... Woordenlijst FOMC:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... Woordenlijst FOMC:"

Transcriptie

1 Een goede start! Bijna niets is leuker dan om een beursjaar, en daarmee ook een nieuwsbrief te kunnen beginnen met goed nieuws! Maar het zal ook u niet zijn ontgaan, dat 2012 als beursjaar een flitsende start kende. Met het afsluiten van 2011 hebben we een hec sch, maar bovenal een teleurstellend beursjaar achter ons gelaten. Alsof de aanvang van het nieuwe jaar de start moest zijn van een nieuw begin, zagen we de beurskoersen om ons heen ondanks alle pijn die was geleden, de weg naar boven herva en. Al het slechte nieuws ten spijt, wilden de markten maar één ding: herstel! Beleggers trokken zich duidelijk niets aan van de adviezen van enkele deskundigen om massaal uit de aandelen te stappen. Het leek erop dat de tegenvallers voldoende waren ingecalculeerd om de toekomst met meer vertrouwen tegemoet te kunnen zien. En dat is natuurlijk wat we allemaal het liefst willen. Tóch blij voorzich gheid geboden. De eerste hel van het kwartaal werd evenals de periode daarvoor, beheerst door de niet afnemende onzekerheid over Griekenland. Het a reken van de onderhandelingen leidde tot oplopende spanningen. Daarnaast moest worden vastgesteld dat veel banken nog in een bedenkelijke situa- e verkeren. De economische groei werd wereldwijd afgeremd door de schuldenreduc e. Bovendien leidde de interna onale poli ek tot onrust, omdat men er niet in leek te slagen om op korte termijn belangrijke knopen door te hakken. Het nieuwe jaar was nog maar nauwelijks begonnen, of kredietbeoordelaar Standard & Poor s kwam met een afwaardering van een aantal Eurolanden. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat dit voor extra onrust zou zorgen. Het een en ander had ook zijn uitwerking op de slagkracht van het noodfonds EFSF. Met name Italië, dat met een behoorlijke financieringsbehoe e kampte, merkte dat het steeds las ger werd om aan de gewenste middelen te komen.... SEQUOIA NIEUWSBRIEF April 2012, NR. 2 Copyright 2012, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

2 Woordenlijst FOMC: Federal Open Market Comi ee (FOMC) is een component van het Federal Reserve System. Het FOMC hee onder de wet van de Verenigde Staten de opdracht toezicht te houden op de open markt opera es van de Verenigde Staten. Het is het Federal Reserve comité dat de belangrijke beslissingen neemt over de rentestand en de groei van de geldhoeveelheid in de Verenigde Staten. Het FOMC is het belangrijkste orgaan op het gebied van de monetair beleid van de Verenigde Staten (open markt opera es zijn het kopen en verkopen van Amerikaans schatkistpapier). Het comité bepaalt het monetair beleid door de korte termijn doelstellingen voor deze opera es te specificeren. In 2009 was deze doelstelling het niveau voor de federal funds rate (het tarief dat commerciële banken elkaar voor kortlopende kredieten onderling in rekening brengen). Het FOMC leidt ook de opera- es die het Federal Reserve System in valutamarkten wil laten uitvoeren, hoewel elke interven e op de valutamarkten met de US Treasury wordt gecoördineerd, aangezien deze laatste organisa e verantwoordelijk is voor het formuleren van het beleid van de VS ten aanzien van de wisselkoers van de dollar. Het FOMC is geves gd in New York en komt eens per maand bijeen in een niet openbare vergadering. Het FOMC bestaat uit de zeven gouverneurs plus vijf van de twaalf regionale presidenten, die op jaarbasis rouleren. Ter voorbereiding van de maandelijkse vergadering wordt een Beige Book gemaakt, waarin alle relevante kerngegevens zijn te vinden die moeten helpen bij de besluitvorming. MSCI World Index: De MSCI World index is een wereldwijde beursindex. De index wordt onderhouden door de onderneming MSCI, bekend als Morgan Stanley Capital Interna onal. De index is samengesteld uit 1728 aandelen uit 23 ontwikkelde landen (aantallen per 31 oktober 2008). Sinds 1969 wordt de index berekend en het geldt anno 2008 als de standaard benchmark voor wereldwijde beleggingsfondsen. Bij de berekening van de index wordt geen rekening gehouden met het uitgekeerde dividend. De startwaarde was 100 punten. In tegenstelling tot wat de naam wellicht suggereert, worden in de MSCI World index uitsluitend aandelen uit ontwikkelde landen meegenomen.... Het verdere verloop van het kwartaal nam gelukkig wat mildere vormen aan, hoewel de berichten allemaal met de nodige voorzich gheid werden gebracht. Zo werden er cijfers gepresenteerd, waaruit bleek dat de economische groei zich op wereldwijd niveau guns g ontwikkelt. En ook marktpar jen toonden zich op mis scher over de wereldeconomie. En hoewel er inderdaad sprake was van een lichte economische groei, was deze nog té gering, om op korte termijn een einde te kunnen maken aan de schuldenproblemen en de werkloosheid. Voorzich gheid bleef dus, zoals gezegd geboden, óók toen na de bekendmaking van de PMI (inkoopmanagers index) opgelucht kon worden vastgesteld, dat er geen sprake was van een afglijden naar een economische recessie. Ondertussen leek het erop, dat er eindelijk een akkoord kon worden bereikt met de Grieken. Tijdens de top van 20 februari besloten de ministers van Financiën om Griekenland voor 130 miljard euro aan nieuwe noodleningen te verstrekken. Zowel private investeerders als centrale banken zouden daarbij een groter verlies moeten accepteren dan eerder werd afgesproken. Als we inzoomen op de verschillende regio s, dan zien we met name grote verschillen tussen de Verenigde Staten en de Eurozone. De Verenigde Staten ontwikkelden zich posi ef, wat een bescheiden groei van de consump eve bestedingen tot gevolg had. Doordat de arbeidsmarkt aantrok was er immers sprake van een toenemende bestedingsruimte. Bovendien kwam het FOMC met een op mis sche verklaring over de Amerikaanse economie. De uitgesproken verwach ng dat de industrie wereldwijd zal aantrekken, zou wel eens een toename van de risicobereidheid tot gevolg kunnen hebben. In de Eurozone daarentegen, daalden de conjunctuurindicatoren en liep de rente op staatsleningen uit perifere landen op. Maar er was ook goed nieuws; het zag er naar uit, dat Europa een akkoord zou gaan bereiken over de uitbreiding van de noodfondsen.

3 Een aantrackelijke beleggingsvorm In dit ar kel leggen we u uit wat een tracker is. Een exchange traded fund (ETF), ofwel een tracker, is een eenvoudig te begrijpen beleggingsinstrument. Feitelijk volgt een tracker een bepaalde index, zoals bijvoorbeeld de AEX of een andere index in de wereld. Als de index die wordt gevolgd s jgt, dan s jgt de tracker mee; daalt de index, dan daalt ook de tracker. Naast volledige transparan e, is er in het geval van een tracker ook sprake van een op male spreiding over de directe beleggingen. Al sinds jaar en dag proberen fondsmanagers van beleggingsfondsen indices te verslaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken, dat dit in het merendeel van de gevallen niet lukt. Een index volgen lijkt dan ook de beste oplossing om een beter rendement te behalen. Daar komt nog bij, dat een tracker aanzienlijk minder kosten met zich meebrengt dan een beleggingsfonds. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de directe kosten van een fondsmanager. Omdat de te beheren effectenportefeuille regelma g wordt aangepast, maakt een fondsmanager bovendien erg veel transac ekosten. Bij een tracker zijn aanpassingen en een fondsmanager overbodig, waardoor er ook minder kosten worden gemaakt. En minder kosten betekent voor de belegger simpelweg, dat er onder de streep automa sch méér overblij. Het dienen van het klantbelang blijkt hierdoor voor veel grootbanken nog een las ge zaak te zijn.... Maar waarom hee het dan zo lang geduurd voordat trackers ook de Nederlandse markt veroverden? Welnu, de Nederlandse financiële instellingen zagen trackers meer als een bedreiging voor hun eigen beleggingsfondsen, dan als een kans voor de belegger. En ook nu nog komen we met enige regelmaat van de klok portefeuilles van nieuwe rela es tegen, die door hun huisbankier volledig zijn ingericht met beleggingsfondsen. Banken verdienen namelijk meer aan het éne beleggingsproduct dan aan het andere. Het dienen van het klantbelang blijkt hierdoor voor veel grootbanken nog een moeilijke zaak te zijn Inmiddels hee de tracker ook de Nederlandse par culiere en professionele beleggers bereikt en is er een ruim aanbod van aanbieders en van soorten trackers. Zo zijn er trackers die in aandelenbeurzen beleggen, maar er zijn er ook, die bijvoorbeeld obliga emarkten, grondstoffen, hedgefunds en dividendaandelen bestrijken. Sequoia Vermogensbeheer selecteert voor u díe trackers, die gezien de actuele marktomstandigheden aantrekkelijk kunnen zijn, of een grote kans van slagen hebben. Onder de huidige marktomstandigheden is Sequoia onder andere geïnteresseerd in sterke ondernemingen, die naast reële groeikansen ook een stabiel dividendbeleid voeren. Op deze manier weet zij voor u óók een vorm van rendement te realiseren als de markten even niet willen meewerken. Tot slot is het wellicht interessant om te weten, dat Sequoia niet alleen selecteert op basis van onderliggende indices, maar óók vergelijkbare trackers van diverse aanbieders tegen het licht houdt. Een aantal trackers die Sequoia momenteel aantrekkelijk vindt zijn: ishares Asia Pacific Select Dividend ishares DJ Emerging Markets Select Dividend SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF Vanguard Dividend Apprecia on Index Fund

4 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF FACTS Doelstelling van het fonds: Het doel van de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF is het volgen van de presta es van bepaalde hoog dividend aandelen uitgegeven door bedrijven binnen de eurozone. SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF Naast koerswinst, levert dividend een niet te verwaarlozen bijdrage aan het rendement van aandelenbeleggers. Uit een onderzoek van Standard & Poor s en Interna onal Strategy & Investment is gebleken, dat dividend in de periode van 1930 tot 2010, maar liefst voor 54% bijdroeg aan het totale rendement! Het zal u dan ook niet verbazen, dat in een jd van lage rente, de aandacht van beleggers vooral uitgaat naar kwalita ef sterke bedrijven, die jaarlijks een stabiel dividend uitkeren. Op deze manier vormt een deel van de beleggingen óók in wat mindere jden een interessante inkomstenbron. Aristocrats.... Onder de naam Aristocrats hee Standard & Poor s een selec e gemaakt van een groot aantal van deze Blue Chips bedrijven. Aristocrats zijn beursgenoteerde bedrijven, die hun sporen al hebben verdiend en bovendien al een aantal jaren op rij hun dividend verhoogden. De SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF volgt de presta es van 40 bedrijven uit de Eurozone. Deze bedrijven zijn geselecteerd op hun dividendbeleid, waarbij gedurende ten minste 10 opeenvolgende jaren een stabiel of hoger dividend is uitgekeerd. Het dividend wordt eens per half jaar uitgekeerd en bedroeg het afgelopen jaar 4.17 %. De kostenfactor (TER) bedraagt 0.30% op jaarbasis. De tracker is zodanig samengesteld, dat er rekening wordt gehouden met een brede spreiding over de diverse sectoren.

5 Wat deed Sequoia? BENCHMARKS In september 2011 werd door ons een kortlopende Reverse Conver ble aangekocht met als onderliggende waarde de ishares MSCI Brazil. Een Reverse Conver ble, ook wel Reverse Exchangeable genoemd, is een obliga e met een hoge coupon, die in jden van lage rente aantrekkelijk kan zijn. Door de recente onrust op de aandelenmarkten reageren beleggers heel wat voorzich ger als ze hun geld willen beleggen. Risico s worden het liefst gemeden. Een kenmerk van een Reverse Conver ble is dat de uitgevende instelling op de einddatum bepaalt of de obliga e in contanten wordt terugbetaald, of in een vooraf vastgesteld aantal aandelen van een bepaalde onderliggende waarde (aandelen of ETF s). Dit in tegenstelling tot een converteerbare obliga e, waar deze keuzemogelijkheid aan de belegger zélf wordt gelaten. Eind februari liep deze belegging, die een startwaarde kende van 100%, af tegen een aflossingspercentage van ruim 106%. Naast de gerealiseerde koerswinst, keerde de Reverse Conver ble aan het einde van de loop jd een interessante rente uit van maar liefst 16,2% op jaarbasis. Als herbelegging kozen wij voor een nieuwe Reverse Conver ble met als onderliggende waarde de ishares MSCI Emerging Markets. De loop jd is evenals die van zijn voorganger een half jaar; de rentevergoeding is 10,2% op jaarbasis. In jden van economische onzekerheid, zijn wij voor u op zoek naar beleggingsvormen, die niet alleen renderen als er sprake is van koerss jgingen. Door Reverse Conver bles en trackers op te nemen die regelma ge dividenduitkeringen doen, kunnen wij voor onze klanten bij een jdelijke economische terugval tóch een vorm van rendement realiseren. Voor wat betre de beschermde waarden hebben wij afscheid genomen van de RBS AEX Note op een koers van circa 125%. De garan ewaarde van deze note, die overigens in de loop van dit jaar zou aflopen, bedraagt 90% van de nominale waarde. Met de vroeg jdige verkoop hebben wij voor u een mooie koerswinst weten te realiseren. Een groot deel van het vrijgekomen vermogen is belegd in o.a. de SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF. Koers Y TD Indices M SCI World 1266,60 7,10 S&P ,71 8,84 DJ Euro Stoxx ,76 0,74 AEX Index 306,45-1,93 Nikkei 9524,79 12,65 DJ UBS Commodity Index 139,63-0,75 M SCI Europe 87,97 3,56 M SCI Emerging M arkets 1016,21 10,89 The Stoxx Europe ,61 4,12 Swiss M arket Index 6068,46 2,23 IBEX 35 Index 7459,60-12,92 CAC 40 Index 3235,10 2,38 DAX Index 6703,55 13,65 Hang Seng Index 20327,32 10,27 BSE Sensex 30 Index 17328,82 12,12 Shanghai SE Composite 2350,86 6,89 V alut a EUR / USD 1,3119 1,22 EUR / JPY 106,3200-6,26 EUR / GBp 0,8237 1,18 EUR / CHF 1,2019 1,24 Grondst of f en Goud 1656,00 5,90 Zilver 31,61 13,53 Palladium 643,13-1,85 Dated Brent 119,80 10,42 WTI Crude 103,15 3,76 B ulkscheepvaart Baltic Dry Index 944,00-45,68 R ent e EONIA 0,35-44,36 1 M Euribor 0,41-59,86 3 M Euribor 0,76-44,17 6 M Euribor 1,05-34,88 12 M Euribor 1,39-28,76 2 YR Euro Swap 1,03-21,20 5 YR Euro Swap 1,50-12,76 7 YR Euro Swap 1,86-9,73 10 YR Euro Swap 2,23-6,30 15 YR Euro Swap 2,55-4,08 30 YR Euro Swap 2,52-1,55 Koers update van: :48 YTD geeft de rendementsontwikkeling aan ten opzichte van 1 januari dit jaar.

6 Copyright 2012, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Disclaimer: Sequoia Vermogensbeheer is een ona ankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia hee vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de pruden ële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de Accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posi es in en hee geen belangen in providers van ETF s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blij daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt. De research is samengesteld door Sequoia. Er kunnen aan de totale publica e geen rechten worden ontleend. Sequoia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publica es. Sequoia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informa e en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garan e voor de toekomst.

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen.

White paper series. Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. White paper series Trackers, voor elke belegger wat lekkers. Een must read voor de belegger die zichzelf niets te kort wil doen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie