Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013"

Transcriptie

1 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie Beleggers nemen deel in fonds naar aanleiding van televisieoptredens, persoonlijke uitlatingen en cursussen van beleggingsgoeroe, die manager wordt van door gedaagden beheerd fonds. Fonds heeft geen prospectus- en vergunningsplicht wegens hoge minimum inleg. Verplichtingen van gedaagden in dit geval beperkt tot controle of door de manager belegd is in overeenstemming met aan beleggers bekend gemaakte beleggingssystematiek. Vordering afgewezen. Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 in de zaak van 1[eiser 1], wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente], 2. [eiser 2], wonende te [woonplaats], gemeente [gemeente], 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], gevestigd te [plaats], 4. [eiser 3], wonende te [woonplaats], eisers,

2 advocaat mr J. Wendelgelst, tegen 1. de stichting STICHTING BEWAARDER DE VESTE BELEGGINGSFONDSEN, gevestigd te Amsterdam, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE VESTE VERMOGENSBEHEER B.V., gevestigd te Bergen op Zoom, gedaagden, advocaat mr L.H.A.M. Andriessen. Eisers worden hierna afzonderlijk ook genoemd respectievelijk [eiser 1], [eiser 2], [NAAM] en [eiser 3]. Gedaagden worden hierna afzonderlijk ook genoemd respectievelijk Stichting Bewaarder en De Veste. 1 Procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - twee gelijkluidende dagvaardingen van respectievelijk 15 en 16 maart 2012, met bewijsstukken, - conclusie van antwoord, met bewijsstukken, - ambtshalve gewezen tussenvonnis van 18 juli 2012 waarbij een comparitie van partijen is bepaald, - proces-verbaal van de op 20 september 2012 gehouden comparitie van partijen, met de daarin genoemde stukken, - akte van eisers van 12 december 2012, houdende vermeerdering van eis, met bewijsstukken, - akte van eisers van 9 januari 2013 met bewijsstukken, - antwoordakte van gedaagden van 6 februari Tenslotte hebben partijen vonnis gevraagd. 2 Feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van de overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast De Veste biedt beleggers de gelegenheid om te beleggen in verschillende fondsen (die geen rechtspersoonlijkheid hebben) met ieder een eigen beleggingsstrategie. De belegger verkrijgt met zijn inleg een participatie in het door hem gewenste fonds, waarvan steeds een met name genoemde persoon fondsmanager is. De inleg wordt door de belegger overgemaakt naar een bankrekening van de Stichting Bewaarder. De betrokken fondsmanager heeft een beperkte volmacht om over deze rekening te beschikken, uitsluitend voor de aankoop van effecten, waarvan vervolgens de Stichting Bewaarder juridisch eigenaar wordt. Als "paraplufonds" fungeert het beleggingsfonds De Veste Global Exclusive. Een van de subfondsen daarvan is genaamd [subfonds], dat op haar beurt subfondsen heeft In 2007 is als subfonds van [subfonds] een fonds opgericht met de naam [subfonds 2] (verder: het Fonds), dat tot doel had te beleggen volgens een strategie die ontwikkeld was door zekere [naam]

3 (verder: [naam]). Deze strategie werd door [naam] onder de aandacht van potentiële beleggers gebracht via websites, nieuwsbrieven, seminars, boeken en DVD s, alsmede door op te treden in televisieprogramma s als [TV-programma] van [naam 2]. [naam] was, via zijn vennootschap [subfonds 2], manager van het Fonds Het Fonds heeft gebruik gemaakt van de in de Wet op het financieel toezicht (Wft) geboden mogelijkheid om vrijgesteld te worden van de prospectusplicht en/of vergunningsplicht. Deze mogelijkheid werd ten tijde van na te noemen beleggingen geboden aan fondsen waarin alleen kon worden belegd met een minimumbedrag van tenminste ,= (sinds 1 januari 2012: ,=). De reden voor deze mogelijkheid van vrijstelling is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder meer als volgt toegelicht: "De reden van de vrijstelling is dat je van consumenten, die voor beleggingen kiezen met een minimale investering van , mag verwachten dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om de aard van aangeboden producten en de aanbieder van de producten goed te kunnen beoordelen." 2.4. Eisers hebben, ieder afzonderlijk, in het Fonds belegd op basis van een door hen ondertekend Deelnameformulier waarmee steeds een overeenkomst tot stand kwam tussen de ondertekenaar en gedaagden (welke overeenkomsten door eisers zijn aangeduid als Deelnemingsovereenkomsten ), en wel: - [eiser 1] op 1 mei 2011 met ,18, - [eiser 2] op 1 april 2011 met ,=, - [NAAM] op 1 oktober 2009 met ,=, op 1 juni 2011 met ,= en op 1 juli 2011 met ,64, - [eiser 3] op 1 juli 2011 met ,=. [NAAM] is een vennootschap waarvan [naam 3] (verder: [naam 3]) enig aandeelhouder en directeur is. [eiser 3] is bij al haar handelingen met betrekking tot het Fonds vertegenwoordigd door haar echtgenoot,[echtgenoot eiser 3] Ingevolge het Deelnameformulier is de ondertekenaar accoord gegaan "met de inhoud van het prospectus en addendum van [subfonds]." Het Prospectus staat op naam van het hiervoor onder 2.1. genoemde "grootmoeder" fonds De Veste Global Exclusive, het Addendum staat op naam van het "moeder" fonds [subfonds]. Bovenaan iedere bladzijde van het prospectus en van het addendum (behalve op bladzijde 1 van het addendum) wordt vermeld "Dit product is uitsluitend toegankelijk voor Professionele en Institutionele investeerders" Een zo genoemd Disclosure Document met betrekking tot het Fonds, gedateerd 15 februari 2011, (verder: het Disclosure Document) is op de website van De Veste geplaatst. Dit document is opgesteld door [naam] (op naam van zijn vennootschap [subfonds 2]) in zijn hoedanigheid van manager (in het document ook aangeduid als adviseur ) van het Fonds In augustus 2011 heeft het Fonds grote verliezen geleden: op 1 augustus 2011 beschikte het over een netto-vermogen van ,=, op 12 augustus 2011 was dit gereduceerd tot ,= In een per van 15 augustus 2011 door [naam] aan de beleggers in het Fonds verzonden nieuwsbrief wordt onder meer vermeld: Het [Fonds, rb.] bedient zich op dit moment uitsluitend van strategieën die een gelijk aantal callopties en putopties (op de AEX) schrijven. Schrijven is daarbij hetzelfde als verkopen zonder die opties in bezit te hebben. Voor de kenners: we zetten short strangles op.

4 2.9. In een per van 22 september 2011 door [naam] aan de beleggers in het Fonds verzonden nieuwsbrief wordt onder meer vermeld: Alvorens op die maatregelen in te gaan, zal ik kort aangeven hoe de samenstelling van de beleggingsportefeuille van [het Fonds, rb.] is geweest. Onze beleggingsmethodiek kent 12 beleggingsstrategieën. Het [Fonds] kan daaruit kiezen, waarbij er op enig moment dus gebruik gemaakt kan worden van tussen de 1 en 12 strategieën. Vier van die 12 strategieën handelen met aandelen en 8 met opties. Alle strategieën met aandelen staan nu echter op nul. Dat wil zeggen: de indicatoren geven aan dat er thans geen aandelen koopwaardig zijn (deze situatie bestaat overigens al vele maanden). Van de overige acht (optie)strategieën zijn er vier die door het systeem zelf op dit moment ook op nul zijn gezet. Dat wil zeggen dat de volledige portefeuille bestaat uit de vier overblijvende optiestrategieën, die zich alle vier bedienen van het schrijven van calls en puts op een index; in dit geval de AEX Bij brief van hun raadsman van 7 maart 2012 hebben eisers de Deelnemingsovereenkomsten vernietigd en, voor zover vereist, ontbonden. 3 Geschil 3.1. Eisers achten gedaagden aansprakelijk voor de verliezen die zij stellen op hun beleggingen in het Fonds te hebben geleden en vorderen, na vermeerdering van eis, om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: a. voor recht te verklaren dat eisers de Deelnemingsovereenkomsten rechtsgeldig hebben vernietigd, respectievelijk deze vernietiging alsnog uit te spreken, en dat alles wat zij in verband met de Deelnemingsovereenkomsten aan gedaagden hebben voldaan, onverschuldigd is betaald; b. voor recht te verklaren dat eisers de Deelnemingsovereenkomsten rechtsgeldig hebben ontbonden, respectievelijk deze ontbinding alsnog uit te spreken, en dat gedaagden gehouden zijn tot terugbetaling aan eisers van alle bedragen die zij in verband met de Deelnemingsovereenkomsten aan gedaagden hebben voldaan; c. voor recht te verklaren dat gedaagden onrechtmatig jegens eisers hebben gehandeld en verplicht zijn tot vergoeding van de schade die zij daardoor hebben geleden; d. gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling: - aan [eiser 1] van primair ,42, subsidiair ,97, - aan [eiser 2] van primair ,94, subsidiair ,77, - aan [NAAM] van primair ,62, subsidiair ,67, - aan [eiser 3] van primair ,38, subsidiair ,87, alle bedragen vermeerderd met de wettelijke rente daarover met ingang van de datum van de dagvaarding tot aan de dag van voldoening; e. voor recht te verklaren dat gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun (contractuele) verplichtingen jegens eisers; f. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding Eisers leggen daaraan, samengevat, het volgende ten grondslag. Zij zijn, ieder op eigen wijze, geïnteresseerd geraakt in de beleggingsstrategie van [naam] die door hem op de hiervoor onder 2.2. beschreven wijze onder de aandacht van het publiek werd gebracht. Zij hebben in het Fonds belegd omdat [naam] daarvan fondsmanager was en omdat belegd zou worden op basis van de door hem ontwikkelde [Methode], waarin centraal stond dat risicospreiding zou

5 plaatsvinden door te beleggen volgens 12 verschillende strategieën en verschillende soorten financiële instrumenten, waarbinnen steeds weer een verdere spreiding zou plaatsvinden. De Veste en [naam] hebben bij eisers het beeld geschetst dat [naam] een gerenommeerde beleggingsexpert zou zijn met bewezen deskundigheid en betrouwbaarheid en een bewezen trackrecord van goede beleggingsresultaten. De Veste stelt, onder meer op haar website, dat zij uitsluitend werkt met de beste fondsmanagers, van wie zij na uitgebreid due diligence onderzoek de deskundigheid, betrouwbaarheid en trackrecord heeft vastgesteld. Sinds eind augustus 2011 zijn eisers er mee bekend geworden (a) dat in het Fonds gedurende lange tijd geen sprake is geweest van de door [naam] gepropageerde risicospreiding en (b) dat er aanleiding is voor een negatiever beeld van de deskundigheid, betrouwbaarheid en antecedenten van [naam] dan bij hen bestond op het moment van hun stortingen in het Fonds. Op grond daarvan stellen eisers dat zij bij het aangaan van de Deelnemingsovereenkomsten hebben gedwaald, althans dat gedaagden wanprestatie hebben gepleegd, althans dat gedaagden jegens hen onrechtmatig hebben gehandeld. Op ieder van deze gronden zijn gedaagden gehouden om de door eisers gevorderde bedragen te voldoen, aldus nog steeds eisers Gedaagden betwisten het gevorderde alsmede de juistheid van de daaraan ten grondslag liggende stellingen. De feitelijke gang van zaken hebben zij, voorzover thans van belang, als volgt toegelicht. De Veste is in 2007 mede gaan optreden als beheerder van fondsen van derden, zogenaamde extern beheerde fondsen. Zij is benaderd door [naam] met het verzoek voor hem een fonds op te richten. Dit fonds zou beleggen volgens verschillende strategieën en managers, waaronder de door [naam] ontwikkelde [Methode] waarbij [naam] zelf als manager optrad. Om inzicht te verkrijgen in de resultaten van die methode heeft De Veste door [naam 4][adviesbureau], een onderzoeksrapport laten opstellen op basis van een simulatiemethode. Wegens tegenvallende resultaten tijdens de financiële crisis in 2008 is op een buitengewone vergadering van participanten van het Fonds op 27 mei 2009 besloten dat nog uitsluitend zou worden belegd volgens de "[Methode]". Gedurende de periode juli 2010 tot juli 2011 is een rendement behaald van meer dan 100%. Elke belegger weet dat dit rendement extreem hoog is en dat daar een dito risicoprofiel bij hoort. Deze zeer hoge rendementen hebben in het tweede kwartaal van 2011 geleid tot veel inschrijvingen in het Fonds. In augustus 2011 is er aan de hoge rendementen een abrupt einde gekomen, met name ten gevolge van de crisis op de beurs van de Verenigde Staten. 4 Beoordeling 4.1. Blijkens hun stellingen wensen eisers betaling van de onder d. genoemde bedragen. Nu zij niet hebben toegelicht welk zelfstandig belang zij hebben bij de gevorderde verklaringen voor recht, die slechts de grondslagen voor de gevorderde betalingsveroordelingen betreffen, worden de vorderingen a., b., c. en e. bij gebrek aan belang afgewezen. Voor het overige komt het gevorderde hierna aan de orde. dwaling 4.2. Eisers stellen, dat zij de Deelnemingsovereenkomsten zijn aangegaan onder invloed van dwaling en dat zij deze overeenkomsten bij een juiste voorstelling van zaken niet zouden hebben gesloten Ieder van partijen heeft toegelicht op welke wijze hij of zij tot de beslissing is gekomen om in het Fonds te beleggen. Deze toelichtingen worden hierna als volgt kort samengevat. [eiser 1] kende de naam van [naam] via het TV programma [TV-programma]. Wat hem aansprak, was dat [naam] zei dat hij ook rendement kon maken als de beurs daalde of als er weinig

6 koersbeweging was, hetgeen hij deed door een combinatie van meerdere beleggingsstrategieën toe te passen. [eiser 1] heeft toen het kantoor van [naam] gebeld, waarna een medewerker van [naam] ([naam 5]) hem in mei 2011 thuis heeft bezocht. Deze medewerker vertelde hem dat het Fonds goede rendementen had gehaald, dat er bijna nooit verlies werd geleden en dat het een veilige belegging was. [eiser 1] heeft toen formulieren ondertekend die de medewerker al had ingevuld. Vervolgens kreeg hij het schriftelijk verzoek van De Veste om geld over te maken. Omdat hij De Veste niet kende, heeft hij naar het kantoor van [naam] gebeld en kreeg hij een andere medewerker ([naam 6]) aan de telefoon die hem vertelde dat De Veste de baas was van het fonds en dat het goed zat. Vervolgens heeft hij het geld naar De Veste overgemaakt. [eiser 2] heeft in 2002 en 2003 bij [naam] twee seminars gevolgd, waarin vooral gewezen werd op de noodzaak van spreiding van beleggingen. In een daarop volgend gesprek heeft [naam] geadviseerd zijn vermogen door een bepaalde derde te laten beheren. Toen hij zijn relatie met die derde eind 2010 had beëindigd, kwam hij via een relatie, [naam 5], weer in contact met [naam]. Vervolgens is hij door [naam] uitgenodigd om een TV opname van [TV-programma] bij te wonen die plaats vond op 12 maart Tijdens een aansluitende borrel, waarbij aanwezig waren [naam], diens vriendin [naam 7] en [naam 5] voornoemd, heeft hij zich laten overhalen om voor ,= mee te doen aan het Fonds. Hem werd verteld dat de beheerder van het Fonds, De Veste, onder toezicht stond van de AFM en dat alleen belegd werd volgens de [Methode]. De hem vervolgens door [naam 7] toegezonden formulieren zijn door hem ondertekend en teruggestuurd, waarna hij geld naar De Veste heeft overgemaakt. [naam 3][naam 3][NAAM]) heeft in 2005 bij [naam] cursussen gevolgd voor beleggingen in aandelen en in opties, waarbij het volgens [naam] van belang was om in meer strategieën te beleggen om zo de risico s te beperken en toch een redelijk rendement te kunnen behalen. Tijdens een daarop volgend persoonlijk gesprek met [naam] heeft deze geadviseerd om te beleggen in fondsen van wat later Quality Investments is geworden. Daarin heeft hij toen circa ,= belegd. Daarna heeft [naam] contact met hem gehouden en zo eens per jaar hadden zij een gesprek op het kantoor van [naam]. Op advies van [naam] heeft hij in 2008 belegd in vier beleggingsfondsen van De Veste, het Fonds zat daar nog niet bij. In 2009 vertelde [naam] dat het hem was gelukt om een eigen beleggingsfonds op te richten, dat helemaal volgens zijn Methode zou gaan beleggen. [naam 3] heeft toen meteen, omdat volgens [naam] de inschrijftermijn al was verlopen, het inschrijfformulier ingevuld en opgestuurd en het geld, ,=, aan De Veste overgemaakt. Later heeft hij zijn belang in het Fonds fors uitgebreid. [echtgenoot eiser 3] keek regelmatig naar het TV programma [TV-programma] van [naam 2], waarin [naam] vaak te gast was als beleggingsdeskundige. Naar aanleiding daarvan heeft hij contact opgenomen met [naam] en op diens kantoor een kennismakingsgesprek gevoerd. [naam] heeft toen geadviseerd om te beleggen in Quality Investments en om te beleggen volgens zijn [Methode]. Daarna belde [naam] hem regelmatig op. In 2010 heeft hij uiteindelijk besloten om via [naam] in Quality Investments te beleggen met ,=. Ook daarna bleef [naam] bellen, vooral over het Fonds. In april 2011 kreeg hij te horen dat het Fonds heel goede resultaten had behaald sinds er voor 100% werd belegd via de [Methode]. Hij is toen verwezen naar de website van het Fonds. Uiteindelijk heeft hij zich laten overhalen om toch mee te doen en heeft hij op 20 juni ,= overgemaakt naar De Veste. In overleg met zijn echtgenote, [eiser 3], eiseres sub 4., rb.), heeft hij besloten de belegging op haar naam te zetten voor het geval hij zou komen te overlijden. Zij is echter nooit bij de gesprekken met [naam] geweest en weet er weinig van Uit de hiervoor geschetste, door eisers zelf gestelde, gang van zaken blijkt dat ieder van eisers de Deelnemingsovereenkomst heeft gesloten op grond van verwachtingen die uitsluitend door [naam], en in ieder geval niet door gedaagden, zijn gewekt. Eisers hebben niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat het wekken van die verwachtingen op enigerlei wijze aan gedaagden moet worden toegerekend. Nu de gestelde dwaling niet te wijten is aan inlichtingen van gedaagden, moet het beroep op vernietiging wegens dwaling worden verworpen.

7 wanprestatie 4.5. Met betrekking tot de contractuele relatie tussen partijen wordt het volgende overwogen. Partijen zijn het er over eens dat tussen hen van toepassing is de inhoud van: - de hiervoor onder 2.4. en 2.5. genoemde Deelnameformulieren, - het hiervoor onder 2.5. genoemde Prospectus ten name van De Veste Global Exclusive en het Addendum ten name van [subfonds]. Naar de rechtbank begrijpt betwisten eisers echter dat, anders dan gedaagden menen, de inhoud van het hiervoor onder 2.6. genoemde Disclosure Document op hun verhouding tot gedaagden van toepassing is, omdat daarnaar niet wordt verwezen in het Deelnameformulier en evenmin in het Prospectus en Addendum, terwijl gedaagden ook niet als auteur van het Disclosure Document worden genoemd. Deze betwisting kan eisers om de volgende redenen niet baten. Uit het Deelnameformulier, het Prospectus, het Addendum en hetgeen door eisers overigens is gesteld, is niet gebleken dat de verantwoordelijkheid van gedaagden voor beleggingsbeslissingen verder gaat, dan dat zij dienen te controleren of (de manager van) het Fonds handelt binnen de grenzen van de strategie die voor het Fonds tegenover de beleggers is bekend gemaakt. Gedaagden hebben dit ter comparitie aldus geformuleerd, dat zij dienen te controleren of gehandeld wordt binnen het mandaat. Tegenover de stelling van gedaagden dat zij daarbij in het bijzonder dienden uit te gaan van het Disclosure Document, hebben eisers niets gesteld waaruit zou kunnen volgen dat gedaagden jegens hen gehouden waren om van een ander mandaat uit te gaan. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat eisers, zoals zij hebben erkend, bekend waren met de inhoud van het Disclosure Document en dat zij (zoals volgt uit hetgeen hiervoor met betrekking tot de gestelde dwaling is overwogen) in het Fonds hebben deelgenomen uitsluitend op grond van uitingen van [naam], die het Disclosure Document heeft opgesteld. In het navolgende is derhalve maatgevend, of gedaagden tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichting om te controleren of het Fonds handelde in overeenstemming met het Disclosure Document Op de volgende gronden zijn eisers van mening dat gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen in verband met de Deelnemingsovereenkomsten. a. Gedaagden hebben toegestaan dat het vermogen van het Fonds (nagenoeg) uitsluitend werd belegd in "short strangles" op de AEX index in plaats van conform de [Methode], waardoor grote verliezen zijn ontstaan. Van de gepropageerde risicospreiding is geen sprake geweest. b. Gedaagden zijn tekort geschoten in hun verplichting er voor te zorgen dat in het Fonds werd belegd door (i) een deskundige en betrouwbare fondsmanager met goede antecedenten en (ii) conform een wetenschappelijk bewezen methode waarmee aantoonbaar goede resultaten zijn behaald. c. Gedaagden zijn tekort geschoten in hun verplichting om een onderzoek in te stellen naar de deskundigheid, betrouwbaarheid en het track record van [naam] en de wetenschappelijke onderbouwing en resultaten van zijn Methode, zowel voordat [naam] werd aangesteld als fondsmanager als daarna, aldus nog steeds eisers. ad a Eisers verwijten gedaagden, dat het Fonds zich niet heeft gehouden aan de [Methode] door, in strijd met de gepropageerde beoogde risicospreiding, in 2011 alleen in short strangles te gaan beleggen.

8 Gedaagden voeren daartegen aan, dat de beleggingen van het Fonds waarop eisers doelen, niet in strijd waren met de [Methode] en dat zulks blijkt uit het Disclosure Document. Dit verweer slaagt. Op bladzijde 5 van het Disclosure Document wordt de Trading systematiek van het Fonds beschreven. In deze beschrijving wordt onder meer het volgende vermeld: Het fonds gebruikt de [Methode], waarmee zij op dit moment de keuze heeft uit twaalf verschillende beleggingsstrategieën en een discretionaire component. ( ) De [Methode] is een dynamisch model, waarbij gebruik wordt gemaakt van voortschrijdend inzicht. Daardoor kan het zijn dat één of meerdere van de twaalf strategieën wordt aangepast in de toekomst. Deze aanpassing kan plaats vinden qua beleggings-methodiek en/of voor wat betreft de waarde van de gebruikte parameters en/of indicatoren. Ook is het mogelijk dat zonder dat dit vooraf gemeld wordt er strategieën aan de [Methode] worden toegevoegd, dan wel onttrokken. ( ) De verdeling over de verschillende strategieën kan per maand aangepast worden zonder minimum of maximum. Daarbij moet worden opgemerkt dat het selectieproces een dynamisch geheel is. Er kunnen strategieën bij komen en af gaan. Daarnaast kunnen binnen een strategie mutaties plaatsvinden. ( ) Door deze combinatie van strategieën wordt gepoogd een hoger rendement te realiseren ten opzichte van hetzelfde risico. De belegde periode kan variëren van minder dan een dag tot meerdere jaren. Het kan ook zijn dat een of meerdere strategieën liquide zijn en gedurende een bepaalde periode geen positie innemen. Het staat de Adviseur vrij om deze tijdelijk niet belegde gelden van liquide strategieën toe te voegen aan één of meerdere van de overige strategieën waarbinnen op dat moment wel posities worden ingenomen. Deze beschrijving maakt op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk, dat [naam] als adviseur (manager) van het Fonds weliswaar twaalf verschillende beleggingsstrategieën ter beschikking had, maar dat hij de vrijheid had om naar eigen inzicht, dan wel op grond van parameters en/of indicatoren, te bepalen dat van bepaalde strategieën geen gebruik werd gemaakt. De gewraakte beleggingen in gedurende bepaalde tijd alleen of voornamelijk short strangles zijn niet in strijd met de aldus geformuleerde beleggingsmethodiek. Wat er ook zij van eventuele uitlatingen van [naam] waaruit eisers gemeend hebben te kunnen concluderen dat steeds in twaalf strategieën tegelijk zou worden belegd met een gering risico, uit geen van de feitelijke stellingen van eisers volgt dat gedaagden gehouden waren om voor hun controle van het aan [naam] verleende mandaat nog met andere factoren rekening te houden dan de inhoud van het Disclosure Document. ad b en c 4.8. Eisers hebben een waslijst van bezwaren naar voren gebracht met betrekking tot onjuiste informatie over, dan wel bezwaren tegen [naam] waarmee zij achteraf bekend zijn geworden. Deze hebben volgens hen aanleiding gegeven tot een negatiever beeld van (de deskundigheid, betrouwbaarheid en antecedenten van) [naam]. Daaruit zou, naar de rechtbank begrijpt, moeten volgen dat aan gedaagden is toe te rekenen dat [naam] ongeschikt was als manager van het Fonds. Ook deze verwijten gaan niet op. Mede gelet op de niet bestreden toelichting van gedaagden op de wijze waarop zij met [naam] in zee zijn gegaan, leidt geen van die verwijten tot de conclusie dat gedaagden, door [naam] als manager van het Fonds te laten fungeren met het doel om volgens de [Methode] te beleggen, jegens eisers aansprakelijk zijn voor de volgens hen geleden verliezen Het beroep op wanprestatie faalt derhalve.

9 onrechtmatige daad Aan hun stelling dat gedaagden onrechtmatig jegens hen hebben gehandeld leggen eisers de feitelijke verwijten ten grondslag die hiervoor reeds aan de orde zijn geweest. Evenmin als voor dwaling of wanprestatie, leveren deze een grondslag op voor onrechtmatige daad. Slotsom De slotsom is, dat eisers de gevolgen van hun teleurgestelde vertrouwen in [naam], en met name de gevolgen van hun teleurstelling over het resultaat van hun beleggingen, waarvan het hun duidelijk was (en in ieder geval duidelijk had behoren te zijn) dat deze ongeacht de aangeprezen strategieën risicovol waren, niet op gedaagden kunnen verhalen. Het gevorderde moet derhalve worden afgewezen. Als in het ongelijk gestelde partij zullen eisers in de proceskosten worden veroordeeld, tot heden begroot op: ,= voor griffierecht, ,= voor advocaatkosten (2,5 punt tarief VII ad 2.580,= per punt). BESLISSING De rechtbank: - wijst het gevorderde af; - veroordeelt eisers in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op ,=. vonnis is gewezen door mr. G.W.K. van der Valk Bouman, lid van genoemde kamer, en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2013 in tegenwoordigheid van de griffier.

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:3457

ECLI:NL:GHSHE:2015:3457 ECLI:NL:GHSHE:2015:3457 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 08-09-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch HD

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:131

ECLI:NL:RBNNE:2014:131 ECLI:NL:RBNNE:2014:131 Instantie Datum uitspraak 13-01-2014 Datum publicatie 04-02-2014 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 589197 - CV EXPL 13-6418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 Instantie Datum uitspraak 30-10-2013 Datum publicatie 12-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 02/264757 / HA ZA 13-397 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-07-2008 Datum publicatie 14-07-2008 Zaaknummer 57005/HA ZA 07-148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 22-01-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 624032 UC EXPL 09-4911 MVV Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:6088

ECLI:NL:RBROT:2016:6088 ECLI:NL:RBROT:2016:6088 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08072016 Datum publicatie 05082016 Zaaknummer 4988424 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:8805

ECLI:NL:RBAMS:2014:8805 ECLI:NL:RBAMS:2014:8805 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-12-2014 Datum publicatie 23-12-2014 Zaaknummer 2086265 - HA EXPL 13-655 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 30-01-2008 Datum publicatie 05-02-2008 Zaaknummer 357824 CV EXPL 07-8249 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851

ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851 ECLI:NL:RBMID:2006:AY5851 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 19-07-2006 Datum publicatie 11-08-2006 Zaaknummer 47983 HA ZA 2005/256 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2000:AA8793

ECLI:NL:RBARN:2000:AA8793 ECLI:NL:RBARN:2000:AA8793 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 30-11-2000 Datum publicatie 04-07-2001 Zaaknummer 63026 / HA ZA 00-1082 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-10-2008 Datum publicatie 03-11-2008 Zaaknummer 285436 / HA ZA 07-1418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769

ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 ECLI:NL:RBZWB:2014:7769 Instantie Datum uitspraak 12-11-2014 Datum publicatie 24-11-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2807368_E12112014

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 156391 - HA ZA 09-495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer C/05/300860 / HZ ZA 16-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:1523

ECLI:NL:RBAMS:2015:1523 ECLI:NL:RBAMS:2015:1523 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-03-2015 Datum publicatie 27-03-2015 Zaaknummer C-13-569746 - HA ZA 14-754 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 Instantie Datum uitspraak 30-01-2013 Datum publicatie 31-01-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/275137 / HA ZA 09-2325 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ9713

ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ9713 ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ9713 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 22-02-2007 Datum publicatie 01-03-2007 Zaaknummer 65364 / HA ZA 06-2427 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18-08-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 348503 / HA ZA 10-496 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2012:BZ5230

ECLI:NL:RBMID:2012:BZ5230 ECLI:NL:RBMID:2012:BZ5230 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 07-11-2012 Datum publicatie 22-03-2013 Zaaknummer 75127 / HA ZA 10-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-09-2010 Datum publicatie 29-10-2010 Zaaknummer 127472 - HA ZA 06-1116 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 28-07-2005 Datum publicatie 28-07-2005 Zaaknummer 242867/ KG ZA 05-645 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 Instantie Datum uitspraak 08-08-2017 Datum publicatie 08-08-2017 Zaaknummer 5520151 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5266

ECLI:NL:RBAMS:2017:5266 ECLI:NL:RBAMS:2017:5266 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 28-07-2017 Zaaknummer 5566036 CV EXPL 16-35180 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4000 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HL ZA 12-86

ECLI:NL:RBMNE:2014:4000 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HL ZA 12-86 ECLI:NL:RBMNE:2014:4000 Instantie Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak 25062014 Datum publicatie 26062015 Zaaknummer C07197633 HL ZA 1286 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:171

ECLI:NL:GHSHE:2016:171 ECLI:NL:GHSHE:2016:171 Instantie Datum uitspraak 21-01-2016 Datum publicatie 26-01-2016 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 200.164.903/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3317

ECLI:NL:RBAMS:2017:3317 ECLI:NL:RBAMS:2017:3317 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-05-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 5468667 CV EXPL 16-31421 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:2713

ECLI:NL:RBAMS:2015:2713 ECLI:NL:RBAMS:2015:2713 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20052015 Datum publicatie 29052015 Zaaknummer C13565316 HA ZA 14519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBDHA:2016:5701 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11 05 2016 Datum publicatie 30 05 2016 Zaaknummer C/09/491369

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2009 Datum publicatie 25-06-2009 Zaaknummer 315275 / HA ZA 08-2278 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak. INS-Updates.nl OR-Updates.nl AR 2016/2686 NJF 2016/492. vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht handelskamer

Uitspraak. INS-Updates.nl OR-Updates.nl AR 2016/2686 NJF 2016/492. vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Civiel recht handelskamer ECLI:NL:RBMNE:2016:4619 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 24-08-2016 Datum publicatie 15-09-2016 Zaaknummer C/16/404044 / HA ZA 15-909 Rechtsgebieden Ondernemingsrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 ECLI:NL:RBMID:2010:BP5101 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-04-2010 Datum publicatie 18-02-2011 Zaaknummer 63270 / HA ZA 08-286 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-06-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer 216937 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526

ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526 ECLI:NL:RBHAA:2010:BL6526 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 11-02-2010 Datum publicatie 04-03-2010 Zaaknummer 421757 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:1062

ECLI:NL:RBNNE:2016:1062 ECLI:NL:RBNNE:2016:1062 Instantie Datum uitspraak 15-03-2016 Datum publicatie 27-06-2016 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 4567449 \ CV EXPL 15-8432 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462

ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ7462 Instantie Datum uitspraak 03-09-2009 Datum publicatie 11-09-2009 Zaaknummer 629990 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-hertogenbosch Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711

ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711 ECLI:NL:RBMID:2010:BP5711 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 08-12-2010 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer 70263 / HA ZA 09-597 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:3396

ECLI:NL:RBOBR:2014:3396 ECLI:NL:RBOBR:2014:3396 Instantie Datum uitspraak 26-06-2014 Datum publicatie 27-06-2014 Zaaknummer 2796388 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Civiel recht Eerste

Nadere informatie