Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013"

Transcriptie

1 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie Beleggers nemen deel in fonds naar aanleiding van televisieoptredens, persoonlijke uitlatingen en cursussen van beleggingsgoeroe, die manager wordt van door gedaagden beheerd fonds. Fonds heeft geen prospectus- en vergunningsplicht wegens hoge minimum inleg. Verplichtingen van gedaagden in dit geval beperkt tot controle of door de manager belegd is in overeenstemming met aan beleggers bekend gemaakte beleggingssystematiek. Vordering afgewezen. Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 in de zaak van 1[eiser 1], wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente], 2. [eiser 2], wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente], 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], gevestigd te [plaats], 4. [eiser 3], wonende te [woonplaats], eisers,

2 advocaat mr J. Wendelgelst, tegen 1. de stichting STICHTING BEWAARDER DE VESTE BELEGGINGSFONDSEN, gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE VESTE VERMOGENSBEHEER B.V., gevestigd te Bergen op Zoom, gedaagden, advocaat mr L.H.A.M. Andriessen. Eisers worden hierna afzonderlijk ook genoemd respectievelijk [eiser 1], [eiser 2], [NAAM] en [eiser 3]. Gedaagden worden hierna afzonderlijk ook genoemd respectievelijk Stichting Bewaarder en De Veste. 1 Procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - twee gelijkluidende dagvaardingen van respectievelijk 15 en 16 maart 2012, met bewijsstukken, - conclusie van antwoord, met bewijsstukken, - ambtshalve gewezen tussenvonnis van 18 juli 2012 waarbij een comparitie van partijen is bepaald, - proces-verbaal van de op 20 september 2012 gehouden comparitie van partijen, met de daarin genoemde stukken, - akte van eisers van 12 december 2012, houdende vermeerdering van eis, met bewijsstukken, - akte van eisers van 9 januari 2013 met bewijsstukken, - antwoordakte van gedaagden van 6 februari Tenslotte hebben partijen vonnis gevraagd. 2 Feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van de overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast De Veste biedt beleggers de gelegenheid om te beleggen in verschillende fondsen (die geen rechtspersoonlijkheid hebben) met ieder een eigen beleggingsstrategie. De belegger verkrijgt met zijn inleg een participatie in het door hem gewenste fonds, waarvan steeds een met name genoemde persoon fondsmanager is. De inleg wordt door de belegger overgemaakt naar een bankrekening van de Stichting Bewaarder. De betrokken fondsmanager heeft een beperkte volmacht om over deze rekening te beschikken, uitsluitend voor de aankoop van effecten, waarvan vervolgens de Stichting Bewaarder juridisch eigenaar wordt. Als "paraplufonds" fungeert het beleggingsfonds De Veste Global Exclusive. Een van de subfondsen daarvan is genaamd [subfonds], dat op haar beurt subfondsen heeft In 2007 is als subfonds van [subfonds] een fonds opgericht met de naam [subfonds 2] (verder: het Fonds), dat tot doel had te beleggen volgens een strategie die ontwikkeld was door zekere [naam]

3 (verder: [naam]). Deze strategie werd door [naam] onder de aandacht van potentiële beleggers gebracht via websites, nieuwsbrieven, seminars, boeken en DVD s, alsmede door op te treden in televisieprogramma s als [TV-programma] van [naam 2]. [naam] was, via zijn vennootschap [subfonds 2], manager van het Fonds Het Fonds heeft gebruik gemaakt van de in de Wet op het financieel toezicht (Wft) geboden mogelijkheid om vrijgesteld te worden van de prospectusplicht en/of vergunningsplicht. Deze mogelijkheid werd ten tijde van na te noemen beleggingen geboden aan fondsen waarin alleen kon worden belegd met een minimumbedrag van tenminste ,= (sinds 1 januari 2012: ,=). De reden voor deze mogelijkheid van vrijstelling is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder meer als volgt toegelicht: "De reden van de vrijstelling is dat je van consumenten, die voor beleggingen kiezen met een minimale investering van , mag verwachten dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om de aard van aangeboden producten en de aanbieder van de producten goed te kunnen beoordelen." 2.4. Eisers hebben, ieder afzonderlijk, in het Fonds belegd op basis van een door hen ondertekend Deelnameformulier waarmee steeds een overeenkomst tot stand kwam tussen de ondertekenaar en gedaagden (welke overeenkomsten door eisers zijn aangeduid als Deelnemingsovereenkomsten ), en wel: - [eiser 1] op 1 mei 2011 met ,18, - [eiser 2] op 1 april 2011 met ,=, - [NAAM] op 1 oktober 2009 met ,=, op 1 juni 2011 met ,= en op 1 juli 2011 met ,64, - [eiser 3] op 1 juli 2011 met ,=. [NAAM] is een vennootschap waarvan [naam 3] (verder: [naam 3]) enig aandeelhouder en directeur is. [eiser 3] is bij al haar handelingen met betrekking tot het Fonds vertegenwoordigd door haar echtgenoot,[echtgenoot eiser 3] Ingevolge het Deelnameformulier is de ondertekenaar accoord gegaan "met de inhoud van het prospectus en addendum van [subfonds]." Het Prospectus staat op naam van het hiervoor onder 2.1. genoemde "grootmoeder" fonds De Veste Global Exclusive, het Addendum staat op naam van het "moeder" fonds [subfonds]. Bovenaan iedere bladzijde van het prospectus en van het addendum (behalve op bladzijde 1 van het addendum) wordt vermeld "Dit product is uitsluitend toegankelijk voor Professionele en Institutionele investeerders" Een zo genoemd Disclosure Document met betrekking tot het Fonds, gedateerd 15 februari 2011, (verder: het Disclosure Document) is op de website van De Veste geplaatst. Dit document is opgesteld door [naam] (op naam van zijn vennootschap [subfonds 2]) in zijn hoedanigheid van manager (in het document ook aangeduid als adviseur ) van het Fonds In augustus 2011 heeft het Fonds grote verliezen geleden: op 1 augustus 2011 beschikte het over een netto-vermogen van ,=, op 12 augustus 2011 was dit gereduceerd tot ,= In een per van 15 augustus 2011 door [naam] aan de beleggers in het Fonds verzonden nieuwsbrief wordt onder meer vermeld: Het [Fonds, rb.] bedient zich op dit moment uitsluitend van strategieën die een gelijk aantal callopties en putopties (op de AEX) schrijven. Schrijven is daarbij hetzelfde als verkopen zonder die opties in bezit te hebben. Voor de kenners: we zetten short strangles op.

4 2.9. In een per van 22 september 2011 door [naam] aan de beleggers in het Fonds verzonden nieuwsbrief wordt onder meer vermeld: Alvorens op die maatregelen in te gaan, zal ik kort aangeven hoe de samenstelling van de beleggingsportefeuille van [het Fonds, rb.] is geweest. Onze beleggingsmethodiek kent 12 beleggingsstrategieën. Het [Fonds] kan daaruit kiezen, waarbij er op enig moment dus gebruik gemaakt kan worden van tussen de 1 en 12 strategieën. Vier van die 12 strategieën handelen met aandelen en 8 met opties. Alle strategieën met aandelen staan nu echter op nul. Dat wil zeggen: de indicatoren geven aan dat er thans geen aandelen koopwaardig zijn (deze situatie bestaat overigens al vele maanden). Van de overige acht (optie)strategieën zijn er vier die door het systeem zelf op dit moment ook op nul zijn gezet. Dat wil zeggen dat de volledige portefeuille bestaat uit de vier overblijvende optiestrategieën, die zich alle vier bedienen van het schrijven van calls en puts op een index; in dit geval de AEX Bij brief van hun raadsman van 7 maart 2012 hebben eisers de Deelnemingsovereenkomsten vernietigd en, voor zover vereist, ontbonden. 3 Geschil 3.1. Eisers achten gedaagden aansprakelijk voor de verliezen die zij stellen op hun beleggingen in het Fonds te hebben geleden en vorderen, na vermeerdering van eis, om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: a. voor recht te verklaren dat eisers de Deelnemingsovereenkomsten rechtsgeldig hebben vernietigd, respectievelijk deze vernietiging alsnog uit te spreken, en dat alles wat zij in verband met de Deelnemingsovereenkomsten aan gedaagden hebben voldaan, onverschuldigd is betaald; b. voor recht te verklaren dat eisers de Deelnemingsovereenkomsten rechtsgeldig hebben ontbonden, respectievelijk deze ontbinding alsnog uit te spreken, en dat gedaagden gehouden zijn tot terugbetaling aan eisers van alle bedragen die zij in verband met de Deelnemingsovereenkomsten aan gedaagden hebben voldaan; c. voor recht te verklaren dat gedaagden onrechtmatig jegens eisers hebben gehandeld en verplicht zijn tot vergoeding van de schade die zij daardoor hebben geleden; d. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling: - aan [eiser 1] van primair ,42, subsidiair ,97, - aan [eiser 2] van primair ,94, subsidiair ,77, - aan [NAAM] van primair ,62, subsidiair ,67, - aan [eiser 3] van primair ,38, subsidiair ,87, alle bedragen vermeerderd met de wettelijke rente daarover met ingang van de datum van de dagvaarding tot aan de dag van voldoening; e. voor recht te verklaren dat gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun (contractuele) verplichtingen jegens eisers; f. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding Eisers leggen daaraan, samengevat, het volgende ten grondslag. Zij zijn, ieder op eigen wijze, geïnteresseerd geraakt in de beleggingsstrategie van [naam] die door hem op de hiervoor onder 2.2. beschreven wijze onder de aandacht van het publiek werd gebracht. Zij hebben in het Fonds belegd omdat [naam] daarvan fondsmanager was en omdat belegd zou worden op basis van de door hem ontwikkelde [Methode], waarin centraal stond dat risicospreiding zou

5 plaatsvinden door te beleggen volgens 12 verschillende strategieën en verschillende soorten financiële instrumenten, waarbinnen steeds weer een verdere spreiding zou plaatsvinden. De Veste en [naam] hebben bij eisers het beeld geschetst dat [naam] een gerenommeerde beleggingsexpert zou zijn met bewezen deskundigheid en betrouwbaarheid en een bewezen trackrecord van goede beleggingsresultaten. De Veste stelt, onder meer op haar website, dat zij uitsluitend werkt met de beste fondsmanagers, van wie zij na uitgebreid due diligence onderzoek de deskundigheid, betrouwbaarheid en trackrecord heeft vastgesteld. Sinds eind augustus 2011 zijn eisers er mee bekend geworden (a) dat in het Fonds gedurende lange tijd geen sprake is geweest van de door [naam] gepropageerde risicospreiding en (b) dat er aanleiding is voor een negatiever beeld van de deskundigheid, betrouwbaarheid en antecedenten van [naam] dan bij hen bestond op het moment van hun stortingen in het Fonds. Op grond daarvan stellen eisers dat zij bij het aangaan van de Deelnemingsovereenkomsten hebben gedwaald, althans dat gedaagden wanprestatie hebben gepleegd, althans dat gedaagden jegens hen onrechtmatig hebben gehandeld. Op ieder van deze gronden zijn gedaagden gehouden om de door eisers gevorderde bedragen te voldoen, aldus nog steeds eisers Gedaagden betwisten het gevorderde alsmede de juistheid van de daaraan ten grondslag liggende stellingen. De feitelijke gang van zaken hebben zij, voorzover thans van belang, als volgt toegelicht. De Veste is in 2007 mede gaan optreden als beheerder van fondsen van derden, zogenaamde extern beheerde fondsen. Zij is benaderd door [naam] met het verzoek voor hem een fonds op te richten. Dit fonds zou beleggen volgens verschillende strategieën en managers, waaronder de door [naam] ontwikkelde [Methode] waarbij [naam] zelf als manager optrad. Om inzicht te verkrijgen in de resultaten van die methode heeft De Veste door [naam 4][adviesbureau], een onderzoeksrapport laten opstellen op basis van een simulatiemethode. Wegens tegenvallende resultaten tijdens de financiële crisis in 2008 is op een buitengewone vergadering van participanten van het Fonds op 27 mei 2009 besloten dat nog uitsluitend zou worden belegd volgens de "[Methode]". Gedurende de periode juli 2010 tot juli 2011 is een rendement behaald van meer dan 100%. Elke belegger weet dat dit rendement extreem hoog is en dat daar een dito risicoprofiel bij hoort. Deze zeer hoge rendementen hebben in het tweede kwartaal van 2011 geleid tot veel inschrijvingen in het Fonds. In augustus 2011 is er aan de hoge rendementen een abrupt einde gekomen, met name ten gevolge van de crisis op de beurs van de Verenigde Staten. 4 Beoordeling 4.1. Blijkens hun stellingen wensen eisers betaling van de onder d. genoemde bedragen. Nu zij niet hebben toegelicht welk zelfstandig belang zij hebben bij de gevorderde verklaringen voor recht, die slechts de grondslagen voor de gevorderde betalingsveroordelingen betreffen, worden de vorderingen a., b., c. en e. bij gebrek aan belang afgewezen. Voor het overige komt het gevorderde hierna aan de orde. dwaling 4.2. Eisers stellen, dat zij de Deelnemingsovereenkomsten zijn aangegaan onder invloed van dwaling en dat zij deze overeenkomsten bij een juiste voorstelling van zaken niet zouden hebben gesloten Ieder van partijen heeft toegelicht op welke wijze hij of zij tot de beslissing is gekomen om in het Fonds te beleggen. Deze toelichtingen worden hierna als volgt kort samengevat. [eiser 1] kende de naam van [naam] via het TV programma [TV-programma]. Wat hem aansprak, was dat [naam] zei dat hij ook rendement kon maken als de beurs daalde of als er weinig

6 koersbeweging was, hetgeen hij deed door een combinatie van meerdere beleggingsstrategieën toe te passen. [eiser 1] heeft toen het kantoor van [naam] gebeld, waarna een medewerker van [naam] ([naam 5]) hem in mei 2011 thuis heeft bezocht. Deze medewerker vertelde hem dat het Fonds goede rendementen had gehaald, dat er bijna nooit verlies werd geleden en dat het een veilige belegging was. [eiser 1] heeft toen formulieren ondertekend die de medewerker al had ingevuld. Vervolgens kreeg hij het schriftelijk verzoek van De Veste om geld over te maken. Omdat hij De Veste niet kende, heeft hij naar het kantoor van [naam] gebeld en kreeg hij een andere medewerker ([naam 6]) aan de telefoon die hem vertelde dat De Veste de baas was van het fonds en dat het goed zat. Vervolgens heeft hij het geld naar De Veste overgemaakt. [eiser 2] heeft in 2002 en 2003 bij [naam] twee seminars gevolgd, waarin vooral gewezen werd op de noodzaak van spreiding van beleggingen. In een daarop volgend gesprek heeft [naam] geadviseerd zijn vermogen door een bepaalde derde te laten beheren. Toen hij zijn relatie met die derde eind 2010 had beëindigd, kwam hij via een relatie, [naam 5], weer in contact met [naam]. Vervolgens is hij door [naam] uitgenodigd om een TV opname van [TV-programma] bij te wonen die plaats vond op 12 maart Tijdens een aansluitende borrel, waarbij aanwezig waren [naam], diens vriendin [naam 7] en [naam 5] voornoemd, heeft hij zich laten overhalen om voor ,= mee te doen aan het Fonds. Hem werd verteld dat de beheerder van het Fonds, De Veste, onder toezicht stond van de AFM en dat alleen belegd werd volgens de [Methode]. De hem vervolgens door [naam 7] toegezonden formulieren zijn door hem ondertekend en teruggestuurd, waarna hij geld naar De Veste heeft overgemaakt. [naam 3][naam 3][NAAM]) heeft in 2005 bij [naam] cursussen gevolgd voor beleggingen in aandelen en in opties, waarbij het volgens [naam] van belang was om in meer strategieën te beleggen om zo de risico s te beperken en toch een redelijk rendement te kunnen behalen. Tijdens een daarop volgend persoonlijk gesprek met [naam] heeft deze geadviseerd om te beleggen in fondsen van wat later Quality Investments is geworden. Daarin heeft hij toen circa ,= belegd. Daarna heeft [naam] contact met hem gehouden en zo eens per jaar hadden zij een gesprek op het kantoor van [naam]. Op advies van [naam] heeft hij in 2008 belegd in vier beleggingsfondsen van De Veste, het Fonds zat daar nog niet bij. In 2009 vertelde [naam] dat het hem was gelukt om een eigen beleggingsfonds op te richten, dat helemaal volgens zijn Methode zou gaan beleggen. [naam 3] heeft toen meteen, omdat volgens [naam] de inschrijftermijn al was verlopen, het inschrijfformulier ingevuld en opgestuurd en het geld, ,=, aan De Veste overgemaakt. Later heeft hij zijn belang in het Fonds fors uitgebreid. [echtgenoot eiser 3] keek regelmatig naar het TV programma [TV-programma] van [naam 2], waarin [naam] vaak te gast was als beleggingsdeskundige. Naar aanleiding daarvan heeft hij contact opgenomen met [naam] en op diens kantoor een kennismakingsgesprek gevoerd. [naam] heeft toen geadviseerd om te beleggen in Quality Investments en om te beleggen volgens zijn [Methode]. Daarna belde [naam] hem regelmatig op. In 2010 heeft hij uiteindelijk besloten om via [naam] in Quality Investments te beleggen met ,=. Ook daarna bleef [naam] bellen, vooral over het Fonds. In april 2011 kreeg hij te horen dat het Fonds heel goede resultaten had behaald sinds er voor 100% werd belegd via de [Methode]. Hij is toen verwezen naar de website van het Fonds. Uiteindelijk heeft hij zich laten overhalen om toch mee te doen en heeft hij op 20 juni ,= overgemaakt naar De Veste. In overleg met zijn echtgenote, [eiser 3], eiseres sub 4., rb.), heeft hij besloten de belegging op haar naam te zetten voor het geval hij zou komen te overlijden. Zij is echter nooit bij de gesprekken met [naam] geweest en weet er weinig van Uit de hiervoor geschetste, door eisers zelf gestelde, gang van zaken blijkt dat ieder van eisers de Deelnemingsovereenkomst heeft gesloten op grond van verwachtingen die uitsluitend door [naam], en in ieder geval niet door gedaagden, zijn gewekt. Eisers hebben niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat het wekken van die verwachtingen op enigerlei wijze aan gedaagden moet worden toegerekend. Nu de gestelde dwaling niet te wijten is aan inlichtingen van gedaagden, moet het beroep op vernietiging wegens dwaling worden verworpen.

7 wanprestatie 4.5. Met betrekking tot de contractuele relatie tussen partijen wordt het volgende overwogen. Partijen zijn het er over eens dat tussen hen van toepassing is de inhoud van: - de hiervoor onder 2.4. en 2.5. genoemde Deelnameformulieren, - het hiervoor onder 2.5. genoemde Prospectus ten name van De Veste Global Exclusive en het Addendum ten name van [subfonds]. Naar de rechtbank begrijpt betwisten eisers echter dat, anders dan gedaagden menen, de inhoud van het hiervoor onder 2.6. genoemde Disclosure Document op hun verhouding tot gedaagden van toepassing is, omdat daarnaar niet wordt verwezen in het Deelnameformulier en evenmin in het Prospectus en Addendum, terwijl gedaagden ook niet als auteur van het Disclosure Document worden genoemd. Deze betwisting kan eisers om de volgende redenen niet baten. Uit het Deelnameformulier, het Prospectus, het Addendum en hetgeen door eisers overigens is gesteld, is niet gebleken dat de verantwoordelijkheid van gedaagden voor beleggingsbeslissingen verder gaat, dan dat zij dienen te controleren of (de manager van) het Fonds handelt binnen de grenzen van de strategie die voor het Fonds tegenover de beleggers is bekend gemaakt. Gedaagden hebben dit ter comparitie aldus geformuleerd, dat zij dienen te controleren of gehandeld wordt binnen het mandaat. Tegenover de stelling van gedaagden dat zij daarbij in het bijzonder dienden uit te gaan van het Disclosure Document, hebben eisers niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat gedaagden jegens hen gehouden waren om van een ander mandaat uit te gaan. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat eisers, zoals zij hebben erkend, bekend waren met de inhoud van het Disclosure Document en dat zij (zoals volgt uit hetgeen hiervoor met betrekking tot de gestelde dwaling is overwogen) in het Fonds hebben deelgenomen uitsluitend op grond van uitingen van [naam], die het Disclosure Document heeft opgesteld. In het navolgende is derhalve maatgevend, of gedaagden tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichting om te controleren of het Fonds handelde in overeenstemming met het Disclosure Document Op de volgende gronden zijn eisers van mening dat gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen in verband met de Deelnemingsovereenkomsten. a. Gedaagden hebben toegestaan dat het vermogen van het Fonds (nagenoeg) uitsluitend werd belegd in "short strangles" op de AEX index in plaats van conform de [Methode], waardoor grote verliezen zijn ontstaan. Van de gepropageerde risicospreiding is geen sprake geweest. b. Gedaagden zijn tekort geschoten in hun verplichting er voor te zorgen dat in het Fonds werd belegd door (i) een deskundige en betrouwbare fondsmanager met goede antecedenten en (ii) conform een wetenschappelijk bewezen methode waarmee aantoonbaar goede resultaten zijn behaald. c. Gedaagden zijn tekort geschoten in hun verplichting om een onderzoek in te stellen naar de deskundigheid, betrouwbaarheid en het track record van [naam] en de wetenschappelijke onderbouwing en resultaten van zijn Methode, zowel voordat [naam] werd aangesteld als fondsmanager als daarna, aldus nog steeds eisers. ad a Eisers verwijten gedaagden, dat het Fonds zich niet heeft gehouden aan de [Methode] door, in strijd met de gepropageerde beoogde risicospreiding, in 2011 alleen in short strangles te gaan beleggen.

8 Gedaagden voeren daartegen aan, dat de beleggingen van het Fonds waarop eisers doelen, niet in strijd waren met de [Methode] en dat zulks blijkt uit het Disclosure Document. Dit verweer slaagt. Op bladzijde 5 van het Disclosure Document wordt de Trading systematiek van het Fonds beschreven. In deze beschrijving wordt onder meer het volgende vermeld: Het fonds gebruikt de [Methode], waarmee zij op dit moment de keuze heeft uit twaalf verschillende beleggingsstrategieën en een discretionaire component. ( ) De [Methode] is een dynamisch model, waarbij gebruik wordt gemaakt van voortschrijdend inzicht. Daardoor kan het zijn dat één of meerdere van de twaalf strategieën wordt aangepast in de toekomst. Deze aanpassing kan plaats vinden qua beleggings-methodiek en/of voor wat betreft de waarde van de gebruikte parameters en/of indicatoren. Ook is het mogelijk dat zonder dat dit vooraf gemeld wordt er strategieën aan de [Methode] worden toegevoegd, dan wel onttrokken. ( ) De verdeling over de verschillende strategieën kan per maand aangepast worden zonder minimum of maximum. Daarbij moet worden opgemerkt dat het selectieproces een dynamisch geheel is. Er kunnen strategieën bij komen en af gaan. Daarnaast kunnen binnen een strategie mutaties plaatsvinden. ( ) Door deze combinatie van strategieën wordt gepoogd een hoger rendement te realiseren ten opzichte van hetzelfde risico. De belegde periode kan variëren van minder dan een dag tot meerdere jaren. Het kan ook zijn dat een of meerdere strategieën liquide zijn en gedurende een bepaalde periode geen positie innemen. Het staat de Adviseur vrij om deze tijdelijk niet belegde gelden van liquide strategieën toe te voegen aan één of meerdere van de overige strategieën waarbinnen op dat moment wel posities worden ingenomen. Deze beschrijving maakt op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk, dat [naam] als adviseur (manager) van het Fonds weliswaar twaalf verschillende beleggingsstrategieën ter beschikking had, maar dat hij de vrijheid had om naar eigen inzicht, dan wel op grond van parameters en/of indicatoren, te bepalen dat van bepaalde strategieën geen gebruik werd gemaakt. De gewraakte beleggingen in gedurende bepaalde tijd alleen of voornamelijk short strangles zijn niet in strijd met de aldus geformuleerde beleggingsmethodiek. Wat er ook zij van eventuele uitlatingen van [naam] waaruit eisers gemeend hebben te kunnen concluderen dat steeds in twaalf strategieën tegelijk zou worden belegd met een gering risico, uit geen van de feitelijke stellingen van eisers volgt dat gedaagden gehouden waren om voor hun controle van het aan [naam] verleende mandaat nog met andere factoren rekening te houden dan de inhoud van het Disclosure Document. ad b en c 4.8. Eisers hebben een waslijst van bezwaren naar voren gebracht met betrekking tot onjuiste informatie over, dan wel bezwaren tegen [naam] waarmee zij achteraf bekend zijn geworden. Deze hebben volgens hen aanleiding gegeven tot een negatiever beeld van (de deskundigheid, betrouwbaarheid en antecedenten van) [naam]. Daaruit zou, naar de rechtbank begrijpt, moeten volgen dat aan gedaagden is toe te rekenen dat [naam] ongeschikt was als manager van het Fonds. Ook deze verwijten gaan niet op. Mede gelet op de niet bestreden toelichting van gedaagden op de wijze waarop zij met [naam] in zee zijn gegaan, leidt geen van die verwijten tot de conclusie dat gedaagden, door [naam] als manager van het Fonds te laten fungeren met het doel om volgens de [Methode] te beleggen, jegens eisers aansprakelijk zijn voor de volgens hen geleden verliezen Het beroep op wanprestatie faalt derhalve.

9 onrechtmatige daad Aan hun stelling dat gedaagden onrechtmatig jegens hen hebben gehandeld leggen eisers de feitelijke verwijten ten grondslag die hiervoor reeds aan de orde zijn geweest. Evenmin als voor dwaling of wanprestatie, leveren deze een grondslag op voor onrechtmatige daad. Slotsom De slotsom is, dat eisers de gevolgen van hun teleurgestelde vertrouwen in [naam], en met name de gevolgen van hun teleurstelling over het resultaat van hun beleggingen, waarvan het hun duidelijk was (en in ieder geval duidelijk had behoren te zijn) dat deze ongeacht de aangeprezen strategieën risicovol waren, niet op gedaagden kunnen verhalen. Het gevorderde moet derhalve worden afgewezen. Als in het ongelijk gestelde partij zullen eisers in de proceskosten worden veroordeeld, tot heden begroot op: ,= voor griffierecht, ,= voor advocaatkosten (2,5 punt tarief VII ad 2.580,= per punt). BESLISSING De rechtbank: - wijst het gevorderde af; - veroordeelt eisers in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op ,=. vonnis is gewezen door mr. G.W.K. van der Valk Bouman, lid van genoemde kamer, en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:8805

ECLI:NL:RBAMS:2014:8805 ECLI:NL:RBAMS:2014:8805 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-12-2014 Datum publicatie 23-12-2014 Zaaknummer 2086265 - HA EXPL 13-655 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:1523

ECLI:NL:RBAMS:2015:1523 ECLI:NL:RBAMS:2015:1523 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-03-2015 Datum publicatie 27-03-2015 Zaaknummer C-13-569746 - HA ZA 14-754 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526 ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 11-02-2010 Datum publicatie 04-03-2010 Zaaknummer 421757 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, 90360 / HA ZA 03-161 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2004 Datum publicatie: 24-08-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902

LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902 LJN: BL2919, Rechtbank Alkmaar, 106424 / HA ZA 08-902 Datum uitspraak: 03-02-2010 Datum publicatie: 08-02-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523

ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 ECLI:NL:RBAMS:2016:4523 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 14-07-2016 Datum publicatie 19-07-2016 Zaaknummer EA VERZ 16-542 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-12-2011 Datum publicatie 09-02-2012 Zaaknummer 287601 / HA ZA 10-1263 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3562

ECLI:NL:RBAMS:2016:3562 ECLI:NL:RBAMS:2016:3562 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23052016 Datum publicatie 13062016 Zaaknummer CV EXPL 1434004 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2569

ECLI:NL:RBGEL:2016:2569 ECLI:NL:RBGEL:2016:2569 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 23-03-2016 Datum publicatie 11-05-2016 Zaaknummer 288917 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4571

ECLI:NL:RBGEL:2013:4571 ECLI:NL:RBGEL:2013:4571 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 877986 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0280

ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0280 ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0280 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 16-05-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 574910/EJ VERZ 12-232 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2861

ECLI:NL:RVS:2016:2861 ECLI:NL:RVS:2016:2861 Instantie Raad van State Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 02-11-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201601473/1/A2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3261

ECLI:NL:RBROT:2017:3261 ECLI:NL:RBROT:2017:3261 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 11-05-2017 Zaaknummer C/10/477928 / HA ZA 15-670 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; Dienst Werk, Zorg en Inkomen (Dienst WZI), te Eindhoven, verweerder. LJN: BA9368, Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 06/4958 Datum uitspraak: 12-06-2007 Datum publicatie: 11-07-2007 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 Datum uitspraak: 11-04-2013 Datum publicatie: 28-05-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305

ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 ECLI:NL:RBZLY:2007:BC5305 Instantie Datum uitspraak 03-10-2007 Datum publicatie 03-03-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 128128 / HA ZA 07-26 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

Uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen: LJN: BD6158, Rechtbank Arnhem, AWB 06/6029 Datum uitspraak: 04-12-2007 Datum publicatie: 03-07-2008 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: AWBZ -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1231

ECLI:NL:RBMNE:2017:1231 ECLI:NL:RBMNE:2017:1231 Instantie Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 22042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer 5409999 UC EXPL 164214 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 10-04-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer EA VERZ 17-179 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-208 d.d. 4 juli 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 11/2362 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Tijdig beroep op ontbindende voorwaarde? Klager/koper deed op de dag dat het financieringsbeding

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:4975

ECLI:NL:RBMNE:2016:4975 ECLI:NL:RBMNE:2016:4975 Instantie Datum uitspraak 14-09-2016 Datum publicatie 07-10-2016 Zaaknummer 4293728 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:1019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012014 Datum publicatie 12022014 Zaaknummer C09445041 HA ZA 13691 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. "

Geïntimeerde te veroordelen in de kosten van beide instantiën, te begroten volgens het gebruikelijke tarief. Cogas geïntimeerde DomJur 2002-136 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0000379 Datum: 19-09-2001 Arrest in de zaak van: de naamloze vennootschap Centraal Overijsselse Nuts Bedrijven N.V., gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2016:130 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer KG 80280/2016

ECLI:NL:OGEAC:2016:130 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer KG 80280/2016 ECLI:NL:OGEAC:2016:130 Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum uitspraak 08-12-2016 Datum publicatie 09-01-2017 Zaaknummer KG 80280/2016 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT 279926 / HA ZA 10-492 februari 2011 Sector handels- en familierecht. zaaknummer / rolnummer: 279926 / HA ZA 10-49

Uitspraak vonnis RECHTBANK UTRECHT 279926 / HA ZA 10-492 februari 2011 Sector handels- en familierecht. zaaknummer / rolnummer: 279926 / HA ZA 10-49 LJN:BP3835,Rechtbank Utrecht, 279926 / HA ZA 10-49 Datum uitspraak: 02-02-2011 Datum publicatie: 10-02-2011 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: Koop

Nadere informatie

Beleggingsadviesrelatie. Samenvoeging van portefeuilles. Complianceformulier. Niet gebleken dat een van de portefeuilles een pensioenbestemming had.

Beleggingsadviesrelatie. Samenvoeging van portefeuilles. Complianceformulier. Niet gebleken dat een van de portefeuilles een pensioenbestemming had. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-003 d.d. 28 januari 2014 (mr. C.A. Joustra, voorzitter, mr. J.B. Fleers, mr. drs. W.J.J. Los, mr. A. Bus en mr. F.P. Peijster, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395991 / HA ZA 11-1715 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLANDERS PRINTING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ7651

ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ7651 ECLI:NL:RBLEE:2007:AZ7651 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 24-01-2007 Datum publicatie 05-02-2007 Zaaknummer 75047 / HA ZA 06-183 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/438486 / HA ZA 13-239 Vonnis van in de zaak van 1. de stichting STICHTING TER EXPLOITATIE VAN NABURIGE RECHTEN, gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 31-07-2013 Datum publicatie 13-08-2013 Zaaknummer C08/131945 HA ZA 12-346 en C/08/134441 HA ZA 13-23 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209

zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 347299 / KG ZA 09-1209 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid CUVO COÖPERATIEVE

Nadere informatie

NR. 3. AMBTELIJKE AANSTELLING NAAST TOELATINGSOVEREENKOMST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT. PREMIE VOORTGEZETTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ VUT.

NR. 3. AMBTELIJKE AANSTELLING NAAST TOELATINGSOVEREENKOMST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT. PREMIE VOORTGEZETTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ VUT. NR. 3. AMBTELIJKE AANSTELLING NAAST TOELATINGSOVEREENKOMST. BEVOEGDHEID VAN SCHEIDSGERECHT. PREMIE VOORTGEZETTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING BIJ VUT. De onderhavige vordering is rechtstreeks gebaseerd op de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5469

ECLI:NL:RBROT:2017:5469 ECLI:NL:RBROT:2017:5469 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18042017 Datum publicatie 20072017 Zaaknummer C/10/520336 / KG ZA 17117 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:2882

ECLI:NL:RBOVE:2013:2882 ECLI:NL:RBOVE:2013:2882 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 13112013 Datum publicatie 26112013 Zaaknummer C/08/133318 HA ZA 12415 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BF5730

ECLI:NL:RBHAA:2008:BF5730 ECLI:NL:RBHAA:2008:BF5730 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 17-09-2008 Datum publicatie 06-10-2008 Zaaknummer 375362/ CV EXPL 08-2584 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 5 LJN: BP2860, Rechtbank 's-gravenhage, 366594 - HA ZA 10-1807 Datum uitspraak: 02-02-2011 Datum publicatie: 02-02-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=br1...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=br1... pagina 1 van 5 LJN: BR1463, Raad van State, 201011448/1/H1 Datum 13-07-2011 uitspraak: Datum 13-07-2011 publicatie: Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van

Nadere informatie

1 van 11 28-12-2012 16:05

1 van 11 28-12-2012 16:05 Rechtspraak.nl - LJN: BW0387 1 van 11 28-12-2012 16:05 LJN: BW0387, Rechtbank Rotterdam, 351453 / HA ZA 10-1051 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 07-03-2012 30-03-2012 Civiel overig Soort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725

ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725 ECLI:NL:RBROE:2010:BM0725 Instantie Rechtbank Roermond Datum uitspraak 31-03-2010 Datum publicatie 12-04-2010 Zaaknummer 96531 / HA ZA 09-746 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie