijn is hierna in de voorwaarden nader omschreven en geldt vanaf de ingangsdatum van de dekking. Artikel 2 De omschrijving en verlening van de rechtsbijstand 1. Rechtsbijstand houdt in: a. het verstrekken van juridisch advies om een (dreigend) geschil, dat de verzekerde betreft, te voorkomen of op te lossen; b. het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt, door: - het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen; - het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of namens hem indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften; - het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken; c. het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in artikel 15; d. de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn bepalen nader de omvang van de dekking. 2. Het verzekerde risico Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een geschil moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand als gevolg van een gebeurtenis, maar alleen als: - de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand zich voordoen tijdens de looptijd van de verzekeringdekking; - de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet voorzien kon worden. 3. De verlening van de rechtsbijstand a. De rechtsbijstand wordt door DAS verleend. DAS garandeert daarbij de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigen. Met de verzekerde wordt overlegd over de wijze van behandeling en hij wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. b. Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. c. DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. d. Als de behandeling niet door DAS zelf kan worden voltooid in verband met het procesmonopolie, draagt DAS deze over aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, als de zaak hier dient of die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de zaak daar dient. e. Alleen DAS is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt DAS hiertoe onherroepelijk. f. Bij een opdracht aan een advocaat of rechtens bevoegde deskundige, zoals vermeld in artikel 60 en 61 Wet Toezicht Verzekeringswezen, volgt DAS de keuze van de verzekerde. In andere gevallen of ingeval van een opdracht aan een andere externe deskundige bepaalt DAS de keuze. g. DAS en/of wij is (zijn) niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de behandeling door een externe deskundige. h. DAS hoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast de verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Als DAS geen rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan de verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. Artikel 3 De wachttijd 1. DAS verleent geen rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband houdt met een gebeurtenis, die zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de dekking. Bij een geschil over onteigening is deze termijn twaalf maanden. 2. Op het bepaalde in het vorige lid doet DAS geen beroep: a. als deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en verzekerde daaraan bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen; b. als de verzekerde het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het sluiten van de verzekering. Op verzoek van DAS moet de verzekerde dit aantonen. Model RIB 06-1 (52412) Pagina 1 van 6

2 Artikel 4 Verplichtingen van de verzekerde 1. Een verzekerde die een beroep op de verzekering wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis aan bij DAS. 2. Als de verzekerde zijn verzoek meer dan een jaar na het ontstaan van de gebeurtenis aanmeldt, is DAS niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen. 3. De verzekerde die een beroep op zijn verzekering doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door DAS of door DAS ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in dat hij: - alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; - DAS machtigt inzage te nemen in de stukken die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft; - zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden; - alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden. 4. De verzekerde is verplicht de door DAS voorgeschoten kosten, voor zover hij die ontvangt, te restitueren aan DAS. Daaronder worden ook verstaan de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. Artikel 5 Geschillen 1. Twijfel over bestaan van geschil Bij twijfel over het bestaan van een geschil maakt de verzekerde op verzoek van DAS het geschil aannemelijk door middel van een rapport van een deskundige, die benoemd is in overleg met DAS. 2. Belangenconflicten Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door DAS. In dat geval geldt: a. als er een geschil is tussen u en één van de meeverzekerden op één polis, verleent DAS alleen rechtsbijstand aan u; b. als er een geschil is tussen twee meeverzekerden op één polis, verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door u is aangewezen; c. als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze op kosten van DAS. 3. De geschillenregeling a. Als de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van DAS over de haalbaarheid of de wijze van behandeling, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. b. DAS legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan de aangewezen advocaat, en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Als dat gewenst is verwoordt de verzekerde ook van zijn kant nog eens het verschil van mening. Het oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De kosten zijn steeds voor rekening van DAS. c. Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de zaakbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt DAS alsnog, tot maximaal het verzekerde kostenmaximum, de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. d. Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van één jaar, nadat DAS haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. Artikel 6 Correspondentie over zaakbehandeling De correspondentie over de zaakbehandeling wordt door DAS steeds met en door de tussenpersoon gevoerd, behalve wanneer anders wordt verlangd. Artikel 7 Premiebetaling 1. Niet betalen van de premie In afwijking van lid 2 van het artikel Premiebetaling in de Algemene Voorwaarden geldt het navolgende: als u het verschuldigde niet op tijd betaalt of weigert te betalen, verlenen wij als u op dit verzuim bent gewezen, geen dekking voor rechtsproblemen, die daarna ontstaan. U moet het verschuldigde bedrag alsnog betalen. De dekking gaat weer in 1 dag nadat wij alle verschuldigde bedragen hebben ontvangen en geaccepteerd. 2. Terugbetaling van de premie In aanvulling op het artikel Premiebetaling in de Algemene Voorwaarden geldt het volgende: bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betalen wij de premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn terug als en voor zover dit billijk is. Artikel 8 Premie-indexering Wij zijn bevoegd jaarlijks de daarna verschuldigde premie aan te passen overeenkomstig de stijging van de prijsindex van alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Artikel 9 Wijziging van de premie en/of de voorwaarden In aanvulling op het artikel Wijziging van de premie en/of de voorwaarden in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende bepalingen. 1. Wijziging bij risicoverzwaring Wij hebben het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering te wijzigen als de activiteiten van de verzekerde in het kader van een op het polisblad verzekerde hoedanigheid een zodanige wijziging ondergaan, dat het verzekerde risico als gevolg daarvan wordt verzwaard. U bent verplicht ons zo spoedig mogelijk van deze wijziging in kennis te stellen. Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot risico's, die met de hiervoor genoemde wijziging van activiteiten verband houden. 2. Mededeling van de wijziging U ontvangt bericht van de wijziging van premie en/of voorwaarden en wordt geacht met de wijziging in te stemmen, behalve wanneer u schriftelijk het tegendeel heeft bericht binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving. In het laatste geval eindigt de verzekering op de datum, die wij in de mededeling noemen. Wanneer meer dekkingen zijn verzekerd en de wijziging betrekking heeft op de premie en/of voorwaarden van één of meer verzekerde dekkingen, dan leidt uw bericht alleen tot beëindiging van de betreffende verzekerde dekking(en), behalve als op het polisblad onder de verzekerde dekking(en) anders is bepaald. Artikel 10 Einde van de verzekering In aanvulling op het artikel Einde van een verzekering in de Algemene Voorwaarden gelden de volgende bepalingen. 1. De verzekering eindigt ook: a. bij definitieve beëindiging van het verzekerde beroep of bedrijf; b. zodra u niet meer in Nederland woont of gevestigd bent; c. door uw overlijden of faillissement; d. als u niet instemt met een wijziging van premie en/of voorwaarden zoals bedoeld in artikel 9.1 en wel met ingang van de datum, die in de mededeling van de wijziging staat vermeld. 2. De verzekering eindigt ook als wij deze schriftelijk opzeggen: a. binnen 30 dagen nadat wij hebben kennisgenomen van een beroep van verzekerde op de dekking onder deze verzekering; Model RIB 06-1 (52412) Pagina 2 van 6

3 b. binnen 30 dagen nadat wij en/of DAS een uitkering onder deze verzekering hebben/heeft gedaan of de rechtsbijstand hebben/heeft beëindigd; c. als verzekerde herhaaldelijk in strijd met de voorwaarden heeft gehandeld; d. het risico voor ons aanvaardbaar hoog is of wordt. In deze gevallen eindigt de verzekering op de datum die wij in de opzegbrief vermelden, waarbij wij een opzegtermijn van ten minste 30 dagen hanteren. Artikel 11 Verzekerden 1. De verzekerden zijn: a. u in de in het polisblad genoemde verzekerde hoedanigheid; b. de (eventueel) in het polisblad genoemde meeverzekerden, eveneens in hun daar genoemde verzekerde hoedanigheid. 2. De verzekerde kan aanspraak maken op rechtsbijstand voor zijn werknemers, bestuurders of hun nagelaten betrekkingen, zoals bedoeld in artikel 6:108 BW, voor verhaal van door hen geleden schade, ontstaan door een beschadiging aan lijf of goed (met uitzondering van motorrijtuigen) en voor zijn werknemers en bestuurders voor bijstand in een strafzaak. Deze aanspraak kan alleen gemaakt worden als het voorval waaruit de behoefte aan rechtsbijstand voortvloeit in direct verband staat met de uitvoering van werkzaamheden voor verzekerde. Artikel 12 De verzekerde activiteiten Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van zijn ondernemersactiviteiten in zijn verzekerde hoedanigheid, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand, voor zover hij in dat geschil betrokken is geraakt in een op geld waardeerbaar belang. Artikel 13 De franchise De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste het in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' genoemde bedrag beloopt. Deze bepaling geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken. Artikel 14 Aanvullende uitsluitingen In aanvulling op het bepaalde in het artikel Algemene uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden verleent DAS ook geen rechtsbijstand in de hierna omschreven gevallen: 1. Algemene beperkingen en uitsluitingen DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand: a. als de verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor de belangen van DAS en/of ons schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zó laat is aangemeld dat DAS alleen maar met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen; b. als het rechtsprobleem een gevolg is van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, natuurrampen en atoomkernreacties; c. in een geschil over de onderhavige verzekeringsovereenkomst (DAS vergoedt alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt); d. als en voor zover de verzekerde aanspraak kan maken op behartiging van zijn belangen op grond van een aansprakelijkheidsverzekering; e. in een geschil over het verwerven, voorhanden hebben, onderhouden, besturen en (ver)kopen van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen; f. in geschillen over industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht, met uitzondering van geschillen over de handelsnaam of domeinnaam; g. bij het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels, een bestemmingsplan daaronder niet begrepen, die een overheidsorgaan heeft vastgesteld of wil vaststellen; h. in geschillen over onroerende zaken, behalve als deze betrekking hebben op: - door ons geaccepteerde onroerende zaken of; - nog niet door ons geaccepteerde onroerende zaken, bestemd voor eigen gebruik, met uitzondering van geschillen over aanneemovereenkomsten met een aanneemsom van meer dan het bedrag als genoemd in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' en alleen als verzekerde voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 18 van deze Bijzondere Voorwaarden; waarbij in beide gevallen bovendien geldt dat een eventuele aanneemovereenkomst schriftelijk is aangegaan en daarop een arbitraal beding van toepassing is; i. in geschillen over milieuzaken; j. in geschillen: - over het stichten van een onderneming of het beëindigen van de verzekerde onderneming; - met organen van de onderneming of over samenwerkingsverbanden in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een maatschap of een rechtspersoon; - over het verwerven van een (deel van een) onderneming en het overdragen van (een deel van) de verzekerde onderneming; - in geschillen over het aantrekken en beheren van bedrijfskapitaal of het verschaffen van zekerheid. 2. Voorzienbaarheid en/of opzet DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand: a. als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van verzekerdes handelen of nalaten of hij het ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te behalen. In een strafzaak doet DAS op het voorgaande een beroep als het strafbare feit waarvan verzekerde wordt verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan wel verzekerde het feit willens en wetens heeft gepleegd. DAS vergoedt achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn; b. als het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van een motorrijtuig terwijl de bestuurder niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als: - in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd besturen van een motorrijtuig; - de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd bestuurde; c. bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad, waaronder ook begrepen vorderingen op grond van artikel 5:37 BW, of daarvoor in de plaats komende regresacties. 3. Financieel en/of fiscaal DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand: a. in geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen door cessie, schuldvernieuwing, subrogatie of borgtocht; b. in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder ook begrepen worden geschillen over heffingen en heffingvrije hoeveelheden (bijvoorbeeld mest-/melkquota), retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen; c. in geschillen over geldelijke bijdragen van de overheid, zoals subsidies; d. bij (verweer tegen) een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling, alsmede in een geschil gedurende de tijd dat verzekerde in faillissement of surseance van betaling verkeert; e. incasso van vorderingen uit overeenkomst, behalve als sprake is van incassobijstand als bedoeld in de hierna volgende artikelen 19 tot en met 29. Model RIB 06-1 (52412) Pagina 3 van 6

4 Artikel 15 De kosten van rechtsbijstand 1. Met uitzondering van het hierna bepaalde in artikel komen voor vergoeding in aanmerking: a. de interne kosten: de kosten van de aan DAS in loondienst verbonden deskundigen; b. de navolgende externe kosten: - de honoraria en verschotten, voor zover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd, van de externe deskundigen, die door DAS worden ingeschakeld; - de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen; - de proceskosten die voor rekening van de verzekerde blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is veroordeeld; - de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken, reis- en verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat; - de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis. Bovenstaande externe kosten vergoedt DAS tot maximaal het in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' vermelde bedrag per aanspraak op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor alle aanspraken samen, die voortvloeien uit één feit of feitencomplex. Dit kostenmaximum geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken; c. in alle geschillen geldt een eigen risico van 10% over de advocaatkosten per aanspraak op rechtsbijstand. 2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking: a. de hiervoor in artikel 15.1.b bedoelde externe kosten die een overeengekomen kostenmaximum per aanspraak op rechtsbijstand te boven gaan, en de kosten die beneden de grens van het eigen risico blijven. Als uit één feit of feitencomplex meerdere aanspraken op rechtsbijstand voortkomen, dan geldt het kostenmaximum voor deze aanspraken samen; b. de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling (bijvoorbeeld artikel 591 en 591a Wetboek van Strafvordering) verhaald, verrekend (bijvoorbeeld bij de BTWafdracht) of door anderen vergoed kunnen worden (met uitzondering van aanspraken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand). DAS schiet deze kosten voor. Artikel 18 Risicowijziging en premievaststelling 1. De verzekering volgens deze dekking geeft aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit het risico zoals dit door ons is geaccepteerd en omschreven en waarvoor premie is berekend. 2. Behalve wanneer anders is overeengekomen tussen u en ons baseren wij de premie op veranderlijke gegevens, zoals jaarloon en jaaromzet. Als die gegevens bij het aangaan van de verzekering niet of niet voldoende bekend zijn, worden zij geschat. De aldus vastgestelde premie geldt als een voorlopige premie voor het verzekeringsjaar. Uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van het verzekeringsjaar moet u de gegevens verstrekken, die nodig zijn om de definitieve premie voor dat jaar vast te stellen. Als u die verplichting niet nakomt, hebben wij het recht de definitieve premie vast te stellen op het bedrag van de voorlopige premie, vermeerderd met 50%. De definitieve premie voor dat jaar is ook de voorlopige premie in het nieuwe verzekeringsjaar. Als de definitieve premie lager is dan de voorlopige premie, dan betalen wij het verschil terug, waarbij wij rekening houden met de geldende minimumpremie. Als de definitieve premie hoger is dan de voorlopige premie, bent u verplicht het verschil bij te betalen. 3. Wij vragen u periodiek om een opgave omtrent het risico. Op grond daarvan beslissen wij of de dekking, de omschrijving van het risico en de premie aan de eventuele wijzigingen worden aangepast. 4. U bent verplicht binnen 2 maanden na een schriftelijk verzoek daartoe ons de gegevens te verstrekken, die nodig zijn om de jaarpremie per eerstkomende premievervaldatum voor de nieuwe periode vast te stellen. 5. Als u niet aan bovenstaande verplichting voldoet, dan hebben wij het recht de jaarpremie voor de nieuwe periode vast te stellen op 150 procent van de tot dan geldende jaarpremie. 6. De volgende wijzigingen kunnen niet wachten tot de eerstvolgende periodieke opgave, als hiervoor bedoeld in artikel 18.3 maar moeten direct door u worden opgegeven: a. de wijziging van de verzekerde hoedanigheid; b. de wijziging van de rechtsvorm of wijzigingen door een fusie, samengaan, splitsing of overname; 7. Een verzoek om bijstand, dat voortvloeit uit een gewijzigd risico, neemt DAS alleen in behandeling als: - u de wijziging opgeeft uiterlijk bij de eerstvolgende periodieke opgave; - u de verschuldigde premie voor die wijziging vanaf de wijzigingsdatum betaalt. Artikel 16 Dekkingsgebied 1. Bij een vordering op grond van een onrechtmatige daad en bij een strafzaak wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, maar alleen als de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. 2. In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, maar alleen als de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht van toepassing is. Artikel 17 Waarborgsom 1. DAS schiet aan de verzekerde een waarborgsom voor van maximaal het in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' vermelde bedrag, als door een buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating of die van verzekerdes werknemer of bestuurder, de teruggave van hen toebehorende goederen of de opheffing van een beslag daarop. 2. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde DAS onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te verlenen aan het verkrijgen van onmiddellijke restitutie aan DAS. 3. De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt. Model RIB 06-1 (52412) Pagina 4 van 6

5 Incassobijstand Artikel 19 Algemeen In geval van bijstand bij het invorderen van geldelijke vorderingen uit overeenkomst als aan het uitblijven van betaling geen verweer ten grondslag ligt (incassobijstand), gelden de bepalingen van artikel 19 tot en met artikel 29, in afwijking van en aanvulling op de overige bepalingen die op deze verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. Artikel 20 Aanvullende begripsomschrijvingen 1. Incassobijstand Het verlenen van rechtsbijstand bij de buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering van een geldvordering uit overeenkomst op een schuldenaar, als aan het uitblijven van betaling geen juridisch verweer ten grondslag ligt. 2. Onder incassobijstand wordt niet begrepen - Het onderbouwen van de vordering in antwoord op verweer van de schuldenaar (mogelijk valt bijstand hierbij wel onder de dekking van artikel 12). - Het voeren van verweer tegen een tegenvordering (mogelijk valt bijstand hierbij wel onder de dekking van artikel 12). 3. Buitengerechtelijke incasso Het schriftelijk en telefonisch aanmanen tot betaling van de schuldenaar. 4. Gerechtelijke incasso a. Alle maatregelen, in rechte, om incasso van een vordering te verkrijgen, waaronder begrepen het leggen van conservatoir beslag en het aanvragen van faillissement van een rechtspersoon, maar alleen als voldaan wordt aan de in artikel 23.5 genoemde voorwaarden. b. Alle maatregelen gericht op de tenuitvoerlegging van een verkregen vonnis. c. Het zo nodig verrichten van een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de vordering. 5. Geldvordering Het, volgens een uitgebrachte factuur of gesloten overeenkomst door verzekerde aan de schuldenaar in rekening gebrachte bedrag inclusief BTW, verhoogd met vertragingsrente en incassokosten. 6. Vertragingsrente De door de schuldenaar verschuldigde rente wegens vertraging in de voldoening van de geldvordering. 7. Incassokosten De door verzekerde van de schuldenaar bedongen en aangezegde incassokosten, overeenkomstig artikel Verzekerde De in de polis genoemde verzekeringnemer en de eventueel meeverzekerde bedrijven in hun verzekerde hoedanigheden. 9. DAS DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., alsmede de (rechts)personen die in haar opdracht en voor haar rekening werkzaamheden met betrekking tot buitengerechtelijke incasso verrichten. 10. Externe kosten De kosten die aan DAS in rekening gebracht worden in verband met een gerechtelijke incasso. 11. Proceskosten Dat deel van de externe kosten dat rechtstreeks samenhangt met het uitbrengen van de dagvaarding en het voeren van de procedure. 12. Eigen risico Het deel van de externe kosten dat voor rekening van verzekerde blijft of gebracht wordt. Artikel 21 Het verzekerde risico Verzekerd is het risico dat verzekerde behoefte heeft aan incassobijstand, maar alleen als de vordering is ontstaan tijdens de looptijd van deze dekking dan wel binnen een tijdvak van maximaal drie maanden voorafgaand aan het van kracht worden van deze dekking. Artikel 22 De aanspraak op incassobijstand Als verzekerde bij het leveren van producten en diensten, wordt geconfronteerd met een schuldenaar die zijn betalingsverplichting uit een overeenkomst niet nakomt, heeft hij aanspraak op incassobijstand. Artikel 23 De verlening van incassobijstand 1. De incassobijstand wordt verleend door DAS. DAS onderhoudt met de verzekerde een rekening-courant verhouding. Van de schuldenaar ontvangen bedragen, voor zover deze aan verzekerde toekomen, en door verzekerde verschuldigde bedragen worden in rekening-courant geboekt, waarbij kosten die voor rekening van verzekerde komen, worden verrekend met geïncasseerde bedragen. Van een in zijn geheel ingevorderde vordering betaalt DAS het aan verzekerde toekomende saldo direct door aan verzekerde. Van deelbetalingen betaalt DAS ten hoogste éénmaal per maand het aan verzekerde toekomende saldo door, maar alleen als dit minstens het in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' vermelde bedrag bedraagt. 2. DAS is bevoegd pas tot gerechtelijke incasso van een vordering op een schuldenaar over te gaan, nadat een daaraan voorafgaand bij dezelfde schuldenaar ingestelde vordering door deze is voldaan. 3. Als door de buitengerechtelijke incasso de geldvordering niet geïncasseerd is, verricht DAS, zo nodig, een onderzoek naar de verhaalbaarheid van de vordering. Als er naar het oordeel van DAS op grond van dit onderzoek geen redelijke kans is de geldvordering te incasseren, staakt DAS de incassobijstand. 4. DAS is alleen verplicht tot het indienen van een verzoek tot beslag als de vordering minstens het in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' vermelde bedrag bedraagt en de onmiddellijke kans bestaat dat de schuldenaar anders goederen aan verhaal zal onttrekken, waardoor incasso van de vordering onmogelijk wordt. Deze beperking geldt niet voor executoriaal beslag. DAS is verder alleen verplicht het faillissement van de schuldenaar aan te vragen als de vordering minstens het in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' vermelde bedrag bedraagt en als incasso van de vordering naar redelijke verwachting alleen mogelijk is langs deze weg. 5. Als een incasso is gestaakt in verband met onvoldoende verhaalsmogelijkheden of als een verkregen vonnis niet of niet volledig ten uitvoer is gelegd in verband met insolventie van de schuldenaar, is DAS bereid op verzoek van de verzekerde te proberen voor een tweede keer voldoening van de schuld te verkrijgen, maar alleen als verzekerde: - dit verzoek doet niet eerder dan na 1 jaar, maar binnen 2 jaar na het beëindigen van het eerste incasso; - een rapport overlegt, dat is opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau, waaruit blijkt dat er mogelijkheden zijn van verhaal. Artikel 24 De kosten van incassobijstand 1. DAS vergoedt de externe kosten, verminderd met de eigen risico bedragen die voor rekening van verzekerde komen, tot een maximum bedrag per verzekeringsjaar en tot maximale bedragen per vordering. De bedoelde maxima en de eigen risico bedragen worden vermeld in het volgende lid. Model RIB 06-1 (52412) Pagina 5 van 6

6 2. De navolgende maxima en eigen risicobedragen gelden inzake de externe kosten: a. Het maximum per verzekeringsjaar bedraagt het bedrag als vermeld in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen'. b. Per vordering gelden de navolgende bedragen: - bij een verhaalsonderzoek het bedrag als genoemd in clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen'; - bij maatregelen als bedoeld in artikel 23.5 de bedragen als vermeld in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen'; - bij overige gerechtelijke incasso de bedragen als vermeld in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen'. Het eigen risico als genoemd in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' geldt alleen als en voor zover de geldvordering wordt geïncasseerd. 3. Aan verzekerde komen toe, voor zover geïncasseerd, het bedrag van de factuur, de daarover berekende BTW en vertragingsrente. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten waartoe de schuldenaar is veroordeeld, voor zover geïncasseerd, komen ten goede aan DAS. 4. DAS is bevoegd van verzekerde betaling te verlangen van de niet geïncasseerde buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten, als: - de schuldenaar de geldvordering of een deel daarvan rechtstreeks aan verzekerde heeft voldaan, nadat verzekerde aan DAS daarvoor om incassobijstand heeft verzocht; - de schuldenaar de geldvordering of een deel daarvan aan DAS heeft voldaan, maar niet de verschuldigde buitengerechtelijke kosten en/of de proceskosten en invordering daarvan onevenredige kosten voor DAS met zich mee zou brengen. Artikel 25 De franchise Artikel 27 Uitsluitingen DAS verleent geen (verdere) incassobijstand zodra de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend, behalve als deze aanvraag door of in overleg met DAS zelf is gedaan. Artikel 28 Het dekkingsgebied De incassobijstand wordt alleen verleend in Nederland, op voorwaarde dat de schuldenaar in Nederland gevestigd, de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is. Artikel 29 De geschillenregeling 1. Als verzekerde het oneens is met DAS over de verhaalbaarheid van de vordering of over de verdere wijze van incasso en hij hierover een rapport overlegt dat is opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarin zijn opvatting gesteund wordt, dan kan de verzekerde verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan een gerechtsdeurwaarder naar zijn keuze. 2. DAS legt dan het eigen rapport en het door verzekerde ingebrachte rapport voor aan een gerechtsdeurwaarder naar keuze van verzekerde en verzoekt hem een oordeel te geven over de verhaalbaarheid. Het oordeel van de gerechtsdeurwaarder is bindend voor DAS en verzekerde. Als verzekerde door de gerechtsdeurwaarder in het gelijk wordt gesteld, vergoedt DAS de kosten van het door verzekerde overlegde rapport. De verzekerde kan alleen aanspraak maken op incassobijstand als de vordering, exclusief rente en incassokosten minstens het in de clausule 'verzekerde bedragen rechtsbijstand voor bedrijven en beroepen' vermelde bedrag bedraagt. Artikel 26 Verplichtingen van de verzekerde 1. Verzekerde draagt er zorg voor dat: - op alle overeenkomsten waarvoor hij incassobijstand verzoekt algemene of leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, die door DAS bij de aanvang van de dekking beoordeeld en akkoord bevonden zijn; - verzekerde zelf de schuldenaar minstens twee maal schriftelijk tot betaling heeft aangemaand voor dat hij een verzoek tot incassobijstand doet; - door verzekerde zelf in zijn eerste aanmaning ook aanspraak is gemaakt op betaling van de overeengekomen buitengerechtelijke kosten. 2. Een verzekerde die een beroep wil doen op de incassobijstand dient het verzoek daartoe in binnen zes maanden nadat hij voor het eerst aan de schuldenaar verzocht heeft de geldvordering te voldoen. 3. Bij zijn verzoek overlegt verzekerde: - een kopie van de factuur die de geldvordering vermeldt; - kopieën van de zelf verzonden aanmaningen; - alle informatie die van belang is voor het welslagen van de incasso. 4. Verzekerde onthoudt zich, na het overdragen van de vordering, van afspraken met de schuldenaar over de betaling van de vordering. Model RIB 06-1 (52412) Pagina 6 van 6

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN BROI 06-03(AV) Inhoudsopgave BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. art. Begripsomschrijvingen 1 De werknemers en de bestuurders 2 De verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08) Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstandverzekering Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-RB-09-09 1 Algemeen De verzekering geeft recht op rechtsbijstand met betrekking tot het motorrijtuig als omschreven in art. 2.2.

Nadere informatie

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01

Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Rechtsbijstand algemene voorwaarden MwPRB01-01 Algemene voorwaarden Inhoud 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 2.2 De kosten van de rechtsbijstand 2.3 De wachttijd

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND. Inhoudsopgave PK080-14/7 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK RECHTSBIJSTAND Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde risico 2 Wachttijd 3 Verlening van rechtsbijstand 4 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08) Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08) Inhoudsopgave Service call Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.26 A Incassobijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal (558) (558) A60.1332-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK

Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (Uxxx) Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BASISDEKKING Verzekerde 9 Omvang van de dekking 10 Uitsluitingen 11

Inhoudsopgave. BASISDEKKING Verzekerde 9 Omvang van de dekking 10 Uitsluitingen 11 VERZEKERINGSVOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR NON-PROFITORGANISATIES BRNP 06-03 (AV) Inhoudsopgave art. ALGEMEEN Verzekerde 1 Franchise 2 Uitsluitingen 3 Verlening van de

Nadere informatie

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN RECHTS- BIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS OPTIMAAL Voorwaarden modelnummer ZZP-RB208 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici

Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici In een zaak over een geschil dat ontstaan is bij het uitoefenen van ondernemersactiviteiten gelden de bepalingen van

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden (04/01) Rechtsbijstandverzekering voor ANKO leden

Bijzondere Polisvoorwaarden (04/01) Rechtsbijstandverzekering voor ANKO leden Bijzondere Polisvoorwaarden (04/01) Rechtsbijstandverzekering voor ANKO leden De verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 1 De verzekerden De bedrijfsverzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de hoedanigheid

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09 Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO09 Bijzondere voorwaarden 15 131 10-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09 RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (OPTIMAAL) ZRBO09 Bijzondere voorwaarden 15 131 14-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND. 1 Geschillenregeling 2 Belangenconflict VOORWAARDEN Verzekering Rechtsbijstand Motorrijtuigen Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL R 03.5.03 A INHOUD ARTIKEL 1 UITVOERING DOOR DAS ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 VERZEKERDE MOTORRIJTUIGEN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal

Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering voor ondernemers optimaal Voorwaarden modelnummer ZZP-RB215 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 3340E-14-11 Inhoudsopgave Art.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.25 A Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09

RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09 RECHTSBIJSTAND VOOR BEDRIJVEN (EXCELLENT) ZRBE09 Bijzondere voorwaarden 15 132 14-08 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer VvE-RB115 4256B-14-11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers (572) (572) 60.0646-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel 3 De verlening van de rechtsbijstand en de beperkingen Artikel 4 Onvermogen Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zr0 1012

Bijzondere voorwaarden zr0 1012 Bijzondere voorwaarden zr0 1012 Zakelijke Rechtsbijstand 8.3820.00.1104 Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ZAKELIJK

SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ZAKELIJK Wegwijzer in de polis Rubriek I Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekeringen Rubriek II Rechtspartner Deze rubriek is alleen van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat deze is meeverzekerd.

Nadere informatie

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico

1 Algemene uitsluitingen 2 Bijzondere uitsluitingen 3 Beperking bij personenvervoer tegen betaling 4 Beperking inzake terrorismerisico VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering

Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Algemene Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering 01-2012 Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de ARAG Rechtsbijstandverzekering. Inhoud

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zre 1012

Bijzondere voorwaarden zre 1012 Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN

Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN Wegwijzer in de polis ALGEMEEN RUBRIEKEN (vervolg) Art. 1 Begripsomschrijving 3 GOEDEREN EN DIENSTEN Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 17 Verzekerde activiteiten Art. 3 Risicowijziging en premievaststelling

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS rechtsbijstand verzekering voor tucht- en strafrecht (Wet BIG) Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, die

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK RECHTSBIJSTAND DAS RECHTSBIJSTAND. Model TPZ-RBD 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK RECHTSBIJSTAND DAS RECHTSBIJSTAND. Model TPZ-RBD 0905. Indeling van de voorwaarden per artikel Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Adviesservice 3 Verzekerde risico en gebeurtenis 4 Wachttijd 5 Verlening van rechtsbijstand 6 Kosten van rechtsbijstand

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Huiseigenaren P0R10 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstand Motorrijtuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL RE 03.2.11 B INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RISICODRAGER / UITVOERING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.01 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAs Artikel 2 Verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 3

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B

Rechtsbijstandverzekering R 03.5.01 B Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.01 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAs Artikel 2 Verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 3

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO16

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO16 Rechtsbijstand voor Bedrijven (Optimaal) ZRBO16 Bijzondere voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Bijzondere voorwaarden Overdracht 1 Begripsomschrijvingen 2 Omvang van de dekking 3 Eigen risico 4

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model R 03.5.01 B Inhoud Artikel 1 Rechtsbijstandverlening door DAS Artikel 2 Verzekerden en hun hoedanigheid Artikel 3 Omschrijving van de dekking Artikel 4

Nadere informatie

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP)

Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) Polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (A 201) Aanvullende rechtsbijstanddekking bij Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) In aanvulling op de van toepassing zijnde algemene en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO

Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO Polisvoorwaarden (01/06)DAS rechtsbijstand verzekering voor leden van de Bond KBO en Bond KBVO Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Excellent) ZRBE16

Rechtsbijstand voor Bedrijven (Excellent) ZRBE16 Rechtsbijstand voor Bedrijven (Excellent) ZRBE16 Bijzondere voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Bijzondere voorwaarden Overdracht 1 Begripsomschrijvingen 2 Omvang van de dekking 3 Eigen risico

Nadere informatie

AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING. Inhoudsopgave

AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN AR06-01(AV) ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd 4 De

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.12 A Rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN

Wegwijzer in de polis SPECIALE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Begripsomschrijvingen Verzekerden Verzekerde hoedanigheid Omvang van de dekking Verzekerde kosten Verlening

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zro 1012 SNS Zakelijke Rechtsbijstand

Bijzondere voorwaarden zro 1012 SNS Zakelijke Rechtsbijstand Bijzondere voorwaarden zro 1012 SNS Zakelijke Rechtsbijstand 8.3820.00 (21-12-2015) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in deze

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 14 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Adviesservice Art. 3 Verzekerd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent

Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent Bijzondere voorwaarden zre 1012 Zakelijke Rechtsbijstand Excellent 8.3819.00 (21-12-2015) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Voor zover in

Nadere informatie

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden S038 (01-2016) DAS Zeker Incassobijstand met juridische hulp bij verweer Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11

POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11 POLISVOORWAARDEN DAS TOPGARANTPAKKET TG DAS 11 Deze algemene voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis naast de algemene voorwaarden van het TopGarantpakket van BSB Volmachten. Daar

Nadere informatie

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN (04/03) RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS (OPTIMAAL)

BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN (04/03) RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS (OPTIMAAL) Levob Schadeverzekering N.V. postbus 420 3830 AL Leusden (NL) tel. 033 434 44 44 fax 033 434 43 33 BIJZONDERE POLISVOORWAARDEN (04/03) RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERNEMERS (OPTIMAAL) (model nr. Ro

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand/algemene bepalingen 2012 Deze bijzondere voorwaarden rechtsbijstand/algemene bepalingen zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad, de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven

Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Voorwaarden van verzekering nr. BR 13 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN EN HUN HOEDANIGHEID OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

INHOUD ARTIKEL 1 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN EN HUN HOEDANIGHEID OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Volmachtbedrijf BV Amsterdam MODEL RE 03.2.25 B INHOUD ARTIKEL 1 RECHTSBIJSTANDVERLENING

Nadere informatie

11.1 Opzegging door de maatschappij 11.2 Faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging 11.3 Woonplaats buiten Nederland

11.1 Opzegging door de maatschappij 11.2 Faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging 11.3 Woonplaats buiten Nederland VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL L 03.2.05 E INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 RECHTSBIJSTANDVERLENING

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand Plus Huiseigenaren P0R11 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Mevas

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Mevas Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Uitvoerder De op het polisblad vermelde juridische dienstverlener(s). 2. Verzekeringnemer Degene die deze verzekering met de verzekeraar

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp... 2 1. Wie zijn verzekerd?... 3 2. Wanneer kunt u hulp van APC Holland

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf BV Model RE 03.2.08 A Rechtsbijstandverzekering voor huiseigenaren Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Polismantel Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Adviesservice 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 3 De wachttijd

Nadere informatie

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand

Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Polisvoorwaardenblad 349-00 Rubriek Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 1 Overdracht De maatschappij heeft

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Verzekeringsvoorwaarden RBB 15

Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Verzekeringsvoorwaarden RBB 15 Allianz Nederland Schadeverzekerig Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 15 2 Inhoud Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Adviesservice 4 3 Verzekerd risico en

Nadere informatie

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren. Inhoud. Algemeen. Standaarddekking. Artikel 2 Einde van de verzekering

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Particulieren. Inhoud. Algemeen. Standaarddekking. Artikel 2 Einde van de verzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Standaarddekking Artikel 3 Omvang van de dekking Artikel 4 Verlening van de rechtsbijstand Artikel 5 Kosten

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering P02A1301 001. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering P02A1301 001. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering P02A1301 1. Uitvoerder De op het polisblad vermelde juridische dienstverlener(s). 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers

Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers Bijzondere polisvoorwaarden (08/07) voor Schoolbestuurders en Schoolmanagers 1 Begripsomschrijvingen 1.1 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 1.2 verzekeringnemer: degene die

Nadere informatie

11.1 Opzegging door de maatschappij 11.2 Faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging 11.3 Woonplaats buiten Nederland

11.1 Opzegging door de maatschappij 11.2 Faillissement, overlijden, bedrijfsbeëindiging 11.3 Woonplaats buiten Nederland VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven MODEL L 03.2.05 E INHOUD ARTIKEL 1 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS ARTIKEL 2 verzekerden ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08)

Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08) Woongarant Rechtsbijstand verzekeringen Algemene voorwaarden (06/08) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder Maatschappij wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.,

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08)

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) DAS Optimaal Artikel 1 De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde hoedanigheid;

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015

Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Polisvoorwaarden Verhaalsservice Anker Eigen Jurist Polis avw-arb-vsk apr-2015 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE INLEIDING Inleiding Waar hebben de verzekerden recht op? Wat verwachten wij van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen

Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen Algemene voorwaarden (01/10) Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen Algemene voorwaarden (01/10) van DAS Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij

Nadere informatie

DAS voor ZZP. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) Inhoudsopgave

DAS voor ZZP. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) DAS voor ZZP Rechtsbijstandverzekering met incasso Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er een wachttijd

Nadere informatie

Productvoorwaarden Bedrijf & Beroep pvw-arb-b&b apr-2014

Productvoorwaarden Bedrijf & Beroep pvw-arb-b&b apr-2014 Productvoorwaarden Bedrijf & Beroep pvw-arb-b&b apr-2014 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE PRODUCTVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND BEROEP & BEDRIJF Artikel 23 Wie zijn de verzekerden? Artikel 24 Vanaf welk

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DAS RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014)

Bijzondere polisvoorwaarden DAS RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014) Bijzondere polisvoorwaarden RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552)

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor gezinnen en alleenstaanden (552) (552) A60.634-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis Artikel

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis (552) A60.634-01/06 Verzekerde activiteiten: Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij het uitoefenen

Nadere informatie

Module Rechtsbijstandverzekering (indien verzekerd)

Module Rechtsbijstandverzekering (indien verzekerd) Module Rechtsbijstandverzekering (indien verzekerd) Deze voorwaarden van de module Rechtsbijstand vervangen de voorwaarden Rechtsbijstand als genoemd in: - Voorwaarden Pakketverzekering (versie 11/05)

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08)

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) DAS RechtsPartner Artikel 1 De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-VRB-1 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand Verzuim Compleet. Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01

Polisvoorwaarden TUB-VRB-1 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand Verzuim Compleet. Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01 Algemene voorwaarden DAS zakelijk 2010-01 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Onder DAS wordt verstaan: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd in Amsterdam, alsmede en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1. Verzekerden 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade

Inhoudsopgave. Artikel 1. Verzekerden 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade Inhoudsopgave Artikel 1. Verzekerden 1.1 Verzekerde 1.2 Derden 1.3 Schade Artikel 2. Omvang van de dekking Artikel 3. Omschrijving van de dekking 3.1 Juridische adviezen 3.2 Wachttermijn 3.3 Omvang van

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DAS Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014)

Bijzondere polisvoorwaarden DAS Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014) Bijzondere polisvoorwaarden Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Productvoorwaarden ZZP pvw-arb-zzp apr-2014

Productvoorwaarden ZZP pvw-arb-zzp apr-2014 Productvoorwaarden ZZP pvw-arb-zzp apr-2014 Anker Verzekeringen n.v. INHOUDSOPGAVE PRODUCTVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ZZP Artikel 23 Wie zijn de verzekerden? Artikel 24 Vanaf welk financieel belang heeft

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici

Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici Bijzondere polisvoorwaarden (07/11) SWA rechtsbijstand verzekering voor (para)medici In een zaak over een geschil dat ontstaan is bij het uitoefenen van ondernemersactiviteiten gelden de bepalingen van

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08)

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) DAS Optimaal Artikel 1 De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde hoedanigheid;

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Voorwaardenblad 379-00 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 500-20.1504 Datum

Nadere informatie

Model KRE 03.2.20 B RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Model KRE 03.2.20 B RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Gezinsrechtsbijstandverzekering Model KRE 03.2.20 B INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 RECHTSBIJSTANDVERLENING DOOR DAS VERZEKERDEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1 Verzekerd risico/geschil

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300

Voorwaarden Gezinsrechtsbijstandverzekering E2300 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden : 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, met wie hij duurzaam in gezinsverband samenwoont; 1.1.3 de inwonende, ongehuwde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering RBB2015. Algemene voorwaarden rechts- en incassobijstand. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Polisvoorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering RBB2015. Algemene voorwaarden rechts- en incassobijstand. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Polisvoorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering RBB2015 Algemene voorwaarden rechts- en incassobijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Uitvoerder De juridische dienstverlener(s): Rechtstand: Stichting

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Inhoudsopgave Pag. Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp 3 Artikel 1. Verzekerde(n) 4 1.1 Verzekerde(n) 4 1.2 Werknemers

Nadere informatie

Verzekerden en hun hoedanigheid. Omschrijving van de dekking. Het verlenen van rechtsbijstand. Belangenconflict/Geschillenregeling

Verzekerden en hun hoedanigheid. Omschrijving van de dekking. Het verlenen van rechtsbijstand. Belangenconflict/Geschillenregeling VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Delta Lloyd Schadeverzekering NV Volmachtbedrijf BV Amsterdam MODEL RE 03.2.25 C INHOUD Artikel 1 Rechtsbijstandverlening

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06)

Bijzondere voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Rechtsbijstandverzekering DAS Particulieren (05/06) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08)

Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) Bijzondere polisvoorwaarden (01/08) DAS RechtsPartner Artikel 1 De verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer in de in het polisblad genoemde verzekerde

Nadere informatie

Model KRE B BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND

Model KRE B BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN HET VERLENEN VAN RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN Rechtsbijstand/Verhaalsservice Motorrijtuigen Model KRE 03.2.11 B INHOUDSOPGAVE Deze voorwaarden vormen een geheel met de bepalingen in het onderdeel Algemeen van de voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Rechtsbijstandverzekering ZW-RB-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstandverzekering Polismantel BRB 2006/juni 2006 1 2 Inhoud Algemene Voorwaarden voor Rechtsbijstandverzekeringen Grondslag Begripsomschrijvingen Adviesservice Verzekerd risico

Nadere informatie

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

Rubriek Rechtsbijstand Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie