Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus SNS Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Prospectus SNS Beleggingsfondsen

2

3 Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon Fax Internet snsbank.nl 1

4

5 Inschrijvingsperiode Fonds 21: maandag 12 november 2007 tot en met vrijdag 30 november 2007, uur Eerste dag van notering: maandag 3 december 2007 Eerste dag van verhandeling: dinsdag 4 december 2007 Stortingsdatum: donderdag 6 december 2007 Prospectus tevens introductiebericht betreffende de introductie door emissie van Fonds 21 op Eurolist by Euronext Amsterdam van gewone aandelen aan toonder, elk groot nominaal 0,05 in SNS Beleggingsfondsen N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te s Hertogenbosch Het gewone aandelenkapitaal van SNS Beleggingsfondsen N.V. is verdeeld in 30 series, genummerd 1 t/m 30, die ieder hierna als afzonderlijk Fonds worden aangeduid. De onderhavige introductie betreft: Fonds 21: SNS Optimaal Blauw De prijs per gewoon aandeel van SNS Optimaal Blauw bedraagt 25. Voor het Fonds zullen geen aandeelbewijzen aan toonder worden uitgegeven. De aandelen van het Fonds zijn belichaamd in een global note, een verzamelbewijs dat het geplaatste kapitaal van het betreffende Fonds vertegenwoordigt. De aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2007 en volgende boekjaren. Dit prospectus is tevens het door de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Deze introductie wordt verzorgd door : SNS Financial Markets 3

6 Verantwoording en belangrijke informatie SNS Beleggingsfondsen N.V. (hierna: de Vennootschap ) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, die is ingericht als een zogenaamd paraplufonds. Deze structuur houdt in dat de gewone aandelen van de Vennootschap zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen, fondsen genaamd, waaraan het vermogen van de Vennootschap wordt toegerekend (hierna: de Fondsen ). De Fondsen als zodanig hebben geen rechtspersoonlijkheid; het vermogen is van één en dezelfde rechtspersoon, de Vennootschap. Als beheerder van de Vennootschap treedt op SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (hierna SBB ). Het prospectus met betrekking tot de Vennootschap en de Fondsen (hierna: het Prospectus ) is onderverdeeld in (i) dit basisprospectus inclusief de bijlagen hierbij (hierna: het Basisprospectus ) en (ii) voor ieder Fonds een supplement inclusief bijlage(n) (het Supplement ). Het Basisprospectus bevat algemene informatie over de Vennootschap en informatie die betrekking heeft op alle Fondsen. In de Supplementen wordt specifieke informatie verstrekt omtrent de Fondsen over onder meer de doelstelling, het beleggingsbeleid en de beleggingstechnieken. Indien er afwijkingen zijn in de tekst van het Basisprospectus ten opzichte van de Supplementen, prevaleert de tekst van de Supplementen. Alle bijlagen bij het Basisprospectus en bij de Supplementen maken onderdeel uit van het Prospectus. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de gewone aandelen in de Vennootschap worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s zijn verbonden. Beleggers wordt derhalve uitdrukkelijk geadviseerd dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus. De in het Prospectus opgenomen informatie kan niet worden aangemerkt als een beleggingsadvies. Iedere belegger dient rekening te houden met zijn individuele omstandigheden alvorens gewone aandelen in de Vennootschap te verwerven en doet er verstandig aan zich te laten adviseren door een onafhankelijke financieel en belastingadviseur onder meer met betrekking tot de structuur van de Vennootschap en de met een belegging in de gewone aandelen van de Vennootschap gepaard gaande risico s, alsmede in hoeverre een belegging daarin verenigbaar is met diens risicoprofiel. De afgifte en verspreiding van het Prospectus, alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van elke serie gewone aandelen kunnen in jurisdicties buiten Nederland onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. Personen die in het bezit komen van het Prospectus wordt verzocht zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus vormt geen aanbod tot het verkrijgen van aandelen of andere effecten en is geen uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod, of een verzoek om in te schrijven op enig aandeel in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De Vennootschap en SBB zijn niet aansprakelijk voor schending van dergelijke regelgeving door een ander, ongeacht of deze een mogelijke koper van aandelen is of niet. Ten aanzien van alle in het Prospectus opgenomen verwijzingen naar (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een aandeel van elke serie gewone aandelen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico s en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen die afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Met uitzondering van de Vennootschap en SBB is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de Vennootschap of SBB. De afgifte van het Prospectus en koop, verkoop, uitgifte en inkoop van aandelen in de Vennootschap houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum hiervan nog juist is. De Vennootschap en SBB, zolang zij de beheerder is van de Vennootschap, zullen de gegevens in het Prospectus actualiseren zodra daartoe aanleiding bestaat. Op het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Elk Fonds heeft zijn eigen financiële bijsluiter. Loop geen onnodig risico, lees de financiële bijsluiters. 4

7 InHoudsopgave 1. DEFINITIES 7 2. INLEIDINg 8 3. STRUCTUUR 9 De Vennootschap 9 Statutaire doelstelling 9 Fondsen; Beleggingsbeleid 9 Risicoprofiel 10 Kapitaal 10 Stichting SNS Beleggersgiro 10 Stichting Prioriteit SNS Beleggingsfondsen 10 Directie en Beheerder 11 Vergadering van aandeelhouders 11 Ontbinding en vereffening WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VERSLAGGEVINg INFORMATIEVERSTREKKING POOLS 16 Algemeen 16 De bewaring 16 Het beheer 16 Uitbesteding werkzaamheden 17 Gelieerde partijen 17 Uitlenen van financiële instrumenten (securities lending) BEPALING INTRINSIEKE WAARDE EN KOERSVORMING 18 Vaststelling van de intrinsieke waarde 18 Compensatie onjuist berekende intrinsieke waarde 18 Koersvorming 18 Algemeen 18 Het handelssysteem Euronext Fund Service 19 Transactieprijs KOSTEN EN VERGOEDINGEN 20 Algemeen 20 Kosten van plaatsing en introductie 20 Totale kostenvergoeding 20 Softdollar-arrangementen 20 Retourprovisies 20 Kosten van deelname in de Fondsen GEGEVENS BETREFFENDE DE RECHTEN VAN DEELNEMING 22 Notering aan Euronext Amsterdam 22 Stichting SNS Beleggersgiro 22 Uitgifte van aandelen 22 Inkoop van aandelen 22 Voorschriften over winstuitkering 22 5

8 11. RISICOFACTOREN 23 Algemeen 23 Rendementsrisico 23 Inflatierisico 25 Kredietrisico 25 Concentratierisico 25 Risico uitlenen van financiële instrumenten (securities lending) 25 Valutarisico 26 Risico s verbonden aan het beleggen in andere beleggingsinstellingen 26 Tegenpartijrisico 26 Verhandelbaarheidrisico 26 Overige risico s 26 Monitoring risico s FISCALE ASPECTEN 28 Fiscale structuur 28 Fiscale aspecten voor de belegger OVERIGE INFORMATIE 30 Algemeen 30 Corporate Governance Code 30 Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen 30 Agent 30 Klachtenregeling 31 Accountantsverklaring 31 Verklaring beheerder PERSONALIa SUPPLEMENTEN 33 Fonds 3: SNS Nederlands Aandelenfonds 33 Fonds 4: SNS Euro Liquiditeitenfonds 35 Fonds 6: SNS Euro Obligatiefonds 37 Fonds 8: SNS Euro Aandelenfonds 39 Fonds 9: SNS Euro Mixfonds 42 Fonds 10: SNS Hoogdividend Aandelenfonds 44 Fonds 11: SNS Duurzaam Aandelenfonds 47 Fonds 12: SNS Azië Aandelenfonds 50 Fonds 13: SNS Amerika Aandelenfonds 53 Fonds 14: SNS Wereld Aandelenfonds 55 Fonds 15: SNS Euro Vastgoedfonds 57 Fonds 16: SNS Optimaal Paars 60 Fonds 17: SNS Optimaal Geel 62 Fonds 18: SNS Optimaal Oranje 64 Fonds 19: SNS Optimaal Rood 67 Fonds 20: SNS Opkomende Landen Aandelenfonds 69 Fonds 21: SNS Optimaal Blauw 71 BIJLAGEN: 74 Tabel I behorend bij supplement van Fonds 3, 4, 6, 8 tot en met 21, paragrafen Vergoeding en Kosten 74 Registratiedocument SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. 75 Statuten SNS Beleggingsfondsen N.V. 78 BERICHT VAN INTRODUCTIE FONDS 21 SEPARATE BIJLAGE 1 De jaarrekeningen van SNS Beleggingsfondsen N.V. over de laatste drie boekjaren met bijbehorende accountantsverklaring en het laatste halfjaarbericht 90 1 ) deze bijlage is kosteloos verkrijgbaar bij SBB en is tevens beschikbaar op de Webpagina van SBB op de website van SNS Bank, bereikbaar via: Beleggen Beleggingsfondsen. 6

9 1 DEFINITIES In het Prospectus hebben de volgende woorden en afkortingen de daarbij genoemde betekenis. Basisprospectus Bgfo Btb Euronext Amsterdam Fonds Markt in financiële instrumenten Pettelaar Pool Prioriteit Prospectus Registratiedocument SAM SBB SNS SNS Financial Markets Supplement Vennootschap Webpagina van SBB Wft Wtb Het onderdeel van het Prospectus met bijlagen dat algemene informatie bevat over de Vennootschap en informatie die betrekking heeft op alle Fondsen. Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005, opgegaan in de Wft en het Bgfo. Eurolist by Euronext Amsterdam. Een serie gewone aandelen; ieder Fonds heeft een eigen beleggingsbeleid en een daaraan verbonden specifiek rendements- en risicoprofiel. Handelsplatform in de zin van artikel 2, onderdeel 8 MiFID Verordening 2006/1287/EG. De naamloze vennootschap Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V., statutair gevestigd te Utrecht en met adres 5216 PT s Hertogenbosch, Pettelaarpark 120. Een fonds voor gemene rekening waarin de Fondsen beleggen en waar de activa van de Fondsen feitelijk beheerd worden. De Stichting Prioriteit SNS Beleggingsfondsen, statutair gevestigd te s Hertogenbosch en met adres 5216 PT s Hertogenbosch, Pettelaarpark 120. Het document overeenkomstig artikel 4:49 lid 1 Wft waarin het aanbod van SNS Beleggingsfondsen N.V. staat beschreven. Het document overeenkomstig artikel 4:48 Wft waarin informatie over SBB is opgenomen. Het document is opgenomen in een bijlage van dit Prospectus. De naamloze vennootschap SNS Asset Management N.V., statutair gevestigd te Utrecht en met adres te 5216 PT s-hertogenbosch, Pettelaarpark 120. De beheerder van de Vennootschap, alsmede de beheerder van de Pools, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V., statutair gevestigd te s Hertogenbosch en met adres 5216 PT s Hertogenbosch, Pettelaarpark 120. De naamloze vennootschap SNS Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en met adres te 3521 BJ Utrecht, Croeselaan 1. Bedrijfsonderdeel van SNS. Het onderdeel van het Prospectus dat specifieke informatie bevat over een Fonds. De naamloze vennootschap SNS Beleggingsfondsen N.V., statutair gevestigd te s Hertogenbosch en met adres 5216 PT s Hertogenbosch, Pettelaarpark Beleggen Beleggingsfondsen. De Wet op het financieel toezicht. De Wet toezicht beleggingsinstellingen, opgegaan in de Wft. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, heeft een begrip dat hiervoor is omschreven in het meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het enkelvoud dezelfde betekenis. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, heeft een begrip dat hiervoor is omschreven in het enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het meervoud dezelfde betekenis. 7

10 2 INLEIDING De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, die is ingericht als een zogenaamd paraplufonds, waarbij de gewone aandelen van de Vennootschap zijn onderverdeeld in verschillende series, de Fondsen. Elk Fonds heeft zijn eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Binnen de paraplustructuur van de Vennootschap zijn de volgende Fondsen opgenomen: Fonds 3: SNS Nederlands Aandelenfonds Fonds 4: SNS Euro Liquiditeitenfonds Fonds 6: SNS Euro Obligatiefonds Fonds 8: SNS Euro Aandelenfonds Fonds 9: SNS Euro Mixfonds Fonds 10: SNS Hoogdividend Aandelenfonds Fonds 11: SNS Duurzaam Aandelenfonds Fonds 12: SNS Azië Aandelenfonds Fonds 13: SNS Amerika Aandelenfonds Fonds 14: SNS Wereld Aandelenfonds Fonds 15: SNS Euro Vastgoedfonds Fonds 16: SNS Optimaal Paars Fonds 17: SNS Optimaal Geel Fonds 18: SNS Optimaal Oranje Fonds 19: SNS Optimaal Rood Fonds 20: SNS Opkomende Landen Aandelenfonds Fonds 21: SNS Optimaal Blauw Daarnaast kunnen ook andere Fondsen worden opgenomen. Fonds 1 is in 2001 en de Fondsen 2, 5 en 7 zijn in 2000 omgezet in andere Fondsen van de Vennootschap. Nadere informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 3 ( Structuur ). Voor een beschrijving van elk van de hierboven genoemde Fondsen wordt verwezen naar het per Fonds opgestelde Supplement. Indien een Fonds wordt geïntroduceerd door uitgifte van aandelen van de desbetreffende serie gewone aandelen, zal bij die gelegenheid een Supplement voor dat Fonds worden opgesteld waarin tevens de specifieke kenmerken van dat Fonds zijn opgenomen. Tevens zal een financiële bijsluiter met betrekking tot een nieuw Fonds worden opgesteld en beschikbaar worden gesteld. 8

11 3 STRUCTUUR De Vennootschap De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht in de zin van artikel 2:76 a van het Burgerlijk Wetboek. De Vennootschap is opgericht bij notariële akte op 5 oktober 1995 verleden door mr. P. Klemann, destijds notaris te Rotterdam en thans notaris te Amsterdam. De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 11 mei 2006, eveneens verleden ten overstaan van de notaris voornoemd. Voor laatstbedoelde statutenwijziging is de vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend bij beschikking d.d 09 mei 2006, nummer N.V De statuten van de Vennootschap zijn bij het Prospectus gevoegd als bijlage. De Vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost- Brabant te Eindhoven onder nummer De Vennootschap is statutair gevestigd te s Hertogenbosch en houdt kantoor te s Hertogenbosch. Statutaire doelstelling Fondsen; Beleggingsbeleid De Vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen op een wijze die zich verdraagt met het fiscale regime voor beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, alles met dien verstande dat het vermogen van de Vennootschap zodanig wordt belegd dat de risico s daarvan worden gespreid teneinde de aandeelhouders van de Vennootschap in de opbrengst te doen delen. Het op een specifiek Fonds gestorte of daaraan toe te rekenen vermogen wordt in de Vennootschap separaat belegd en geadministreerd op een daartoe per Fonds aangehouden (kapitaal)rekening (hierna de Fondsrekening ). Verder wordt voor elk Fonds in de administratie een zogenoemde reserverekening aangehouden, waarop desbetreffende koersverschillen worden geadministreerd, met dien verstande dat indien en voor zover geleden (koers)verliezen het saldo van de reserverekening te boven gaan, afboeking van de Fondsrekening zelf plaatsvindt. Het op elk Fonds te storten bedrag en het daaraan toe te rekenen vermogen wordt ten behoeve van het desbetreffende Fonds belegd. Voor elk Fonds bestaat een afzonderlijk beleggingsbeleid. De Fondsen beleggen hun middelen direct of indirect in Pools. De Pools, waar het feitelijk beheer van de activa van de Fondsen plaatsvindt, hebben de structuur van een fonds voor gemene rekening. Nadere informatie over de Pools is opgenomen in Hoofdstuk 7 ( Pools ). Fondsen SNS Nederlands Aandelenfonds SNS Amerika Aandelenfonds SNS Azië Aandelenfonds SNS Euro Aandelenfonds SNS Wereld Aandelenfonds SNS Optimaal Blauw SNS Optimaal Geel SNS Optimaal Oranje SNS Optimaal Rood SNS Optimaal Paars SNS Euro Mixfonds SNS Euro Obligatiefonds SNS Euro Liquiditeitenfonds SNS Hoogdividend Aandelenfonds SNS Euro Vastgoedfonds SNS Duurzaam Aandelenfonds SNS Opkomende Landen Aandelen fonds Pools naar asset Optimaalpool Blauw Optimaalpool Geel Optimaalpool Oranje Optimaalpool Rood Optimaalpool Paars Euro Mixpool Hoogdividend Mixpool Pools naar regio Global Equity Mixpool Pools Hoogdividend Aandelenpool Aandelenpool Nederland Amerika Aandelenpool Azië Aandelenpool Euro Aandelenpool Euro Obligatiepool Euro Liquiditeitenpool Euro Vastgoedfondsenpool Duurzaam Aandelenpool Europa Global Emerging Markets Equity Pool Situatie per 3 december 2007 Het specifieke beleggingsbeleid, de beleggingsvoorwaarden en -restricties worden beschreven in het Supplement van het betreffende Fonds. SBB is bevoegd tot wijziging van het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties en/of de beleggingsvoorwaarden. Wijzigingen in het beleggingsbeleid van een Fonds worden niet van kracht voordat drie maanden zijn verstreken nadat mededeling is gedaan aan de (vergadering van) houders van aandelen in het betreffende Fonds. Nadere informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 4 ( Wijziging van de voorwaarden ). 9

12 Risicoprofiel Kapitaal Aan beleggingen in (een) Fonds(en) zijn financiële kansen, maar ook financiële risico s verbonden. De beleggingen van elk Fonds zijn onderhevig aan marktfluctuaties en aan de risico s die inherent zijn aan beleggingen. Er worden geen garanties gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De intrinsieke waarde van elk Fonds kan zowel stijgen als dalen. Voor nadere informatie over de risico s verbonden aan (een) Fonds(en) wordt verwezen naar Hoofdstuk 11 ( Risicofactoren ) en naar de beschrijving van het risicoprofiel per Fonds, zoals dit is beschreven in het Supplement van het betreffende Fonds. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt per de laatste statutenwijziging de dato 11 mei 2006 EUR nominaal, verdeeld in 1 prioriteitsaandeel en gewone aandelen van elk EUR 0,05 nominaal, welke gewone aandelen zijn verdeeld over 30 series. Een serie gewone aandelen wordt aangeduid als Fonds. Voor een verdere beschrijving van het kapitaal van de Vennootschap wordt verwezen naar de statuten van de Vennootschap. De Vennootschap is een (semi) open end beleggingsinstelling. Dit betekent dat ieder Fonds in beginsel elke beursdag aandelen zal kunnen uitgeven of inkopen, zoals nader omschreven in de statuten van de Vennootschap, tegen een prijs gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel van het betreffende Fonds. Nadere informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 8 ( Bepaling intrinsieke waarde en koersvorming ) en Hoofdstuk 10 ( Gegevens betreffende de rechten van deelneming ). De aandelen van de Fondsen 1 tot en met 20 zijn op de hierna volgende data toegelaten tot Eurolist by Euronext Amsterdam of haar rechtsvoorgangers: Fondsen 1 tot en met 5 30 oktober 1995 Fondsen 6 tot en met oktober 1997 Fonds 11 2 november 1998 Fondsen 12 tot en met november 1999 Fonds juli 2000 Fonds 16 5 maart 2001 Fondsen 17 tot en met oktober 2002 Fonds 20 2 juli 2007 Op 11 december 2000 zijn de aandelen van Fonds 2 (SNS Obligatiegroeifonds), Fonds 5 (SNS Liquiditeitengroeifonds) en Fonds 7 (SNS Euro Obligatiegroeifonds) omgezet in aandelen van respectievelijk Fonds 1 (SNS Obligatiedividendfonds), Fonds 4 (SNS Euro Liquiditeitenfonds) en Fonds 6 (SNS Euro Obligatiefonds) en is de notering van de Fondsen 2, 5 en 7 beëindigd. Op 1 oktober 2001 zijn de aandelen van Fonds 1 (SNS Obligatiedividendfonds) omgezet in aandelen van Fonds 6 (SNS Euro Obligatiefonds) en is de notering van Fonds 1 beëindigd. Op 14 juni 2004 is in samenhang met de wijziging van het beleggingsbeleid de naam van Fonds 10 (SNS SpaarPlus Aandelenfonds) gewijzigd in SNS Hoogdividend Aandelenfonds. Op 19 december 2005 is in samenhang met de wijziging van het beleggingsbeleid de naam van Fonds 16 (SNS InnoVisiefonds) gewijzigd in SNS Optimaal Paars. Stichting SNS Beleggersgiro Stichting Prioriteit SNS Beleggingsfondsen Naast verhandeling aan Euronext Amsterdam is het eveneens mogelijk om in de Fondsen deel te nemen door middel van Stichting SNS Beleggersgiro, gevestigd te s Hertogenbosch. Iedere belegger in de Fondsen kan daartoe bij SNS, SNS Regio Bank N.V. of REAAL Bancaire Diensten (een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V.) een rekening openen voor deelname aan het girale systeem. Via Stichting SNS Beleggersgiro kan de belegger ook zijn deelnemingen in de Fondsen onderling omruilen. Het reglement van Stichting SNS Beleggersgiro is beschikbaar via de Webpagina van SBB en ook via en Daarnaast zijn de reglementen van Stichting SNS Beleggersgiro desgevraagd kosteloos verkrijgbaar bij ieder kantoor van SNS, SNS Regio Bank N.V. te Utrecht, REAAL Bancaire Diensten te Alkmaar en de Stichting zelf. Het adres van Stichting SNS Beleggersgiro is 5216 PT s Hertogenbosch, Pettelaarpark 120. Het Prioriteitsaandeel wordt gehouden door de Prioriteit, statutair gevestigd te s Hertogenbosch. De Prioriteit heeft ten doel het in eigendom verwerven en houden van een prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap en het uitoefenen van alle aan dat aandeel verbonden rechten, waaronder het uitoefenen van stemrecht en voorts al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt. Het bestuur van de Prioriteit bestaat uit: Drs. R.G.J. Langezaal Mr. J. Boven Drs. C.H. van den Bos Mr. M.W.J. Hinssen 10

13 Drs. R.G.J. Langezaal, Mr. J. Boven, Drs. C.H. van den Bos en Mr. M.W.J. Hinssen zijn de bestuurders van de Prioriteit en daarmede de medebeleidsbepalers van de Vennootschap in de zin van de Wft en de op de Wft berustende uitvoerende regelgeving. De heren Van den Bos en Hinssen verrichten geen andere activiteiten die verband houden met de activiteiten van de Vennootschap naast het zijn van bestuurder van de Prioriteit. De voornaamste door de heren Langezaal en Boven uitgeoefende activiteit buiten de Prioriteit, voorzover deze activiteit verband houdt met de werkzaamheden van de Vennootschap, is het zijn van commissaris van SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Voor de rechten verbonden aan het prioriteitsaandeel wordt verwezen naar de statuten van de Vennootschap. Directie en Beheerder SBB is statutair bestuurder en treedt op als beheerder van de Vennootschap als bedoeld in artikel 1:1 Wft. SBB beheert en houdt toezicht op de activa van de Vennootschap en de beleggingen en de herbeleggingen van gelden en andere goederen van de Vennootschap. Voorts is SBB bevoegd activa te selecteren, te verkopen, te verhandelen en te investeren voor de Vennootschap. Verder kan SBB accountants, juridische adviseurs en andere deskundigen inschakelen in het kader van de werkzaamheden als beheerder van de Vennootschap en bepaalt SBB het beleid met betrekking tot verkoop of indeling van de beleggingen van gelden en andere activa van de Vennootschap. SBB is ook bevoegd die overeenkomsten aan te gaan die hij nodig acht voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden als beheerder van de Vennootschap. SBB is ook beheerder van diverse beleggingsfondsen waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft is vereist. Voor nadere gegevens omtrent SBB, de groep waartoe SBB behoort, de (mede) beleidsbepalers van SBB en degenen die toezicht houden op het beleid en de algemene zaken van SBB, wordt verwezen naar het Registratiedocument, dat onderdeel uitmaakt van het Prospectus. Drs. B. Blocq RA (voorzitter) en B.J. Blom zijn de directeuren van SBB en daarmede de beleidsbepalers van de Vennootschap in de zin van de Wft en de op de Wft berustende uitvoerende regelgeving. De heer B. Blocq verricht geen andere activiteiten die verband houden met de activiteiten van de Vennootschap naast het zijn van directeur van SBB. De voornaamste door de heer B.J. Blom uitgeoefende activiteit buiten SBB, voorzover deze activiteit verband houdt met de werkzaamheden van de Vennootschap, is het zijn van bestuurder van ASN Beleggingsinstellingen Beheer BV. De leden van de raad van commissarissen en van de directie kiezen domicilie ten kantore van de Vennootschap. Zij ontvangen van de Vennootschap en van de Beheerder geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Vergadering van aandeelhouders De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat onder andere de volgende onderwerpen: verslag van, en het verlenen van décharge aan, de directieleden voor het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar; behoudens ingeval uitstel is verleend, de behandeling van de jaarrekening en, voorzover de door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; bestemming van eventuele winst; de behandeling van door de directie of door aandeelhouders ingediende voorstellen; het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Vennootschap en vergaderingen van houders van aandelen van een Fonds worden gehouden zo dikwijls de directie wenselijk acht. Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden binnen drie maanden nadat voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het geplaatste kapitaal. Daarnaast is de directie verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, zodra de Prioriteit, dan wel één of meer vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in de statuten van de Vennootschap bepaalde. 11

14 Een oproeping voor een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap zal ten minste veertien dagen voor de aanvang van die vergadering geschieden per advertentie in één of meerdere landelijk verspreide Nederlandse dagbladen en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., alsmede op de Webpagina van SBB. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Stemrechten verbonden aan de aandelen van beleggers die deelnemen via Stichting SNS Beleggersgiro komen toe aan Stichting SNS Beleggersgiro. Stichting SNS Beleggersgiro kan tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap het stemrecht verbonden aan de aandelen uitoefenen. Een belegger die zelf het stemrecht wenst uit te oefenen, kan Stichting SNS Beleggersgiro verzoeken een volmacht aan hem te verstrekken ter zake van zoveel aandelen als overeenkomt met zijn deelneming in het girale systeem. Ontbinding en vereffening Een besluit tot ontbinding van de Vennootschap kan door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen op voorstel van de Prioriteit. De vereffening geschiedt door de directie, indien en voorzover de algemene vergadering van aandeelhouders niet anders bepaalt. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van een Fonds is overgebleven, wordt allereerst aan de Prioriteit het nominale bedrag van het prioriteitsaandeel uitgekeerd. Van hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen van het desbetreffende Fonds, in verhouding van het nominale bedrag van door hen gehouden aandelen van het betreffende Fonds. 12

15 4 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN De statuten van de Vennootschap kunnen worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. De algemene vergadering van aandeelhouders kan hiertoe alleen besluiten op voorstel van de Prioriteit. SBB en de Vennootschap, tezamen handelend, kunnen de overige voorwaarden en het Prospectus wijzigen, waaronder begrepen het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties van de Fondsen. Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en de aandeelhouders wordt bekendgemaakt in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. alsmede op de Webpagina van SBB. Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden wordt toegelicht op de Webpagina van SBB. Wijzigingen van de voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en de aandeelhouders waardoor rechten of zekerheden van de aandeelhouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, of waardoor het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, worden tegen degenen die aandeelhouders zijn op het tijdstip van de hierna bedoelde bekendmaking niet ingeroepen voordat drie maanden zijn verstreken na bekendmaking van de wijziging op de wijze zoals hiervoor vermeld. Gedurende deze periode kunnen de aandeelhouders hun aandelen van het betreffende Fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden doen inkopen door de Vennootschap voor het betreffende Fonds, onverminderd het daarover bepaalde in het Prospectus, de statuten van de Vennootschap en de overige voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en de aandeelhouders. 13

16 5 VERSLAGGEVING Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. De directie maakt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens door publicatie op de webpagina van SBB openbaar over dat boekjaar, met inachtneming van het bepaalde in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek en hetgeen bepaald is in het Bgfo. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening alsmede een toelichting. In de jaarrekening van de Vennootschap, die als separate bijlage onderdeel uitmaakt van het Prospectus, wordt per Fonds ten minste een balans, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een toelichting opgenomen. De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap zal een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek opdracht geven om de jaarrekening te onderzoeken. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De verklaring van de accountant zal aan de overige gegevens worden toegevoegd. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat onder meer de vaststelling van de jaarrekening. Binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening legt de directie de jaarrekening neer bij het handelsregister en wordt aan de aandeelhouders mededeling gedaan waar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens verkrijgbaar zijn. Indien een jaarverslag gewijzigd is vastgesteld, vermeldt deze mededeling tevens dat het jaarverslag tezamen met de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant door het Fonds kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan de aandeelhouders en wordt gepubliceerd op de Webpagina van SBB. Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de directie een halfjaarbericht door publicatie op de webpagina van SBB openbaar over de eerste helft van dat boekjaar met inachtneming van het bepaalde in het Bgfo. Dit halfjaarbericht wordt opgesteld conform de structuur van de jaarrekening. Gelijktijdig met de openbaarmaking van het halfjaarbericht wordt door de directie aan alle aandeelhouders mededeling gedaan van de plaats waar het halfjaarbericht kosteloos verkrijgbaar is. De jaarrekeningen en halfjaarberichten luiden in euro. De laatste jaarrekening van de Vennootschap is gecontroleerd door KPMG Accountants N.V., Burgemeester Rijnderslaan 20, 1185 MC Amstelveen. De jaarrekeningen van de Vennootschap over de laatste drie boekjaren met bijbehorende accountantsverklaring en het laatste halfjaarbericht zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de Vennootschap en zullen worden gepubliceerd op de Webpagina van SBB. Deze documenten maken onderdeel uit van dit Prospectus als een separate bijlage. Ieder nieuw halfjaarbericht zal in de plaats komen van het oude halfjaarbericht in voormelde bijlage bij het Prospectus. Daarnaast zal in deze bijlage iedere nieuwe jaarrekening van de Vennootschap met bijbehorende accountantsverklaring in de plaats komen van de jaarrekening van de Vennootschap met bijbehorende accountantsverklaring van (alsdan) vier boekjaren daarvoor. Een volledig bijgewerkte bijlage zal te allen tijde opvraagbaar zijn bij de Vennootschap (zie Hoofdstuk 6 Informatieverstrekking hierboven) voor beleggers die daarover niet reeds beschikken.. 14

17 6 INFORMATIEVERSTREKKING De Vennootschap zal mededelingen doen en periodiek informatie verstrekken door publicatie in één of meerdere landelijk verspreide Nederlandse dagbladen en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., alsmede op de Webpagina van SBB. De vergunning van SBB als beheerder op grond van artikel 2:67 Wft en een afschrift van de akte met de statuten van de Vennootschap liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap en SBB. Een kopie van de vergunning en van de statuten van de Vennootschap is voor een ieder kosteloos verkrijgbaar. Aan een ieder wordt op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt de gegevens omtrent SBB en de Vennootschap die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen en een afschrift van een beschikking van de toezichthouder met betrekking tot de Vennootschap tot het verlenen van ontheffing om aan het bij of krachtens de Wft bepaalde te voldoen of tot het wijzigen of intrekken van een dergelijke beschikking. Aan houders van aandelen in de Vennootschap wordt op verzoek tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt een afschrift van de maandelijkse opgave met toelichting van de totale waarde van de beleggingen per Fonds, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen per Fonds, het aantal uitstaande aandelen van elk Fonds waarvan aandelen uitstaan en de meest recente intrinsieke waarde van de aandelen van de Fondsen onder vermelding van het moment waarop de bepaling van de intrinsieke waarde plaatsvond (alles als bedoeld in artikel 50 lid 2 Bgfo). Nadat de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft plaatsgevonden, plaatst SBB een advertentie in ten minste één landelijk verspreid Nederlands dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. teneinde de samenstelling van het vastgestelde dividend over het voorgaande boekjaar te vermelden. In deze advertentie zullen tevens de datum en de wijze van de betaalbaarstelling van het dividend worden vermeld. Actuele informatie over de Fondsen, alsmede het Prospectus, de financiële bijsluiter die is opgesteld met betrekking tot ieder Fonds, het jaarverslag en het halfjaarbericht, zijn op schriftelijk verzoek kosteloos verkrijgbaar bij SBB. Deze informatie, alsmede alle overige relevante informatie (waaronder de dagelijks berekende intrinsieke waarde per aandeel), is tevens beschikbaar op de Webpagina van SBB. Op de Webpagina van SBB is het jaarverslag over de twee voorafgaande boekjaren beschikbaar. 15

18 7 POOLS Algemeen De Fondsen beleggen hun middelen direct in een Pool of indirect in een combinatie van Pools ten behoeve van een doelmatige uitvoering van het beleggingsbeleid van de betreffende Fondsen. Deze Pools zijn beleggingsfondsen waarvoor geen vergunning op grond van de Wft is vereist. De Pools, dan wel desbetreffende combinatie van Pools, hebben een beleggingsbeleid dat gelijk is aan het beleggingsbeleid van de betreffende Fondsen. Door gebruik te maken van deze Pools kunnen beleggingen met eenzelfde karakter worden gecombineerd. Hierdoor ontstaan schaalvoordelen voor het portefeuillebeheer (lagere kosten per transactie) ten voordele van de belegger in de Fondsen. Deze Pools, waarin de Vennootschap belegt, hebben een beheerder en een bewaarder. SBB treedt op als beheerder van de Pools. Pettelaar fungeert als bewaarder van de Pools. De Pools worden beheerst door de bepalingen in de overeenkomst van beheer en bewaring. In deze overeenkomst is onder meer het beleggingsbeleid van de betreffende Pools omschreven. De overeenkomst van beheer en bewaring is gesloten tussen SBB, Pettelaar, de Prioriteit en de participanten in de Pools. De Vennootschap, respectievelijk de Pool waarin de Vennootschap belegt, is tezamen met SNS de enige participant in de Pools. SBB is bevoegd om tezamen met Pettelaar en de Prioriteit wijzigingen in de overeenkomst van beheer en bewaring aan te brengen. Voor iedere Pool wordt een afzonderlijke administratie gevoerd waarin alle aan een Pool toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten van transacties in financiële instrumenten worden opgenomen. De bewaring Pettelaar, de bewaarder van de Pools, is een naamloze vennootschap en statutair gevestigd te Utrecht. Pettelaar is opgericht naar Nederlands recht bij notariële akte op 30 december 1991, verleden voor prof. mr. P.J. Dortmond, destijds notaris te Rotterdam. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 14 oktober 2005, verleden voor mr. P. Klemann, notaris te Amsterdam. De ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op 11 oktober 2005, onder nummer NV Pettelaar is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer Pettelaar wordt bestuurd door een directie die bestaat uit: 1. J.M. Koopmans 2. R.W.J. van Schaik Afschriften van de jaarrekening en de statuten zijn kosteloos verkrijgbaar bij Pettelaar. Het beheer Uitbesteding werkzaamheden SBB heeft geen personeel in dienst. Voor haar werkzaamheden als beheerder van de Pools maakt zij gebruik van diensten van derden. De uitgangspunten van de samenwerking met de dienstverlenende instellingen zijn schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten. In deze overeenkomsten zijn onder meer bepalingen opgenomen die waarborgen dat SBB kan voldoen aan de eisen welke voortvloeien uit de Wft. Voorts zijn in de overeenkomsten bepalingen opgenomen met betrekking tot prestatienormen, onderlinge informatieverschaffing en de vergoeding. De vergoeding voor uitbestede werkzaamheden komen volledig ten laste van SBB. Het beleggingsbeleid, op basis waarvan het vermogensbeheer van de desbetreffende Pool plaatsvindt, wordt altijd door SBB vastgesteld. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden waarvoor SBB opdracht aan derden heeft gegeven: Werkzaamheden Uitvoering van het vermogensbeheer van Azië Aandelenpool Uitvoering van het vermogensbeheer van Euro Vastgoedfondsenpool Uitvoering van het vermogensbeheer van alle overige Pools dienstverlenende instelling Schroder Investment Management International Ltd. te Londen (V.K.) Kempen Capital Management N.V. te Amsterdam SAM SBB heeft onder voorwaarden ingestemd met het verstrekken van opdrachten door SAM aan een derde dienstverlenende instelling voor een deel van het vermogensbeheer van de hieronder genoemde Pool. Voorwaarde is onder meer dat de rechten en bevoegdheden die SBB is overeengekomen met SAM, qua 16

19 strekking gelijkluidend dienen te zijn voor de dienstverlenende instellingen die op haar beurt door SAM zijn ingeschakeld. Amerika Aandelenpool Uitvoering van de Administratie T. Rowe Price Global Investment Services Limited te Londen (V.K.) SAM SBB is te allen tijde bevoegd om de samenwerking met genoemde dienstverlenende instellingen te beëindigen en de taken uit te besteden aan andere bevoegde instellingen, dan wel zelf ter hand te nemen. Gelieerde partijen Uitlenen van financiële instrumenten (securities lending) Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid kunnen transacties worden verricht met aan SBB gelieerde partijen. Het kan de volgende transactiesoorten betreffen: valutatransacties, bancaire diensten en bemiddelingsdiensten. Indien transacties worden verricht met gelieerde partijen zullen deze onder marktconforme voorwaarden plaatsvinden. Bij een transactie met een gelieerde partij buiten een gereglementeerde markt, markt in financiële instrumenten of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt, zal in alle gevallen een onafhankelijke waardebepaling ten grondslag liggen aan de transactie. De Pools, alwaar de uitvoering van het beleggingsbeleid feitelijk plaatsvindt, kunnen uitleentransacties aangaan tot een maximum van 100% van de desbetreffende portefeuille. Eventuele overeenkomsten tot uitlening zullen worden aangegaan op grond van de daarvoor gebruikelijke standaard documentatie. Transacties kunnen ook worden aangegaan met gelieerde partijen onder voorwaarden die voor de Pool niet slechter zijn dan marktconforme voorwaarden. Financiële instrumenten zullen alleen aan kredietwaardige tegenpartijen worden uitgeleend onder verkrijging van voldoende en gebruikelijke zekerheden. Gebruikelijke zekerheden zijn onder meer liquide middelen, (staats)obligaties en aan een markt in financiële instrumenten genoteerde aandelen. Dagelijks zal worden beoordeeld of de verkregen zekerheden nog toereikend zijn in vergelijking met de onderliggende waarde van de uitgeleende financiële instrumenten (market-to-market). Indien blijkt dat de verkregen zekerheden niet toereikend zijn in vergelijking met de onderliggende waarden, zullen aanvullende zekerheden worden verkregen. De opbrengsten en kosten uit hoofde van het uitlenen van financiële instrumenten komen geheel ten goede aan, respectievelijk geheel ten laste van de resultaten van de desbetreffende Pools. De kosten hebben betrekking op de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van diensten van gespecialiseerde partijen. In het (half )jaarverslag wordt voor iedere Pool informatie opgenomen over welk gedeelte van de portefeuille is uitgeleend, de aard en de omvang van de ontvangen zekerheden ultimo desbetreffende verslagperiode.. 17

20 8 BEPALING INTRINSIEKE WAARDE EN KOERSVORMING Vaststelling van de intrinsieke waarde Voor ieder Fonds wordt een afzonderlijke administratie gevoerd waarin alle aan de Fondsen toe te rekenen mutaties, opbrengsten en kosten worden opgenomen. SBB stelt op elke beursdag ten minste eenmaal per dag, en zo dit dienstig wordt geacht meermalen per dag, de totale vermogenswaarde van iedere Fonds in euro vast. Ter verkrijging van de intrinsieke waarde per aandeel wordt de in een Fonds aanwezige totale vermogenswaarde in euro gedeeld door het op het moment van vaststelling uitstaand aantal aandelen van het desbetreffende Fonds. De geschatte kosten per Fonds zullen dagelijks tot uitdrukking worden gebracht in de intrinsieke waarde. In beginsel worden de activa en passiva gewaardeerd naar maatstaven die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De toegepaste waarderingsgrondslagen van activa en passiva zijn uiteengezet in het (half )jaarverslag. De waarderingsgrondslagen voor de vermogenstitels zijn vermeld in de beschrijving van het beleggingsbeleid van desbetreffend Fonds, als vermeld in het Supplement van desbetreffend Fonds. Elke beursdag wordt de intrinsieke waarde van ieder Fonds ten minste eenmaal gepubliceerd op de Webpagina van SBB. SBB deelt desgevraagd aan een ieder de intrinsieke waarde van de aandelen in het desbetreffende Fonds mee. SBB is in bijzondere omstandigheden gerechtigd de berekening van de intrinsieke waarde van het vermogen van een Fonds tijdelijk op te schorten. Hiervan is onder meer sprake indien de gebruikte middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten niet meer functioneren dan wel de politieke, economische, militaire of monetaire situatie of het opschorten van de handel op de relevante markt in financiële instrumenten verhindert om de intrinsieke waarde te bepalen. SBB zal hiervan onverwijld mededeling doen. De gevolgen hiervan voor de uitgifte en inkoop van aandelen van de Vennootschap zijn beschreven in Hoofdstuk 10 ( Gegevens betreffende de rechten van deelneming ). Compensatie onjuist berekende intrinsieke waarde Een onjuist berekende intrinsieke waarde kan leiden tot een onjuiste uitgiftekoers of onjuiste inkoopkoers. Hierdoor kan een niet beoogd financieel nadeel of voordeel ontstaan voor kopers of verkopers van aandelen in het kapitaal van een Fonds of voor een Fonds. Ingeval van een te hoge uitgiftekoers, respectievelijk te lage inkoopkoers ontstaat een financieel nadeel voor een koper, respectievelijk verkoper van aandelen van het betreffende Fonds en een even groot voordeel voor het Fonds. In deze gevallen geschiedt compensatie van het financiële nadeel door het Fonds. De compensatie voor kopers geschiedt in dit geval zo veel als mogelijk in aandelen in het kapitaal van het Fonds. De compensatie voor verkopers geschiedt in geld. Ingeval van een te lage uitgiftekoers, respectievelijk te hoge inkoopkoers ontstaat een financieel voordeel voor een koper, respectievelijk verkoper van aandelen van het betreffende Fonds en een even groot nadeel voor het Fonds (bestaande beleggers). Indien het niet (meer) mogelijk is desbetreffende transacties ongedaan te maken wordt het Fonds door SBB gecompenseerd (in geld). Voorwaarde voor compensatie is dat de afwijking van de gehanteerde intrinsieke waarde ten opzichte van de juiste intrinsieke waarde van materiële omvang is en SBB maximaal dertig kalenderdagen na desbetreffende transactiedatum hierover wordt geïnformeerd. Een afwijking van 1% en meer ten opzichte van de juiste intrinsieke waarde, uitkomend op een afwijkend bedrag van minimaal EUR 100 per transactie, wordt van materiële omvang geacht. Koersvorming Algemeen De Vennootschap heeft een (semi) open-end karakter. Dit betekent dat, wanneer de vraag naar aandelen van een Fonds groter is dan het aanbod, bijzondere omstandigheden voorbehouden en zulks ter uitsluitende beoordeling van SBB, het Fonds nieuwe aandelen uitgeeft of ingekochte aandelen opnieuw plaatst. Wanneer het aanbod van een Fonds de vraag overtreft, is de Vennootschap bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden en zulks ter uitsluitende beoordeling van SBB, voor zover in het belang van de aandeelhouders, haar eigen aandelen in te kopen, indien en voor zover dit niet in strijd is met de (statutaire) voorwaarden of wettelijke bepalingen. Indien SBB van mening zou zijn dat bijzondere omstandigheden daartoe noodzaken, kan de uitgifte of inkoop van aandelen in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders worden gelimiteerd of opgeschort. SBB zal hiervan onverwijld mededeling doen. Voor de beschrijving van de gegevens betreffende de rechten van deelneming wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van dit Prospectus. 18

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie